/1994-02(66).djvu

			CHYBA JEDNAK MAJONEZ.
- Badania trwają nadal, na
końcowe wnioski trzeba jeszcze
poczekać - powiedziała dr Danuta
Pomianowska, dyrektor Terenowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Oławie, gdy zapytaliśmy o dalsze
szczegóły w sprawie masowego 
zatrucia salmonellą w "Adrii", na balu
sylwestrowym.
Na ten temat, a także, jak zapobiegać
bardzo przykrym konsekwencjom
"spotkania" z bakterią salmonelli 
(bakterii, a nie wirusa, jak to napisaliśmy 
poprzednio, przepraszamy!) -w kolejnym
wydaniu "WO". Tymczasem jednak
uzupełniamy tę pierwszą informację o
nowe, wcześniej nie znane szczegóły,
też uzyskane przez nas w Sanepidzie.
Otóż z grupy 145 uczestników balu,
zachorowało 60 osób, z których jedna
musiała być hospitalizowana i leczona
w specjalistycznym szpitalu we
Wrocławiu, natomiast22osoby leczono
ambulatoryjnie, m.in. w przyszpitalnych
przychodniach. Badania 
bakteriologiczne, przeprowadzone przez
Sanepid, ujawniły 12 utajnionych
nosicieli tej bakterii wśród 
pracowników "Adrii" i orkiestry ! Osób tych
nie dopuszczono do dalszej pracy.
Określenia "utajniony nosiciel"
nie należy rozumieć jednoznacznie
w ten sposób, że te osoby
przyniosły salmonellę na sylwestra
lub że na pewno już wtedy były
chore, o ty m nie wiedząc. Mogły się
one zatruć dopiero podczas balu,
ale nie zgłosiły się do lekarzy z 
dolegliwościami.
Natomiast głównym podejrzanym
"stała się" majonezowa sałatka z 
porów, którą spożywali na balu 
wszyscy potem chorujący i nosiciele.
Czy zatem teza o winie "Adrii", o
niezachowaniu przez personel 
restauracji należytej troski o higienę,
np. przy sporządzaniu majonezu,
potwierdzi się ? Jeśli tak, wówczas
"Adrię", będącą własnością spółki
Rady Miejskiej i PSS "Społem" -
mogą dotknąć ciężkie 
konsekwencje finansowe. Pamiętajmy, że
oławianie za pamiętną noc w "Adrii"
zapłacili sporo pieniędzy, co miało
gwarantować usługę na 
odpowiednim poziomie. Oprócz kłopotów
zdrowotnych, klienci "Adrii" zostali
narażeni na straty finansowe z 
powodu czasowej niezdolności do
pracy, a także na uciążliwości 
związane z koniecznością dokonania
obowiązkowych badań.
Do naszej redakcji dotarły
sygnały z grona osób, które uległy
zatruciu, że zamierzają upominać
się o odszkodowanie. Na nasze 
pytanie w tej sprawie, otrzymaliśmy z
"Adrii" informację, że zarząd spółki
też oczekuje na ostateczne wyniki
badań oraz dochodzeń 
prowadzonych przez Sanepid, a po ich 
uzyskaniu podejmie stosowne
działania i decyzje, również w 
kwestii rekompensaty szkód, 
poniesionych przez uczestników balu. 
Tymczasem tyle można było się
dowiedzieć w tej sprawie i
stwierdzić do 20 stycznia.
Na koniec jedna refleksja, 
skierowana pod adresem wszystkich
oławian. Należy zachować 
szczególną ostrożność przy 
przygotowywaniu potraw z 
zastosowaniem jaj i drobiu. Staranne
umycie rąk i sprzętu po
zetknięciu się z tymi produktami
oraz każdorazowo po 
skorzystaniu z ubikacji - musi się stać
żelazną regułą każdego, kto nie
chce przeżywać uciążliwego 
leczenia i nie życzy tego swoim
najbliższym. Podobno do 90 % jaj
- to nośniki bakterii salmonelli !
E. Bykowski
(Jelcz-Laskowice)
NAOTGA czyszcząca
Niebawem w osiedlach: 
Laskowice, Jelcz, �?ęg, oraz w 
miejscowościach �?ęg i Miłoszyce zjawią się
projektanci, którzy będą ustalać z
gospodarzami trasy przebiegów
kolektorów sanitarnych. Tym 
rozpocznie się największe w gminie
przedsięwzięcie inwestycyjne, 
jakim będzie ułożenie ok. 110 km (!)
sieci kanalizacyjnej i centralnej
oczyszczalni ścieków - zadanie to
zostało powzięte ubiegłoroczną
uchwałą Rady Miejskiej...
Czytaj na stronie 3
TO TAKŻE NASZ TEATR
Spłonęła widownia *�?_^-> a-s.
Teatu Polskiego weC^jcy^—y^?
Wrocławiu. Straty ma- \ ^^/Wjy
terialne są do przeli- ^CiCc^^fc
czenia, ale strat 
niematerialnych nie da się tak łatwo
ocenić. Teatr służył nam wszystkim.
Oławska młodzież często właśnie
tam po raz pierwszy stykała się ze
spektaklem teatralnym.
Po pożarze pomoc dla Teatru 
Polskiego napływa ze wszystkich stron.
Środowiska artystyczne z naszego
terenu również pragną włączyć się w
akcję pomocy. W połowie lutego
Państwowa Szkoła Muzyczna I 
stopnia w Oławie organizuje koncert na
rzecz odbudowy teatru. Wszystkich,
którzy chcieliby wziąć udział w tym
koncercie, prosimy o kontakt z PSM.
Władze wojewódzkie utworzyły 
specjalne konto, na które można kierować
wpłaty: Polski Bank Inwestycyjny S.A.
O/Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43,
Urząd Wojewódzki we Wrocławiu -
Wydział Finansowy i Planowania numer
708036-55-3111-1 Teatr Polski".
limu
JANPOL
irnim
Oława
zaprasza
DO ULJSPÓtPRRCV
WSZYSTKICH
ZRINT€R€SOWRNVCH
SZCZEGÓ�?OWE INFORMACJE
Nn PIERWSZEJ STRONIE
WK�?ADKI REKLAMOWEJ
Handlowa Spółdzielnia Pracy
Oława, ul. 3 Maja 20/22
WYDZIERŻAWI
lokal handlowy o pow. 258 m kw.
po Pewexie przy ul. 3 Maja
(obok sklepu meblowego "Janusz")
INFORMACJE:
Dział Administracyjno-Gospodarczy
fol. 326-56
SKARPETY * RAJSTOPY
PROMOCJA Ul
ceny niższe od cen producenta
Tylko od 1 lutego do 1 marca 1994 roku,
przy zakupie TRZECH PAR rajstop lub
skarpet - 1 PARA GRATIS!!! Korzystający z tej
okazji zakupią atrakcyjny towar w
niewiarygodnie niskich cenach:
RAJSTOPY
bez klina 4.500 zł
mały klin 4.875 zł
duży klin 5.625 zł
2 x duży klin 6.000 zł
K 6
n m
p s
e K
T I
V €
Sklep "ORIENS" S^robrego ^
wuiowiw obok dworca PKS, na dole obok kawiarni "Roksana"
NIE PRZEP�?ACAJ ! WSTĄP DO NAS I KUP TANIEJ !
2
Wiadomości Oławskie
GDZIE MY
ŻYJEMY ?
- Jestem niezadowolony, że w
zlewni rzeki Oławy nie dało się
zrobić nic, co polepszyłoby 
jakość surowca pobieranego do
produkcji wody - powiedział
Stanisław Zięba, dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu na konferencji prasowej
poświęconej ocenie polityki 
ekologicznej wojewody w ciągu ostatnich
trzech lat.
Sprawa ekologii jest dla naszego
rejonu jednym z ważniejszych 
problemów. Przypomnijmy, że żyjemy
na jednym z27 obszarów 
ekologicznego zagrożenia. Obszarten 
usytuowany jest w dolinie Odry między
Oławą a Brzegiem Dolnym. Na 
terenie tym skoncentrowanych jest
ok.1000 zakładów przemysłowych,
m.in. oławska huta, ZTS "Erg".
Chcemy czy nie, ale degradacja
środowiska jest tak duża, że sprawy
ekologii muszą zajmować ważne
miejsce w działalności władz. W
ostatnich trzech latach wojewoda
udzielił 218,2 mld dotacji na 
inwestycje ekologiczne. Preferencyjne
kredyty z, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska zamknęły się
kwotą 83,9 mld zł. Na ochronę 
środowiska wydano w ostatnich trzech
latach w województwie ok.700 min
złotych. W latach 1991-1993 w 
regionie wrocławskim przekazano do
eksploatacji 23 oczyszczalnie 
ścieków (także mechaniczną w Oławie),
w tym 5 komunalnych, 6 wiejskich i
12 zakładowych. Obecnie 
oczyszcza się nadal jednak tylko 10 %
ścieków produkowanych w naszym
województwie, co wynosi 33 tys.
metrów sześciennych 
(produkujemy' ok.400 tys.). Jednocześnie
udało się zmniejszyć emisję pyłów
o 28%, gazowo 19%. Na ile jest to
wynik świadomej działalności 
proekologicznej, a na ile sprawa recesji
gospodarczej? Trudno powiedzieć,
choć faktem jest, że w ostatnich 
latach zamontowano filtry m.in.
właśnie w hucie Oława S.A.
Nie najlepiej ma się sytuacja w
gospodarce odpadami. W ciągu
ostatnich lat wybudowano w
woj.wrocławskim tylko dwa
składowiska odpadów
przemysłowych oraz 10 wysypisk
odpadów bytowo-gospodarczych.
Nadal nie bardzo wiadomo, co
robić z ty mi odpadami, które można
by odzyskać i przerabiać 
ponownie. W krajach Zachodu udaje się
powtórnie przerobić ok.30 % 
odpadów, u nas 99,7 % odpadów w 
dalszym ciągu trafia na śmieci, (ck)
Kampania wyborcza rusza
OLG DEKLARUJE
Jako pierwsza do otwartej 
kampanii wyborczej przed wyborami
samorządowymi wystartowała
Oławska Liga Gospodarcza, której
początek dało oławskie koło Unii
Polityki Realnej zaledwie kilka
tygodni temu. W swojej deklaracji
wyborczej OLG powołuje się na
art.4 Konstytucji RP, który mówi:
"1 .Samorząd terytorialny jest
podstawową formą organizacji
życia publicznego w gminie.
2. Gmina zaspokaja zbiorowe
potrzeby społeczności lokalnej."
Opierając się na tych punktach
oraz na haśle "WOLNOŚĆ, 
W�?ASNOŚĆ, TRADYCJA", OLG "widząc
niedostatki dotychczas 
prowadzonej polityki gospodarczej i
społecznej na terenie Oławy (ciągłe
podnoszenie podatków, 
marnotrawienie publicznych pieniędzy,
degradację zasobów 
komunalnych)" przedstawia swój program
wyborczy, który obiecuje
realizować, gdy wygra wybory. Oto
podstawowe punkty tego progra-
"1. W ramach dozwolonych 
prawem będziemy pobierać 
minimalne podatki, bo to zwiększy 
zainteresowanie produkcją, handlem,
usługami; w efekcie wzrosną
wpływy do budżetu miasta i
zmniejszy się bezrobocie.
2. Na korzystnych dla Oławy 
warunkach sprzedamy 
zainteresowanym majątek komunalny (lokale
użytkowe, mieszkania, grunty), bo
tylko tą drogą można podnieść 
jego produktywność, a z niezainte-
resowanej części mieszkańców
Oławy zdjąć obciążenia 
podatkowe na jego utrzymanie.
3. Gospodarować będziemy
oszczędnie, ograniczymy
biurokrację i wyegzekwujemy 
wysoki poziom urzędowania.
4. Zadbamy o oławskie miejsca
publiczne. Zapewnimy czystość,
porządek i ochronę przed 
bandytami różnej maści." Oławska Liga
Gospodarcza, która liczy już 
podobno kilkudziesięciu 
zwolenników, twierdzi: "Tam gdzie niskie
podatki i prywatna własność, tam
OCZYTANA GMINA
10 stycznia wojewoda wrocławski
Janusz Zaleski wręczył nagrody
gminom wspierającym w sposób
szczególny działalność bibliotek na
swoim terenie. Wśród 
wyróżnionych znalazła się Oława, która
przeznaczyła w roku 1993 ok.300
min zł na zakup nowych książek, co
daje kwotę 9,5 tys.zł na jednego
mieszkańca. Wyróżniono także
m.in. Św. Katarzynę-155 min zł (12
tys. na jednego mieszkańca), Milicz
- 120 min (5 tys.) i Czernicę - 75,3
min (10 tys.).
Biblioteka Miejska w Oławie (13
pracowników, dwie filie) w roku
ubiegłym kupiła łącznie 5405 
woluminów oraz ponad 500 kaset video
i magnetofonowych (tzw.jednostki
audiowizualne). Warto dodać, że
sama biblioteka zarobiła na loterii i
na usługach ksero 20 min zł, które
także przeznaczyła na zakup 
nowości wydawniczych. Ogółem więc
Biblioteka Miejska w Oławie ma już
110.795 woluminów oraz prawie 3,5
tys. pozycji zbiorów specjalnych.
Gdyby nie znaczna pomoc miasta,
zbiór biblioteczny na pewno nie
wyglądałby tak okazale.
- My się z tego cieszymy i 
prosimy o jeszcze - powiedziała nam
Janina Kordys, dyrektor Biblioteki
Miejskiej. - Oława zawsze miała
niezłą sytuację. Odnotowujemy
obecnie wzrost wypożyczeń, co
spowodowane jest tym, że mamy
nowe tytuły. A właśnie nowości są
najchętniej wypożyczane przez
naszych czytelników. (ck)
PALIWO Z KRANU ?
Oblicza się, że w gruntach wokół lotniska w Brzegu, przez lata 
eksploatowanego przez JAR, znajduje się ok.15 tys. metrów sześciennych związków
ropopochodnych. Ich lotnisko, ich kłopot... Otóż niezupełnie. W pobliżu
lotniska przepływa kanał przerzutowy wody z Nysy Kłodzkiej, zasilający rzekę
Oławę. 50 % cieczy płynącej z naszych kranów pochodzi właśnie z Oławki.
Istnieje całkiej realne zagrożenie, że frakcje ropy pod ziemią mogą 
przemieścić się na tyle, że dojdzie do skażenia wody w kanale, a tym samym w
Olawce. Jak dowiadujemy się ze "Słowa Polskiego", na razie brak funduszy
na to, aby ropę z gruntów lotniska usunąć. Służby ochrony środowiska
systematycznie kontrolują sytuację na terenie skażonym i to jest w zasadzie
wszystko, co można obecnie zrobić. A warto wiedzieć, że w roku ubiegłym
wykryto już w wodzie obecność (małych co prawda) dawek paliwa lotniczego,
co spowodowało czasowe przepuszczanie skażonej wody przez wrocławski
system wodociągowy bez pobierania jej do bieżącej produkcji.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska we Wrocławiu twierdzi, że nie
ma poważniejszego zagrożenia dla wód kanału. Według badań 
hydrologicznych, frakcje ropopochodne przemieszczają się w kierunku przeciwnym
do kanału. Jednak dopóki skażonych terenów nie uda się oczyścić, nigdy
nie będzie stuprocentowej pewności, że ropa nie zacznie przemieszczać
się w kierunku przeciwnym. (ck)
ff h)ńm Mu zaml łokm ogmmją trmmm
Znaczna ilość trocin z przetarcia
drewna stwarzała dość istotny
problem, zarówno w zakresie ich
składowania jak i transportu.
Wiązało to się również z dość
dużymi kosztami. 
Zastanawialiśmy się - mówi kierownik tartaku
Stanisław Madejski - jak rozwiązać
ten problem. Uznaliśmy, że trociny
mogą być wykorzystane jako cenne
paliwo grzewcze. Zakupiono 
odpowiedni piec oraz wykonano i
podłączono rurociąg z 
odpowiednio przystosowanym wyciągiem.
No i udało się. W ty m sezonie 
grzewczym,zamiast coraz droższego ko-
ksu.jako opału używamy trocin.
Istotne jest to, że urządzenie 
dostarcza odpowiednią ilość trocin auto-
matycznie.w zależności od 
wymaganej temperatury. Obsługa polega
jedynie na kontroli i nadzorze 
urządzenia sterującego. Jak 
dotychczas, wszystkie obiekty 
technologiczne, biura, pomieszczenia
socjalne oraz suszarnia do 
suszenia tarcicy są wystarczająco do-
grzane.
Nie ukrywam - twierdzi kierownik
tartaku - że podejmowane działania
w tej mierze to nie tylko liczenie na
korzyści finansowe zakładu, lecz
również troska o ochronę 
środowiska naturalnego.
wysoka produkcja, miejsca pracy
i niskie ceny. Są to prawdy w 
ekonomii tak elementarne i 
oczywiste, że jeżeli ich nie znasz, to 
znaczy, że Cię oszukiwano."
Jeśli kogoś zainteresują te hasła
wyborcze i chciałby dowiedzieć się
czegoś więcej, niedługo będzie
miał okazję zaspokoić swoją 
ciekawość, gdyż 9 lutego o godz. 18.00
w kawiarni MAMBA odbędzie się
spotkanie wszystkich 
zainteresowanych współpracą z OLG.
(ck)
WIADOMOŚCI O�?AWSKIE:
Redaguje kolegium w składzie: Zbigniew Bachul (red. techniczny), Edward Bykowski (sekr! redakcji), Jerzy Kamiński (red. naczelny), Antoni
Markiewicz, Bogusława Notz, Bogusław Szymański, Krzysztof A. Trybulski.
Stali współpracownicy: Mirosława Szychowiak (Księżyce), Michał Szczupak (Jelcz-Laskowice), Janusz Kulisiewicz, Stanisław Borkowski, 
Agnieszka Falikowska, Ryszard Brzuchacz (foto), Christian Markiewicz, Piotr Skotnicki.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji materiałów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
MONITOR SAMORZĄDOWY: redakcja - Aneta Pakiet, dodatek finansowany z funduszy gminnych.
Wydawca: Agencja "JOT", Oława, Rynek 12a.
Skład: "ART-PROF" tel 308-90.
Druk: "RYZA" Oława ul. Pałacowa 2 Dyżury redakcji - (Rynek 12a): pon., czw. 10-12, wt., czw. 17-19. (TEL 33-557 codziennie g. 9 -14)
Wiadomości Oławskie
3
(Jelcz-Laskowice)
NAVIGA czyszcząca
Niebawem w osiedlach: 
Laskowice, Jelcz, �?ęg, oraz w 
miejscowościach �?ęg i Miłoszyce zjawią się
projektanci, którzy będą ustalać z
gospodarzami trasy przebiegów 
kolektorów sanitarnych. Tym 
rozpocznie się największe w gminie
przedsięwzięcie inwestycyjne, 
jakim będzie ułożenie ok. 110 km (!)
sieci kanalizacyjnej i centralnej
oczyszczalni ścieków - zadanie to
zostało powzięte ubiegłoroczną
uchwałą rady miejskiej.
Na 15 sołectw w gminie Jelcz -
Laskowice - tylko trzy nie mają 
jeszcze wodociągu, z których Dziuplina i
Wójcice zostaną podłączone jeszcze
w tym roku. Tym samym ambitny
program doprowadzenia wody do
wszystkich niemal gospodarstw
można uznać za zakończony, ale
byłoby to przedsięwzięcie co 
najmniej kalekie, a już na pewno nie
przystające do standardów 
europejskich, gdyby w ślad za wodą nie
poszły inwestycje kanalizacyjne.
W marcu gmina ogłosiła przetarg
na wykonanie prac projektowych i
instalacyjnych - przystąpiło doń 21
firm, z których wybrano dwie, a Rada
Techniczno - Ekonomiczna,
powołana po to, by nikt nie posądzał
urzędników o brak kompetencji,
wskazała na wrocławską NAVIG�? (w
skład rady wchodzili m. in. prof. 
Wojciech Adamski z Politechniki
Wrocławskiej oraz prof. Adam
Szpindor z Akademii Rolniczej; 
naukowcy ci są uznanymi autorytetami
w zakresie ochrony środowiska).
Również Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Wojewódzkiego
uznał NAVIG�? za najlepszego
wykonawcę. Za firmą tą przemawia
fachowość i doświadczenia 
zdobyte przy realizacji urządzeń 
ekologicznych w Czechach, również z 
finansowego punktu widzenia była
to oferta najkorzystniejsza.
Początkowo rozpatrywano
możliwość budowy lokalnych 
oczyszczalni wraz z sieciami 
kanalizacyjnymi, ale ze wstępnych wyliczeń
wychodziło, że koszt całego
przedsięwzięcia wyniesie ok. 280
mld zł, czyli może kosztować 
dwukrotnie więcej niż przyjęty wariant
zakładający zbudowanie centralnej
oczyszczalni mechaniczno - 
biologicznej w Jelczu (za 45 mld zł) o 
zdolności 9 tysięcy metrów sześciennych
na dobę (z możliwością rozbudowy),
której parametry zgodne będą z 
normami obowiązującymi w krajach
Unii Europejskiej. Obiekt powinien
być gotowy za dwa lata.
Na ten rok w budżecie gminnym
przewidziano 7 mld zł, trwają 
starania, by podnieść to do 10 mld, 
niemniej w żadnej mierze kwoty te nie
odpowiadają zamierzeniom,
zwłaszcza gdy weźmie się pod
uwagę, iż realizacja zadania nie 
powinna trwać dłużej niż 5 lat ("czas to
pieniądz"), co oznacza, że trzeba 
rocznie przeznaczać blisko 30 mld zł.
Skąd wziąć resztę?
- Najważniejsze to zacząć - 
twierdzi Jolanta Lubowicz, burmistrz Jel-
cza-Laskowic - bo dopiero gdy
będziemy mieli projekt na całość
prac (koniec maja) i ekipy 
budowlane w akcji, zaczniemy szukać 
innych źródeł finansowania. 
Pieniądze są, trzeba je tylko umiejętnie
wynegocjować.
Gmina liczy na Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska, który -
w zależności od rodzaju 
przedsięwzięcia - udziela kredytów na 8 -
15% w skali rocznej, kredytami na
inwestycje dysponuje również
Bank Ochrony Środowiska. Można
też skorzystać ze środków 
pozostających na koncie Fundacji 
Rozwoju Wsi Polskiej, w zasięgu
możliwości są również pożyczki z 
celowych funduszy ustanowionych
przez dawną EWG.
Gmina pokrywa koszty całej 
inwestycji, natomiast za przyłącza do
sieci kanalizacyjnej zapłacą 
właściciele gospodarstw. Z doświadczeń
przy budowie wodociągów wynika,
że najdłuższe odcinki od studzienek
do zagród nie powinny mieć więcej
niż 80 metrów, co oznacza , iż koszt
podłączenia najdalej leżących 
posesji nie obciąży zanadto kieszeni 
indywidualnych inwestorów.
Gdyby gminie udało się w 
przewidzianym czasie doprowadzić
przedsięwzięcie do końca, mieszcząc
się w założonych kosztach - byłby to
bezprecedensowy przypadek w
skali kraju, dotąd bowiem kwestie
ekologiczne pozostawały bardziej w
sferze pobożnych życzeń, aniżeli 
realnych dokonań (jl)
Kto poskromi wandali cmentarza żydowskiego i parku miejskiego ?
Po raz kolejny przerwano 
ogrodzenie i zdewastowano cmentarz
żydowski przy ul.Cichej. Tym 
razem zdemontowane elementy 
nagrobków posłużyły jako biesiadne
ognisko obok rzeki Otawki, gdzie
odbywają się spotkania 
towarzyskie suto zakrapiane alkoholem.
Jeszcze bardziej, i to w znacznym
stopniu, trwa bezmyślna dewastacja
parku miejskiego, poprzez 
niszczenie lamp oświetleniowych, ławek
oraz wywożenie i składowanie 
śmieci. W ostatnim okresie miały również
miejsce przypadki rozpalania ognisk,
co stwarza poważne zagrożenie dla
istniejącego drzewostanu.
W dwóch poprzednich latach 
wydatkowano z budżetu miasta i 
ochrony środowiska kilkaset milionów zł
m.in. na oczyszczenie zamulonych
stawów, a także wykonanie 
rurociągu doprowadzającego wodę do tych
stawów, naprawę i utwardzenie
wewnętrznych alejek spacerowych,
wykonanie i ustawienie ławek oraz
na uporządkowanie i pielęgnację
drzewostanu.
Z wstępnych oględzin widać, że
na pokrywie lodowej największego
stawu, obok osiedla domków 
jednorodzinnych, pojawiły się butelki i
kamienie, natomiast z łącznej ilości
90 ustawionych ławek - 10 
zdewastowano. Warto przy tym
wspomnieć, że wykonanie i 
ustawienie w parku jednej ławki 
kosztuje około 700.000 zł.
W interesie nas wszystkich istnieje
uzasadniona potrzeba 
przeciwstawienia się tej bezmyślnej dewastacji
naszego wspólnego dobra. Należy
się spodziewać, że władze miasta, a
zwłaszcza Policja i Straż Miejska 
podejmą w tej mierze bardziej 
zdecydowane i rygorystyczne działania.
Spostrzegawczy
CO, ODZIE, ZA ILE ?/z 18^™ I
Spożywcze
masło roślinne 250g
margaryna "Kasia" 250g
paprykarz szczeciński
260g
herbatniki regionalne w
polewie 79g
kleik ryżowy Bebiks
ryż włoski 1 kg
ryż w torebkach do
gotowania
Chrobrego
k/meblowego
9
7
10
3,4
7
11
11,5
Kwadraciak
9
6,8
-
-
8,2
12
11,8
Wieżowiec
.
7,5
-
-
8
10
10,5
"Sam na
schodkach"
1 Maja
8,8
7
9,5
3,5
_
10,5
11,5
D. Handlowy
na Brzeskiej
8,9
6,5
9,5
3,5
7,5
12
-
ODESZLI
Oława
6.01.-21.01
Stanisław Konopacki
-1934r.
Józef Filip-1925 r.
Rozalia Różnicka -1919 r.
Eugenia Dąbrowska
-1915r.
Karol Klojzy-1904 r.
Maria Luniak -1913 r.
W poprzedniej rubryce 
ODESZLI napisaliśmy Julia Malita
zamiast Julian Malita - 
przepraszamy.
RADO
RATUJ!
Społeczny Komitet Telefonizacji
Osiedla Baczyńskiego-Lipowa
zgromadził w okresie od 11.11.
1992 r. do 22.11.1993 roku kwotę
240 min zł, która została 
zainwestowana w realizację' kompletnej 
kanalizacji telefonicznej na odcinku
ul.Lipowa i skrzyżowaniez ul.ks.Ku-
trowskiego, przez ul.Lwowską do
ul.Baczyńskiego. Niezależnie od
tych prac, wykonano prace
społeczne wartości 50 min zł.
Wspomniana inwestycja umożliwi
przyłączenie telefonu doraźnie 49
członkom SKT, a w perspektywie
zaspokoi potrzeby wszystkich
chętnych z osiedla. Do 
ostatecznego zakończenia inwestycji brakuje
jednak jeszcze ok.80 min zł na 
zakup kabla telefonicznego. Biorąc
pod uwagę wysoki stopień 
zainwestowania, komitet stara się o
uzyskanie brakującej kwoty z
budżetu miejskiego-wystąpił w tej
sprawie na sesji w grudniu 1993 r.
Andrzej Grzeszczak.
Wszelkie dotychczasowe prace
wykonane zostały z dużym
zaangażowaniem, ze znacznym
wyprzedzeniem, jeszcze przed
utwardzeniem ciągów pieszo-jezd-
nych i członkowie komitetu sądzą,
że to pozwoli radnym spojrzeć
łaskawym okiem na ich potrzeby.
"Zdajemy sobie sprawę - piszą w
apelu do radnych - z ogromnych
potrzeb miasta w zakresie 
szkolnictwa, ochrony środowiska czy
gospodarki komunalnej. Tym 
niemniej rozwój telekomunikacji na
terenie Oławy jest także niezbędny
i opłacalny. Dzięki SKT na osiedlu
Upowa-Baczyńskiego powstała
profesjonalna sieć telefoniczna.
Służy ona już członkom SKT.
Według opinii dyrekcji rejonu 
Telekomunikacji Polskiej SJł., 
przedstawionej Radzie Miejskiej, sieć ta
będzie wykorzystana do dalszej
telefonizacji osiedla." Członkowie
Społecznego Komitetu 
Telefonizacji mają nadzieję na przychylność
władz miasta Oławy i otrzymanie
brakujących pieniędzy.
(ck)
4 Wiadomości Oławskie
f. > A
0�?m " "-"**~s ^9 �?upem padł radiomagnetofon phi- Pijackie WVbrvki wych odnaleziono zwłoki
U~>^-* O Hps oraz kasety magnetofonowe o 11 stycznia około godz. 19 30, w m?żczyzny. Prawdopodobnie
Jj^ i— wartości 4'5 mln ZJ- Oławie, funkcjonariusze policji za- zostat on Potracony P™2 Pod^-
JJJ M* '*K'< ^^ trzymali na gorącym uczynku Artura
O�?) ^) ^g Napad z nożem a. oraz Józefa s., którzy będąc pod Złodzieje radioodbiorników
^■^^C--^ 1— 8 stycznia około godz.16.30, w wpływem alkoholu uszkodzili fiata 17 stycznia około godz.18.30, w
CS j-Tj1 ^^^ 3E Oławie przy ul.Lipowej, powracają- 126p oraz wybili szybę wystawową Oławie, na parkingu obok Zespołu
Jg ^j^^** ^^ cy ze szkoły do domu Marcin M. w sklepie spożywczym. �?ączna su- Szkół Zawodowych dokonano
7 ; został dźgnięty nożem w okolicę ma strat wynosi około 1 min zł. włamania do volkswagena passata
Śmiertelne potrącenie oczodołu. Sprawcą czynu okazał się * nr.rej. WRF-5711, z którego zabrano
4 stycznia około godz.20.20, w Norbert Z., uczeń Zasadniczej Śmierć na drodze radio thomsomic. Tego samego
Oławie, ul. ks.Kutrowskiego, kierują- Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. 12 stycznia około godz 19 20 w dnia w godzinach nocnych nieznani
cy mercedesem potrącił 44-letniego * Jelczu-Laskowicach, na ul.Oławskiej sPrawcV dokonali włamania do vol-
mężczyznę, który poniósł śmierć na ^W sjną da| kierujący mercedesem potrącił 37- kswagena nr.rej. N-EN-229 przy ul.1
miejscu wypadku. 9 stycznia w godzinacn nocnych letniego mężczyznę, który poniósł MaJa Z P°|1azdu zginął radioodtwa-
z ulicy Chopina w Oławie został śmierć na miejscu. reacz 9rundl9 wa?osc 5'5 mln *
Pod kołami skradziony polonez nr.rej. WOY- *
7 stycznia w Godzikowicach, 9427. Wartość skradzionego pojaz- Śledztwo W toku Umarły tego nie dokonał
gm.Oława, , około godz.17.10 du wynosi 122 mln zł. 13 stycznia funkcjonariusze za- 19 stycznia w Oławie na Pl.Staro-
nietrzeźwy pieszy wpadł pod koła * trzyma|| sprawcę napadu na sk|ep zamkowym, w godzinach nocnych
fiata 126p. Z licznymi obrażeniami Brutalne pobicie "Dana" oraz pobicia jednego z dokonano włamania do Zakładu
ciała został przewieziony do szpitala. 11 stycznia około godz.17.30, w mieszkańców Oławy. Śledztwo w tej Us,u9 Pogrzebowych. Nieznani
Ratowicach gm.Czernica, sprawie prowadzi Prokuratura Rejo- sprawcy wymesh telefax, dwa kom-
Włamanie dO audi nietrzeźwy mężczyzna pobił znaną nowa w Oławie. Putery 2 kompletnym oprzyrządo-
8 stycznia w godzinach nocnych, mu kobietę, która fakt ten zgłosiła do * wa™m oraz rad,° samochodowe
w Oławie, na parkingu przy ul.Szy- Komisariatu Policji w Czernicy. śmierć na torach P^edmioty te oszacował własccel
manowskiego dokonano włamania Sprawcę zatrzymano. i- ,,,,„„;„ ,., ix„ł„,.,;„„„u nal° z-
do audi 80 nr.rej. WOO-0063 * I f™'* W , Kot°w'cach- opr. Ryszard Brzuchacz
iii.icj. .ywwu^uj. gm.Sw. Katarzyna, na torach kolejo-
CXATYQTYKI OCil IPY IMF MIP K�?AMIĄ - zatrzymano 299 praw jazdy za jazdę po spożyciu alkoholu oraz 833
alAITOITM rULIl/TJNC INIE rYLAWHĄ dowodów rejestracyjnych za niesprawności w stanie technicznym pojaz-
Analizując zdarzenia, które miały miejsce na terenie działania Komendy ^^
Rejonowej Policji w Oławie, sięgnęliśmy do statystyki podsumowującej .'sporządzono 305 funduszy gwarancyjnych na kierujących, którzy nie
miniony rok. Z uzyskanych danych wynika, że w ubiegłym roku zaistniało op)aci|; obowiązkowego ubezpieczenia (składka OC),
1540 przestępstw pospolitych, w tym 137 przestępstw popełniło 135 . zastosowano 3991 pouczeń w stosunku do osób, które popełniły
nieletnich. Wykryto 760 sprawców. wykroczenia
Dominowały następujące przestępstwa: . poprowadzono 1502 interwencje domowe,
- 2 zabójstwa (oba wykryte), . do wytrzeźwienia zatrzymano 253 osoby (koszt 610 tys. zł za dobę),
- 9 gwałtów, . jnne zabezpieczenia - 2725.
-17 rozbojów, Zaistniało 355 zdarzeń drogowych, w tym 69 wypadków i 286 kolizji.
-100 kradzieży z włamaniem do obiektów użyteczności społecznej śmierć poniosło 12 osób, a 77 odniosło ciężkie obrażenia ciała (nastąpił
-343 kradzieży z włamaniem do obiektów prywatnych wyraźny spadek w stosunku do roku ubiegłego). " P~;< «'•
- 33 uszkodzenia ciała Najczęściej przyczynami wypadków drogowych były:
-16 bojek 1 pobić - nieprawidłowe omijanie, wyprzedzanie, cofanie - 16,77%,
- 312 kradzieży zuchwałych . niedostosowanie prędkości do warunków jazdy -15,49%,
Sporządzono 1388 wniosków do Kolegium, w tym: - 207 przeciwko . nieus,apienie pierwszeństwa przejazdu -13,24%,
porządkowi 1 spokojowi publicznemu. . w d osob pieszycn . 677%
- za wykroczenia drogowe - 904, w tym 358 za kierowanie pojazdami . braki tecnniczne pojazdów -1,41%
mechanicznymi po spożyciu alkoholu, . spostrzeganie przepisów przez kierujących wobec pieszych -
- nietrzeźwych rowerzystów - 276, 0 28%
- nietrzeźwych pieszych - 64, ' .. °ne ( najechanie na tył pojazdu) - 32,96%.
-przeciw bezpieczeństwu osob i mienia-9, Przytoczone dane pozostawiamy bez komentarza. Na pocieszenie
- przeciw obyczajności publicznej - 45, zasługuje fakt, iż rejon oławski w zakresie bezpieczeństwa oraz 
wykrywalna nielegalne posiadanie miotaczy i broni gazowej-15. ności (51 3o/o) nie pozostaje w tyle w skali województwa. Mimo to z nadzieją
Nałożono 4094 mandaty karne na sumę 693 mln 750 tys. złotych. oczekujemy na dalszą poprawę. (rb)
V- - /
A MOŻE BY TAK RATUSZ? | I L MAMI 3£ZPI£CZMIcJ-rirf^J
Od kilku tygodni nawet w ciemne być siedziba po- ffiB Systemu sygnalizacji .^^rf^^ł ^ ^
noce Oławę łatwo rozpoznać po wiatu), miasto tóiJ«i ujłomortia ^^^^^^^^^L \ ^ i ^^fc '
oświetlonej wieży kościoła MBP. O liczyło na szybki i JńSte i napadu '^ŚMtjjf^^^^k 9 .^A V \ 1 ^^^^^
odpowiednie oświetlenie zabytko- kompleksowy re- ~* » ;f; ^^^g^W ■ ł ^^�? a ^^^■*^^^^If>NT.A4
wych obiektów w mieście zabiega- mont całego ratu- \- ^^^^^^^�? ■ V — ^^-^^^^^ NAPRAWA
liśmy dość dawno, cieszy więc ini- sza w tym lub w ■ k ^^�? ^^^^^^^^c^^* KONSERWACJA
cjatywa księży, gospodarzy przyszłym roku. Wtedy całość prac B ^A_^^^^^eT^T^ ZAK�?AP AUTORYZOWANY
kościoła. Jak się dowiedzieliśmy od zakończyłby montaż eleganckiego ^^^P^^pftO^ TEL. 33-710 LUB 39-77S
pani burmistrz Stelmaszek, oświet- oświetlenia wieży. Na samodzielne ^^tT^T T; ,:„,'"',':: „ :- ':,:, :: ;: :, ;,,;„ i :,,,,,,,, ,i ' ii i:::: :;'::
lenie "zorganizowali" księża we odnowienie ratusza przez miasto '
własnym zakresie, ale za zużytą raczej nie ma co liczyć, bo w grę [yj^ DROBNE dziwne, gdyż handel trwał już kilka
energię zapłaci miasto. Skoro wchodzą miliardowe kwoty, których Pan Aleksander Korycki nasz 9°dzin. Cóż więc się dzieje ?!
można, to dlaczego wieża ratuszo- długowbudżecieniebędzienatencel. czytelnik, przez półtorej godziny (!) Nieżyczliwość sprzedawców,
wa, na pewno ciekawsza pod Ponieważ rychłego powrotu powia- usiłował rozmienić 500 tys. zł, zanim całkowity upadek handlu czy strach
względem historycznym (unikatowy tów nie można się spodziewać, pani zrezygnowany trafił do redakcji. We- Przed fałszywymi pieniędzmi ?
zegar!) nie może doczekać się sto- burmistrz powiedziała nam, że ześniej odwiedził ok 30 sklepów w Jedyna pociecha, że za rok
sownej iluminacji ? Wg informacji oświetlenie wieży jest możliwe na- centrum miasta. Był także na po- °detną cztery zera i wtedy 500.000,-
pani burmistrz, dopóki ważyła się wet w tym roku-nie chodzi przecież czcie Wszędzie odsyłano go z kwit- zł to będzie tylko 50 zł, co samo w
sprawa powiatów (a w ratuszu miała o jakieś duże pieniądze, (ck) kiem' Nje mamy drobnych - powta- sobie b sneo/M
OPINIE PREZENTOWANE NA TEJ STRONIE
NIE ZAWSZE ZGADZAJĄ SIE.
Z POGLĄDAMI REDAKCJI.
LISTY * OPINIE * OŚWIADCZENIA * PYTANIA * POLEMIKI
Co wiedzieć powinien
W związku z artykułem Pana 
burmistrza w "WO" nr 1 z dnia
13.01.1994 r. pt. "Kto ma weryfikować
uchwałę" ponownie jestem zmuszony
sprawę przedstawić tak, jak miała 
miejsce. Na sesji Rady Miejskiej 
wyjaśniłem, jak można problem
rozwiązać, być może Pan Burmistrz nie
' zrozumiał tego, co powiedziałem,
choć była to krótka wypowiedź, a do
takich widocznie nie jest Pan 
przyzwyczajony.
Dlatego też oświadczam jeszcze
raz, że:
I. Utrudnianie lub odmawianie
wglądu do dokumentów urzędu 
radnemu nie można inaczej odebrać jak 
stawianie się Zarządu, a raczej niektórych
jego członków, nad Radą. To na tyle,
aby rozwiać wątpliwości Pana 
burmistrza w tej kwestii.
II. Uchwała Rady Miejskiej 
dotycząca sprzedaży lokalu przy ul.Kościuszki
4 stwierdza, że lokal ten przeznacza się
do sprzedaży. Nie sprecyzowano, czy
też zobowiązano Zarząd Miasta do
natychmiastowego działania lub 
wyznaczono termin realizacji. Najemca
lokalu ma umowę najmu do dnia
31.12.1994 r. Nie ma żadnych 
powodów aby wpadać w panikę, że w maju
br. Rada rozliczy Zarząd z wykonania
tej uchwały (przykład: nieruchomość
na Placu Zamkowym nr 213- uchwała
o sprzedaży w 1992 r., zrealizowano w
1993 r.).
Zarząd Miasta jednak podjął
decyzję i wypowiedział umowę najmu.
Pan burmistrz na sesji próbował
zgłosić temat, który dotyczyć miał 
jakiegoś stanowiska w powyższej 
sprawie. Wyjaśniłem wtedy, że jeśli Zarząd,
który był projektodawcą tej uchwały,
widzi przeszkody czy też pragnie
zweryfikować swoje stanowisko, to 
powinien wystąpić z inicjatywą 
(projektem uchwały). Ja zaś nie wyobrażam
sobie zmiany uchwały z mojej 
inicjatywy, ponieważ liczyć potrafię, a w 
obradach Rady biorę regularnie udział.
III. W sprawie negocjacji akurat mam
odwrotne zdanie niż Pan burmistrz,
choćby poprzez znajomość wszystkich
dokumentów w zbiorach RadyMiejskiej
oraz relacji handlowców, którzy mieli
przyjemność brać udział w 
negocjacjach z Pana udziałem.
N. Co do weryfikacji uchwał to
przypomnę Panu, że pierwszym 
weryfikatorem uchwał uchwalonych przez Radę
jestwojewoda, innym też może być i sąd.
Weryfikacje te dotyczą zgodności
uchwały z obowiązującym prawem.
dyrektor
Kancelarii Stowarzyszenia
Kupców Oławskich
"Etyka Kupiecka"
Zdzisław Duch
DROGA REDAKCJO!
Zdziwi Was zapewne fakt, że "Wiadomości Oławskie" czytane są również
w dalekiej Australii. Dzięki mojej teściowej, Krystynie Czajko, która przesyła
mi je dość często, mogę dowiedzieć się o wielu sprawach, które nurtują
społeczeństwo Ziemi Oławskiej, a także o tym, jak te problemy są 
rozwiązywane.
Gazetę Waszą czytamy bardzo dokładnie, zawsze jest w niej coś 
interesującego, ale zastanawiające jest również to, że przejawia się przez nią
sporo spraw konfliktowych, czasem czysto personalnych, które dają dużo
do myślenia. Ale jest to w końcu gazeta lokalna, a życie nie składa się tylko
z samych przyjemności.
Uważam, że był to bardzo dobry pomysł z wydaniem tego dwutygodnika.
Zgadzam się również z redaktorem naczelnym, iż gazeta ta na dobre wrosła
w krajobraz oławski i należy ją rozwijać. Dlatego też zdecydowałam się
odpowiedzieć na apel redaktora Kamińskiego zachęcający czytelników do
współpracy z redakcją. Spróbuję przekazać trochę wiadomości z różnych
dziedzin życia codziennego w Australii Zachodniej. Niestety, nie mogę się
zgłosić do redakcji osobiście.
Nasze pierwsze Święta w Australii
Rok 1989 był rokiem przełomowym dla naszej rodziny. Rozpoczęliśmy
bowiem życie na drugiej półkuli w warunkach diametralnie różnych od
europejskich. Pierwsze święta Bożego Narodzenia w Australii miały dla nas
zupełnie odmienny charakter niż wszystkie poprzednie spędzone w kraju.
Przede wszystkim było bardzo gorąco, co już kompletnie wytrąciło nas z
równowagi. Nie było tej specyficznej atmosfery, jaka panuje w wigilijny
wieczór w polskich domach, a właściwie w polskich rodzinach. Podczas
łamania się opłatkiem i składania życzeń, słychać było jak sąsiedzi piłują
deski i wbijają gwoździe młotkiem. Dowiedzieliśmy się później, że dla nich
ów wieczór wigilijny niczym nie różnił się od wielu innych zwyczajnych dni,
ponieważ byli innego wyznania.
Wspominamy też zabawny fakt, kiedy zostaliśmy zaproszeni na party w
pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia przez rodzinę australijską 
mieszkającą niedaleko nas. Ubraliśmy się odświętnie, kupiliśmy drobne upominki
i zabraliśmy z sobą kilka talerzy, ponieważ sąsiedzi prosili nas o to. 
Sądziliśmy, że będzie na pewno dużo gości i może być problem z talerzami.
Proszę sobie. wyobrazić nasze zdziwienie, kiedy okazało się, że wśród
zaproszonych gości tylko my byliśmy tak odświętnie ubrani, a samo party
niczym nie przypominało przyjęć organizowanych w Polsce. Wszyscy byli
na luzie, czuli się swobodnie, a my zdaliśmy sobie sprawę, że przyjdzie nam
żyć w zupełnie innym świecie. Zabawny moment nastąpił, gdy podaliśmy
gospodarzom przyniesione puste talerze. Nie wiedzieliśmy, że w Australii
przynieść ze sobą "talerz" to znaczy przynieść jedzenie, z czym w Polsce
raczej nie spotkaliśmy się. Od rozmowy z Australijczykami bolały nas ręce,
czuliśmy się zmęczeni i spięci, ponieważ nasz angielski był wówczas bardzo
słaby. Teraz, po 4 latach pobytu w Australii, wydaje nam się, że tego rodzaju
party nie są wcale takie złe. �?użna atmosfera pozwala czuć się swobodnie,
a własne przyniesione jedzenie smakuje najlepiej.
Za pośrednictwem Waszej gazety chciałabym życzyć całemu zespołowi
redakcyjnemu oraz wszystkim czytelnikom "Wiadomości Oławskich"
spełnienia wszelkich marzeń w nowym 1994 roku. Szczególne życzenia i
pozdrowienia kieruję do moich przyjaciół i znajomych, z którymi miałam
przyjemność pracować i spotykać s/ę przez wiele lat.
Janina Czajko
"PIONIERZY'
napisał
Władysław Drzewiński
Jeszcze dymiły ruiny i zgliszcza
i żołnierzpPolski przelewał krew.
Po latach cierpień wolność się ziszcza
po kraju rozniósł się zew.
Na odzyskane praojców ziemie
przybyliśmy jak nowi włodarze,
aby założyć nowe plemię
i dać Ojczyźnie w darze.
W ruinach miasta Oławy
Pierwszy spółdzielczy sklep "Praca"
Ileż było radości, obawy
Czy nam się uda? Czy się opłaca?
Mijały lata powstała nowa Oława,
powstały piękne handlowe placówki.
Choć praca była znojna i krwawa
dziś w planie spływają złotówki.
Każdy sklep nowo otwarty
cegiełka stawianych kolumny
O sztandar "Społem" oparty
Każe z osiągnięć być dumny.
A przecież nie tak dawno drodzy moi
koniki chleb rozwoziły
Dziś wielkim rozmachem się troi
i piękne sny się ziściły.
No cóż, dużo wspomnień zostało,
a pracy dalej leci czas.
Obecnie nas jest tak mało,
bo los przeznaczeń wykruszył nas.
Dziś razem spotkać się miło
i wspomnieć pionierskiej drogi szmat.
A radośnie nie zawsze nam było
przez minione 48 lat.
Więc niech płynie myśl moja i Wasza
życzenie ze wzniesionym czołem
Niech się rozwija Spółdzielnia nasza
i znak nasz dumny "Społem".
CHCEMY OŚWIETLENIA
Mieszkańcy z pi.Piastów, 15 stycznia 1993 r. 
wystosowali do Urzędu Miasta prośbę o następującej treści:
"Przy pi.Piastów został wybudowany parking dla 
posiadaczy samochodów. Jednocześnie zabroniono 
parkowania samochodów przed blokiem, stawiając 
stosowny znak drogowy. W związku z częstymi włamaniami
do samochodów, mieszkańcy zwracają się z prośbą o
oświetlenie parkingu".
Urząd Miasta odpowiedział na pismo 9.02.1993 r.,
jednak nie na temat, a odpowiedź ta brzmiała:
"Odpowiadając na wystąpienie mieszkańców 
pi.Piastów o oświetlenie parkingu za wieżą ciśnień przy pi. 
Piastów, uprzejmie informuję, iż Zarząd Miejski w Oławie na
posiedzeniu w dniu 8.02.93 r. rozważał możliwość 
zapewnienia oświetlenia wspomnianego placu.
Zaproponowano zainstalowanie lampy na wieży
ciśnień. Obecnie na ten temat są prowadzone 
uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków i Architektem 
Miejskim".
Jak widać, w wyżej przedstawionej
prośbie mieszkańców, nie ma mowy
o oświetleniu wieży ciśnień, o którym
pisze Urząd Miasta. Jak to się stało, że nastąpiło
niewłaściwe zrozumienie prośby przez Urząd Miasta?
(zwłaszcza, że na pi.Piastów jest tylko jeden 
oznakowany parking). W celu wyjaśnienia nieporozumienia,
mieszkańcy wystosowali prośbę o ponowne 
rozpatrzenie całej sprawy z dodatkowym wyjaśnieniem celu
prośby (pismem z dnia 15.03.93 r.) oraz delegacja udała
się do z-cy burmistrza p.�?osia, który ustnie zapewnił, że
oświetlenie zostanie zainstalowane, a na razie, z 
powodu braku funduszy, zostanie wykonane "prowizoryczne"
oświetlenie interesującego mieszkańców terenu.
Minął rok 1993. Ani właściwego, ani nawet 
"prowizorycznego" oświetlenia nie ma. Urząd Miasta nie
odpowiedział pisemnie również na pismo mieszkańców
z dnia 15.03.93 r. Natomiast podwórko przy pi.Piastów
jest nadal ciemne, nieprzyjemne, a włamania do 
samochodów na parkingu są na porządku dziennym.
BN (imię i nazwisko do wiadomości redakcji)
Wiadomości Oławskie
7
Codziennie w 100 oławskich mieszkaniach
ogląda się filmy pornograficzne.
Uf I
Jednym z obowiązków 
dziennikarza jest opisywanie zastanej
rzeczywistości i ewentualne
napiętnowanie przejawów życia
niezgodnych z normami społecznymi.
Postanowiłem więc napiętnować co
nieco. Na pierwszy ogień wziąłem
rynek filmów pornograficznych w
Oławie. Żeby jednak zjawisko
napiętnować, trzeba wiedzieć, czy
jest co, oraz jaka jest skala zjawiska.
Podjąłem się więc niewdzięcznej 
roli badacza "pornusów".
Zacząłem od liczenia. 
Przyjmijmy, że w mieście jest 10
wypożyczalni kaset wideo, co jest
nieprawdą (bo jest więcej), ale
łatwiej będzie liczyć. Największa
wypożyczalnia ma w swoich 
zbiorach blisko 100 filmów uznawanych
za pornograficzne (uznawanych, bo
definicji, jak to w państwie prawa,
nie ma). Mniejsze wypożyczalnie
mają takich filmów po kilka, 
kilkanaście lub nawet dwadzieścia parę.
Śmiało można przyjąć, że w takim
razie na oławskich rynku video 
znajduje się ok.300 filmów porno, tzw.
"fikołków", jak mówi się na nie w
towarzystwie. Prywatny wywiad
doniósł mi, że średnio 30-50% tych
filmów codziennie trafia do klienta
(na oglądalność "fikołków" wpływ
ma m.in. pogoda). Można więc - z
małą dozą ryzyka - stwierdzić, że
codziennie w ok.100 mieszkaniach
oławskich ogląda się filmy 
pornograficzne - z zasady bardzo rzadko
"fikołki" oglądane są przez jedną 
tylko osobę.
Warto odpowiedzieć sobie na 
pytanie, kto jest najwdzięczniejszym
odbiorcą tego rodzaju filmów. Otóż
okazuje się (o dziwo !), że wcale nie
są to przysłowiowi starsi faceci o
spdconych rączkach. Goliznę 
oglądają w zasadzie wszyscy, od 18 lat
do końca żywota, choć ci najstarsi
robią to już wyłącznie w ramach
zajęć teoretycznych. Nie można
wykluczyć, że "fikołki" trafiają także
w ręce młodzieży szkół średnich lub
nawet podstawowych. Moja
koleżanka była raz świadkiem 
wielopokoleniowej pornowidowni, w
skład której wchodziła cała rodzina,
łącznie z pięciolatkiem.
Według moich danych, ok.30 %
miłośników "fikołków" stanowią 
kobiety, przy czym, jak "zeznał" jeden
z moich informatorów, panie są z
reguły znacznie bardziej śmiałe przy
wypożyczaniu niż osobnicy płci
przeciwnej. Zdarza się, że klient
dość długo krąży po wypożyczalni,
aż w końcu będzie sam na sam z
wypożyczającym i wtedy odważy
się poprosić. Coraz częściej jednak
klienci otwarcie i głośno mówią, o
jaki film im chodzi, znają tytuły, 
szukają nowości w interesującym ich
gatunku. Jak się dowiedziałem w
jednej z wypożyczalni, od 
"pornosów" nie stronią także osoby 
publiczne, powszechnie znane.
- Do końca życia nie zapomnę
pewnego faceta - opowiada jeden
z właścicieli wypożyczalni. - Zaczął
nagle do mnie mrugać, że chce
jakiś film. - Ale jaki ? - pytam 
klienta, bo ustawiła się już spora 
kolejka za nim. - No, wie pan... - zawiesił
głos. W wypożyczalni zrobiło się
cichutko. Napięcie w całej kolejce.
Wszyscy słuchają w skupieniu.
Gość czerwony, ale dalej tylko
mruga. Kolejka robi się coraz
dłuższa, a ten tylko mruga i 
mruga. W końcu nie wytrzymałem: -
Chcesz pan porno !!? - ryknąłem
głośno. Facet skurczył się cały,
ugotowany na miękko, czerwony
jak burak, bo inni z kolejki zaczęli
rechotać. Ale swój film dostał...
Jak się okazuje, większość filmów
pornograficznych kupowana jest u
legalnych dystrybutorów filmów 
video. - Cała Polska to robi - mówi
jeden z właścicieli wypożyczalni. -
Dlaczego w Oławie miałoby być
inaczej ? Musimy zdać sobie
sprawę z tego, że jeśli państwo
zabroni, to będzie podobnie jak z
owocem zakazanym, który lepiej
smakuje. Filmy i tak będą, ale
dużo droższe, spod lady i bez
płacenia za nie podatku.
Aby analiza pornorynku oławskiego
była w miarę pełna, słówko należy się
klientom o nieco innych 
upodobaniach, bo i tacy są przecież w naszym
mieście. Jak się zorientowałem, są u
nas dostępne kasety z filmami, na
których można obejrzeć sobie jak
robią "to" ze sobą mężczyźni lub 
kobiety. Podobnie z amatorami 
jeszcze mocniejszych wrażeń. Według
moich informatorów, jest w Oławie
kilka kopii filmu obrazującego
zoofilię. Dla mniej zorientowanych
dodam, że chodzi tu o stosunek
płciowy człowieka np.z kurką wodną
lub bocianem.
Jak do tej pory nie słyszałem, aby
ktokolwiek potępiał istnienie
"fikołków" w wypożyczalniach. Nikt
nie skarżył się na obrazę moralną,
demoralizację młodzieży czy
nakłanianie do dewiacyjnych 
praktyk. Swego czasu w Gdańsku 
próbowano ściągnąć z tamtejszych
wypożyczalni wszelkie kasety 
"zakazane", ale jednorazowa akcja 
niczego nie dała. No bo kto to ma robić i
za czyje pieniądze ? Właściciele
wypożyczalni twierdzą, że filmy są
legalne, a zadaniem wypożyczalni
jest świadczenie usług, na jakie jest
społeczne zapotrzebowanie. A że
zapotrzebowanie jest, chyba
udowodniłem.
Ponieważ sytuacja pornorynku 
video jest mi już znana, z czystym
sumieniem mogę go sobie potępić,
do czego i państwa serdecznie 
namawiam.
(maj)
STOP DLH WANDALIZMU !
Gdy spojrzymy wokół siebie, na
pozór wszystko jest w porządku.
Dzieci, młodzież wychowujemy w
poczuciu szacunku do mienia 
prywatnego i społecznego.
Rzeczywistość jest jednak 
odmienna od tej, jaką chcielibyśmy
widzieć na co dzień.
Przejawy wandalizmu zauważy
każdy oławianin. Wystarczy przejść
się po "miasteczku", aby zobaczyć
dzieło zniszczenia. Moda na grafitti
wydaje się zanikać. Nadal jednak
straszą malowidła ścienne z hasłami
i symbolami różnych nieformalnych
grup. Niektóre ławki i latarnie już
dawno przestały spełniać swoją
użyteczną funkcję. A znaki 
drogowe? Te trzymają się - odpukać - dość
dobrze, chociaż gdzieniegdzie 
widoczne są jako atrapy.
Wandalizm jest zjawiskiem 
patologicznym i groźnym. Nic też 
dziwnego, że podlega odpowiedniej
sankcji karnej, niezależnie od tego,
czy ma charakter instrumentalny,
odwetowy, czy zabawowy. Należy
również pamiętać o kosztach, jakie
ponosimy my - podatnicy, z tytułu
naprawy zniszczonych sprzętów i
obiektów.Wśród licznych motywów
działania sprawców wymienia się:
potrzebę "odegrania się" za 
niepowodzenia życiowe, pojawienie się
reakcji agresywnej. Oprócz tego:
zazdrość, kompleksy wyższości i
niższości, brak szacunku dla pracy
ludzkiej.
Czynników, które wywołują takie
destrukcyjne zachowania, jest
więcej. W tym miejscu można by
uzupełnić je o niepowodzenia w
szkole, osobowość kryminogenną,
warunki życia (bezrobocie), wzorce
przekazywane przez rodziców. Mają
one znaczący wpływ na przyszłe 
losy jednostki.
Powstaje pytanie: jak walczyć z
aktami wandalizmu ? Przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę na
kształtowanie właściwego modelu
postępowania, które może
przebiegać w rodzinie, szkole,
dzięki środkom masowego 
przekazu. Ważną rzeczą jest wyzwolenie
inicjatywy społeczności lokalnej
(domu, ulicy, osiedla), a więc
współpraca mieszkańców w 
zakresie szeroko pojętej kontroli. Nie 
zapominajmy, że w naszym mieście
mamy do czynienia z młodzieżą 
nieprzystosowaną społecznie.
Wyrzucić ją poza margines życia
publicznego - znaczyłoby stworzyć
sobie dodatkowe problemy. A 
zatem - próbujmy włączyć tę grupę do
działań konstruktywnych, aby
mogła prawidłowo żyć i działać
wśród nas. Taka praca jest 
niezmiernie trudna, nie zawsze przynosi
pożądane efekty. Ale trzeba być
wytrwałym w tych zabiegach.
Dzieci i młodzież, oprócz 
obowiązków, mają też swoje prawa i potrzeby.
Właściwie zorganizowane place 
zabaw, korzystanie z dóbr kulturalnych
są czynnikami, które mogą
zmniejszyć przejawy wandalizmu.
Na ogół narzekamy na kłopoty 
codzienności, zauważamy przykłady
niszczycielskich czynów, godnych
potępienia. Mówimy - to podlega
obowiązkom policji, straży 
miejskiej. Nieraz boimy się
interweniować...
Mimo wszystko - pamiętajmy 
jednak, że sprawność działania 
wymienionych służb zależeć będzie także
od indywidualnej postawy każdego
obywatela. Stać nas - oławian - na
odwagę cywilną, aby kategorycznie
przeciwstawić się i powiedzieć
STOP - dla wandalizmu! (LR)
Turniej noworoczny
rozegrany
TRZECH NA TRZECH
8 stycznia, w hali sportowej
Oławskiego Centrum Kultury 
Fizycznej rozegrano noworoczny
turniej piłki siatkowej drużyn 
trzyosobowych. W zawodach wzięło
udział 6 zespołów z Oławy.
Zajęły one następujące miejsca:
I JRG Państwowej Straży
Pożarnej, II - OZGKiM, III - 
Komitet Osiedlowy "Chrobrego", IV -
POM, V - ZTS "Erg", VI - drugi
zespół JRG PSP w Oławie.
Zwycięska drużyna, której
wręczono puchar ufundowany
przez OCKF, występowała w
składzie: Julian Antosik, Jacek
Cygan, Jerzy �?abowski, Zdzisław
Miś. Komisję sędziowską 
stanowili: Jarosław Gębarzewski,
Mirosław Sajur, Krzysztof 
Tarnowski i Robert Gębarzewski. Nad
organizacją całości czuwał
Stanisław Pławski.
(ck)
8
Wiadomości Oławskie
PARKING PRZED "WYPOCZYNKIEM'
Gdyby zapytać przeciętnego
przechodnia, czy istnieje w mieście
problem prostytucji, 
prawdopodobnie nie bardzo wiedziałby, o co 
chodzi. Przecież w Oławie nie ma 
prostytutek ! - tak się powszechnie
sądzi. Niektórzy być może bąkną
coś o Ukrainkach, które swego 
czasu podobno "pracowały w branży"
pod przykrywką występów 
artystycznych w jednym z lokali, ale 
generalnie o prostytucji w Oławie nie 
mówi się. I to chyba normalne, skoro
większość oławskich prostytutek
pracuje poza granicami miasta, co
niekoniecznie musi świadczyć na
niekorzyść oławian płci brzydkiej.
Sprawa prostytutek jeżdżących
do pracy na parkingi Opolszczyzny
funkcjonowała dotąd na zasadzie
plotek, niedomówień i znaków zapy-
głównie z naszego miasta). Gdyby
przyjeżdżali w charakterze klientów,
pewnie byłaby sama radość. Tak się
jednak złożyło, że mężczyźni ci 
postanowili "zaopiekować się" 
dziewczynami. Według zeznań 
prostytutek, opieka ta była całkowicie
'wbrew ich woli. Amatorzy sutener-
stwa wymusili uległość na 
dziewczynach ponoć groźbami pobicia,
oszpecenia, a nawet zabójstwa.
Niektóre z dziewcząt twierdzą 
nawet, że gdy zwlekały z 
uregulowaniem należności za "ochronę", były
bite przez wynajętego bandziora.
Przez kilka miesięcy jednak swoisty
układ pomiędzy prostytutkami a
"ochroniarzami" trwał. Dziewczyny
przyjeżdżały do pracy wieczorem ze
swoimi "opiekunami" i obsługiwały
klientów do późnych godzin 
nocnych. Od jednego klienta za 
wykonanie usługi brały ok.300-400 tys.zł.
Cała "przyjemność" trwała krótko,
tania. Swego czasu także w "WO"
pisaliśmy o tym. Teraz w sposób
zupełnie nietypowy uzyskaliśmy 
potwierdzenie plotek o oławiankach
jeżdżących "na TIR-y" i "dających w
szoferkach".
Kilka tygodni temu do Sądu 
Rejonowego w Oławie wpłynął akt
oskarżenia przeciwko czterem
młodym mężczyznom: Robertowi
K., Waldemarowi Sz., Wiesławowi S.
i Jackowi O., którym zarzuca się ni
mniej, ni więcej tylko ...sutenerstwo,
czyli czerpanie korzyści 
majątkowych z nierządu uprawianego przez
kogoś innego. Rozprawy tego typu
były do tej pory w Polsce prawdziwą
rzadkością, co wynika głównie ze
swoistej solidarności zawodowej su-
tenera i prostytutki, jadących zwykle
na tym samym wózku. Tym razem
jednak solidarność owa została 
zerwana.
Wiosną 1993 roku, na parking
przed opolską restauracją o
łagodnej nazwie "Wypoczynek",
gdzie "urzędowało" zwykle 
kilkanaście prostytutek (w większości z
Oławy), zaczęła przyjeżdżać grupa
pięciu mężczyzn (w wieku 24-32 lat,
bo znajomość konsumowana była
najczęściej w samochodzie, 
kilkadziesiąt metrów dalej, w pobliżu
cmentarza. Haracz płacony 
"ochroniarzom" wynosił ok.100-150 tys.
Według zeznań dziewczyn, miewały
one do 4 klientów dziennie i z takiej
ilości musiały się skrupulatnie
rozliczać, bowiem sutenerzy byli
cały czas na parkingu i skwapliwie
liczyli usługobiorców "swoich" pa-
nieniek.
Taki układ funkcjonował do 
czerwca, kiedy to jedna z prostytutek, po
wyjątkowo brutalnej "zachęcie" do
zapłacenia haraczu, nie wytrzymała i
zdecydowała się na zawiadomienie
organów ścigania. Wiedziała przy
tym, że niczym nie ryzykuje. 
Uprawianie nierządu nie jest bowiem u
nas karalne, w przeciwieństwie do
czerpania z niego zysków przez
osoby trzecie. Prokuratura 
Rejonowa w Opolu szacuje, że w okresie od
maja do lipca ub.r. grupa sutenerów
wyłudziła w sumie ok.30 min zł.
Oskarżeni, w większości już 
karani, nigdzie nie pracujący, nie 
przyznają się do winy twierdząc, że
dziewczyny płaciły im za ochronę
dobrowolnie, ponieważ obawiały
TELEFONY, TELEFONY...
Dziś wyjątkowo Teleman zajmie
się telefonami a nie telewizją, ale
przecież "tele-" jestto samo, więc 
chyba nie ma problemu.
Istota ludzka przejawia wielką
wytrwałość w oczekiwaniu na 
upragniony cel. W naszym kraju jednym z
poletek, na którym tę cechę można
wspaniale rozwijać, jest tzw. 
"oczekiwanie na telefon". Według rankingu
"Teleexpresu", aktualny rekord w tej
dyscyplinie wynosi 25 lat. Ciekawe,
ile w Oławie?
Piszę o tym w nawiązaniu do 
niektórych wypowiedzi dyrektora 
Rejonu Telekomunikacji w Oławie, pana
Leszka Murawskiego, 
zamieszczonych w poprzednim numerze
"WO".
Pan Murawski podkreślił w
swych słowach rolę Społecznych
Komitetów Telefonizacji. Nie sądzą
Państwo, że coś tu jest trochę "nie
tak"?
Oto fragment jednej z wypowiedzi:
"Załóżmy, że przyszły abonent z
osiedla Baczyńskiego wpłacił na 
fundusz SKT i wykonał prace przy 
budowie sieci lub siedziby centrali - łącznie
za 5 milionów zł. Odliczmy od tego
2,5 min za zainstalowanie telefonu, a
resztę zamienimy na jednostki 
licznikowe, licząc po 600 zł za impuls. (...)
abonent będzie mógł wykorzystać
4166 impulsów nie płacąc nam ani
grosza (oprócz abonamentu)."
W jednym z podsumowań 
wyników polskiej gospodarki '93
natknąłem się na stwierdzenie, że
po wydzieleniu z przedsiębiorstwa
"Poczta Polska Telegraf i Telefon",
TP S.A. wykazała spory wzrost 
kondycji finansowej. Tłumaczono to
zwolnieniem jej od niwelowania strat
części przesyłkowej "starej" poczty.
Nie wspomniano, że jest ona 
jedynym przedsiębiorstwem 
wykonującym usługi telekomunikacyjne w 
Polsce. Oprócz tego, uważny czytelnik
prasy codziennej mógł dostrzec, że
"telekomunikacja", jako członek 
konsorcjum złożonego z 22 firm i 
banków, bierze udział w wyścigu o
koncesję na prywatną telewizję 
ogólnopolską.
Sądzę, że właściwego podejścia
do niezwykle dobrego klienta (z
usług korzysta przez całe życie)
nauczyłoby "telekomunikację" 
wprowadzenie na polski rynek 
telekomunikacyjny uczciwej konkurencji.W 
bardziej cywilizowanych krajach trwa
ciągła walka o każdego lokalnego 
abonenta, np. w USA, między siedmioma
lokalnymi kampaniami telefonicznymi
(notabene powstałymi w 1984 w 
wyniku odgórnego podziału części 
koncernu AT&T), a Bellem. Ostatnio do
tej "wojny" dołączył nawet konkurent
z "wyższej" kategorii - MCI.
Polaków trudno czymś zadziwić -
to oczywiste, że człowiek, któremu
telefon jest bardzo potrzebny, da z
siebie bardzo wiele. Nie można tego,
niestety, powiedzieć o 
"telekomunikacji", która w podejściu do swych
przyszłych abonentów stosuje
założenia zgoła monopolistyczne.
Zostają jeszcze dwie kwestie. 
Wydaje mi się, że stwierdzenie p. 
Bykowskiego: (...)"Telekomunikacja"
nieprędko odbije sobie 10 dolarów,
które musi zapłacić z góry za każdego
abonenta.(.) zostało przez jego
rozmówcę nie zauważone. Owszem,
pan Murawski stwierdził, że krótsze
rozmowy usprawnią działalność jego
firmy, lecz przecież jest rzeczą 
oczywistą, że te dolary nie będą 
wyrzucone w błoto.
Sprawa druga to owe dwa 
szczęśliwie homologowane typy aparatów
bezprzewodowych. Tu też się nie
zgodzę. PfT prowadzi stale 
uaktualnianą bazę homologowanych
urządzeń telekomunikacyjnych. 
Zawiera ona informacje o dystrybutorach,
producentach aparatów tel., 
sekretarek automatycznych, telefaksów, 
central, modemów, itp. Lista ta składa się
z około 3 tys. pozycji. Osoby 
zainteresowane danym typem urządzenia
mogą uzyskać bezpłatną o nim
informację pod warszawskim 
numerem tel. 47-55-61 wew. 478 lub 313.
Jeśli ktoś chciałby otrzymywać 
regularnie całą listę, to może wykupić 
abonament (ok. 2 min zł za rok) i co
kwartał otrzymywać na dyskietce jej
aktualną wersję.
To, że zdesperowani ludzie gotowi
są zrobić wiele, nie jest czymś 
dziwnym i niedorzecznym, lecz ktoś (z
telekomunikacji) powinien chyba
uczciwie przyznać, że tak być nie 
powinno i że zrealizowanie niektórych
wniosków o "założenie telefonów" z
lat 1989 -1990 nie jest powodem do
zadowolenia.
Piotr Skotnicki
się agresywnych klientów. Płaciły
również za podwożenie 
samochodem na miejsce pracy. Jeden z
oskarżonych, wcześniej już karany
wielokrotnie, do tego stopnia wierzy
w swoją niewinność, że w liście do
prokuratora zapowiedział 
spowodowaną załamaniem psychicznym
próbę samobójstwa, której zresztą
dokonał, najpierw zjadając środek
do czyszczenia sanitariatów, a 
potem, gdy zatrucie było 
niewystarczające, przecinając sobie żyły. W
liście prosił prokuratora także o
wypełnienie "ostatniej woli", która
miała polegać na tym, aby
pochować go w Oławie, w 
rodzinnym grobowcu.
Obecnie wszyscy oskarżeni
znajdują się w zakładzie karnym w
Strzelinie i czekają na rozprawę.
Grozi im kara od roku do
dziesięciu lat pozbawienia 
wolności.
(ck)
Wiadomości Oławskie
* 9
Nie wybierałem Oławy,,,
* ' *
Dr Ryszard Ściborski wygrał
konkurs na ordynatora Oddziału
Chorób Wewnętrznych oławskiego
szpitala w lipcu 1993 r., obejmując
to stanowisko 1 września. Do Oławy
przybył z Wrocławia, gdzie pracował
początkowo w Klinice Hematologii,
potem w Oddziale Kardiodiagnosty-
ki Kliniki Chirurgii Serca AM.
- Niewiele wiemy o Panu,
chociaż sporo dobrego już o 
nowym ordynatorze Oddziału
Wewnętrznego oławskiego 
szpitala słyszałam. Czy wybrał Pan
Oławę świadomie?
- Zamierzałem się usamodzielnić
jako lekarz z 15-letnim stażem, po II
stopniu specjalizacji z chorób
wewnętrznych i doktoracie. Decyzja
o odejściu z Akademii Medycznej
nie jest łatwa, a konkurs w Oławie
był pierwszym z brzegu po jej
podjęciu. Nie chcąc zmieniać 
miejsca zamieszkania, mogłem
poczekać na kolejne: w Oleśnicy
czy Szpitalu im.L.Rydygiera we
Wrocławiu...Właściwie Oławę
zasugerował mi kolega, lekarz z 
Kliniki Hematologicznej, który 
pochodzi z jednej z podoławskich wiosek
i zdawał maturę w Oławie. Nie
znałem wcześniej tego 
sympatycznego miasta, jakkolwiek 
wielokrotnie przejeżdżałem przez Oławę 
samochodem czy pociągiem.
Przyznaję, że nie "wybadałem" 
dostatecznie terenu, dlatego nie
rozumiałem, dlaczego niektórzy
członkowie Komisji Konkursowej już
po egzaminie, gratulując, 
jednocześnie mi współczuli...
- Jest aż tak źle?
- Zależy, co weźmiemy pod
uwagę. Jeśli chodzi o kadrę, 
zarówno lekarzy jak i pielęgniarki - nie
mam żadnych uwag. To dobrzy 
fachowcy, ludzie znający swój zawód
i umiejący go dobrze wykonywać.
Bardzo ich cenię i świetnie się nam
współpracuje. Pacjenci są tu 
niejednokrotnie dużo bardziej zadbani niż
w wielu szpitalach wrocławskich.
Jest też czyściej.
- A co nie jest tak?
- Wyposażenie w sprzęt 
medyczny, co utrudnia diagnostykę i 
monitorowanie chorych. Właściwie nie
przypuszczałem nawet, że jest w
województwie wrocławskim 
szpital rejonowy tak słabo
wyposażony! Opóźnienie pod tym
względem w stosunku do Wrocławia
jest niewątpliwe, co najmniej
dziesięcioletnie. Oprócz aparatu
EKG firmy FARUM, z tego roku, oraz
ufundowanego ostatnio przez Hutę
"Oława" S.A. (pisaliśmy o tym w
"WO" - przyp. autora) reszta 
aparatury pochodzi w większości z 
czasów powstania oddziału. Medycyna
posuwa się błyskawicznie do 
przodu, a nowinki techniczne niestety są
drogie. Obecnie posiadany sprzęt
jest przestarzały i mocno 
zdekapitalizowany. Dzięki darom z Norwegii
i Belgii szpital jest wyposażony w
aparat usg do badania jamy 
brzusznej oraz aparat usg do badania
serca. Są to niestety urządzenia
pochodzące z początku lat
osiemdziesiątych, a co 
najgorsze,posiadane głowice usg są już
zupełnie zużyte i nadają się do
wymiany. Nie jest to jednak
opłacalne, ponieważ głowice usg są
częściami najdroższymi w tych 
urządzeniach, zaś cenarjednej jest 
równowarta nowemu- i co najważniejsze -
lepszej jakości aparatowi usg 
polskiej produkcji.
Ten stan rzeczy budzi 
zdumienie. Jest to bodaj jedyny w 
województwie szpital rejonowy, który
nie nabył jeszcze aparatu usg 
nowej generacji. Ten "stary" nie 
nadaje się np. do oceny trzustki, 
przestrzeni zaotrzewnowej, a u osób ze
znaczną otyłością trudno jest
dokonać nawet precyzyjnej oceny
pęcherzyka i dróg żółciowych. 
Nowy aparat usg służyłby całemu
szpitalowi. Nie trzeba by było wtedy
wozić chorych na kosztowne 
badania do Wrocławia w przypadku
wątpliwości, wyczekiwać w kolejce,
eksploatować karetek, i wreszcie, co
najważniejsze, nie obciążać tą
podróżą i wysiłkiem chorego. 
Dobrze, że na ostatnim posiedzeniu
ordynatorów z dyrekcją szpitala
zdecydowano, że zakup 
nowoczesnego aparatu usg z kilkoma
głowicami jest dla szpitala sprawą
priorytetową w 1994 r. Oby tylko
budżet wytrzymał to obciążenie.
Koszt aparatu mieści się bowiem w
granicach 1,5-2 mld złotych.
Wyposażenie szpitali wrocławskich
w tego typu aparaturę jest o niebo
lepsze, posiadają ją również niektóre
przychodnie. Często kupowali ją
sponsorzy, bo wiadomo, że służba
zdrowia jest biedna. Nie ma co
ukrywać, że wrocławskie szpitale
sponsorowane są również w
niemałym stopniu przez zakłady z
Oławy i Jelcza, szczególnie 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (40-
lecia), który wyposażony jest w
aparaturę na poziomie światowym.
- Szuka Pan sponsorów?
- Oczywiście. Jest mi otyłe 
trudniej, że nikogo tu dotąd nie znałem.
Ale przeprowadziłem już klika 
rozmów, mam nadzieję, że rezultaty
będą pomyślne.
- Proszę nam zdradzić tę listę
planowanych zakupów...
- Po pierwsze 
ULTRASONOGRAF WIELOFUNKCYJNY z
różnego typu głowicami, które
służyłyby nie tylko oddziałowi
wewnętrznemu, ale całemu 
szpitalowi, mam na myśli chirurgię,
ginekologię, no i oczywiście
pediatrię, bo dzieci nie są tu, jak
dotąd, w ogóle badane, wożone są
do Wrocławia,
* ZESTAW DO 
WIELOGODZINNEJ REJESTRACJI EKG
METODĄ HOLTERA,
* G�?OWICA DOPPLEROWSKA
do badania (nieinwazyjnego)
przepływów naczyniowych,
* SPIROMETR - aparat
niezbędny w diagnostyce, kontroli i
leczeniu schorzeń układu 
oddechowego (np. przewlekłych zespołów
sercowo-płucnych, astmy) oraz 
inne, jak: przewoźny aparat rtg
(możliwość wykonania zdjęć przy
łóżku chorego), nowy zestaw 
monitorujący na salę "R", pompy infu-
zyjne, defibrylator...
Wystarczy, nie będziemy robić
koncertu życzeń, to są rzeczy
niezbędne, chociaż jest jeszcze lista
innych, np. doposażenie 
laboratorium.
- Wprowadził Pan jakieś zmiany
na oddziale?
- Właściwie nie było potrzeby,
zmieniły się godziny wizyt i
posiedzeń, ale to nie jest istotne. Ze
spraw istotnych uważam, że w
pracę z każdym urządzeniem 
medycznym musi być włączonych 
kilka osób. Stąd staram się wysyłać
moich współpracowników na kursy,
szkolenia, obecnie 3 osoby szkolą
się w diagnostyce 
echokardiograficznej. Co do leczenia - stosujemy
te same metody jak w szpitalach
wrocławskich, chociaż czasami
budżet szpitala nie pozwala na 
zakup najdroższych leków.
- Proszę opowiedzieć nam 
nieco o sobie.
- No cóż, 15 lat po studiach,
żonaty, dwoje dzieci - syn i córka (14
i 12 lat), żona - lekarz stomatolog -
pracuje w Szpitalu 40-lecia.
Dojeżdżam do pracy swoim 
samochodem z Sępolna, gdzie 
mieszkam. Jadę do Oławy 25-30 minut,
krócej niż żona na ul.Kamieńskiego
we Wrocławiu.
W Klinice, oprócz badań 
nieinwazyjnych, wyspecjalizowałem się
również w kardiologii inwazyjnej.
Wykonywałem cewnikowanie serca,
koronariografie (badanie 
kontrastowe tętnic wieńcowych za pomocą
cewnika wprowadzanego przez
tętnicę udową), przezskórną
koronaroplastykę (PTCA), tj. 
rozszerzanie zwężonych naczyń
wieńcowych za pomocą 
specjalnego cewnika z balonem. Chorzy z
oddziału, wymagający tego 
badania, przewożeni są do Kliniki 
Chirurgii Serca i po jednej godzinie od
zabiegu znajdują się z powrotem w
Oławie.
Cóż jeszcze? Ostatnio w
księgarniach znalazła się książka
wydana przez "Ossolineum" pt."Po-
radnik lekarza praktyka. Badania,
diagnostyka, leczenie, przypadki
nagłe", której byłem tłumaczem z
języka niemieckiego i redaktorem
naukowym. Wystarczy, i tak za dużo
powiedziałem.
- Życzę realizacji zamierzeń i
dziękuję za rozmowę.
Bogusława Notz
MAGIA LICZB
W kraju mamy ponad 2,8 min
bezrobotnych w grupie osób 
czynnych zawodowo, to jest 15,4 %
wszystkich nadających się do 
pracy. Nadal jednak tylko 10%środków
z budżetu idzie na walkę z 
bezrobociem, a 90 % na wypłatę zasiłków
bezrobotnym.
Na zupki, na zupki...
*
Mamy w Polsce ok.550 tys. 
nauczycieli . W tym ok.58 % magistrów
z przygotowaniem pedagogicznym,
30 % z dyplomem studium 
nauczycielskiego, 11 % ma wykształcenie
średnie.
Nauczycielu, ucz się sam !
*
Sanktuarium na Jasnej Górze
odwiedziło w 1993 roku 3,5 min 
pielgrzymów. Zanotowano 263 
pielgrzymki piesze, ponad 4,5 tys. 
autokarowych. Odprawiono 48.152
msze, wygłoszono 2700 kazań i 
homilii. Spowiednicy spędzili w
konfesjonałach ponad 27 tys. 
godzin. Na Jasnej Górze złożono 25
tys. kartek z prośbami i
podziękowaniami, a w księdze 
zarejestrowano 2302 wota dziękczynno
błagalne. 18 tys. przystąpiło do 
Rodziny Różańcowej. Na tle tych liczb
żałośnie wyglądają zaledwie 294
osoby, które wpisały się do 
Jasnogórskiej Księgi Trzeźwości Narodu.
Z czego jak z czego, ale z
gorzały niechętnie rezygnujemy...
*
W roku ubiegłym jednostki
Państwowej Straży Pożarnej na 
terenie województwa wrocławskiego
interweniowały 3840 razy. Ponad 60
% wyjazdów spowodowanych było
pożarami. Podczas działań 
ratowniczych śmierć poniosły 104 osoby,
ranne były 294 osoby, w tym 3 
ratowników.
*
Według wstępnych projektów, 
tegoroczny budżet MON będzie 
jeszcze mniejszy od ubiegłorocznego.
Zakłada on, że MON otrzyma ponad
47,8 bln zł, co stanowi 2,5 % produktu
krajowego brutto. Ok.75 % tej kwoty
trzeba będzie przeznaczyć na płace i
utrzymanie stanu osobowego armii.
O modernizacji i nowym sprzęcie nie
ma co marzyć.
Kto stoi w miejscu, ten się cofa.
^ . /
10
Wiadomości Oławskie
ANTONI MARKIEWICZ
ULICA WA�?OWA
Do zasługujących na uwagę
zakątków Oławy należy rejon
północnych bastionów,
położony na zapleczu Placu 
Piastów. Dzisiaj są to przeważnie 
tereny zielone, znakomicie 
wkomponowane w panoramę miasta
od strony ulicy ks.Kutrowskiego
i ul. Żeromskiego. W1764 roku, w
wyniku zlikwidowania fortyfikacji
miejskich, które utraciły swoje 
obronne znaczenie, powstały w tym
miejscu ogrody i sady, pełne 
owocowych drzew i krzewów. Ogrody
te przetrwały tutaj aż do połowy lat
sześćdziesiątych XX wieku.
Stanowiły one zaplecze 
owocowo-warzywne dla mieszkańców
północnej pierzei Placu 
Zamkowego. Malownicze ogródki
dochodziły do oficyn, 
przylepionych do wysokich kamienic tego
placu. Od strony południowo-
wschodniej przylegały do murów
północnego skrzydła zamku 
zniszczonego po 1945 roku. Od
północy ograniczała je ulica
Żeromskiego i biegnąca od Placu
Piastów, krótka ulica Wałowa.
Pod koniec lat sześćdziesiątych,
na miejscu zlikwidowanych
ogródków, utworzono istniejący
obecnie park. W latach 
siedemdziesiątych był to najlepiej 
utrzymany zielony teren miasta, pełen
ciekawych krzewów, młodych
drzewek i pięknych kwiatów.
• Alejki były tutaj starannie 
utrzymane i wyłożone betonowymi
płytkami. Do zatrzymania się
zachęcały ławki i będące 
wówczas nowością ogródki skalne.
Szczególną atrakcją był
wspaniały widok na zamkowe
wzgórze i historyczną 
zabudowę Placu Piastów, z trzema
wieżami.
Dzisiaj możemy stąd podziwiać
"wieżę ciśnień", którą wzniesiono
obok zamku na początku XX 
wieku i powstałą w 1928 r. wieżę
kościoła św. Piotra i Pawła. W 
latach siedemdziesiątych została
wyburzona najstarsza i 
najcenniejsza wieża północnego
skrzydła zamku. Prawdziwą 
ozdobą tego terenu jest wiekowy
rozłożysty dąb, który rośnie przy
ul.Żeromskiego. Dąb uważany
był, zarówno w tradycji polskiej,
jak i w germańskiej, za drzewo
święte, za symbol zdrowia i
potęgi.
Być
może,
rosnący
tu dąb
jest
świadectwem jakiegoś 
wydarzenia. Od zachodu ten teren 
zamyka ulica Andersa (dawniej
Żymierskiego), która jest
pozostałością dawnego 
średniowiecznego traktu 
związanego z oławskim zamkiem. 
Najciekawsza jest jednak ulica
Wałowa, której jedna strona
przylega do parku, a druga do
murów dawnej remizy
strażackiej, powstałej w latach
1825-1845. Ulica Wałowa jest w
zasadzie ulicą bez adresu,
ponieważ stojący przy niej 
budynek z pierwszej połowy XIX 
wieku, ma wejście od strony 
PI.Piastów.
Spacer ulicą Wałową 
przywodzi na myśl wędrówkę po
położonej gdzieś na podgórzu
miejscowości, ponieważ teren,
przez który przebiega ulica,
obniża się w kierunku północnym.
Kiedyś różnica poziomów
musiała być większa, a na 
obszarze, przez który biegnie 
dzisiaj ulica Żeromskiego, szumiała
woda stawu zamkowego.
Został on osuszony przed 
rokiem 1810. Naprzeciw wlotu ulicy
Wałowej do ulicy Żeromskiego
stał do początków lat
sześćdziesiątych . budynek
oławskiej mleczarni.
Starsi oławianie z pewnością
pamiętają ten na biało 
pomalowany dom, w który m zaopatrywali się
w mleko, szczególnie wtedy, 
kiedy zapomnieli zrobić zakupy w
nielicznych wówczas sklepach.
Nazwa ulicy Wałowej wskazuje,
że prowadziła do wałów, czyli
obwarowań oławskiego zamku.
Nazwa jest historyczna i 
znakomicie pasuje do tej malowniczej i w
zasadzie mało znanej z nazwy uli-
czki.Gdy idziemy tą uliczką w
stronę Placu Piastów, roztacza się
przed nami wspaniały widok na
oławski zamek, kościół Piotra i
Pawła, budynek nr 6 przy Pl.Pia-
stów, który ma XVIII-wieczny 
rodowód. Na początku XX wieku
uległ on gruntownej przebudowie
i otrzymał istniejącą do dzisiaj
elewację.
Ulica Wałowa ożywi się na
wiosnę. Otoczona zielenią 
krzewów i drzew, zachęcać będzie
do spacerów i odpoczynku.
POCHODZENIE I ZNACZENIE NAZWY- JELCZ-LASKOWICE
Każda nazwa miejscowa coś 
oznacza, ma swoją, czasem bardzo
burzliwą, historię, a nie jest to, jak
wielu uważa, zlepek 
przypadkowych głosek oznaczających jakiś
punkt na mapie. Dla wnikliwego 
badacza nazwa może stanowić
wskazówkę o mieszkańcach 
miejscowości, ich zajęciach, 
narodowości itp. Nazwa jednego z
najmłodszych miast w Polsce, Jel-
cza-Laskowic składa się z dwu
niezależnych nazw sąsiednich 
miejscowości Laskowic Oławskich i
Jelcza. W średniowiecznych 
dokumentach, na starych mapach można
znaleźć zapisy dotyczące Laskowic
w formie: Lascouichi - 1203 r., La-
scouici -1208 r„ Laskowicz -1293 r.
Świadczą one o niewątpliwie
dwunastowiecznej metryce 
miejscowości. Warianty tej nazwy nie
wskazują oczywiście, że
mieszkańcy średniowiecznych 
Laskowic łamali sobie język 
wymawiając nazwę swej wsi, lecz
świadczą o nieporadności skrybów
próbujących zapisać polskie nazwy
łacińskimi literami. W wiekach XIV i
późniejszych obowiązywała nazwa
Laskowice i Laskowitz, z tym że ta
druga nazwa była 
nieporównywalnie częstsza, w związku z
napływającym na Śląsk żywiołem
niemieckim. Pod koniec lat 
trzydziestych XX wieku administracja
hitlerowska starała się zatrzeć
słowiański charakter nazw śląskich.
Zmieniła również nazwę Laskowic
na Markstadt. Po wojnie 
przywrócono mu nazwę Laskowice.
Etymolodzy nazwę tę tłumaczyli
jako siedzibę rodu Laska. Lasek to
skrót imienia Lasota czyli
łacińskiego Sylwestra. Według innej
wersji, nazwa oznaczałaby ludzi
mieszkających pod lasem.
Obojętnie którą wersję przyjąć za
bardziej prawdopodobną, obydwie
pochodzą od słowa "Las", które
świadczy o polskich mieszkańcach
miejscowości.
Nazwa Jelcz ma trochę młodszą
metrykę, co wcale nie znaczy, że
miejscowość jest młodsza, lecz że
nie trafiła wcześniej na 
średniowieczne pergaminy. W dokumentach
znajdujemy zapisy Jelcze - 1246 r.;
Jelcz - 1268 r. lub też Jeltsch. W
zależności, czy kancelarię prowadził
Niemiec czy Polak, występowały 
wersje pierwsza i druga. Jest to nazwa
dzierżawcza urobiona od imienia
Jalecz lub Jelec i znaczy osada 
Jelca, Jalca.
W czasach brunatnego reżimu
nazwa ta nie została zmieniona. Po
wojnie zmieniono tylko pisownię.
Jest to jedna wersja, choć wiem, że
są jeszcze inne.
Stanisław Borkowski
?
yfe tokt:
Zdjęcie w poprzedniej gazecie
przedstawiało rury z ciepłowni przy 
ul.Wiejskiej, zatorami kolejowymi, przy drodze w 
kierunku Strzelina. Tym razem nagrodę wylosował
Andrzej Lechowski (Oława, Plac Zamkowy
25/2) i on otrzyma kupon upoważniający do
kupna dowolnej rzeczy na kwotę 100.000,- zł w
sklepie DANA przy ul.Żeromskiego 1.
Dziśkolejnazagadka. Gdzie to jest? Prosimy
o odpowiedzi na kartkach (można wrzucać do
skrzynki w bramie naprzeciw policji) lub 
telefonicznie: 33-557 w godz. dyżurów.
serdecznie na zakupy i poleca
przeróżne modne drobiazgi na każdą
okazję. U nas tanio - sprawdź ! Wybierzesz
dla siebie coś na pewno.
ul. Żeromskiego 1
SK�?AD I HANDEL
MUM
Oława, ul. 3 Maja (przy IM), lei. M-892
Zni>€UINIflMV
TRANSPORT IZAUIDUN6K
ZANIM KUPISZ
SPRAWDŹ U NOS !
UllUII
JANPOL
tel. 39-684 lub 39-685
BIURO
RnCHUNKOUU€
uj Oławie
oferuje usługi w zakresie:
- prowadzenia ksiąg podatkowych
- doradztwa ekonomiczno-prawnego
Zainteresowanych zapraszamy
uj godz. 8.00 -15.00 do siedziby biura
P.W. "JAN POL"
55-200 Oława, ul. 3 Maja 20/22 (naprzeciw tartaku)
SPRZCDflZ
CCRflMIKI
AUDOUILANCJ
tel. 39-485
- pustak szczelinowy (MAX)
-cegła pełna ki. 150 i kl.100
- cegła dziurawka
Transport + rozładunek na miejscu
CENY KONKURENCYJNE
DO WYNAJ�?CIA
WOLNOSTOJĄCA HALA
O POW. 156 M KW.
(12m x 13m)
położona
przy ul. 3 Maja la
Wiadomość w biurze
Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej
w Oławie przy ul. 3 Maja la,
telefon 322-24, 345-80
GABIN€T
INT€fiNISTVCZNO-
-UlTRfiSONOGRRFICZNY
BADANIA JAMY BRZUSZNEJ DZIECI
I DOROS�?YCH, GRUCZO�?U
TARCZYCOWEGO I PIERSIOWEGO,
PROSTATY
lek. chorób wewnętrznych
T,wa Superson-tiyra
POSIADAJĄCA CERTYFIKAT POLSKIEGO
TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO
O�?AWA, UL. GAZOWA 7
V 322-55. 341-51
WTORKI I PlflTKI
16.00 - 17.00
gazeta
^f WYBORCZA
BIURO OG�?OSZE�?
tu nie przepłacisz
tel. 111 -389 (Brzeg)
zadzwoń, o zjauui sie
u Ciebie nasz akwizytor
ZAPRASZA DO SWOICH SKLEPÓW
D.H. "Junior', ul. 3 Maja (za dworcem PKS), tel. 33-553
* "<
'SAM" SPOŻYWCZY czynny codziennie od 6.00 do 20.00
w niedziele od 10.00 do 14.00
* OBUWIE DAMSKO-M�?SKIE w tym duży wybór obuwia sportowego
* PASMANTERIA-ODZIEZ czynny codziennie od 10.00 do 18.00
w soboty od 10.00 do 14.00
ZAPEWNIAMY: UMIARKOWANE CENY, MI�?Ą, FACHOWĄ OBS�?UG�?,
DOGODNY DOJAZD I PARKING
WYDZIERŻAWIMY:
stoisko 35 m kw. w D.H. "JUNIOR", pierwsze piętro
stoisko 160 m kw. w D.H. "SENIOR", drugie piętro
Wiadomości Oławskie
Publikowaną dziś informację na temat zasad rozliczania podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok 1993, kierujemy głównie do
pracowników pozostających w stosunku pracy, bezrobotnych, emerytów,
rencistów i osób samodzielnie wychowujących dzieci. Jednakże zarówno
tabela, jak i zasady i limity odliczeń oraz terminy składania zeznań
dotyczą również osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na własny rachunek.
Pracownicy, którzy osiągnęli w roku 1993 dochód tylko z jednego
źródła (od jednego pracodawcy), a nie chcą łączyć dochodów ze
współmałżonkiem ani korzystać z odliczeń - nie muszą składać 
zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym. Wystarczyło do 15.01.1994
złożyć oświadczenie w zakładzie pracy, zobowiązując płatnika do rocznego
obliczenia podatku.
*
Emeryci i renciści -jak już informowaliśmy w poprzednim numerze "WO",
nie muszą składać ZUS-owi oświadczenia o formie rozliczenia dochodów
za rok 1993. Nie tracą też emeryci i renciści prawa do opodatkowania wraz
z małżonkiem i korzystania z ulg i odliczeń.
W takim przypadku (łączenia dochodów lub odliczeń), muszą (bez
potrzeby wcześniejszego składania oświadczeń i kontaktu z ZUS-em)
złożyć w U.S. w terminie do 30 kwietnia 1994 roku zeznanie podatkowe
uwzględniające ich aktualną sytuację. Oczywiście, muszą wcześniej
poczekać na informację z ZUS-u o uzyskanym rocznym dochodzie.
*
Obowiązek złożenia w U.S. zeznania podatkowego za rok 1993 mają ci,
którzy w roku 1993:
1) osiągnęli dochód od więcej niż 1 pracodawcy (zarówno z tytułu umów
o pracę, jak i zlecenia - w tym również zasiłku dla bezrobotnych, renty i
emerytury),
2) osiągnęli dochód wyłącznie z zasiłku dla bezrobotnych,
3) osiągnęli dochód z innych źródeł (np. najem, dzierżawa, działalność
gospodarczą, wolny zawód itp.).
4) nie upoważnili do 15.01.1994 swojego pracodawcy do dokonania
rocznego obliczenia podatku,
5) chcą skorzystać z możliwości łączenia dochodów ze
współmałżonkiem,
6) wychowują samotnie dzieci, a dochód na członka rodziny nie
przekroczył w 1993 r. kwoty 2,5 min złotych miesięcznie,
7) chcą skorzystać z odliczenia wydatków poniesionych na cele 
mieszkaniowe (nabycie, remont lub modernizacja budynku czy mieszkania),
wydatków związanych z rehabilitacją, nauką, darowiznami, nabyciem
akcji, obligacji itp.
*
Tabela podatkowa obowiązująca przy rozliczeniu dochodów za rok
1993.
PODSTAWA OBLICZENIA
PODATKU W Z�?OTYCH
ponad
64 800.000
129 600.000
do
64 800.000
129.600.000
PODATEK WYNOSI
20% podstawy obliczenia minus kwota
- - 864.000
12.096.000+30% nadwyżki ponad
64.800.000
31.536.000 + 40% nadwyżki ponad
129.600.000
Limity odliczeń
a) Darowizny na cele: naukowe, naukowotechniczne, oświatowe, 
oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultu religijnego, kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska i sportu, wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie
budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych, dobroczynne, ochrony zdrowia,
pomocy społecznej, inwalidów, związane z budownictwem mieszkaniowym
dla samorządu terytorialnego, na budowę strażnic p/pożarowych, ich
wyposażenie i utrzymanie - nie więcej niż 10 procent dochodu
osiągniętego w 1993 roku.
Są też darowizny, które można odliczyć bez żadnego ograniczenia.
Zasadzie tej podlegają darowizny na kościelną działalność charytatywną
i opiekuńczą oraz na rzecz Fundacji Kultury.
b) Odpłatne kształcenie dzieci i młodzieży w szkołach 
niepublicznych (np. prywatnych, społecznych), ale mających 
uprawnienia szkół publicznych - maksymalnie można odliczyć od 
dochodu 6.549.600 zł na każde dziecko.
c) Dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika - za
wydatki te uważa się m.in. udział w kursach, konferencjach i
innych pozaszkolnych formach szkolenia zawodowego,
dokształcanie w formach szkolnych, a także wydatki 
poniesione na egzaminy w celu uzyskania tytułu kwalifikacyjnego oraz
związane z egzaminem państwowym - z języka obcego. 
Maksymalny limit odliczeń z tego tytułu wynosi 1.467.500 zł.
d) Wydatki na nabycie akcji (udziałów) bezpośrednio od Skarbu
Państwa (nie na rynku wtórnym); na objęcie akcji w spółce pracowniczej
utworzonej w 1993 r.; na zakup obligacji od Skarbu Państwa - maksymalnie
od swojego dochodu można odliczyć 12.360.000 zł.
UWAGA: Możliwość skorzystania z w/w limitów odliczeń mają Ci 
podatnicy, którzy osiągnęli dochód w wysokości umożliwiającej im dokonanie
takiego odliczenia.
Limity te są indywidualne, co oznacza, że nie można ich odliczyć z
dochodu współmałżonka.
*
Ulgi mieszkaniowe
1) Prawo do ulg mieszkaniowych przysługuje osobom, które mają tytuł
prawny do mieszkania (przydział kwaterunkowy, umowę najmu, prawo
własności, spółdzielcze prawo do lokalu).
Z ulgi skorzystać może tylko ten. kto poniósł wydatki na własne cele
mieszkaniowe.
Nie przysługuje więc ona np. rodzicom, którzy budują dom dla dzieci.
Limit ulgi mieszkaniowej na uzyskane prawa do własnego mieszkania
wynosi 371.000.000 zł. dla obojga małżonków od dochodu uzyskanego
w Polsce.
Z pewnej ulgi mieszkaniowej (w całości w/w kwoty) można skorzystać
tylko raz w okresie obowiązywania ustawy.
Jeżeli np. małżonkowie w roku 1992 odliczyli od dochodu wydatki na
budowę domu mieszkalnego w kwocie 40 min złotych, to w roku 1993 mogą,
oczywiście, o ile takie wydatki ponieśli, odliczyć tylko 331 min zł. (331 -40).
UWAGA!
- ulga mieszkaniowa nie przysługuje podatnikowi, który:
- kupił dom lub mieszkanie na wolnym rynku,
- wykupił na własność mieszkanie kwaterunkowe lub spółdzielcze-loka-
torskie.
2) Prawo do ulgi przysługuje też podatnikowi, który poniósł wydatki na
remont i modernizację domu lub mieszkania.
a) Przysługuje ono niezależnie od tytułu prawnego do mieszkania.
b) Może z niej skorzystać główny lokator, najemca lub oczywiście
właściciel mieszkania.
c) Nie ma do niej prawa ten , kto tylko mieszka z głównym lokatorem
lub najemcą i z własnych dochodów remontuje jego mieszkanie (dom).
Limit tego rodzaju ulgi w okresie obowiązywania ustawy wynosi
74.200.000 zł. Wydatki można odliczyć, jeżeli ich wysokość przekroczy
7.420.000 zł.
W roku 1993 podatnik może skorzystać jednocześnie z 3 ulg:
1) na zakup gruntu pod budowę lub prawa wieczystego użytkowania
gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.
UWAGA: podatnik ma prawo odliczyć wydatki na zakup w takiej 
wysokości, w jakiej faktycznie je poniósł, ale odliczenie nie może być wyższe, niż
kwota wynikająca z pomnożenia ceny m2 9runtu x 35°-
Jest to maksymalne odliczenie, z jakiego można skorzystać w okresie,
gdy obowiązuje ustawa, tj. od 1.01.1992.
2) na budowę domu mieszkalnego, jego modernizację lub zakup 
mieszkania
3) remont zrujnowanego domu lub mieszkania.
*
Przedstawione powyżej informacje nie wyczerpują całej problematyki
zasad rozliczania podatku dochodowego za rok 1993. W przypadku
zbieżności prawa do różnych ulg, U.S. prosi o bezpośredni kontakt,
celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień. Uzyskać je można telefonicznie
pod numerem tel. 340-25 (-26 i -96) wew. 18 i 21 lub osobiście w pokojach
12 i 14 na I p U.S.
UWAGA!
Zeznanie podatkowe można bezpłatnie przesyłać pocztą - listem 
poleconym - w miejscu na znaczek wpisując informację "zeznanie 
podatkowe za 1993 rok" oraz nr PIT-u.
Bezpłatnie można także dokonywać w urzędach pocztowych wpłat
podatku na rachunek właściwego U.S. (ze względu na miejsce 
zamieszkania).
Dla U.S. w Oławie rachunek jest następujący: NBP OO WROC�?AW
93057-3984-222-3
Wiadomości Oławskie
W urzędach pocztowych będą też do dyspozycji podatników plakaty z
adresami i numerami kont (rachunków bankowych) U.S. z terenu 
województwa wrocławskiego a także blankiety dowodów wpłat na rachunek U.S.
w Oławie.
*
Druki zeznań podatkowych można pobierać w U.S. oraz Urzędzie 
Rejonowym, Urzędach miast i gmin.
Przypominamy! Ostateczny termin złożenia zeznań do 30 kwietnia
1994 r.
Do zeznań nie należy dołączać:
a) inf. PIT-11
b) rachunków na poniesione wydatki.
Dokumenty te należy przechowywać przez 3 lata i okazywać na 
ewentualne żądanie urzędu.
Prosimy o nieodkładanie do ostatniej chwili składania zeznań, 
szczególnie przez tych, którzy chcą skorzystać z odliczeń i ulg, a mają
związane z tym wątpliwości.
Chcemy, żeby pracownicy U.S. mogli takim podatnikom poświęcić więcej
czasu, bez zniecierpliwienia czekających w kolejce.
Informację przygotowały: naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie 
Janina Kiesz i z-ca naczelnika Bożena Baranowska.
opracowała: Bogusława Notz
W dzisiejszym odcinku będę próbował wyjaśniać znaczenie nazwisk
odmiejscowych, występujących na naszym terenie, zaczynających się na
literę K. Pomimo starań z mojej strony, odcinki te coraz bardziej 
przypominają stronice z jakiegoś słownika, co może razić niektórych bardziej 
wybrednych czytelników. Wydaje mi się jednak, że forma ta jest w miarę możliwości
czytelna i nie ma potrzeby dodatkowo gmatwać, układając nazwiska np. wg
znaczenia, a nie początkowej litery. W dalszym ciągu zapraszam do 
wymiany uwag na temat etymologii nazwisk. Szczególnie interesują mnie sygnały
od osób, o których nazwiskach pisałem, że są prawdopodobnie
przekręcone, przeinaczone. Uwagi od tych osób utwierdziły mnie w tym
przekonaniu lub wyprowadziły z błędu. Nazwiska bardzo często
przekręcane były na granicy przez nie zawsze dobrze po polsku piszących
urzędników. Czasem jedna literka może zasadniczo zmienić znaczenie
nazwiska, co jest bardzo istotne dla wywodu etymologicznego, a nie ma
większego znaczenia dla użytkownika. Jako przykład niech posłużą mi
nazwiska Zaleski i Zalewski. W brzmieniu są bardzo podobne, a znaczą
zupełnie coś innego.
Jarnicki - nazwisko odmiejscowe, oznacza właściciela 
podwarszawskiej wsi Jarnice. Jest to nazwa patronimiczna oznaczająca siedzibę rodu
Jarego, Jarnego. Jary, jamy znaczy silny, zdrowy, wiosenny.
Jarocki, Jarosławski, Jaroszewski - te trzy nazwiskałączą się 
etymologicznie z poprzednim. Pochodzą one od nazw miejscowości rodowych
założonych przez Jarosławów, Jaroszów, Jarotów. Pan wsi Jaroty, Jarotki
to Jarocki, podobnie Jaroszewski to właściciel wsi Jarosze, Jaroszew.
CZERWONA KARTKA
Mieszkańcy Oławy pytają, gdzie podziała się lampa wisząca
nad wejściem do Urzędu Miejskiego. Może ktoś coś wie ?
Jarosławski natomiast to właściciel wsi Jarosławów, Jarosław lub też jakiś
znamienitszy mieszkaniec miasta Jarosław - kupiec, urzędnik itp.
Jarzecki, Jarzębski - właściciel wsi Jarzęby, Jarzębnik itp. - kilkanaście
miejscowości nosi takie nazwy, które mówią, że teren był porośnięty jarzą-
bem.
Jaskólski - właściciel wsi Jaskóły, Jaskółki - kilka miejscowości. Nazwy
te mówią, że ich założycielami byli ludzie nazywani Jaskóła, Jaskółka itp.
Jaśnikowski - nazwisko pochodzi od słowa "jasny", co znaczyć mogło
promienny, pogodny, jasny blondyn. Raczej nie jest to nazwisko 
odmiejscowe.
Jaworski - nazwisko urobione od nazwy miejscowości Jawor, Jaworki,
Jawory. Nazwy te oznaczają teren porośnięty jaworem.
Jerzykowski i Jeżewski - te nieco zbliżone do siebie nazwiska 
pochodzą od miejscowości Jerzyków, Jerzyki i Jeże, Jeżów. Pierwsze dwie
nazwy pochodzą od imienia Jerzy, a drugie dwie od przezwiska, przydomka
Jeż lub też być może od miłych zwierzątek - jeży. •
Jezierski - nazwisko odmiejscowe, oznaczające jakiegoś szlachcica
posiadającego wieś Jezioro - kilkadziesiąt miejscowości w Polsce.
Jędrzejewski - pan wsi Jędrzejewo (kilka miejscowości). Założycielem
tych wsi był jakiś Jędrzej. Jędrzej to inna forma imienia Andrzej, Andreas
znanego w Polsce od XII wieku.
Kabaczewski - właściciel wsi Kabaty, Kabatki, Kabat. Kabat to obcisły
kaftan, mundur żołnierski. Nazwy te pochodzą od kogoś przezywanego
Kabat.
Kaczkowski, Kaczorowski - nazwiska odmiejscowe oznaczające
właścicieli wsi noszących nazwy Kaczki, Kaczków, Kacze, Kaczka, oraz
Kaczor, Kaczorek, Kaczorki, Kaczorowo, Kaczorowy, Kaczorów. Te nazwy
mogą pochodzić albo od kaczek, których obfitość musiała być na tym
terenie znaczna, albo od założyciela wsi nazywanego Kaczor, Kaczka.
Kaletyński, Kaliciński- nazwiska odmiejscowe. Kalety ński to właściciel
lub mieszkaniec miejscowości Kalety. Co do drugiego nazwiska - mam
wątpliwości. W Polsce brak miejscowości Kality. Raczej jest to forma odoj-
cowska nazwiska. Syn kogoś, kogo nazywano Kalita, był identyfikowany
jako np. Janek (od) Kalitów, Janek Kaliciński, Janek Kalicin. Nazwiska
pochodzą od słowa Kaleta (tureckie galeta), co znaczy farba, mieszek,
tobołek. Gwarowo "Kalita".
Kalinowski, Kaliński - nazwiska oznaczają właścicieli wsi Kalina, 
Kalinowa, Kaliny itp. (kilkadziesiąt miejscowości w Polsce).
Kamiński - nazwisko odmiejscowe oznaczające właściciela wsi Kamień,
Kamienna, Kamienne, Kamienno, Kamienny, Kamieńce itp. (ponad sto
miejscowości w Polsce). Są to nazwy topograficzne występujące w całej
Polsce. Oznaczają miejsca kamieniste lub z jakimiś charakterystycznymi
głazami narzutowymi.
Kopacki, Kopaczyński - pan wsi Kopacz lub Kopacze, albo też 
nazwisko odojcowskie oznaczające syna kopacza.
Karaszewski, Karpiński, Kiełbiński - nazwiska te pośrednio pochodzą
od nazw ryb. Karaszewski to pan wsi Karasy, Karaś itp. Karpiński - pan wsi
Karpie, Karpin, a Kiełbiński to właściciel wsi Kiełpień, Kiełpin, Kiełpinek.
Nazwisko chyba powinno brzmieć Kiełpiński, chyba że nie jest odmiejscowe
tylko odojcowskie i oznacza syna Kiełba.
Karski - nazwisko odmiejscowe oznaczające jakiegoś szlachcica ze wsi
Karsko, Karski itp.
Kawarski - nazwisko prawdopodobnie zniekształcone. Jeżeli 
przyjmiemy, że jest to nazwisko odmiejscowe, to powinno mieć postać Karwarski od
podstawy Karw, karwa. Karwa to w dialekcie krowa, a karw to stary leniwy
wół. Karwarski to pan wsi Karwary.
Inna wersja, to nazwisko brzmiało Kowarski, od miejscowości Kowary.
Aby uprawdopodobnić którąś z wersji, trzeba by zbadać jakieś stare 
dokumenty, akta urodzenia itp., ale to już wykracza poza zakres niniejszej
publikacji.
Kawecki - pan wsi Kawa, Kawec itp. Nazwa pochodzi od ptaka Kawki
lub też od osoby przezywanej Kawa (kawa mogło kiedyś znaczyć "plotkarz").
Kazimierski - nazwisko odmiejscowe oznaczające właściciela jednej z
wielu wsi noszących nazwę Kazimierz, Kazimierzów itp. lub też nazwisko
znamienitszego mieszkańca dzielnicy Krakowa- Kazimierza lub Kazimierza
Dolnego.
Dalsze nazwiska na literę K i L w następnym odcinku.
Stanisław Borkowski
PIĄTEK
28 stycznia
PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.25 Domowe przedszkole
10.05 "Stracone złudzenia" (3)
- film fab. prod. franc.
12.00 Wiadomości
12.15 Magazyn Notowań
12.45 Dla dzieci - "Ciuchcia"
13.30-15.55 TV Edukacyjna
13.30 The Lost Secret (16)
13.45 Ludzie i polityka (16)
14.00 Stan ducha
14.15 Szaleństwa medycyny
14.25 Euroturystyka - Rymanów
14.40 Spojrzenie na Niemcy
15.00 Doskonali, niedoskonali
15.15 Jeśli nie Oxford, to co?
15.40 Biznes start
16.05 Dla dzieci - "Ciuchcia"
17.00 Teleexpress
17.20 Test - Mag. konsumenta
17.40 'Tata, a Marcin powiedział.."
18.00 Randka w ciemno
18.45 W kraju Żulu Gula
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.15 "Basen topielców" film USA
22.15 Sprawa dla reportera
22.35 Pragraf i człowiek
23.00 Wiadomości
23.15 Gorąca linia
23.30 "Chłopcy z paczki" -1. USA
1.25 Yves Montand na
estradach świata (1)
2.00 Zakończenie programu
PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35 Przeboje Dwójki
8.05 Programy lokalne
8.35 "Bataman" (32)
9.10 Muzea Austrii - film dok.
9.40 Świat kobiet
10.05 Oslerreichbild ani Sonntag
-film w wersji oryg.
10.35 Ulica Sezamkowa
11.00 Panorama
11.10 Seans filmowy (powt.)
11.40 Róbta cochceta
12.00 "Pospieszalscy"
12.40 "My i nasz dom"
13.00 Panorama
13.05 "Prostanck Alaska" -S.USA
13.50 Koncert laureatów XXV
Festiwalu Folkloru Ziem
Górskich - Zakopane'93
14.45 Reporterzy Dwójki
przedstawiają - "Szkaradka"
15.00 "Zawód - amator" -1 dok.
15.30 Powitanie
15.35 "Batman" (powt.)
16.00 Panorama
16.05 Klub Yuppies?
16.30 "HRABINA COSEL" (1)
- serial prod. polskiej
17.20 Tęsknoty i marzenia
17.40 "Welcome to America"
18.00 Panorama
18.05-21.00 Programy lokalne
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Za chwilę dalszy ciąg
programu
22.15 "Przystanek Alaska" (powt.)
23.00 TEATR SENSACJI
- "UMAR�?EM, AI?Y ŻYĆ" (3)
0.30 Panorama
0.35 Chłodne, krystalicznie
czyste strumienie - film dok.
1.25 "Pewnego razu w Lizbonie"
- serial prod. portugalskiej
3.00 Studio sport
5.00 Zakończenie programu
29 stycznia
PROGRAM I
7.00 Rondo
7.20 Rynek-Agro
7.45 Z Polski...
8.05 W drugim planie
8.25 Wszystko o działce
9.00 Wiadomości
9 10 Ziarno
9.35 5-10-15 i film "Tajna misja"
11.00 "Na szlaku przygody"
- serial dok.
11.50 Ludzie i zdarzenia - rep.
12.00 Wiadomości
12.10 Sceny i obrazy
12.40 By odnaleźć duszę
13.15 Studio sport
14.00 Walt Disney przedstawia
15.15 Zimowe MTV
15.35 TEATR WSPOMNIE�?
- "Nie igra się z miłością"
17.00Teleexpress
17.20 Muzyczna Jedynka - finał
18.10 "Dzień za dniem" - s. USA
19.00 Małe wiadomości DD
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO
20.30 "Emma, Królowa Mórz
Południowych" (1) - film fab.
22.20 Wiadomości
22.30 Niezwykłe biografie - f. dok.
23.25 Sportowa sobota
23.35 Program rozrywkowy
0.10 Sportowa sobota
0.35 "W walce z gangsterami" film
2.00 "Bawcie się!"
2.55 Zakończenie programu
PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35 Kaliber
8.00 Ulica Sezamkowa
9.00 Tacy sami
9.20 Nauka języka migowego
9.25 Powitanie
9.35 "Małe ojczyzny" - film dok.
10.05 Halo Dwójka
10.10 RODY POLSKIE
- Tyszkiewiczowie (1)
10.40 Róbta co chceta
11.00 Leonard Bernstein
- Spotkania z muzyką
12.00 Akademia Filmu Polskiego
- "Żywot Mateusza"
13.30 "Franciszek Brodniewicz"
-film dok.
14.00 Niepokoje końca XX wieku
14.20 Halo Dwójka
14.30 Studio sport
15.20 Halo Dwójka
15.25 Zwierzęta świata
- serial dok. ang.
15.55 Losowanie Gier Liczbowych
16.00 Panorama
16.05 Do trzech razy sztuka
16.30 Tatry
16.55 Program dnia
17.05 "CZTERDZIESTOLATEK
18.00 Panorama
18.05 Programy lokalne
18.30 Gra
19.00 "Janek"
- sylwetka Jana Kaczmarka
20.10 Rzeczpospolita Druga i Pól
21.00 Panorama
21.25 Słowo na niedzielę
21.40 "Przyjaciele"
22.10 "Jesień Cheyennów"
- western USA
0.35 Studio sport
1.35 Gwiazdy wytwórni
płytowej GRT
2.25 Ballady jazzowe
3.00 Studio sport
5.20 Zakończenie programu
::■:•>:■:••::-.-: :--:-.-:-:■::■■:-:■■::■
ZAKUPY
RATY
11 nas ląipisz na dogodnych warunlcacfi pralki, lodówki
oraz inny zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego
* B€Z ŻYRANTÓW - do 24 rot
* KORZYSTNC ODS€TKI - 2,03%
* PI€RWSZA WP�?ATA TVLKO 10% WRRTOŚCI
* MINIMUM FORMALNOŚCI - wszystko
zciłatuuisz lu sklepie
* KILKR TOWARÓW W RAMACH J€DN€J UMOWY
* HONORUJEMY UTILITY CRRD
* UPUSTY DLA €M€RYTÓW I RENCISTÓW
Oława, Rynek 15, lei. 390-99
TOWAR ODWOZIMY BEZP�?ATNIE
DO DOMU KLIENTA
30 stycznia
PROGRAM I
7.00 Rolnictwo na świecie
7.15 Przystanki codzienności
7.35 Tydzień
8.30 Notowania
9.00 "Zamek Eureki"
9.25 Spotkanie z lokomotywą
9.40 Dla dzieci - Teleranek
10.10 "Domek na prerii" - s. USA
11.00"Dinozaury"-serialdok. USA
12.00 Telewizyjny koncert życzeń
12.30 "Skarby i upiory, czyli
hrabia opętany" (1)
13.10 Z kamera wśród zwierząt
13.35 W STARYM KINIE
- "Zabili go i uciekł" - komedia
15.00 Minilista przebojów
15.30 Spięcia
16.00 "Szalom"-film dok.
16.40 Antena
17.30 "Dynastia Colbych" (5)
18.20 7dni-świat
18.50 Studio 6
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.15 "Maltbu Road 2000" - s. USA
21.15 Sportowa niedziela
22.15 Jedna sytuacja
22.40 Muzyka w starych murach
23.25 "Ognie polne" - film jap.
1.05 Symfonie faustowskie
Franciszka Liszta
2.00 Zakończenie programu
PROGRAM II
7.30 Echa tygodnia
8.00 "Piotruś Pan i piraci"
8.25 "Malibu Road 2000"
9.10 Słowo na niedzielę
9.20 Szlachetne zdrowie
9.30 Programy lokalne
10.30 Kant gigant
11 00 Godzina z Hanną Barbera
12.00 "Upadek Cesarstwa
Rzymskiego" (2) - film USA
13.30 Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy - Rozliczenie
13.45 Szlachetne zdrowie
14.00 "Artur Rubinstein - f. dok.
15.20 Halo Dwójka
15.30"WOW" (4) - serial s-f
16.00 Panorama
16.20 Animals
16.55 "Dzieciaki, kłopoty i my"
17.20 Wydarzenia tygodnia
17.50 Chimera
18.20 Halo Dwójka
18.30 Gra
18.55 Poznajmy
Krzysztofa Kieślowskiego
19.30 Zatańcz flamenco (cz.ll)
19.55 Szlachetne"zdrowie
20.00 "A kuku, panie Kruku"
20.05 Szlachetne zdrowie
20.10 Godzina szczerości z
Jerzym Waldorffem
21.00 Panorama
21.25 Pokaz mody Azzara
22.20 "Ojcowie i synowie" (5)
- serial prod. niemieckiej
23.30 Mój wzrok
24.00 Panorama
0.05 Sport
2.05 Zakończenie programu
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i społeczność uczniowska
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
zwraca się z prośbą o finansowe wsparcie organizacji wypoczynku
zimowego. Nauczyciele wychowania fizycznego podjęli się
nieodpłatnie organizacji obozu sportowo-wypoczynkowego
w okresie ferii zimowych -1994r.
Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie nasze
go przedsięwzięcia, które dla wielu uczniów będzie jedyną
formą wypoczynku.
Prosimy o przelewanie pieniędzy na konto:
BGŻ - Wrocław LO - Oława
"ZIMOWISKO"
893022-286-1612-143-132-5
PONIEDZIA�?EK
31 stycznia
PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.30 Domowe przedszkole
10.05 "Dynastia Colbych" (5)
10.55 Muzyczna Jedynka
11.00 Przyjemne z pożytecznym
11.20 Gotowanie na ekranie
11.40 Szkoła dla rodziców
12.00 Wiadomości
12.15 "Augusta Zamoyskiego
odkrywanie sztuki" - film dok.
12.45 Dla młodych widzów
13.30-15.55 TV Edukacyjna
13.30 Szkc�?y w Europie - Szwecja
13.50 "Frans I lais z Antwerpii"
- film dok. prod. holcndrskiej
14.45 Polak a władza
15.05 Władza podziemna
15.25 Oblicze władzy
15.45 "Władza"
16.05 Luz
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.20 Kwant
17.40 Prawnik domowy
17.55 Oprawa dnia
18.05 "A teraz Frannie!' (5-ost.)
- serial prod. USA
18.30 llienale architektury
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.00 Prosto z Belwederu,
20.20 Teatr Telewizji Na Świecie
- "Wszystko jesl względne"
22.20 Magazyn Samorządowy
22.40 Gość Muzycznej Jedynki
23.00 Wiadomości
23.15 Gorąca linia
23.25 Muzyczna Jedynka
23.40 "Życie na sprzedaż" (ost.)
- serial prod. włoskiej
1.20 Przeboje B Kaczyńskiego
2.10 Zakończenie programu
PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35 Przeboje Dwójki
8.05 Programy lokalne
8.35 "Przygody Alfreda 
Jonatana Kwaka" (39) - serial anim.
9.10 "Miłość i dyplomacja" (5)
9.40 Ona
10.05 Impresje dalekich 
oceanów - serial dok.
11.00 Panorama
11.10 Studio sport
12.00 "MA�?E SMOKI" (2) - s. dok. |
13.00 Panorama
13.0J5 "Czterdziestolatek" (powt.)
14.00 "Pan Kleks w kosmosie"
-film prod. polskiej
15.20 Jasełka
16.00 Panorama
16.05 Studio sport - narty
16.15 DEDYKACJE - pr. muz.
16.40 Przegląd kronik filmowych
17.15 Polska Kronika Filmowa 5/941
17.30 "Miłość i dyplomacja" (5)
18.00 Panorama
18.05 Programy lokalne
18.35 Koło fortuny
19.05 "MA�?E SMOKI" - s. dok.
20.05 "Błyskawice" (23-ost.)
20.25 Auto
21.00 Panorama
21.30 Sport
22.00 NOC DETEKTYWÓW
- "Perry Mason" - "Utracona
miłość" - kryminał USA
23.35 Maraton trzeźwości
0.05 Panorama
0.10 Noc i stres
0.25 Muzyka a zdrowie
0.45 "Błyskawice" - serial USA
1.05 Super Bowi
1.55 Zakończenie programu
WTOREK
1 lutego
PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.30 Domowe przedszkole
10.00 "Życie" (20) - serial jap.
10.45 Armie świata - pr. dok.
11.00 Giełda pracy, ...
11.20 Jaki jesteś, teatrze lalek
11.45 Uszyj sama
12.00 Wiadomości
12.15 MAGAZYN NOTOWA�?
- Ach, te konie...
12.45 Dla młodych widzów
13.30-15.55 TV Edukacyjna
13.35 Nasz Bałtyk
13.50 Kuchnia
14.05 Klub domowego komputera
14.20 3-2-1 kontakt
14.45 �?yk matematyki
15.00 Rysuj z nami!
15.15 Z wiedzą przez życie
15.30 Joystick'
16.05 Halo, 5-10-15 oraz film
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.20 Sensacje XX wieku
17.40 Chaplin - narodziny
tragikomedii"
18.30 Rewizja nadzwyczajna
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.25 "Dotknięcie ręki" - film fab.
22.05 Listy o gospodarce
22.35 Świat U. Sipińskiej
23.00 Wiadomości
23.15 Gorąca linia
23.30 Niezwykłe biografie - film dok.
0.25 Po północy
1.10 Siódemka w Jedynce
2.00 Zakończenie programu
PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35 Przeboje Dwójki
8.05 Programy lokalne
8.35 "Annette" (48) - ser. anim.
9.10 "Miłość i dyplomacja"
9.40 Świat kobiet
10.05 Impresje dalekich
oceanów - serial dok.
10.55 Studio Dwójki
11.00 Panorama
11.05 Studio sport
11.35 Cyrki świata
13.00 Panorama
13.05 "Nad rzeką Murray" (2)
- serial prod. australijskiej
14.00 "Pan Kleks w kosmosie"
- film dla dzieci prod. polskiej
15.05 Przeboje Dwójki
15.35 Maraton trzeźwości
16.00 Panorama
16.05 Sport - gem, set, mecz
16.15 Dom
16.45 Ojczyzna-polszczyzna
17.00 Co jest grane
17.10 W poszukiwaniu prawdy
17.35 "Miłość i dyplomacja" ser.
18.00 Panorama
18.05 Programy lokalne
18.35 Koło fortuny
19.05 "Roy Lichtenstein" -f. dok
20.00 Studio Teatralne Dwójki
- "Lunia"
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Pogotowie ekologiczne
22.00 PER�?Y Z LAMUSA
- "Śmiertelny pocałunek"
24.00 Panorama
0.05 "Wróg wroga" (4) - serial
prod. szwedzko-niemiecko-
austriacko-włoskiej
0.50 Zakończenie programu
ŚRODA
2 lutego
PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.15 Mama i ja
9.30 Domowe przedszkole
10.00 "Na wariackich papierach"
- serial prod. USA
10.50 Muzyczna Jedynka
10.55 Taki jest świat
11.20 Krajobraz kultury - Sanok
11.35 Podróże na Kresy - rep.
12.00 Wiadomości
12.15 Magazyn Notowań
12.45 Dla młodych widzów
13.30-15.55 TV Edukacyjna
13.30 "Chochlikowe psoty, czyli
zmagania z ortografią"
13.45 "Do miłości" czyli staropolska
liryka miłosna - pr. edukacyjny
14.15 Hanna Banaszak
śpiewa "Treny"
14.50 Sztuka interpretacji
15.25 Miłość stulecia
15.50 Jaka szkoła?
16.05 5-10-15 oraz film
17.00Teleexpress
17.20 Stop
17.40 Co na to mama?
18.05 "Na wariackich papierach"
- serial USA
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.15 Studio sport
22.10 GRAMY 1TOSF.NK1 (1)
22.55 Program na jutro
23.00 Wiadomości
23.15 Gorąca linia
23.25 Muzyczna Jedynka
23.30 "Żyć na krawędzi"
- dramat prod. greckiej
1.05 Życie moje - pr. M.Snakowskiej
2.05 Zakończenie programu
PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35 Przeboje Dwójki
8.05 Programy lokalne
8.35 "Kacper i jego przyjaciele"
- serial anim. prod. USA
9.00 Studio Dwójki
9.10 "Miłość i dyplomacja" (7)
9.40 Świat kobiet
10.05 "Impresje dalekich oceanów"
- serial dok. prod. francuskiej
10.55 Studio Dwójki
11.00 Panorama
11.05 Studio sport
11.50 Cyrki świata
12.55 Studio Dwójki
13.00 Panorama
13.05 "Historia pewnej miłości"
-filmTP
14.00 "Cudowne dziecko"
- film prod. polskiej
15.35 Przeboje Dwójki
16.00 Panorama
16.15 Magazyn przechodnia
16.25 Zwierzęta wokół nas
16.50 Los. Totalizatora Sportowego
16.55 Kto ty jesteś - Peszkowski
17.05 Giełda
17.30 "Młość i dyplomacja" ser.
18.00 Panorama
18.05 Programy lokalne
18.35 Koło fortuny
19.05 "Litwo, słyszę Twój głos"
20.00 "Historia pewnej miłości"
- film fab. prod. polskiej
21.00 Panorama
21.30 Ekspres reporterów
22.05 "Na antenie" (6-ost.)
- serial USA
22.30 Tadeusz Boy-Żeleński - f. dok
23.10 Paryż - Saint Louis
23.25 Vademecum teatromana
24.00 Panorama
0.05 Art-noc
1.30 Zakończenie programu
3 lutego
PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia ,
9.30 Domowe przedszkole
10.05 "Policjanci z Miami"
- serial prod. USA
10.55 Muzyczna Jedynka
11.00 Kwadrans na kawę
11.15 Panie na planie
11.40 Smoczek czy grzechotka?
12.00 Wiadomości
12.15 Magazyn Notowań
12.45 Dla młodych widzów
13.30- 15.55 TV Edukacyjna
13.35 "Historia ziarnka piasku"
- film dokumentalny
14.00 Nie tylko dinozaury
14.15 łiko-iego
14.30 ZWIERZ�?TA ŚWIATA
- film dok. prod. angielskiej
15.05 "Przez lady i morza"
15.35 My dorośli
15.55 Program dnia
16.05 Halo, 5-10-15 oraz film
16.50 Muzyczna Jedynka
17.20 Miliard w rozumie
17.45 Antena
18.05 "Jeśli zechcesz - potrafisz"
- film dok.
18.30 Znaki czasu
18.55 Studio
19.00 Tęczowy mini-box
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.00 Bilans
20.20 "Policjami z Miami"
21.10 Studio 6
21.15 Debata Jedynki
22.05 Z. OGÓRKIEM PO KRAJU
- Życie nocne
22.25 Pegaz
23.00 Wiadomości gospodarcze
23.20 Gorąca linia
23.30 Muzyczna Jedynka
23.35 "Ognista krew" (3)
- serial dok. prod. angielskiej
0.20 To lubię
1.25 Pełen odlot
- program satyrystyczny
1.45 Zakończenie programu
PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35 Przeboje Dwójki
8.05 Programy lokalne
8.35 "Zorro" - serial anim. USA
9.00 Transmisja z obrad Sejmu
- w przerwie ok. godz. 11.00 i
13.00 Panorama
15.30 Powitanie
15.35 Neptun TV - De Mono
16.00 Panorama
16.05 Sport
16.35 Mój mały świat
16.55 W cieniu Kremla
17.30 Miłość i dyplomacja" (8)
18.00 Panorama
18.05 Programy lokalne
18.35 Koło fortuny
19.05 Małe ojczyzny - film dok.
20.00 Spotkanie z Marią Fołtyn
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Historie o historii (5)
21.55 "Pocałunek wróbla"
-film prod. fińskiej
22.50 STUDIO TEATRALNE
DWÓJKI - "Robert Zucco"
0.15 Panorama
0.20 TV Dante
1.40 Zakończenie programu
HEEEE3 burto
1 iMBflHk^Hhkdk^a^HBH
GDY JEST ZIMNO
POTRZEBNE SĄ NAPRAWD�? CIEP�?E UBRANIA
I MY JE MAMY !!!
fiRTVKU�?V ODZJŚZOUJC
DzicujinnsTUJO * konfckcjr
PO�?CZOSZNICTWO * BICUZNfl
bogaty wybór
OBUWIA SPOINOWEGO
2h 38-655
ZAPRASZAMY
w poniedziałki-piqtki godz. 8.00-17.00, soboty godz.8.00-14.00
DLA STA�?YCH KLIENTÓW UMOWNE TERMINY P�?ATNOŚCI
SK�?AD OPA�?U
ii
L U
A"
W O�?AWIE, STRZELINIE I WIĄZOWIE
PRZY STACJACH TOWAROWYCH PKP
OF€RUJ€MV TANIO DO SPRZ€DRZV
W�?GIEL KOKS
I Mlfl�?
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY
TELEFONICZNIE W O�?AWIE
W399-84 DO GODZ. 15.00
ff 340-27 PO GODZ. 16.00
POSIRDF)MV UJtflSNV ZHtflDUN€K I TRANSPORT
ILKi
TT\
Oława, ul. PA�?ACOWA 3
(obok Komendy Policji)
łel. 30-096
SPRZEDAŻ NOWYCH
OPON, D�?TEK I FELG
PO CENACH HURTOWYCH
PROWADZIMY RÓWNIEŻ SPRZEDAŻ
OPON I FELG UŻYWANYCH
ZAPRASZAMY OD 8.00 DO 17.00, SOBOTY OD 8.00 DO 12.00
NAPRAWA OPON BEZD�?TKOWYCH
systemem PANG oraz REMA IIP TOP
WYWAŻANIE KÓ�?
PRACUJEMY CA�?A DOB�? - TEl. 388-52,30-096
PRZEDSI�?BIORSTWO US�?UG
TECHNICZNO-SOCJALNYCH
Jelcz-Laskowice. ul. Techników 12
te/. (071) 380-61 w. 61 60.
fax (071) 13 94 19, tlx 071-2608
oferuje:
PRZEGLĄDY TECHNICZNE
REJESTRACJE POJAZDÓW WSZYSTKICH TYPÓW
BADANIA TECHNICZNE:
- przed pierwszą rejestracją pojadzdów sprowadzonych
z zagranicy,
- pojazdów złożonych z części i zespołów łej samej
marki i łypu (SK�?ADAKI),
- pojazdów złożonych z części różnych marek i typów,
- pojazdów, w których wprowadzono zmiany konstrukcyjne
lub ich przeznaczenia,
- związane z ustaleniem masy własnej pojazdów oraz
ładowności,
- nadawanie, wybijanie numerów na silnikach (blokach
silników), podwoziach, nadwoziach pojazdów,
w których te zespoły są numerowane fabrycznie
oraz pojazdów typu SAM.
ŚWIADCZYMY US�?UGI BLACHARSKIE
UJVNPU/WUJ€/VW:
AUTOBUSY TURYSTYCZNE NA WYCIECZKI KRAJOWE
I ZAGRANICZNE.
SAMOCHODY SKRZYNIOWE O �?ADOWNOŚCI 2,5 - 26 t.
DŹWIGI SAMOCHODOWE. TELESKOPOWE O UDŹWIGU 10 t,
SAMOCHODY SAMOWY�?ADOWCZE 8 - 18 t
PROWADZIMY
BIURO TURYSTYCZNE
Oława, ul. 3 Maja 6
tel./fax 39-863
US�?UGI TECHNICZNE:
NflRZCDZlOUJNin
WYPOSAŻONA J€ST UJ SP€CJAIISTYCZN€ OBRABIARKI,
UMOŻUUJIRJAC€ UJYKONANI€ UJSZ€lKI€GO P/PU:
- PRZVRZRDÓUJ
POMIAROWYCH,
- NARZCDZI,
- FORM DO TWORZYW
SZTUCZNYCH
ŚWIADCZYMY
US�?UGI W ZAKRESIE:
obróbki cieplno-chemicznej
stall
- precyzyjnej obróbki
ręcznej
HOTEL
Posiadamy do wynajęcia komfortowo
wyposażone pokoje 2 13 osobowe.
Oferujemy zakwaterowanie indywidualnym
klientom i zorganizowanym grupom
turystycznym.
PRZEDSI�?BIORSTWO HANDLOWO-US�?UGOWE
ANDRZEJ PÓ�?ROLNICZAK
OtfiWn„UL 3 MflJfi 20/22 (MfiGflZVNV HSP), T€L/FnX 347-29
zaprasza do samoobsługowej
HURTOWNI KAWY I ARTYKU�?ÓW SPOŻYWCZYCH
TOWARY MASOWE
Z W�?ASNEJ PAKOWALNI
KONSERWY RYBNE I MI�?SNE
CIASTA I ROLADY FIRMY "DAN-POL", S�?ODYCZE
0l€J
PRZYPOMINAMY, ZE NIE PROWADZIMY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
W SPRZEDAŻY: CUKIER, T�?USZCZE ROŚLINNE Z &RZECU,
NAJTA�?SZA ORYGINALNA \ZEQETA i SZWEDZKA MARGARYNA
HURTOWNIA CHEMICZNA
Oława, ul. Opolska 7
cyfieruje.:
SKAJ TAPICERSKI
OD 40 DO 60 TYS, Z�?
ZA METR BIEŻĄCY
BOGATY WYBÓR,
KOLORÓW I WZORÓW
FARBY LAKIERY W CENACH PRODUCENTA
CHEMI�? GOSPODARCZĄ
TAPETY
PROWADZIMY
SPRZEDAŻ DETALICZNĄ
znpftnsznMY od 9.00 do ió.oo
//^-r A 1 ♦^-r>* I' ZAPRASZA
PU * IA/1 * I J *>£> SWOICH
.H. rvLJ-S skupów
"ARTUR" i "DANIEL"
Oława, ul. Chrobrego 30 i 30A
zapra«amv HA 2Altu:r
oferujemy w dużym wyborze:
oferujemy w dużym wyborze:
- ART. ELEKTRYCZNE, żyranc
przewody, wyłączniki,
- ARMATUR�? SANITARNĄ,
- FARBY I LAKIERY, KLEJE
- OKLEINY SAMOPRZYLEPNE
MEBLOWE I DEKORACYJNE
- CZ�?ŚCI ZAMIENNE
I AKCESORIA
dole,
SKODA
ZAPRASZAMY CODZIENNIE
w godz. 9.00 - 18.00, soboty 9.00 - 14.00
PIMCfl Ul HANDLU
III grupo inwalidzka mile widziana
tel. 348-21 po godz. 20.00
WYSTAWIAMY FAKTURY VAT
OŚWIATA
QT^ł Oiaura, ul 11 Listopada 23a
*
Zaprasza na kursy prawa jazdy kat A, B, T, palaczy CO. j.
obcych (niemiecki, angielski), BHP, P-POŻ - wszystkich typów i
inne w/g zlecenia. Zapewniamy materiały szkoleniowe, oplata w
dogodnych ratach. Zapraszamy od 8.00 do 16.30, tel 342-54.
Podpatrzone, podsłuchane na oławskim podwórku
Niebezpiecznie Jest u zbiegu ulic Polnej i Opolskiej,
obok baru "Auto-Stop". Wokół sklepu z częściami
samochodowymi uruchomiono targowisko sprzedaży
samochodów. Problem w tym, że teren ten, ze względu
na bezpieczeństwo, nie jest odpowiedni na 
prowadzenie tego rodzaju handlu. Ograniczyło to w znacznym
stopniu widoczność pojazdom wyjeżdżającym z
ul.Polnej na tym dość ruchliwym skrzyżowaniu, przy
trasie Wrocław-Opole, a także spowodowało
dewastację i zniszczenie części trawnika.
Dość oryginalne, a zarazem prymitywne rozwiązanie
zastosował właściciel, który podjeżdżając własnym 
samochodem pod drzwi sklepu, nie zwraca uwagi na chodnik
oraz rosnącą w pobliżu zieleń.
Możliwe w tej mierze rozwiązanie, to po prostu 
skorzystanie z pobliskiego parkingu, który nie jest w pełni 
wykorzystany. Można tam z powodzeniem zaparkować i
ustawić samochody do sprzedaży.
(spostrzegawczy)
KORWIN
W O�?AWIE
Unia Polityki Realnej
w Oławie
zaprasza na
spotkanie z
Januszem
i KORWIN-MIKKE
I które odbędzie się dnia
4 lutego 1994 o godz. 18.00
w sali klubu "Parnas"
(przy ul. 1 Maja).
ZAK�?AD HANDLOWO-US�?UGOWY
"HAWO"
oraz
DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA
"POMOC DZIECIOM"
zapraszają na
BASEN KĄPIELOWY
Oława, pi. Sienkiewicza 8 (Zakład Przyrodoleczniczy)
PROPONUJEMY NAST�?PUJĄCY ZAKRES US�?UG:
- naukę pływania dzieci już od 5 roku życia
(20-godzinny kurs 2 razy w tygodniu)
- pływanie korekcyjne
(ćwiczenia uzupełniające gimnastykę korekcyjną)
- pływanie rekreacyjne (indywidualne oraz w grupach
zorganizowanych np. pracowniczych, rodzinnych itp.)
INFORMACJE I ZAPISY: tel 34-084 w godz 9.00-19.00
W OKRESIE FERII ZIMOWYCH OD 1 DO 13 LUTEGO
BILETY WST�?PU W CENACH PROMOCYJNYCH:
DLA DZIECI I M�?ODZIEŻY SZKOLNEJ -15 tys. zł
DLA POZOSTA�?YCH OSÓB - 20 tys. zł
Wraz z nastaniem nowego 1994 r. serdeczne życzenia składają
juniorzy klasy międzyokręgowej
wraz z trenerem Zbigniewem Iselem.
4 stycznia rozpoczęliśmy ciężkie przygotowania do rundy wiosennej sezonu
1993/94. Rundę rewanżową rozpoczynamy 19 marca meczem w Bielawie. Do tego
czasu będziemy się solidnie przygotowywać w obiektach naszego klubu.
Prosimy o gorący doping wiosną.
PS Zdjęcie wykonano po jednym z wyczerpujących treningów.
Na zdjęciu od góry, od lewej: Jacek Zendwalewicz, Marcin Józefowicz,
Zbigniew Szwarc, Mirosław Żygadło, Janusz Bagiński.
Poniżej: Andrzej Przybyła (ręka), Szymon Standio, Marcin Koziura, trener
Zbigniew Isel, Tomasz Kłonowski, �?ukasz Boratyński, Artur Woźniak.
Siedzą: Jarosław Sady, Mariusz Wiech, Krzysztof Smoliński, Marcin �?obodziec.
Na zdjęciu brak: Pawia Drobniaka, Dariusza Jurkiewicza, Piotra Kluzka i 
kierownika Władysława Szpytko.
Juniorzy Moto-Jelcza.
PPH U Bogdan Oleś
Oława, PI. Zamkowy 24 (w podwórzu), tel. 39-776, tel. dom. 328- W
NOWO OTWARTY SKUP RTV
ii
TELEWIZORY MAGNETOWIDY, ODTWARZACZE, SPRZ�?T HiFL
ANTENY SATELITARNE, RADIA SAMOCHODOWE, OSPRZ�?T RTV,
KASETY AUDIO VIDEO, PRZEWODY ANTENOWE, ALARMY
SAMOCHODOWE .SILICON., KOMPUTERY: Comodore i Amiga
SPRZEDAŻ RATALNA
MONTAŻ
ANTEN SATELITARNYCH, ODBIORNIKÓW
RADIOWYCH, ALARMÓW SAMOCHODOWYCH
ZAPRASZAMY OD 9.00 D017.00, W SOBOTY OD 10.00 D014,00
Wiadomości Oławskie
11
Mniejszości wyznaniowe
ZIELONOŚWIĄTKOWCY
Zielonoświątkowcy znani są
ze swego przekonania, że Duch
Święty może obdarzyć ludzi
mocą: prorokowania, mówienia
innymi językami, uzdrawiania,
odpędzania demonów, jeśli 
tylko dozna cudownego dotyku.
- Dlaczego w Oławie tak 
niewielu wie o zielonoświątkowcach?
- W Oławie jest niewielu 
wyznawców - około 20, którzy starają się
prowadzić akcję ewangelizacyjną
na ulicach miasta. Osoby chcące
dowiedzieć się czegoś więcej o 
naszej działalności nakłaniam do
słuchania Radia RTF z Wrocławia
100, 6 UKF (audycje w piątki 19.00-
20.00 oraz w niedziele 20.00-22.00),
czytania czasopisma 
"Chrześcijanin". Nabożeństwa odbywają się w
zborze we Wrocławiu na ulicy Miłej.
- Jak jest zorganizowany Wasz
Kościół?
- Duchownymi Kościoła są 
diakoni i prezbiterzy, mogący pełnić 
funkcje pastora, ewangelisty, 
kaznodziei, nauczyciela Słowa Bożego,
prezbitera okręgowego lub 
prezbitera naczelnego. Duchowni nie są
nhie<~' celibatem
Podstawową |ednostką w Koście-
,,. j , , ,.j niuicijo czele stoi
,—.. .i _,0, r^^n starszych.
Kościół zielonoświątkowy podzielony
jest na okręgi kościelne (obecnie jest
ich dwanaście), którym przewodzą
prezbiterzy okręgowi. Koordynują oni
pracą zborów w okręgach, 
reprezentują okręgi w Naczelnej Radzie Kościoła
oraz przewodniczą posiedzeniom
Okręgowych Kolegiów Duchownych,
w których skład wchodzą duchowni
danego okręgu. Najwyższą władzą
Kościoła jest synod, zbierający się
co 5 lat. Wybiera on zarząd Kościoła,
który wraz z prezbiterami 
(wybranymi uprzednio wterenie), stanowi 
Naczelną Radę Kościoła. 
Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i
zarządu jest prezbiter Kościoła, 
wybrany przez Synod.
- Jakie są Wasze główne 
prawdy wiary?
- Wierzymy w:
* nieomylność całości Pisma
Świętego,
* W Trójjedynego Boga - Ojca,
Syna, Ducha Świętego,
* synostwo Boże Jezusa 
Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego,
narodzonego z Marii Dziewicy,
* w śmierć Jezusa na krzyżu za
grzechy świata,
* w zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa w ciele,
* we wniebowstąpienie Jezusa i
powtórne Jego przyjście,
* w chrzest Duchem Świętym,
przeżywaniem go w pełni i w dary
łaski,
* w uzdrowienie chorych przez
wiarę w zbawcze dzieło Jezusa
Chrystusa,
* w wieczne życie i wieczne
potępienie (nie wierzymy w
czyściec).
Ponadto wierzymy w
predestynację (przeznaczenie), lecz
mimo to każdy ma szansę na 
zbawienie.
- Powiedz coś o obrzędach 
zielonoświątkowców.
- Chrzest wodny jest złożeniem
świadectwa przed Bogiem i ludźmi,
że przez wiarę w Chrystusa 
chrzczony doświadczył przeżycia 
zbawienia, odpuszczenia grzechów, że 
ślubuje dozgonną wierność Bogu.
Chrzest wykonywany jest w imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego, a
chrzczony zostaje cały zanurzony w
wodzie.
Wieczerza Pańska obchodzona
jest pod dwiema postaciami chleba
i wina, na pamiątkę męczeńskiej
śmierci Jezusa Chrystusa. 
Obecność Chrystusa w Wieczerzy jest
rzeczywistością, ale duchową - nie
jest materialna.
Pokuta i spowiedź - wyznawcy
spowiadają się bezpośrednio Bogu,
ale rozmowa z duszpasterzem także
ma miejsce.
Małżeństwo jest zawierane 
poprzez ślubowanie i modlitwę
nowożeńców oraz modlitwę i
nabożeństwo duchownego.
- A co z chrztem w Duchu
Świętym?
- Prawie wszyscy 
zielonoświątkowcy stoją na stanowisku, że
chrzest Ducha jest wzmocnieniem,
wyposażeniem w moc Ducha
Świętego, tzn. w dar mówienia 
innymi językami, dar uzdrawiania 
chorych, dar prorokowania, dar
wypędzania demonów. Charles Par-
ham (według historyków - założyciel
ruchu zielonoświątkowego), w 1901 r.
zdogmatyzował mówienie innymi
językami jako znak chrztu w Duchu
Świętym.
- Co sądzicie o wyznawcach
innych religii?
- Zgodnie z przykazaniem miłości
nie potępiamy ich, choć nie 
zgadzamy się z ich teoriami.
Z Magdą
- zielonoświątkowcem
- rozmawiał
Kryspin Matusewicz
POMOGLI
NAM
Tradycyjnie już, Polski 
Komitet Pomocy Społecznej -
Zarząd Miejski w Oławie przy
ul.11 Listopada 25
zorganizował akcję 
obdarowywania rodzin wielodzietnych
paczkami świątecznymi.
Bardzo bogate paczki
żywnościowe otrzymało
łącznie 95 rodzin 
wielodzietnych i matek samotnych z
dziećmi.
Paczki zostały zakupione
dzięki funduszom własnym 
organizacji oraz pomocy 
właściciela firmy "ROTEX" - Andrzeja
Ryżaka i Hurtowni Atrykułów
Spożywczych Andrzeja
Półrolniczaka
Naszym dobroczyńcom 
serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy również za stałą
współpracę pozostałym
mieszkańcom Oławy, którzy
dobrowolnie wspierali
działalność naszej organizacji.
Szczególnie gorące
podziękowanie składamy
państwu Możejkom.
Liczymy na dalsze wsparcie
naszej działalności w 1994 r.
Ewelina Mykietyn
prezes ZM PKPS w Oławie
MOPS DZI�?KUJE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Oławie serdecznie dziękuje panu
Krzysztofowi Rozenbergowi - 
dyrektorowi Jelczańskich Zakładów 
Samochodowych, panu Andrzejowi
Ryżakowi - właścicielowi zakładu
produkcji artykułów z tworzyw 
sztucznych "ROTEX", panu Marianowi
Kottowi - właścicielowi hurtowni
artykułów motoryzacyjnych w 
Stanowicach, panu Marianowi 
Cieślakowi - przedsiębiorstwo "Metalerg" w
Oławie - za pomoc finansową przy
organizacji Wigilii dla samotnych
mieszkańców naszego miasta w
Dziennym Domu Pomocy Społecznej
w Oławie,
SKLEP FIRMOWY RSP
Oława, ul. Lipowa 22
UPRZEJMIE ZAWIADAMIA O ROZPOCZ�?CIU
SPRZEDAŻY WSZELKICH ROŚLIN
W SEZONIE 1994r.
Polecamy:
- środki ochrony roślin
dla działkowców,
- sprzęt ogrodniczy,
- nawozy sztuczne,
ekologiczne
- narzędzia ogrodnicze
- torf, podłoże dla roślin
doniczkowych
i ogrodowych,
- doniczki i pojemniki,
- folie ogrodnicze, płachty
namiotowe
Zapraszamy codziennie w godz. 9.00 - 17.00
w wolone soboty w godz. 9.00 - 13.00
CO, GDZIE, ZA ILE?
Drogerie
pasta do zębów Maxam 75 ml
pasta do zębów Colodent 95 ml
proszek "E" nowy standard
krem do golenia "Consul"
krem do golenia "Wars"
szampon ziołowy "Pollena"
mydło "Lux"
Chrobrego
k/poczty
12,3
13,3
.
6,5
-
8
7
Kwadraciak
14
_
.
.
11
.
8
Wieżowiec
.
12,5
13,5
-
.
8,5
-
1 Maja "Na
schodkach"
13
14,5
13
7
-
-
-
DH "Na
Brzeskiej"
_
13
13
_
8
-
9
OŚRODEK KULTURY PROPONUJE
6
NA KONCERT,
W PffOSKAMIB:
-aAirKU-oK*;/ai&f Ammw.
MUZYCZNA-
CYCANEKIA-
LESZEK KOFEC
i KOMĄNJ&MĄ�?CZUK
za smcrAKLEM
• tuvm, JSBEBBB -'
&łKmK4'ZZSffiA7?1-
%łUAX
********
Na dwóch pierwszych czytelników "W.O.",
którzy przyjdą do redakcji,
czekają zaproszenia
BAL
KARNA WA�?OWY
w stylu lat 60-tych
12 lutego 94 r., g. 20.00
7 godzin wyśmienitej zabawy
przy zespole muzycznym
grającym muzykę lat 60-tych
oraz wiele atrakcji, m.in.
* quiz muzyczny * konkurs tańca *
* konkurs na najciekawszy strój z lat 60-tych *
WST�?P - 70.000 zł od osoby
Konsumpcja we własnym zakresie
(zapewniamy tylko napoje zimne i gorące)
POST REGIMENT
STAN OSKARŻENIA
HURT
4 lutego '94 r., godz. 18.00
bilety w cenie 45.000 zł do nabycia:
Ośrodek Kultury
Księgarnia "KWADRACIAK"
Księgarnia Muzyczna w Rynku Informacja: tel. 32-829
FERIE ZIMOWE DLA DZIECI I M�?ODZIEŻY SZKOLNEJ
281 — WERNISAŻ WYSTAWY HALINY �?OŚ
29 I - 12 II — WYCIECZKI AUTOKAROWE
4 I 10 II — WYJAZDY DO TEATRU LALEK
we WROC�?AWIU
1 I 8 II (wtorki) — DYSKOTEKI
KURSY PRZYSPIESZONE
KURS J�?ZYKA ANGIELSKIEGO
KURS J�?ZYKA FRANCUSKIEGO
KURS J�?ZYKA NIEMIECKIEGO
KARATE
RYTMIKA
KURS TA�?CA DISCO
ODP�?ATNOŚĆ — 120.000 zł
Wiadomości Oławskie
13
XI DNI M�?ODYCH
TALENTÓW w TARNOWIE
Podczas tygodniowego festiwalu
(21-28 listopada) przez tarnowskie
sale koncertowe przetoczyła się istna
fala muzyki i jej młodych adeptów.
Nie sposób opisać każdego z nich,
ale spojrzenie z pewnego dystansu
pozwala na wybranie 
najciekawszych osobowości, tych, które
zostały w pamięci na dłużej. (...)
Absolutnym objawieniem i nie
kwestionowaną "osobowością" 
festiwalu był zespół "Non-strom" (Paweł
Mykietyn - klarnet, Justyna - Rekść
- Raubo - wiolonczela, Andrzej
Rękas - puzon i Maciej Grzybowski
- fortepian). Podczas swojego 
koncertu zaprezentowali oni kompozycje
Schoenberga, Weberna, Serockiego,
Góreckiego oraz utwory samego
"szefa" zespołu - Pawła Mykietyna
(olawianina - przyp. red.) Występ ten
był ekscentryczny nie tylko przez
swój program, lecz także przez
atmosferę; jaką wprowadzili młodzi
wykonawcy. Potrafili oni nie tylko
zająć i zainteresować słuchaczy, ale
wręcz ich sterroryzować absolutną,
żelazną dyscypliną wykonania. 
Muzyka nabrała kształtów 
przestrzennych; tam gdzie miała "grać" cisza,
egzekwowana była również od 
publiczności, a sami wykonawcy 
zamierali bez ruchu (jak w Musiquette IV)
- Góreckiego.
Takie doskonałe wyczucie formy
i równowagi muzycznej, czasu, 
proporcji i dynamiki cechowało
również same kompozycje Pawła
Mykietyna. 4 Preludia - piękne i
precyzyjnie wykonane przez 
Macieja Grzybowskiego, w których
kompozytor pokazał rozległą gamę
środków wyrazu, od tradycyjnych,
jak polifonia, przez ostinato, 
operowanie wieloma planami, 
harmoniczną kolorystykę aż po nowsze:
punktualizm czy naturalna wibracja
strun wykorzystana jako tło. (...)
Agata Stawska
(RUCH MUZYCZNY, 9 stycznia br.)
KOŚCIÓ�? NA GAZIE
Podwaliny
1 kwietnia 1992 r., na prima aprilis,
pan Kazimierz dostał pozwolenie na
budowę zagrody. Ruszył z kopyta. Na
placu uwijało się od 10 do 50 
robotników pracujących za wikt i opierunek.
- Już wtedy podejrzewaliśmy pana
Domańskiego o budowę kaplicy -
mówi Andrzej Solski, architekt 
miejski - ale nie mogliśmy przecież
ingerować, bo w myśl prawa, dopóki
nie ma zewnętrznych objawów kultu,
nie można mówić o budowli 
sakralnej.
Jesienią 1993 ocknęli się 
gazownicy. Jan Kolupa brał udział w 
rutynowej kontroli gazociągów - Z pokładu
samolotu jak na dłoni ujrzałem zarys
"katedry" -wspomina-A pod nią idzie
przecież gazociąg.
We wrześniu 1993 r. DOZG
poinformował Urząd Miasta w
Oławie, że budowa obiektu 
sakralnego narusza strefę bezpieczeństwa
gazociągu. Kościół to przecież nie
prywatna zagroda, ale obiekt
użyteczności publicznej. W myśl 
cytowanego już rozporządzenia 
ministra przemysłu, obiekty takie muszą
być oddalone od rury co najmniej o
65 metrów. DOZG zasugerował
wstrzymanie inwestycji.
Na budowę ruszyła komisja z
Urzędu Miasta - Stwierdziliśmy, że
Domański na pewno nie buduje 
zagrody. Mało tego: zastaliśmy wylane
fundamenty obiektu, na który 
inwestor nie miał pozwolenia. To były 
podwaliny kościoła- mówi Andrzej Solski.
Urzędnikom wpadła w ręce ulotka,
w której jak wół jest napisane, że na
ziemi Kazimierza Domańskiego
powstaje świątynia. Potwierdziły
się też plotki, iż w kaplicy bywają 
wierni. To dało podstawę do 
natychmiastowego wstrzymania budowy.
Urząd polecił Domańskiemu
uzgodnić z DOZG sprawę gazociągu
i uzyskać zgodę na zmianę 
kwalifikacji działki rolniczej na budowlaną. Na
gruncie rolnym nie można bowiem
budować kościoła.
Jeszcze we wrześniu 1993 
Kazimierz Domański napisał do DOZG.
Choć twierdzi, że jest w porządku z
przepisami, zaproponował 
sfinansowanie przeróbki gazociągu.
- Słyszałem, że jest to do zrobienia.
Kosztuje 300-400 milionów. Bez 
problemu mogę zapłacić - macha ręką
inwestor.
Do stycznia 1994 r. gazownicy nie
odpowiedzieli na pismo
Domańskiego.
- Ten pan po prostu odbił piłeczkę
- tłumaczy Jan Kolupa z DOZG - 
Powinien przyjechać do nas z 
dokumentacją budowy i uzgodnić warunki
techniczne korekty. Właśnie go do
tego wzywamy.
Domański dziwi się, kiedy patrzy
na posesję sąsiada-rzemieślnika. Ten
ma do gazociągu jeszcze bliżej, a
mimo to DOZG wydał mu zgodę na
przeciągnięcie gazu z domu do 
warsztatu. W gazowni słyszę, że sąsiad
też ma dziś kłopoty. Można jednak
założyć, że przy dobrej woli obu stron
trasa gazociągu zostanie zmieniona,
ale obuduje się go rurami o grubych
ścianach. Pozostaje jeszcze kwestia
działki.
Zlot świętych
Domański Sumaczy, że nie może
jej szybko przekwalifikować na 
budowlaną, bo odwleka się termin 
zatwierdzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta. Architekt
A.Solski to potwierdza, ale sądzi, że
w najbliższym czasie kwestią tą radni
się zajmą. Nie przypuszcza, by 
wniosek Domańskiego został 
oprotestowany. Podczas wstępnej konsultacji
nad planem nikt nie wnosił
zastrzeżeń do lokalizacji prywatnego
kościoła. Przekwalifikowanie gruntu
kosztuje sporo milionów złotych
wpłaconych do kasy miasta. Pan
Domański przyjmuje tę informację ze
stoickim spokojem.
- Buduję z ofiar - mówi rencista.
Wspomaga go Polonia. Żyje z żoną w
dwupokojowym mieszkaniu w
wieżowcu - Nie stawiam kościoła dla
siebie. Gdy ukończę, przekażę go
Kurii. Skierowałem już odpowiednie
pismo.
Kuria Metropolitalna Wrocławska
wzbrania się jednak przed tą 
darowizną. Referent ks.Stanisław
Krzemień odpowiada na propozycję
Domańskiego w te słowa: "Jeśli chce
pan przekazać Kurii 
nieruchomość, powinien pan zmienić 
warunki na zgodne z prawem 
kanonicznym".
- Pan Domański chciałby w jednej
z kaplic uprawiać swój kult. Może to
robić tylko osoba duchowna - 
wyjaśnia ksiądz.
- Kościół zawsze lekceważył
uzdrowienia - smuci się pan 
Kazimierz, ale zaraz dodaje, że na 
pewno dogada się z hierarchią. (...)
Waldemar Chudziak
(Polityka, 15 stycznia 1994 roku)
Drzewa umierają stojąc!
To nie tytuł przedstawienia 
teatralnego lecz ponura 
rzeczywistość polegająca na stwierdzeniu
sukcesywnego pogarszania się
zdrowotności drzew rosnących w
naszym mieście. Wystarczy
przejść się ulicami, aby na własne
oczy zobaczyć ich ubytek, a także
degradację i to nie z przyczyn
obiektywnych, lecz po prostu z
powodu ludzkiej bezmyślności i
głupoty. Przykładem w tej mierze
może być szczelnie obmurowana
wokół własnego pnia akacja
rosnąca w narożniku budynku nr
35 przy ul.1 Maja.
Pozbycie się i rozkruszenie jednej
warstwy muru z kamiennej kostki
brukowej świadczy z jaką siłą i 
determinacją to drzewo walczy o 
dalsze przetrwanie. Jest raczej pewne,
że ta waleczna akacja bez naszej
pomocy poniesie klęskę. 
Podobnych przykładów obmurowanych
bądź zalanych betonem drzew jest
znacznie więcej przy ul.3 Maja i 
Sikorskiego (obok Zakładu Naprawy
Taboru Kolejowego), a także na 
wielu innych ulicach miasta, (np. przy
W 1993 roku budżet państwa
zaoszczędził na innych niż 
przewidywano terminach waloryzacji rent i
emerytur prawie 8 bln zł, czyli po
około 1,2 min na jedną starą głowę.
Teraz wiadomo kto uratował
budżet. Renciści i emeryci!
*
Wg CBOS (z grudnia) 77 % 
respondentów aprobuje działalność
wojska, 70 % - rzecznika praw 
obywatelskich, 68 % - policji, a 66 %
telewizji. 54 % aprobuje działanie
Kościoła, a 52 % władz swojej gminy
lub miasta. W rywalizacji 
związkowej OPZZ (35 % aprobaty) 
wyprzedza NSZZ "S" (25 %) i NSZZ "S" 80
(22 %). Jeżeli chodzi o sam
wierzchołek, to Sejm zyskuje a 
prezydent traci.
A oto niektórzy dłużnicy Komisji
Likwidacyjnej RSW: KPN - 4 mld zł,
PC - 2 mld, SLCh - ponad miliard.
Komisja rozpoczęła już 500 
procesów o pokrycie długów. Zamierza
wytoczyć dalsze sto, aby odzyskać
w sumie ponad 130 mld zł.
Co roku do "Księgi Rekordów
Guinnessa" przychodzi ok.10 tys. 
listów z całego świata z informacjami
o pobitych rekordach. W ciągu
ostatnich dwóch lat z Polski
nadeszło takich zgłoszeń 2,5tys.(!).
Według ostatnich doniesień, mimo
tylu listów, "Księga Rekordów" nie
sprzedaje się w Polsce dobrze, więc
firma zamknęła już biuro w naszym
kraju.
Bić rekordy ? Jesteśmy 
pierwsi ! Ale żeby o tych rekordach
czytać - nie, taki rekord u nas nie
padnie...
ul. Młyńskiej, o której pisaliśmy -
przyp. "WO")
Zapoczątkowana przez Koło Pol-
■ skiego Klubu Ekologicznego akcja
"Chrońmy Drzewa w Naszej Gminie"
jest okazją do aktywnego włączenia
się do tej niezwykle pożytecznej i
szlachetnej inicjatywy przez 
zainteresowanych mieszkańców, a 
szczególnie młodzież szkolną. Warto byłoby
również w miejsce drzew ściętych
zasadzić nowe, w tym także na tych
terenach, gdzie, zgodnie z planem
zagospodarowania miasta, tego 
rodzaju zasadzenia są przewidziane.
(t)
14
Wiadomości Oławskie
ZnD€CVDUJ€ KONDKJfl
•••
W dniu, w którym ukaże się 
niniejsze wydanie "WO", kadra trzecioli-
gowych piłkarzy KS "Moto-Jelcz"
Oława będzie się szykowała do 
powrotu z 11-dniowego zgrupowania
w Karpaczu. Bazą tego 
zgrupowania był Dom Wypoczynkowy "Jelcz",
a głównym celem - kondycja, czyli
sprawność fizyczna zawodników.
Popularnie mówi się o "ładowaniu
akumulatorów".
Pod wodzą trenera Zdzisława
Nabiałczyka i jego asystenta, 
zarazem masażysty, Mieczysława
Haśkiewicza - na to zgrupowanie
wyjechało 18 zawodników, w tym
kilku juniorów. Po prostu wszyscy,
którzy tworzyli klubową kadrę 
seniorów w rundzie jesiennej - z jednym
wyjątkiem. Nie zobaczymy na
wiosnę w naszej drużynie Dariusza
Maksymowicza, który będzie
występował w lll-ligowym klubie 
niemieckim FC Neubrandenburg. Nie
bierze też udziału w 
przygotowaniach do rundy wiosennej Szymon
Jastrząb, którego kontuzja, 
odniesiona jesienią podczas treningu, 
leczy się bardzo opornie. Ten 
utalentowany piłkarz, który trafił do
naszego klubu z Bierutowa, został
wyłączony przez pechowe 
zderzenie, po rozegraniu zaledwie paru
spotkań rundy jesiennej.
Przygotowania do piłkarskiej
wiosny rozpoczęły się w Moto-Jel-
czu w pierwszym dniu roboczym 
roku 1994. Były to zajęcia na sali oraz
na boisku, co umożliwiła wyjątkowo
ciepła pierwsza połowa stycznia.
Plan gier kontrolnych jest już 
znany. Oławscy kibice mają tym razem
wyjątkowo korzystny terminarz
sparringow. Moto-Jelcz będzie
rozgrywał te mecze w lutym we
wszystkie soboty na swoim boisku:
z Bielawianką (5.II.), z rezerwą 
Śląska Wrocław (12.11.), z Pandą
Wrocław (19.11.) i z Lechią
Dzierżoniów (26.11.). Początek - o
godz.11.00, a tylko z Pandą o
godz.14.00. �?atwo zatem
zapamiętać, a terminy marcowe 
podamy później.
Początek rundy rewanżowej w III
lidze wyznaczono na 20 marca. W
tym dniu, na godzinę 12.00, 
przyjedzie do Oławy Kryształ Stronie 
Śląskie, który zajął w jesiennej tabeli
piąte miejscez 18punktami ijesttuż
za Moto-Jelczem -' 20 pkt, IV 
miejsce, o 2 punkty mniej niż liderująca
Kuźnia Jawor.
W sekcji piłkarskiej wszyscy
zgodnie twierdzą, że naszą drużynę
stać na odrobienie tej niewielkiej
straty, ale o wszystkim zadecyduje
kondycja - zawodników i klubu.
Chodzi oczywiście o dwie różne
kondycje, bo piłkarzom potrzebna
jest sprawność fizyczna, a klubowi -
finansowa.
Bez większej niż dotąd pomocy
środowiska - władz, sponsorów,
opiekunów, sympatyków - trudno
będzie marzyć (a nawet nie 
bardzo jest sens) o awansie do II ligi...
(EB)
Jelcz-Laskowice
PIERWSI MISTRZOWIE TURNIEJU
8 stycznia 1994 r. w hali sportowej M-G Ośrodka Kultury i Sportu
przeprowadzono I indywidualny turniej tenisa stołowego.
Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:
* dziewczynki - szkoły podstawowe
1. Barbara Pacanek - Jelcz-Laskowice
2. Małgorzata Pielech - Wiązów
3. Agnieszka Pielech - Wiązów
4. Sylwia Celeszczuk - Wiązów
5. Katarzyna Gąsiorowska - Jelcz-Laskowice
* chłopcy - szkoły podstawowe
1. Bogusław Szandała - Oława
2. Tomasz Błachowicz - Jelcz-Laskowice
3. Wiktor Kaczmarek - Oława
4. Daniel Kwiatkowski - Wiązów
5. Sebastian Zawacki - Minkowice
* seniorzy
1. Jerzy Krawczyk - Oława
2. Jacek Sygut - Oława
3. Marcin �?ukasik - Minkowice
4. Ludwik Zawadzki - Minkowice
5. Paweł �?ukowski - Minkowice
W turnieju udział wzięło 42 zawodników.
Sędzią głównym był Szczepan Kobei (sędzia związkowy PZTS).
Następny turniej o "Mistrza Miesiąca" odbędzie się w hali sportowej M-G
Ośrodka Kultury i Sportu w dniu 05.02.1994 o godz.10.00.
^■■^^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■w.v
V /APROSmiK DLA SZACHISTÓW RJ
W niedzielę, 30 stycznia, w
jelczańsko-laskowickiej kawiarni
"Uśmiech" odbędzie się V 
Ogólnopolski Turniej Szachowy o puchar
dyrektora naczelnego JZS - 
Krzysztofa Rozenberga.
Weźmie w nim udział około 80
szachistów, w tym wielu 
zawodników z czołówki szachowej
Wrocławia, Dolnego Śląska. 
Początek zawodów (7 rund systemem
szwajcarskim) o godzinie 10.00. 
Zapisy w godz. od 8 do 9.45.
Turniej sponsorują niemal 
wszystkie zakłady pracy z terenu Jelcza-
Laskowic oraz wielu prywatnych
przedsiębiorców i biznesmenów,
także z Oławy. Sponsorami są m.in.
tacy potentaci, jak Volvo Truck Po-
iand, Coca-Cola West Poland, PO-
SiCz "Polmozbyt".
Najlepszy szachista "miejscowy"
zdobędzie puchar pani burmistrz
Jolanty Lubowicz. Najlepszy za-
wodnik-pracownik JZS - nagrodę
pieniężną (0,5 min zł) Rady 
Pracowniczej Przedsiębiorstwa. 
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I do
XXX, otrzymają dodatkowo (oprócz
nagród) torby reklamowe JZS z 
upominkami, folderami i firmowym 
kalendarzem.
Jest to jedyna chyba impreza 
szachowa w Polsce, w której spotykają
się zawodnicy średnio 
zaawansowani oraz mistrzowie
międzynarodowi FIDE i krajowi.
Oprócz szachistów z terenu Jel-
cza-Laskowic i Oławy, organizatorzy
zapraszają na imprezę kolejnych
sponsorów, zwłaszcza z terenu
Oławy. Ufundowane przez nich 
nagrody wezmą udział w ekspozycji
reklamowej, a każdy sponsor
będzie także miał prawo do 
jednorazowej, bezpłatnej reklamy w "Głosie
Jelcza", którego redakcja jest
głównym organizatorem imprezy.
(MS)
ODPADÓW NIE DA SI�?
UKRYĆ
"Gospodarka" odpadami, 
zmierzająca do ukrywania 
przedstawionego przez nie niebezpieczeństwa,
stała się wysoce dochodowym,
międzynarodowym interesem.
Przedsiębiorstwa opłacają 
specjalne firmy w celu pozbycia się
odpadów i odpowiedzialności za
ich wytwarzanie. Jednakże 
odpady nie znikają, lecz są jedynie
przemieszczane do powietrza,
wody i gleby. Rozproszenie 
odpadów uniemożliwia identyfikację i
pociągnięcie do 
odpowiedzialności winnych szkód 
wyrządzonych środowisku i zdrowiu 
ludzkiemu. Gospodarka odpadami
toksycznymi jest nie do przyjęcia
jako odpowiedź na spowodowany
przez nie kryzys. Nie może być
ona rozważana jako część 
strategii "czystej produkcji" i dlatego 
powinna być zaniechana.
*
Pompowanie i zasypywanie 
odpadów przemysłowych do rzek,
mórz, systemów kanalizacyjnych,
pod ziemię czy do atmosfery ukrywa
je, lecz nadal zatruwa środowisko.
Zanim naukowcy zidentyfikują 
substancje skażające w wodzie czy w
glebie, nieodwracalne szkody będą
już wyrządzone.
Systemy oczyszczania ścieków
metodą napowietrzania czy odstoj-
ników stosują odparowywanie jako
środek rozproszenia toksycznych
środków chemicznych w 
atmosferze. Inne mniej lotne toksyczne 
substancje, które nie ulegają 
wyparowaniu, stęża się w suche
pozostałości, którymi zasypuje się
zagłębienia terenu.
*
Składowiska te penetrują glebę
nawet w przypadku zabezpieczenia
ich plastykową osłoną lub gliną. 
Toksyczne odpady zagrzebane w 
ziemi nieuchronnie mieszają się z
wodą deszczową i sączą się do 
gleby, gdzie skażają wodę pitną. W 
rezultacie płynne chemikalia ściekają
do pobliskich strumieni, rzek i jezior,
zatruwając łowiska rybne, tarliska i
wody powierzchniowe.
*
Spalanie rozpyla niedopalone i
nowo powstałe toksyczne 
substancje chemiczne do atmosfery, skąd
dostają się wprost do naszych płuc.
Unoszące się chemikalia mogą
pokonywać duże odległości, lecz
nieuchronnie osiadają na ziemi i 
wodzie, aby ostatecznie wylądować w
naszej żywności i napojach. Zużyte
filtry oraz toksyczne popioły i żużle,
pozostałe z procesów spalania, są
zakopywane. Skażone płyny
pozostałe z procesów neutralizacji i
przepłukiwania gazowych emisji z
kominów, są wlewane do ścieków i
zbiorników wodnych.
Produkt staje się trujący z
chwilą dodania do jego produkcji
toksycznych substancji. Dla
przykładu chlor, toksyczny produkt
uboczny przemysłu chemicznego,
jest stosowany w produktach jak np.
masa plastyczna z polichlorku 
winylu (PCW), farby, rozpuszczalniki
oraz pestycydy. Zwiększa to 
toksyczność produktów, które mogłyby
być produkowane bez 
zastosowania chloru lub nie produkowane 
wcale.
(z informacji "GREENPEACE")
Wiadomości Oławskie
15
SOJA - ROŚLINA O TYSIĄCU SMAKACH
Soja była w Chinach uznawana za
dar bogów i z tej racji odbierała 
boskie honory. Uprawiana była już tam
trzy tysiące lat przed naszą erą. Była
i pozostała, obok ryżu, podstawową
rośliną uprawną, pozwalającą
wykarmić rzesze mieszkańców
Państwa Środka. Największa
różnorodność dzikich form soi 
znajduje się w Mandżurii i dlatego 
naukowcy uważają, że właśnie
stamtąd ruszyła ona na podbój 
świata. W rejonie tym niektóre formy czy
odmiany soi wyrastają do 2 m 
wysokości i więcej, a pokrój rośliny
zupełnie nie przypomina form 
znanych z innych części świata. Za
pośrednictwem Chińczyków, soja
upowszechniła się w krajach Azji
południowo-wschodniej - Indonezji,
Japonii, Korei, Indiach, Mongolii. Z
Japonii soja zawędrowała w XVIII
wieku za ocean, do Stanów 
Zjednoczonych, ale zaczęto ją tam
uprawiać bez większego 
entuzjazmu. Dopiero około roku 1920 
zorganizowano w Illinois pracownię 
hodowli soi i rozpoczęto tworzenie
nowych wydajnych odmian. Do
prac przystąpiono z takim 
rozmachem, w stylu iście amerykańskim,
że w latach II wojny światowej soja
stała się główną rośliną uprawną
USA. Na jej bazie rozwinięto
produkcję brojlerów. Uprawą soi
zaraziły się również niektóre kraje
południowoamerykańskie: Brazylia,
Argentyna.
W Polsce soja znana jest od roku
1870. Zajmowało się nią wiele sław
hodowlanych, ale chyba największe
zasługi i osiągnięcia ma profesor 
Jerzy Szyrmer aktualnie pracujący w
IHAR Radzików. Udało mu się
wyhodować trzy doskonałe 
odmiany. Jedna z nich, Progres, jest 
wzorcem "wczesności" dla Europy
północnej - ma najkrótszy okres 
wegetacji przy względnie wysokim 
plonie dochodzącym do 30q z ha.
Gospodarka nasza poznała 
wartość soi już w epoce gierkowskiej.
Zachód lekką ręką pożyczał nam
pieniądze, za które sprowadzaliśmy
"Technika może budować ale i
niszczyć. Daje nam ona możność
uzdrawiania, lecz także 
powodowania śmierci. Może ludzi łączyć
lub dzielić. Może integrować lub
alienować, może ożywiać lub
brutalizować. Wybór należy do
nas". (New Delhi Development Al-
ternatives 1990 r.)
Przedstawione niżej przykłady
ilustrują działalność zmierzającą do
"czystej produkcji".
Zmiana procesu uprawy roli
Gospodarka rolna na filipińskich
polach ryżowych przynosi stałe, 
wysokie plony bez użycia nawozów
sztucznych czy pestycydów. Z
niełuskanego ryżu z upraw 
ekologicznych uzyskuje się 6,2 ton ryżu z
hektara, w porównaniu z przeciętną
krajową uzyskiwaną przy 
intensywnym zastosowaniu nawozów sztucz-
amerykańskie koncentraty 
paszowe, oparte głównie na śrucie 
sojowej i kukurydzy.
Nie wyjaśniłem do tej pory, co 
powoduje, że soja tak smakuje
amerykańskim brojlerom, a już
starożytni Chińczycy nazwali ją 
darem bogów. Przyczyna tego jest 
bardzo prozaiczna: suche nasiona soi
zawierają w swoim składzie do 40% i
więcej białka, gdy mięso ma do 20%
bfałka. Ale to jeszcze nie wszystko -
soja zawiera do 20% tłuszczu. 
Zainteresowani wiedzą, że olej sojowy jest
jednym z najlepszych tłuszczów
roślinnych. Przy takiej zawartości
tłuszczu i białka, obecność prawie
kompletu witamin, soli mineralnych i
błonnika jest niezauważalna.
W rejonach uprawy soi jada się ją
niemal pod każdą postacią. Robi się
z niej mleko sojowe, serki sojowe,
mąkę, kaszę, grys, orzeszki sojowe.
Z młodych roślin przygotowuje się
doskonałe sałatki, a już rarytasem
dla koneserów są kiełki sojowe.
Z niedojrzałych, zielonych nasion
robi się "groszek" konserwowy. Z
półproduktów sojowych przyrządza
się dziesiątki smacznych, 
wartościowych potraw: zupy, sosy, kotlety,
desery, torty, puree, pasztety itp. itd.
Sos sojowy jest w kuchni chińskiej
bardzo ważnym składnikiem, a 
sposób jego przyrządzania stanowi
pewnego rodzaju tajemnicę, którą
matka przekazuje córce. Odczyn soi
jest obojętny, smak również, 
dlatego chcąc, mieć soję na słodko,
należy dodać cukru, a na kwaśno -
octu. Może sprawę trochę 
upraszczam, ale właśnie na tej zasadzie
opiera się chińskie określenie 
"roślina o tysiącu smakach".
Z okresu dzieciństwa pamiętamy,
jak matki wmuszały w nas potrawy z
mleka, ale było to mleko od krowy. To
samo robią matki chińskie czy
japońskie, ale podają mleko sojowe.
W krajach Dalekiego Wschodu 
hoduje się bydło w celu pozyskania mięsa,
nie zwracając uwagi na mleko. Już
samo dotykanie wymienia jest
sprawą co najmniej nieprzyzwoitą.
nych, która wynosi 2,5 tony z 
hektara. Technika uprawy oparta na 
intensywnej robociźnie, daje 
zatrudnienie i nie powoduje poważniejszego
problemu chwastów, szkodników
czy zarazy zbożowej.
Zmiana procesu produkcji
W USA firmy telekomunikacyjne
wynalazły substytut dla CFC
(chlorofluoropochodne 
węglowodorów - w Polsce zwane freonami)
używanych do czyszczenia 
komputerów. Stacje dysków 
komputerowych są obecnie płukane wodą
mydlaną i suszone gorącym 
powietrzem. Niektóre firmy elektroniczne
udoskonaliły produkcję 
modyfikując procesy lutownicze w celu ele-
minacji czyszczenia, jak również
CFC.
*
Wyjeżdżający do obcych krajów
powinni studiować szczegółowo
obyczajowość, aby nie popełniać
gaf, takich, jakie się zdarzyły naszej
i delegacji partyjno-rządowej. Otóż
: delegacja ta odwiedziła chiński
zakład pracy i jakiemuś dyrektorowi
czy sekretarzowi podarowała cepe-
i liowskie laleczki w krakowskich stro-
i Jach, ale tańczące. Krakowianin
i obejmował partnerkę w górnej
części talii.
Wyglądało to tak jakby ją trzymał
t za biust, a to już wywołało
i konsternację i uśmieszki u gospo-
i darzy.
i Pomimo istnienia trzech dobrych
i odmian, soja w Polsce nie jest 
uprawiana na takim areale, na jaki
i zasługuje. Szczególnie niewielkie
I zainteresowania nią jest wśród
działkowców, a właśnie od nich 
powinna się rozpocząć ekspansja tej
i ciekawej i wartościowej rośliny,
i Jest to roślina strączkowa, 
podobna w wymaganiach do fasoli, dla-
i tego też średnio rozgarniętemu
! działkowcowi nie powinna
i przysporzyć kłopotów.
Z kilkumetrowej grządki zbiera się
tyle nasion, że można rozsmakować
się samemu i jeszcze obdzielić
i sąsiadów. Nie bez znaczenia jest to,
że rośliną tą można w wielu 
potrawach zastępować mięso. Również
i chorzy na celiakię mogą ją jeść bez
i ograniczeń. Nie wspomnę o 
wegetarianach, dla których jest, albo też
powinna być, podstawą diety. 
Pozostaje jeszcze jedno zasadnicze 
pytanie - gdzie kupić nasiona soi?
Odpowiedź jest prosta: nasiona
należy zakupić w sklepach 
nasiennych. Jeżeli nasion tych tam nie ma,
to pod naciskiem klienteli na pewno
zostaną sprowadzone. Już od dzi-
i siaj radzę nękać kierowników tych
sklepów pytaniami o soję i
rozglądać się za przepisami, gdyż
lepiej jest korzystać z 
doświadczenia innych, niż samemu wyważać
otwarte drzwi.
Stanisław Borkowski
Zmiana procesów w przemyśle
usługowym
Firma brytyjska zajmująca się
chemicznym czyszczeniem odzieży
opracowała metodę eliminującą
użycie rozpuszczalnika 
chlorowanego - czterochloroetylenu. Po
usunięciu wilgoci z odzieży, usuwa
się z niej brud metodą wysysania
próżniowego. Odzież jest następnie
nawilżana, czyszczona parą i 
prasowana. Metoda ta jest nieco bardziej
pracochłonna niż proces 
chemiczny, lecz eliminuje ryzyko 
toksycznego skażenia miejsca pracy, a klienci
stwierdzają zwiększoną trwałość
czyszczonej w ten sposób odzieży.
*
Eliminacja substancji chemicznych
Szwedzki zakład przemysłowy
produkujący masę celulozową do
papieru pakowego przestawił się z
KOALICJA
NIE WYPRACOWA�?A
- Będę twardo naciskał na jak 
najszybsze określenie w programie 
koalicji wyraźnego wizerunku 
Rzeczpospolitej samorządowej,
wyraźnego uznania samorządności
powiatowej. Będę też domagał się
szybkiego wydania ustawy 
kompetencyjnej, rozgraniczającej 
uprawnienia władzy samorządowej od
centralnej. Tego wszystkiego 
koalicja nie wypracowała, SLD zresztą
również nie.
(Józef Oleksy dla POLITYKI)
CZEGO CHCE
PARLAMENT
- Odrzucając konkordat Sejm 
zapisze się w historii. A co zrobi Stolica
Apostolska ? Nie mogę się za nią
wypowiadać. Myślę, że przede
wszystkim rząd i Polska staną się
podmiotami niewiarygodnymi na
arenie międzynarodowej i będzie to
miało wpływ na postawę innych
podmiotów prawa 
międzynarodowego. Ze Stolicą Apostolską sprawa
nie jest taka prosta. To nie jest tylko
państewko Watykan. To jest 
podmiot prawa międzynarodowego o
ogromnym autorytecie moralnym,
rosnącym za Papież Polaka. Niech
parlament postawi sobie pytanie,
czego chce.
bp Alojzy Orszulik
(w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej")
bielenia chlorem na tlen. Papier jest
nieco mniej biały, lecz wydawcy 
wyrazili zgodę na jego stosowanie.
Zwiększony popyt na papier bez-
chlorowy ograniczył wydzielanie 
organicznych związków chloru w
Szwecji o 25% w ciągu jednego 
roku.
*
Materiały zastępcze
W Bielefeld w Niemczech 
zaniechano stosowania PCW w 
budynkach publicznych. Nowymi
materiałami zastąpiono 90% całego
PCW w podłogach, oknach,
poręczach, uszczelkach do drzwi i
okien, żaluzjach, przewodach 
rurowych, rynnach oraz osłonach 
dachów, ścian i kabli. Wśród
materiałów zastępczych znalazło się
drewno, ceramika, linoleum i glina.
Koszty wymiany były minimalne a
substytuty wpłynęły na poprawę 
jakości.
*
Zakaz produkcji
Portland w stanie Oregon (USA)
wprowadził zakaz stosowania 
produktów z pianki polistyrenowej.
Ponad 2200 restauracji i 
sprzedawców nie podaje już żywności w 
pojemnikach polistyrenowych. 85%
głosujących mieszkańców poparło
nowe rozporządzenie.
(z informacji "GREENPEACE")
CZYSTA TECHNOLOGIA I PRODUKCJA
16
Wiadomości Oławskie
flDIl PAPli
O tabeli dalej
W poprzednim odcinku naszego
cyklu z grubsza zaznajomiłem 
Czytelników z metodą ustalania kursu
dnia przez maklerów giełdowych. W
tej chwili może wydawać się to 
niepotrzebne, ale proszę mi uwierzyć,
gdy dojdziemy do metod spekulacji,
właśnie znajomość procedury 
ustalania kursu dnia okaże się cenna.
Nawiązując do poprzedniego 
odcinka, pozwolę sobie zadać bardziej
dociekliwym Czytelnikom zagadkę.
Otóż pewnego poniedziałku, wtorku
lub czwartku (wtedy odbywa się
giełda) na stół maklera specjalisty
od papierów znanej z już z 
poprzedniego odcinka naszego cyklu
spółki "POLOKOKTA" tuż przed
dziewiątą rano wpłynęły zlecenia
kupna i sprzedaży akcji tej właśnie
firmy. Oczywiście inwestorzy zlecili
kupno bądź sprzedaż akcji po
różnych cenach. Makler specjalista
na podstawje tychże sporządził 
arkusz zleceń. Oto on:
wielu graczy po prostu straciłoby
swoje pieniądze). Czasem te
dziesięcioprocentowe widełki 
zostają dla akcji danej spółki 
"rozszerzone" decyzją Giełdy ( z reguły do
20%). Sytuacja taka ma miejsce w
przypadku, gdy na co najmniej
dwóch kolejnych sesjach wystąpiło
zawieszenie obrotu danymi akcjami
' (czyli wystąpiła oferta kupna lub
sprzedaży). Nietrudno się domyślić,
że dziesięcioprocentowy wzrost 
notowania danej akcji połączony z 
redukcją kupna (patrz numer 
poprzedni) daje niemal stuprocentową
pewność, że cena tej akcji pójdzie w
górę. Podobnie rozumując: 
maksymalny spadek i oferta sprzedaży
(czyli ponad pięć razy więcej 
sprzedających niż kupujących) jest 
zwiastunem dalszego spadku. Jak
widać, zmiany kursu dają się
przewidzieć.
Ktoś może powiedzieć, że
częściowe lub całkowite 
ograniczenie kupna lub sprzedaży to zjawisko
CENA
270
271
272
273
274
275
276
277
PKD (po kursie dnia)
KUPNO
(liczba akcji, których 
kupno zlecono po danej 
cenie)
12
0
20
40
18
30
6
0
36
SPRZEDAŻ
(liczba akcji, których
sprzedaż zlecono po 
danej cenie)
2
0
12
14
66
16
0
0
48
Pytanie brzmi:
jaki kurs dnia ustalił specjalista
i ile akcji zmieniło właściciela?
Wszelkie potrzebne do rozwiązania
informacje zawarte są w 
poprzednim numerze "WO", natomiast 
poprawną odpowiedź podam w 
numerze następnym.
To tyle w nawiązaniu do 
poprzedniego numeru "WO", a teraz dalsze
informacje
co można jeszcze z tabeli
wyczytać.
Następną kolumną tabeli jest
"zmiana". Liczby zawarte w tej tabeli
pokazują nam zmianę kursu danej
akcji w stosunku do poprzedniej 
sesji. Bardziej wnikliwy Czytelnik wie
już, że zmiana kursu z sesji na sesję
nie może być większa niż 10%.
Dzięki takiemu rozwiązaniu unika
się zbyt wielkich wahań kursów
akcji, są one bardziej stabilne 
(jeszcze w zeszłym roku niedoświadcze-
ni gracze giełdowi powodowali 
straszne wahania kursów, na jednej
sesji kurs danej spółki wzrastał 
maksymalnie (tzn. o 10%), by zaraz na
następnej sesji maksymalnie spaść.
Gdyby nie było tych
dziesięcioprocentowych widełek, to
kursy mogłyby zmieniać swoją 
wartość nawet 100% z sesji na sesję i
raczej nieczęste. Otóż nie, redukcje
i oferty zarówno kupna jak i
sprzedaży występują na giełdzie
warszawskiej nader często 
(szczególnie teraz, w okresie silnej hossy).
Oczywiście specjaliści od giełdy
przewidują kursy opierając się
również na innych przesłankach (za
kilka numerów my też będziemy tak
przewidywać).
Wróćmy do tabeli. Następna 
kolumna zawiera współczynnik 
CENA/ZYSK (C/Z lub z angielskiego
P/E).
Cóż to jest? Jak wiadomo, 
podstawowym celem działalności 
gospodarczej jest osiągnięcie zysku,
Taki cel mają również spółki
giełdowe. Każda spółka giełdowa
podzieliła cały swój majątek na
akcje, którymi można sobie do woli
handlować. Akcje te są, 
przypominam, prawem własności do jakiejś
części kapitału spółki, a każdy 
dobrze ulokowany kapitał przynosi
zysk. Przypuśćmy, że nasza 
ulubiona spółka "POLOKOKTA" podzieliła
swój majątek warty 100 milionów na
100 000 akcji. Nietrudno policzyć, że
cena nominalna jednej akcji wynosi
100 min zł/100 tys.akcji = 1000 zł
(uwaga! cena nominalna nie jest
ceną giełdową). Właśnie podano w
gazecie, że zysk osiągnięty przez
"POLOKOKT�?" w 1993 roku wyniósł
10 min zł. Warto więc policzyć, ile
złotych zysku przypada na jedną
akcję. Liczymy 10 min zł zysku 
podzielone przez 100 tys. akcji daje
nam 100 zł zysku na jedną akcję.
Gdyby cena akcji na giełdzie
równała się cenie nominalnej, to
współczynnik Cena/Zysk wyniósłby
10 (1000 zł ceny akcji podzielone
przez 100 zł zysku). Jednak zawsze
składa się tak, że cena giełdowa jest
dużo większa od ceny nominalnej.
Przypuśćmy, że cena giełdowa 
jednej akcji (czyli po prostu kurs akcji)
"POLOKOKTY" wynosi obecnie 15
tys. zł. Wtedy współczynnik 
Cena/Zysk wyniósłby 15000 zł (cena
jednej akcji) podzielone przez 100zł
zysku na jedną akcję, czyli 150. Na
giełdzie warszawskiej średni
współczynnik C/Z wynosi obecnie
ok.34. Współczynnik C/Z jest
najważniejszym dla inwestora
giełdowego wskaźnikiem. Jeśli jest
zbyt duży, to należy wziąć pod
uwagę możliwość spadku kursu
akcji, jeśli jest trochę za niski, to kurs
akcji powinien wzrosnąć, jeśli jest
bardzo niski to...lepiej uważać na
taką spółkę, bo być może, że spółka
jest "niepewna".
To na razie tyle nowości, czas 
teraz na zabawę w nasze
"małpie akcje".
Rynek małpich akcji dość mocno
się przetasował. Jurek spadł! 
(mamy nadzieję, że mimo wszystko na
cztery łapy). Nowym liderem
został...Edward! Znakomity wynik!
Brawa dla Edwarda! Nasz rodzynek,
droga "małpka" Bogusia, nieco się z
bogaceniem ociąga, ale już
niedługo. Marcin, niby to 
najbardziej doświadczony, oscyluje w 
górnej strefie stanów średnich. Ale nikt
jeszcze nie wie, że w jego portfelu
ukryty jest Czarny Koń, który 
poniesie go bardzo wysoko (Marcinie! 
tylko nie spadnij). No a tymczasem
puchar przechodni w ręce Edwarda!
Oto stan naszych portfeli
(18.01.94):
Bogusia -13 923 tys. zł
(przyrost 39,7%)
Edward -18 285 tys. zł
(przyrost 83,0%)!!!
Jurek-14 722 tys. zł
(przyrost 47,1 %)
Marcin -14 982 tys. zł
(przyrost 50,2%).
Marcin Dzierżanowski
EKONOMIA
NA CO DZIE�? (V)
Leasing
Leasing jest to forma dzierżawy
jakiegoś obiektu, np. samochodu.
Korzystają z takiej formy głównie
podmioty gospodarcze i jest to dla
nich sposób kupienia na raty, gdyż
po okresie spłaty leasingu obiekt
wykupuje się za symboliczną kwotę,
np.1% i leasingobiorca staje się
właścicielem (w czasie spłat 
właścicielem jest leasingodawca).
Raty leasingowe przy całkowitej
spłacie kapitału w okresie umowy
obliczmy według wzoru:
R= K* (l+,)n*i
(i+1)n-1
gdzie R - rata
K - koszt obiektu, n - liczba rat,
i - stopa procentowa.
Załóżmy, że bierzemy w leasing
samochód wartości 100 min zł, 
koszty manipulacyjne leasingodawcy
wynoszą 5%, czyli K = 100 min + 5
min = 105 min, umowa będzie
trwała 3 lata, czyli 36 miesięcy (n =
36), oprocentowanie kredytu 
refinansowego wynosi 38%, koszty 
ryzyka i zysk leasingodawcy 4%, czyli:
i = 38% + 4% = 42% na 36 miesięcy
42%
wówczas i = ^75- =3,5% miesięcznie.
(iw6-!
Zatem koszty leasingu będą nas
obciążały 5,2 min miesięcznie. Są to
jednak opłaty, które można wliczać
w koszty prowadzenia działalności
gospodarczej, czyli obniżają nasz
dochód do opodatkowania.
W następnym numerze 
porównam formę leasingu z
zaciągnięciem kredytu w banku na
zakup interesującego nas towaru.
Bogusław Lech
DYZMA RAZ JESZCZE
Jeszcze kilka lat temu wydawało
się, że jest szansa na cud, bo Wałęsa
miał dziesięciomilionowe "wojska"
"Solidarności", lecz gdy tylko dorwał
się do Belwederu, to już oficjalnie
skumał się z komuną i tak padła 
szansa na wymarzoną Polskę. Za sto lat
jego prawnuki będą przypuszczać, że
Wachowski to upiorny gnom z baśni
Grimmów, nie uwierzą, że to figura
realna, która kręciła Polską(...) 
Opublikowanym w początkach zeszłego 
roku artykułem "Czerwony cień białego
niedźwiedzia i czarny cień Zachodu"
mocno wyprzedziłem cały ten dance
macabre wokół NATO, Żyrinowskiego
i nowej doktryny wojennej Rosji, jaki
dziś bulwersuje świat. Teraz wszyscy
piszą o groźbie nowej Jałty. �?ysiak
zrobił to już kilka miesięcy temu. Ale
nie uważam się za superproroka. 
Znacznie większym prorokiem był
Dołęga-Mostowicz, który całą książkę
poświęcił Lechowi Wałęsie na wiele
lat przed urodzeniem się Wałęsy...
Waldemar �?ysiak dla WPROST
Wiadomości Oławskie
17
Najlepiej sprzedawane kasety
(Księgarnia Muzyczna, Rynek 36)
* POLSKA
1. Grzegorz Turnau - "Pod światło"
2. Raz, dwa, trzy - "Raz, dwa..."
3. Hey - "Fire"
4. I.M.T.M - Enjoy"
5. Big Day - "W świetle i we mgle"
* ŚWIAT
1. Phil Collins - "Both Sides"
2. Coctean Twins - "Four-Calen-
dar Cafe"
3. Guns'n' Roses - "The Spaghetti
Incident ?"
4. "Best Hits 11"
5. Meat Loaf - "Bat ouf of Heli"
***
ZAGADKA MUZYCZNA
Podaj tytuł najnowszej płyty Dead
can Dance.
*
Nagrodę za rozwiązanie 
poprzedniej zagadki muzycznej otrzymuje
Marcin Kozak (Oława ul. Nowy
Otok 38/3).Kaseta do odebrania w
Księgarni Muzycznej - Rynek.
ON
(Wierszyk szkolny dla dzieci)
- Jasiu, nie ciągnij za włosy Ani!
- To przecież nie ja, to ON proszę pani.
■ Jasiu, dlaczego nie umyłeś buzi?
■ Ja buzię umyłem! To ON mnie pobrudził!
■ Jasiu, dlaczego naplułeś na podłogę?
■ To ON! Ja grzeczny jestem, więc napluć nie mogę.
- Jasiu, nie bij innych! Bądź dobrym kolegą.
- To ON przecież zaczął, to wszystko przez niego!
- Jasiu, ON z polskiego znowu piątkę ma.
• Dlatego, proszę pani, że pomagałem mu JA!
Szymon Barabach
Jadwiga Anioł-Kwiatkowska
Stanisław Kwiatkowski
Witold Berdowski
ROŚLINY LECZNICZE.
ATLAS.
Atlas ten jest systematycznym 
zestawieniem wiadomości 
dotyczących większości rodzimych
składników naszej flory, jak też 
obcych gatunków roślin, często u nas
uprawianych, mających 
zastosowanie w ziołolecznictwie.
Atlas zawiera zasadnicze 
opracowanie 317 gatunków roślin 
leczniczych przedstawionych na barwnych
fotografiach, z uwzględnieniem ich
systematycznej przynależności oraz
nazw w językach obcych i polskich
nazw regionalnych. Jest tam opis 
botaniczny każdej z tych roślin, podano
siedliska występowania, jak też 
wyszczególniono surowiec leczniczy z
niej uzyskiwany , jego działanie i 
zastosowanie. Informacje o kolejnych
113 gatunkach roślin leczniczych są
znacznie krótsze i opracowane w
ujęciu tabelarycznym.
WYDAWNICTWO: ARKADY
CENA: 200.000 zł.
*
MARK TWAIN
OPOWIADANIA I
HUMORESKI
Tom 1
LISTY Z ZIEMI
Czytelnik kojarzący Marka Twai-
na z parowcami na Missisipi, 
legendą Dzikiego Zachodu i 
sympatycznymi postaciami Tomka Sawyera
i HuckaFinna-po przeczytaniu pier-
wszegotomu "Opowiadań i 
humoresek" - odkryje nowe oblicze
największego pisarza amerykańskiego
i... będzie zachwycony lubzbulwerso-
wany.
Złośliwe i szydercze "Listy z 
Ziemi" kreślone ręką Szatana, 
"Tajemniczy przybysz", opowiadanie będące
również szyderczym komentarzem
do ludzkich czynów, błyskotliwy
"Wyjątek z opisu wizyty kapitana
Stormfielda w niebie", czy
"Pamiętniki Adama i Ewy" - 
zmuszają człowieka do krytycznego
spojrzenia na siebie, uzmysławiają,
jakim mikroskopijnym pyłkiem we
wszechświecie jest nasza rodzinna
planetka i jak błahe i śmieszne
mogą być dla Stwórcy sprawy, w
ROZETA
Prawoskrętnie:
2 - na kwiaty, 4 - w płocie, 6
kopia, 8 - uczta po zmarłym, 10
szyba, 12 - występ ścienny.
Lewoskrętnie:
1 - część twarzy, 3 - pokarm,
5 - oprzęd jedwabnika, 7 - figura
w kartach, 9 - ogół zasad, 11 -
zdrowy jak...
imię których na Ziemi stale leje się
krew.
Sięgnijmy do Twaina. Może ta 
lektura pomoże nam zdystansować
się wobec drobiazgów, które tak nas
pochłaniają, że nie znajdujemy już
czasu na życie.
WYDAWNICTWO: 86 PRESS
CENA: 47.000 zł.
*
PHILIP BAGENAL,
JONATHAN MEADES
S�?YNNE BUDOWLE ŚWIATA
(Album historii architektury)
Przez 5000 lat dziejów 
architektury wznoszono budynki w wielu
różnych stylach. Niektóre z nich
miały długotrwały wpływ na sztukę i
można znaleźć liczne przykłady 
budowli ilustrujących owe tendencje.
Inne style szybko zanikały i
pozostały po nich zaledwie 
pojedyncze świadectwa.
W książce, ilustrowanej ponad
300 kolorowymi fotografiami i 
rysunkami oraz ponad 600 kolorowymi
mapami, przedstawiono panoramę
słynnych budowli.
Piramidy faraonów egipskich w
Gizie, strzelista katedra w Chartres,
MARK
TWMN
zapierające dech w piersiach
wieżowce Manhattanu i wiele 
innych pomników architektury 
przedstawiono na tle rozwoju 
cywilizacyjnego ludzkości.
Autorzy dokonali także 
chronologicznego zestawienia zabytków
światowej architektury, próbując
dać obraz zarówno ogromnej 
przestrzeni czasu, jaką się zajęli, jak i
różnorodności stylów 
.pojawiających się od czasu powstania 
piramid w starożytnym Egipcie, a na
architekturze współczesnej
kończąc. Dla uświadomienia 
czytelnikom rzeczywistej skali budynków
opisanych w albumie, przyjęto 
rozmiary �?uku Triumfalnego za miarę,
z którą porównano wielkości 
budowli z różnych stylów i okresów
architektonicznych. Każdy rozdział
opisuje jeden styl budownictwa i
przy każdym znalazł się odpowiedni
rysunek porównawczy (z 
rozmiarami �?uku Triumfalnego).
WYDAWNICTWO: MUZEA S.A.
CENA: 215.000 zł.
Wszystkie w/w książki poleca
księgarnia w wieżowcu. (M.Z.)
mmmii świat*
lit; -: — - _ J: I:: :-:
■■■■ ■
■;.-
0POWIAMM4
i HUMORESKI
�?a&zZiari
msmi -■-». ,»
18
Wiadomości Oławskie
NEW ROMANTIC
- MINIONA EPOKA?
Pod koniec lat 70. Europę zalała
pierwsza fala elektronicznej muzyki 
tanecznej. Nazwano ją new-romantic, a
jej bardziej mechaniczną odmianę 
techno-pop. Przez setki lat ludzietworzyli
muzykę na znanych sobie 
instrumentach, w które dmuchali, szarpaliza 
struny, bądź ciągnęli po nich smyczkiem.
Efekt tych zabiegów był znany, 
skrzypce zawsze grały tak samo, jak sto czy
dwieście lat temu. A gdy nagle pojawili
się pomyleńcy, wydobywający 
buczące, mechaniczne dźwięki z obwodów
scalonych, nastąpiła konsternacja. Te
"grające maszyny" nie zostały 
zaakceptowane przez przeciętnego
człowieka. Świadomi rozlegających
się głosów krytyki, muzycy techno-pop
jakby z przekorą krytykę tę drażnili.
Gary Numan wypranym z emocji
głosem śpiewał piosenki o robotach i
"żywych" maszynach czy m zasłużył 
sobie na tytuł "producenta 
syntetycznych, komputerowych śmieci". Kraf-
twerk nagrywał mechanicznie
brzmiące płyty o nieludzkich tytułach
typu: "Radioactivity", 'The Man 
Machinę", "Computerworld", "Electric Cafe".
Jeżeli przyjrzymy się wielu fotografiom
tego zespołu, to łatwo zauważymy, że
na zdjęciu nie widnieją muzycy
lecz...manekiny. Takie prowokacje
denerwowały pospólstwo i skłaniały je
do twierdzeń o "odhumanizowaniu"
elektro-music. W latach 80-82 "moda"
na new romantic dała początek wielu
zespołom takim jak Visage, Uttravox,
Soft Celi, Depeche Modę, The Twins,
OMD i wielu innym. Niektóre z nich od
razu zrezygnowały z gitar i tradycyjnej
perkusji (Humań League, Yazoo) 
opierając swe brzmienie na syntezatorach,
generatorach dźwięku i automatach
perkusyjnych.
Depeche Modę na paru 
pierwszych próbach używał gitar, później
Martin Gore przyniósł swój syntezator.
Muzycy mówili: "Po co nam gitary, 
skoro w pamięci komputera są i gitary, i sto
innych instrumentów". Dla większości
fanów rock and rolla i teraz jest to 
niewybaczalna herezja.
Nowa muzyka bardzo szybko
zyskała sobie wielu miłośników. W
1982 płyta formacji Humań League
"Dare" zajęła trzecią pozycję na
amerykańskiej liście przebojów.
Podobnie było z płytą niemieckiej
grupy Alphaville, której płyta "Forever
young" jak też tytułowa piosenka przez
wiele tygodni utrzymywały się w
czołówce światowych list przebojów.
Początek lat 80. był niewątpliwie
okresem "królowania" muzyki new 
romantic na europejskich listach 
przebojów: Yazoo - "Dout go", "Only You",
"Happy people", "Nobody's Diary",
THE TWINS - "Face to Face", "Not the
Loving Kind", "Love in the Dark", OMD
- "Electricity", "Enola Gay", "Souvenir",
"Maid of Orleans", Ultravox - "Vienna",
"Reap the wild wind", "Dancing with
tears in my eyes", Visage - "Fade to
grey" i wiele innych.
Po roku 83, gdy fala nowatorskich
brzmień osłabła, za sentyzatory
chwyciły różne beztalencia nie mające
o muzyce żadnego pojęcia albo 
bardzo małe. Analfabeci muzyczni typu
Modern Talking, czy reprezentanci 
wytwórni Disco Magie, czy też 
hochsztaplerzy jak Stock/Atiken/Waterman,
skutecznie udowodnili części kryty-
THE SISTERS OF MERCY
"Greatest Hits Volume One (A
Slight Case of Overbombing)"
Płyta składankowa. Zamyka 
pewien okres w historii zespołu. Po
"gotyckich" utworach w stylu "Body
and Soul", mrocznych jak "Lucretia
My Reflection" i graniczących z 
metalem "Vision Thing" i "Doctor Jeep"
przyszedł czas na komercję. 
Dostajemy nową wersję "Tempie of Love"
z 1983 r. a także najnowszą
produkcję "Under the Gun" 
zaśpiewaną z wokalistką grupy Berlin. 
Wygląda na to, że Andrew Eldritch
poszedł na łatwiznę i luki w nowych
płytach zapełnia podobnymi 
knotami. Zawiera ona chyba wszystkie
największe przeboje nagrane przez
Siostrzyczki. Może być swoistą 
ciekawostką dla fanów ze względu na
nieco wydłużone i bardziej 
rozbudowane wersje niektórych kawałków
jak wspomniana wcześniej 
"Lucretia...", "Morę", "Vision Thing" i inne. Z
drugiej jednak strony jest to płyta dla
tych którzy oglądają MTV i lubią 
dynamiczne, przebojowe kawałki.
Ogólnie podsumowując, nic 
rewelacyjnego.
Choć nigdy nic nie wiadomo.
Może to zapowiedź powrotu
Miłosiernych (chodzą plotki, że 
Eldritch pracuje nad nową płytą).
Krzysztof Petrykiewicz
*
THE TWINS
"THE IMPOSSIBLE DREAM"
Muszę przyznać, że rozczarowała
mnie ta płyta. Wielkim wielbicielem 
tego zachodnioniemieckiego duetu 
nigdy nie byłem, ale czasami lubiłem ich
"posłuchać". Nowa płyta, która ukazała
się po latach milczenia, zawiera 
dwanaście utworów bardzo rytmicznych,
przebojowych, doskonale nadających
się do tańca.
I choć słyszy się dawny THE
TWINS głównie w tekstach i w 
stronie melodycznej, to jednak strona
aranżacyjna pozostawia wiele do
życzenia. Niestety Dohrow Schrein-
zer, ulegli powszechnej 
komercjalizacji i wydali produkt mało 
"ambitny", oparty na automacie
perkusyjnym, który swym 
brzmieniem nasuwa skojarzenia na
przykład z Pet Shop Boys.
Zachęcam jednak do posłuchania
tej płyty, szczególnie wszystkich tych,
którzy lubią muzykę lekką, łatwą i
przyjemną...
*
FISH
"INTERNAL EXILE"
Płyta została wydana w 1991.
Jest to druga solowa płyta w 
dorobku ex-wokalisty Marillion. Na tej
płycie Fish wyraźnie (w
przeciwieństwie do pierwszej)
uwolnił się od stylu Marillion.
Chociaż niektóre piosenki jak
chociażby "Credo" czy "Tongres",
nadal mają wiele z przebojów
zespołu. Ale inne jak "Favourite
Stranger" czy "Lucky" rzeczywiście
wydają się zerwaniem Fisha z
przeszłością. Wyrzeczenie się
przeszłości opłacone zostało
wszakże bardzo wysoko, bo są to
kompozycje słabe, nijakie, bez 
wyrazu. Na tej płycie w Fishu obudził
się Szkot, świadczą o tym dobitnie
teksty z utworów z Internal Exile.
Zwłaszcza tytułowy, ale też i 
inne, niestety trochę mętne, literacko
słabsze niż na płycie poprzedniej.
Jednak ogólnie cała płyta jest 
bardzo dobra i naprawdę warto ją mieć
w swej domowej płytotece.
THE TRAVEUNG WI�?BURYŚ]
Ta historia smutno się kończy, ale
jest naprawdę piękna.Latem roku
1988 Tom Petty i Roy Orbison 
siedzieli w domu Jeffa Lynne'a w Los
Angeles i pracowali w jego studiu nad
swymi solowymi płytami. 
Nieoczekiwanie wpadł tam George Harrison i
wyciągnął całą trójkę na obiad.
"Mam problem - wyznał George -
brak mi jednego kawałka na EP,
którą zamierzam wkrótce wypuścić
w Europie. Zastanawiam się, czy nie
moglibyście mi pomóc...
"Nie wygłupiaj się George, jasne
że coś wykombinujemy - odparł 
natychmiast Petty".
"Słuchajcie wy tam macie swoją
robotę u Jeffa, nie ma po co robić
dodatkowego bałaganu. 
Wpadnijmy do Boba - zasugerował Harrison,
którego samopoczucie wyraźnie się
poprawiło".
ków, że muzyka plus komputery to 
tylko italo disco i komercja.
Również część byłych fanów
odwróciła się od elektro-music, czemu
przy ówczesnym zalewie komercją
dziwić się nie sposób.
Jednak stary, dobry techno-pop
wciąż się trzymał, a objawiał się
działalnością takich kapel jak Clan of
Xymox, New Order, Colorboux czy 
lepszego z płyty na płytę Depeche Modę.
Niestety do dzisiaj większości
młodych ludzi muzyka new-romantic
kojarzy się raczej z dyskoteką i 
komercją, a szkoda..
Później Orbison opowiadał dalej:
"Nie miałem pojęcia co to za Bob.
Okazało się, że Dylan".
Już następnego dnia Dylan włączył
magnetofon w swoim studiu - garażu
i...udało się. "Handle with Care" 
(piosenka, która znalazła się w czołówce
brytyjskiej i amerykańskiej listy) zostało
nagrane niemal po trzech godzinach
pracy. Poczuli się świetnie, że 
postanowili zmontować kapelę i wraz z nią
nagrać całą płytę. Wpadli więc do Dave
Stewarta (Eurythmics), w którego 
domu znajduje się studio. Tam przez
cztery tygodnie pisali wspólnie 
piosenki i je nagrywali.
"Dla mnie to było coś 
niesamowitego. Przecież to prawdziwi giganci. A
jednak nie było najmniejszych awantur
czy żachnięć, nie było lidera, graliśmy
jakby od niechcenia, na pięć 
rytmicznych gitar. Odżyłem dzięki nim - te
słowa Orbisona potwierdził również
Harrison.
Nazwali sięTraveling Wilburys. Jak 
wyjaśnili na okładce longa zatytułowanego
Volume One! "Wilburys" to 
przedstawiciele wybitnie wyszukanej kultury 
muzycznej, którzy rozkwitli bez jakiejkolwiek
pomocy managerów czy agentów 
reklamowych". Nazwa zrodziła się w
głowach Harrisona i Lynne'a. 
"Wilburys to legendarna rodzina" - wyjaśnił
Orbison w jednym z pierwszych 
wywiadów - "Każdy jej członek ma swoje
wcielenie. Jest więc wśród nas Nelson
(Harrison), Lucky (Dylan), Lefty 
(Orbison), Otis (Lynne) i Charlie T.Jr.
(Petty). Ten album wyprodukowali
Otis Wilbury i Nelson Wilbury. Nie
mamy na razie planów 
koncertowych, ale nakręcenie filmu jest
możliwe. Cała historia Wilburys
będzie powoli odkrywana".
Niestety nie doszło do tego.
Wspaniałą przygodę "rockowych
dziadków" przerwała śmierć Roya
Orbisona (zmarł 7 grudnia 88 roku na
ciężki atak serca), człowieka, dla 
którego byłto jeden z największych i 
najbardziej oczekiwanych sukcesów po 
latach sławy i dramatów.
Bajka się skończyła...
Dave Stevart powiedział: "Było to
coś, do czego niezdolni są dzisiejsi
rockerzy. Patrzyłem na nich 
zauroczony i marzyłem, żeby im wyszło.
Marzyłem, by samemu kiedyś
wylądować w takiej kapeli i takiej 
atmosferze".
stronę opracował A. Woźniak
Wiadomości Oławskie
19
V^ ^ W.K.W Brzes
W.K.W Brzeska W
LEPIEJ BYC PI�?KNĄ
I BOGATĄ
90 min. - Pol.
Historia prządki, która z
dnia na dzień stała się właści-
cielkąfabryki. Brawurowe role
Adrianny Biedrzyńskiej i 
Daniela Olbrychskiego.
GLADIATOR
98 min. - USA
Tommy, utalentowany młody
bokser, przenosi się wraz ze
zubożałym ojcem z zamożnych
przedmieść Chicago do 
dzielnicy nędzy, gdzie prawo ustalają
gangi uliczne. Wplątuje się w
jedną z wielu przypadkowych
bójek, której świadkiem, jest 
organizator nielegalnych meczy
bokserskich. Za jego namową
Tommy staje na ringu, wygrywa
we wspaniałym stylu i 
natychmiast zostaje okrzyknięty "wielką
nadzieją białych". Ta 
jednodniowa przygoda przeradza się w 
koszmarną niewolę. By spłacić
długi ojca, chłopiec bierze udział
w nielegalnych walkach, gdzie
przeciwnicy na ringu są 
traktowani jak współcześni 
gladiatorzy. Boks jest dla nich nadzieją
na lepsze życie, a jednocześnie
wyzwaniem, próbą przyjaźni i
człowieczeństwa. "Gladiator"
obfituje w sceny pełne 
brutalnego realizmu, niesie ze sobą
sporą dawkę sportowych 
emocji, a sceny walk zachwycają
swoim profesjonalizmem.
BLOOD WARRIORS
115min.-USA
Exżołnierz elitarnej jednostki
komandosów West Healy (Da-
vid Bradley) zostaje wciągnięty
w konflikt z prywatną armią 
najemników pod dowództwem 
swego kolegi z korpusu KeitlYa 
Stones (Frank Zagarino). Gdy
Healy odmawia przyłączenia się
do zabójców, dochodzi do
śmiertelnego pojedynku dwóch
dawnych towarzyszy broni.
***
ZAPRASZAMY
Od poniedziałku do soboty
w godz.
12.00 do 19.00.
Wypożyczenie kaset
i zwrot w tym samym dniu
dogodź. 16.00-4.000 zł
I doba -8.000 zł.
Weekend -10.000 zł.
Dla posiadaczy
karty UTILITY CARD
rabat 1.000
od każdej kasety.
Adam Menartowicz
Piotr Rządkowski
l
OG�?OSZENIA
* Sprzedam działkę ogrodniczą
3-arową (altana murowana, 
podpiwniczona; studnia, ogrodzenie, 
chodniki). Cena 25 min zł. Wiadomość:
Oława, ul. Chrobrego 20c/30.
* Czyszczenie dywanów i tapicer-
ki.Tel. 39-130
* Mieszkanie do wynajęcia (2 
pokoje, telefon). Wiadomość: tel. 38-
483 po godz. 16.00.
* Videofilmowanie,tel. 39-130.
* Videofilmowanie, tel. 37-658.
* Profesjonalne videofilmowanie,
tel. 326-25.
* Zespół muzyczny. Tel. 37-362
* Videofilmowanie, tel. 39-829.
* Sprzedam tanio keyboard 
(organy YAMAHA), TEL. 344-81.
* Prezentacja ekskluzywnych 
wyrobów-tel. 38-136.
* Biuro Usług 
Ubezpieczeniowych "Konzeption II" poszukuje
chętnych do współpracy w 
charakterze multiagentów 
ubezpieczeniowych (praca na własny 
rachunek). Czekamy na ludzi
przedsiębiorczych łatwo 
nawiązujących kontakty. Wykształcenie 
minimum średnie. Kontakt: Oława, Ry-
nek-Ratusz, tel 39-726.
* Sprzedam lub wydzierżawię dom
z warsztatem (300m kw.) w Godziko-
wicach. Tel. Wrocław 51-51-99.
* Sprzedam kiosk
ogólnospożywczy (możliwość 
zmiany branży) w Oławie. Wiadomość:
tel. 339-67 po 18.00
* Lekcje z języka czeskiego,
tłumaczenia, tel. 37-006.
* Usługi dezynsekcji, deratyzacji i
dezynfekcji. Zdzisław Hnat, Brzeg,
ul. Polska 11/9, tel. 49-69.
* Oferuję mieszkanie 
jednopokojowe z telefonem do wynajęcia (na
rok). Wiadomość: tel. 37-837 (godz.
19.00-20.00).
* Wydzierżawię kiosk na
działalność handlową w Godzinowi-
cach. Tel. 319-27.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE,
OGRZEWANIE POD�?OGOWE,
PRZEP�?YWOWE
OGRZEWACZE WODY,
BRAMOFONY
(domki jednorodzinne).
Tel 33-710 lub 39-775.
ODSTĄPI�? BUDOW�?
SEGMENTU SKRAJNEGO
- STAN SUROWY,
W O�?AWIE
PRZY UL. REJA
Wiadomość: Lubiąż,
tel. (71) 19-55-24 lub 13
Jan Lesiak.
ŻALUZJE
POZIOME, PIONOWE
tel./fax 38-506, tel. 38-413
KWADRACIAK Ip.
dla dzieci i młodzieży,
czynny w każdy czwartek
w godzinach
od 15.00 do 19.00
CZYSZCZENIE
DYWANÓW, TAPICERKI
TEL. 328-26
PRALKI AUTOMATYCZNE
TEL. 38-138
JUNKERSY TEL. 344-39
A.W. Lubawa
UWAGA !
szybko * solidnie
NAPRAWY JUNKERSÓW
Tadeusz Glejzów
tel. 39-553
DROG-WEST
Oława
tel. 320-76, 30-492
DROGI, PARKINGI,
PLACE, CHODNIKI, ZIELE�?CE
Realizacja kompleksowa
PRYWATNY GABINET
CHIRURGICZNY
lek. med. chirurg
MARIANNA WAWRZY�?SKA
oWAGA! ZMIANA GODZIN
PRZYJ�?Ć PACJENTÓW
ŚRODA OD 16.00 DO 18.00
PORADNIA CHRURGICZNA
(PRZY SZPITALU)
PRZYCHDNIA NR 4
PRZYJDŹ
Z TVM KUPONCM
10% TANIEJ
NOWO OTWARTY
SKLEP Z ODZIEŻĄ
UŻYWANĄ
KWfiDRfiCIflK
Oława
ul. Chrobrego 23a
I piętro
CAFE-MR
PLASTRY MIODU NAPRZECIW DWORCA PKS
REWELACYJNA PIZZA "Italia"
ZflPRRSZnMV CODZI€NNI€ 10.00 - 18.00
w soboty w godz. 11.00 - 16.00
W SEZONIE JESIENNO-ZIMOWYM W NIEDZIELE NIECZYNNE
zcLjyietcc�?rt-tci,
tosty, pierogi, ncipoje
NASI
ULUBIE�?CY
* Marszałek Sejmu Józef Oleksy
przejął po Chrzanowskim nową
laskę.
Chodzi oczywiście o 
podstawowy sprzęt marszałkowski, warty 80
min złotych. - Rzeczywiście jest
bardzo ciężka -powiedział Oleksy.
- Poprzednia pochodziła z 
czasów socjalizmu, ale mnie by to
nie brzydziło.
* Ulżyło nam. Wiesław 
Walendziak (kierowca telewizora)
przyznał, że nie będzie stosował
urządzeń do mierzenia nagości na
ekranie. Dorzucił nawet, że swego
czasu opublikował pean na cześć
filmu erotycznego "9 i pół tygodnia",
ponieważ dostrzegł w tym filmie
oprócz erotyki coś jeszcze. No, no...
Walendziak, Wy się Marka Jurka
nie boicie ?!
* Jedna z przekupek tak
skwitowała objęcie przez
oławskich zastępców burmistrza
Trybulskiego i �?osia - funkcji w 
Sejmiku Samorządowym: - Za pięć
miesięcy nowe wybory. Ci z 
Sejmiku wzięli naszych, bo i lak nie
mają już nic do stracenia.
* "Pamiętam dzień 6 czerwca
1953 roku - mówi dziś Włodek
Żyrynowski. - Zauważyłem, że 
wszystkie wychowawczynie przedszkola
zaczynają płakać przy głośniku.
Gdzieś w Moskwie umarł jakiś 
Stalin. Byłem małym chłopcem i nie
znałem się na polityce. Mimo to
zdziwiłem się, że z dala od Moskwy,
w przedszkolu dorośli ludzie stoją i
płaczą z powodu czyjejś śmierci. Był
to chyba pierwszy przebłysk 
świadomości politycznej i mój protest
przeciw kultowi jednostki". Protest
wyraził się tym, że tego dnia
Włodek nie zjadł ani łyżeczki 
kaszki. Dodajmy, że Żyrynowski nie
miał wtedy jeszcze nawet siedmiu
lat. wcześnie zaczął - może 
szybko skończy. Oby na kaszce...
* Podobno mało kogo zdziwił
fakt, że prof. Religa zgodził się
zostać prezesem BBWR. 
Powszechnie przecież wiadomo, że
profesor zwykł spieszyć z pomocą
w wypadkach uznanych za 
beznadziejne.
Mądrości
*
Przez doświadczenie można
być mądrzejszym, ale nigdy
mądrym, (z życia wzięte)
*
O mój Boże! Jestem
Człowiekiem! (nie zawsze 
prawdziwe)
*
Życie byłoby piękne, gdyby 
piasek tak nie wchodził w oczy.
(strusie)
JAK SZYBKOSTRZELNY KARABIN
Niewielu ludzi potrafi mówić wyraźnie
przez dłuższy czas z szybkością ponad
300 słów na minutę, choć słuchając np.
Jurka Owsiaka wydaje się, że jest to takie
proste. Ale Owsiak wcale nie jest taki 
dobry. Raymond Glendenning, komentator
BBC, pewnego razu, podczas 
komentowania wyścigów chartów, wypowiedział
176 słów w czasie 30 sekund. Lepszy jest
John Fitzgerald Kennedy, prezydent
USA, któremu w ciągu jednej minuty
udało się wypowiedzieć 327 słów. W 
dyscyplinie "szybkie mówienie" są także
specjaliści w wąskich dziedzinach. 
Niejaki John Heim z telewizji w Yorkshire
potrafi wymienić 92 kluby piłkarskiej ligi
piłki nożnej w ciągu 26 sekund.
24 maja 1988 r. w Los Angeles, John
Moschitta wypowiedział 545 słów w 
czasie 55,8 sekundy, czyli 586 słów na
minutę. Może jesteś w stanie pobić ten
rekord ?
NIE ROZDAJEMY
KODAKÓW !!!
Pod koniec ubiegłego tygodnia w 
redakcji rozdzwoniły się telefony.
Dzwonili oławianie z pytaniem, kiedy
będą mogli zgłosić się do redakcji po 
odbiór nagród, aparatów fotograficznych 
firmy "Kodak". Jak się okazało, jakiś 
dowcipniś, przedstawiając się jako pracownik
naszej gazety, zadzwonił do kilku 
(kilkunastu ?) oławian z informacją, że redakcja
"WO" rozdaje nagrody. Rzekomo mieliśmy
raz w miesiącu losować wśród posiadaczy
telefonów kilka szczęśliwych numerów,
których posiadacze mieli otrzymać cenne
nagrody. Oczywiście nigdy nie 
organizowaliśmy takiej zabawy, która z gruntu
byłaby nieuczciwa w stosunku do tych 
czytelników, którzy telefonów nie posiadają.
Za zamieszanie spowodowane przez 
jakiegoś mało subtelnego dowcipnisia 
absolutnie nie odpowiadamy, przy okazji 
informujemy, że o wszelkich konkursach
organizowanych przez nas można
dowiedzieć się wyłącznie z gazety. Tam też
publikujemy nazwiska nagrodzonych
osób. (ck)
W? (SM^OR^Od
KflrtOORIR:
i*i*
*..
5=
komilel
^l
m\
TTEŹ
UJ
CCC^d©^
I • •
m m 4» •
R
Tym razem, wśród naprawdę wielu osób, które dostarczyły nam
hasło, szczęście uśmiechnęło się po raz kolejny do pani Heleny
Misieńko (Oława. ul.Chrobrego), prawidłowe hasło- DOM
OPIEKI SPO�?ECZNEJ. Nagroda, kupon hurtowni FOTO-HIGIENA na
kwotę 100.000 zł (do zrealizowania w hurtowni FOTO-HIGIENA), czeka
w redakcji. Czekamy na rozwiązania kolejnej łamigłówki. Czeka także
kolejny kupon, ufundowany przez sponsora naszej zgadywanki, 
którym jest FOTO-HIGIENA, oferująca artykuły higieniczne, papiernicze,
chemii gospodarczej i kosmetyki. Hurtownia FOTO-HIGIENA mieści
się przy ul.Sikorskiego 13 (teren bazy GS).
Na nowobogackich
Rozmawiając z "biznesmenem" tak sobie myślałem:
Szkoda, że rozum nie rośnie razem z kapitałem.
Wielka miłość
Tak mocno lgnęło serce ku sercu,
Aż w końcu stanęli na ślubnym kobiercu.
Ja jednak ciągle pytam Pana Boga:
Jaka w tym zasługa jest ginekologa.
*
Nie martw się
Nawet tłumów bożyszcze
Może miewać pryszcze.
*
Fraszka feministyczna
Kobieta zmienną jest to chyba każdy przyzna.
Ale nie każdy wie, jak zmienny jest mężczyzna.
*
Sprawiedliwość
Pewien znany adwokat rzekł wygrywając sprawę:
Sprawiedliwość ma długie ręce, lecz czasem za słabe.
Szymon Barabach
?¥'
TE
cw***f
bnitor
sam0
rządowy
NR 2/94 O�?AWA * JELCZ-LASKOWICE # DOMANIÓW
DWUTYGODNIK
f
(Jelcz - Laskowice)
Z PISMA DYREKCJI TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.fi
DO URZ�?DU
W JELCZU
MIASTA 1 GMINY
- LASKOWICACH
>
.
4
"Informujemy, że telefonizacja
gminy Jelcz - Laskowice została
szczegółowo ujęta przez Dyrekcję
Okręgu we Wrocławiu w projekcie
planu zadań nowo 
rozpoczynanych w 1994 r.
W miejscowości Jelcz - 
Laskowice planuje się rozpocząć w 1994
roku budowę centrali elektronicznej
o pojemności 4.000 NN z 
koncentratorami wyniesionymi w Czernicy
600 NN, Minkowicach 200 NN,
Kamieńcu 400 NN, Chrząstawie
400 NN. Wartość kosztorysowa 
zadania ok. 50 mld zł. Uruchomienie
nowej, elektronicznej centrali w 
Jelczu - Laskowicach będzie możliwe,
ze względów technicznych , dopiero
po instalacji i uruchomieniu 
elektronicznej centrali tranzytowo - 
strefowej we Wrocławiu oraz po 
wybudowaniu kabla światłowodowego
relacji Wrocław - Jelcz- Oława o
długości 36 km i przewidywanych
kosztach w wysokości 36 mld zł.
Warunkiem koniecznym
rozpoczęcia powyższej inwestycji
jest zatwierdzenie przez Zarząd
Spółki TP S.A. planu zadań nowo
rozpoczynanych w 1994 r."
(Gmina Oława)
KUŹNIA DZIA�?A
Z dniem 1 listopada 1993 roku we
wsi Bystrzyca Oławska w siedzibie
Ośrodka Kultury Gminy Oława
rozpoczął działalność 
Środowiskowy Klub Młodzieżowy pod 
patronatem Towarzystwa Zapobiegania 
Patologiom Społecznym "Kuźnia".
Klub powstał z inicjatywy
pełnomocnika wójta Gminy Oława
ds. profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w gminie.
Czas najwyższy bowiem było
rozpocząć w gminie promocję 
zdrowego stylu życia i działania w 
zakresie profilaktyki uzależnień.
Klub jest miejscem otwartym dla
wszystkich, jednak głównym celem
Klubu jest chęć niesienia pomocy
młodzieży posiadającej różnego 
rodzaju problemy. Chcieliśmy dać im
pewnego rodzaju wsparcie w
umiejętności odnalezienia się w
konkretnych sytuacjach życiowych.
Nastawiamy się na pomoc i 
nauczanie młodzieży niesienia sobie 
pomocy i wsparcia nawzajem. Klub
prowadzi zajęcia tematyczne - co
ma sprowokować i sprawdzić 
zainteresowania przychodzącej do 
klubu młodzieży. Prowadzona jest
przez panią Annę Linkiewicz nauka
gry na gitarze, wspólne śpiewanie
oraz udało sie in? nt\A/nr7vr tpatr-7wk
"Jasełka". Prowadzone są ponadto
zajęcia plastyczne, składanie 
modeli statków i samolotów, 
organizowanych jest wiele gier i zabaw. Dużo
chętnej młodzieży uczestniczyło
również w wieczorze wigilijnym.
Ważne miejsce zajmuje w klubie 
pomoc w nauce młodzieży szkolnej.
Jest to pomoc w jednej z
najważniejszych sytuacji 
powodujących komplikacje wżyciu młodzieży
szkolnej. Klub chciałby się stać 
miejscem naprawdę lubianym przez
młodzież, klubem "na wszystko",
aby nie miała ona potrzeby szukania
ucieczki od swoich problemów w
grupy nieformalne czy uzależnienia.
Ogromną pomoc klub uzyskuje
ze strony kadry pedagogicznej
Szkoły Podstawowej we wsi 
Bystrzyca Oławska. Jest już kilka osób 
deklarujących chęć takiej pracy z młodzieżą
jak wspomniana wcześniej Anna
Linkiewicz, Stanisław Krzysztof,
Beata Sabatowicz czy Jolanta 
Malanowska. Zasługują oni na
podziękowanie za dotychczasową
pracę.Mile widziane będą następne
chętne osoby, bo, marzy się 
organizatorom tworzenie takich Klubów
w następnych większych wsiach
gminy.
(Oława)
RADNI CHCĄ SI�? SPOTKAĆ
Na podstawie art. 23 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
terytorialnym /Dz. U. Nr 16 z 1990r
poz. 95/ Wydział Organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Oławie 
informuje o planowanych spotkaniach
radnych Rady Miejskiej w Oławie
z wyborcami
1. Bronisław Baranowski - 8 
lutego br. godz 18.00, świetlica Szkoły
Podstawowej Nr 4, ul.Broniewskiego
temat spotkania - 
zagospodarowanie (uzbrojenie terenu, 
utwardzenie nawierzchni dróg, telefonizacja
itp.) osiedla rejonu ulic Okólna,
Osadnicza, Baczyńskiego, 
Warszawska, Lipowa.
2. Stanisław Kwiatkowski -1 
lutego br. godz. 17.00, Klub MKK 
"Solidarność", ul. 11 Listopada
temat spotkania - * budżet 
miasta na 1994 r, * kierunki rozwoju
społeczno - gospodarczego miasta,
* bezpieczeństwo publiczne.
3. Danuta Bryła - 4 lutego br.
godz 18.00, świetlica Szkoły 
Podstawowej Nr 4, ul. Broniewskiego
temat spotkania - plan 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta.
W spotkaniach radnych z 
wyborcami przewidywany jest udział 
przewodniczącego Rady Miejskiej oraz
członka Zarządu Miejskiego.
PRZETARGI • PRZETARGI • PRZETARGI
(Oława)
OG�?OSZENIE
Zarząd Miejski w Oławie ogłasza
przetarg - licytację ustną, na 
oddanie w użytkowanie wieczyste działki
budowlanej nr 43/12, AM-46 o pow.
0,0462 ha, położonej w Oławie przy
ul. Żeromskiego nr 3, na której 
znajduje się budynek 
mieszkalno-gospodarczy przeznaczony do 
rozbiórki.
Zgodnie z planem szczegółowego
zagospodarowania centrum miasta
Oława, zatwierdzonym uchwałą Nr
IV/17/93 z dnia 27.03.1993r Rady
Miejskiej w Oławie, teren ten 
przeznaczony jest na cele usługowe
nieuciążliwe z funkcją mieszkalną.
Cena wywoławcza wynosi:
47.458.000zł
Warunkiem udziału w przetargu
jest wpłacenie wadium w 
wysokości: 5.000.000zł na konto Urzędu
Miejskiego w Oławie, Bank 
Zachodni Wrocław O/Oława Nr 389235-996-
133 lub w kasie tut. Urzędu na jedną
godzinę przed rozpoczęciem 
przetargu.
Opłaty roczne z tyt. użytkowania
wieczystego gruntu wynoszą 3% 
ceny osiągniętej w przetargu, a 
pierwsza wpłata wynosi: 25%.
Termin uiszczenia pierwszej
wpłaty z tyt. użytkowania 
wieczystego gruntu pomniejszonej o
wpłacone wadium, upływa w dniu
poprzedzającym termin zawarcia
umowy notarialnej.
Osoba wygrywająca przetarg 
zobowiązana jest do zawarcia umowy
notarialnej w terminie 30 dni od daty
przetargu.
Niedotrzymanie terminu wpłaty
oraz zawarcia umowy notarialnej
powoduje przepadek wadium, a
przetarg czyni niebyłym.
Przetarg odbędzie sie w dniu 10
lutego 1994r. o godz. 11.00 w sali
nr 29, ll-piętro Urzędu Miejskiego
w Oławie, Plac Zamkowy nr 15.
Nabywca działki zobowiązany
będzie do rozbiórki budynku miesz-
kalno-gospodarczego, 
usytuowanego w zabudowie zwartej z 
sąsiednim budynkiem mieszkalnym przy
ul.Żeromskiego nr 4, na własny
koszt i we własnym zakresie. 
Wartość materiałów porozbiórkowych
w/g operatu szacunkowego wynosi:
15.084.000zł i zaliczona będzie 
nabywcy na poczet wykonania 
rozbiórki i uporządkowania terenu.
Zastrzega się prawo
unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydz. Geodezji, 
Architektury i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Oławie, pokój nr 34, tel. 330-55.
(Miasto Oława)
WI�?CEJ O FAKTACH
MNIEJ O ŻYCZENIACH
W nawiązaniu do dyskusji prowadzonej podczas ostatniej 
sesji RM na temat szkół i wypowiedzi opublikowanych w Monitorze
Samorządowym w "WO" niezbędne jest przedstawienie kilku 
faktów i wyjaśnień. W pewnym stopniu niniejsza wypowiedź ma
związek z sugestiami radnego Października, gdyż odbieram je
bardziej jako formę propagandy, być może przedwyborczej, niż
coś, co w sposób merytoryczny wyjaśniałoby problem troski o
szkołę. Przewodniczący Rady umożliwił na sesji uczestnictwo w
dyskusji osobom najbardziej zainteresowanym problemem, tj.
przedstawicielom oświaty. Skorzystał z tego tylko dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół pan R.
Weinbrenner, który w sposób obiektywny przybliżył radnym 
problemy finansowe, potrzeby techniczne szkół jak również płacowe
nauczycieli. Należy przypomnieć o sytuacji miasta w momencie
startu obecnej Rady Miejskiej i nie po to , by krytykować 
poprzednie ekipy, lecz po to, by uzmysłowić problemy z jakimi miasto
boryka się dzisiaj i będzie zmagać się w najbliższej przyszłości.
Nawiązując do krytycznie interpretowanych przez pana
Października inwestycji i to co dziwne o znaczeniu 
pierwszoplanowym dla mieszkańców, należy omówić kilka z nich.
1. Zaopatrzenie miasta w wodę.
Po części zapomniało się o stale powtarzających się awariach
magistrali wodnej z Wrocławia. Aby uciążliwość tę zminimalizować
miasto w 1991 roku musiało wydać 3 mld zł na wymianę części
rurociągu i zainstalowanie osłony katodowej.. Przypominam, że 
podczas dwuletniej eksploatacji tego rurociągu wystąpiło 36 awarii, a
koszt ich usuwania pozostawiam bez komentarza.
Jeśli tego typu inwestycje uznaje się za wątpliwe, to nic dodać,
nic ująć. Problem zaopatrzenia miasta w wodę jest nadal aktualny ze
względu na cenę zakupu wody we Wrocławiu, pewność jej dostawy
oraz jakość nie wspominając, że położono tylko jedną nitkę 
rurociągu . Pan Październik, jako były zastępca naczelnika, wie od ilu lat
miasto ma tylko warunkową zgodę sanepidu na pobór wody z ujęć
w Nowym Otoku (50% zaopatrzenia). Dlatego sytuacja i potrzeby
mieszkańców zmuszają do tego, by problem wody ostatecznie
rozwiązać - co aktualnie się robi. Jest potrzeba i szansa, aby stację
uzdatniania uruchomić w roku bieżącym, a niezależność poboru
wody od Wrocławia w ciągu następnego roku.
2. Oczyszczalnia ścieków.
Inwestycja ta trwająca od 10 lat została zakończona w części
mechanicznej. Zastany przez obecną ekipę władz miejskich stan
tej oczyszczalni oceniany był przez obiektywnych specjalistów z
zewnątrz jako zdecydowanie krytyczny. Profesor Oleszkiewicz z
Kanady stwierdził, że obiekty należałoby "wysadzić w powietrze"
i zacząć budowę od nowa. Pozostawmy bez komentarza kwoty
wydane wcześniej, wystarczy wspomnieć, że na uratowanie tej
inwestycji obecne władze musiały przeznaczyć 12,5 mld zł. Przed
nami dalsza część oczyszczalni - biologiczna i konieczność 
wydania około 21 mld zł. Miasto aktualnie nie ma pozwolenia na
odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do Odry, a brak tej
zgody to kary rzędu 5 mld zł rocznie. Nie wiem, czy znajdzie się
ktoś taki mądry, posiadający tzw. świadomość proekologiczną,
kto będzie kierować miastem przy takim obciążeniu - aż dziwi
stwierdzenie "Jestem przeciwny rozpoczynaniu wielu nowych 
inwestycji". Akurat te tzw. "nowe inwestycje" trwałyby rzeczywiście
bardzo długo.
3. Uzbrojenie terenów, remonty substancji mieszkaniowej,
drogi.
Skłonna jestem przyjąć, że lawinowe wyzbycie się działek 
budowlanych bez uzbrojenia było w ówczesnych warunkach 
potrzebne. Sporej grupie mieszkańców udało się nabyć działki tanio, to i
dobrze. Lecz problemy pojawiły się po wybudowaniu domów w
terenach bez kanalizacji, dróg, chodników itp. Stąd dalsze
"długotrwałe" i bardzo kosztowne inwestycje, a zwłaszcza tam, gdzie
MONiTOR SAMORZĄdowy
ułożona kanalizacja sanitarna ( ul. Gałczyńskiego) ma spadek w
odwrotnym niż należy kierunku. Można jednak sądzić, że mimo tej
akcji wyprzedaży, budżetu nie potrafiono zrealizować, skoro miasto
zadłużono kredytem 5 mld 200 min zł i nie zapłacono faktur na
kwotę 2,5 mld zł. Dziwić jednak musi fakt kapralskiego
posłuszeństwa wobec Urzędu Wojewódzkiego, gdzie bez 
sprzeciwu pogłębiano deficyt budżetowy odprowadzając do UW
określone sumy i tym samym satysfakcjonując władzę 
zwierzchnią kosztem interesów miasta. A jedynym lekarstwem na poprawę
sytuacji, jaki proponuje od początku kadencji komisja finansów,
to wzięcie kolejnego kredytu. Wymienię jeszcze takie długotrwałe
inwestycje jak: budynek przy ul. Brzeskiej, tzw. "bombonierka",
drugi budynek szkoły nr 5. Trudno mi więcej wymieniać, bo na
szczęście innych nie mogę sobie przypomnieć. O drogach, 
stanie budynków mieszkalnych, efektywności gospodarczej 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego, o parku i
innych sprawach może kiedy indziej.
Mam nadzieję, że wypowiedzą się w tych sprawach burmistrz
�?oś, burmistrz Trybulski, przewodniczący rady Wiązowski. Ja
chciałabym podsumować dyskusję o szkołach. Znamienną rzeczą
jest to, że tylko trzech radnych miało odmienne zdanie niż
większość. Lecz do ich sprzeciwu "był czas przywyknąć". Według
mnie ten notoryczny sprzeciw nie przeszkodził nam w uzyskaniu
zamierzonych celów. Zarówno ja jak i większość rady przekonani
jesteśmy, że funkcjonowanie szkół byłoby pod samorządem 
bezpieczniejsze i efektywniejsze. Niejasność sytuacji politycznej, 
niejasność decyzji państwowych każe być ostrożnym. Nie można
wykluczyć takiej sytuacji, że budżet państwa nie mogąc spełnić
zobowiązań finansowych między innymi wobec oświaty 
przerzuci ciężar odpowiedzialności na gminy, tj. prawie bezpośrednio na
obywateli. Dywagacje pana Października na temat takiej czy innej
ilości miliardów nie mają żadnego sensu, gdyż stan szkół i
słuszne oczekiwania płacowe pracowników oświaty przerastają
możliwości samorządu tym bardziej, że żywotne potrzeby miasta
są jednoznaczne. Odnieść należy się również do sfery 
emocjonalnej, w której nie można nie zauważyć obaw środowiska 
nauczycielskiego o ich byt pod kuratelą samorządów. Z
niezrozumiałych względów padały stwierdzenia o redukcjach
personalnych w przypadku przejęcia szkół przez samorząd. Były
to przykre i niczym nie poparte stwierdzenia. Aktualnie mało
istotne, gdyż nic się dla szkół w Oławie nie zmieniło. Szkoda
jednak, że nie mogliśmy zabezpieczyć lepszych warunków dla
szkół i pracowników oświaty, gdyż przekonana jestem, że wynik
współpracy samorządu i środowiska nauczycielskiego byłby z
pewnością lepszy dla wszystkich i będzie taki, jeśli przyjdzie na
to właściwa pora.
burmistrz Miasta Oława
Janina Stelmaszek
(Gmina Oława)
Na mocy uchwały nr XXXII/272/93 z dnia 29 grudnia 1993r
Rady Gminy w Oławie,
odwołana została
Komisja do przeprowadzania przetargów .
Na mocy uchwały nr XXXII/273/93 z dnia 29.12.1993r., została
powołana nowa Komisja do przeprowadzania przetargów na
sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy
Oława oraz na roboty i usługi remontowo - budowlane, w składzie:
Czesław Cholewicki
Kazimierz Jarosławski
Franciszek Kozdrowiecki
Zofia Zienkiewicz
Henryk Leszczak
MoiNJTOR SAMORZĄdoW/V
Jelcz-Laskowice
mnK mirst€czkr z i>uzn ujinnn
lilglTl
uni»hia5TCC?ek
POł_S»Ct1
Jelcz-Laskowice należy od 1991 roku do Unii Miasteczek 
Polskich, zrzeszającej niespełna 100 miejscowości z całego kraju, a
burmistrz, Jolanta Lubowicz, pełni w Unii funkcję wiceprezesa,
będąc zarazem delegatem w Naczelnej Radzie Zatrudnienia przy
Ministrze Pracy i Polityki Socjalnej* Przedstawiciele UMP biorą
również udział w Stałej Konferencji Władz Lokalnych przy Radzie
Europy oraz w Komisji ds.Grantów z EWG przy Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej.
Unia od początku istnienia jest obecna przy konstruowaniu
aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, ze 
strony UMP wyszły także propozycje zmian w ustawie o zatrudnieniu.
Przedstawiciele Unii uczestniczą ponadto w pracach sejmowych
i rządowych komisjach na temat: ustawodawstwa powiatowego,
krajowej reprezentacji gmin, programu mieszkaniowego, 
gospodarki gruntami, Komunalnych Kas Oszczędności, finansów 
komunalnych. UMP współpracuje z Krajowym Sejmikiem 
Samorządu Terytorialnego oraz Związkiem Miast Polskich. Wśród wielu
programów wypracowanych w Unii zwraca uwagę ten, który
zakłada promocję gospodarczą i turystyczną małych miasteczek
oraz podmiotów gospodarczych działających na ich terenie. 
Celem tej promocji jest możność wpływania na rozwój prowincji -
oczywiście pojmowanej umownie - by w ten sposób zwalczać
aktywnie bezrobocie i poprawiać warunki życia mieszkańców. W
tym celu przyznawany będzie znak jakości UMP w kategoriach:
produktów, usług, projektów, technologii, technik wytwarzania
itp.
Bezpośrednim powodem zainicjowania tej akcji jest niezwykle
ciężka sytuacja małych miasteczek. Strukturalne przekształcenia
w gospodarce sprawiły, że urzędy, organizacje i instytucje 
próbują rozwiązywać zupełnie nowe problemy bez możliwości 
przebadania właściwych wzorców działania. Rośnie liczba 
bezrobotnych, pogłębia się marazm i rozszerzają objawy patologii
społecznej.
Niebawem w Warszawie otwarta zostanie stała wystawa 
gospodarcza będąca częścią programu promocji gospodarczej i
turystycznej - będzie można na niej prezentować bieżące
osiągnięcia miasteczek. Unia chce osiągnąć cele promocji 
poprzez m.in. organizowanie konkursów rozwiązujących problemy
małych miasteczek w zakresie: oczyszczania ścieków, utylizacji
śmieci, instalacji odpylania i odsiarczania spalin, modelowych
ujęć wodnych, budowy domów komunalnych, miejskich węzłów
sanitarnych, budowy bezpiecznych parkingów. Chodzi o to, by
uzyskane rozwiązania mogły służyć za modelowe propozycje, z
możliwością powielania ich pod patronatem Programu Promocji
Gospodarczej w całym kraju.
Wśród innych zamierzeń UMP zakłada organizowanie 
konkursów w celu podniesienia jakości usług w zakresie hotelarstwa
i gastronomii, by promować regionalizmy w obrębie kultury, 
obyczajów, wzornictwa itp. W programie UMP jest również 
utworzenie bazy danych o regionalnych podmiotach gospodarczych i ich
ofercie handlowej w połączeniu z podobną ofertą krajów z nami
sąsiadującymi.
Miasteczka, będące członkami UMP, spodziewają się, że 
realizacja projektu umożliwi bezpośredni dostęp do informacji 
gospodarczej firmom z zaniedbanej polskiej prowincji, pozwoli
stworzyć sieć informacyjną usprawniającą możliwość wysyłania
i otrzymywania ofert kupna, sprzedaży i współpracy, a także
wypromuje firmy z krajowej prowincji na Wschodzie i Zachodzie
Europy.
UMP opracowała ostatnio projekt nowego programu - walki z
bezrobociem. Inicjatorzy liczą na to, że w efekcie powstaną 
powiązane ze sobą struktury, które - zwalczając bezrobocie - 
odegrają pozytywną rolę w gospodarczym rozwoju kraju, 
skoordynują działania podejmowane przez różne instytucje. Według
założeń programowych - powinna zostać pobudzona inicjatywa
bezrobotnych, którzy z większą wiarą będą umieli znaleźć sobie
zajęcie lub stworzyć miejsce pracy we własnym zakresie, (jl)
GMINY W STATYSTYCE
MIASTO
GMINA
 
powierzchnia (ha)
ludność
miasto Oława
2.734
32.700
gmina Oława
23.398
12.700
Domaniów
9430
5.300
M-G Jelcz -
Laskowice
18.650
20.800
Budżety Gmin w 1993 roku
Domaniów
Jelcz - Laskowice
Oława (miasto)
Oława (gmina)
2.120.945 zł/1 mieszkańca
1.961.594 zł/1 mieszkańca
2.124.400 zł/1 mieszkańca
1.541.338 zł/1 mieszkańca
Struktura użytkowania gruntów w gminie Domaniów'
grunty orne 8.367 ha
inne użytki rolne (łąki pastwiska) 104 ha
nieużytki 908 ha
lasy 51 ha
Struktura zagospodarowania terenu w
gminie Jelcz - Laskowice
użytki rolne 9.548 ha
lasy 5.319 ha
grunty pozostałe » 734 ha
Struktura zagospodarowania terenu w gminie Oława
rolnictwo 15.976 ha
lasy 4.669 ha
pozostałe grunty 2.753 ha
W gminie Oława gospodarstwa indywidualne zajmują 58,8 % ogółu
użytków rolnych, gospodarstwa państwowe 28,6 %, rolnicze spółdzielnie
produkcyjne 12,6 %.
*
Mieszkańcy Jelcza-Laskowic to głównie ludzie młodzi. Grupa w wieku
produkcyjnym od 18 do 64 lat stanowi 57,2 % ogółu mieszkańców, przy
czym ludzie w wieku 50-64 lat stanowią zaledwie 7,1 % grupy produkcyjnej.
Od tysiącleci mędrcy i prorocy zastanawiali się, kiedy
będzie koniec świata. Kiedy będzie - nie wiemy, ale wiemy
gdzie będzie - między WITOWICAMI a KUROWEM, tam 
zrobiliśmy powyższą fotografię.
nnr>NV
WYŻSZOŚĆ USPO�?ECZNIONEGO
NAD PRYWATNYM
20 grudnia 1990 roku Rada Miejska w Oławie podjęła uchwałę o
przystąpieniu do spółki z o.o. nr X (88) 90. Spółki te to "Delikatesy", "Adria"
i sklep cukierniczy obok Szkoły Muzycznej. Udziałowcami są Rada Miejska,
PSS "Społem" oraz spółki cywilne pracowników tych placówek. Udziałem
Rady Miejskiej jest aport, czyli lokale będące własnością komunalną,
udziałem PSS "Społem" jest kwota 1.698.400.000 zł, które PSS poniosła na
adaptację. W wypadku wypowiedzenia przez Zarząd Miasta umowy najmu,
wg Zarządu, miasto powinno zwrócić je spółdzielni. Informacje te można
wyczytać z uzasadnienia do uchwały nr X (88) 90. Napisano tam również:
"Według wstępnych wyliczeń przewidywane wpływy do budżetu z
działalności gospodarczej będą wyższe niż wpływy z tytułu czynszów
najmu lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
przez sprywatyzowane załogi". W zdaniu tym zawarty jest sens całego
przedsięwzięcia. Problemu by nie było, gdyby praktyka nie wykazała, że
twierdzenie o wyższości zysku nad wpływami z najmu było błędne. Otóż,
jak zapisano w projekcie budżetu na 1994 rok, dochód wyniesie 200 min zł
za 1993 r. Czynsz zaś z tych lokali wg stawek z ub.r. zamknąłby się kwotą
699.612.000 zł.
Zwolnienie powyższych spółek nastąpiło prawdopodobnie na 
podstawie zapisu w uchwale, dotyczącego gospodarki lokalami użytkowymi, który
brzmi: "Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym 
zakresie".Można postawić pytanie - kto tu prowadzi działalność we własnym
zakresie? Spółki te mają osobowość prawną, są podmiotami 
gospodarczymi i nastawione są na zysk. Wpływy z czynszów w poszczególnych latach
byłyby następujące: * 1991 rok - 333.228.000 zł * 1992 rok - 591.438.000 zł
* 1993 rok - 699.612.000 zł. Razem 1.624.278.000 zł. Przewidywany wpływ
na 1994 rok - 882.804.000 zł.
Obecnie toczy się dyskusja na temat tegorocznego budżetu. Padają
pytania - Skąd pieniądze? Czy propozycje Zarządu Miasta w ubiegłych
latach przyjęte przez Radę zdały egzamin? Czy przyniosły spodziewane
zyski?
Czas już aby zasady wolnorynkowe osuszyć z wody socjalizmu, a 
sterowanie ręczne ograniczyć do minimum.
radni
Zdzisław Duch
Lesław Smertyha
Monitor SAMORZĄdowy
(Gmina Oława)
Społeczny Komitet
Rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Bystrzycy Oławskiej
z siedzibą przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Oł.
ul. Kościuszki 45
Ogłasza przetarg nieograniczony ofert
na wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wewnątrz na
parterze dobudówki szkoły z pionem żywieniowym bez
wyposażenia w Bystrzycy Oł. ul. Kościuszki 45
Wykaz robót w elementach:
- elektryczne wewnątrz
- instalacje wodno-kanalizacyjne, CO. i wentylacja wewnętrzna
- okładzinowe ścian
- posadzkowe
- drobne murarsko - tynkarskie
- malarskie wewnątrz
Oferta powinna zawierać:
1. Datę sporządzenia oferty
2. Nazwę i siedzibę oferenta
3. Termin wykonania
4. Stawkę roboczo - godzinową ze wskaźnikami cenotwórczymi
do kosztorysowania
5. NrNKPwZUS
6. Ilość zatrudnionych pracowników na umowę o pracę
7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z zakresem robót, 
warunkami przetargu ł
8. Referencje - dokumenty uwiarygodniające oferenta z wykazem
obiektów wykonanych w ostatnich dwóch latach (podobnych robót
jak w przetargu)
9. Wyciąg z rejestru sądowego w przypadku przedsiębiorstwa lub
spółki oraz potwierdzenie na wykonywanie działalności 
gospodarczej w przypadku osoby fizycznej
10. Deklarację w oparciu o jakie ceny zostaną rozliczone materiały
budowlane - wbudowane
Termin składania ofert i ich otwarcia upłynie 10 dnia od 
ukazania się ogłoszenia w prasie, o godz 10.00 w sekretariacie
szkoły.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, dodatkowych
rokowań z oferentami, a także unieważnienie przetargu bez podania
przyczyn.
Informacje w sprawie przetargu oraz pisemne oferty należy
składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Bystrzycy 55-
205 Bystrzyca Oławska, ul. Kościuszki 45, tel. 30-217.
DUŻY PROBLEM MA�?EJ WIOSKI
List mieszkańców wsi Maszków
do Sejmiku Samorządowego.
Mieszkańcy wsi Maszków proszą
o zweryfikowanie budżetu Gminy
Oława na rok 1994. Uważamy,że
przydział funduszy za 1994r został
przeprowadzony w sposób mało
obiektywny.
Decyzję swą motywujemy tym, że
już od szeregu lat bezskutecznie 
poprzez naszego radnego pana Mi-
chalczaka i sołtysa wioski pana An
tosika staramy się o przydział
funduszy na budowę drogi 
dojazdowej do wsi. Jesteśmy wsią taką jak
każda inna, systematycznie płacącą
podatki do kasy Urzędu Gminy, nie
rozumiemy natomiast dlaczego, w
okresie kiedy inne wsie 
sukcesywnie otrzymują pieniądze z budżetu
na budowę świetlic, klubów, 
instalacji oświetleniowych, kanalizacji, 
gazociągów czy wodociągów, nasza
wioska nie otrzymała do tej pory ani
jednej złotówki. Nie mamy 
wygórowanych aspiracji, nie chcemy klubu
dla naszych dzieci, które spotykają
się koło krzyża znajdującego się w
centralnym punkcie wsi, nie chcemy
też boiska czy kortu tenisowego, bo
nasze dzieci grają w piłkę pod lasem
na łące, nie chcemy lamp 
oświetlających naszą wieś, chcemy tylko
pieniędzy na budowę drogi 
dojazdowej do wsi. Obecna droga, która
do tej pory jest utrzymywana tylko i
wyłącznie dzięki zaangażowaniu
społecznemu mieszkańców jest tak
wyeksploatowana, że tylko 
kapitalny remont może przywrócić jej 
przejezdność. Droga ta jest naszym
łącznikiem z cywilizacją, we wsi nie
nie ma szkoły , kościoła, sklepu, 
poczty tak więc każdy z nas musi kilka
razy w tygodniu przedzierać się do
przystanku autobusowego poprzez
dwukilometrowy odcinek dziur,
kałuż i wertepów. Szczególnie to jest
uciążliwe dla dzieci podążających
codziennie do szkoły oraz osób 
starszych, których jest we wsi
większość, Nasze wieloletnie 
monity i apele w Urzędzie Gminy w 
sprawie drogi kończyły się tylko na
kwiecistych zapewnieniach lub
drwinach dawanych przez 
odpowiedzialnych urzędników Urzędu
Gminy.Niestety, nasza cierpliwość
już się wyczerpała. Solidarnie 
zobowiązaliśmy się do chwili
podjęcia decyzji nas 
zadawalających do niepłacenia podatku 
gruntowego i podatku drogowego.
Jednocześnie nie chcemy, aby nasz
przedstawiciel w gminie pan Antosik
pełnił funkcję sołtysa, która 
zredukowana jest tylko do zbierania 
podatku, natomiast Jego uwagi 
kierowane do Radnych na sesji i urzędników
Urzędu Gminy nie są respektowane
a wręcz bagatelizowane (Wójt Gminy
na ostatniej sesji w sposób 
wymijający odpowiedział, dlaczego nie
zostały przydzielone środki 
finansowe dla wsi Maszków, odsyłając
sołtysa do podrzędnych urzędników,
ośmieszając Go na forum Radnych,
a jednocześnie całą naszą wieś). Nie
chcemy także, aby naszą wieś
reprezentował pan Michalczak, 
który sprawami wsi w ogóle się nie 
interesuje.
W załączeniu przesyłamy kopię
pisma skierowaną do GRR w
Oławie. W wypadku braku 
odpowiedzi pismo podobnej treści 
zostanie zredagowane do Kancelarii 
Sejmu RP.
Z poważaniem
Rada Sołecka wsi Maszków.