/wo_2000-43.djvu

			g 
9 
g 

 
z 
I/) 
!:!2 
o 
00 
'" 
.... 
N 
'" 
>< 
'" 
"C 
.= 
O 
c 
'" 

 '" 


" 

 


'" 
"'"  


eJ. Jedno 
:;;c 

 pytanie do... 
.:j;i 

 
o 
"C 
'" 
:i 


...Anny Prł:ybylck, 
sprzedaj.,eej 7nicze i kwiaty 
przy starym cmentarzu w 
Olawie. 
- Czy wśród klientów da 
się zallwaiyć w tym roku ja- 
kqś modę, którl/ kierują się 
przy zakupie zniczy? 
- Wydaje mi się, że nie 
ma jakiejś konkretnej ten- 
dencji. Jak 7aWSZC, ludzie 
zwracają uwagę na ceny, któ- 
re s., bardzo zróżnicowane. 
Najtm1s7e znicze kosztuj.. u 
nas już I 1.1, najdroższe - 23 
zł. Te mogą się palić nawet 2 
tygodnie, w przeciwieństwie 
do tańszych, które palą się 
3-4 godziny. Najwięcej 
schodzi tańszych zniczy - 
do 5 zł. Charakterystyczne 
jest tcż to, że klienei coraz 
częściej zwracają uwagę mI 
kolo; świeczek. Najczęściej 
kupuj., C7erwone, różowe i 
białe. (ank) 


. W niedziel, 
śpimy dłuiei  
<:! 
.... 
W nocy z soboty na nie- 
 
dzielę 29 października wra- 
camy do czasu zimowego. 
Należy przestawić wska- 
zówki zegarka lub tak po- 
manipulować jego mecha- 
nizmem, żeby np. z godzi- 
ny 2.00 w nocy zrobiła się 
godzina 1.00. Po prostu - 
cofnąć o godzinę. 
Dzięki temu będ7iemy 
mogli pospać w niedzielę o 
godzinę dłu:lej, a w ponie- 
działek i przez kilka następ- 
nych dni latwiej nam będzie 
wstać rano. 


(c) 


REKLAMA 


-M 
i"'" 


Kantor 
ORaNA 
 
pono . pt. 8.00-20.30 
 
sob. 8.00.15.30 i'5 
nIOOz.11.00-16.00 ..:  


=00 
iia 
iia 
iia 
=00 
iia 

o- 

a 
:LI'\ 
...- 
:"- 
:"- 
=o.. 


Oława, ul. B. Chrobrego 23 a 
OH "Itwadreclak" 
({) tel. 313 47 41 


#41ldQ Iri'« H41/tJ" lIt41żliwN6t1 


Istnieje możllwoM negocjacji cen. 


19-1etni Artur Guza z 
Oławy zdobył grand prix w 
konkursie "Próba Mikrofo- 
nu 2000", który odbył się 21 
października w Oleśnicy. 
mll.zya Itr. I 
OZPN Wałbrzych, prowadzący w tym 
sezonie rozgrywki IV ligi piłkarskiej, zweryfi- 
kował zwycięski mecz druży.ny MKS Anna 
Oława z Piastem Jafra Żmigród na walkower 
0:3 dla gości 


Dołoiyli burmistrzowi i wó itowi · sA 
WIADOMOŚCI 
t\ , 
\ 


... 


. 
powiatowa 
www.ga7cta.olawa.pl 


43(3811 28 pI
ll.mllul 2000 ClIlI 1 ,70 


Remanent z organistl 


, 
\ 


1ł..- , 
'" 

 
, 
' 

 . \.. 
\ 

 r 
'K 


"
 '1/ ' 0, t 
'-., .\ , , 
.. II 
j:'
! :/(; I 
-'7.,.' ( , \, 
",' 
- l 
oł.
 
.. '\ 
- 
 , ,.ł'll '\ts. 
' . 
I ;; ! )t I 
tJ 


Zjadł kolację w licznym 
towarzystwie w oławskiej 
restauracji. Podobnie w 
hotelu w Kaliszu. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby 
nie rachunki, które miał 
pokryć Uniwersytet Wro- 
cławski. Rafał W. - prezes 
stowarzyszenia, które miało 
wspierać młodych artystów, 
nie miał upoważnienia do 
podpisywania faktur w 
imieniu Uniwersytetu. Ale 
robił to. Jak się okazało - 
nie raz. Podczas ostatnich 
Konfrontacji Instrumentów 
Dętych w Oławie, prezes 
przyznał dwom finalistom 
stypendia. Konta laureatów 
są jednak nadal puste. 
O Rafale W. pisaliśmy 
już na przełomie lipca i 
sierpnia. Kilka dni później, 
8 sierpnia, rektor UWr. złożył 
w prokuraturze doniesienie o 
popełnieniu przestępstwa 
przez Rafała W. 
strona . 1 O 


- 
-'  


;:f , ' 
b?3J 


.,,- 

 


...... 
  t; 
,
  

 
Jaczkowicki poświęcony 


VVe wtorek po polu. 
dniu, w olawskim zakla- 
dzie pracy "Tabex". cięż- 
ka maszyna przygniotła 
50-letniego olawianina. 
Mężczyzna Lmarl 


, . 
Smlerć 
W zakładzie 


Pracownicy zakładu 
przemieszczali 7 jednego 
miejsca na drugie nową, bar- 
dzo ciężką maszynę. Podło- 
żyli pod nią metalowe rury I 
powoli ją toczyli. W pew- 
nym momencie rura wysu- 
nęła się i urządzenie przy- 
gniotło jednego pracowni- 
ka, a drugiego raniło. We- 
zwano karetkę, ale mimo 
prób reanimacji, pracowni- 
ka nie udało !.ię uratować. 
Drugi mężczyzna doznał 
lekkich obr.l7ell ciała. 
- Prowadzimy postępo- 
wanie w tej sprawie - mówi 
podinsp. Jan Uroda z 
oławskiej KPP. - Ustalamy. 
czy mialo miej
ce narusze- 
nie przepisów IJJ/P. 
(ank) 


. Wyśpiewał 


, 


Odi,li za Haiduckiego 


Jak się okazało, przez kilkana!.cie minut w oław
kim ze- 
spole występował nieuprawniony do gry Slawomir Hajduc- 
ki. Kierownik klubu Mieczyslaw VValas w odpowiednim cza- 
sie nie zgłosił go do czwartoligowych rozgrywek I!!II 
REKLAMA 


, 


,,
 


US�?UGI KSERO 
WIZYTÓWKI 
LAMINOWANIE  


WYRÓB 
PIECZĄTEK 
Jerzy Konieczny 
Ul. B. Chrobrego 16 
55.200 OtAWA 
tel. (071) 303 78 73 
czynne od 9.00 do 16.00 


W niedzielę 22 pa:f.dziernika jaczko- 
wicki kościól 70stał poświęcony przez 
kardynała Hcnryka Gulbinowic7a. 
W uroczystej mszy św., która zgro- 
madziła wiernych z Jaczkowic, a także 
rodziny i licznych gości, wzięli udział 


księża z dekanatu oławskiego. Przybył tak- 
że ks. Antoni Akińcza (mi fot.), który wspól- 
nie z ks. Stanislawcm Bijakicm poświęcił 
kościół od zewm,trz, podczas gdy kardynał 
Gulbinowicz dokonał tego aktu wewnątrz 
świątyni. I!III 


Int rAP 


. A A 


ET D 1\1 
na telefon 
31-333-i!7 

D1t 
n [p'Jcmmml]Dlm - 
c OKNA, DRZWI, ROLETY PCV 
g oluplost WINK HAUS 
.III 
en 
III 
c 
; 
c 
= 
u 

 


G azeta 
powl
tow
 


REKLAMA 1mB 


I 


I"" 
= 
" 
::D 

 
S T A 
 A 5 0 
 
OBNIŻKA CEN 
 
- PRODUKC.JA PLASTYKOWE" Z 

 STOLARKI BUDOWLANE" 
 
:: MIKROROZSZCZELNIENIE I ZACZEP ::D 
U ANTYWLAMANIOWY GRATIS!!! -< 
N POMIAR I TRANSPORT GRATIS! 
 
U RATY BEZ PORIiCZVCIELI! C 
= Ił LAT OWA RAN Coli. - KOIIIKU"ENCV.lNE CENY! O 

 
 
C - 
Z m 
Q Z 
- Z 

 -< 
C 
 
en 


Wprowadzamy 
nowoczesne i funkcjonalne 
bramy garażowe 


Firma POL 
Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 39 
tel./fax 0-71/318-41-43. teI.O-7l/ 318-41-44 


Superpromocja l!! 
od 26.10. 2000 do 29.10.2000 
1. Cukier 1 kg · 2.69 zł 
2. Bulka mala 1 8zt. - 0.29 zl 
3. Chleb foremkow 18zt 0.99 zł 
4. Mąka pszenna luksusowa 1 kg - 1.15 zl 
5. Ser mai Ksl że 18zt. 2.74 zl/1 kg -10.99 zl 
6. Ser topiony 100 g - 0.99 zl 
7. Kurczak tacka 1 k - 5.19 zl 
8. Ketchup Fosters 1 8zt. -1.91 zl 
9. Mi so wie rzowe z sz nkl na pieczeń 1 kg -12.99 zl 
10. Boczek faszerowany 1 kg - 9.89 zl 
11. Sok ablko\'1. Pa uito 1 litr - 2.25 zl 
12. Napój Paquito 2 litry - 2.09 zl 
O 


... 
... 


z - 


14. Banany 1 kg - 1 .99 zł 


li) 
K ZACHODNI SA 
OOD7.lALOLAWA 


S rfuj 
Z arfą kredyto'!ą 
S kces na mecIe 
Weź kartę kredytową 
VISA BZ SA 


r;;,aranrującą Ci wiele korlJlści: 

 .
w;at w zasięgu ręki 
zakupy na kredyt 
kredyt za darmo do 51 dm 
gotowka non stllp 
pelna kllntrola i wyglIda 
kllmfortowe i be'l.Pieczne 
p"dróiowanie 
prr.vwileje nie tyllio 
dla Ciebie '-i f' _ ,'" . 
t
 
 . 
.. ?lIil.i ,
 
f f[fYrg(ffJF 
J ( 
. .... 
mg &/ifli; .'. ' . 
.
 


ZAPRASZAMY NA TANłE ZAKUPY DO SUPERMARKETU 
t)] INTERMARCH E 
11.a;
iroWSkiegO 29c 
Muwlelerowl. (obok stacji paliw DEA) 


............... '\ \ , 


( 


- 
. .- 


. .. 
.... . .. 1..1 J' ..' G . .. n. I I I n. I 
- Mycie i woskowanie nadwozia '\\\

 
- Mycie i woskowanie podwozia 
c.,<"
' 
c.,

 
t:>
\t:> 
- Mycie parą silnika (konserwacja 
 
 
 
a
a
\

\a 
powierzchni metalowych, gumowych, . 

,,
" '\.tt:> t:>
t:> \ " 
tworzyw sztucznych) .

,

\
\i:;ł-a
 
)( 
- Czyszczenie tapicerki 
t:>
a

 
 


 
- Kom p leksowa kosmet y ka ..y 

ł.j ,\
 
\

 \\ . 
wnętrza pojazdu \

... 


AlltoEc T 
MYJNIA 


EURO. TArC/.ęłd pcnetrację tere- 
nu i slukanie opla kadetta. Podc/.d.'i po- 

7ukiwań ujawniono na terenie miasta 
jes7CLe 3 inne włamania do 
amocho- 
dów. �?upem paddły radioodtwar/.3c/.e 
roLnych marek. Policja l.atrLymała wła- 
ściciela opla jeMclx tego samego dnia. 
Ustalono, i.c to on był 
prdwcą noc- 
nych Włcll11aJl. 2D-JelIli męi.ct.y l.J1a pr/.y- 
jechał do J-L /. gminy Długolęka. Nie 
byl dotychc/.as karany i będ/.ie odpo- 
wiadal z wolnej stopy. 


(mg) 
Wicdemości OIcwskie . - 


mIlIIiID 


Droisze mieisca grzebalne 


Na ostatniej sesji oławskiej Rady Miejskiej 
przyjęto uchwalę w sprawie ustalenia opłat za 
miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych 
w Oławie za okres 20 lat 


Uchwalę uzasadniono nie- 
zmicnno
cią opłat przez ostatnie 
3 lata oraz wzrostem kosztów bie- 
żącego utrzymania cmcntarzy i 
wysoko
ci zasilku pogrzcbowc- 
go, wypłacanego przez ZUS. 
Miejsce na duży grób jedno- 
micjscowy ziemny będzie kosz- 
towalo 130 zl (rezerwacja - 260 
zł). na jednomiejscowy mały - 50 
zł. Za micjsce na grób rodzinny 
trzeba będzic zaplacić 270 zl (re- 
zerwacja - 360 1.1). Natomiast za 
miejscc na grób stały z prawem 
budowania grobowca - 300 zl (re- 


Odeszli 
Karol Rawski 
- ur.1940 
Jdzef Smorąg 
- ur. 1926 
Ludwik Kroczak 
- ur. 1947 
Tadeusz Niesłuchowski 
- ur. 1933 
Konstanty Jarząbek 
- ur. 1932 
Franciszek Jelonek 
- ur. 1923 
Aniela Basiura 
- ur. 1929 


zerwacja - 400 zł i za każde na- 
stępne miejsce - 440 zł). Od opłat 
zwolniono micjsca na pochówek 
dokonywany na koszt gminy i 
pochówki w urnach, w miejscach 
wczdniej opłaconych. Stworzo- 
no możliwo
ć rozłożenia na raty 
opłat za rezerwację micjsca grze- 
balnego oraz opiat za utrzymanic 
grobu na następne 20 lat. Taką 
decyzję podejmuje Zarząd Miej- 
ski. Ustalone raty nalcży wpłacać 
bezpo
rednio w Kasie Urzędu 
Micjskiego. Uchwała wcjdzie w 
życie I grudnia tego roku. 
Przy okazji podejmowania tcj 
uchwały radni dyskutowali o wy- 
glądzic i stanie obu olawskich 
cmcntarzy. Zgłaszali krytycznc 
uwagi, m.in. o nicrówno kopanych 
grobach na nowym cmentarzu. 
Mówili też o fatalnym, ich zda- 
nicm, stanic alej ck na starym cmen- 
tarzu. Radny Stanislaw Jaśnikow- 
ski zadcklarowal "w imieniu swo- 
jej firmy" gruntowny rcmont toa- 
Ict przy kaplicy na cmcntarzu przy 
ul. Zwicrzynicckicj. - Ja dam ro- 
bociznę, a miasto niech kupi ma- 
teriały - mówi!. Wiceburmistrz 
Franciszek Październik powie- 
dział, że Zarząd Miejski pozytyw- 
nie odniósl się do tcj propozycji. 
(ank) 


Pani Helence Ciołek 
serdeczne podziękowania 
za opiekę nad moją mamą 
Śp. Marią Ślepecką 


składa Eliza Otga z rodziną 


Jerzemu Markiewiczowi 
prezesowi Polskiego Stowarzyszenia OIabetykdw w Oławie 
wyrazy głębokiego wspdłczucia z powodu śmierci 
matki 
składa zarząd PSD 


Z głębokim talem zawiadamiamy, że 22 patdziernika 2000 
odeszła na zawsze 
Śp. Janina Pilch 
- zasłużony wieloletni nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w Bystrzycy. W zmarłej tracimy wychowawcę 
kilku pokoleń młodzieży. 
Grono pedagogiczne. pracownicy I wychowankowie 
Szkoły Podstawowej w Bystrzycy 


G azeta 
powiatowa 
Na sesji oławskiej Rady Miejskiej w poniedziałek 23 października analizo- 
wano projekt uchwały, regulującej wynagrodzenie burmistrza Waldemara 
Wiązowskiego. Dzień później Rada Gminy Oława decydowała o nowej pensji 
wójta Jana Kownackiego. W wyniku decyzji radnych, szefowie zarządów 
miasta i gminy zarabiają teraz po 6 tys. zł miesięcznie 


DoIoiyli burmistrzowi i wóitowi 


W efckcie tzw. "ustawy o ko- 
minach płacowych" oraz wyda- 
nego w 
Iad za nią rozporządze- 
nia Rady Ministrów, od I sicrp- 
nia tego roku zmieniły się zasa- 
dy ustalania wynagrodzenia pra- 
cownikom samorządowym. 
W przypadku szefów gmin- 
nych zarządów zlikwidowano 
tzw. "dodatek slużbowy", zastę- 
pując go "dodatkicm spccjal- 
nym", który możc być jcdnak 
przyznawany w sytuacjach wy- 
jątkowych i nie dłużej niż na I 
rok. Zmieniły się tcż oczywiś'cic 
stawki poszczcgólnych składni- 
ków wynagrodzcnia. 


... 


1 
Waldemar Wiązowski 


Zgodnic 7e statutcm miastd 
Oława, projckt uchwały rcgulu- 
jącej wynagrodzcnic burmistrzo- 
wi przygotowuje przcwodniczą- 
cy Rady Miejskicj. Andrzej 
Grzeszczak zaproponował, aby 
Waldemar Wiązowski zarabiał 
w skali micsiąca 6 tysięcy zło- 
tych brutto. W stosunku do po- 
przcdniego stanu oznaczało to 
podwyżkę o 715,20 zł. 
Ncrwowo zrobiło się już na 
początku scsyjnej dyskusji. 
Krzysztof Trybulski zakwcstio- 
nował formalno-prawną stronę 
projcktu, przygotowancgo przcz 
przewodniczącego Grzcszczaka, 
a właś'ciwic dwóch projcktów. 
Jeden zaopatrzony byl w opinię 
radcy prawnego, a drugi nic. 
Różniła je takżc data wcjś'cia w 
życie uchwały. Przcwodniczący 
Rady nie potrafił racjonalnic 
wytłumaczyć, skąd wzięly się 


dwa projckty. Zrobił to za niego 
radny Trybulski, stwicrdzając, 
że z informacji, jakic uzyskał w 
dzialc kadr Urzędu Miejskiego, 
wynikało, że Andrzej Grzcsz- 
czak sam już dużo wczcś'nicj ure- 
gulował pensję burmistrzowi. 
- Prawdopodobnie pan prze- 
wodniczący chce teraz zaLega- 
lizować swoje bezprawne dzia- 
łanie - mówił Trybulski i zapro- 
ponowa!. aby uchwała wcszła w 
życie od I listopada. a górna 
stawka łącznego wynagrodzenia 
nic przekroczyła dotychczaso- 
wego poziomu. czyli ok. 5300 
z!. Tę drugą propozycję nieco 
wczcś'nicj zlożyl także Hcnryk 
Szymański. Przewodniczący 
klubu SLD skrytykował przy 
tym idcę podwyżki, podkrcś'la- 
jąc bardzo trudną sytuację bu- 
dżctową miasta, w wyniku 
którcj trzcba zaciągać wysoki 
kredyt bankowy, m.in. na pokry- 
cic rcgulacji wynagrodzcń na- 
uczycieli. 
Największym obrońcą pod- 
wyżki dla burmistrza byl jcgo 
zastępca Franciszck Paździer- 
nik. - Panu akurat najmniej wy- 
pada wypowiadać się w tej spra- 
wie, bo nikt inny, tyLko właśnie 
pan burmistrz decyduje o wyso- 
kości PGli.rkiego wynagrodzenia 
- zauważył Krzysztof Trybulski 
i poprosił wiccburmistrza Paź- 
dzicrnika, aby ujawnił swoją 
pensję. Franciszek Paidziernik 
odpowiedzi al, że wypowiada się 
jako członck zarządu, bo "sko- 
ro nie ma teraz hurmistrza na 
saLi, to ktoś z zarzqlLu powinien 
zabrać głos". Ujawnil tcż, żc on 
i drugi wiccburmistrz Józcf �?oś 
od I sicrpnia 7arabiają po około 
600 zł więccj niż burmistrz. 
- Być może w stosunku do in- 
nych burmistrzów czy wójtów, 
szef naszego zarządu nie zara- 
bia zbyt wiele, ale wiadomo, że 
nie żyje on tylko z tej pensji .m- 
morzqdowca - ma udziały w kil- 
ku spółkach i jako parlamenta- 
rzysta pohiera co miesiqc sporą 
dietę poselskq - argulllcntowal 
jcszczc Krzysztof Trybulski, 
alc ostatccznie jego wniosek w 
sprawie ograniczenia pensji bur- 
mistrza i tcrminu wprowadzcnia 
w życic uchwały, większoś'cią 


głosów radnych wywodzących 
się głównie z AWS, UW i Soju- 
szu dla Oławy - upadl. 
Podobnie bylo przy głoso- 
waniu całcj uchwały, którą wo- 
bec nicobccnoś'ci kilku rad- 
nych (w tym samcgo burmistrza 
Wiązowskicgo) przyjęto dwu- 
nastoma glosami za, przy oś'miu 
przeciw i dwóch wstrzymują- 
cych się - w wcrsji zapropono- 
wimcj przcz przcwodnicząccgo 
Grzeszczaka. 


*** 


Dużo mniej cmocji towarzy- 
szylo ustalaniu nowcj pcnsji 
Janowi Kownackiemu - wójto- 
wi gminy Oława. Śladcm swc- 
go kolcgi z miasta, przcwodni- 
czący Stanislaw Korsan zapro- 


.t
 


Jan Kownackl 


ponował wójtowi takżc mic- 
sięczną pensję w wysokości 6 
tysięcy 7łotych brutto i też od 
I sicrpnia. 
Dariusz Żuraw zapytał, czy 
aby wójtowi już tcj nowcj pcn- 
sji nic wypłacono? Stanislaw 
Korsan zapcwnił, żc nic. Radni 
nicmai jcdnomyś'lnic przyjęli 
uchwałę - od głosu wstrzymał 
się tylko Bronislaw Dunaj z 
Gaju Oławskicgo. W scsji nie 
brali udzialu radni Józef Ko- 
ścielak z Oleśnicy Małcj i To- 
masz Gancarz z Godzinowic. 


(ank-telka) 


Dlia' reklam teL/fax 0-711313-35-57: Boguslaw Szymań.
j> 
A'I 


f 
Bronią zaopiekowała się policja 


:łC gro7ił bronią. Oka:tało si
, że 
tcn 45-lctni 11I
i.czyzna był już ka- 
rany za niclcgalnc posiadanic bro- 
ni. Natychmiast podjl;to dccY7jl; 
o wysłaniu na micjscc patrolu 
opcracyjncgo i przeszuk,lI1iu 


mies7kania ora7 pomicszczcń go- 
spodarczych. Kołckcja, ukryta n 
strychu, w szopie i mies7kaniu, 
oka7ała si
 imponuj'lca. Znalc7io- 
no sztucer z lunctą, tzw. "samorób- 
k
", luf
 z zamkiem, tłumik do sztu- 
ccra, kilkadzicsi.,t naboi i poci- 
sków. Oprócz tcgo, m
żczyzn" 
posiadał sporą ilość matcrialów 
wybuchowych: śrut, proch strzel- 
niczy oraz maszynkI; do sCdlani 
luski z pociskicm. Ponicważ m
ż- 
czy zna byl pod wyra1nym wply- 
wcm alkohołu (2,44 promila), zo- 
stal zatrzymany i osa 
dzuny w policyjncj 
izbic zatrzymań. 
Spraw
 prowadzi 
KP w J-L, pod nadzore 
1'! Prokuratury Rcjonowcj 

 w Oławie. Trwa postl;- 
- \.. powanic, którc ma usta- 
,. ,.. lić, w jaki sposób 7a 
tr I.ymany wszedł w po- 
siadanie broni. Wcdług 
wst
pnych occn poli 
cyjnych pirotcchników, 
broń jest spr,lwna. 
Sprawdza si
 tak:lc, cz 
nic była u:łyta do pr7e 
st
pstw popełnionych na tcrcnic 
kraju. 
Za niclegdlnc posiadanic bro- 
ni gro7i kani od 6 micsi
cy do 8 
lat pozbawicnia wolności. 
(mg) 


fundusz w wysokości 
100 tys. zl i wyposażyl 
szkolną stołówk
, któ- 
rcj uroczyste otwarcic 
nastąpilo 2 I paździcr- 
nika. 
Na t
 uroczystość, 
I 
przygotowaną pomy- 
słowo przcz szkol
, z 1 
wiclką starannością, 
przybyli m.in. przcd- l I 
stawiciełc Rotary Club 
Wrocław - gubcrnator .., 
Dystryktu 2230 Ry- 
szard K:łszuba - Krze- 
picki, Janusz Stań-' 


\ 
f A' 


czyk - prczydcnt Clubu, wro- 
cławski wicckonsul RFN, przed- 
stawicielc samorządu lokalncgo, 
wojcwód7kicgo, kuratorium, a 
także sponsorzy szkoly. 


. 
:t 


1'1 


Wstęgę przecina Ryszard 
Kaszuba-Krzepickl 


Pr7cci
cie wst
gi popr7cd7i- 
Iy wyst4picnia go
ci ord7 wyst
- 
py zespolów s7kolnych, pre7cn- 
tujących uaktualnione sccnki hi- 
storycznc na wesolo, śpicwał tak- 
żc chór. S7czcgolnc wra:łcnic wy- 
warł wspanialy i w7ruS7aj'ICY rc- 
cital wokalny Marty Woźnia- 
czek, dbsolwcntki bystrzyckiej 
s7koły. 
Na zakończcnic, w stułowcc 
szkolncj podano obiad "po sta- 
ropolsku". 


Tckst i fot.: 
Wiohł ł.abuńska 


Mieszkańcy Jaczkowic w gminie' Oława przez długie lata 
należeli do parafii Matki Boskiej Pocieszenia w Oławie. Tam też 
chodzili do kościoła. Kiedy proboszczem MBP został ks. Antoni 
Akińcza, jaczkowiczanie zaczęli się zbierać na niedzielnych 
nabożeństwach w świetlicy wiejskiej. Później nabożeństwa 
odprawiano również w ciągu tygodnia. 
Jaczkowieki poświęcony 


Na pocz.,tku lat dzicwi
ćdzic- 
siątych powstała wśród mieszkań- 
ców inicjatywa budowy w Jaczko- 
wicach kościoła z prawdziwcgo 
zdarzcnia. Na czcłe dzicsi
ciooso- 
bowego komitctu, w skład którc- 
go wszcdl tak:lc ks. Akińcza, Std- 
nl;li Ka7imicrz Mazur - sołtys J.ICZ- 
kowic, oraz Jerzy Wcsoly - óWczc- 
sny radny z tcj wsi. 
W uzgodnicniu z wojewódz- 
kim konscrwatorcm 7abytków, 
brylę kościola wybudowuno na 
fundamentach dworku, zniszczo- 
ncgo pr7c7 Rosjan po II wojnic 
światowcj. 
Budowa trwała kilka lat. W 
ubicglym roku kościół, już przy- 
kryty dachcm i cz
ściowo wypo- 
sażony, popobłogosławił ks. d7ie- 
kan Stanisław Bijak. 
W nicd7iel
 22 paździcrnika 
jaczkowicki kościół został poświę- 
cony pr7ez kardynała Ilcnryka 
Gulbinowic/'a. W uroc7ystcj mszy 
!>w., ktom zgromad7iła wicrnych z 
Jac7kowi
, a tak:/.c rud7iny i zapro- 
s70nych go
ci wzięli udział ksi
- 
ia z dckanatu oławskicgo. Pr/'yhył 
tak:le ks. Antoni Akinc/'a, który 
wspolnic z ks. Stanisławcm Bija- 
kiem po
wi
cił kościól od 7C- 
wlliltrz, podczas gdy kardynał Gul- 


binowicz dokonał tcgo aktu wc- 
wnątrz świątyni. Podc7as homilii 
kardynał przypomnial, :łe w świą- 
tyniach nalcży 7achowywać si
 
szc7cgolnie godnie, z szacunkicm 
nalcżnym tcmu miejscu. Przypo- 
mniał, że świątyme nic powinny 
być wykorzystywanc do ccłów po- 
litycznych. 
Świ"tynia w Jaczkowicach jest 
ko
ciołcm filialnym parafii w Go- 
dzikowicach. Jcj proboszcz, ks. 
Ryszard Zdunck, został podczas 
uroczystości podniesiony przez 
kardynała Gulbinowic7a do godno- 
ści kanonika. 


(a) 


Szukamy 
dziesięciolatków 


15 listopada br. "Wiadomości 
Oławskie" obchodzą 1o-Iecie 
swego istnienia. W związku 
z tym szukamy dzieci, które 
urodziły się dokładnie ,15 
listopada 1990 roku i miesz- 
kają na terenie powiatu 
oławskiego. Na zgloszenia 
czekamy do 31 października 
pod numerem telefonu: 313 
35 57 lub O 604 469 527. 


Na biegi przełajowe 
do Bystrzycy Oławskiej 


VIII cross 
"Miodzik a" 


l 


W piątek 27 pa1d7icrnika w 
Bystrzycy Oław!>kicj ro7cgrdny 
zostanic VIII bystrt.ycki cross 
uMłod7ika" ordZ siódmcj i ósmej 
strefy dołno
łąsklch igrzysk 
mles7kańców wsi w biegach prze- 
łajowych. 
Trasa pr7ebiegać b
dl.ie wo- 
kół osiedla Lcśncgo (start i meta 
na stadionie sportowym przy ul. 
Lc!>ncj - Chabrowej). Wcdług re- 
gulaminu PZLA, w imprc7ic 
mog'l w7iąc udzial zawodnicy 
zgłoszcni przcz kluby, s7koły, a 
tabc WS7YSCY ch
tni nic7rl.c!>l.c- 
ni. Jedynym wymogicm jest po- 
siaddnic aktualnych badan Ickdr- 
skich. Zgło!>zcnia przyjmuje 
ULKS Młod7ik-Zicmia Oławska 
(ul. Kościus7ki 45), ord7 telefo- 
nicznie 313 02 17 (!>7koła), 303 
08 96 (hala sportowa) i Rys/'ard 
Wojcicchowski po godz.20.00 - 
313 09 20. Organil'atorzy, który- 
mi są ULKS Młodzik-Zicmia 
Oławska, WZ i RMG Zrzcs7enia 
LZS, SZS Gminy Oława, Dolno- 
śląskic Zr7cs7cnic LZS i RMG 
LZS wOłuwic, ora/' Zcspół Szkół 
w Bystr7Ycy Oławskicj, 7aprd- 
S7aj., wszy!>tkich ch
lnych do 
udziału w imprc7ic. Pr/'cwidzia- 
no lic7nc nagrody rzcczowe, sta- 
tuetki, puchary i pami'ltkowc 
dyplomy. Początck zawodów o 
god7inie 12.00. 


DaDo 


REKLAMA 


O�?AWA, CHROBREGO 15-17 
303 73 39 e , 
313 78 61 BIURO PODRÓŹY 
< . 


DOJAZD W�?ASNY 
Duszniki Zdr6J - 1050 z balem 
lItdek Zdr6J - 850 z balem 
Polanica Zdr6J - 395 
Polanłca Zdr6J - 700 z balem 
Dlugopole - 300 
Długopole - 510 z balem 
Czechy - 399 z balem 

 /)T4I
1\M I1SjK A 
ZIELENIEC - 697 zł 
ŚWIERADÓW - 540 zł 
KROŚCIENKO - 645 zł 
RABKA - 645 zł 
ZAKOPANE - 490 zl 
MURZASICHLE - 520 zł 
BARTOSOVICE - 530 zł 
VELKA UPA - 620 zl 
JESENIKI - 599 zł 
HENLEY .1499 zł 


7 dni 1401nl I 
MAJORKA - 88111 .9 dni ; 
EGIPT - 1340 zł - 1190 zł ł 
TURCJA -1140 zł -1590 zł 
TUNWA -12401ł -1410 zł fi 
MAROKO - 1 S9S zł I 
----.L- Bilety Lotnicze )u{ 
promocyjne ceny 23-27.10.2000 
 
na wyloty: 29.10.2000-24.03.2001 
- Chlc:llgo, Nowy Jor1l - 499 USD 
. Rzym, Pary t, Madryt - 239 USD 
- Frankfurt, HambtJrg, Helalnkl-189 USD 
- Praga, Berlin, Budapaazł -149 USA 
BILETY AUTOKAROWE 
nadal zniżka 10 zł 
Wiodomo
i OIowskie . G azeta 
powiatowa 


mmm 


OPINIE PREZENTOWANE NA TEJ STRONIE 
NIE ZAWSZE ZGADZAJĄ SI�? 
Z POGLĄDAMI REDAKCJI. 


Radni SLD 
dyżuruią 


Radni Rady Miejskiej w Ola- 
wie z klubu SLD kontynuują dy- 
żury. W !>rod
 8 listopada w go- 
d7inach od 17.00 do 18.30, w biu- 
r7e poselsko - samorządowym 
SLD, które midci si
 w kamienicz- 
ce Rynek 24, n.l zainteresowa- 
nych b
dą c7ekać radni Wilhclm 
Mróz i Hcnryk Szymański. 
(a) 


Bez przeprosin 
Po opublikowaniu relacji z se- 
sji RM w Olawie, pl. "Pr7ewodni- 
C7ąCY kupił, zarzut oddalony", 
otrzymaliśmy od przewodniczące- 
go RM Andr7eja Grzeszc7aka pi- 
smo, sygnowane pieczątką R.ldy 
Miejskiej, w ktorym pan przewod- 
nic7ący wzywa gazet
 do opubli- 
kowania ogloszenia, przepras7ają- 
cego go "za sposób przedstawie- 
nia w artykule spraw związanych z 
przys:.łym osiedlem mieszkaniowym 
w rejonie Nowego Otoku". Prze- 
prosiny miałyby zawierać stwier- 
dzcnie, że "wszelkie złośliwe komen- 
tarze i uwaRi w tym konrekście, na 
temat Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Andrzeja Grzeszc:.aka 
naruszają jego dobra osobiste. ". 
Oświadczam, że takicgo oglo- 
szenia nic opublikujemy. O sta- 
nowisku pana przewodnicząccgo 
informujcmy, gdyż jego zdanie 
jest dla nas i dla wszystkich wy- 
borców ważne, choć si
 z nim nie 
zgad7amy. Uważamy, że wzmian- 
kowany artykuł nic mógł naru- 
szyć dóbr osobistych pana przc- 
wodnicząccgo z kilku powodów. 
· Tckst był relacją z scsji, o czym 
poinfomlOwaJi!:my, spełniając tym 
samym obowią7ck wynikający z 
art.12 Prawa pmsowcgo, par.l. 
· Nie uwa:iamy, że zostały w 
nim z.lwartc 710!>liwc komcntarzc i 
uwagi na temat przcwodnicząccgo, 
naruszające jcgo dobra osobistc. 
· Tckst był relacją z jawnego 
posicd7.cnia organów wladzy samo- 
rządowej, co podlega ochronic w 
myśl art.41 Prawa prasowcgo. 
Nic7alcżnie od powyższego, 
pmsa ma prawo komentować i oce- 
ni.lć. Ma także prawo pisać o da- 
nych dotyc7ących prywatncj sfcry 
życia, o ile "wią7c si
 to bc7pośrcd- 
nio z d7ialalnością public7ną da- 
ncj osoby", w myQ art. ł4, par. 6. 
JcrloY Kamiński 
rcdaktor n:łcloelny 
,,(;azcty POWi:łtoWCj 
- Wiadomości Olawskie" 
PS 
Więccj na tcn tcmat w felicto- 
nie ,.Na j
zyku" - magazyn s.VI 


. Wiodom
ci Olowskie 


LISTY 
 OPINIE 
 OŚWIADCZENIA 
 PYTANIA '
 


Starosta wyiaśnia 


w związku ze złożonym w Ra- 
dzie Powiatu obywatels/..im prote- 
stem w sprawie Za/..ładu przyrodo- 
leczniczeRo w Oławie, informuje- 
my wszystkich mieszkGlków nasze- 
RO powiatu o treści uchwał podję- 
tych przez Radę Powiatlt w Oławie. 
Refonl/a .!>'łuiby zdrowia WIJro- 
wadziła w całym krajlt zmiany w 
dotychczasowych strukturach za- 
kładów opieki zdrowotnej. Rada 
Powiatu w Oławie przystąpiła do 
reali:.aeji tych Z)/Iian już w ubieRłYI1l 
ro/..u, wyłączając z Ze.lpołlt Opieki 
Zdrowotnej w Oławie wszystkie 
ośrodki zdrowia z terenu gminy 
Domaniów i tworUJc na ich bazie 
niepubliczne zakłady opieki zdro- 
wotnej. W roku bieżącym przystą- 
piliśmy do restruktllryzacji przy- 
chodni i ośrodków zdrowia z tere- 
nu miasta i gminy Oława. lest to 
proces długotrwały i doN skol1lpli- 

wanypodw

d
npro
duro
 
nym. 
Uchwały Rady Powiatu poprze- 
dzone zostały lIa.ftępującymi czyn- 
1I0!ciami: 
· przygotowaniem przez kie- 
rownictwo Zespołu Opieki 'h/ro- 
wotllej w Olawie projektu plal/u 
restrukturyzacji i tworzenia 110- 
wych podmiotów w o/aw.fkiej s/uż- 
bie zdrowia, 


· podjęciem przez Radę Spo- 
/ecZllą przy Ze.!>pole Opieki 'h/ro- 
wotnej w Oławie uchwal dotyczą- 
cych restrukturyzacji służby zdro- 
wia, 
· podjęciem przez Radę GmillY 
w O/a wie i Radę Miej.l'ką w Oławie 
uchwał wyrażających pozytywne 
opinie w sprawie' resrruktltryzacji. 
· pozytywną opinię wojewody 
do/no.\:ląs/..ieRo. 
Rada Powiatu w O/a wie pod- 
jęła 22 wrze.fnia 20()() r. pocljęła 
uchwały w .Iprawie zmian organi- 
zac)jnych w Zespole Opieki 'h/ro- 
wof1lej w Oławie. Przeprowadzone 
zmiany dotyczyły wy/ączellia ze 
struktury Zespo/u Opieki 'h/rowot- 
lIej w O/a wie podstawowej opieki 
zdrowotnej (przychodni rejollo- 
wyeh) oraz czę.fci placówek specja- 
listycZJlych. w tym Przychodni Spe- 
cjalistycznej w Oławie przy ul. Sien- 
kiewicza 8. Rada Powiatu, podej- 
mując decyzje w fonnie uchwał o 
wianach organizacyjnych w oław- 
skiej służbie zdrowia. nie zlikwido- 
wala żadnej z tych placówek, do- 
kona/a przekszta/cnl z publiczne- 
go zakładu opieki zdrowotnej na 
niepublic:.ne zokłady opie/..i zdro- 
wotnej. Słowo ..likwidaLja" użyte 
w uchwałach Rady odnosi się tyl- 
ko i wyłącznie do likwidacji danej 


placÓwki jako jednostki OI"!:aniza- 
cyjnej. wcllOdzącej w skład Samo- 
dzielIlego Publicmego Zakładu 
OIJieki 'hlrowotnej w Oławie i utwo- 
rzenia niepublicznych zakładów 
opieki zdrowotnej. Z chwilą po- 
wstania niepublicmych zakładów 
opieki zdrowotnej, tj. od l .I.tycmia 
2000 I:, WSZy.fCY pacjenci b"dą ob- 
jęci nieodp/atllq opieką medycmq 
tak jak obeC1lie, na pocistawie kon- 
traktów zawartych przez niepllblicz- 
ne z.a/../ady opieki zdmwol1lej z Ka.fq 
Chorych. 
W przypadku gdyby nie dosz/o 
do lItworzenia niepublicznych za- 
/..ładÓw opie/..i :tlrowotnej w ktÓrej- 
kolwiek z przvelwdni czy o.\:rodkll 
:.drowia, placowka ta pozostanie 
nadal w stmkturze Zespołu Opie/..i 
'hlrowotnej w Oławie, na dotych- 
czasowych zasadach. Tak więc 
obawy naszych mieszkwków. że 
Zakład Przyrodolecmiczy zoManie 
zlikwidowany, sq bezpodstawne. 
Problemem jednak, o którym 
chcemy poinformowac' spo/e- 
czeństwo na.fzego powiatu, je.l.t 
brak zailltere.l"Owania przejęciem 
Przychodni Rejonowej nr J przy 
ul. Sikorskiego i Przyelrodni Spe- 
cjalistycznej przy ul. Sienkiewi- 
cza. 
W związku Z powyższym zwra- 
camy się do pracowników tych 
placówek oraz innych chętnych, 
w tym również lekarzy z IW.fzego 
powiatu, o podjęcie się organ i- 


POLEMIKI 


zaeji niepublicZ1lych zakładÓw 
opieki zdrowotnej w tych placów- 
kaelI. 
Radni i Zarząd Powiatu, chcąc 
nie l/opulcić do zwolnieli z pracy w 
re.I'trukturyzowanvch jedno.l.tkach 
służby zdrowia, wyrazili wolę wy- 
dzierżawiania, w drodze bezprze- 
targowej. pomieszczell dla le/..arzy 
pracujących dotyellczm w Zespole 
Opieki Zdrowotllej w Oławie. Ta- 
/..ie rozwiązanie jest korzystIle nie 
tylko dla lekarzy, ale rÓwnież dla 
innych pracowników tych placó- 
wek. 
PraRnil'my rowniei poinformo- 
waL' mieszkmlców. że placÓwki s/uż- 
by :.drowia, powstajq
 na bazie 
przychodni, będących dotychczas 
w stru/..wrze ZOZ-II, nie majq nic 
wspÓlneRo z prywal1lymi Rabineta- 
mi lekarskimi, które .\:wiadczq lI.fłu- 
Ri medycZJle odp/al1lie. Takie Rabi- 
nety istniały i będą dzia/m' nieza- 
leżnie od powstających niepublicz- 
nyelr zakładÓw opieki zdrowotnej, 
w których U.f/URi medycme lwiad- 
czone będą nieodp/atllie. 
Mamy Iwdzieję, że powyższe 
infon1WLje pozwolą zrozumieć sens 
prowadzollyell zmian orRan;zacyj- 
nyell w .I'łuwie zdrowia. lednocze- 
.fnie przepra.fzamy za zaistniałe nie- 
porozumienie i brak szczew5łowych 
informaLji dotycz.lJcych restruktu- 
ryzacji o/awskiej służby zdrowia. 
Stanidaw Kaluża 
starosta powiatu olawskiego 


Dzień Seniora 
obchodzony w Polskim Związku 
Emerytów i Rencistów w Oławie 
Tradycyjnie jak co roku w paź- 
d7icrniku obchod7i1iś"my "Dzicń 
Scniora". W naszym związku ul7"l- 
dzamy spotkanic towarzyskie dla 
wszystkich ch
tnych, którzy mają 
ochot
 na wspanialą zabaw
 przy 
muzyce. 
Do cz
ś"ci tych, którzy nic mogą 
uczestniczyć w spotkaniach, przcd- 
stawicielc Zaf7":ldu przyjdą do domu 
z czymś słodkim i życzcniami zdro- 
wia oraz długich lat życia. 
D7i
ki 7aangJŻowaniu zarz'ldu 
dzicjc si
 dużo dobrego. Oprócz 
spotkali towarzyskich, co roku jcź- 
dzimy na wycieczk
. 


"\ 


t. 


. 


r 


"Teraz w metrykę 3poRlądam 
z zachwytem. 
Radością wypełniam 
wszystkie zakamary. 
Nie dałam się .fwiatu! 
Chociaż czasami 
męczą mnie nocne mary, 
Że to już życiowe lato... 
Wtedy myślę, 
dodając sobie wiary, 
Że po pięćdziesiątce 
Wcale nie jest się starym. " 


Dlatcgo w tym dniu życzymy 
sobic nawzajcm calym scrccm 
zdrowia, szcz
ścia, pomyślnoŚ-ci, 
stu lat życia i 
radości. Być 
możc mamy 
innc życzcnia, 
a wi
c życzmy 
ich spełnicnia. 
Wchodząc w 
nowc tysiąclc- 
cic wler7ymy, 
żc b
dzic ono 
dla nas wyjąt- 
kowym cza- 
scm, w którym 
spełnią si
 na- 
sze mar7cnia, alc musimy być pcl- 
ni nad7ici, radości, musi nas pr7e- 
pcłniać ufność i miłość najbliż- 
szych. 


.. 


H:tlimł Rękas 


Oświadczenie Witolda Niemirowskiego 
"Czerwonych kartek" cd. 


W związku z artykulcm 
"C7crwonc kartki - zdanicm bur- 
mistrza" ("GP-WO" nr 4112000) 
oświadc7am micszkańcom Oławy, 
żc stwicrd7cnic p:ma burmistrza 
Wiązowskicgo, jakoby jcstcm rc- 
prc7cntantcm właś"ciciela dworca 
PKP, mija si
 z prawd'l. Dziwi 
mnic, żc pan poscł Wią70wski, 
który pracował i głosował w Scj- 
mic nad ustawą "O restrukturyza- 
cji PKP", nic jcst do kOllca zoricn- 
towany, że już od dw6ch lat PKP 
jcst podzielona na wiclc samo- 
dzielnych 7.aklad6w. I tak, dwor- 
cc PKP nalÓ,1 do Zakładu Nicru- 
chomości, a nic do Zakładu Infra- 
struktury, w którym ja pracuj
, co 
można było sprawdzić w biurzc 
Rady Micjskicj. Tak wi
c nic je- 
stcm rcprezcntantcm właścicicla 
dworca. 
D7.iwi mnic równicż to, ŻC hur- 
mistrz nic przys7cdl na posicd7c- 
nic Komisji Gospodarki Komu- 
nalnej i Mic!>7kaniowcj, w którcj 
ue7cstniczyli dyrcktorzy wszyst- 
kich 7aklad6w PKP. Był na nicj 
omawiany m.in. rcmont dworca i 
można by lo wS7.ystkie sprawy 
zwi'Fane z rcmontcm ro7wią7ać. 
Ows7cm, nic miasto jest wlaści- 
cielcm dworca, jcdnak - jak wielc 
innych samorządów lokalnych - 
mogło pomóc Zakladowi Nicru- 
chomości w rcmoncic dworca, 
kt6ry jest nic tylko wizytówk,! 


PKP, ale pncde wszystkim mia- 
sta. 
To, żc Zaf/:'ld Micjski potrak- 
tował t
 spraw
 tak, juk potrakto- 
wał, boli mnic j:,ko radncgo, któ- 
ry zgłosil problem rcmontu dwor- 
ca w imicniu tysi
cy micszkańców 
Oławy, którzy widni codzicnnic 
jak wyghlda tcn dworzcc i muszą 
si
 wstydzić pr7cd oJwicdzaj'lcy- 
mi ich gośćmi. 
Nic pisz
 wi
ccj o szczcgó- 
luch dotYCZ'lcych tcj sprawy, bo 
"Wiadomości Oławskic" wielc ju:i 
na tcn tcmat pisaly i udowudnia- 
Iy równicż, :i.c na inne celc, nic- 
konicc7nic micjskic, picni:!dzc (i 
to 7dccydowanie wi
kszc) 7naj- 
dowały si
 w kasie micjskicj. 
Zaznac;lam, że jeżeli remont 
dworca dos7edlby do skutku, by- 
łahy to nłsługa nic moja czy SLD, 
tylko calej Rady, a wlaściwic 
wszystkich micszkańców naszcgo 
uroczcgo mi:,sta. 


Z pow:a:i:micm 
Witold Nicmirowski 


PS 
S7koda, ŻC ministcr transpor- 
tu i komunikacji Jerzy Wid7yk 
nic przyjcchal w sicrpniu poci:l- 
gicm po odhiór tytułu "ZasIużo- 
ny Obywatel Miasta Olawa"... 


Jak widać na zdj
ciu, bawimy 
si
 w scrdcczncj atmosfcr7c, pclni 
radości, żc danc nam bylo osiągnąć 
wick seniora. Tu nasuwają się sło- 
wa wicrsza: nmmm 


G azeta 
powiatowa 


- 


LISTY
OPINIE
OŚWIADCZENIA 
 PYTANIA 
 POLEMIKI 


Echa naszych publikacji 


Od pewnego czasu relacjonujemy toczący się przed oławskim Sądem 
Rejonowym proces Edwarda S., oskarżonego o nielegalne wycięcie części 
lasu w Bystrzycy Oławskiej. Po ostatniej naszej publikacji ("Leśny proces 
trwa", "GP-WO" nr 40/2000) odezwał się główny bohater procesu, prosząc 
o zamieszczenie jego - jak to sam określa - repliki, co niniejszym czynimy. Z 
tekstu Edwarda S. usunęliśmy jednak fragmenty, które zdaniem redakcji 
naruszają dobra osobiste osób trzecich lub inne przepisy prawa 


"Leśnego procesu" ciqg dalszy 


(...) KOrlystam z okazji przy- 
sługuj
lccgo mi prawa do rcpliki, 
i wyjaśniam co nast
pujc: 
I. Nic ja sam, ale wc dwoje 
kupiliśmy las i grunty łcśnc w 
Bystrzycy, obccnie jcst szcściu 
właścicieli lasu. 
2. W 1998r otrzymałcm zczwo- 
lenic na tr7cbicż 620 szt. dr7cw, a 
nic 300 szt. - jak podaj c gazcta. 
3. Do dnia dzisiejszcgo wy- 
ci
to i wyrwano ok. 80% z udzic- 
loncgo 7ezwolcnia. Nic ja, a spe- 
cjalistyczna firma prowadziła 
wycink
. 
4. Bicgly s
ldowy 5 wrzcśnia 
2000 na mój wniosck za zgod
1 
S
ldu policzyl i za7naczyl w lesie 
drzcwa, którc powinny być wyci
- 
tc, a nic zostaly wyci
tc w 1999 
roku. Jcst ich 131 szt. Na wyci
- 
dc tych drzcw 19 wr7cśnia 2000 
otrzymalem nast
pnc zczwolenic 
Nadleśnictwa Olawa i nicbawcm 
złcc
 wykonanic dokończcnia 
wycinki. 
5. Nic jcst prawdą, ŻC s
dzia 
prowadzący spraw
 zmieni I si
, 
dlatcgo proces tak dlugo trwa. 


Prawd
1 jest, ŻC prokurator 
strzeliński, który na wniosek (...) 
Starostwa Powiatowcgo wOlawic 
oskarżyl mnic w cicmno, nawct 
mnic nic przcsluchal, obccnic w 
rozprawach nic uczcstniczy. 
6. Pozyskanie drcwna nastąpi- 
lo z mojcj nieruchomości i zgod- 
nic z zczwolenicm, a zatcm jak 
można pisać o rabunku drzew, 
wyrok w tcj sprawic wyda sąd, a 
nic rcdaktor (...). 
Prawdą w tym artykule jcst to, 
ŻC bylem i jcstcm po Icwcj stronic 
polityczncj, z czego jcstcm dum- 
ny. I uwaga ostatnia, wczcśnicj 
czy późnicj w w/w dzialki leśnc 
wkomponowanc bl(d,! domy, gdyż 
takic jcst życzcnic wlaścicieli. A 
wówczas b
dzie uratowany las i 
b
dzic slużyl ludziom. . 
Mam nadzicj
, że do tcgo cza- 
su wladzc Starostwa Powi.ltowe- 
go w Olawic posprzątają swojc 
śmieci z dzialki, która jcst wlasno- 
ści
1 skarbu pallstwa, a sąsiadujc z 
moją wlasności,!. 
Istotnic wyst
powalem do 
różnych wladz z prośb
1 o likwi- 


dację 7brodni ckologiczncj, ja- 
kiej dokonano w Bystrzycy Olaw- 
skicj (n.). W wyniku moich sta- 
rań o uporz
ldkowanie śmictni- 
ska i niclegalncj kopalni piachu, 
w ramach rcwanżu na mnie na- 
puszczono prokuratora, o czym 
pisalem powyżcj. (...) Dokonaną 
zbrodnil( można zobaczyć golym 
okicm w Bystrzycy w środku wsi. 
W tcj sprawie odpowicdzialni za 
dcgradacj
 środowiska nicch nic 
licz,! na pr7cstraszcnic mnie, je- 
stem zdccydowany upominać si
 
od wladz RP cgzekucji prawnej, 
.I jcżeli i to nic pomożc, zwroc
 
si
 z prosbą o pomoc do organi- 
zacji ekologicznych mi
dzyna- 
rodowych. Jeżcłi ktoś z czytają- 
cych ten tekst zechce dolączyć 
do grona "obrońców zicmi", pro- 
szę o kontakt. 


Edward S. 


PSS "Społem" wystosował pismo do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 
budowy w Oławie kolejnego supermarketu. Poniżej publikujemy treść tego 
dokumentu 


lIGIobi" lendencyinie? 


Do Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospo- 
darki Budowlanej Dolnośląskiego Urzędu Woje- 
wódzkiego we Wrocławiu 


Zarz'!d "Spolcm" Powszcch- 
ncj Spóldzlelni Spożywców w 
Olawic składa odwolanic od 
Uchwaly nr 77 Zarządu Miasta 
Olawa z 10 czcrwca 1997 r. w spra- 
wie 7miany warunków 7abudowy 
obicktu na działce 75/3 przy uli- 
cy 3 Maja 2 c. 
Uł'asadnicnie odwolania: 
Zgodnic 7 plancm ngospoda- 
rowania prlCstr7enncgo dla mia- 
sta Olawy, na dziulcc nr 77 przy 
ulicy 3 Muja 2 c powinicn po- 
wstać budynek wielokondygna- 
cyjny - micszkalny, z wbudowa- 
nymi na partcrl.c uslugami. 
Założcnia planowanc byly 
korzystnc dla miasta I. uwagi na 
fakt, iż dzialku znajdujc si
 w ccn- 
trum Ohlwy, w S
lsicdztwic tcrcnu 
stadionu sportowcgo z pasużem 


zielcni, co pozu bczsporn
1 uży- 
tcc7l10ści
1 poprawi cstctykę tego 
mlcJsca. 
Tymczasem 4 marca 1997 
roku Zar7ąd Miasta wyst
puje z 
zapytanicm do pracowni projek- 
towcj "Plan" wc Wroclawiu - czy 
w wymienionym micjscu może 
powstać p
lwilon handlowy. W 
odpowicdzi uzyskujc informucj
, 
iż powinien to być obickt uży- 
teczności publiczncj, jakim mo.i.c 
być pawilon handlowy. 
W oparciu o powy.iszc, Zarl'cld 
podcjmuje uchwalI(, jakżc nicko- 
rzystn,! dla: 
'" micszkańców - p07bawia 
wciclż bmkuj'lcych mieszkml, 
'" cstctyki miasta - w ccntrUlII 
miasta 7ezwala na budow
 pawi- 
lonu, a tak naprawd
 supcrmarkc- 


tu belgijskicj firmy "Globi" (ta- 
kic markcty buduj c si
, jcżeli już, 
to na obrzc:lach miast), 
'" środowiska - w sąsicdztwie 
stadionu, a wi
c tcrcnu rekrcacyj- 
no-sportowcgo wprowadza si
 
zgielk i zanieczyszczcnie środo- 
wiska naturalnego spalinami. z 
samochodów, 
'" kupców olawskich - w tym 
micjscu s
1 trzy sklepy o kilkusct- 
mctrowej powier7chni. Utrata do- 
chodów, likwidacja micjsc pracy 
- problem pojawiaj'lcy si
 w wie- 
lu miastach naszcgo kraju. 
Architcktura supcrmarketu, 
wg konscrwatom zabytków, po- 
winna być dostosowana do linii 
.lrchitcktonicznej korespondują- 
ccj ze znajduj'lcym si
 w S
lsicdz- 
twic Bankicm Zachodnim. W 
związku z powy:iszym przyj
to 
do projektu atmp
 nadbudówki 
zgodnic z nleccniem konscrwa- 
tora. 


Od redakcji: 
Przyznajemy się do jedlIego 
błędu, jaki wkradł się do 'laszej pu- 
blikacji, zamieszczollej w lir 40/ 
2000. Sprostowaliśmy to już w jed- 
lIym z poprzedlIich wydań lIaszej 
gazety - chodziło o rzekomą zmia- 
lIę sędziego w traki'ie procesu ("Sę- 
dzia ten .mm", "GP-WQ" nr 4// 
20(0). Pozostałe illfomwcje prze- 
kazujemy lIa podstawie akt sądo- 
wych i prokuratorskich i staramy 
się to robić rzetelIlie. Nie wydaje- 
my też wyroku. bo rzeczywiście zro- 
bi to sqd - mamy lIadzieję. że już 
wkrótce. Szkoda tylko. że od pew- 
"ego cu/su to pali S. zaczął wyda- 
wać wyroki - IW lIa.\'zą gazetę. lIa 
jej dzielIlIikarzy i lIa lIiektórych 
urzędllików samorządowych.._ 


OPINIE PREZENTOWANE NA TEJ STRONIE 
NIE ZAWSZE SĄ ZGODNE 
Z POGLĄDAMI REDAKCJI 


Nie zamierzamy także wcho- 
dzić z panem S. w polemikę o cha- 
rakterze połitycznvm. 
Warto może tylko przy tej oka- 
zji poinformować Czytelników. 
że w aktach sprawy znajduje się 
zeznanie pClIIa S. o rzekomych 
prześladowaniach. jakich do- 
!wiadcza od prawicowych poli- 
tyków oławskich. Nie przeszka- 
dza lo jedllak patIU S. w prowa- 
dzelliu wspólnych illleresów go- 
spodarczych... 


Wiosna ekologiczna 
Komisja Ochrony Środowiska Rady Micjskicj w Olawie zapra- 
sza na Olawski Sejmik Ekologic,my, który odbędzie się 27 paz- 
dziernika w Ośrodku Kultury - pocz
łtek o godz.IO.00. Jak nas 
poinformował przewodniczący komisji. Jan Gogohl, w programic 
imprczy - m.in. podsumowanic konkursu "Olawska Wiosna Ekolo- 
giczna", wystawa najlcpszych prac oraz prc7cntacja szkołnych 
progrilmów artystycznych. 


(ck) 


Ważne dla diabetyków  


Kolejnc szkolcnic dla diabetyków, organizo- 
wanc przcz Zarząd Powiatowy PSD w Oławie, 
odb
d7ic się 28 paździcrnika w Przychodni Re- 
jonowcj nr 3 w Olawic, przy ul. Chrobrcgo 56. Szkolenic popro- 
wadzi dr Ewa Supcrson-Byra. Glównc tcmdty to: 
'" nadci
nienic t
tniczc, 
'" zaburzcnic gospod.lrki tluszc70wej, 
'" choroba nicdokrwicnna a cukrzyca 


Poczc\tek szkolcnia - godz. 10.00. Zar7ąd PSD zaprasza wSl.yst- 
kich 7ainteresowanych. (a) 


Z calą stanowczością uwa:ia- 
my, iż dostosowanic funkcjonal- 
no
ci obicktu dla potrzcb ubicga- 
j,!cych si
 pojedynczych osób jcst 
lamanicm prawa budowlancgo, 
planu zagospodarowania pr7e- 
strzclmego oraz nicracjonalnym 
zarząd7anicm gruntami w mic- 
ścic. 
Również dowolność interprc- 
tacji nazwy "obickt użyteczności 
publiczncj" jako równoznac7ny z 
obiektcm handlowym jcst wyra?- 
nym nicporozumicniem, albo- 
wicm ohiekt handlowy nie jest 
obicktcm użytec7ności publicz- 
ncj. tak jak np. mie!o7kanic, szpi- 
tal, biblioteka, bank itp. 
W naszym odwolaniu pragnic- 
my równicż zwrócić uwag
, iż wg 
naszcj wiedzy dzialka zostala 
wystawiona do przctargu 10 wrze- 

nia 1997 r. 7a kwot
 około 227 
tysi
cy zlotych. Obecny wlasci- 
ciel d7ialki nic wziął udzialu w 
prł'ctargu - w ogolc-nikt nic sta- 
wił si
 na pr7ctarg. W tcj sytuacji 
po kilkudzicsi
ciu minutach przy- 
shlpiono do drugiego przctargu, 
w wyniku c7ego działk
 prt.eka- 
zano w wieczystc użytkowani c I.a 
kwot
 ok. 45 tys. zl, z obowi,!l.- 


kicm wp laty coroc7nej w wyso- 
kosci 3 % kwoty wartości gruntu, 
tj. ok. 6800 71. 
POWYŻS7C wyraznic świadc7Y 
o dostosowaniu wszystkich wa- 
runków pod potr7cby obccnego 
użytkownika dzialki. D7iałka 
obccnic, 7a wielokrotno
ć kwoty 
zakupu, 70stahl odspr7edana bel- 
gijskiej firmie "Globi". Pr7cdsta- 
wionc powyżej fakty świadczą o 
tendcncyjnym potr.lktowaniu 
obecnego u:iytkownika dzialki. 
Naszym 7danicm, dzialanic takie, 
jak już wspomniełi
my, jest szko- 
dliwc dla miasta i jcgo mies7kań- 
ców. 
W zwią7ku z powy:iszym od- 
wolanie ninicjszc jest w pclni za- 
sadnc, albowicm 7miana funkcjo- 
nalności obicktu dokonana zosta- 
la nic7godnic z planem zagospo- 
darowania przc!>trzcnncgo, pr7t:z 
co zostaly naruszone przcpi!oy pra- 
wa obowiązujące w tym zakre!oic. 
Rownoc7c!onic tcż wnosimy o 
wstrzymanic pozwolcnia na budo- 
w
 na prl.cdmiotowej dl.ialce su- 
pcrmarkctu do c/asu ro7strl'ygni
- 
cia niniejszcgo odwołani.l. 


Wiodomo
cI OIowskie . EllI 


G
Ia

 


!mIiID 


- To, co robił Rafał W., przypomina proceder uprawiany przed laty we 
Wrocławiu przez pana o pseudonimie Sielberstein, udającego, z dużym 
.zresztą powodzeniem, konsula austriackiego - mówi rektor Uniwersyte- 
tu Wrocławskiego. Postać Sielbersteina została uwieczniona rolą Pio- 
tra Fronczewskiego w filmie "Konsul" 


Remanent z organistq 


Na pr7c1omic lipca i sicrpnia 
pisali
my o Rafalc W. - prc7csie 
stowarzyszcnia 7ajmująccgo si
 
promocją mlodych artystów, któ- 
ry m. in. nicpr.lwnic posługując si
 
upoważnienicm wystawionym 
pr7CZ rcktora Uniwcrsytctu Wro- 
cławskicgo, naraził na straty jcd- 
ncgo z oławskich rcstauratorów. 
Ufundował tcż "pustc" stypcndia 
dla finalistów tcgorocznych Kon- 
frontacji łnstrumcntów D
tych w 
Oławic. Nasn publikacja wywo- 
łała s7crcg tclefonów w rcktoracie. 
Odczwali si
 inni pokrzywd7cni. 
Na to nałożyły si
 wC7cśniejszc sy- 
gnały o nicprdwnych działaniach 
prowadzonych przcz młodcgo 
prc7csa, na nickorzyść Uniwcrsy- 
tctu. Rcktor 7dccydował o zawia- 
domicniu prokuratury. 


fortepian Rafala 


Rafał W. 7łożył w Kałis7u, w 
fabryce fortcpianów, 7amówicnic 
na fortcpian wart ponad cztcrdzic- 
ści ty!>i
cy złotych. Numcr zamó- 
wicnia na papicrzc firmowym Uni- 
wcrsytctu Wrocławskicgo był, jak 
si
 okil7ało pó1nicj, wzi
ty z sufi- 
tu. Pod tckstcm widniała jcdynic 
picc7ątka na nazwisko Rafała W., 
pcłnomocnika rckt?ra UWr. do 
spraw mU7yc7nych. Zadncgo ksi
- 
gowcgo potwicrd7cnia. Zaklado- 
wi spccc od sprzcdaży nic micli 
jcdnak wątpliwości co do rzctel- 
ności nmawiająccgo. Ucieszyli 
si
, 7C tratiI si
 kolcjny klicnt. Kił- 
ka dni pó7nicj, przcd sfinali70wa- 
niem transakcji, Rafał 7amówil fa- 
xcm noclcg w kaliskim hotelu. 
- Do rezerwacji proszę dolączyć 
kolaLjr. Będ::.ie to ko/aLja d/a więk- 
!'zej ilośei osób - czytamy tam m.in. 
Podpisano - R
łf
tI W. Co tam je- 
d7ono i pito - nic wiadomo. Nic 
dotarli
my. Za pobyt w hotelu i 
kolacj
 miał zapłacić Uniwcrsytct, 
gdyż R,lral polecił wystawić fak- 
tur
 na taki adrcs. Bcz upoważnic- 
nia. 
Kalis7amc powicźli instrumcnt 
do Wroclawia. Jakicż było zdzi- 
\\ icnic rcktora, gdy jcgo oczom 
uk,l7ilł si-r pi\,kny nowiutki fortc- 
pian, zamiast spod7icwancgo sta- 
rego, "przechodzoncgo". Zd7iwic- 
nic rcktora wzi
lo siC; stąd, ŻC wczc- 

mcj nsugcrował swojcmu pclno- 
mocnikowi do spraw mU7yc7l1ych 
obcjrzcnic i occnicnie stanu instm- 
mcntu, który kto
 zamicr7ilł od- 
spr7cdać. - S/..ąd pali XO wy"ala::I, 
{'allie Rafalf, ? - zapytał w końcu. 
- Fahryka Z Kalisza pmtallowila 
podarOl'mt' instrumC'1I1 Ulliwersy- 
tt.towi :: okazji jubileuszu 300-le- 
da i,{t1IiC'llia odr7ckł Rafa!. For- 
tepian 70stał wnicsiony do pi-rk- 
. Wiodom
ci Olowskie 


nic odrestaurowancgo wnętrza 
CoIlcgium Marianum - sali mu- 
zyczncj Uniwcrsytctu. Zajął tam 
nalÓnc mu honorowe micjscc. 
Nic postał jcdnak długo. Po 
paru dniach uniwcrsytccka admi- 
nistratorka, uśpiona przckonujący- 
mi 7apcwnicniami Rafała o posia- 
daniu przcz nicgo zgody, wydała 
piscmnc zczwolenie na przcwóz 
fortcpianu do Oławy. Tam ustawio- 
no go w amfitcatrzc. Zaproszony 
pr7c7 Rafała młody artysta wyko- 
nał konccrt uświctniajilcy wizyt
 
wOławic Lcszka MiIlcra - szcfa 
SLD. Po konccrcic instmmcnt wro- 
cił do Collcgium Marianum. Wro- 
cławska fim1a przcwozowa, zamó- 
wiona oczywiscic przcz Rafala, 
wystawiła 7.3 usług
 faktur
, opie- 
wającą na 1.5 tys. 71, na ...Uniwcr- 
sytct. Podpisał R
łfał W. Bez peł- 
nomocnictw. Kwcstura nic przyj
- 
ła faktury. Pr7cwoinik jcst "w ple- 
cy" na 1.5 tys. z!. M07c dochodzić 
nalcżności od Rafała w proccsic 
cywilnym. Czy jcdnak 7dccydujc 
si
 na to, czy tcż, jak wielu innych, 
"odpu
ci sobie"? 
Lcdwo drogi instrumcnt po- 
wrócił z Oławy w sncownc mury 
Collcgium Marianum, a już w uni- 
wcrsytcckicj ksi
gowo
ci 7jawili 
si
 pr7cdstawiciclc produccnta. Po 
picniądzc 7.3 fortcpian. - Jakie pie- 
IIiądze? - zapytali zdziwicni wro- 
clawianic. - Przecież to mial byt' 
dar dla Ulliwersytetu! Zdziwicnic 
po obu stronach skońc7yło si
 wc- 
zwanicm Rafała i ro7mowami wy- 
jaśniającymi. 
Ostatccznic mi
dzy przcdsta- 
wicielami Uniwersytctu i produ- 
ccnta spisano protokół pr7ckaza- 
nia, po czym fortcpian powrócił do 
Kalis7a, gdzie czcka na kolejnc- 
go, tym ra7cm solidncgo klicnta. 


Maly uzurpator 


- z KOllfrolltacjami IIIstru- 
melitów Dętych w OlawIe mam 
tylko tyle wspólllego. że lIa proś- 
bę palla Ra.fala W przeZllaczy- 
lem podcza.{ ostaf/lich KlD IIie- 
wiel/..ą proC"f p/a.\.tycmą, jako IIa- 
grodę dla IIajlepszego ola wiali i- 
'ICI IV konkur.wwych zmagalliach 
- mówi pruf. Romuałd Gcllcs, 
rcktor UWr. - Pmsił mllie o to prp- 
zes stowarzys::.enia, /..tc5re miało się 
zajmować mirdzy illll)"mi promo- 
waniem miodycli muzykriw. Poslu- 
giwallie się moim IIazwis/..iem pod- 
c..as wręczallia st\'pelldiriw jest 
zwyc:al"ym IlOllużyciem. To illicja- 
tywa i pomysl palla Rafała. Nie 
wied..ialem o tym. Nie miałem IIa 
to wpływu. 
Poprze::. IIieodpolVied::.inlllą 
clziałablOśc Rafala W lIajbarclziej 


ucierpial prestiż KOllfrolltacji In- 
strumelllÓW Dętych - mówi Ewa 
tCSZCLak, dyrcktor SM wOławic. 
- Nasza szkoła je.rt jedllą z naj- 
młodszych szkól muzyczllych w 
Polsce. Ogólnopolskie KOIifron- 
tacje IlIstrumelltów Dętych odby- 
Iy się w Olawie po raz llziewiąty. 
W tym roku po raz pierwszy zosta- 
liśmy wpisali i 'w prestiżową mi- 
ni.\'terialną listę MiędzYllarodo- 
wych i Ogólnopolskich Imprez 
Szkolnictwa ArtystycZllego, oclby- 
wających się pod patrol/atem Mi- 
IIisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowexo. To - dla I/ajmłod- 
szexo tego typu konkur.m w Pol- 
sce - ogromIle wyróżniellie. Oba- 
wiam się jednak, że poprzez dzia- 
lania pana Rafala. nasz prestiż 
mocl/o ucierpial w ogóll/opolskiej 
opil/ii. PrZYZllanie stypel/diów z 
wielkl] pompą, IIaglośllienie spra- 
wy przez media, a potem 
IIierea/izowallie przyrze- 
cze,i, zrobilo w muzycz- 
nym .frodowi.rku złą 
opinię szkole. 


ł 
/ 'd il 


(;. 


KlD-owi, a także miastu. W Rędzi- 
lIie i ChrzwlOwie, 1(dzie uczą się 
niedo.\'zli stypelldy.fci, /likt IIie po- 
wie, że zawinil Rafal W, tylko, że 
olawska szkola mUZYCZlla, wladze 
miejskie i samo mia.rto. Fama po- 
szła 110 colą Polskę. PoderwallY 
też wstal autorytet rektora Uni- 
wer!'ytetu Wroclaw.rkiego, /la któ- 
rego bezprawllie powolywal się 
prezes stowarzysze/lia. 


Dyskretny urok Rafala 


- Jak wiele i/l/lych osób. ule- 
xlem urokowi Rafała W - mówi 
proł-. Romuuld Gcllcs. - Cieszy- 
lem się, że grupa sllldentów uak- 
tyw/lila się przed obchodami 300- 
lecia Uniwersytetu Wroclawskie- 
go. Liczylem I/a to, że IIa ich ręce 
będzie moilla zlożyt' muzyczną 
część jubileuszu lIaszej uczelIIi. 
Po raz pierw!"zy spotkałem .I'ię z 
pOliem Rafalem, kiedy z grupą ko- 
legów z lVychialu prawa, czlon- 
ków texo stowarzyszellia, zjawil 
się u ml/ie z zaprmze/liem 'w kOll- 
cert chopillowski w kościele li 
Ap(}.\"tolńw Piotra i Pawła w Oła- 
wie. Uczesllliczyliśmy w tym kOIl- 
cercie Z ŻOl/ą. Bylem pod dużYIII 
wlClże/l;em wspalliałego koncer- 
tu w wykollaniu mlodych ludzi. 
Wszystko świadczyło, że sprawa 
rozwija się w dobrą stronę. Po- 
t"III Stowarzyszellie prZYX0towa- 
lo dwa świetllie /..o/lcerty w Auli 


Leopoldy,iskiej. Miody prezes po- 
trafił stworzyć wokól swej osoby sy- 
tuacje uwiarygadlliające jego po- 
stępo wal/le, poprzez powolywal/ie 
się na pewne Z/lalle osoby. stwarza- 
nie wrażenia pozostawallia Z IIimi 
w zażylości. Byl z.awsze niel/agall- 
IIie ubrany. xrzeczny, ujmujący. 
W poświ
ccniu kaplicy cmcn- 
tarncj w jcdncj z podoławskich wsi, 
kilka micsi
cy tcmu, uczcstnic7yli 
m. in. kardynał Hcnryk Gulbino- 
wiej;, rcktor Romuald Gcllcs, a tak- 
ŻC rektor Scminarium Duchownc- 
go. 
- Wszystko byłoby dobrze, gdy- 
by nie druxa stroIla tej sprawy - 
mówi rcktor Uniwcrsytctu. - Otc5ż 
Rafal W, który jest orgallistą w tym 
kościele, zapropollowal, że ZIIaj- 
dzie f ul/da tora, który zapłaci za 
tablicę umieszczol/ą w kaplicy. 
Skończyło si
 na tym, 7C rzc- 
mic!>lnik przcsłał faktur
 na... adrcs 
Uniwcrsytctu. Faktura była podpi- 
sana przez Rafała W. BC7prawnic. 
Rzcmicślnik picni
dzy nic otr7Y- 
ma!. 
Kicdy na jaw wys7ło kilka in- 
nych jcszczc spraw, rcktor pr7epro- 
wadził z młodym prczcscm 7asad- 
niczą rozmow
. Miał nadzicj
, żc 
uda si
 zamknąć spraw
 w kr
gu 
niljbli7szych zaintcrcsowanych. ' 
Rafał zar7ckał si
, ŻC wi
cej spraw 
na sumicniu już 
mc ma. 


.. '!.\.  

 ,.( .f:.1. 


wiu. Sprawdziliśmy. Od 1982 roku, 
czyli od czasu, kicdy Rafał skoń- 
czyi 4 lata, w dokumcntacji tcj 
szkoły nic pojawiło si
 jcgo na- 
zwisko. 
Między publikacją w lipcu i 
sicrpniu piclWszcj i drugicj cz
ści 
tckstu dotyc7ilccgo Rafała w., zja- 
wił si
 on w rcdakcji z informacją, 
żc założył w Sildzic Okr
gowym 
we Wrocławiu spraw
 pr7cciwko 
autorowi tckstu o nilruszenic dóbr 
osobistych. 
- Kiedy rozmawialam z panem 
Rafalem we wrześlliu, poi"formo- 
wal ml/ie, że pierwsza roZIJrawa 
już si" odbvła - mówi Ewa Lcsz- 
czak, dyrcktor Szkoły Muzyczncj 
wOławic. 
Sprawd7i1iśmy. Sprilw
 rl.c- 
czywiścic założył, choć do rol.- 
prawy jcszczc nic doszło. S
d7ia 
podjilł czynności dopicro 16 paź- 
d7iernika, dccydujilc, żc RafiIł lila 
wpłacić w ciilgu tygodnia kaucj
 
w wysokości 400 zł. Dopicro po- 
tcm, w 7ależności od tcgo czy kilu- 
cja wpłynic, C7Y tcż nic, sąd po- 
dcjmic dccyzj
 o wczwaniu stron 
nil ro7praw
 pojcdnawc7il. Tilka 
jcst proccdura. 
Do 24 paździcrnika nic nowc- 
go w sprawic stypcndiów nic wy- 
darzyło si
. Do B
dzina i Chrn- 
nowa nic dotarła ani złotówka 7. 
przyr7cc70nych 4 tysi
cy. 
- Rozmawialam z panem Rafa- 
lem /la początku wrzdl/ia - mówi 
dyrcktor Ewał Lcszczak. - O,fwiad- 
czyI wówcza.r, że stypel/clia są jui 
realizowalle, a w IIajblii.\'zych 
dlliach przekaże szkole dowody 
wplary o.\"Obiście bądź faxel/1. Do 
c/z.i.\'iaj ani się nie odawal, allj IIie 
pojawiI. Rodzice i 1lClIIczyciele 
wyróilliollych ucmiów bombar- 
dują IIa.f telefollami. PostęPowa- 
lIie palla Rafala przypomil/a mi hi- 
stori" z tegorocZllego jillału Wiel- 
kiej Orkie.\"try Świąteczllej I'omo- 
ty. /..iedy 10 IIiepoważ/lY bime.\'men 
z Nowej Rudy wylicytowal Z.CI dl/że 
pielliądze salIwlot woj.\'kowy, ktc5- 
re1(o potem nie wykupii. Zde!"pe- 
rowcmi mieszkw1cy, rallljąc hOllor 
mia!,.ta, rozpoczęli .fpOnllllliczllie 
zhic5r/..ę piellięclzy I/a zakup SCIIIIO- 
/0111. Owsia/.. w.\"pomc5Xł akcję kon- 
certelll, a jedlla z firm ochrolliar- 
skich wylożyła większo.fć piel/ię- 
dzy. Ilol/or miasta zostal uratowa- 
ny. Chcemy, wzorem Nowej Rudy, 
zorganizować zbiórkę pienięc/zy z 
przemaczeniem liCI talllte obieca- 
Ile .\"typelldia. Nieodpowiedzia/- 
I/e dzialania jellnego cz/owieka 
nie mogą przecież I/i.\'Zczyc' clomb- 
ku szkoly i miasta. 
Ad
łm Sicc7ka 


PS 


W rozmowic tclefoniczncj z 
llil m i 24 paździcrnika, Raf.lł W. 
utrzymywał, żc był studcntcm III 
roku. Zapcwniał tcż, 7C tcgo dni.. 
wysłał listy poleconc do dyrckto- 
1',1 SM w Ohlwie oraz do B
dzina i 
Chrzanowa w sprawic stypendiów. 
O rol'phlwic Sildowcj, jak twicrdzi, 
z dyrcktor Lesl'c7.ilk nic rozmawia!. 
Na pozostałc pYlilllia dotycl.ilCC 
jcgo sytuacji na studiilch oral. w 
sprawic fortcpianu I' Killisl'..1 - nic 
chciilł si
 wypowiad..ć. 


ry.I'. K. Tabaka 


Wkrotcc jcdnak na jaw wyszło wic- 
Ie kolejnych post
pków studcntil 
Wydziału Prawa. 
- Byłem zmuszony zawiaclomiL 
8 .\"ierp/lia prokuraturę Stare Mia- 
sto Wmclaw o przestęp.ftwie - mówi 
rektor. - Rcifal W wykorzy.\"tywal w 
sposób /liewla.fciwy pełl/omocllic- 
two, uc/zielolle mu do reprezel/to- 
wClnia rektora Ulliwer.l'ytetu jedy- 
nie w sprawach muzyczllych zwil]- 
zanych z obchodami 300-lecia 
UWr., bez możliwo.fei podejmowa- 
IIia decyzji fillan.wwych, przyjmo- 
wallia i wystawiallia jakichkolwiek 
faktur. Jako student II m/..u prawa z 
pewllościl] IIIiał ,fwiac/Olllo.fL', że IIie 
1I/C1 uprl/wllie" do c/y,{I}(}IIowallia fi- 
/lall.fOmi Uniwer.\'ytetu. 


Remanent 


Kiedy rozmawialiśmy 7 Rafa- 
lem przcd publikacją lipcowil, tcn 
informował, ŻC jcst studcntcm III 
roku prawa UWr. Sprawdziliśmy. 
Studcntcm III roku nigdy nic by!. 
Dotarł do dmgicgo roku, który po- 
wtar7a!. Ale w roku akadcmickim 
1999/2000 nic zalic7ył wszystkich 
cgnminów z IV scmcstru i zoStilł 
skreślony z listy studentów. Obcc- 
nic UC7e1niana Komisja Dyscypli- 
narna prowadzi post
powanic dys- 
cyplinarnc pr7cciwko Rafałowi W. 
Podawał tcż, 7C ukończył S7ko- 
ł
 MUl'yc7ną I stopnia wc Wrocla- ma azeta 

powla'owq __ 


C2J 
JELC Z 


.. 
OKNA PCV 
I NAJTANIEJ 
I GERDA 
I DRZWI ANTYW�?AMANIOWE 
I 
I 
I 
I 
I 


ZAK�?ADY SAMOCHODOWE JELCZ 
Spółka Akcyjna 
W Jelczu-Laskowicach 
(ok. 20 km od Wrocławia) 


Wydzierżawią: 
- hale, powierzchnie magazynowo-produkcyjne, 
w dowolnej wielkości aż do 30 000 m kw. 
- pomieszczenia biurowe 
- grunty 
- place i tereny składowiskowe 
Oferowane obiekty są w dobrym stanie technicznym. Wyposażone są we wszystkie media 
przemysłowe. Przeznaczone są pod dowolną działalność produkcyjną. magazynową. 
usługową lub inną. Tereny są ogrodzone i strzeżone całą dobę przez profesjonalną 
firmę Solid Security. 
PROPONUJEMY BARDZO KORZYSTNE STAWKI ZA DZIERŻAW�? 1 m kw. 
Istnieje możliwość korzystania z: 
- terenów parkingowych 
- bocznicy kolejowej 
- ekologicznego wysypiska śmieci 
- nowoczesnej centrali telefonicznej 
Ponadto wydzierżawimy lub sprzedamy: 
- Ośrodek Wczasowo-Kolonijny w Wiejcach ki Międzyrzecza, woj. lubuskie 
- Działkę przemysłową o pow. 35266 m kw. w Kutnie przy trasie A2 Poznań-Warszawa 
Dodatkowo oferujemy sprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń obróbki skrawaniem 
plastycznej, spawalniczo-zgrzewalniczej oraz innych. 
Szczegółowe informacie oraz składanie ofert: 
Zakłady Samochodowe JELCZ Spólka Akcyjna 
Biuro Marketingu i Zarządzania Nieruchomościami 
ul. Inżynierska 3. 55-221 Jelcz-Laskowice 


-łC 
-łC 
en 
te 
a: 
= 
-łC 
-łC 


::-. 
l: 
N 
.. 
... 
łD" 
l: 
$I 
G) 
$I 


.a 
= 
- 


G) 
E 
Q 
-- 
N 
Q 
a- 
G) 
-- 
N 
= 
- 
ca 
-N 


... 
G) 
a- 
ca 
.. 
ca 
a.. 

_
 I 
_..,------ 
.. Wytnij I przynieślII 


Parapety, rolety zewn. 
!aluzJe pionowe I poziome 
roletkl materiałowe - ROLOSY 
siatki przeciw owadom 


P.P.H.U. "KAM EX" s.c. 
Oława, ul. Opolska 9 
pak. nr 16, tel. 303 42 26 
tel. kom. O 602 449 554 


, 
PAlDllERNIK JEST MIESIĄCEM 
"WALKI l RAKIEM" 
Corocznie w Polsce zapada na tę chorobę 10 000 kobiet, z czego 
. ok. 5 000 zbyt późno z
łasza się do lekarza. 
WClESNIE WYKRYTY GUlEK WIELKOSCI1 CM JEST W 100% ULECZALNY! 
Młode kobiety do 30. roku życia powinny bezwzględnie poddać się 
badaniu USG piersi, starsze panie po 40. roku życia mammografii. 
Tylko w ten sposób można wykryć wczesne zmiany w gruczole 
piersiowym kobiety. 
Zapraszamy wszystkie panie do Gabinetu Mammografii w Szpitalu 
Powiatowym w Strzelinie, w którym wykonuje się również USG piersi. 
Badania są odpłatne. 
Gabinet jest czynny w każdy poniedziałek i środę od godziny 15.30 
do 19.00. 
Rejestracja w godzinach od 8.00 do 14.00 pod nr. tel. 392 1201 
wewn. 343, lub osobiście pokój nr 21. 


(() 


071/ 381 65 11 
071/ 381 67 36 
fax. 318 84 56 


OBWIESZCZENIE 
Zarządu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach 
Zodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 
7agospodarowaniu przestrzennym (D7U z 1999 r. nr 15. poz. 139 z pójn. 
I.mianami) pod:'je się do Imbliczncj wiadomo
ci. żc 6 listopada 2000 r. w 
sicdzibic Urzędu Miast:' i Gminy w Jclczn-L:lskowicm:h. ul. Witosa 24, 
w sali konferencyjncj o godz. 16.15 odbędzie się scsja Rady Miejskiej, 
ktc),.cj przcdmiotcm będzic uchw:llcnie Micjscowych 1)I:m6w 
Zagospod:lrow:mi:1 Przcstrzcnncgo. 


l. MPZI) Minkowice - dla terenu polo7onego we wsi Minkowice. 
d7ialki nr: 461/4 i 672 
2. MI)ZP Ccntrum GOSIJodarczc w Jclczu-Laskowic:u:h - dla 
terenu polo7onego we wsi Lęg. obejmuj'lcego d7ialki nr: 144/6,74/1 or"z 
c/ęsci d7ialki nr 161 7a Zarzqd 
I'rzewoc/"iczqcy Zarzql/" 


W @ffl/11 
ROLETY ZALUZJE 
MONTAZ 
R
 
OKNA PCV 

ol'\OCYJNE C
lV 

 SZYBY TERMOFLOAT K:I,IW/M2łK r 
MIłiROWEN1YLACJA W OKUCIACH [1 
 
Jekz.1aiHe teł. 318 24Z4,J18Z1 00 \\
 \ ,IJ- 
ul, Chwalowicka 2 '81. 318 22 01,.ma/
_.ntt.pl \ . i. 


- 


o 


Przedsiębiorstwo Usług Techniczno-Socjalnych 
w Jelczu-Laskowicach, ul. Techników 12, teVfax 318-85-23 


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów 
Wydział Transportu 
wznawia 
kursowanie autobusu 
na linii zw y kłe j - o g ólnodost ęp ne i 


JELCZ-LASKOWICE-O�?AWA-JELCZ-LASKOWICE 


ROZK�?AD JAZDY 


godz. godL km dworcD I przystanki godz. godz. 
7.10 13.30 O Jelcz-Laskowlce ZSZ, ul. Techników 7.59 14.19 

 7.14 13.34 3 Jelcz -Lask o wlce, ul. O/a wska P
 7.55 14
15 
 

 !.1

.3
 6 Jelcz.L ask owlce, ul. o/
wska PKS(Jelcz) 7.53_ 14 
 i'13 
 
s::: 7.18 13.38 8 Hanna NZ 7.51 14.11 ;&. 
r:sl- - 15' 
t 2. 28 13.48 12 SIary OIok PKS _ _ 7.4
 
4.01 N 

 
 
7.32 13.52 16 Oława, ul. B. Chrobrego NŻ 7:J7 13.57 
I-- -.- -. - - -- 
7.34 13.54 17 Oława, D.A. PKS (postój TAXI) 7.35 13.55 
-'- - 
Zezwolenie nr LK 0000289 


Rozkład ważny jest od 2 listopada 2000 roku do odwołania 
Autobus kursuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku). 


Ośrodek Szkolenia Kierowców 
Jelcz-Laskowice, ul. Techników 33 (budynek PUTS) 
organizuje kursy prawa jazdy 
A1 ,A, B, C, D, EIC 


Zapewniamy materialy. nowe testy, książki. 
Samochody takie, jak na egzaminach. 


......,. 


Raty! 
Atrakcyjne ceny! 
Istnieje możliwość dojazdu na wykłady naszym transportem 
tel. 318 8102,3188361 wewn. 61-64 kom. 0605440412 
czynne: pon.-śr. od 9.00 do 16.00, w pozostałe dni od 9.00 do 14.00 


OKNA, DRZWI, ROLETY 
@ :z: 
'teJ L&.I 
- - 
=-= 
c::» 

 . ...... 
Bru-mln 
 

= 
. 
 
 
 
PHU ilE WAli Oława, ul. Norwida 7 
tel,/fax 303.39.33, tel, 
03 O. ! 


THYSSEN 


en 
- 
IX 
a:: 

 


. 


fi 
 I "" 
,/f "1 
.? 
," 


NAJNOWSZE PROJEKTY 
DOMÓW JEDNORODZINNYCH 
ponad 600 projektów 
do realizacji 
1:aluzje pionowe I poziome 
Rolety "" 
\V31147S1 
JELCZ-LASKOWaCE 


Aktualne 
kursy 


1. przewóz mat. niebezp. ADR 
godz. 17.00 
2. Palacz CO g.16.00 
3. pedagogiczny g. 16.00 
4. wózek widłowy g.16.00 
5. komputerowy g. 16.00 
6. kurs na tytuł mistrza 
w zawodzie sprzedawca - nabor 


Kwalifikacyjne w zawodzie 
- sprzedawca. - BHP, z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskie) 


zez O�?AWA, ul. 1 Maja 44 
tel. 313-25-99 lmIiIiI 


.. 


G azeta 
powiatowa 
informacje 
URZ�?DU MIEJSKIEGO 
- 
W Oławie 


4 '".. 
"Lo#'. 


'7J- 

..
.: ./ 
r - -. 
..
 


Stronę opracowal Bogdan Maciej Olejnik 
rzecznik Zarządu Miejskiego wOlawie 


N ' 
o-
 
!: a 
r:i:::s 
II) 
 

 


 
-. :::I 

 ::: 

 1'1 

 o 


 
!; 5 

 


Miasto Olawa nagrodzone "Dolnoślqskim Kluczem Sukcesu" 
w kategorii najbardziej gospodarnej gminy miejskiej w 1998 roku 


LIST OTWARTY 


Informacia O mieiscach 
parkowania w dniu 1 listopada br. 


mające na celu poprawię porząd- 
ku i bezpieczelistwa w mieście. Na 
razie odbywa się to poprzez WZI1IO- 
żon e Iw n t role oraz zdecydowane re- 
presjonowanie sprawców zakł6ca- 
ni a porządku publicznego. 
Szkoda, że części oławskiej 
młodzieży, która staLe i tak chęt- 
nie odwiedza Lokale i dyskoteki, 
brakuje kuLtury osobistej bo 
w6wczas skaLa probLemu byłaby 
na pewno mniejsza. 
CzesIa w Miłosz 
wi cep rzew od n iczący 
Rady Miejskiej w Oławie 
przewodniczący Komisji 
Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego 


do właścicieli lokali rozrywkowych i gastronomicznych 


.. Osoby odwiedzające cmentarz pr7Y ulicy Ofiar Katynia maj'l 
możliwość nlparkowania samochodu po lewej stronic ulicy Ofiar Ka- 
tynia na calej dlugości i po prawej stronic do wysokości terenu po 
ros7arni lnianej oraz powyi.ej clllentarn (7godnie z o7l1akowaniem) 
r... Osoby odwiedzaj'lee cmentarl. prl.Y ulicy Zwierzyniechiej 
informujemy, że zak,lz 7atrlymywania silj: obowią7uje z prawej strony, 
aż do skrzyżowania z boc7nicą kolejow'l bylych 7akladów Tworzyw 
Sztucznych "ERG". Sumochody mOlna blj:dzie parkowuć przy ulicy 
Maga7ynowej (dawne kosnry radzieckie), a przy dogodnych warun- 
kach atmosferyc7nych przy ulicy Zwierzynieckiej, obok istniej'lccgo 
parkingu. 
r'" Na ulicach ks. Janowskiego i Mlyńshiej blj:dzie obowi'lzywal 
,akaz parkowaniJ po obydwu stronach, a ulica Nowa i istniej'lcy par- 
king przy cmentarzu będ7ie wyhlczony 7 ruchu. 
Marck Klcczck sckrctarl. UM wOlawic 


Od długiego czasu miesz.kOlIcY 
J...ierują do nlllie jako wiceprzewod- 
nic:.ącego Rady Miejskiej w Oła- 
wie oraz I" zewodnic:.ącego Komi- 
sji Przestr..egania Prawa i Por:fld- 
ku PubLic:.ne80 wiele skarg. Szcze- 
g6Lne miejsce :.ajmują w nich skar- 
gi n(l uciążliwe funkcjonowanie 
Lokali 8astronomicznych prowa- 
dzących działalność rozrywkową. 
. Mie.
z.kQ1IcY miasta szczególnie 
skarżą się na: glośną muzykę dys- 
J...otekowa po 80d:.inie 22, zabrudzo- 
ne podwórJ...a i chodniki, przypadki 
wallllaLi:.mu, arogancji oraz pro- 
stackiego zachowania się uczestni- 
ków dyskotek i osób wychodzących 
z lokali ( knyJ...i. wrzmki, pr:.ef.../ełi- 
stwa, załarwianil' potrzeb fizjolo- 
gic:.nych w miejscach publicznych). 
Jest to szczeg6Lne utrapienie 
dla mieszklll/ców budynków U.fytu- 
owan)'ch w pohli
u takich lokaLi, 
ale nie tyLko! Zdar:.a się często, że 
spr:,edawcy w Lokalach gastrono- 
micznych nie przestrze8ają Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwolci, która 
:,abrania sprzedaży aLJ...ollOlu oso- 
bom nieletnim. Wiem, że włalcicie- 
Le lokali w żaden .
pos6b nie reagu- 
ją na takie zdarzenia. Opr6cz tego 
nie prze.ftr:.egają też prawa LokaL- 


ne80, a więc uchwał Rady MiejsJ...iej 
dotyczących określonego czasu 
pracy LokaLi ga.
tronomicZtlych 
oraz utrzymania czystości i punqd- 
J...u w mieście. 
Pragnę zauważyć, że poprawa 
bezpieczelistwa oraz zachowanie 
zasad wła!ciwego współżycia .
po- 
łecznegu były, są i będą dla mnie 
ora:. całego samorządu, a więc 
Rady Miejskiej, Zarządu Miej.\'kie- 
go i burmistrza Oławy-posła na 
Sejm RP Waldemara Wiązowskie- 
go sprawą o znaczeniu pod.
tawu- 
wym. 
NiedoIJu.
zczalne jest to, aby 
rozrywJ...a i zabie8i właJcicieli Lo- 
kaLi o duie zy.
ki były dla innycII 
mieszk01iców, chcących normaLnie 
żyć, mie.
z.kać i spokojnie odpoczy- 
wać, zmorą i syfllacją nie do wy- 
trzymania. 
lVIerze. że ci WSZy.fCY, du kttJrych 
kieruję ten List, przemy!Lą jeKf} tre.5(c 
i IJodejmą stosuwne działania. Je- 
śLi się tak nie stanie. jdli wła.fci- 
ciele LokaLi nie wyciągną odpo- 
wiednich wniosków. b,'dą musieli 
się Liczyć z konsekwencjami praw- 
nymi. 
Pragnę również poinful7llOwać. 
że zostały już podjęte działania 


(f" 
"Kwadrans 
Z burmistrzem" 


W sprawie poborów burmistrza 


Tak nazywa silj: cyklic7J\Y pro- 
gram nadawany w Olawskiej Tcłe- 
wi7ji Kablowej w każdą środlj: o go- 
d7inic 20.10 i powtarzany w OTvK 
we czwartki o god7inie 10,00 i 
18,50. "Kwadrans z burmistrzcm" 
adresow,my jest do wszystkich 7,;\- 
intcrcsowanych pracą samor7I< uchwalono 71nianę studium uwa- 
runkowalI i kicrunków zagospodaro- 
wania pu.cstrlennego miasta i gminy 
Jclc/.-Laskowicc, wprowad7ając rel.cr- 
wy terenowe dla inwestycji na tcrenach 
rolnych w Miloszycach, Nowym 
Dwor/e, Milocicach Malych i Chwa- 
lowicach; 
>I< prl.yjęto miejscowy plan I.ago- 
spodarowania pl-/.cstr/.cnnego terenu w 
Miloszycach, obejmującego sześć dlia- 
lek; 
>I< lObowiąl.ano Zarz
ld Miasta i 
Gminy do podjęcia d/ialall maj
lcych 
na celu sporl':ldl.cnie miejscowych pla- 
nów zagospodarowania pr7.cstrl.cnne- 
go (3 uchwaly); 
>I< dokonano I.miany bud7.ctu na rok 
2000; 
>I< upowa7niono Zarl.
ld MiG do 
Iaciilgnięcia poi.yczki w wysokości 
2.200.0()Ozl w Wojewód7kim Fundu- 
Sl.ll Ochrony Środowiska i Gospodar- 
ki Wodnej we Wrocławiu, na dofinan- 
sowanie budowy gminnej OClys/c;ral- 
ni ścieków; 
>I< I.mieniono uchwalę z 2X stycl.- 
nia br. w sprawie budi.etu IM rok 2000; 
>I< ladecydowano o likwidacji filii 
nr I Uiblioteki Micjskiej w Jełclu-La- 
skowicach; 


>I< prl.yjęto I.asady wynagr,ldl.ania 
nauczycieli, ustalono regulamin okre- 
ślający wysokość oral. s/clcgólowe 
warunki prLYl.nawania nauclycicłom 
dodatków motyw
lcyjnych, funkcyj- 
nych oraz 7a warunki pracy, a taki.e 
niektórych innych skladników wyna- 
grod7.cnia; zasady regulują również tryb 
pr I.Y1l1awania i wyplacania dodatków 
mieszkaniowych; 
>I< uchylono uchwalę" 25 lutcgo 
br. w spr,lwic regulaminu prl.y.,nawa- 
nia nagród I.a wyniki w nauce, osi
l- 
gnięda w konkursach i zawodach spor- 
towych dla uC7l1iow public7l1ych s;rkól 
gminnych; 
>I< do dróg gminnych 7alic70no ul. 
Grabskiego, Kasltanową, LeśllI< wprowad/ono korektę w uchwa- 
le z 3 I stycznia br. dotyc7
lcej opiat za 
uslugi prleWOI.OWc środkami gminne- 
go transportu 7biorowego; 
>I< powolano Jana Matunina do 
dwóch komisji - ROIwoju Gospodar- 
c/ego i Finansów oral. Rodl.iny, Mlo- 
dziei.y i Spraw Miesl.kalnych; 
>I< ustalono nowc Wal unki wyna- 
grodzenia burmistJ7..a Jcłcza-Laskowic; 
>I< ustalono maksymahl
1 wy!ookość 
poi.yc.,ek 1ki 
oraz pr7ewodniczący Rady Gmi- 
ny Barglów Ko!ociclny pr7eslali 
podzi
kowanie 7a ziarno prze- 
kazane wc wr7cśniu. js 


Wyrazy uznania 


Od lewej: burmistrz Jełcza-Laskowlc Bogdan 
Szczęśniak, prezes Zarządu firmy DYKA Richard 
Mertens, dyrektor do spraw inwestycji w firmie 
DYKA Eugene Vandingenen 


Wiclc si ów u7nania kierowanych 
jest pod adresem organi7ator6w tego- 
roclnej imprezy sportowo-rozrywko- 
wej 7 oka/ji Dni Holandii. Prl.ypomnij- 
my. ie byli nimi: konsul honorowy 
Królestwa Holandii Wojciech M. Zip- 
ser. Url.
ld Miasta i Gminy Jelcz-La- 
skowice oraJ.: Kolarski Klub Sporto- 
wy "MOTO" Jclcl-Lasko- 
wice. 
Organil.atorów, ktl)rlY 
pokryli ClęŚĆ kos/tów im- 
prezy, wspomogli sponso- 
rl.Y. Wyrazy uznania i po- 
dl.iykowania kierowane są 
także pod ich adresem. 
Wm10 więc jeszcl.e mI. wy- 
mienić wszystkich wspól- 
twórców holcnderskiej nie- 
d7ieli w Jelczu-Laskowi- 
cach. 
Oprócz konsula Ho- 
landii, Url.ędu Mia!ota i 
Gminy w J-L oral KKS 
"MOTO" Jelcz-Laskowi- 
cc, imprcl.ę sponsorowa- 
li: Starostwo Powiatowe 
w Oławie, banki - ŚI4Ski 
i Spóld/iełczy, firmy (al- 
fabetyc.,nie) - HOOGO- 
VENS TUBES POLAND, MA- 
RVEL, MAT Wladyslawa Piszczal- 
ki, POSiCZ Polmozbyt w J-L, Pra- 
cownia IVdbiarsho-Kamieniarska 


\ 


.. 


. 


.' 


i 
, 


, 


l 


. 


J 


Wzruszający występ pielWszoklasi- 
stów ze Szkoły Podstawowej nr 1. 


Zbigniewa Lali, SAREL Rys7arda 
Sabika.oraLjelczańsko-laskowicki 
Zaklad Gospodarki Komunalnej. 
Pod/iękowania należ
l się tabe 
tym, którl.Y wydatnie prl.yc/ynili się 
do lapewnienia porl.ądku i be7pie- 
czeństwa - funkcjonariuszom Poli- 
cji i JRG PSI'. 


.. 


4' 


... łt \ 
,..... ;. 
.i. 't: \,' \ 
r, i, 


II 
1 


.. 


7aangażowaly się w 70rganizowanie 
imprezy. Nic sposób wszystkich wy- 
mienić. ale jedną osobę trLeba. Nad 
calością pr/.edsięw Lięcia i nad jej pr/..e- 
biegiem, jak 7wykle skutecl.nie i 
sprawnie panowdl Jan Orda - kie- 
rownik KKS. 
Podziękować tueba zespolom 
muzycl.no-wokalnym: "RAZ DWA 
TRZY", "Trafik Jam" oraL "Świte- 
liankom", które pominęli
my w rela- 
cji z impre/Y (pr7epraslamy sympa- 
tyc/ne i utalentowanc pa- 
nic). I jes/cl.e raI nalcl.Y 
podkreślić wl.Orowe La- 
chowanie public/ności. 
Na koniec jedna uwa- 
ga. Pod sl.yldem "Dni Ho- 
landii",miesl.kańcom Jel- 
cza-Laskowic (prl.ede 
wszystkim) nfundowano 
bardl.O udaną 1abawę. Nie 
miala ona jednak charakte- 
ru "igrl.ysk 7amiast chle- 
ba". Jak podkreśli I bur- 
mistrI. Bogdan SLc"..ę
niak, 
kontakty z kon!oulem Zip- 
serem. który kieruje "Cen- 
trum Niderlandzkim" pr/.e- 
kladają !oię na dliedLinę go- 
spodarc/ą. Jednym., efek- 
tów jest sfinalilowanie 
umowy w sprawie budo- 
wy fabryki prlez bclgijsko-holender- 
ską firmę DYKA. 
Fotografia prl.edstawia uroczy- 
stość zawie!olenia wiechy na s/c/Y- 
cie konstrukcji budowanego 1akladu 
firmy DYKA. WC7e
niej informo- 
walismyo tym wydarl.eniu I. 9 pal.- 
d/iernika). 


. r ' 

, . 


1 


Udzial w prl.ygotowamu fcsty- 
nu mają pracownicy Zakladu Gospo- 
darki Komunalnej, pionu kultury i 
sportu w UMiG oraz KKS, a tabe 
naucl.ycicle, którł.y pr/ygotowali re- 
prezentacje s/kól. 
Wyrazy ul.l1ania kierowane są 
więc pod adresem wiciu osób, które 


f 


Komunikacja w dniu Wszystkich Świętych 
Uurmistrz Jelcza-Laskowic informuje, że I listopada autobus ko- 
munikacji miejskiej linii nr 4 będ7ie kursowal od godz. 8.00 do godz. 
17.00 co god7inę. na trasie: 
. Jclcz-Laskowice - Techników ZSZ 
. .Jekz-Laskowice - Techników ZGK 
. .Jclcz-Laskowiee - ul. Wroclawska .)KS 
. Jelcz-Laskowicc - ul. Olawska ..Si> nr 3 
. .JclCI.-Laskowice - ul. Olawska "KS 
. Jclcz-Laskowicc - ul. Witosa i>KS 
. Chwalowicc - cmcntarz 
Pow rot trasą odwrotmi. 
Szczególowe rozklady jazdy zostaną wywieszone na urzędowych 
tablicach ogloszeń, które znajdują się na terenie Jclcza-Laskowic oraz 
na przystankach autobusowych komunikacji miej!okiej. 


Wiadomości OIowskle . IIDI 
y

 
2" 


G a
eta 
pow..towa 


mmm 
NIERUCHOMOŚCI 


MATRYMONIALNE 
DAM PRAC�? 
. Współpraca z Oriflame. 
0603-427-709 po 17 ,., 
. GwaranCja pracy po kurSie 
agenta ubezpieczeniowego. 
Tel. 0-605-091-878 ł2J 
. Nawiązę dlugotrwałą pracę z 
agentami ubezpieczeniowymi, 
tel 0605-091-8781>1 
. Agentom ubezpieczeniowym 
inne możliwoŚci, 
tel. 0605-091-878 12' 
. Zatrudnię zbrojarzy i majstra z 
uprawnieniami na budowie we 
Wrocławiu. Zapewniam dojazd. 
Tel. O 602 469 456. 
O 602 715 485 ,., 


DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄ- 
CA SI�? FIRMA. LIDER 
W PRODUKCJI OPAKOWA�? 
MI�?KKICH FIRMA ERG-PAK 
SP. Z 0.0. ZATRUDNI 
M�?ŻCZYZN W CHARAKTE- 
RZE PRACOWNIKÓW 
PRODUKCJI. PREFEROWANE 
WYKSZTAlCENIE ŚREDNIE. 
OFERTY PROSIMY KIERO- 
WAĆ NA ADRES: ERG-PAK 
SP. Z 0.0., UL. RYBACKA 5. 
55-200 OlAWA lit 


. Dodatkowa lub na stale 
tel. 0607-400-877 . 
. Potrzebny kierow

 na samo- 
chód ciężarowy. 
tel. 0602-79-89-95 121 
ZATRUDNIMY PRACOWNI- 
KA NA STANOWISKU 
TECHNOLOG 
KONSTRUKTOR 
WYMAGANIA: 
- ZNAJOMOŚĆ PROCESÓW 
OBRÓBKI PLASTYCZNEJ 
NA ZIMNO. 
- WYKSZTAlCENIE WYŻSZE 
LUB KILKULETNIE 
DOŚWIADCZENIE 
ZAWODOWE NA WNV 
STANOWISKU 
ZAKPOL, 
OlAWA, UL. PORTOWA 1 
TEL. 071/313-24-60 ' 
'" 


. Chalupnictwo. Tel. 318-18-90 
SZUKAM PRACY 121 
. Zaopiekuję Się dZieckiem w 
domu. Tel. 318-22-51 
. Kierowca kat. A,B.CJ' + A,D,R 
+ cysterny, tel 302-71-60 (li 


MOTORVZACY JNE 
. Skup fiatów 126p.. 
tel. 0-607-504-707 ,5 . 
. Kupię samochód powypadko- 
wy, tel. 0605-380-478 1101 
. Alarm Service. Autoalarmy, im- 
mobilizery, centralne zamki. na- 
prawa. montaz, specjalizacja. au- 
tozabezpieczenia. 
tel. 0604-245-325 12' 
. Sprzedam vw jettę 1988, 1,6 
benzyna ekotronic. garażowany. 
tel 313-71-77 lit 


ZAKlAD BLACHARSKO- 
LAKIERNICZY CAR-TECH 
Pawel Kubicz 
- ŚWiadczy uslugi w zakresie 
napraw biezących i powypad- 
kowych aut osobowych 
i busów 
- naprawy blacharskie na 
ramie pomiarowo-naciągowe] 
- naprawy lakiernicze przy 
użyciu profesjonalnych 
materialów i narzędzi 
- natryski w komorze 
bezpyłowej lakierami 
renomowanych zachodnich 
firm lub powierzonymi 
WARSZTAT: JANKOWICE 
MAlE 12 A (7 km w kierunku 
Grodkowal Tel. 313-13-88, 
0501-602-542 I 
. Sprzedam peugeota 305. 
1400 ccm. zloty matalik. stan b. 
dobry. aktualna rejestraCJa. cena 
3000 zł. Tel 313-32-18 121 
. Wiodomo
(I OIowskie 


... 
.... 


. Sprzedam vw passata combi. 
1983. diesel. Tel. 313-45-33 '21 
. Nowo otwarty zaklad wulkani- 
zacYJny (TIR), Olawa. ul. ZWierzy- 
niecka 11, tel 0605-837-779,., 
. Sprzedam ladę 1500, rok 1978. 
bardzo tanio l, tel. 313-54-84 lit 
. Sprzedam vw passat (1997) 
1.6, tel. 077/416-50-91 lit 
. Sprzedam fiata 126p el.. 96r., 
stan dobry. garażowany, kolor zie- 
lony. tel. 313-17-82 ,2 , 
. Sprzedam vw transporter T4. 
rok prod. 90-91. 1,9 D, kolor 
bordowy, nowe opony, przebieg 
119 tys.. 313-02-16 lit 
. Sprzedam vw polo fox. blaly. 
rok prod. 1985. 1100 cm szeŚc.. 
benzyna, tel. 0605-557-562 lit 
. Sprzedam skodę felicję pick up, 
rok prod. 1997. katalog polipco- 
wy, 1,3 MP. granatowa. przebieg 
69 tys. km.. tel. 0605-557-562 
. Tanio skodę 105 L. 88/89. 

 
remoncie kapitalnym. z drugim 
silnikiem, 313-12-37 po 20.00 III 
. Sprzedam vw jettę 89r.. 1600. 
wspomaganie. szyberdach. cen- 
tralny zamek. tel. 313-44-44 po 
16.00 121 
. Sprzedam fiata 126p. FL.. 90 
rok.. biały. stan bardzo dobry, 
2700. tel. 313-86-76 lit 
. Sprzedam 126p., 1985r., cena 
1100, t. 0603-421-098 ,II 
. Sprzedam 125p.. 1979, cena 
650 zl., t. 0603-421-098 III 
. Sprzedam ducato maxi. 90/91. 
cena 14800, t. 0603-421-098 
. Sprzedam fiata 126p. bis. r
k 
prod. 1989. tel. 313-66-47 Oława III 


SPRZEDAŻ 
. TANIO I l! AGD. RTV, różne z 
gwarancją. Tel 318-21-43 
. NOWA pralka za 849 zl. gwa- 
rancja. Tel. 318-21-43 
. Szkółkarstwo. krzewy ozdob- 
ne i żywopłotowe. MarcinkowI- 
ce. ul. Wroclawska 13a. ul. Spor- 
towa 5. tel. 302-84-62 TANIO lit 
. Sprzedam regały sklepowe 
met. typ "Gozamet", 8 seg. 
tel. 303-42-77 111 
. Sprzedam przeszkloną chlo- 
dziarkę 130 I. na gwarancji, 
tel. 302-8
-70. 0605-388-369 121 
. Sprzedaz chryzantem donicz- 
kowych, wielokwiatowych. Jacz- 
kowice 33a (kierunek - od GaJu 
Olawskiegol. Tel 313-19-02 
0-602-182-633 III ' 
. Sprzedam zamrazarkę 220 I. 
tel. 303.JI4-91 III 
. Sprzedam drewno opałowe. ko- 
minkowe, obrzynki od 35 zVm szeŚc. 
trociny 10 zł! m szeŚC, Oława, 
tel. 313-94-60, 0603-199-074 
. Ziemniaki jadalne Bryza. z do- 
stawą do piwnicy, 25 zł/q, 
tel. 302-86-39 III 
. Pianino. Tel 318-61-97 en 
. Gospodarstwo ogrodnicze za- 
prasza do zakupu chryzantem 
ciętych, wielkokwiatowych. w kil- 
ku odmianach Przyjmujemy za- 
mówienia telefonicznie. Olawa 
ul. Portowa 7 (obok Trans-For: 
mers). tel. 313-45-33 111 


"BAZAR" NOWY SKLEP 
Z .NAJTA�?SZĄ ODZIEŻĄ 
UZYWANĄ Z IMPORTU. 
ZAPRASZA CODZIENNIE 
OD 10.00 DO 1800, 
UL. RYBACKA 26 (OBOK 
AUTO-MYJNI I ERGU) III 
. Sprzedam wózek dZiecięcy Gra- 
co. zielony. w dobrym stanie. 
400 zl. Chrobrego 56/13 III 
. Wózek dziecięcy Inglesina, 
313-00.44 en 
. Psy dobermany, 8-tygodnio- 
we. Tel. 318-62-38, 
LEKARSKIE 


ODZWYCZAJANIE OD 
NIKOTYNY I ALKOHOLU, 
NOWOCZESNE METODY. 
RYBACKA 5A, TEL. 
0601893232 IIdl 


- 


NOWO OTWARTY GABINET 
STOMATOLOGICZNY 
LEKARZ STOMATOLOG 
PIOTR SZAJNAR 
OlAWA. UL MlY�?SKA 2/3 
OBOK KINA "ODRA" 
OTWARTY W GODZINACH 
PN-CZW 15.00 - 19.00 
PT 1000 -14.00 
TEL. 0602-12-53-57 
LECZENIE STOMATOLO- 
GICZNE W PElNYM 
ZAKRESIE I 
. ANDRZEJ WICHER - speCjali- 
sta chirurg przyjmuje we wtorki i 
piątki: 17.00 - 18.00. Oława, ul. 
Wroclawska 8 Porady chirurgicz- 
ne, drobne zabiegi. rektoskopla. 
Tel. 0-602-376-939 IIdl 


DERMATOLOG 
DR NAUK MEDYCZNYCH 
RAFAl BIAlYNICKI 
ASYSTENT KLINIKI DERMA- 
TOLOGII 
LECZENIE CHORÓB SKÓRY 
(łuszczyca, trądzik. 
grzybice. Iysienie) 
UWAGA OD 1 LIPCA 
ZMIENIONE DNI PRZYJ�?Ć 
PONIEDZIAlKI. PIĄTKI 
16.00 - 18.30 
Olawa. ul. Wroclawska 8 
(Apteka Centrum) 
Tel. 071/343-52-44. 
071/367-72-17. 
0-601-99-01-67 1101 
. GABINET CHIRURGICZNY 
M. WAWRZY�?SKA. 
TEL. O 603 606 121 '241 
. LOGOPEDA DYPLOMOWANY 
mgr Maria Leoniewska: zaburze- 
nia mowy. op6fniony rozwój 
mowy. trudnoścI w czytaniu i pi- 
saniu. tel. 313-23-48 131 
. GABINET STOMATOLOGICZ- 
NY. stomatologia zachowawcza. 
protetyka. chirurgia. ortodoncja 
doroŚli i dzieci. Bezbolesne lecze- 
nie próchnicy (bez borowania) pre- 
paratem "CARISOLV". tel. 071/ 
318-55-07, 0601-99-51-82 '" 
. LEKARZ PEDIATRA DARIUSZ 
KRUSZAKIN - wizyty domowe u 
małych pacjentów. Tel. 313-57- 
07. 0605-395-206 111 
GABINET REHABILITACJI 
FIZYKOTERAPII I MASAŻU 
mgr Tomasz Wasilewski 
- elektroterapia 
. laseroterapia 
- masaż leczniczy i relaksujący 
- ćwiczenia usprawniające 
- ZABIEGI W BÓLACH 
KR�?GOSLUPA, STAWÓW 
CHOROBACH REUMATYcZ- 
NYCH. PO URAZACH 
ul Grota-Roweckiego 29 
Oława. tel. 071/303-38-45 
Wizyty domowe III 


ZIOlOLECZNICTWO 
SPECJALISTA IRYDOLOG 
DR IGOR GORJUNOW 
Z T�?CZÓWKI OKA 
OCENI STAN ZDROWIA 
USTALI PRZYCZYNY 
DOLEGLIWOŚCI 
TERAPEUTA STOSUJE 
SKUTECZNĄ 
TERAPI�? ZIOlOWĄ 
(PRZYJ�?CIA 02.11. 2000 
16.11.2000 itd) , 
W GODZ. OD 14.00 DO 17.00 
55-200 OlAWA 
BUDYNEK OŚRODKA 
KULTURY 
TEL. 0608-646-761 III 
. Sprzedam lęk - melatoninę (120 
tabletek). 90 zl. tel. 313-80-02 
. GABINET USG INTERN"i
 
STYCZ NO-DIAB ETO LOG I CZ NY 
- lek med. specjalista chorób we- 
wnętrznych i diabetologii EWA 
SUPERSON-BYRA Oldwa. ul. 
Gazowa 7. wtorek I piątek: 16.00- 
18.00 Tel 313-41-51,313-22- 
55, 0606-45-34-02. WIZYTY 
DOMOWE, BADANIA NA PRA- 
WO JAZDY 13dl 
. Schudnij skutecznie I trwale 
bez uczucia glodu. 
tel 0607-400-877 ,Ol 


NOWO OTWARTA 
PRZYCHODNIA NOMED 
UL. ŻEROMSKIEGO 12 ' 
ZAPRASZA CODZIENNIE 
OD 7.30 DO 18.30. W 
SOBOTY 7.30 DO 14.00. 
UMOWA Z KASĄ CHORYCH 
W DALSZYM CIĄGU 
ZBIERAMY DEKLARACJE 
NA ŚWIADCZENIA OPIEKI 
ZDROWOTNEJ PODSTAWO- 
WEJ (LEKARZ RODZINNY 
PIERWSZEGO KONTAKTU') 
ORAZ PORADY SPECJALI- 
STÓW DLA OSÓB POSIADA- 
JĄCYCH DEKLARACJ�? 
W NOMEDZIE. PACJENCI 
UBEZPIECZENI PRZYJMO- 
WANI SĄ BEZPlATNIE. 
TEL. 303-43-24 12' 


PRAKTYKA LEKARZA 
RODZINNEGO LEK. MED. 
JÓZEF JAROSZ P[RZY JMUJE 
ZAPISY DO NOWO POWSTA- 
JĄCEJ PRAKTYKI LEKARZA 
RODZINNEGO NA OSIEDLU 
SOBIESKIEGO. WARUNKIEM 
KONIECZNYM DO ZAPISA- 
NIA NA KOSZT KASY 
CHORYCH JEST PRZEDSTA- 
WIENIE DEKLARACJI 
REZYGNACJI U DOTYCH- 
CZASOWEGO ŚWIADCZ E- 
NIODAWCY. ZAPISY 
I PRZYJ�?CIA PACJENTÓW 
DO CZASU OTWARCIA 
NOWEJ PRAKTYKI ODBYWA- 
JĄ SI�? PRZY UL. MALCZEW- 
SKIEGO 5NVEJŚCIE OD 
MATEJKI/CODZIENNIE 
OD GODZ. 16 DO 18 DO 
DNIA 15 GRUDNIA 2000 131 


OD 16.10.2000 ROZPOCZ�?LI 
PRAC�? W OŚRODKU 
WIEJSKIM W MARCINKOWI- 
CACH SPECJ CHORÓB 
WEWN�?TRZNYCH 
KRZYSZTOF MIKLUSZKA 
I PEDIATRA-LARYNGOLOG 
EWA OCHAl-MIKLUSZKA. 
ZAPISU MOŻNA DOKONAĆ 
W REJ. PRZYCHODNI NR 1 
UL. SIKORSKIEGO ' 
W OŚRODKU 
W MARCINKOWICACH. 
TEL. 302-86-70 ORAZ 
U WNV LEKARZY 
TEL. DOMOWY 313-20-67 
ZAPRASZAMY 111 


Dr nauk medycznych 
AGATA SKALSKA 
SPECJALISTA PEDIATRA 
PRZYJMUJE 
W PON., ŚR., PT 
16.00-18.00. 
WYJAZDOWE WIZYTY 
DOMOWE. 
PORADY ENDOKRYNOLO 
GICZNE:LECZENIE CHORÓB 
TARCZYCY. 
ZABURZE�? 
M I ESIĄCZKOWAN lA, 
lAKNIENIA, HIRSUTYZM 
OlAWA, ul. Gazowa 7. 
Tel. 313-22-55, 
0-601-98-03-91,., 


.fi 

 fAt1ć1(t 

 
W 
a: 


WGN 
WROClAWSKA GIElDA 
NIERUCHOMOŚCI 
JELCZ-LASKOWICE. 
UL. BRYlY 3 
TEL. 318-11-97 
0601-83-60-66 
ZAPRASZAMY 
W GODZINACH 
OD 9 00 DO 17.00 13dl 


OBRÓT NIERUCHOMO 
ŚCIAMI "HOMES" 
LICENCJA 
PA�?STWOWA 453 
OlAWA. 
UL. MONIUSZKI12A 
TEL 313-83-93. 
0602-77 5-663", 


JEŻELI GROZI 
CI EKSMISJA 
PRZYJDŹ. POMOŻEMY 
TEL. 303-40-16 IIDI 


NOWE MIESZKANIE. 
70 M KW. 
BEZCZYNSZOWE 
ULGA BUDOWLANA. 
MIEJSCE NA GARAŻ. 
100 TYS. Zl. I P. 
OlAWA, UL. STRZEL NA 1. 
TEL. 313-48-21. 060!H>07-230 111 
$P.
.Z.�?P'Ą.M 
. Sprzedam dzialkę budowlaną 
wOlawie. 33 ary. z możliwoŚcią 
podzlalu tel. 032/223-01-51 121 
. Sprzedam mieszkanie (37.5 
m. kw) w Olawie przy ul. Chro- 
brego. Tel 071- 313-46-15 po 
16.00", 
. Sprzedam działkę budowlaną 
6,13 a na Zwierzyńcu. tel. 313- 
83-46. O 601-742-208'51 
. Sprzedam garaż obok POM- 
u. tel. O 601-742-208 ,., 
. Sprzedam kawalerkę. Chrobre- 
go. IV p.. telefon 313-83-97 do 
20.00. 303-78-53 po 20.00 111 
. Sprzedam mieszkanie 72 m 
kw. w Jelczu-Laskowicach. Tel. 
318-23-35, po 18.00 121 
. Zdecydowanie atrakcyjne M- 
4, Jelcz-Laskowice. Tel. 0605- 
545-212.318-07-96 121  ZABUDOWA 
et 

 WN'TR% 
W 
a: 


. 


. 


. 
SZAFY, 
GARDEROBY 
Z DRZWIAMI. 
PRZESUWNYMI 
IInn8 
. 


. 


STOMATOLOGIA 
RODZINNA 
Oława, ul. Rybacka 5A, 
lek. stomatolog 
DOROTA NAGLIK 
przyjmuje: 
poniedziałki 9.00-20.00. 
wtorki 14.00-20.00, 
Środy 14.00-20.00. 
czwartki 9.00-20.00. 
piątki 14.00-20.00, 
soboty 11.00.20.00. 
Leczenie w znieczuleniu 
ekspresowe uslugi protetycz
e. 
naprawa protez zębowych, 
korony i mosty porcelanowe. 
protezy szkieletowe. 
Leczenie wspomagane 
laserem biostymulacyjnym. 
Usuwanie kamienia nazębne- 
go ultrad1więkami 
GABINET PElNI 
CAlODOBOWY 
DYŻUR STOMATOLOGICZ- 
NY NA TELEFON 
(w soboty i niedziele 
ceny bez zmian). 
teI.0601-89-32-32 
lub 303-40-55 
lub 303-22-33 '4dl 


CITODENT s.c. 
CENTRUM 
STOMATOLOGICZNE 
Olawa. ul. Wrocławska 10. 
tel. 313-32-66 
CZYNNE 7 DNI 
W TYGODNIU 
pon.-pt.: 8.00 - 21.00 
sobota: 10.00 - 18.00 
niedziela: 10.00 - 16.00 
USlUGI Z ZAKRESU: 
STOMATOLOGII ZACHO- 
WAWCZEJ I DZIECI�?CEJ. 
PROTETYKI. CHIRURGII 
STOMATOLOGICZNEJ. 
REWELACYJNA METODA 
LECZENIA PRÓCHNICY 
. ZA POMOCĄ 
"ZELU SZWEDZKIEGO". 
WYPElNIENIA ŚWIATLO- 
UTWARDZALNE. RÓŻNE 
RODZAJE PROTEZ 
MOSTY. KORONY' 
PORCELANOWE. WYBIELA- 
NIE Z�?BÓW, ULTRADŹWI�?- 
KOWE ŚCIĄGANIE 
KAMIENIA, LECZENIE 
WSPIERANE LASEREM 
BIOSTYMULACYJNYM I INNE 
NA N.AJWYŻSlYM POZIOMIE nQ 


LEKARZ CHORÓB 
WEWN�?TRZNYCH 
OLGA MISZY�?SKA 
PRZYJMUJE PRYWATNIE: 
WTORKI I PIĄTKI, 
GODZ. 17.00 - 18.30, 
SPÓLDZIELNIA 
OLAWIANKA. WEJŚCIE 
OD UL. KAROLA MIARKI 
TEL. O 603 630 411 III 


ENDOKRYNOLOG 
MAlGORZATA 
KIELCZEWSKA 
- CHOROBY TARCZYCY 
- OTYlOŚĆ 
- OSTEOPOROZA 
MENOPAUZA 
- NADMIERNE 
OWlOSIENIE 
- ZABURZENIA 
MIESIĄCZKOWANIA 
OlAWA. 
UL. ŻEROMSKIEGO 12 
REJESTRACJA, 
TEL. 313-42-44 '" 
. ESPERAL 0603-606-121 131 
. STULEJKI - 0603-606-121 13. 
ARTUR KlÓSEK 
specjalista ginekolog 
przyjmuje w czwartki 
16.30-1730 
Spóldzielnia Inwahdów 
"Olawianka" 
ul. Brzeska 29 
REJESTRACJA W GODZ. 
12.00-1400 
0603306326 
Adres sluzbowy: Klinika 
Rozrodczości i POloznictwa 
Wrocław, ul. Dyrekcyjna 517 
tel. 367-10-41 


. 


. 


Oława, ul. Portowa 4, 
..........................tel. 313 20 64 


KWA "Df-00 1 13' 
. Docieplanie poddaszy, kafelko- 
wanie. remonty od A do Z, tel. 
31 3-54-62 161 
. Najtańszy montaż okien PCV z 
obrÓbką. Tel. 318-32-84 121 


UROCZYSTOŚCI 
RODZINNE 
.Videofilmowanie "U PAW�?A", 
tel. 0601-55-35-76 i 313-41-55 
po 20.00 lub sklep zielarski k. 
basenu 14dl 
. Videofotografowa/lle Artur - 
profesjonalnie, niepowtarzalna 
cyfrowa jakość, tel. 313-28-26 140) 
. "Familia" videofilmowanie, 
obrÓbka komputerowa. tel. 
313-98-29,0-601-77-14-66 121 
. Videofilmowanie Jerzy W01- 
niak. tel. 313-81-91 141 
. Videofilmowanie. tel. 
313-88-29, 0605-741-660 1141 
. Videofilmowanie, tel. 
0-601-22-69-31 1101 
. Videofilmowanie + zdjęcia 
tel. 313-37-97 181 
. Video - Cyfra, tel. 318-32-41, 
0606-855-427. Cyfrowa jakość, 
całość obrabiana komputerowo III 
. Videofilmowa/lle cyfrową ka- 
merą. obrÓbka komputerowa, 
399 zl., 313-57-58 111 
. FOTO ELJA videofilmowanie, 
zdjęcia, tel. 0601-99-01-95. 
071/313-96-77 1101 
. Videofilmowanie. Brzeg 
(077)416-50-16 1171 
. ZespÓł Muzyczny TO NIE MY. 
tel. 0501-790-927. 
0602-299-273 I1BI 
. ZespÓł muzyczny, 303-89-63, 
313-73-62. 0604-584-554 (9) 
. Zespół muzyczny RUBIN. 
Tel. 302-81-15 111 
. Duet muzyczny LARK, tel. 
313-45-83, 303-01-26 111 
. Duet Muzyczny ZGRANA 
PARA, 313-03-05, 
0-601-539-984 1201 
. Grupa muzyczna EFEKT. 
Tel. 318-89-62 141 
ZESPÓ�? MUZYCZNY 
"ARIS" 
TEL. 303-89-46. 
0-603-303-270, 
0-607 -188-607 121 


. ZespÓł muzyczny REMIX, 
313-56-76 111 
. ZespÓł muzyczny ATACK, 
31 3-93-06 III 
. Orkiestra KONTAKT. 
303-24-26, 363-87-66 1141 
. Duet "Roya''', 
tel. 318-89-82 13' . 
. ZespÓł muzyczny MIRAZ. tel. 
313-98-26. 0502-130-878 131 
. Zespól muzyczny PROM IX. 
tel. 303-04-06. 303-07-55, 
313-92-83 131 
. Kompleksowe usługi muzycz- 
ne, bardzo atrakcyjne ceny, tel. 
313-83-90. 0603-47-28-40 141 
. Bukiecik - wystróJ kościoła na 
ceremonie ślubne, 
tel. 0604-418-981 IBl 


AGH "GASTRO-JELCZ" 
ZORGANIZUJE I OBS�?UŻY: 
- IMPREZY OKOLICZNO- 
ŚCIOWE (WESELA) 
SALA GRATIS 
- ZIMNY BUFET 
Z DOSTAWĄ DO DOMU 
- PLENEROWE 
POSIADAMY DODATKOWĄ 
SAL�? 
BIESIADNĄ NA 200 OSÓB. 
Tel 381-58-42. 
0601-715-878 
ZAPRASZAMY III 


RÓŻNE 


KANCELARIA PRAWNA 
RADCY PRAWNEGO 
ŚWIADCZY US�?UGI W 
RAMACH STA�?EJ I DORAŻ 
NEJ OBS�?UGI I POMOCY 
PRAWNEJ W PE�?NYM 
ZAKRESIE - PODMIOTOM 
GOSPODARCZYM W TYM 
FIRMOM OSÓB FIZYCZ- 
NYCH ORAZ OSOBOM 
FIZYCZNYM ( KONSULTACJE, 
PORADY. OPINIE PRAWNE. 
ZAST�?PSTWO PROCESO- 
WE). TEL. 318-55-07, 
0601-99-51-81 1101 


. Wrózka "Dana" Czerniecka. 
tel. 313-82-08. 
0-601-88-39-08 Olawa 112, 


. Szybki kredyt gotÓWkowy: od 
3 do 60 tys., umowa o pracę 
(min doch 1230 zł). bez porę- 
czycieli, 0501-778-302 ni 


T�?UMACZ PRZYSI�?G�?Y 
J�?ZYKA NIEMIECKIEGO 
MONIKA MACIASZCZYK, 
O�?AWA, UL. IWASZKIEWICZA 
21/6. TEL. 071/313-61-53. 
TEL. KOM. 0605-280-577 14' 


KREDYTY GOTÓWKOWE 
BEZ POR�?CZYCIELI, 
KREDYT MIESZKANIOWY. 
DOGODNE RATY, 
MINIMUM FORMALNOŚCI 
Tel. 318-41-72 
od 10.00 do 1800 14' 


BAR ROZRYWKOWY 
TROPIC ZAPRASZA 
W GODZ. 13.00 - 16.00 
NA ZESTAWY OBIADOWE 
W CENIE 10 Z�? 131 


NAUKA 
. Matematyka - student IV roku 
Politechniki Wr tel. 313-84-66 12 , 
. Nauczyciel matematyki udzleh 
korepetycji na wszystkich POZIO- 
mach nauczania. tel. 303-08-22 12. 
. Nauka gry na gitarze. 
tel. 313-73-41 121 
. Polski, tel. 313-77-84 IIi 
. Rosyjski, korepetYCJe, tłuma- 
czenia. Tel. 313-66-46 111 
. KorepetyCje angielski, mate- 
matyka, tel. 303-01-72 131 
. Angielski nauka, korepetYCJe, 
tel. 303-21-93, 0603-347-971 131 
. Studentka udzieli korepetycji z 
języka angielskIego - tanio, 
tel. 313-50-40 121 
. KorepetyCje z J. polskiego, ta- 
nio, tel. 303-28-90 III 
. Angielski dla dZieci (7-10 lat), 
tel 313-36-33 wieczorem III 
. Pianino. syntezator 
Tel 313-56-76 u 
KOMPUTERY 
. KomputeropisanIe, tel 313-73- 
51, 0606885513 IBl 
. Sprzedam komputer - bez mo- 
nitora - tanio - 313 78 61", 
. BIKOM - komputeropisanie, 
skanowa/lle, wydruki. wizytÓwki. 
oprawa dokumentÓw. napel/lla- 
/lIe tonerÓw HP. tel 303-88-33, 
tel. dom. 313-61-26 16J 
. DINEX - naprawa komputerÓw. 
dojazd gratis, tel 0502-260-772 121 
. KomputeropIsanie, tanio. tel 
303-87-16 '4' 
REKLAMA 


. Czyszczenie i odnawianie reklam, 
0501-80-92-56. 303-43-75 121 
TURYSTYKA 
I REKREACJA 
. Licencjonowani przewodnicy 
Tatry. Sudety, Dolny Śląsk, Wiel- 
kopolska. Wrocław. Olawa. 
Brzeg, Opole Zlecenia przyjmu- 
Je przewodnik z Oławy - Robert 
Nowak. 0601-953-193 
PRZEKAŻ�? 
-POTRZEBUJ�? 
. Oddam kota w dobre ręce. tel. 
313-50-88 w godz od 16 00 do 
20.00 111 
UBEZPIECZENIA 
. Ubezplec70ną kartę kredytową 
z odnawialnym limitem, otrzy- 
masz po speł/lleniu mllllmum 
formalnoścI. Bliższe IIlformacje 
pod nr 0606-919-420 14) 
InformuJemy, ze ogło. 
szenla drobne i reklamy do 
numeru 44 blldll przyjmo- 
wane do poniedziałku (30 
pddzernika) do godz. 
15.00 
BIURA 
OG�?OSZE�? 


· Oława 
313 35 57 
· BP ELBA 
303 73 39 
· Jelcz-La-skowlce 
318 39 88 
Wiadomości Ołowskie . - 
TELEFONY 


G


a 


mJmiIi] 


TELEFONY ALARMOWE 
'II' Pogotowie Ratunkowe 
'II' Straż Pożorno 
'II' Komendo Powiatowo Policji 
'II' Pogolowie Gozowe 
TELEFONY SPECJALNE 
'II' Biuro Numerów 
'II' Zamawianie rozmów 
międzymiastowych 
'II' Zegarynko 
TELEFONY O�?AWSKIE 
'II' Gty TAXI . 303 34-44 
'II' TAXI OłAWA - RYNEK .31351-85 
'II' RADIO-TAXI w Ołowie - 96 33 
'II' Tele- TAXI - 303 30 66 
- bezpolredni - 0602-19-67-70 
'II' Biuro badań telelonów - 313 22-60 
Komenda Powiatowa 
PoR(p 
'II' Szpital Powiatowy 
'II' Stroi Miejsko 
'II' Państwowo Strui 
Pożarno - 313 40-45 
'II' Pogotowie Energetyczne - 39 21-478 
-313
06 


.31320-41 
- 313 21-28 
- 313 24-99 


'II' Okręgowy Zoklod 
Gazownictwa 
'II' Całodobowa pomoc 
drogowo - 31341-01 
'II' Dom Pomocy Społeanej - 313 91-03 
- 313 22-06, 31301-10 
'II' Dzienny Dom Pobytu .31332-17 
'II' Polski (zerwany Krzyż 31323-25 
'II' Polski Komitet Pomocy 
Spolecznej 
'II' PKP Oławo 
'II' PKS Oławo 
'II' LOT Wrocław 


-3132361 


- 313 24-36 
- 313 29-89 
- 313 21-20 
- 343 90 32 
lub . 3439031 
- 9Bllub 954 


'II' POIl1O( drogowo 
'II' Całodobowo Pomoc 
Stomotologiczno - O 601 B9 32 32 
URI
DY W O�?AWIE 
'II' Urzqd Mie
ki, sekretariat - 313 2346 
wewn. 302,303 
'II' FAX - 313 2491, w. 301 
'II' Urzqd Gminy - 313 30 44 
'II' W6jt - 313 28-49 
'II' Urzqd Stanu Cywllnego - 313 3B-58 
'II' Starostwo Powiatowe .31394-33 
'II' Powiatowy Urzqd Praq - 313 96-52 
'II' Urzqd Skarbowy . 313 40-25 
lub 313 40-96 
- 313 94.87 lub 313 94-8B 


'II' ZUS 


Masz gorqcy 
temat . zaproponul 
go nam 
-
 
dyiumy czeka 
w piątek od 17.00 do 18.00, 
(tel: 313 35-57) 
W tym tygodniu w Oławie 
dymr peIni red. 
Anka Borkowska 


REKLAMA 


:

 KOMANDOR 


SZAFY * GARDEROBY 
WN
KI Z DRZWIAMI 
PRZESUWANYMI YI
ran
 

isz
e-Ul 


Sklep DOM&TYL 
OIawa, ul. 3 Maja 20.22, 
lel.llax 313.40.17 
leI. kom. O 608 649459 


. Wiodomo
ci O/owskie 


« iI.. · · · .... .. · .. .. .. · .. .. .. · · · .. · · -TI:fL -EF-ONY - 
« Zy C Z E N I A Kochanej mamle i żonie Halinie Zubowskiei : 
: z okazji 40. urodzin dużo zdrowia. wielu rado- _ URI
DY W JELCIU-LASKOWICACH 
« snych dni oraz spełnienia najskrytszych marzeń «'II' Urzqd Miasto i Gminy 
· Z okazji 35. urodzin Ireneuszowi Neumann życzą mąż i dzieci: Ania, Piotr. Krzysztof i Ewa : sekretariat 
: dużo zdrowia. szczęścia, radości i pomyślności .. .. . FAX 
. w życiu życzą teściowie Kochanemu mężowi Tadeuszowi Kraiewskiemu . -a Urzqd Stanu Cywilnego 
· .... z okazji imienin dużo zdrowia. radości oraz speł- : - 318-11-37 
: Taduszowi �?ozińskiemu w dniu imienin wszelkiej nienia marzeń życzy żona z dziećmi i wnukami . 'II' Filio Powialowego_Biuru Pr:318_33-46 
· pomyślności w życiu życzą D., T. Gniteccy z rodziną .. .. - -a Oddział Komunikocji Storostwo 
: .... Svlwestrowi Mazurowi wszystkiego najlepszego : Powiotowgo _ 318-15-46 
. Kochanemu tacie Tadeuszowi Gniteckiemu życzą Emila i Gabryśka . _ Zespól Ekonomiczno 
· z okazji imienin dużo zdrowia i radości .. .. · _ Adminislruqjny Szkól 
: życzą dzieci Monika i Irek W 20. rocznicę ślubu Grażvnce i Jankowi : _ Opieko Spoleczno 
. .. .. Podaórskim zdrowia i miłości na dalsze lata . - Urzqd (elny 
· Kochanemu mężowi Tadeuszowi z okazji imienin życzą rodzice i bracia z rodzinami « WAŻNE TELEFONY 
: dużo miłości. szczęścia i zdrowia .... : 'II' Komisariot Policji - 31815-97 
. życzy kochająca żona Danuta Z okazji 34. rocznicy ślubu Danucie i Czesławowi . 'll'SlroiPożorno -3188162 
· .. .. Pacholickim dużo. dużo zdrowia, pogody ducha · - 381 5898 
· Tadeuszowi Gniteckiemu z okazji imienin wszyst- oraz wielu wspólnie przeżytych lat w zdrowiu. : -a Zespół Opieki Zdrowotnej 
· A -31817-56 
· kiego co w życiu najlepsze życzą Anieszka i Tomasz spokoju i radości życzą córki Justyna. sia, · Ambulolorium: holo B _ 3BI- 57 99 
· Gniteccy wraz ze swatami Lucynka z mężem. wnuki Adrianek oraz Emilka. : Ambulotorium: holo C .381- 54 6B 
:.... Do życzeń dołącza się Janek . 'II' Stocjo kolejowa PKP _ 31811-27 
· Ireneuszowi Neuman" -..'Ił.. .. .. · 'II' Pływalnio Miejsko _ bosen 
: z okazj
 U i rodz d in d
żo "t.
 
.\.i
t. Kochanemu Marcinowi z okazji imienin: .31824-44 
. szczęsc a. z rowla ...,....... Ił wszystkiego najlepszego, . 'II' MGOKiS _ 318 23-90 
. tyczą Tomasz i Agnieszka .111' "11 dużo zdrowia, szczęścia - BANKI 
· Gmteccy '
..: 1_ flt oraz spełnienia marzeń : 'II' PKO BP Oławo - 313 99-55 
· 
.. i;"Najdrozszy .rAu.

j życzy Żaneta . 31330-46 
: Tadeuszowi �?ozińskiłłmu za parę dni obchodzisz .... I · -a PKO BP Ekspozyturo nr I 
: wszystkiego najlepszego z urodziny. Z tej okazji Z okazji 25. rocznicy 
: . "Jelcz" SA - 381- 58 25 
. okazji imienin przyjmij najgorętsze ślubu Janinie i Jerzemu .... .. - Ił 'II' PKO BP Ekspozyturo nr 2 
· życzą żona Halina, .. ł '. Pawłowskim blogosła- .. . - Jelcz-Loskowice - 31B 45-5B 
: Tomek i Agnieszka zyczema. spe mema wieństwa Bożego na '- \,,1, : 'II' Bonk Zochodni Ołowo - 313 30-41 
.. .. marzeń. wszelkiej dalsze lata życia życzą 'aCDM . 'II' Bonk Sp6łdzielczy 
: Moc najserdeczniejszych pomyślności. wiele radości swatowie i znajomi f(DeAI/iIPI'D . Ołowo 
· · -a Oddział BS w J-L 
. życzeń dla Państwa i szczęścia od kochającej .. .. Annie i Józefowi Ił 
. Marli i Edwarda Z ' ony Kochanej żonie i mamie Zvgmuntom . 'II' Oddział BS w Wiqzowie 
'J. _ _ 39310-86 
· Koleszków z okazji 23. 
 Moniki ' 
 Ren acie Go d ek-Fi et . z okazji « 
iii .. "11 -a Oddzioł BS w Domoniowie 
: rocznicy ślubu, sam
ch Ił 
 
 wszystkiego co najlepsze 40. rocznicy ślubu. _ 31311-84 
· radosnych dni. duzo 1(t
); 0
 w życiu z okazji urodzin zdrowia, pogody ducha · -a Bonk 
Iqski Jelcz-Loskowice 
· zdrowia oraz wszystkiego '\V' życzą mąż Piotrek szczęścia i pomyślności : _ 318 40-9
 
· co najlepsze życzą Katarzyna, i syn Dawid . PARAFIE 
· M D . l 
'cz ą córki z rodzinami 
. Piotr oraz arta i anie ...y Ił wJ.IClU-loskowlcom 
· .... .............................: 'll'MoksymilianoMoriiKolbego 
· . .31813-74 
: < PO D Z I K OW A N I A Pragnę podziękować wychowawczyni pani Elżbiecie - 'II' Stanisławo Biskupo 
· Marczyńskiej i pani pedagog Annie labowskiej z Gimnazjum · i Męczenniko - 318 15-55 
· nr 2 w Oławie za troskę i pomoc jaką okazały mojej córce i : 'II' NMP Królowej Polski .31881-03 
· mnie w trudnej sytuacji rodzinnej . w Oławie 
: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Oławie składa ** . 'II' 
w.Ap.PiotroiP
 .31327-23 
· serdeczne podziękowania firmie Bahlsen w Oławie za uatrak- Dyrektor Przedszkola w POlwlcy dziękuje za pomoc i : 'II' Molki Boskiej Pocieszenlo 
: cyjnienie swoimi produktami pasowania na ucznia klasy ofiamość w przygotowaniu jesiennej zabawy dla dzieci,. .31322-41 
- pierwszej 22.10.00. Firmie Dromex S.A. za sfinansowanie wynajętego . 'II' Miłosierdzia Bożego - 313 86 88 
· * * zespohJ muzycznego Marek i Jarek oraz rodzicom za pomoc : 
: W dniach 6. 10. 2000 i 12.10.2000 Powiatowa Stacja w przygotowaniu sali i pieczeniu ciasta ;II 
. Sanitamo-Epidemiolog"lCZna w Oławie zorganizowała spotka- * * . 
· nia z mieszkańcami i podopiecznymi oławskich Domów Uczniowie I wychowawczyni klasy II d SP nr 8 w Oławie : 
· Pomocy Społecznej z okazji Miedzynarodowego Dnia Seniora. składają serdeczne podziękowanie rodzicom, a w szczególno- . 
Powiatowowy inspektor sanitamy w Oławie pragnie gorąco ści państwu Małogrzacie i Tomaszowi Boratyńskim, panu . 
podziękować wszystkim, którzy wsparli Imprezy zorganizo- Dariuszowi Czernikowi, panu Mariuszowi Gosztyle. panu : 
wane dla oławskich seniorów. Dzieci ze Szkoły Podstawowej Piortowi Kicie, państwu Barbarze I Mirosławowi Kluczni- . 
· nr 2 w Oławie wraz z wychowawczyniami: panią Anną Moroz kom, panu Markowi Rutkowskiemu, pani Katarzynie * 
« 
-I panią Małgorzatą Cygan przygotowały na tę okoliczność Najgebaur oraz pani Jadwidze Turczyn za pomalowanie sali . 
· piękny program artystyczny. Zespół młodzieżowy w składzie: lekcyjnej. Pani Jadwidze Turczyn dziękujemy również za . 
Krzysztof Borowicz, Adam Kruk. Kamila Bakalarczyk. Artur sfinansowanie firanek a paniom Małgorzacie i Katarzynie . 
. 
· Guza wystąpił z koncertem charytatywnym. Wystąpiły Najgebaur za wkład finansowy i pomoc na rzecz nowego . 
również pary taneczne z zespohJ Athina. Wszyscy seniorzy wystroju klasy _ 
· otrzymali drobne upominki bądź nagrody za udział w konkur- * * . 
- 
· sach dzięki licznym sponsorom. W naszej akcji udział wzięli: Serdeczne podziękowania dla p. Grażyny Dyrcz, p. . 
: sklep przemysłowy ABC w Oławie, sklep i zakład zegarmi- Edwarda Czemika, p. Stanisława Gotfryda, p. Waldemara . 
· strzowskl E. Kazimierczak, Stanisław Jarzębowicz - PSL Kucharskiego, firmie Kertal, hurtowni warzyw 1 owoców z z .. 
. 
· Oława, państwo Wasilewscy - kiosk z kwiatami Rynek, ul. Strzelnej w Oławie za pomoc w przygotowaniu balu * 
Marek Węgiarz - sklep przemysłowy. panie Wanda i Adrianna charytatywnego składa Krystyna Świderska - przewodniczą- . 
- Kosiba. sklep odzieżowy s.c. Karlos, Czesława Planto - ca Demokratycznej Unii Kobiet : 
: sklep obuwniczy, M. Krent i Z. Januszkiewicz - sklep ** _ 
odzieżowy, PHU Trojan s.c. Oława, Andrzej Brudnik - piekar- Sołtys wsi Ścinawa Polska dziękuje wszystkim miesz- . 
· nia w Jelczu-Laskowicach. Dariusz Diakowski - Zakład kańcom a szczególnie paniom Matko, Posmyk, Sierszeń : 
: Cukiemiczy Anna. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w oraz sponsorom panu Chwile. Rajcy, Mańko. Wesołowskie- . 
Osieku, s.c. Ryza. Wszystkim ofiarodawcom w imieniu mu i Śliwie za pomoc w zorganizowaniu dożynek * 
· seniorów organizatorzy serdecznie dziękują * * : 
: ** Serdecznie dziękujemy panu Stanisławowi KwiatkoWo . 
. Emeryci i renciści z PZEiR w oławie dziękują wszystkim. skiemu . !(omendantowi Straży Miejskiej w oławie za . 
którzy przyczynili się do organizacji obchodów Dnia Seniora: przysporzenie wielu wrażeń dzieciom z naszego hufca : 
: Zarządowi związku - pp. Abramowiczom. p. Ludwice Surdei, podczas zuchowego startu. Instruktorzy Hufca Oława _ 
pp. Stodolnym, p. Niedbalskim. Spółdzielni Mieszkaniowej ** . 
· "Odra" za udostępnienie lokalu oraz p. Robertowi Woźniako- Zbigniewowi Jakubowiczowi za artykuł oDomaniowie, : 
. 
wi za wszelką pomoc który pomógł w odnalezieniu rodziny Michała Kaszuby . 
· * * dziękuje Kazimierz Mielnik · 
. . 
.............................................................. 


- 999 
- 998 
- 997 
-992 


- 913 


- 900 
- 926 


- 31816-11 
- 318-15-11 


.31811-28 
- 31815-12 
- 318 84-44 


-31321-42 
- 31815-17 


NOCNE 
 
 
DYŻURY <) 
APTEK 
. .... 
Q1ill111 
,., Od 23 do 29 paidzlemlka 
t1aptekB "Centrum", 
ul. Wrocławska, 
tel. 3
3-2o-52 
r:- Od 30 pazdziernika 
do 5 listopada 
O apteka "Śląska", 
ul. Krótka, tel. 31.3.21.59 
Jelcz-Laskowlce 
::> w n/edz/elf' 
29 paidziern/ka 
godz. od 10.00 do 13.00 
dyżur pełn;l$ bf/dzIe 
t7 apteka "Je/czańska", 
ul. WroCławska, 
tel. 3
8-8o-1.4 


Dyżury reporterskie 
w Jelczu-Laskowicach. 
W każdy poniedziałek 
w godz.16.00-17 .30 
czekać na Was będzie 
Monika Gałuszka 


Redakcja: Klub 
"Mlkron" , 
ul.Partyzantów 2. 
tel. 318-39-88 ! 
 


 
.. nmmm 


G a
eta 
powIAtowa 


.. 


21 października w Żywcu sztangistki rywalizowały w turnieju o Pucharu 
Polski. W rodzinnej miejscowości wicemistrzyni olimpijskiej Agaty Wróbel 
bardzo dobrze spisała się oławianka Marieta Gotfryd, która w klasyfikacji 
Sinclaira była druga 
. 
Lepsze czasy dla Mariety rnll
 


Podopicc:lI1a trenera W
lldemarn 
Ostapskiego pojechala do Żywca z 
kilku powodów. Opróc7 aspcktów 

portowych wicd/iala, ;i.e spotka tam 
swoj:1 najwi
ks1ą rywalkę, 1 któr:1 w 
d/.iwnych okolicznościach przegra la 
wyj:v.d na olimpiad
 w Sydney. Klej- 
nowska pojawila się w Żywcu,jed- 
nak nic wyst:u1owala. Za kulisami mó- 
wilo si
,;i.e pi:lta w Sydney Klejnow- 
ska pr/.cstras/.yla si y olawianki, /. któ- 
rą nie tak dawno pr/.('grala na mistr.lO- 
stwach Polski. 
Maricta, która od dlu;szcgo cza- 
su wystypowala w kategorii do 58 kg, 
tym razem musiala st:u1ować w kate- 
gorii do 63 kg. Powód był prosty - 
wa;yla 59,1 kg. Start w wyższej wa- 
d/.e nie pr/.es1kod/iI nas/.ej zawod- 
niczce w 7ajęciu drugiego miejsca. 
Lep
1A1 byla tylko Agat.1 Wróbel (Gó- 
ral Zywicc), która wa;iąc 120 kg osią- 
gnęla 260 kg (115 w rwaniu i 145 w 
podrzucie). Natomiast Marieta Got- 
fryd poprawiaj:le rekord Polskijunio- 


j\ 


.

 


.... 


f"  


.. 


.-/ 


kowano Dominikę Mistersk:l z �?6rmiach 
Korusa i przegrał wysoko 
9:21. Tl7.eci punkt dla EJjo- 
tu 7dobył Pawcl Furman, 
wygrywając 
tosunkowo ła- 
two z �?ukas/em Andr1c- 
jewskim 21:15 i 21:16. W kolejnym 
singlu, po ?aciłrtcj trLysetowej walce, 
Andrzcj Jcżcwski nie
pod/iewanic 
uległ Marł...owi Konieczce21:19.18:21 
i 17:21. Jeiewski pól prl'cdmec70wej 
nocy spęd7ił w podróiy, co wyraLnie 
odbiło si
 najego kondycji. Widać to 
było równieol w pojedynku deblowym, 
w którym partnerował Robertowi Gi- 
rulskiemu. W pierws7ym secie oław- 
ska para uległa duetowi Rad7iwon - 
Koniec/ka 19:2 I. Później było juol 
duolo lepiej i kolejne sety wygrał dcbel 
Erjotu 2 I: I I i 21: 18. Nieco wC7.eśniej 
7A1końcLył się pojedynek Korus - "'ur- 
man kontra Andrzejewski - MicLuga. 
Po trzysetowej walce wygrali oławia- 
nie 17:21,21 :14i 21 :11. 
Tak więc po c/terech singlach oraz 
dwóch pojedynkach deblowych dru- 
olyna EJjotu prowad/ila 5: I i do wy- 
grania meCLU potr1ebowałajednego 
zwycięstwa w kolejnych singlach. O 
ten pr7ełomowy punkt walczono bar- 
dzo zaciekle niemal równolegle na obu 


stolach. Zdobył go ostatecLnie Pawel 
Korus. pokonując w trzech setach 
(18:21,21:11 i21:17)Marka Koniecz- 


wickim, do niedawna występującym w 
pierwszoligowym KS Piasecl'no, a 
Piotr Jędrysiak pokonał tego naj lep- 

zego repre7entanta 
zielonogórskiego klu- 
bu 2:0. Punkty dla Vic- 
torii /.dobyli: Andrl.cj 
Dclikatny i l'iotr Ję- 
drysiak - po 2 0f37 
T Radoslaw Malinow- 
ski - l. 


I - 
- 
YfJ \ ... 
" 
, 
. 


- 


1- 
,. , 


'-' 


* 


Wyniki ptlLosta- 
Iych spotkań w 
czwartej kolcjcc: Gm- 
nit Strl.elin - TOP Bo- 
lesławiec 2:8. G017.ovia 
Gor/ów - AZS Poli- 
technika 11 Wrocław 
10:0, Victoria WM- 
brLych - MKSTS Po- 
Ikowice 8:2, Nysa 
Kłod/ko Av:, AE II 
Wrocław 5:5. 


, 


\ 


r,..._ 


Drużyna Erjotu w pełrwm zestawieniu. Od lewej sto- 
ją: Paweł Malarz, Paweł Furman, Andrzej Jeżewski, 
Robert Girulski i Paweł Korus 


Po meczu, trener Alabamy- 
Blucsa - t.llk
ISI. Dudkowski po- 
wied7iał: 
- Dopiero w d""Kiej połowie 
zaKrali.l:my tak, jak POWi/llli.\my od 
pnczqtkll. W pierwszej połowie 
zdecydowanie odpll.l:cili.\'lIlY Krę 
na własnej tablicy, a 10 w wymier- 
ny .rposÓb zaważyło tUl wyniku. 
NierealizowclI/ie zalllierz,eti tak- 
tycZllych w pierw.rzydl 20 minu- 
tach spowodowało. że do szatlli 
ze.rz/i.l:my z 23 pUfI/..tallli straty. 
Rzadkn /..iedy ganię .\'Ivoich z'a- 
wodni/..ów. jednak dzi.riaj wwie- 
clli 1I1Ilie Wy.WlCY grc/{:ze, gdyż nie 
zbierali bezpati.\'kich piłek. Zespół 
z 1ilruwa dysponował Lep.rzymi 
warIInkami fizyczflymi cu w du- 
żym stopniu wpłynęło na kotico- 
wy wynik. Praktycznie po zejściu 
najlepszegu zawudnika Bluesa, 
Knpija, puzostali zaczęli grac' na 
swuim poziomie i przewaga Turo- 
wa z milluty na minlltę lIlalała. 


kę. Natomiast na drugim stole Girul- 
ski łatwo wygrał z Andrzejewskim 
picrws7ego seta 21:15, by ulec w 
dwóch nastłrpnych 16:21 i 22:24. 
Dwa ostatnie singlc również /a- 
końc/yły się remisowo. Zastępujący 
Jei.ewskiego Paweł MaJarz łatwo pr/.c- 
grał z Micl.ugą ł I :21 i 10:21. a Fur- 
m:m równic łatwo pokonał Radziwo- 
na 21:9 i 21: 15. Cały mecl. nkońc7ył 
się pwycięstwem Erjotu 7:3. 
Sęd/iowal Szczepan Kobcl z Ola- 
wy. Wid/ów 30. 


Tahela: 
1. Erjot Oława 4 8 
2. Gorzovia 5 7 
3. Vidoria W-(h 4 6 
4. Vidoria J-L 4 6 
5. Nysa Kłodzko 4 6 
6. TOP Bolesławie( 5 6 
7. Gaz Polski II 4 4 
8. AZS AE II W-w 4 4 
9.
KSTS 4 2 
10.lntermanhe 4 1 
11. Granit Strzelin 4 O 
12.AZSPWII 4 O 


32:8 
34:ł6 
25:15 
22:18 
22:18 
25:25 
22:18 
20:20 
16:24 
16:24 
10:30 
6:34 


* 


Dobrze spisali się też debiutujący 
w drugoligowych ro�?grywkach tenisi- 
ści stołowi Victorii lelcz-Laskowice. 
Podopiec/ni Winccntego Marchcw- 
skicgo podejmowali u sicbie re7.erwo- 
wy zespól pierws70ligowej drużyny 
Gaz Polski Zielona Góra. Po dobrym, 
7A1ciętym mecl'U, gospodan.e 7remiso- 
wali 5:5. W m
ciekawszych pojedyn- 
kach Radoslaw Malinowski prl.egrał 
1:2 z rutynowanym Jarosławem �?o- 


* W następnej IUndzie, w piąte/.. 
27 paidzienzikn (J gudziflie J7.00, Er- 
JUI Oława zagra w Polkuwicach z 
MKSTS. Natumiast Victoria l-L spu- 
tka się we Wtvcławiu w sobotę 28 pai- 
dzienzika o godzinie J7.00 z druŻYflq 
AZ5Akademia E/..onumiczna J[ 


Tekst i fot.: 
Krzysztof A. Tryhulski 


D
lwid Dobrucki 


7 października w Wolborzu rozegrano ogólnopolskie masowe biegi przełajo- 
we zrzeszenia LZS. Bardzo dobrze spisali się tam zawodnicy ULKS Młodzik z 
Bystrzycy Oławskiej, wśród których Barbara Twardochleb zdobyła złoty medal 
na dystansie 4 km w kategorii seniorek 


Tenisowe talenty na start! 


W sohotłr 28 paźd7iernika o 
godz. 15.00, w hali spoltowej przy 
pl. PartY7anów w Jelczu-Laskowi- 
cach, od
dzie si
 powiatowy tur- 
niej eliminacyjny w tenisie stolo- 
wym "Talent 2000". Zawodnicy 
powinni zabrać I.e sob'l legityma- 
cję szkolną luh inny dowód toż- 
samości ora7 7aświadc7enic lek.\r- 
ski c o braku przeciwwskalań do 
uprawiana tenisa stołowego. Jak 
nam powicd/iał Wincenty M
Ir- 


chewski, prczcs LZS Victoria l-L, 
eliminacje wylonią mistrzów po- 
wiatu w katcgorii mlod7ik (10 - 
12 lat) oraz zawodnikow. którzy 
we7m'l ud7iał w finale dolnoś"l- 
skim. 
Na najleps7ych zawodników 
turnicju c7ekaj:1 nagrody rzeczo- 
we. Organizatorami turnicju są 
LZS Victoria i Plywalnia Miejska 
w J-L. 


lę, która rywali/.owała na dystansie 2 
km w kategorii juniorek młodszych. 
Wśród juniorek (bieg na 3 km) na IX 
miejscu uplasowała się olawianka - 
Edyta Kicdrowska. Natomia.'it w bie- 
gu , w którym zwycięi:yła 'Iwardochleb, 
na VII miejscu przybiegła Marta Goł- 
tfried. na Vllllłarhara lłoc
lr. XIV 
Anna t.uma... XV Alcksandra Woj- 
ciechowska. 
W biegu seniorów. którLY ryw.\Ii- 
/owali na 6-kilometrowym odcinku 
J)
lriusz Wróbel hył VII, Romuald 
Krupanck - XII, Piotr Spaliński 
XVII. W biegu VIP-ów i trenerów 
(2km) Andr/.ej Listowski hył drugi. 
Repre/.entacją wojewódl'twa dol- 
noślą
kiego opiekował się Ryszard 
Wojciechowski, wral. L .ImIOną Kar- 
kos7ką i Robcrtcm Nowosadcm. 
DaDo 


Zlota Basia 


jąc w kategorii seniorek. była najszyb- 
sza na dystansie 4 km. Natomiast 
wśród juniorów na dystansic o kilo- 
metr dłuższym srebrny medal zdobył 
Marcin Szymandcrski. 
Nieźle spisali si
 takie p070stali 
repre7.entanci Młodzika. NadYMansie 
1,5 km w katcgońi młod1ic/..ck V miej- 
sce zaj
la Justyna Kaczmarczyk, a 
Iwona Pąklak była XVI. W kategońi 
piętnastolatek na XI miejscu sklasyfi- 
kowano Magdalcnę Mroczewską. 
W
ród młod/ików. którl.Y biegali n.\ 2 
km, VIII był Dawid Krupa. a XVIII 
Marcin Żmijow!>ki. W kategori i pięt- 
na.
tolatków na XV miejscu pr/yhiegl 
Mariw,z Pele. Na tym samym miejscu 
sklasyfikowilllo taki.e Natalię 8oczu- 


W klasyfikacji klubowej Młodzik 
sklasyfikow.my 70stał na pierwsl.ym 
miejscu z dorobkiem 712 punktów 
wypr/.edził Gwdę Pila i LLKS Gubin. 
Dobre wyniki 
portowców 7 Bystrl.Y- 
cy Oławskiej spowodowały, ii. także 
w klasytikacji gmin zwyciężyła Oła- 
wa. a wśród - powiatów - powiat oław- 
ski. Natomiast w klasyfikacji woje- 
wódltw Dolny Śh}
k (w 54-osobowej 
rcprcLentacji województwa dolnoQą- 
skiego było aż 37 
\wodników Mło- 
d/ika) był tr1eci (965 punktów), a 
triumfowało WOjCWódLtWO kujawsko- 
pomorskic (1247 pkt) pl7.cd wielko- 
polskim (1116 pkt). 
łndywidualnie najlepicj spi
ała się 
Barhara Twardochleb, która 
tarlU- 
. Wiadomości OIowskie 


(m
) 


Zaproszenie na tenisa 


4 i 19 listopada o godl.. 16.00 na 
rozgrywki ligi tenisa stołowego 
amatorów, w tr7ech katcgoriach 
wiekowych: uCl'niowic szkół pod- 
stawowych, uc/niowie gimna7jum 
oraz uczniowie szkół ponadpod- 
stwowych i dorośli. (m
) 


Pływalnia Miejska w Jelczu- 
Laskowicach 7Hpras/a dziewc7ętil 
i chłopców, do hali sportowej na 
zaj
cia w szkółce tenisa stołowe- 
go, które odhywaj'l si
 w piątki w 
godz. 14.00 - 15.30. Pływalnia 7.a- 
pra.,za również 29 pai.dziemika ora�? nmiIiI£ 


G a
eta 
poINlltowa 


.. 


MKS Anna Oława - Kryształ Stronie Śląskie 1 :0 
Dla ich bolesnei męki... 


1:0 - Hajducki (67) 


Oława. Wid/.ów ok. 250. Sęd7io- 
wał J
lcck Kolkowski, pr/y pomocy 
asystentów I iniowych: J:łCk
l Sa<;kow- 
skicgo i Przcmysl:łw:ł Kołkowskie- 
go (cała trójka /. Legnicy). 7.6łl<1 kartkę 
otr/.ymał w 87 minucie Wiesław Rut- 
kowski (ta niesportowe i"achowanie). 


MKS Anna: Sady. Józcfowicz, 
Kopcrtowski, l)ik
lUs, Góźdź - Stan- 
dio, R
lszcwski, W
ltntl (4611:łjduc- 
ki), G
mcarczyk - Rutkowski, Di:ł- 
kowski. 
KI)'si'tał: Scrafin - Sicroń, Koło- 
dzicj, Ccglarski, Ślilirz (65 (;oldyń) 
- nug
ljski (87 Picczcnia), Pmchnic- 
ki, Majchcr - Dyjak, Hupalo (83 
Mazur), Nowik. 


Słaby wiaterek i pięknic swiecące 
słOlke umilały w sobotę 2ł paźd/icr- 
nika pobyt n.\ trybunach oławskiego 
stadionu. Całe s7c/.ę
cie, ie ta praw- 
d/iwie zlotopolska jesienna pogoda nie 
/.awiodła, bo tak kiepskiego mec/u o 
c/wm10ligowe punkty oławsey kibice 
jui. dawno ehyha nie oglildali. Pr/.e/. 


większą część pojedynku MKS Anna 
Oława i' Krys7tałem Stronie Śłąskie 
wiało L. boiska totaln:1 nud'l. Nie di'iwi 
więc, że wid/.Owie bard/.iej /ajęci byłi 
komentowaniem na gorąco nieszczę- 
snej bokserskiej "walki" Andr/.eja 
Gołoty z Michaelem Geraldem Tyso- 
nem. nii.obserwowaniem boiskowych 
7magm1 piłkar/y. Melancholijny nastrój 
udzielił się taki.e spikerowi. który w 
pewnym momencie. gdy .lbyt długo 
opatrywano jednego z kontu/jowanych 
/.awodników. puścił pr.lez głośniki fmg- 
men t modlitwy ró;iUlkowej z Radia 
Maryja. /.aczynającej się słowami "Dla 
jego bolesnej męki...... które - jak się 
wkrótce okai'.umie 
jeszc/e pięć. a kto z kibiców nic był 
w tym dniu na żórawińskim stadio- 
nie. to niech ;iałuje. bo kai.da bramka 
była piękniejsi'iI od drugiej. Na 4: I 
dla Wcd
mu podwyższyi Michal 
Szczcp
miak, który po akcji Polcw- 
czaka i z
lblokowanym strzalc 
SObczak:t, przc.i
}1 pilkę w polu 
karnym i z zimm} krwi:ł Włmko- 
wal j
} w okicnko br:tmki Poł:tru. 
Autorcm Pi:łtcgo golu byl Scba- 
sti
m Sobczak, który po sparowa- 
nym przCl hr
lmk
1fz:t strzałc 
I'cr/yny popisał się niczlym rcflck- 
scm. Chwilę późnicj z pcwno
cią 
mljł:tdnicjszcgo gola nic tyłko w 
tym mCClU zdobyl Andflcj Połcw- 
c7nk - udcrzyl z okolo 25 mctrów i 
pilk:t wp:tdla w 
amo okicnko 
bramki Buchli. Wynik ustalił Mi- 
chał Szczcp
łI1i
łk, który na kilka 
minut przcd kOl-łccm, po dałckim 
z
lgmnill od Wojcicch
1 Rob:tszk:t, 
pcwnic "ykort.ystal sytuację sam 
nu 
um z bnuuk:tr.lcm. 


Krzysztof A. Trybuł!.ki 


masza Watrala. sprytnie urwał się 
kryjącemu obrońcy, ale nie potrafił z 
linii końcowej dokładnie podać do 
dobrze u!>tawionego prL.ed bramką 
Bogdana Diakowskiego. Trochę 
szezę
cia zabrakło Andrzejowi Gan- 
carczykowi, który mając przed sobą 
już tylko bramkaua. nie sięgnął od- 
bitej rykoszetem piłki. 
Po przerwie obraL. gry nie uległ 
większym zmiilnom. Nieco żwawiej 
1agralijednak gospodarze, a to głów- 
nie .la sprawą wprowadzonego na bo- 
isko Sławomira Hajduckiego. który 
nj:\łmiejsce kontu7jowanego Toma- 
S7.a Watrala (kapitan oławian /..ostał 00- 
wie7iony do szpitala z podejrL.eniem 
7łamania żeber). Młody oławski na- 
pastnik, z powodu kłopotów kadro- 
wych ści:lgnięty w trybie awm)'jnym L. 
re/.crw do pierwszego L.espołu./dobył 
decyduj:\cego golil. 1)0 dośrodkowa- 
niu Krystiana I)ikausa, Hajducki 
niczbyt czysto udcrzyl pilkę, która 
powoli wtoczyla się do bramki obok 
zdezoricntowancgo Jacka Scrafina. 
Chwilę póJniej ołilwianie mogli dwu- 
krotnie podwY7szyć wynik. Najpierw 
i'.a niebe/pieczne zagranie strońskiego 
obrońcy w polu karnym, sęd7ia po- 
dyktował r.lUt wolny po
redni. ale 
mocne uderzenie Rutkowskiego / 12 
metrów. sparował Serafin na r1ut roi.- 
ny. Potem. po dalekim dośrodkowa- 
niu Michała JÓi'efowic/a. główkujący 
Bogdan Diakowski nic trafił w bram- 
kę z około 7 metrów. Go
cie 7rewan- 
iowali się tylko jedną groiną akcją - w 
79 minucie nie atakowany pr7.cz niko- 
go na oławskim polu karnym Sławo- 
mir Pruchnicki spokojnie pr1ymierzył 
pod popr/ec7kę .l około 12 metrów, 
ale będący od dłui.szego czasu w do- 
brej dyspo/ycji Jarosław Sady nie dał 
się .lilskoczyć. W końcowych minu- 
tach szansy na 7.dobycie drugiego gola 


dla oławian .lnów nie wykorL.y!.tał 
Wiesław Rutkowski. Po minięciu 
obrońcy znalazł się w sytuacji !.8m na 
sam z bramkarL.em Krys/tału,lecz nie 
7dołał go pokonać. 


Tckst i fot.: 
Krzysllof A. Trybul"ki 
* 


Powledzial po meczu... 
Zbigniew Lipkowski - trener 
Krys7tału:  


- 


..... 
-łł..-. 


- To było wyjqtkowo .rłabe spotka- 
nie w w\lkonaniu obu zespołów. Liczy- 
ii!my cllOciai na J punkt, a przy dzi- 
siejszej dyspozycji rywałi mogli!my 
/lawet poJ..II.rić się o zwycię.rtwo. Prze- 
raia mniejednak nieudoino,{ć strze- 
lecka lIIoich podopiecVlych, która dała 
się zauwaiyt równiei w poprzednicII 
pojedWlkach. Szczegc/lnie ltlwiudl nUlle 
Paweł Hllpalo, J..IÓrego wypoiyczyli- 
.(:111\1 do kOliea tej rundy z Pia.rla Nowa 
Rllda. Zwłmzcza w pierwszej połowie 
dobm zagrał Robert D)jak, któryjed- 
nak z powodu .m'ojej niepelnmpraw- 
no.rei (brak jednej ręki), lIie wy trzy 
lII11je kcmd\lcyjnie trudów calego me 
elU. W waszym zejpole dobrze dzi.f 
zagrala druga linia, mie/ilcie tei tra- 
ehr szczęlcia przy jedynym golu, któ- 
ry rozstrzygllql mecz. 


Tabela IV ligi 
po XI koleice 


* ReZllltaty z XI kolejki. rozegrallej 2l i 22 paidziernika: 
MKS Anml- Krysztal 1:0. Wcdan - Polar 117:1, Polonia ŚrodaŚI. - Pia<;t 
Jafra 2:3, Or;rcl- Śląsk 116:0, BIelawianka - Sparta 3:0, Ślęta - Nysa/Zetkamd 
0:2. Lechia - Polonia Bystrzyca 4:0. 
* Prowadz.qcy rozgrywki OZPN Walbrzych zweryfikował wYllik meczu MKS 
Anlla - Piast JaJm (2:0) lIa walkower 0:3 dla Picuta, za grę w olawjkil1l z.ejpole 
lIiellprawniollego zawodllika (o tej sprawie piszemy szerzej 11(/ str. 5). 


Miejsce Klub Zwycięstwa Porai.ki Br.\Illki 
Remi!.y Punkty 
I. Bielawianka Bielawa 7 4 O 25 27:11 
2. Orze! Zlbkowice Śląskie 6 3 2 21 29:16 
3. Wcd
," Żórawina 7 O 4 21 23:15 
4. Lechia Di'ierioni6w 5 4 2 19 ł7:9 
5. Polar II Wroclaw 6 l 4 19 22:ł7 
6. Nysa Zetkama Kłodi'ko 6 ł 4 19 17:ł5 
7. ŚI:\sk II Wroclaw 4 4 3 16 21:18 
8. Ślę/a Wroclaw 3 5 3 14 13:15 
9. MKS Anna Olawa 4 2 5 14 14:17 
10. Polonia Bystr;ryca KI. 4 ł 6 \3 20:24 
II. Krys/tał Stronie ŚI:\skie 3 I 7 10 łł:24 
12. PiastJafraŻmigród 3 O 8 9 17:29 
13. Sparta Ziębice 2 2 7 8 10:21 
14. Polonia Środa Śląska I 4 6 7 11:21 


* W sobotę 2M paid7icrnika, o gml7inic 14.00, MKS Anna /agra w By- 
strzycy Kłodtkiej z Połonią. a Wcdan w Stroniu Sląskil11/ Krys/.tałcm. 
* I)OlOSt:tlC pary" dwunastej kolcjce tworr.ą: Sparta - SI:\sk II. Polar 11- 
Polonia Środa Ś\.. Piast Jilfra - Or/eł. Nys.\/Zetk.\IlM - Lechia, l3iclawianka- 
Ślę/.a. 


(knt) 


Wiodomości OIowskie . 11m 


G
!!aa 


!miIim 


PiłKA NA MAłYCH STADIONACH 


Redaguje 
Jacek Polasz 


KlASA oKRtGoWA 


Pl.'Chowy weekcnd dla zespołów z naszcgo 
powiatu. Żadncj z trzech drużyn nic udalo się 
wywalczy t punktu. 
Polonia Miloszyce - Pogoń Miękinia O: 1 
Po wyrównanej grze gospodarłe ulegli wsku- 
tck błędu w obronie. 

 Raruk, Scrcdiuk, J. DcnkicwiCz, 
Holubowicz, R. Dcnkicwicz, Pachol (46 Ga- 
bor (75 Was7ak», Gorzawski, Rutkowski, 
Murawski, Scidcl, Lopatka. 
Parasol Wrodaw - Sokól Marcinkowice 3:2 
Ponownie słaba postawa obrońców 7adccy- 
dowała o pora:f.ce marcinkowiczan. Podopicc7ni 
trenera Zbignicwa Iscla dwukrotnie doprowa- 
d/ali do wyrównania. Po r7ucie rolnym eg7.e- 
k wowanym pncl. Gr7cgorza Rogowskiego wy- 
równał głową Marcin Ko/iura w 20 minucie. TUl 
pr/.ed przerwą do stanu 2:2 doprowad/ił Sławo- 
mir Smolcl1. dobijając str7ał Marcina Koziury z 
rzutu wolnego. W 55 min. wrocławianie objęli 
po rat trzeci prowadl.enie, wyprowadzając szyb- 
ką kontrę. Goście nie zdołali już wyrównać, choć 
okil7ji micIi kilka. Najleps7.ej nie wykorI.Y
tu1 Rafał 
Kozina, główkując w poprzcc7kę. 
SQkQl.; Tarnawski, Bcrg (60 Wotniak), Cy- 
gan, Miś, Soroczyński (55 Mazur), Smołcń. P. 
Koziura, Soliński (75 Jakobszc), Kozina, M. 
Koziura, Rogowski. 
Strzelinianka - Błyskawica Gać 4:2 
W I połowie Mariusl. Skorupa i Rafał Bog- 
danik nie wykorzystali dogodnych sytuacji stn.e- 


Icckich, ajcdyną oka/Ję do strzclenia gola wyko- 
rzystał zawodnik gospodarl.Y Dariusl. MichaIi- 
szyn. Druga połowa 7aC7ęła się od I.decydowa- 
nych ataków Strzclinianki, która wygrywała jUl 
3:0. Pod koniec podopieczni trenera Jerzcgo 
Boclmiarza zdobyli kontaktowe bramki przez 
Mariusza Skorupę i Ryszarda �?uczkiewic7a. 
Go..;cie dążyli do wyrównania, lecz bląd w obro- 
nie 7adecydowal o stracie czwartego gola, które- 
go 
tn.elcem okamł się ponownie Michaliszyn. 
Błyskawica: Boczarski, Węgrzyn, 7ającl- 
ko"ski, LUC7kicwicz, Zakn£wski, Koczur (35 
noruń), Rawski, nogdanik, Kunicki, Czap- 
ka, Skorupa. 
P070stale wyniki: 
Kwarcyt Jeglowa - Polonia Jaszowice 3:2 
Bystrzyca Kąty Wre - GKS Kobierzyce 0:2 
Ognisko Przeworno - PKS Ropla �?any 3:0 
Ślęża Sobótka - Czarni Kondratowice 5:0 
Tabela po IX kolejce: 
1. Strzelinianka Strzelin 
2. GKS Kobierzyce 
3. Ślęża Sobótka 
4. Czarni Kondratowice 
5. Parasol Wrocław 
6. Błyskawica Gać 
7. Ognisko przeworno 
8. Pogoń Miękinia 
9. PKS Ropla �?any 
10. Sokół Marcinkowice 
11. Kwarcyt Jegłowa 
12. Polonia Miłoszyce 
13. Polonia Jaszowice 
14. Bystrzyca Kąty Wre 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


22 
21 
19 
19 
16 
13 
13 
13 
13 
13 
7 
5 
3 
3 


23:10 
20:7 
20:12 
12:14 
18:12 
23:18 
19:16 
11:12 
13:15 
10:16 
11:21 
11:20 
6:19 
9:24 


PiłKARSKIE NADZIEJE 


* Trampkarze mlodsi * 
Podopieczni trenera Zdzislawa Nabialczy- 
ka rol.egrali trzy sparingowe spotkania z kadrą 
makroregionu dolnośląskiego w tej kategorii wie- 
kowej. W sobotę oławianie wygrali 1:0 po strzale 
Wojciecha Zielińskiego, a w niedzielę 2:0 po tra- 
fieniach Krz.ysztofa Gancarczyka i Wojciecha Zie- 
lil1skiego. W ponied7iałek MKS Oława pr/.egrał 
1:3, ajedynego gola uzyskał Krzysztof Gancar- 
C7yk. 
Wc wtorek kadra makroregionu dohlośl'lskie- 
go rozegrała mecz z kadrą makroregionu śląskie- 
go i pr7.cgrala 0:2. W mec/u tym wystąpił Bartlo- 
miej Marciniszyn z Dr/emlikowic, 7awodnik 
MKS Oława. 
* JuniorlY mlod.,i * 
Wedan Żórawina - Parasol Wrodaw 0:2 
PKS Ropla �?any - MKS OIawa 1:7 
Bramki dla podopiec/nych Mmiusza Krzc- 
micnia str7e1ili: Adam Noculak, Jacek Zarówny 
i Konrad Wojcicchowski - po 2 oral. Rafał Woj- 
ciechowski. 
* KI.tsa okręgow.t juniorów * 
Polonia Miłoszyce - KP Brzeg Dolny 1: 1 


Gola dla gospodarzy str7elił Tomas/. Litwin. 
Wedan Żórawina - Polonia Wrodaw 0:2 
GKS Kobierzyce - Energetyk Siechnice 1: 1 
Bramkę dla gości u/yskal Arkadiusz Martyna. 
* Klasa "A" juniorów * 
Grupa II 
Czarni Jelcz-Lask. - Bodzio Goszcz 2: 1 
Udał się rewanż gospodarzom za wr /.eśnio- 
wą porażkę w Goszc/u. Gole dla miejscowych 
zdobyli Tomasz Owsiak i Karol Lisek. 
Grupa \11 
Sokół Marcinkowice . Błyskawica Gać 0:5 
Str /elcy: Paweł Prlytuła - 3, Krzysl.tof Pół- 
rclniel.ak i Gr/egorz Przy tuła. 
Burza Bystrzyca Ol. - MKS II OIawa 1:3 
Bramki strl.elili: Sebastian Omylanowski- 
dla gospodarzy, a dla gości - Gr7egorz Pukarow- 
ski - 2 i Andr7ej Grocholski. 
KP-86 Borek Strzel. - Świteż Wiązów 0:4 
Strzclcy: Artur Bartosz - 2, Paweł Kadubow- 
ski i �?ukasz Zawis7a. 
Grupa IV 
Manix Borów - Olimpia Podgaj 17:0 
Ostre str7.elanie ur7ądl.ili sobie borowianie, a 
łupem bramkowym podl.iclili się: Grzegor7 Ku- 
biak - 6, Paweł Hutnik - 4, Bogdan Pokrywiccki 
- 3, Andrzej Hołowicki - 2 oral. Paweł Sykuła i 
Marcin Turowski. 


KlASA "r' SENIORÓW 


Świteż Wiązów - Energetyk Siechnice o: 1 
Gol strl'elony w l minucie pr7c/. Andrl.eja 
Sienkiewic/a I. rl.utu wolnego zadecydował o 
wygranej sicchnic7an. Konsekwentna gra obron- 
na Energetyka pn.cz całc spotkanie zapewniła mu 
niespodl.iewany komplct punktów. 
Manix Borów - Czarni Jelcz-Lask. O: 1 
Kolejne /wycit;:stwo /.anotowali podopiec/ni 
Gerarda Kucharcl.yka. Tym ral.cm trl.Y punkty 
7apewnił im Gr/.cgorz Strl'elcc. Gospodar7e mo- 
gli wyrównać, lecz najleps/cj oka/Ji nic wyko- 
rl.ystał w ostatniej minucic Krzysztof MUł.yka, 

tr7.elaj'lc w poprl.ec1kę. 
Zjednoczeni towęcice - MKS Rzemieślnik 2:0 
Oławianie nie wykorl.ystali s/ansy objęcia 
prowadl.cnia w tabeli, geJYllider Polar 111 Wro- 
cław niespod/iewanie przegrał w Podgaju. 


POl.ostałe wyniki: 
Wrostar Wrodaw - Polex Brzezina 4:3 
KP Karnków - Sokół Smolec 3:2 
Olimpia Podgaj - Polar III Wrodaw 2: 1 
Strzelinianka II K. - Puma Pietrzykowice 0:0 
Tabela po IX kolejce: 
1. Polar III Wrodaw 
2. MKS Rzemieślnik Ol. 
3. Zjednoczeni towęcice 
4. Czarni Jelcz-Lask. 
5. Sokół Smolec 
6. Świteż Wiązów 
7. Puma Pietrzykowice 
8. Polex Brzezina 
9. Energetyk Siechnice 
10. Wrostar Wrodaw 
11. Manix Borów 
12. Olimpia Podgaj 
13. Strzelinianka II K. 
14. KP Karnków 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


20 
18 
18 
18 
16 
15 
14 
14 
12 
11 
11 
6 
5 
4 


27:14 
23:12 
22:15 
21:16 
20:15 
21:14 
22:15 
23:23 
14:15 
23:21 
12:14 
12:33 
7:18 
13:36 


Z
lkońc7yla się runda jcsicnna na bo- 
iskach klasy "C'. Na w7nowicnie ro1grywek 
będziemy musieli poczekać do wiosny. Wostat- 
niej jcsicnncj kolejce do!ozło do sensacyjnej po- 
ralki lidera grupy 11- Huraganu Minkowice w 
Piekarach. Cttery zespoły l'A:lChowaly realne szanse 
na awans do klasy "B". W grupie I Cl'ami Sobo- 
cisko mają już sześć punktów pr7ewagi nad Zefi- 
rami Piskor /ów na pólmetku ro/grywek. 
Grupa I 
Czarni Sobocisko - Błękitni Siedlce 3:0 
Str7.clcy bramek: Rafał Chajdziony, Jarosław 
Słocki i Krzysl'tof Jasnikowski. 
Syrena Jaczkowice - Zefiry Piskorzów 2:2 
Gospodarze niespodl.iewanie l'remisowali i 
urwali dwa punkty wiceliderowi. Gole dla Syre- 
ny u/.yskali Jan Woźniak i Jacck Golec, a dla 
gości - Stanisław Kobo
 i Zbigniew Chojecki. 
Polonia Godzikowice - Sokół OIawa 5:0 
Str7clcy: Marck Kar
ki - 2, Bartłomiej Ma- 
kowski, �?ukasI. Redcr (l' karnego) i Zbigniew 
Kasprl.yk. 
Zorza Niemil- Tęcza Siecieborowice 6:2 
Strzelcy bramek: Mariusz Niestrtl;ba i Szy- 
mon Kościelak - po 2, Jacek Kac/nmrl.l Marcin 
Bialck - dla gospodarzy, a dla gości - Rafał Bara- 
niccki i Marek Choptiany. 
Pauzowal Sokół Owczary. 
Tabela po rundl.ic jesicnnej: 
1. Czarni Sobocisko 8 
2. Zefiry Piskorzów 8 
3. Polonia Godzikowice 8 
4. Zorza Niemil 8 
5. Błękitni Siedlce 8 
6. Syrena Jaczkowice 8 
7. SokółOlawa 8 
8. Tęcza Siecieborowice 8 
9. Sokół Owczary 8 


Tabela po IX kolejce: 
1. Wedan Żórawina 9 20 
2. Śląsk Wrocław 9 18 
3. Parasol Wrocław 9 17 
4. MKS Oldboje 9 17 
5. PKS Odra�?any 9 17 
5. Polonia Trzebnica 9 15 
7. Bury Kobierzyce 9 15 
8. Bór Oborniki ŚI. 9 12 
9. Polar Wrodaw 9 10 
10. OSiR Strzelin 9 7 
11. Pogoń Miękinia 9 3 
12. Rekord Wrocław 9 1 


22 
16 
14 
14 
12 
11 
7 
3 
3 


35:6 
33:14 
20:8 
25:18 
20:12 
17:18 
12:36 
8:41 
5:22 


OłAWSKA KlASA "C" 


Jednobramkowe zwycięstwa oldboiów 


W kolcjnej rundzie I wrocławskiej ligi old- 
bojów piłkarze-weterani M KS Oława pokonali 
w we Wrocławiu tamtejsl.Y Rekord Muchobór 
I :0. Jedynego gola u7yskał przed pr /erwą An- 
drzej Szponar. W MKS eJobrą partię rol'egrali 
Stanisław Stachnik w bramce i Bogdan Sak w 
obronic. Oławianie podkre
lali bareJ/o eJobrą pra- 
cę sęeJl.iego i bard/o l'ły stan boisk.t. 
Oldboje Wedanu gościli w Miękini, gdzie po 
golu zdobytym przez Lcs7ka Mars7ałka wygrali 
z miejscową Pogonią 1:0. 


. Wiadomości Olowskie 


Wyniki pozostalych spotkań: Lech Bury 
Kobierzyce - OSiR Strzeli n 2:0, Śląsk Wro- 
cław - PKS Odra �?any I: l, Polonia Trłebnica 
- Parasol Wrocław I: l, Polar Wrocław - Bór 
Oborniki 3: I. 


* Wpolliedzialek 30 pl/idziemU.a o godzillie 
16.00 MKS Oldboje zagrają IV OlalVie ze Ślq- 
skiem Wrucll/»: Nl/tomilw WedalllV tym samym 
czasie zmierzy się w Ż$rawillie z Rorem Oborni- 
ki .
/q.
J...ie. 


(kat) 


20:7 
17:11 
20:11 
22:16 
12:11 
19:12 
15:10 
11:19 
14:16 
11:20 
10:23 
5:19 


Nailepsi strl.elcy br,unek: 
II - Piotr Cclcj (Zefiry), Rafał ChajeJ7iony i 
SławomirOstropolski (obaj C/ami) 
8 - Zbigniew Chojecki (Zefiry) i Jan Woi- 
ni.tk (Syrcna) 
7 - Marek Karski (Polonia) i St.misław 
Kobos (Zefiry) 
6 - Leszek Morawski (Zefiry), Prt.emysław 
OsostowicI. (Polonia) i Wicsław Standio (Zor/a) 
5 - Marcin Białek (Zorl.a) i Konrad Połeć 
(Blt;:kitni) 
Grupa II 
Czarni Piekary - Huragan Minkowice 5:3 
Jest to największa nicspodl.ianka ostatniej 
jcsiennej kolejki. Gospodar7e wygrali I. niepoko- 
nanymi dotychcl.as minkowicl'.anami. Gole dla 
gospodarzy str/elili: Radosław Worwa i Paweł 
Korczyński - po 2 oral. Krzys7tof Bobil1ski, a dla 
gości - Pr/.cmysław Sękowski - 2 i BogeJ.m Rud- 
nicki. Na wyróinienie l'asługuje bramkarl' C/ur- 
nych Dariusz Korólczyk, który obronił dwa rl.u- 
ty karne. 
Burza Dębina - Metalowiec Jelcz-Lask. 2: 1 
Goście bliscy byli sprawienia niespodzianki 
w Dębinie. PoeJopiecl.l1i Cl'.esława Motyla objt;:li 
prow,leJ/cnie w 2 minucie po strzale Radosława 
DmytruszYl1skiego i mogli podwYlsl.Yć wynik 
na 2:0,lccl. nie wykorzystali rl.utu karnego. Go- 
spodar I.e /dołali w kOlkówce stll.elić eJwa gole 
/a spraw'ł trafień Kr l.ys7tofa Stefanick iego. 
MKS Rzemieślnik II - Max Miłocice 9:0 
Gole dla gospodarzy ul.yskali: Michał Wró- 
blewski - 6 (16 goli w tcj rund/ie), Macicj Janic- 
ki, Piotr S/Ięg i Mdriusl.lwan. 
Tajfun Dziuplina - Dolomit Chwałowice 2:3 
Str I.elcy bramek: BartosI. Prał.lt - 2 - dla go- 
spodar7Y, a dla gości - Jacek Piwil1ski - 2 i Ma- 
riusl.ChylY. 
Pauzowala Widawa Grędzina. 
Tabela po rundl.ie jesienncj: 
1. Huragan Minkowice 8 
2. MKS Rzemieślnik II 8 
3. Burza Dębina 8 
4. Widawa Grędzina 8 
5. Czarni Piekary 8 
6. Metalowiec J-L 8 
7. Dolomit Chwalowice 8 
8. Max Milocice 8 
9. Tajfun Dziuplina 8 
Nailepsi strzelcy brarn.d;. 
16 - Michał Wróhlewski (MKS R/.cmicślnik) 
13 - Robert ZawaeJ/ki (Huragan) 
10 -lbnmsz Pocałujko (Widawa) 
8 - Bogdan Zupa (Burl'a) 
7 - Marek Bobil1ski (Huragan) 
6 - Bogdan Rudnicki (Huragan) 
* Uwaga: Przy t"OlVllej liczbie p,,"ktlm: o 
kolejlloJci w tabeli decw/lljq be::po.l'redllie .I'pO- 
tklllliamiędzy llIilllere.wwllllymi drużYllami. 


21 
18 
18 
18 
12 
9 
9 
1 
1 


38:8 
44:6 
20:17 
24:12 
20:11 
13:17 
10:30 
10:42 
8:44 nmmm 


G


 


- 


Redaguje 
Dawid Dobrucki 


PiłKA NA MAł.YCH 


STADIONACH 


W meczu kolejki w grupie IV, Foto-Higiena pokonała w �?ojowicach tamtejsLego Piasta i awansowala na fotełłidera. Pierwszej 
porażki w rozgrywkach doznał Rapid Domaniów, który uległ w Oławie drużynie Boru-Zaodrze. Pierwsze zwycięstwo w sezonie 
odniósł Klub Pilkarski 86 z Borka, który na własnym boisku pokonał UurLę Bystrzyca Oławska. W sumie, w 
u spotkaniach 
grupy olawsko-strzelińskiej strLelono 23 bramki, a sędziowie pokazali trzy czerwone kartoniki. 
W grupie V, 6sme z rzędu zwycięstwo odniosła drużyna ze Starego Śleszowa, kt6ra ma już 7 punktów przewagi nad Ortem 
Sadków. Ostre strzelanie urządzili sobie piłkarze Rebudu, kt6rzy w meczu o mistrzostwo grupy VI rozgromili Drwal 7:.. 


Ołowsko-strzelińsko klaso "B" 


P"lGst łojowice - Foto-Higiena OIawa 2:3 
z przebiegu spotkania lepszym zespolem byli 
olawianie. �?ojowiczanie zagra1i z olbrzymim zaan- 
ga1.owaniem i przy odrobinieszczękia mogli poku- 
sić się o remis. W 38 minucie, po prostopadłym 
podaniu Mieczysława �?uszczyńskiego, w sytuacji 
sam na sam z Kuczcrą walazł się Kazimierz Wojcie- 
chowski i goście objęli prowadzenie. Jeszcze przed 
przerwą Foto-Higiena mogla zdobyć kolejne bram- 
ki, jednak dogodnych sytuacji nie wykorzystali 
dwukrotnie Wojciechowski, a także T. Witkowski i 
K.�?uszczytlski. Poc1...1tck drugiej połowy nalei.ał do 
Piao;ta, w którym cOraJ lcpiej zaczął grać Sławomir 
Kain. To właśnie po jego strzale z rzutu wolnego 
Cezary Sobczak odbił piłkę pr/.cd sicbic, a Broni- 
sław Raniowski z najbli7..szej odległości doprowa- 
dzil do remisu. Dziesi£Ć minut p6.lniej ponownie na 
prowadzenia wyszła Foto. Gębarzewski wypuścił 
w uliczkę Wojciechowskicgo, a tcn z najblii.szcj od- 
ległości, po raz drugi w tym mcc1U, zmusił do kapi- 
tulacji brmnkar/.a Piasta. Potem, z powodu drugiej 
l.ółtej kartki boisko musial opuścić Maciorowski. 
Grający w osłabicniu oławianie w 75 minucie po- 
pełnili błąd w obronic i na listę strzelców wpisał się 
S.Kain. Gdy wydawało się, 7£ mecz 1.akończy się 
pod7iałcm punktów, w 88 minucie po dośrodkowa- 
niu Wojciechowskiego z rmtu roil1ego, gola na Wilgę 
trzech punktów zdobyl GębaI7£wski i trzy punkty 
pojechaly do Olawy. 
£lASI: Kuczera - Szczepański, H.Kain, Sza- 
laj, Szczcrbanowski - K.Nowak, Socki, Lysiak 
(46 �?opata) , Świerzowski (59 Swatek) - S.Ka- 
in, Raniowski 
FOTO-HIGIENA: Sobcr.ak - M.Gęban.cw- 
ski, Kucharski, Nowicki, Baran - Witkowski 
(85 M:rchorowsld), Maciorowski, M.ł.AJSZCZ}'Ó- 
ski, K.ł,uszczyński, K.Markowski (75 R.1Cho- 
rowski) - K.Wojcicchowski. 
Bór-Zaodrze OIawa- Rapie! Domaniów 1:0 
Mecz 7.akOl\czył się po 80 minutach, gdy L wla- 
śnie wtedy piłkarz Rapidu, a 1..arazem kierownik 
1.e.o;poIU - Franciszek Zawer uderzył wrocławskie- 
go arbitra Andr/.eja Malca, a ten odgwizdal koniec 
spotkania. Chwilę wC1..cśnicj c1.crwoną kartkę, za 
dwie 7.6lte, otrzymal inny piłkarz Rapidu Arkadiusz 
Kubicki. W pierws7.cj połowie pr.rewa7.ałi podpiocz- 
ni Jarosława Boguckicgo. Najdogodniejszej sytu- 
acji nie wykorzystał Szef er, który w 17 minucie 
1nalazł się sam na sam z Płoszc1.allskim, jednak 
strzelił wprost w bramkar/..a Rapidu. S7eść minut 
p6J.niej padl jedyny gol w tym spotkaniu. Po rajd/ie 
Mariu!>i'.a Sidora lewą stroną, pilk
 pr/.cjął Dariusz 
"Dziunek" Z1j
ki, i plao;kim sl.r1.ałem 7.dobyl gola 
W najbliższy piątck WGiD przy wroclawskim 
OZPN podejmie det.ycję w sprawie walkoweru dla 
drużyny z Zaodr1.a. Natomiast Zawerowi grozi kara 
dyskwalifikacji na dwa lata w rozgrywkach prowa- 
dzonych pr.rez wroclawski OZPN. 
Jola Oława - Korona Osiek 2:1 
Pilkarze z Osieka mogą zawdzięczać tak niską 
poI"a7.kę wyśmienitej postawie swojego bramkarza 
- Dariusza Jurkiewicza, który kilkakrotnie wycho- 
dzil z opresji w nieprawdopodobnych sytuacjach. 
Dopiero na 15 sekund przed zakończeniem pierw- 
szej polowy posb7.ałe Radosława Wołoszczuka pił- 
ka odbiła się rykoszetem od Sochy i wpadła do 
bramki Korony. W 60 minucie w zamies1.aniu pod- 
bramkowym wyrównali goście, a na listę SIT7£lców 
wpisał się Mariusz Kwapisz. Decydujący gol padł 


- 
w 73 minucie. Po sb7..ale Grzegorza Wodzińskiego 
piłka odbiJa się od poprzeczki, i spadła pod nogi 
Wołoszczuka, który z najbliższej odległości po raz 
drugi pokonal Jurkiewicza. 
.lAPA;.. T.Kościuk - Boredd,PóItorak, P.Bąk, 
P.Falikowsld (80 K.Basiński) - Nawrot (80 Gaw- 
ron), Sychla, Martyniak, Wołosumk- \VłUdlich 
(46 Wodziński), Kon.eń. 
LZS Broiec - JCllkowianka WJerZbno 2:2 
W 20 minucie wiel7bnianie obj
li prowadze- 
nie, kiedy po dośrodkowaniu Nowickiego bramkę 
uzyskał Banaszczyk. P(rfniej kilkakrcńlieprzed szan- 
są wyrównania stawał Artur Suchccki, jednak w 
Jankowiance bardi'..o dobl7£ spisywal się Jankow- 
ski. W 30 minucie z odległości 45 metrów str.t.ał w 
światlo bramki oddal Cezary Skorupa, a znajdujący 
się na polu karnym Paweł Kasieiski wostalnicj chwi- 
li zmienił lot pilki i Jankowianka prowadzi la 2:0. 
TU7 pl7.cd prł.crwą gospodar/£ 7.dobyli kontakto- 
wego gola. Po rzucie rożnym piłka trafiła do Su- 
checkiego i futbolówka zatrł.cpotala w siatce piłka- 
rzy z Wierzbna. Po /mianie stron zaznaczyła się 
przewaga przyjczdnych, którzy grając bezC'ztcrech 
podstawowych pilkarzy, radzą sobie coraz lepiej. 
'łYm razem 7.abraklo im trochę s/..C"/
a, gdyż; w 80 
minucie w 7.amies1.aniu podbramkowym wyrów- 
nującego gola uzyskał Wiaderek. 
BROŻEc: Mazurck-Sura,lTicczak, W
 
bowski. M.Picczak - Parzuch. M.Cuchecki (46 
P.Glowacki), Prytula (46 Chloń) - A.suchecki, 
Wiaderck,Michalak. 
JANKOWIANKA: Jankowski - Skorupa. 
Górak, Chudy, Kmcielski - Żygadło, Ranasz- 
czyI<, Kurysz, P.Kasicl.'iki - Nowicki (46 Chojec- 
ki), "'urgala (46 Solarz). 
Gromnik Kuropatnł - Odra Ścinawa Polska 4:3 
Zacięty mecz, obfitujący w duią iloścć bramek 
obcjm:li w Kuropatniku kibice obydwu zespołów. 
PierwSi'.e minuty nalei.aly do przyjezdnych. Odra 
ruszyła do pr70du i po niespelna kwadransie pro- 
wadzila już 2:0. W 8 minucie po prostopadlym za- 
graniu W. Woźniaka, pojedynek z bramkaI7£m 
Gromnika wygrał Porębski. Siedem minut p6:1l1iej 
Fnpck, popodaniu zglębi pola sprytnie mina! bmm- 
kar/.a i było 2:0. W 33 minucie, po doŚĆ problema- 
tyci'l1ym rzuciekamym. miejscowi /.dobyli kontak- 
towego gola, a na kilkanaście sekund prł.cd prł.c- 
rwą zdolali wyrównać. 
Po /mianie stron jUL pierwsla akcja gości przy- 
niosła im powodzenie. Z prawej strony dośrodko- 
wa! Panao;iewic/., a pięlmytn str/.alem z woleja popi- 
sal si
 Bielecki i /..C'Sp617.c Ścinawy Polskiej prowa- 
dzil3:2. Dwie minuty p6Jniej byl ponownie remis. 
Ścinawianie pr/£w3Żali jednak brakowalo im sku- 
teczności. Z pewnością duży wpływ na to miała 
absencja Dariusza Wojnowskiego (noga w gipsie). 
W 70 minucie w niegroŹ/lie wyglądającej sytuacji 
Gromnik 1.doby zwycię.o;kiego gola. 
ODRA: Wierzba - Kri.cwicki, Nagiel, "'rą- 
czek (75 Okrojek), M. Woźniak - Panasiewicz, 
W. Woźniak, Trr.eciak, Porębski - BicIecki,SkIa- 
danek (55 Szachniewicz) 
KP 86 lorek - Burza Bystrzyca 2:1 
Pierwsze w tym sezonie zwycięstwo odnoto- 
wali piłkarze z Borka . Inna sprawa ieprzyja.dni, w 
opinii trenera Burzy - Marka Tracza, zagra1i bezna- 
dzicjnie. Jeśli frekwencja na treningach w Bystrzy- 
cy nadal będ7ie tak niska, to w najbli;i.o;zym C'/.asie 
BUI7..a znajdzie się na ostatnim miejscu w tabeli. 
Mecz obfitowal w dU7.ą iloŚĆ sytuacji podbramko- 
wych,jednak 1.arówno Stasiak,jak i Lemieszko spi- 


sywali się bezzarmtu, W 7 minucie dogodnej ob- 
;gidia KP nie wykorzyslał Mika,kt6ryzreszląchwilę 
później opuścił boisko. Wpuwadzonyna jego miej- 
sre1)t1ek wni6słdużoożywienia wpoczynaniadru- 
Vjnyprowadzonej przez Jana Drozda.. W 20 minu- 
cie prowadzenie dla miejscowych uzyskał Mariusz 
Dziura, który przeIobowaI bramkarza Burzy i było 
1:0. Dziesięć minut p6tniej po uderzeniu Dominika 
Sowy samobójczego golastrzeiii Aorkoi pierwsza 
polowa meczu zakończyła się remisem Drugie 45 
minut to ataki piłkarzy BOlka.. które w 85 minucie 
uwieńczone LOStały zdobyciem zwycieskiej bram- 
ki, a na listę strzelców wpisal się ponownie Dziwa. 
Wśród gospodarL}' bardzo dobrze spisywali sięSIa- 
siak. 1)tlek i Bandura. 
Tabela po VIII kolejce 
1Joto HigieIIa OIawa 6-1-1 l' 
2.RqIidDomali6w 5-2-1 17 
3.Bór-ZaocIrzeOlawa 4-2-2 14 
4.LZSJafaOlawa 4-2-2 14 
5.GronIIItIlnlpatai 3-4-1 13 
6.Piast łojom 4-0-4 12 
7-ł-owiaIłaW.m.no 3-3-2 12 
I.Odraś-warolska 3-1-4 10 
9.1onn1Osiek 2-1-5 7 
10.BurzaBystrzymOl 1-3-4 5 
II.LZSlroiec 1-2-5 5 
lUP 86 lorek StneI. 1-1-6 4 


11:5 
11:5 
14:10 
15:13 
23:17 
17:1' 
10:12 
19:16 
12:13 
17:26 
9:20 
1:24 


Grupo V 
Woiszym/OItIlSZJll- LZS St., Ślesz6wo-.2 
Jak na lidera przystaIo, śleszowianieod począt- 
ku ruszyli do ataku, jednak wrocławianie bardzo 
mądrz.e się bronili. Po zmianie stron zaznczyła si
 
pI7.ewaga przyja.dnych, którzy w 65 minucie zd0- 
łali pokonać bramkarza wrocJawskiego 7.espo1u. 
Akcję Cięciara-Kudaj-FaściS7.ewski, precyzyjnym 
sb7..ałem zakończyl ten ostatni i Stary Ślesz6w pro.- 
wadził I :0. Kwadrans ptSiniej bylo już 2:0. Z pra- 
wej strony akcję 7.ainicjowal La1ka, który odegrał 
do Kurtysa,jednak wprowadzony po przerwie L.3- 
wodnikgo.{ci W)'JBtrL}'ł widząc IqJiej ustawionego 
Gr/..esiaka, a ten dopcłnil fonna1n<ś:i. 
.ŚLESZÓW : Śledziński - KamifIski (70 Su- 
checki), Olejniczak, Dawidowicz- n Domagała 
(46 Kudaj), Lalka, Kądziola (50 P. Siuta) - 
Grzesiak,"'
(7SrKurtys),
 
PoI-P... Wiaków - Sz.... Z
 l: l 
Ze względu na to. że do Wi1czkowa nie doje- 
chal sędzia wy7l1ac7..ony przez OZPN. w wyniku 
losowania mecz s
iowal Slanislaw POWa711Y z 
Zębic. Poc/.ątek spotkania naJei..ał do Poł-Paru w 
s.reregach którego gra kilku byłych pilk3I7)' Weda- 
nu Ż6rawina i Maniksu Borow. JU1. w 10 minucie 
gospodar.re objęli prowaW..cnie. Daniel Tomaś za- 
graJ do Bogdana Pabiniaka, który do.Wdkowal na 
pole karne, gdzie pięknym sb7..ałąglOwąpopisal 
 
Rafal Fulawka. Później grasięwyr6wnala, a1ewiJcz- 
kowianie 3Żdo 70 minuty utnymywali korzystny 
wynik. Na 20 minut pu.oo końcem wyrównującego 
gola uzyskał Jarosław Fornal i meczzakończyi si
 
sprawiedliwym podi'iałem punktów_ W 89 minu- 
cie, za slowną obraL.ę sędziego. czerwoną kartką 
ukarany został Kurtys (Wilczków). 
POL-PAR: Janczak- Piejko,KuIeta,Fi1u6- 
czyk, Żurawski - Rafał Fulawka (60 Lach), 
T
 SzypuIiński (50 Kazimierski), Pabi- 
Diak - Kulikowski, Kurtys. 
SZALU NA: PrOC, K. Ba
 (urodzony 
1979), Gniewek,Szydlowski,
(urocbD- 


ny 1981) - Halek,J. Mroczkowski, tJawOI"Ow- 
!Id (60 Zdobylak) - Fornal, łiedler 
Tabela po vrn ko1ejce 
1.11$ Siwy ŚIesz6w 1 24 37:6 
2.OmIWiw 1 
3.IIDI Ahu WnMIaw 1 
4.Gne1/Ttm1St.z-k 1 
5.... Żenłi WnMIaw 1 
6. V : Żenłi W... I 
7.W+zym/fIIłBrp 1 
as.' Zł-- 1 
'.r.ł-r.Wlak6w 1 
l....... .... - 1..,. I 
II.lieWRaIatsqu 1 
ł2.lleltyt........ I 


17 
15 
13 
12 
12 
11 
II 
, 
7 
5 
O 


16:1 
22:15 
20:17 
17:15 
15:23 
20:13 
13:17 
20:1' 
9:21 
19:27 
8:37 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


WKRÓTCE RUSZA O�?AWSKA LIGA HALOWEJ PI�?KI NOŻNEJ - SZCZEGÓ�?Y ZA TYDZIE�? 


Grupo VI 
ReWCunb- DrMIIyWw 7:1 
Tu leŻ nie dojechał sędzia i w wyniku łosowa- 
nia zawody poprowadzii przedstawiciel druLyny 
gmci. ByI to jednostronny pojedynek. w którym 
p7J290miru
i U'.aI
De. Jużdop"r.e- 
rwy po bramkach Macieja Ciepielowskiego i To- 
nmzaCiepielowsJcieggrająregolrenrneJaArtury 
Sputy. Mada Popowa oraz EdwanJa PaIusa - Re-- 
bud puwadzil5:O. W drugiej połowie po kolejnych 
trafieniach Macieja i TomaszaCiepielowskich, miej- 
scowi prowadzili 7:0_ W końcówce spotkania by- 
kowianie zdobyli honorowegogola. 
REB UD: Nowacki- Kołodziej, AI"IDinI\im, 
PaIus, Drzynicki- 1Yczyński, Popów, Sputa, 
J.CiqJieIowski - M.CiqJieIowski, T.CiepieIow- 
ski 
PoIif'arb Wr:.- Czarni OmąsIawa2:2 
Od początku zaznaczyła się lekka przewaga 
Czarnych W 20 minucie po akcji Radwana z Ro- 
bertem Radochońskim prowadzenie dla Czarnych 
uzyskał KoIosowski Kwadran p6'Jniej wrocławia- 
nie wyrównali. ale jcsa:zeprzed prmwąchrząsta 
wianie pooownie wyszli na prowadzenie. W 41 mi- 
nucie w polu karnym sfaulowany 7.ostal Rafal Za- 
dka, a rmt karny wykorzystał Piotr Radwan Po 
zmianie 5Iron nadal pr/..eważa1i pr.l}'je:l.dni. ale jedna 
z.lwntrmiejscowydl1.3kończyła
ztkiJyciem wy- 
równującej bramki. Do kuricri..ałnej sytuacji doszo 
w 75 minucie. WówC'/.a5 brutalnie w polu karnym 
sfauJowany został Dariusz KUI7.awa i 
uj.Jcy to 
spotkaniepzedstawiciel Polifarbu podyktował rzut 
kamy. W tym momencieruszyli na niegowroclaw- 
scy pilkarz.e i arbiterwycofal się ze swojej decy/ji, 
dyktując rzut wolny
i dlagospodarl}'. 
CZARNI : Gumienny - R.Mlodzik (83CIIfb- 
ski), KaptuJ; W.Mlodzik, Gala (50 KoIań...ki)- 
KoIosowsk (70 lAJbdczyk), Zadka, Lokczew- 
ski, Kurzawa - Radochoński, Radwan 
PbN N-łoIice-SokóI Ujd.dziec2:4 
Zajmujący ostatnie miejsce w tabeli nadolicz.a- 
nie pu.egraIi z nowym liderem. W pierwS7£j poło- 
wie pr'-Y.iezdni puwadzili już 3:0. ale jeszcze pr/.ed 
pm:rwą miejscowi zdołali nnniejszyćstraty La spra- 
wą Rafała Puty. Druga połowa 1.3kOOczyła się remi- 
san I: 1_ Gola dla PiIL'ita uzyskał Zbigniew �?umew- 
ski. który w 70 minucie wykorzystał rmt karny 
podyktowanu 7.a faul na nim. 
Tabela po VU kolejce 
l.5akillJidDc WIIId 
2.Sł-t Strzesz6w 
U.UIJJ Smytk.... 
4....Cunb 
5.ez..i a......._a. 
UP ...... 
7......1i1kmr 
1.SpIrhI
 
..,.... WnMIaw 
'.DnIIII1yWw 
11.c.A ....... 
12JWt ..... 


II 
II 
II 
16 
16 
16 
13 
7 
6 
4 
3 
3 


31:15 
23:15 
19:15 
20:10 
23:15 
15:1 
25:11 
22:21 
13:22 
12:37 
15-.32 
12:29 


Wo!otntro Obwskie . , ..,.... 


43/20011 OGł.OSZENIA 


G azeta 
powiatowa 


ł- 


. . 


lElI 
DO j
;
;
mrn 
 '
!
,


 l 
dniach 31 października i I listopada będą kursowały autobusy 
komunikacji miejskiej na dwóch liniach specjalnych, 
Iqczących miasto oraz cmentar7e. 


STUDIO 
FIRAN I ZAS�?ON 
* TKANINY * 


Zarząd Miejski w Oławie ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
położonej w Oławie przy ul. Młyńskiej 16. 
Ozn:łC7enic w ewidencji gruntów: dz. nr 12121 AM-44, o pow. 755 m kw., 
polożona przy ul. Mlyńskicj 16 
Opis nieruchomo
ci: działka 1abudowana budynkicm byłcj ujcżd1alni o 
pow. zabudowy 755 m kw; obiekt jednokondygnacyjny, bez 
podpiwniczcnia, murowany przeznaczcnie w planic zagospodarowania 
przestrzcnncgo: fragmcnt zcspołu zabytkowych stajni koszarowych; całość 
wpisana do rejestru zabytków pod poz. 679/W objęta ochroną 
konscrwatorską; usługi nicuciążliwe - opieka społcczna, sport, handel, 
gastronomia, rzemiosło drobne i inne 
Cena wywolawcza netto: 311.000,- zł, w tym grunt stanowi 13%, a 
budynck 87 % ceny nieruchomo
ci. Podatck VAT zgodnie z przepisami. 
Wadium: 50.000,- zł 
Wysoko
ć postąpienia: 5.000,- 7ł 
Termin i miejsce wpłaty wadium: do 17.11.2000r. na konto Urzędu 
Miejskiego w Oławie, Bank Zachodni S.A. Oddział w Oławie Nr 11201681- 
996-139-1000/1. 
Tcrmin i miejsce przeta
u: 21.11.2000 r., godz. 11.00, sala nr 20 tu.. urzędu 
Wysoko
ć opiat i terminy ich uiszczenia: cena osiągnięta w wyniku przclargu ulega obniżcniu o 50% z ty.. wpisu do 
rejestru zabytków; płatna jcdnorazowo przcd zawarciem umowy notarialncj 
Zagospodarowanie nieruchommci: wszelkie prace projektowe i budowlane zwią1ane z zagospodarowaniem 
nicruchomo
i winny być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorcm Zabytków. Nabywca zobowiązany jest do 
doprowadzenia obiektu do stanu używalno
ci w terminie 4 lat od daty nabycia, a ponadto do należytego utrzymania, 
konscrwacji i opieki nad nim. 
Umowa notarialna winna być zawarta najpótniej w terminie do dnia 12.12.2000r. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przctarg wygra, zalicza się na poczet ccny nabycia nieruchomości. 
Niedotrzymanie tcrminu wpłaty oraz zawarcia aktu notariałnego powoduje przepadek wadium, a przctarg czyni 
nicbyłym. Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznic po odwołaniu lub z.lmknięciu 
przctargu, nic późnicj niż przcd upływem 3 dni od dnia zamknięcia łub odwołania przctargu. 
Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomo
i ponosi w całości nabywca. 
Gminic przysługuje prawo pierwokupu nicruchomości w przypadku spnedaży zgodnie z art. 109 us"l pk"4 ustawy z 
dnia 21.08.1997r. o gospodarce nicruchomościami (tekst jednolity D1.U. nr 46 z 2000r. poz. 543) . Pr.lwo to podlega 
ujawnieniu w KW. Zarz'ld Micjski zastrzega sobic prawo odwołania pnctargu z uzasadnioncj prZYC7yny. 
Szczególowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodllrki Gruntami i Geodezji Urzędu Miejskicgo w 
Olawic, pl. Zamkowy 15, pok. nr 33, tel. (071)3133055. 


Oława, ul. Padcrcwskiego I, 
tel. 0-606-682-845 
proponuje doradztwo 
w projektowaniu 
modnego wygłądu okna 


- szycie 
zasłon 
lambrekinów 
firan z gipiurą 
-wszywanie taśm 
sprzedaż firan i tkanin 


AUTO KREDYT 


SEAT 


FORD - 


TO NIEPRAWDOPODOBNE III 
BANKI PODNOSZĄ OPROCENTOWANIE 
A MY OBNIŻAMYIII 
KREDYTY OD 6,70/0 


ibiza 
cordoba 


fiesta 
escort 
focus 


545 zł/m.c 
673 zł/m.c 
742 zł/m-c 


530 zł/m-c 
603 zł/moC 


RENAULT 


PEUGEOT 


clio 
megane 


530 zł/m.c 
714 zł/m-c 


539 zł/m.c 
630 zł/m.c 
928 zł/m.c 


206 
306 
406 


KoSZ.t \<.red ó U 
426 O 
J skati rokU 


I ROEN 


yarls 
corolla 


596 zł/moC 
664 zł/m.c 


saxo 502 zł/m.c 
xsara 616 zł/m.c 


vw 


polo 584 zł/m.c 
golf 765 zł/m.c 


. 
PRZYK�?ADOWE RATY 
i OD 100 % WARTOŚCI SAMOCHODU 

rjD . F fil 
=-. 
 
. 
tico 301 zł/m.c maluch 180 zł/m-c 
lanos 476 zł/m-c uno 343 zł/m-c 
I polonlz 295 zł/moC .elcento 310 zł/m.c 
nublra 675 zł/moC sl,na 494 zł/m-c 
matlz 357 !!!.m-c punto 457 zł/m.c 
I .. 
I DPEL-e- SKODA 
corsa 517 zł/moC felicja 463 z"m.c 
a.tra 576 zł/m.c octavla 689 zł/m.c 
fabla 530 zł/m.c 


KREDYTUJEMY SAMOCHODY 
NOWE I UŻYWANE 
10 100% WARTO 
I I OKRES SP 
PREFERENCY 'AKI 
UBEZPIECZ 
MIESI�?CZNA RATA 
iUł '1JIk'l 156*PLN 
*KREOYT 00 10000 PLN 


Euro-Invest 
OI:.AWA 


czynne: pon.-pt. od 9 do 17 
sob. od 15 do 17 


- 


prz) stanek I 
parking os. Sobicskicgo 
ul. 1 waszkicwicza 
ul.I waszkicwicz.'1 (szkola 
ul. Bronicwskicgo 
ul. Strzclna 
pl. 
amkowy 
dw. PKS 
ul. Zwicrzyniccka (cm) 
ul. Zwierzyniccka (cm) 
ul. Ofiar Katynia (cm) 
ul. Ofiar Katynia( cm) 
dWa PKP 
ul. 1 Maja (I) 
ul. 1 Maja (II) 
Rynck 
pl. Zamkowy 
ul. Str/.clna 
parking os. Sobicskiego 


-9.16 
-9.18 
-9.25 
-9.28 
-9.30 
-9.31 
-9.32 
-9.34 
-9.37 


ca 
.- 
e 
.- 
-ł 


godz. odjal'du 
-9.00 
-9.02 
-9.04 
-9.06 
-9.07 
-9.10 
-9.12 


Jest to trasa pierwszego autobusu na tej linii 
odjeżdżającego o godz. 9.00, a potem co godzinę, o 10.00, 
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 i 17.00- minuty na po- 
szczególnych przystankachjak wyżej w przypadku godz. 9.00. 
Drugi autobus linii I będzie odjeżdżał z parkingu na 
os. Sobicskiego w godzinach: 9.30, 10.30 itd. do 16.30, z tym, 
że na nieco zmicnionej trasie, tzn. z puminitrciem ul. 
Iwaszkicwicza najpierw przez dworzec PKPdo cmentarza przy 
ul. Ofiar Katynia, stamtąd na Zwierzyniccką i powrót (teraz 
przez Iwaszkicwicza) do parkingu na os. Sobieskiego. 
pr/.)stanck I god/..odja/.du 


- 
- 


ul. Opolska (PKS) 
ul. Opolska (zlom) 
ul. Polna 
ul. Opolska 
dw.PKP 
ul. I Maja (I) 
ul. 1 Maja (II) 
Rynck 
dw. PKS 
ul. Zwicrł;yniecka (cm) 
ul. Zielna 
ul. Olilłr Katynia (cm) 
ul. Ofiar Katynia(cm) 
ul. Ziclna 
ul. Zwicrzyniccka (cm) 
dw. PKS 
Rynck 
ul. ] Maja (II) 
ul. 1 Maja (I) 
dWa PKP 
ul. Opolska 
ul. Polna 
ul. Opolska (zlom) 
ul. Opolska WKS) 


- 9.4 0 
-9.43 
-9.46 
-9.48 
-9.49 
-9.50 
-9.5] 
-9.53 
-9.55 
-9.57 
-9.59 


.- 
e 
.- 
-ł 


-9.]0 
';'9.11 
-9.13 
-9.]5 
-9.]7 
-9.]9 
-9.20 
-9.21 
-9.22 
-9.24 
-9.27 


Autobus linii II ro7poczynajqcy kurs u 9. lO, br;dzie 
odjeżd.i.al również 010.10,11.10,13_10,14.10, ]5.10 i 16.10- 
minuty na kolejnych kursach i przystankach jak wyżej w 
przypadku godz. 9.] O. Ogłoszenie płatne 


J 


T p Z \ \ "1'" \7 
___
 I L.. ..,.. , ..."".OK

K

C 
ok ." . MONTAŻ 
+prolł-OkOO 


, 
- . -1"1 I I 

.,; - I 
.11:' !. 


* PARAPETY 
* ROLETY 


Biuro: ul. B. Chrobrego 17/17, 
tel. (071) 303 79 69, O 606 417 669 


I 
@ 
R]
 


RATY 
1 0,8% 


Ro'owice k. Jelczo,ul. Odrzońsko 34 
'eL/fox 071/318-91-37 , 'el. 071/318-91-84 Emil REKLAMA 


G azeta 
.........łDW.. 


REKLAMA 23 


NIEBIESKI RTV 
· Oława, ul. 1 Maja 20/26 


ł  
Avans 


CL-1 
r d - 
raty 
4 
TELEWIZORY 
- 
- I D 
a M' I j DY 

 


AUDIO 


&

 
:;rs 

 
.&'= L 
: 
_.!-r-' --:; ----..t.
.... .,,' 
... 

- el ',
j,' I 
I 


: I ,LV ,G. 
Oława, ul. 3 Maja 20 L 


\. 


l- 
i" 
. :1:1 


, 

 ) 
ku p ' 

na raty l 
l, .. 
...:' .....'t .\;.....,

., ..,Iw \ 
, . . 
; 'r I" Irlrl 
I , 


- 


. 
d!I 


( 


" 


f 


"- 


..... ..' 


-I  
, ł)

 


- c 


\ 


f{ 


f 
.' 


.' 1 . 
. .. I 


- 
. ..... 

r . 


Ij 


< 
.....- 
.............. ----  


\  


-t J--' 
.'. ... 
... ------- 
(,,
, : J . 

 


 - L 
1'I"'!Io 
___ hl;: 
'&
D\ 
t
: 


I 


" BARAN 
.e- (21.03 -20.04) 
Bard'Zo udany tyd'Zień. 
Ktoś bliski uobi ci milą nie- 
spodziankę. na którą 'Zaslui,yłeś. Wo- 
kół ciebie pojawiq się interesujący lu- 
dzie 'Z ciekawymi pomyslami. Nie lek- 
ceważ skłallal,ych ci propozycji. Naj- 
łepsze dni - c'Zwartek. piątek i sobota. 
Koziorożec wciąż o tubie myśli. W fi- 
nansach - be'Z zmian, nie przesadź 'Z 
zakupami. 


.' 
'
 


BYK 
.e- (21.04 -21.05) 
Twój upór nie 'Zaws'Ze 
jest u'ZQSad"iony. Pamięlilj, 
że lepiej llojśf do porow- 
mienia, niż wciąż negował 
propozycje innych. Musis'Z odpoczął. 
Wyjedź gdzieś, idź do kina. Ciqgłe zde- 
nerwowanie może odbił się nieku- 
rzystnie na twoim zdrowiu. W nie- 
dzielę mas'Z szansę spęd'Zif miły wie- 
c'Zór. Nie wmykaj się w domu, bu 
możes'Z stracił kolegów. 


BuiNI�?TA 
.e- (22.05 -21.06) 
Początek tygodnia bę- 
dzie uwocny - w domu i w 
procy wszystko ułoi,y się po 
twojej myś'i. Twoje pomy- 
sły 'Zostaną docenione, pod warun- 
kiem, że będ'Zies'Z walczyi o swoje. 
Wykaż więcej zdecYllowa"ia, nie bój 
się krytyki, czasami jest potrzebna. 
Pomyśł o weekendzie, aby 'Znów nie 
spędził go przed tełewi'Zorem. Twój 
partner mile cię 'Zaskoczy. Doceń to. 


, 


RAK 
.e- (22.06 -22.07) 


Jeżeli dobrze wszystko 
'Zaplanujes'Z. możes'Z spę- 
d'Ził uroczy weekend. 
Zwlas'Zc'Za 
obota przyniesie ci wiele 
radości. Więcej uwagi poświęł pracy, 
bo możes'Z nie dotrzymał terminów. 
Wykaż więcej cierpliwości, nie każdy 
jest doskonały. Pomyśł. czy potrafisz 
sprostał stawianym ci wymaganiom. 
Sprawy finansowe - w porządku. 


LEW 
.e- (23.07 -22.08) 


Lwy mają s'Zansę na 
awans w pracy i powod'Ze- 
., - nie w interesach. We wto- 
rek będ'Ziesz błys'Zczeł i 
niejeden po'Za'Zdrości ci dobrej passy. 
Nie spoczywaj jednak na laurach, 
aby nie stracił 'Zaufania ludzi, którzy 
w ciebie wierxq. Uważaj na drodu, 
spies'Z siępowuli, nawet gdy mas'Z l7Ulłu 
c'Zasu. Pomyśl o swoim partnerze. 
Drobny upominek na pewno popra- 
wiłby mu humor. 


PANNA 
.e- (23.08 -22.09) 


Finansowo będ'Zie ci 
się wiodlo wyjątkowo do- 
brze. W ponied'Zialek mila 
niespodzianka wprawi cię w dosko- 
naly humor. Przt!'Zwycięi. swoją nie- 
śmiałośł, bo ktoś c'Zeka, aż go wres'Z- 
cie dostrzeżesz. Zastanów się, czy nie 
brakuje ci wlaśnie chwili zaponmie- 
nia. Ubieraj się ciepło, bo twoje sklon- 
no/ci do przeziębień, mogą pokrzy- 
żował twoje weekendowe plany. 


I óralami 
...

 
-
t
..", f ' 
r . ... 
 ,,) ... " J ". 
V...... ł. 
-, . 


Grali z 


Z inicjatywy, ." , ' 
radncgo Stanisła- I 
< J 
 
wa Jaśnikowskie- . I' I . 
go, w minioną so- A \' .. 
 \ t 
bot
 na olawskim 
stadionie rozegra- 
no towarzyskie 
spotkanie oldbo- 
jów MKS Olawa i 
I.. 
Ludowcgo Klubu 
Sportowego "Poro- 
niec" z Poronina. 
Olawianic nic byli 
7byt go
cinni i wy- 
grali aż 7: I. - An- 
toni Grela, który 
przywiózl górali 
do Oławy, 10 mój 
kolega z czasów szkolnych - mówi Stanislaw Jaśni- 
kowski. - Gdy odwiedziłem go niedawno w Poro"inie, 
oka:.ało się. że on opiekuje się miejscowymi piłkarza- 
mi-weteranami. Wpadliśmy wówczas na pomysł roze- 
grania dwumeczu z drużyną MKS Oldboje Oława. We 
wrześniu gościliśmy w Poroninie i wygraliśmy tam 2:0. 
Dziś zaKraliśmy re- 
wanż, a po meczu 
spotkalUmy sir 
przy piwku i skon- 
sumowaliśmy pie- 
czonego barana, 
którego przywieiii , 
górale. "'- 
- W naszej dru- 
żynie więcej jest 
narciarzy niż pił- 
karzy i dlatego 
oławianie tak wy- 
soko nam .. doko- 
pali" - tlumaczy 
Stanislaw Tutka 
Trebunia, kapitan 
 
LKS "Poronicc". - Najważniejs'Ze. że wszyscy dobrze 
sir bawiliśmy. Mam nadzieję. że na tych dwóch me- 
czad, nasze kontakty się nie skOllczą. 
Tekst i fot.: Kr.lysztof A. Trybulski 


- 
'.... 


...... 


.... 


, ...... 


1t 

 ... 
, 


, 


. J 


-   


A 
.. 


11. ,... 


"'  
I  


"
 
. 
w 
r 


I y 


,... 


"\ 


1 


'. 


\ 


(
 


" 


. .I 
 it'l
 
.. II... II. ':.' 


. Wiodomo
ci OIowskie 


redaguje Zbigniew Szwarc 
Zdjf'cła w rubryce "Wltamy wśr6d nas" publikujemy dzłf'kl pomocy' 
wsparc'u pracownlk6w Oddziału Noworodk6w I Oddziału Połoln'czego 
, Szplta'a w Oław'e. Serdecznie dz/f'kujemyl 
'. 


.,.1 r 
(\. 
vf · 
: - "" 

,. 
.\ 
 
(. h 
, 


".1_1 
"1 W 


.. 
"") 


.1 
J r 
#':.... ., 
,\ I . i 
Witam wszystkich. Jestem R
 
dek, syn Justyny Pantoł i Raf
 
la Stępniewicza. Urodziłem się 
1.4 paździen2ika. Moje wymiary: 
3950 g 155 cm. Mieszkamy w 
Skarbimierzu 


. 
. .  
D 
\t' 
li 


- 'ł 
4 
I ro?""4 


.;; 
 » .. 
 . ,, 0 
.' ... l - 
 . 
. 

 . 


Witamy wśród 


f. 
 " 
" 

 
i 
":I,  


" 
'. 
1\ 
, 


(';) 


Zdjęcia dzieci 
i Ich mam są 
do odebrania 
w redakcji 
od czwartku. 
Bezpłatnie! 


43/2000 
Drapa,ae 
l!.azure,n 


lITo nieważne l 
czy masz male. 
To nie ważne, 
czy masz duże_ 
Ważne żebyś 
o nie dbala!" 


e 


Tak śpiewał Ireneusz Du- 
dek na warszawskim "Mar- 
szu Różowej Wstążki", zor- 
ganizowanym przez Koalicję 
do Walki z Rakiem. Było 
hucznie i optymistycznie. A 
to oznacza, że wielu Pola- 
ków (Polek też) już wie, iż za- 
chorować na raka piersi nie 
jest wstydem. Wstydem na- 
tomIast jest nie badać się i 
nie leczyć. O tym wszystkim 
wiedzą w Warszawie, a są- 
dząc po liczebności uCjzest- 
ników marszu, w innych mia- 
stach też. 
A jak jest w naszej kocha- 
nej Oławie? 
Cicho i spokojnie. Nikt się 
nie wychylił. Nie zorganizo- 
wał marszu pod hasłem "Za- 
miast broszki - różowe 
wstążki", ani pod żadnym in- 
nym. Odbyło się wprawdzie 
symboliczne spotkanie zor- 
ganizowane przez Stowarzy- 
szenie do Walki z Choroba- 
mi Nowotworowymi, ale je- 
śli to wystarczyło, żeby oław- 
skim kobietom uŚwiadomić 
wagę problemu, to gratuluję 
sukcesu. 
Jak wIdać, w Oławie uda- 
ło się to, czego od kilku lat 
nie może osiągnąć pierwsza 
dama naszego kraju, choć 
działa sprawnie. A tu, pro- 
szę! Raz, dwa i sprawa za- 
łatwiona. Kobiety przebada- 
ne, mammografie wykonane. 
Może na czwartkowych ba- 
daniach w Domaniowie") 
To dobrze, że oławianki są 
zdrowe i żadne badania, 
choćby profilaktyczne, nie są 
potrzebne. A już miałam na- 
dzieję na jakieś przemarsze 
z hasłami typu: "Bezpłatna 
mammografia dla każdej oła- 
wianki". Na pokazy samoba- 
dania piersi w wykonaniu 
naszych radnych i żon oław- 
skich VIP-ów. A tu nic. Cicho 
i spokojnie. Czyli tak, Jak 
zwykle. 
W kQńcu nie mieszkamy 
w stolicy, do której jeszcze 
ciągle nam daleko. 
A swoją drogą, jestem 
ciekawa, czy któryś z praco- 
dawców pomyślał w pai- 
dzierniku o swoich pracow- 
nicach? 


. 
tt , - 
t 


_"1 


Halo, to ja, Kami! Wiącek. Mam 
mamę Sylwię i tatę Andrzeja. 
Pierwszy oddech złapałem 1.6 
października. Moje wymiary: 
3600 i 59. Mieszkamy w Jelczu- 
Laskowicach 


( 


I 


Cześćl To ja - Mikołaj Mirosław, 
syn Ewy i Mirosława Jabłoń- 
skich. Urodziłem się 1.7 paździer- 
nika. Moje wymiary: 2750 i 54. 
Mieszkamy w Bystrzycy Oław- 
skiej 


/ l 

 
, 
., .
 
I. 
 
.. 
łrJ ' .., 
'łĄ " 


Sprzedajesz coś 
dla niemowląt 
lub noworodków? 
Pięknie, tylko 
nie wszyscy 
o tym wiedzą. 
Tu możesz 
o tym powiedzieć. 
Telefon 
do działu reklam: 
303-35-60. 


,t( 


Teraz ja, Jakub Drobina. Jestem 
pierwszym dzieckiem Małgorza- 
ty i Mariusza. Na świat przysze- 
dłem 1.7 paździemika. Moje wy- 
miary: 3700 i 54 Mieszkamy w 
Jelczu- Laskowicach 


Moje imiona to Nico! Sara. Je- 
stem córeczką Agnieszki tą- 
giewczyk i Pawła Chojeckiego. 
Pierwszy oddech złapałam 1.9 
października. Moje wymiary: 
2700 i 52. Mieszkamy w 
Wierzbnie 


-- 


Mam na imię Malwina. Mama 
Elżbieta Mazurek urodziła mnie 
1.4 paździemika. Moje wymiary: 
2900 i 52. W domu w Oławie 
czekają brat Kamil (1.1.) i tata 
Dariusz 


REKLAMA 


REKLAMA 


nas 


?ł; r" 


(l Q 
.. 
Mam na imię Eliza. Moi rodzice 
to Krystyna I Marek Kaszczyszo- 
no wie. Na świat przyszłam 1.9 
października. Moje wymiary: 
2700 i 55. Mieszkamy w Brze- 
gu 


.. 


... 
, 


"': 


<1 
\ . 


: 


Wasza Kura 


.. 


,', 
I 


..
 


I 'q..... .
. .... .... 
. \., I... 


?< 


Witam świat. Jestem Jagoda 
Bąk. Mam mamę Alicję I tatę 
Artura. Pierwszy oddech złap
 
lam 1.8 października. Moje wy- 
miary: 2450 I 51.. Mieszkamy 
w Wiązowie 


... . . . . . . . ..a . . .. . . 
: Wszystkim urodzonym : 
. w październiku . 
· W 
 dziewczyn- · 
· kom. 
. - . 
. I chłopcom . 
. składamy . 
· najlepsze życzenia · 
: Redakcja : 
................ 


mJ]]lIDJ]ill 


CENTRUM HANDLOWE "HADEX" 
Oława, ul. Lipowa 28 


SALON DZIECI�?CY 


r . --- 


Duty wybór artykułów dla niemowląt i noworodków 
* ubranka dla maluchów * wózki * wózki głębokie od 375 zł * łó:teczka 
* materace * pościel * zabawki * I 
* kosmetyki do pielęgnacji ciała waszych pociech * bielizna * 
ZAPRASZAMY ATLANTIC. 
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.18, w soboty od 10 -14 43/2000 


l.. 


Kwiaciarka. Podobno dziś nie kupuje się już goździków. Moda na nie minęła, choć zdarzają się 
klientki, które przychodzą czasem, żeby na nie popatrzeć, powąchać i powspominać. Tak twierdzi 
Lucyna Jarmułowicz z oławskiej kwiaciarni "Camelia" 
KOBIETA W PRACY, CZYLI... 
Romantyczna i zasluchana 


- Pracuje pani wśród kwiatów. Czy 
dlatego. że je pani tak bardzo lubi? 
- Jak każda kobicta. Nigdy nic planowalam 
związać się z nimi zawodowo. Stalo się to raczej 
przypadkowo. A może tak wlaśnic mialo być? 
Tak naprawdę marzyla mi się praca pielęgniarki. 
Ukończylam nawct Liccum Mcdyczne w BI7.c- 
gu. W tym czasie kwiaciarnię prowadzila moja 
mama. Byl to nicwielki kiosk w tym samym micj- 
scu, co m6j dzisiejszy. W c1.asie wolnym często 
pomagałam mamic. Po ukońc1.cniu s1koly mama 
1.aproponowala mi chwilową pracę w kwiaciarni, 
bo czek. sicbic raczcj nic słu- 
chamy, a jak7c C1ę!oto nic przykladamy się do 
tcgo. iehy 0ilS1C wypowicd1i były poprawnc. 
L1twiej jcst bełkot"ć, nii wyrażać się starannic. 
Jeśli to nawet jest rozmowa "w cztery oczy". 
s1anując rozmówcę i siebie. wypada dobierać 
odpowicdnie słowa, twor1ąc zd,mi". 
Prl.y pisaniu zwykle bard1icj się konccntm- 
jemy, mamy możliwość sprawd1.cnia i poprawie 
nia, ale i tak niekicdy pr.leślil.gną się teksty. 
w1bud1.ające śmiech lub Innc reakcje, wląc1nic 
z zakłopotani cm. 
Moina i powinniśmy się uczyć na swoich 
blędach, ale lepiej ich nic popełniać, ucz'lc sIę 
na cl.yichś językowych wptokątnym, niczbyt 
wysokim cokolc z grani- 
tu, poniżej którego wspar- 
ta jcst tablica z napisem 
"W 40-lec:ie powrotu na prastare 
Ziemie Piastowskie mieszkGlicy 
Gminy Domaniów Lipiec 1985". 
Inicjatorem wznicsicnia tego 
symboliczncgo pomnika był 
STANISLAW KAWALKO ze 
Skrzypnika. 
Nicco dalej, po Icwcj stronic 
drogi prowadząccj w kicrunku 
Kuchar, natknąć si
 można na swo- 
ist'l cickawostkę - kamicnny słu- 
pck drogowy sprzcd 1945 roku. 
Ponadto wnikliwy obscrwator 


Pozycja ta jest do 
nabycia w oławskiej 
księgami "Tomik" (teren 
dworca PKS). 


Listy do 
mojej córeczki 


Książka stanowi zbiór 
porad życiowych, jakic prze- 
kazujc swojej córce troskli- 
wy ojciec. Autor Alain Ay- 
aehe, francuski wydawca 
prasowy, udziela porad, któ- 
rc okrasza filozoficzną re- 
fleksją. Książka jest pełna 
stwierdzcń, takich jak: "ży- 
cie wcale nie ma obowiązku 
dawać", albo "przegrana 
czy paraż/w to żaden wstyd". 
Przypomina nieco amery- 
kańskie poradniki, odpowia- 
dające na pytania, jak osią- 
gnąć szczeście i żyć w har- 


AI.un Aradll' 


Listy do mojej 
córeczki 


,
"(' tc; kSł
,i;ce 
miłosć 
jc:
t wS/.l'chohccna" 
1'""1,, C'rll'JlIII 


monii zc 
wiatem. Teksty są 
krótkic, zawierają anegdoty, 
sentencje, wskaz6wki. Nie- 
kt6re są wzruszajce, inne za- 
wierają gorzką życiową 
prawdę, a tcmatem wiodą- 
cym są w nich miłość i osią- 
ganic duchowej doskonało- 

ci. Nic dziwncgo zatcm, 7C 
ksią7ką 7achwycił się Paulo 
Coełho, który mówi, 7C "jest 
w niej mowa o rz.eczach wla- 
ściwych każdej generacji. a 
miłość jest tu wszechobecna, 
niezależnie od słów i pojęć. 
którymi autor się posługuje 
- i miłość trwa, nawet gdy 
śWIat się zupełnie prz.eobra- 
ża". 


Książka ta będzie 
nagrodą dla Czytelni- 
ka, który dodzwoni się 
pierwszy do redakcjI 
w piątek, w godz. 
17.00- 18.00. Wubie- 
głym tygodniu książkę 
wydzwoniła Paulina 
Anton;uk z Oławy. 
Gratulujemy! 


,mg) 


Wiadomości OIowskle . 


} 1t 


-ł .'.aga
)'!! 
Nie widać czlowieka? 


Może jeszcze nie wszyscy otrzymali całkiem 
pokablY list z Rejonu Energetycznego Strzelin. 
ale do każdego odbiorcy energii elektrycznej na 
pewno ta przesylka dotrze. W kopercie jest plik 
druków. z których zapewne najważniejszy to 
.. umowa sprzedaży energii elektrycznej" i do niej 
fachowe zalączniki. w tym .. Ogólne warunki umo- 
wy o świadczenie uslugi przesyłkowej i sprzeda- 
ży energii elektrycznej" 
Dużo tam określeń. kMre w pelni pojąć i oce- 
nić kompetentnie może tylko ktoś "dwa w jed- 
nym" - prawnik i .5pecjalista od energetyki. Ta- 
kich ludzi jest mniej niż lekarstwo. ale to trzeba 
przełknąć. bo nie każdy użytkownik prądu musi 
się znać na wszystkim. czyli na niczym. 
Za to nie trzeba być żadnym fachowcem. żeby 
wypełnić umowę. zapomając się wcześniej z Za- 
ląc:.oną odezwą pt. "Szanowni Państwo" oraz z 
drugostronnymi wskaz6wkami. To nie budzi za- 
strzeże". c:.ego nie można powiedzieć o pewnych 
sprawach, zasygnalizowanych nam przez Czy tel- 
niMw. którzy uwainie przeczytali druk umowy. 
in blanco podpisanej przez kierownika Rejonu 
Energetycznego. Otóż w paragrafie 5. regulują- 
cym sposób rozliczenia za usługę przesyłową , 
sprzedaną energię elektryczną. czyli mówiąc po 
ludzku - oplacenia rachunku za prąd. punkt 3 
brzmi: Terminem uregulowania zobowiązania 
jest data wpływu należności na konto dostaw- 
cy". To znacz)'. że nie data wplaty. jak dotąd by- 
walo. lecz d::.ień, w którym wplacone pieniądze 
majdą się na koncie Zakładów Energetycmych. 
Czytelnicy zwracają uwagę. że taki zabieg 
jest wprost skandaliczny. wbrew powszechnym 
zwyczajom stosowanym w Polsce i na świecie. 
Nawet podatki są traktowane tak. że liczy się data 
wplaty w banku lub na poczcie. powszechnie zna- 
na zasada daty stempla pocztowego bankowego 
czy każdego innego. również w sprawach sądo- 
wych czy administracyjnych. . 
A tu nasz monopolista energetycmy chce Się 
bogacić na odsetkach. wymuszanych na prawie 
bezbronnych odbiorcach. No bo jaki wpływ mają 
wpłacający na to, żeby wplacone kwoty na czas 
doszły na konto odbiorcy? Praktycznie żaden. 
Mamy zatem kolejny przykład zwalania od- 
powieclzialności na tego najniższego. bo tak naj- 
łatwiej. Czy Zakłady Energetycme też zgubiły 
lJOczucie wstydu i poza pieniędzmi już nie .wi- 
dzą zwy/..lego czlowieka? pytają Czyteltllcy. 
Niekt6rzv twierdzą. że nie podpiszą umowy. bo 
w tvm 
spomnianym punkcie zawarty jest sym- 
boi lekceważenia drugiej, niby.. umawiajqcej 
się" strony. Z kolei jednak niepodpisanie umo- 
wy moie prowadzić do wylączenia prądu u da- 
nego odbiorcy. Nie można też niczego zmienić 
w tejże umowie. bo jej sprytni autorzy dopisali. 
że skreślenia i wszelkie zmiany cn'nią umowę 
nieważną. 
Oczywiście. można zawrzeć w treści każdej 
umowy różne treści. jeśli obie strony na coś się 
zgadzają i coś uzgadniają. Wolno też Zakładom 
Energetycznym proponować różne treści. ale w 
tym przypadku wygląda to na brzydki szantaż. 
To dla olawian kolejny dowód nieliczenia .5ię 
Zakladu Energetycznego ze swoimi klientami. 
Wcześniej poruszaliśmy sprawę wpłat za 
energię elektryczną i ponoszenia koszMw pro- 
wil,ji bankowej lub pocztowej. Natomiast jeśli 
ktoś chce uniknqć tych dodatkowych koszt6w, 
musi dyndać aż pod Jaczkowice. do olawskiej 
podstacji RE. ale to w czasie niedostępnym dla 
ludzi pracy. bo do godziny /4.00. a w piątek tyl- 
ko do 12.00. To bardzo przy- 
kre. że tak sobie brzydko po- ..... 
czynają z ludimi energety- _;; ). 
cy. Czy spoza Ii"ii energe- II 
tycznej i pieniędzy już nie 
widać człowieka? ) 
/' . 
)' 


Wasz 
.'
- ,. Kogut 


Z racji zbliiajqcego się świę- rzy, przekwalifikować z grun- 
ta mialo być o tych, którzy ode- tów rolnych na tereny pod za- 
szli. Będzie jednak o tych, kló- budowę. Międ'lJ' innymi od tej 
r'lJ' sq. decy7ji zależeć będzie rozwój 
Wostatnim wydaniu naszej miasta w tamtym rejonie, a w 
gazety ukazalo się oświadczenie konsekwencji także cena grun- 
przewodniczącego Rady Miej- tów (wiadomo, ziemia drożeje 
skiej w Oławie Andrzeja Grzesz- przy drodze, ważnym skrzyżo- 
czaka o tym, że nie kupil dzialki waniu, C'lJ' przy osiedlu). 
na terenie przyszlego osiedla I tu le
 pies pogrzebany. 
mieszkaniowego w Nowym Oto- Otóż pan przewodniczący, na 
ku. Kilka tygodni temu ten sam kilka miesięcy przed podjęciem 
przewodniczący, na sesji Rady przez Radę tych ważnych decy- 
Miejskiej prz.yznal, że dzialkę na 7ji, kupil od RSP kilka hekta- 
terenie Nowego Otoku kupii. . rów ziemi w rejonie Nowego 
- O co w tym wS'lJ'stkim cho- Otoku. Bo to. że kupil,jest pew- 
dzi? - pytają zdezorientowani ne (dzialka w księgach wieczy- 
czytelnicy. Postaram się wy tlu- stych pod numerem 15258. po- 
mac'lJ'ć. A uobię to najprościej. wierzchnia 12,9 hektara, wspól- 
c'lJ'li una patyczki", jak mawia wlasność). A to, c'lJ' kupiona 
moja znajoma. przez niego ziemia le
 w obrę- 
Otóż grupa inwestorów bietych90hektarów,c'lJ'trochę 
zwrócila się do Rady Miejskiej, dalej (jakjest w rzec'lJ'wistości), 
której przewodniczy Andrzej ma znaczenie drugorzędne. Nikt 
"Grzeszczak, o zmianę planu za- uesztq nigdy nie twierdzil, że 
gospodarowania przestrzenne- pan Grzeszczak kupil dokladnie 
go fragmentu Nowego Otoku, kawalek tych 90 ha. 
aby można bylo tam wybudować Cena ziemi wuolnie w calej 
wielkie osiedle domków jedno- okolicy. I wS'lJ'stko byloby do- 
rodzinnych. Dodam, że wlaśnie brze, tylko decy7ja Rady Miej- 
w pobliżu przebiegać ma ob- skiej jeszcze nie zapadla, a 
wodnica miejska. Tam też,jak wspóldecydować w tej sprawie 
przewidujq plany, będzie bar- będzie m.in. wlaśnie pan An- 
dzo ważne skrzyżowanie z dro- drzej Grzeszczak, który jest nie 
gq dojazdowq do autostrady. tylko radnym, ale przewodniczq- 
Nietrudno zgadnqć, że gdy cym Rady, co daje mu szczegól- 
wszystkie te zamierzenia dojdq nie uprzywilejowanq pO'lJ'cję _ 
do skutku, cena dzialek w rejo- podczas glosowania jego glos 
nie Nowego Otoku wzrolnie może przechylić szalę w jedną 
wielokrotnie./ to nie tylko tych, bądź drugq stronę. Inna spra- 
przeznaczonych pod osiedle, ale wa, że pan Grzeszczak postawi 
w ogóle. Po prostu Olawa naj- wtedy pozostalych radnych w 
wyrazniej będzie rozwijala się dosyć nieuęcznej sytuacji. 
wlaśnie w tamtą stronę. Tyle tyl- Dlatego calkiem zasadne 
ko, że jeszcze nie wS'lJ'stkie de- wydaje mi się pytanie, jakie za- 
cy7je zapadly. Jedną z ważniej- dano panu Grzeszczakowi na 
szych będzie glosowanie rad- sesji. Wyborcy majq prawo wie- 
nych nad tym, czy plan da się dzieć. c'lJ' pracując nad zmianą 
zmienić tak, by te 90 hektarów. planu zagospodarowania tego 
które kupili potencjalni in westo- terenu, pan Grzeszczak będzie 
Igrzyska wiecznie iywe 
Nie oglądałem tego. co działo się nad ranem.21 pa
dzier
ika sto byli nagradzani calkiem sporymi sumami pie
iędzy, co po- 
w Palace of Auburn Hills w Detroit. gdzie starli Się dwaj gladlato- zwalało rozkręcić wlasny biznes. albo przeznaczyć Je na doskona- 
rzy - specjali
ci od obijania sobie wzajemnie różnych czę
ci 
iała
 lenie formy pod okiem fachowych trenerów. Oprócz 
a
ba
d
/ej 
ze szczególnym wskazaniem na głowę. Spałem snem s
ra,!,'ed"- znanych igrzysk _ w Olimpii. były jeszcze 
hoćby delflckle I kll
a 
wego. Dopiero przy porannej kawie wysluchałem w radIu. ze 
al- im równorzędnych. Wszystkie odbywaly SIę co cztery lata. ale me 
ka trwała zaledwie dwie rundy. a do trzeciej nasz. czyli polskI za- równocze
nie. Dobry zawodnik tak układał sobie plan wystę- 
wodnik, po prostu nie wyszedł. Bo łuk brwiowy. bo co
 tam inn.e- pów, że przenosząc SIę z igrzysk na igrzyska. mógł calkiem przy- 
go. Już wyobrażam sobie te gwizdy i okrzyki zawiedzIonej gawIe- zwoicie żyć. póki starczało formy. a także odlożyć "małe co me- 
dzi w hali. te pomidory. chipsy. soki i co tam kto mtał pod ręką. co" na pÓiniej. . . . 
rzucane na ring. WIdzę rzucających mocne słowa ki
i
ów prz
d " Nihil novi sub sole". czyli nic nowego pod slo
cem. f!zlslaJ 
telewizorami. którzy zarwali noc. żeby obejrzeć mordobIcie na 
Wla- jest tak samo. tylko szmal jakby większy i wido",,:nia Ja
by tez. A, to 
towym poziomie. ." za sprawą wszędobylskIch mediów. które lansu{ą 
oleJnych uv:"el- 
Nigdy za boksem nie przepadałem. W "zar
lIe
chlych 
za- bieńców ludu. nie bacząc kto zacz. J
dyne. C? S/
 Itczy- to to, zeby 
sach, gdy nie było alternatywy w postaci kliknięCIa pilot
m na 
nn'y się dobrze ..sprzedal medialnie ". Ze przecIwnik Goloty.- cza
n
 
kanał. oglądałem jednak. nie bez przyjemno
ci zresztą. Jak nasI leJą Amerykanin Tyson _ był oskarżony o próbę gw
lt
 n
 me/
tme{. 
inne nacje. za który odsiedział 
miesznie niski wyrok w WIęzIeniU - mew
z
 
Szczytowałem patriotycznie. kiedy zdarzalo się. że na .deskl ne. Chyba. że ten fragment biografii. zwiększa zainte
esowame I 
leciał Ruski. położony prawym sierpowym zawodnika z blalym 4 oglądalno
ć. A. to proszę bardzo. Ze sam Gołota tez"'.a co
 na 
orlem na PIersiach. W wi
/kiej naiwno
ci 
ądziłem. że t
 pu,?licz- '
 'i sumienIu i prz
z jaki
 czas nie mÓ
ł po
azać si
 w k
aJu. bo był 
ne lanie Się po pyskach I brzuchach mesIe ze sobą J8kle
 Idee .'.. 
 poszukIwany l,stem gończym _ mewazne. .Wazne. ze W'(gląda 
. szlachetnej sportowej rywalizacj
 
 inne 
akie tam... I 
 jak tur, ma szansę na pokonanie 
zar
ego I czasem nosI. choć 
Sport nigdy nie był całkowIcIe bezmteresowną zabawą 
 nie tym razem. białego orła na pIersIach. . . 
Chyba jedynie w wykonaniu angielskich lord?w, którzy 

- 
 Bezwzględna dyktatura ogląda
no
cl Po",,:odule zwal- 
sieli jako
 zabić czas m.iędzy lunchem. a "tlmes of te
.' -I -;---- nianie hamulców mora
nyc
 I odrzu
an
e n
rm do- 
rozgrywali partyjkę krykIeta lub mecz polo. Tak wysłaWIam '). brego smaku. przyzwOlto
cl. Uczy, 
e II
zą SIę tyl.ko 
i wyidealizowani starożytni atleci zmagający się podczas "tlum i kasa. A że ten tlum zachowuje SIę 
z
st
 Jak 
igrzysk w biegach, skoka
h, rzutach. a .
akże 
a/
ach b
k- 11"--. tłusz
za. 
 kas
 bywa napełniana brudnymI plemędz- 
serskich nie poprzestawalI na satysfakCji z umaJema skrom 1....;::--.' mI _ mewazne. 
laurem. Mieli oprócz tego praw? ,do p
mnika w Oli'!'pii. a. o; 
 Wazne. że na 
re
ie pojawia się kolejny byczek. 
miasto. którego byli przedstaw/
/elaml. fund0v:'ał
 'n: co
 S\t.W' a bukmacherzy zacIerają ręce. 
w rodzaju stypendium w postacI bezpłatnego zyw'ema. czę- ADAM SIECZKA 


Mialo być O Wszystkich Świętych... 


kierowal się bardziej do- 
brem gminy, c'lJ' dobrem 
swoim. Jest oczywiście 
możliwa taka wersja. że i 
gmina 'lJ'ska, i prywatnie 
pan Grzeszczak. co jest {
,_ 
rozwiqzaniem najlep- 
s'lJ'm z możliwych. 
Zupelnie inaczej by- 
loby jednak, gdyby za 
kilka lat okazalo się. że decy7je 
Rady nie by'y optymalne. Wte- 
dy pytanie o to, c'lJ'm kierowal 
się przewodniczący Rady, bylo- 
by jak najbardziej za.5adne. Bo 
obiektywnie rzecz biorqc, teraz 
pan przewodniczący znalaz' się 
w sytuacji, kiedy z racji pelnio- 
nej funkcji publicznej może 
wspó'decydować o wartości 
własnej ziemi, co moralnie może 
być oceniane jako nieco dwu- 
znaczne, choć z prawnego 
punktu widzenia wS'lJ'stko jest 
jak najbardziej w porzqdku. 
Pan Grzeszczak w swoim 
oświadczeniu odżegnuje się od 
tych 90 ha; - Na sesji RM po- 
wiedzialem wyrainie, że przed- 
stawiona przez radnego Try- 
bulskiego informacja o zaku- 
pie przeze mnie ziemi w rejonie 
Nowego Otoku nie ma żadnego 
zwiqzku z planem zagospoda- 
rowania przestrzennego przy- 
szlego osied'a mieszkaniowego. 
Otóż związek jest. Choćby 
taki, że jednym ze wspólwlaści- 
cieli tych 90 ha. przeznaczonych 
pod osiedle, jest ten sam pośred- 
nik w handlu nieruchomościa- 
mi. który kupil dzialkę na spól- 
kę z Andrzejem Grzeszczakiem 
ijego żonq. 
Pomijamjuż. że zpolitycz- 
nego punktu widzenia (a pań- 
stwo Grzeszczakowie oboje dzia- 
lają w polityce) wyborcy być 
może chętnie dowiedzieliby się, 
że owe hektary państwo G. ku- 


43/2000 


I
r 


pili na spółkę z bylym sekreta- 
rzem do spraw propa- 
gandy KM PZPR. Ot, 
\ takie pragmatyczne 
zj myllenie rodzinnej 
t 
 
 koalicjiAWS-UW, co 
. 
 części wyborców z 
. pewnościq bardzo się 
· 
d spodoba, biorqc pod 
. Ii uwagę wyniki ostat- 
J f. . nich wyborów pre'lJ'- 
denckich. 
Slowem, aby nie 
było trudnych pytań, najlepiej 
byloby, gdyby wlodarze gmin- 
ni. miejscy czy powiatowi. po 
prostu wstrzymywali się Z ro- 
bieniem wlasnych interesów w 
promieniu np./OO km od Ola- 
wy, by nikomu do glowy nawet 
nie przychollzily podejrzenia. 
że z racji pelnionych funkcji 
mogli sobie trochę pomóc. 
Wtedy sytuacja bylaby c'lJ'sta i 
klarowna. W innym przypad- 
ku spokojnie można przewi- 
dzieć, że wkrótce ktoś ciekaw- 
ski zechce dowiedzieć się,jak 
to możliwe, by osoba z naj- 
bliższej rodziny państwa 
Grzeszczaków otrzymala od 
miasta strych do adaptacji wia- 
lnie wtedy. gdy pan Andrzej 
kandydowal na radnego, a 
pani Kazimiera zarzqdzala 
mieniem komunalnym. Inny 
zapyta, jak to jest, że przebu- 
dowę dachu tego strychu zle- 
caly OZGKiM, którym nadal 
szefuje Kazimiera Grzeszczak. 
ltd., itp. 
Pamiętamy burzę sprzed 
kilku lat,jaka w sprawie ada- 
ptacji strychu rozpętala się wo- 
kól ówczesnego wicebunnistrza 
Trybulskiego. Cóż. historia 
lubi się powtarzać... Gdy oso- 
ba publiczna dziala na styku 
"prywatno.
ć - dobro wspól- 
ne", mU.5i liczyć się ze szcze- 
gólnym zaintere.50waniem. 


>ł 


i 

, 


JERZY KAMI�?SKI W slcrócie 


Wrodaw 
27 paździcrnika - godz. 
19.00 - Koncerty Jubile- 
uszowe I S-lecia CoIlegio Oi 
Musica Sacra - Ratusz 
28 paździcrnika - godz. 
19.00 - Aisid Orinkers - 
Klub "Kolor", plac Nowy 
Tar 


Wrocław 


29 października na duiej 
scenie Teatru Polskiego 
we Wrodawiu zagra 
jeden znajwybitniejszych 
gitarzystów jazzowych 


... 


Co ol tIAra I V\a 


stroV\a 


blOJ'1dy 


, 


ł 
ł ł 
ł 


... 
Jak milo znowu Was powitać! Proszę pamiętał, ie śmiech to zdrowie (pomimo powstających 
zmarszczek)! Jeśli więc komuś ostatnio humor nie dopisuje, powinien się wybrać na kabaret JURKI 
- dobra zabawa w stylu POTEM. Dla niespokojnych duSI ostatnia szansa na udzial w rewolucji - 
Robert Kasprzycki - ostatnie starcie. To chyba wszystko na dziś, zapraszam za tydzień, o tej samej 
porze (roku). 


- 


Poetycka 
Rewolucia 
Październi 


... ... 
. 
owa 


Oawa 
w Ośrodku 
I(ultury 
się dzieje 
Kur k s y . 
 
i se cie'
 , 
.. ' 
:\ .1 
Ośrodek'- · , 
Kultury w Oławie 7aprasza 
wszystkich chłrtnych na kur- 
sy (talica towarzyskiego, 
talka disco i j
zyków ob- 
cych), do sekcji (nauki gry 
na gitar7e, instrumcntach 
klawiszowych, teatralnej dla 
dzieci, rytmiki, plastycznej, 
filatelistyczncj) a takle na 
caIlanetics, acrobic i step ae- 
robic oraz karate. 
Gdzie mO:7na dowie- 
dzieć si
 wi
cej i 7apisać? 
W OK w Oławie od ponie- 
działku do pi'ltku, od 9.00 
do 15.00, lub tclefonicznie 
- 313 28 29; 313 33 65 
Izba Muzealna 
Ziemi OławskleJ 
Izbo Muzealno Ziemi Olowskiej jest czyn- 
no od poczqtku wrześnio w każdy wto- 
rek i czwartek między godziną 12.00 o 
16.00. Zwiedzanie grupowe w innych ter- 
minach jest możliwe po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym: tel. 31324 
66 lub 313 36 64: Możno także zgloszoł 
się osobiście w pokoju 141ub 22 walow- 
skim ratuszu. 7.Y" P.,  


-fl"!Joit-" 
 
:Jl 
 : 

"i 

\ " J 

 . 

'łI