/1991-117_12III.djvu

			Nr 50 (117) 12 marca 1991 500zł
DOLNOŚLĄSKI
O redukcji
polskiego długu
Japonia
twardo mówi „nie"
TOKIO (REUTER). 
Przedstawiciel Japonii oświadczył w 
poniedziałek, iż jego kraj nie 
zgodzi sie na popierany przez Stany
Zjednoczone wniosek Polski w
sprawie zredukowania 
zadłużenia zagranicznego. 
Równocześnie Jednak w kołach bankowych
twierdzi się, że Tokio zostanie
zmuszone do ustępstw w tej 
sprawie. Informacje te nadeszły z 
Tokio w dzień po paryskim 
spotkaniu grupy G-7, która nie zdołała
osiągnąć porozumienia w sprawie
zredukowania o 70-80 procent
polskiego długu zagranicznego,
czego domaga się Warszawa
Europejskie poparcie
polskiej prywatyzacji
Jacąues Attali
w Polsce
Do Polski przybył wczoraj 
prezydent Europejskiego Banku 
Odbudowy 1 Rozwoju Jacques Attali. W
programie wizyty m.ln. spotkanie
z premierem Janem Krzysztofem
Bieleckim oraz rozmowy z 
wicepremierem Leszkiem 
Balcerowiczem, prezesem NBP Grzegorzem
Wojtowiczem 1 ministrem 
przekształceń własnościowych 
Januszem Lewandowskim.
Tematem rozmów będzie m.ln.
utworzenie wspólnego z 
Europejskim Bankiem Odbudowy I 
Rozwoju funduszu Inwestycyjnego
wspomagającego proces 
prywatyzacji w Polsce, Jak również 
omówienie listy Inwestycji, które 
mogłyby być finansowane z tego 
funduszu.
Przewiduje się też poczynienie
uzgodnień dotyczących otwarcia
w Polsce biura EBWlR. (PAP)
Dania potwierdza
uznanie Estonii
KOPENHAGA (AFP). 
Ministrowie spraw zagranicznych Danii 1
Estonii - Uffe Ellcmann-Jansen 1
Lennart Merl - podpisali wczoraj
protokół, w którym Dania 
potwierdziła swoje uznanie niepodległości
Estonii zdobytej w 1921 r. 1 bcz-
//
S'80" chce
wejść do Sejmu
NSZZ „Solidarność 80" nie może
pozbawić się uczestnictwa w 
parlamencie Ucząc Jedynie na to, że
protestami, głodówkami 1 
strajkami będzie walczyła o poprawę bytu
społeczeństwa czy załatwianie
swoich statutowych spraw.
Związek - powiedział wczoraj na
konferencji prasowej w Warszawie
rzecznik KKP „S '80" Daniel Po-
drzyckl - zamierza uzyskać 
możliwość prezentowania na forum
parlamentu swojego zdania.
Projekt już gotowy
Mieszkaniowe ułatwienia
Projekt ustawy zwanej antykry-
zysową - o szczególnych 
warunkach realizacji budownictwa 
mieszkaniowego - Jest Już gotowy.
Prezentując główne treści 1 cele 
tego dokumentu min. gospodarki
przestrzennej 1 budownictwa -
Adam Glaplńskl poinformował
wczoraj dziennikarzy. Iż prace nad
ustawą przebiegają szybciej nlz
planowano, a Jej projekt będzie za
kilka dni przedmiotem obrad
KERM-u. Twórcy nowej koncepcji
przeciwdziałania kryzysowi w 
budownictwie mieszkaniowym 
oczekują. Iż ustawa ta będzie 
rozpatrywana przez Sejm łącznie z 
projektem prawa mieszkaniowego.
Przyjęcie tych dokumentów 
stworzyłoby nową sytuację w 
budownictwie mieszkaniowym 1 
korzystniejsze warunki Jego rozwoju.
Projektowana ustawa zmierza
do stworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi budownictwa
mieszkaniowego przez likwidację
wielu barier, uproszczenie trybu
przygotowania Inwestycji, 
pozyskiwania terenów oraz ulgi w 
podatkach 1 opłatach. Proponuje się
m.ln. zachęcające warunki 
pozyskiwania gruntów pod budowę dla
rezygnujących z ubiegania się o
mieszkania spółdzielcze, ulgi w
podatkach dla Inwestujących w
budownictwo mieszkaniowe, 
obniżenie opłat skarbowych i 
notarialnych, związanych np. z 
zamianą mieszkań czy ich 
wynajmowaniem.
Zaprezentowano także na 
konferencji wstępne propozycje 
Ministerstwa Sprawiedliwości 
dotyczące ustanowienia hipoteki na 
spółdzielczym, własnościowym 
prawic do mieszkania. (PAP)
prawność Jej ancksjl w 1940 r.
przez ZSRR. Protokół ten ma 
służyć umocnieniu 
dyplomatycznych stosunków między obu 
krajami oraz zachęcić Moskwę do
szybszego podjęcia rokowań w
sprawie niepodległości republik
bałtyckich. Dokument taki został
Już 28 lutego uzgodniony z Litwą,
a wkrótce przewiduje się parafo-
wanle podobnego z Łotwą.
Stanowisko Japonii ma 
kluczowe znaczenie dla porozumienia
grupy G-7 w sprawie polskiego
długu - pisze Reuter z Tokio. Z 
kolei to porozumienie może otworzyć
drogę do podobnej decyzji banków
prywatnych. W skład .siódemki"
wchodzą Stany Zjednoczone, 
Japonia, Wielka Brytania, RFN.
Francja. Włochy i Kanada.
Nie zgodzimy się na 
zredukowanie kapitałowej części długu - 
oświadczył przedstawiciel 
Japońskiego ministerstwa finansów.
- Dyskutujemy natomiast Inne
sposoby, takie Jak zredukowanie
stopy procentowej bądź 
przedłużenie okresu spłat.
W Europie przedstawiciele kół
bankowych poinformowali, Iz 
Polska złagodziła swe żądania 
redukcji 1 zwróciła się do banków
wicrzyclclsklch o^obclijCle 70, a
nie 80 procent należności. W 
kołach bankowych mówi się, iz 
Japońskie ministerstwo finansów
będzie pod presją Amerykanów
musiało przystać na kompromis.
Reuter przytacza opinię dyrektora
Jednego z banków europejskich, 1/
Japończycy zajmują tak twardt
stanowisko ze względu na własną
opinię publiczną, lecz w końcu
będą musieli przystać na 
zmniejszenie obciążeń kapitałowych, by^
nie wywoływać ponownie gniewu
Amerykanów, niezadowolonych z
ich nieuczcstnlczcnld w wojnie w
Zatoce Perskiej.
Baker będzie rozmawiał
z Palestyńczykami
JEROZOLIMA (AFP, AP, UPI).
Amerykański sekretarz stanu 
James Baker przyleciał wczoraj po
południu z dwudniową wizytą
oficjalną do Izraela.
Zasztyletowanie w niedzielę
przez Araba czterech kobiet 
Izraelskich 1 dedykowanie tego 
morderstwa Bakcrowi sprawiło. Iż amery-
Król Lęka wzywa
do pozostania w kraju
Albańska delegacja
przybyła do Brindisi?
BRINDISI, PARYŻ (AFP). 
Albański statek rybacki .Nafatarl"
dopłynął wczoraj rano do 
włoskiego portu Brindisi. gdzie uzyskał
od władz-portowych zezwolenie na
przybicie do brzegu. Według władz
portowych, na pokładzie statku
mogłaby znajdować się delegacja
przedstawicieli albańskich, którzy
mieliby spotkać się z 15.000
uchodźców albańskich przybyłych
do portu od czwartku.
Pretendent do albańskiego 
tronu Lcka I wezwał wczoraj AI-
bańczyków do nleopuszc/ania w
tych krytycznych chwilach 
Albanii. Zwrócił się on Jednocześnie do
albańskich sił zbrojnych o 
położenie kresu .bezprawnemu 
reżimowi komunistycznemu". Podobny
apel o pozostawanie na miejscu.
Lcka wystosował do Alliańczyków
w Kosowie.
Lęka zwrócił się o 
zbojkotowanie zapowiedzianych na koniec
marca wyborów 1 wezwał do
wspólnego wysiłku w celu 
obalenia .antyalbańsklego reżimu sło-
wlańsko-komunistyczncgo, który
od tak dawna uciska nasz naród".
kański sekretarz stanu 
zrezygnował z zaplanowanego spaceru po
starej Jerozolimie.
Program wizyty przewiduje
m.ln., że Baker spotka się dzisiaj z
12-osobową grupą 
Palestyńczyków z ziem okupowanych, na 
której czele stoi znany palestyński
nacjonalista Fajsal al- Hussclnl.
Spotkanie to ma się odbyć w 
Jerozolimie w rezydencji konsula USA.
Palestyńska agencja WAFA
poinformowała, ze Organizacja
Wyzwolenia Palestyny popiera
spotkanie Jamesa Bakera z 
delegacją Palestyńczyków z 
okupowanych przez Izrael ziem arabskich.
Natomiast ugrupowanie 
Islamskich fundamentalistów, Hamas.
które działa na ziemiach 
okupowanych przez Izrael, zaapelowało
o zbojkotowanie wizyty Bakera w
Izraelu.
Rząd zamiast
prądu
Lubelski „Ursus", zakład meta-
lurgiczno-odlewnlczy pracujący
dla potrzeb przemysłu 
ciągnikowego I motoryzacyjnego, został
unieruchomiony w wyniku
wstrzymania dopływu prądu z 
powodu zaległości w opłatach. 2.5-
tyslęczna załoga ogłosiła 
pogotowie strajkowe żądając spotkania
z przedstawicielami rządu. (PAP)
Kilka pytań do
Tomasza Wójcika
Z upoważnienia 21 delegatów,
a także we własnym imieniu
pozwalam sobie zadać Ci, 
Tomku, kilka pytań. Nie Jest moją
intencją prowadzenie 
publicznej polemiki prasowej, wydaje
sie jednak, że ta forma. Jest
może ostatnią, która spowoduje
Twoje opamiętanie sie. 
„Solidarność" na Dolnym Śląsku nie
zaczęła się od Tomasza Wójcika,
ale wszystko wskazuje na to, że
na nim może się zakończyć.
1. Jak to się stało, Tomku, że w
czasie kilku zaledwie miesięcy z
Jednego z największych 1 
najsprawniej zarządzanych regionów
zeszliśmy do roli niewiele 
znaczącej .czapy", której nikt poważnie
nie traktuje?
2. Co stało się z Twoją wizją 
profesjonalnego Związku. Jeżeli 
Jednocześnie likwidujesz te działy,
bez których Zarząd nic wypełnia
swoich statutowych obowiązków
wobec Komisji Zakładowych i 
członków Związku?
3. Jak ma się do tego 
profesjonalizmu fakt wyrzucania z pracy
doświadczonych działaczy o
dużym autorytecie i przyjmowanie
w ich miejsce osób, które nigdy w
przeszłości nie pracowały dla
Związku, a nawet do 
„Solidarności" nic należały?
4. Kto podpowiedział Cl. że
kluczowy dział - porad 
związkowych, może funkcjonować bez
doświadczonych działaczy, 
wskutek czego Komisje Zakładowe 
muszą szukać pomocy poza 
Związkiem?
5. Kto nadał Ci prawo 
Jednoosobowych decyzji, z pomijaniem 
Prezydium 1 Zarządu Regionu, za 
którymi idą z kasy wielomilionowe
sumy?
6. Mimo Twoich przedzjazdo-
wych zarzutów o niegospodarność
związkowym mieniem, po 
poprzednim przewodniczącym 
zostało Cl 250 min zł. Jak 
wytłumaczysz fakt, że po 4 miesiącach
Twojej kadencji Zarząd Regionu
ma prawie 1,5 mld długów?
7. Czy wysoka pensja tak 
skutecznie przytępiła Twoją 
wrażliwość na problemy tych KZ 1 załóg,
które są bezradne wobec 
prywatyzacji? Gdzie cl fachowcy od 
szkoleń?
8. Kto dał Ci prawo 
Jednoosobowego decydowania o wykreślaniu
z Regionu tych struktur, które 
historycznie 1 zgodnie z uchwałami
WZD, zawsze należały do Dolnego
Śląska? A może to Jest Twój 
pomysł na pozbycie się kłopotów z 
Komisjami Zakładowymi z terenu?
9. Jak tego dokonałeś, że 
Jeszcze do niedawna tak waleczna
Regionalna Komisja Rewizyjna,
teraz biernie przygląda się temu?
10. Jak miałem prowadzić 
politykę Informacyjną zarządu 
Regionu wobec blokady mego działu,
cenzury, braku rzecznika 
prasowego, a ostatnio - zablokowania
możliwości wysyłania prasy na
adresy Komisji Zakładowych? Nie
dopuszczono także do dyskusji
nad powołaniem Sieci Wiodących
Zakładów Pracy, w oparciu o którą
ZR mógłby prowadzić swoją 
politykę, również Informacyjną
Nie potrafię, Tomaszu, robić
przypudrowanej propagandy 
sukcesu. To doprowadziło Juz różnych
nieomylnych wodzów do 
katastrofy-
Tych kilka pytań dedykuję Ci
przed bliskim. Nadzwyczajnym
Zjazdem Delegatów, o który 
członkowie Związku dopominają się.
Chyba, ze użyjesz wszystkich
sztuczek, aby do Zjazdu nie 
dopuścić.
BOGDAN KARAUDA
Wrocław. 11.03.1991 r.
ItOI NOłi *!■
Nr50(117). 12 III 1991
Cywilny organ
armii
Podczas obrad 
międzyresortowej komisji ds. reform w 
organizacji obrony narodowej 
wiceminister obrony narodowej, Janusz
Onyszkiewicz, przedstawił prace
zespołu zajmującego się 
przekształceniem resortu w cywilny 
organ administracji państwowej 1
wydzieleniem z tej struktury sił
zbrojnych. Plon cywilno- 
wojskowy zajmowałby elę m.ln. 
rozstrzyganiem zagadnień prawnych,
kontaktami z parlamentem, 
środkami masowego przekazu, 
sprawami socjalno-bytowymi, 
finansami, wychowaniem 1 szkolnictwem.
Według trj koncepcji, na czele
resortu stałby minister obrony
narodowej, któremu podlegałoby,
prawdopodobnie. 3 
wiceministrów: ds. wychowawczych 1 
socjalnych, ds. polityki obronnej 1
planowania oraz ds. uzbrojenia 1
Infrastruktury. Ostateczne 
decyzje co do Ilości wiceministrów,
kompetencji plonów cywilno- 
wojskowego 1 wojskowego oraz relacji
pomiędzy ministerstwem a 
Komitetem Obrony Kraju zostaną
przyjęte na posiedzeniu komisji
18 bm. (PAP)
Serbia
Przygotowanie
prawa stanu
wyjątkowego
Jak poinformowała agencja
Tanjug. komisja ustawodawcza
Skupsztlny serbskiej zatwierdziła
projekt poprawki do konstytucji,
zgodnie z którą prezydent będzie
mógł wprowadzić stan wyjątkowy.
Jeśli rząd republikański uzna, że
zagrożone Jest bezpieczeństwo
Serbii, swobody 1 prawa 
Obywatelskie lub normalne 
funkcjonowanie Instytucji państwowych.
Kiedy wycofanie wojsk radzieckich
Generał Moisiejew w Polsce
Do Warszawy przybył wczoraj z
roi »czą wizytą szef sztabu 
generalnego sił zbrojnych ZSRR, I 
zastępca ministra obrony 
narodowej, gen. armii Michaił Moisiejew.
Tematem Jego rozmów mają być
problemy związane z pobytem
wojsk radzieckich w Polsce i ich
wycofaniem do ZSRR.
Ok. godz. 15.30 gen. Moislejewa
przyjął minister spraw 
zagranicznych Krzysztof Skubiszewski. W
rozmowie uczestniczył dowódca
Półn. Grupy Wojsk Armii 
Radzieckiej, gen. Wiktor Dubynln.
W kwietniu lub maju mogłoby
się rozpocząć wycofywanie wojsk
radzieckich z Polski wraz z 
tranzytem wojsk ZSRR z Niemiec - 
powiedział po zakończeniu rozmowy
z ministrem spraw zagranicznych
Krzysztofem Skubiszewskim szef
sztabu radzieckich sił złjrojnych,
gen. Michaił Moisiejew.
Min. Skubiszewski stwierdził:
.Jeśli duże |ednostkl radzieckie
zaczną Polskę opuszczać. Jest 
możliwe, aby rozpoczął się pewien
tranzyt. Nie oznacza to Jednak
zmiany naszego stanowiska - że
konieczne Jest zawarcie umów o
wycofaniu 1 tranzycie".
Strona radziecka 
zaproponowała wcześniejszy niż połowa 1994 r.
ostateczny termin wycofania się z
Polski, co było Jej poprzednią 
propozycją.
Strona polska Jest technicznie
przygotowana do operacji wycofa*
nia z Polski i tranzytu z b. NRD
wojsk radzieckich - zapewnił szef
URM, przewodniczący 
międzyresortowej komisji ds. wycofania
wojsk radzieckich z Polski - 
Krzysztof Żabiński. Negocjacje trwają,
mimo rozbieżności zdań co do 
terminu. Rząd ma nadzieję, ze 
rozmowy doprowadzą do 
zadowalającego rozwiązania. (PAP)
Zamiast WOP
Kaszubska
Straż Graniczna
Z udziałem ministrów: obrony
narodowej, wiceadmirała Piotra
Kołodziejczyka i spraw 
wewnętrznych, Henryka Majewskiego
w porcie wojennym w Gdyni oraz
w porcie gdańskim odbyły się
wczoraj uroczystości związane z
przekazaniem przez Wojska 
Obrony Pogranicza spraw ochrony 
granic nowo powstałej Straży 
Granicznej.
Kaszubska grupa Straży 
Granicznej objęła opiekę nad 
granicami kraju na wybrzeżu gdańskim.
(PAP)
Prezydent i Komitet Doradczy
Decyzja Sejmu opóźni
polskie wejście do Europy
Prezydent Lech Wałęsa spotkał
się ze swym Komitetem 
Doradczym. Wysłuchał uwag komitetu
nt. aktualnej sytuacji w kraju I
perspektyw Jej rozwoju po 
postanowieniach ostatniego 
posiedzenia Sejmu. Zwrócono- uwagę, ze
decyzja Sejmu odkłada 
wprowadzenie pełnej demokracji w Polsce
na co najmniej 6 miesięcy. 
Komitet przygotowuje opracowanie 
zawierające uwagi szczegółowe o 
nowej sytuacji. Jaka wytworzyła się
po obradach Sejmu. Rzecznik 
prezydenta Andrzej Drzycimski 
pytany o reakcję L. Wałęsy na decyzje
Sejmu odparł, że była ona 
spokojna. Jest rzeczą oczywistą - dodał -
iż prezydent. Jako wybrany przez
naród w wyborach powszechnych,
patrzy z innej perspektywy niż
Sejm wybrany w kontraktowym
układzie .Okrągłego Stołu". 
Zakres Jego odpowiedzialności Jest
szerszy. Mając świadomość 
konieczności przemian prezydent
wie. że po drodze będą się 
pojawiały różnego rodzaju przeszkody
czy różnice poglądów, które trzeba
uwzględniać. Trzeba to traktować
Jako rzecz zwyczajną. Rzecznik
podkreślił, że po decyzji Sejmu
opóźni się wejście Polski do 
organizacji międzynarodowych, m.ln.
Rady Europy. Taka była Jednak
wola Sejmu 1 można tylko wyrazić
zdziwienie. Sejm wystąpił 
zdecydowanie przeciwko 
przyspieszeniu, którego oczekiwało 
społeczeństwo. Teraz pozostaje ważna
sprawa oceny tej decyzji przez
społeczeństwo.
Pytany o to, czy prezydent 
skorzysta z rady Jarosława 
Kaczyńskiego, by na mocy art. 30
konstytucji rozwiązać Sejm, A.
Drzycimski stwierdził: .Na razie
nic nie wiem, by prezydent 
rozmawiał na temat wykorzystania tej
rady". (PAP)
Telewizja zamknięta dla przywódcy Rosji
Parlament ZSRR nie chce
reklamować Jelcyna
MOSKWA (TASS. AP, AFP).
Wczorajsze posiedzenie 
parlamentu radzieckiego rozpoczęło się od
ostrej wymiany poglądów na 
temat sobotniego wystąpienia 
przewodniczącego parlamentu 
rosyjskiego Borisa Jelcyna, który 
podczas spotkania z dzlahiczaml ruchu
„Demokratyczna Rosja" wezwał
m.ln. do wypowiedzenia ..wojny
kierownictwu kraju".
W trakcie dyskusji skierowano
interpelację do prokuratora 
generalnego ZSRR Nikołaja Trublna,
by dokonał oceny zgodności z
konstytucją oświadczenia Borisa
Jelcyna (agencja TASS zaznacza,
że konstytucja zabrania 
nawoływania do obalenia siłą legalnych
organów władzy).
Ostatecznie parlament 
radziecki znaczną większością głosów 
postanowił Jednak nie reagować na
sobotnie wystąpienie Jelcyna.
Za rezolucją potępiającą 
przewodniczącego Federacji Rosyjskiej
głosowało zaledwie 71 deputowa-
Rada Legislacyjna
zaopiniuje
rządowe projekty
O pomoc w przygotowywaniu
prawa nie tylko dobrego, ale 1 
zrozumiałego dla ludzi zwrócił się
wczoraj do członków Rady 
Legislacyjnej premier Jan Krzysztof
Bielecki Szef rządu zapoznał radę
z listą projektów 
ustawodawczych, które Rada Ministrów 
rozpatrzy I przekaże Sejmowi do końca
kwietnia br. Są wśród nich 
projektowane ustawy o zasadach 
odpłatności za leki, o świadczeniach
emerytalno-rentowych, o systemie
oświaty oraz prawo mieszkaniowe
1 bankowe.
W minionym roku rada 
opracowała 95 opinii o projektach 
ustawodawczych, a do typowych wad
legislacyjnych proponowanych
rozwiązań Jej przewodniczący
prof. Zbigniew Radwański zaliczył
brak rzetelnej analizy celowości
powoływania nowych organów,
rutynowy sposób rozwiązywania
problemów, niewłaściwe 
formułowanie upoważnień do wydawania
przepisów wykonawczych. (PAP)
nych. natomiast aż 211 uznało za
stosowne zachować milczenie.
Zdaniem niektórych 
obserwatorów, deputowani głosujący 
przeciw rezolucji kierowali się obawą,
aby potępienie przez parlament
nic przysporzyło Jelcynowi 
dodatkowej popularności.
■
Centralna telewizja radziecka
Jest najbardziej wiarygodnym
środkiem przekazu I wobec tego
Jej kierownictwo nic może zezwolić
na wystąpienie Borisa Jelcyna,
który wykorzystuje eter do 
niezgodnych z konstytucją celów, w
tym krytykowania kierownictwa
kraju - oświadczył Leonid Krawc-
zenko, szef telewizji.
■
MOSKWA (TASS). Wczoraj Boris
Jelcyn spotkał się w Moskwie z
delegacją strajkujących górników
z Kuzbasu. Podczas rozmowy
omawiano postulaty górnicze, a
także możliwość 
podporządkowania przedsiębiorstw Kuzbasu 
władzom Federacji Rosyjskiej.
Przedstawiciele komitetów 
strajkowych zapewnili Jelcyna o 
całkowitym poparciu politycznym dla
Jego stanowiska 1 zobowiązali się
.bronić go przy użyciu 
dopuszczalnych 1 nlcslłowych metod".
Chaos w Iraku
■ Według oświadczeń Jednego z
przywódców opozycji irackiej, 
członka Najwyższego Zgromadzenia
Islamskiej Rewolucji Iraku, szejka
Ali al-Saglra, w rękach 
powstańców znajduje się Już 29
dużych miast Iraku I setki małych
miejscowości. Kontrolują one ok.
3/4 terytorium kraju, w tym całą
prowincję Sulejmanlja, na 
północnym wschodzie Iraku. 
Utrzymywał on, że wojska Irackie stosują
przeciwko powstańcom broń 
chemiczną, czemu zaprzeczają Inne
źródła, w tym amerykańskie.
■ Wiceprezydent USA Dan
Ouayle oświadczył w niedzielnym
wywiadzie dla amerykańskiej sieci
telewizyjnej CBS, że w niektórych
częściach Iraku utrzymuje się
chaos. Jednak USA nie mają 
zamiaru podejmować działań dopóki
rząd Iracki nie użyje broni 
chemicznej w celu stłumienia 
zamieszek w kilku miastach. 
Powiedział, że funkcjonariusze rządu
irackiego zostali ostrzeżeni. Iż 
ponieśliby osoblstą^odpowledzlalno-
ść 1 .będą poważne konsekwencje"
ewentualnego wykorzystania 
broni chemicznej. ^^
USA utrzymujące nadal wojsk^*^
w południowym Iraku, nic mają
planów narzucenia rządu 
narodowi Iraku. .Jest to ich problem" -
oświadczył wiceprezydent.
■
■ Sekretarz generalny ONZ Ja-
vier Percz dc Cuellar stwierdził w
niedzielę, że ONZ ma gotowy plan
rozmieszczenia sił pokojowych na
irackiej granicy z Kuwejtem 1 
Arabią Saudyjską. Sekretarz 
poinformował francuską sieć telewizyjną
TF1, że siły ONZ mogą zostać 
wysłane do Zatoki Jak tylko 
zatwierdzi to Rada Bezpieczeństwa.
22 marca zaczną się
manifestacje
OPZZ wznowi protest
Prezydium Rady OPZZ podjęło
wczoraj decyzję o odwieszeniu
akcji protestacyjnej.
Chodzi nam nie tylko o popiwek
- powiedział dziennikarzom 
wiceprzewodniczący OPZZ Wacław
Martyniuk - ale o: spadający 
poziom życia; wzrastającą liczbę 
bezrobotnych - nie robi się nic, aby
usunąć Jego źródła lub przyczyny;
o kondycję polskiego przemysłu,
która Jest coraz gorsza; o 
weteranów pracy. Chodzi nam w 
zasadzie o wszystko, czym zajmuje się
ruch związkowy. Wznawiamy
akcję protestacyjną - powiedział
wiceprzewodniczący OPZZ - gdyż
trzykrotne rozmowy z rządem n e
przyniosły w zasadzie żadnych 
rezultatów. Ten rząd to twardy 
zespół, a kierunek, w którym Idzie,
nie rokuje dobrze dla naszego 
kraju. My uważamy, że rokuje źle.
Chcemy wykazać błędność metod,
techniki dojścia do celu, z którym
się zgadzamy - Jest nim 
gospodarka rynkowa.
Akcja protestacyjna rozpocznie
się manifestacją w Łodzi 22 bm. -
mówił W. Martyniuk. 5 kwietnia
odbędą się manifestacje w 
Poznaniu i Szczecinie, 12.04. - na 
Dolnym Śląsku. (PAP)
Wczoraj
■ Prezydium Senatu 
postanowiło zwołać 45 plenarne 
posiedzenie 8enatu 15 marca 1991 r.
■ Obradujące w Gdańsku 
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ
Solidarność określiło 
konkursowy tryb powołania nowego 
redaktora naczelnego „Tygodnika
Solidarność".
■ Szefowie dyplomacji 
niemieckiej 1 francuskiej Hans-Dle-
trich Genscher 1 Roland Dumas
podczas rozmów w Bonn 
Wyrazili poparcie dla amerykańskich
wysiłków pokojowych na 
Bilskim Wschodzie.
■ Na mocy podpisanego w 
Bukareszcie porozumienia 
rumuńsko- radzieckiego 
obywatele obu krajów będą swobodnie
przekraczać granice bez 
wymaganych do tej pory wiz.
■ Na ulicach Poznania 
rozpoczęli patrolowanie 
funkcjonariusze straży miejskiej - policji 
municypalnej, którzy w niedziele
złożyli uroczyste ślubowanie.
■ W Teatrze Im. Norwida w 
Jeleniej Górze zakończył się II
Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Ekologicznej.
DOLNOSl ASKI
„Dziennik Dolnośląski".
Wydawca: NORPOL-
PRESS. Adres redakcji i
Administracji: Podwale 64,
50-010 Wrocław. Telefon
dla Czytelników: 442736,
442776. Biuro Ogłoszeń: Podwale 64 Ip,
Wrocław, te]. 443350, za trefi ogłoszeń 
redakcja nie odpowiada Fax: 442776, telex:
715382 Konto: Bank Handlowo-Kredyto-
wy, Oddział Wrocław 489209-39-136-Z
Oddziały „DD": Jelenin Góra te). 31942,
Lubin tel. 426169 i 42617L Wałbrzych teł.
23385. Drukarnia: Wrocław, Żmigrodzka
107, tel. 255634. Materiałów nie 
zamówionych redakcja nie zwraca.
Nr indeksu 350825
Nr50(117). 12IIM991
DOlNOll AlHi
Czy spółki pracownicze
są konkurencyjne?
W „Gazecie Wyborczej" z dnia 30.01.01 ukazał się artykuł pt. „Kolektyw Jest 
niekonkurencyjny" omawiający spotkanie podsekretarza stanu w resorcie 
prywatyzacji, Jerzego Drygalskiego z Krajową Radą Towarzystw Gospodarczych. Drygalskl
twierdził, że -Jak podaje „Gazeta*' - „spółki pracownicze nie rokują nadziei na 
rozwój. Całą swoją energie koncentrują na spłacaniu długu wobec skarbu państwa. 
Zarządzane kolektywnie tracą ofensywność i konkurencyjność".
Wypowiedź J. Drygalskiego Jest kolejnym przykładem dezinformacji wobec 
własności pracowniczej, stosowanej przez przedstawicieli nowej ekipy rządowej. 
Poniższej z nią polemiki „GW" zamieścić nie chciała.
Obciążenie długiem
Za rządów Rakowskiego 
twierdzono, że własność pracownicza
nie wchodzi w rachubę bo 
pracownicy nie mają pieniędzy na
wykup. Dziś wiadomo Już, że 
mogą się w tym celu zadłużyć, ale 
robi się z tego Ich cechę specyficzną.
Tymczasem na Zachodzie prawie
wszystkie wykupy czy to 
pracownicze, czy menedżerskie, czy Inne
są leveraged buyout (LBO), czyli
wykupami kredytowanymi. U nas
tylko niewielka część majątku
społecznego może być sprzedana
na miejscu za gotówkę. Po 
wyprzedaży kilku przedsiębiorstw
zapasy gotówkowe chętnych 
spoza przedsiębiorstw skończą się (co
Już ma miejsce) 1 oni także będą
musieli sięgać po kredyt. Będą go
spłacać albo do Skarbu Państwa
(jeżeli kuplą na raty), albo do 
banku (Jcjcell pożyczą im wykup). 
Obciąży to tak samo wykupione
przedsiębiorstwa.
W USA tworzenie własności
pracowniczej korzysta z ulg 
finansowych. I to nic do Jakichś 20%
Jak u nas. a do 100% własności.
Zatem pracownicze LBO 
obciążają w USA wykupioną firmę mniej
niż LBO niepracownicze. My
tymczasem nie tylko nie uczymy
się od Amerykanów lecz wręcz
przeciwnie, zlikwidowaliśmy 
niedawno możliwość analogicznego
ulgowego kredytowania 
pracowniczego kapitału poprzez nasze
fundacje.
Efektywność" spółek
pracowniczych
Przedsiębiorstwa pracownicze
są bardziej efektywne od opartych
na tradycyjnej własności 
prywatnej. Wykazują to Jasno szerokie
1 kompetentne badania 
przeprowadzone w USA. Przypomnę tylko
dostępne w naszych bibliotekach
źródło: Harvard Business Revlpw
nr 5 z 1987 r. Jeżeli ktoś chciałby
się zapoznać z większą Ilością 
danych, może skorzystać z 
materiałów Rady Pracowniczej „ELWRO",
Wrocław, tel. 44-42-35.
Bardzo pouczające są rezultaty
prywatyzacji sektora 
państwowego w Anglii. Największe sukcesy
odniosło tam 30-tyslęczne, 
sprzedane pracownikom 
przedsiębiorstwo towarowego transportu 
samochodowego National Frelght
Consortlum (NFC). Cena Jego 
akcji wzrosła w ciągu siedmiu lat stu-
krotnle.
Zarządzanie
przedsiębiorstwem
pracowniczym
W przedsiębiorstwach 
pracowniczych nic ma kolektywnego 
zarządzania. Zarządzają nimi 
zawodowi menedżerowie. Oczywiście
pracownlcy-właśclciele wybierają
radę nadzorczą, która ustanawia
i kontroluje zarząd. Takimi 
samymi kolektywistam 1 są właściciele
w zwykłej spółce akcyjnej, ale tym
ostatnim o wiele trudniej 
ustanowić operatywne kierownictwo 
firmy. Zwykły akcjonariusz to 
najczęściej właśclclel-obserwator
1 gracz. Pracownik - właściciel to
właśclclel-gospodarz.
W firmach pracowniczych 
rozwija się - owszem - bezpośredni
udział w decyzjach na zasadzie
różnego rodzaju konsultacji, 
podobnie Jak to Jest przyjęte w 
gospodarce Japońskiej 1 niemieckiej
czy skandynawskiej. Opóźnia to
trochę decyzje, ale Ich Jakość Jest
wyższa. .Wspólne decyzje 
podejmowane są dłużej ale wdrażane
krócej" - stwierdzają autorzy 
broszury * podsumowującej 
doświadczenia amerykańskich firm 
pracowniczych w zakresie 
zarządzania. Zacytujmy tę bardzo ważną
pracę:
.Badania przeprowadzone przez
Narodowe Centrum Własności
Pracowniczej pokazują, że spółki
z ESOP-em wzrastają rocznie o 3
do 4% szybciej niż spółki bez 
akcjonariatu pracowniczego. 
Jednakże spółki z ESOP-em, które 
wdrożyły to, co będziemy nazywać
"pracowniczym stylem 
zarządzania., notują roczny wzrost o 11 do
17% szybszy niż te, które są 
zarządzane bardziej tradycyjnie. (...)
W ubiegłej dekadzie Quad 
Graphics - drukarnia w Włsconsln
uzyskała roczny wzrost o 40% .
W. L. Gore Associates - producent
sprzętu w wysokiej technologii
z Delaware, również uzyskał
wzrost o 40% rocznie w tym 
samym okresie. Welrton Steel Corp.
Jest najlepiej prosperującym 
producentem stall w Stanach 
Zjednoczonych, chociaż Jego poprzedni
właściciel, National Steel, chciał
zlikwidować produkcję. Sprln-
gfleld Remanufacturlng uzyskał
wzrost wartości akcji z 10 centów
za Jeden udział do 15 dolarów
w ciągu 4 lat od uruchomienia
ESOP-u".
Rzetelna wiedza o własności
pracowniczej była u nas dostępna
na długo przed Okrągłym Stołem.
Zamiast wykorzystywać Ją do 
łatwego przekształcania 1 
mobilizowania wielu przedsiębiorstw, 
kontynuujemy od 1,5 roku program
zapoczątkowany de facto przez
rząd Rakowskiego, który zmierzał
do prywatyzacji przedsiębiorstw
przez ich bankructwa. Wtedy 
chodziło o uwłaszczenie 
nomenklatury. A dzisiaj czemu to ma służyć?
JAN KOZI AR
•) Corey Rosen. Karen Young - „Be-
yond Taxes: Managlng an Employee
Ownershlp Company . NCEO. Óa-
kland. 1988 r.
Hodowlana prognoza
Na krzywy ryj
Optymistów, Jak się okazuje,
nie brakuje. Ostatnio Ich siedzibą
okazał się Centralny Urząd 
Planowania. Otóż w myśl opracowanej
tam prognozy wieprzowiny 
będziemy mieli w tym roku o 2-6 proc.
więcej niż w poprzednim. I z tym
proroctwem Jesteśmy Jeszcze
w stanie zgodzić się, bo świń 
rzeczywiście przybywa w ogromnym
tempie I proszę w powyższym
stwierdzeniu nie doszukiwać się
dwuznaczności. Po pierwsze,
chłopi nie mają co zrobić z 
nadprodukcją zboża 1 ziemniaków,
a po drugie, akurat przetwarzanie
za pomocą świńskiego ryja roślin
na mięso Jest działalnością 
relatywnie najbardziej dziś w 
rolnictwie opłacalną. Stąd właśnie
świński urodzaj.
Niestety, prognoza CUP stara
się być kompleksowa, nie 
ogranicza się zatem tylko do 
nierogacizny. W .rogaclźnle" przewiduje się
oczywiście spadek. Wzrostu nawet
mieszczuchom nie dałoby się 
wcisnąć. Kliniczny optymizm polega
zaś na szacunku skali 
wspomnianego spadku. Żywca wołowego ma
być mniej o 8-13 proc, a mleka
ubędzie tylko o 2 proc. ...
Co prawda CUP przyznaje się do
grzechu dodając ostrożnie, że są
to prognozy optymistyczne. 
Jednakże optymizm też powinien
mieć Jakieś granice. Jeśli nie chce
przekształcić się w science flctlon.
W grudniu ub. r. pogłowie bydła
było o 12 proc. mniejsze, niż
w grudniu 1989 r.. a skup mleka
zmniejszył się w tym czasie aż
o 21 proc. Tak bowiem. Jak 
pokarmowe dogadzanie świniom stało
się zajęciem opłacalnym, tak 
dojenie krów uchodzić zaczyna za 
pracę społeczną, czyli taką, do której
trzeba Jeszcze dołożyć. Niewielu
na to stać.
Chłopi wiedzą, czego chcą. Ich
zdaniem cena skupu mleka 
powinna sięgać 1400 zł/l. Na razie
średnia zatrzymała się gdzieś
w okolicy 900 zł/l 1 nic nie 
wskazuje na to, by mleczarnie wpadły
na pomysł przedsezonowej 
podwyżki cen. Zresztą źle by na tym
wyszły. Za taką cenę nawet dzieci
wolałyby wypić piwo. A to 
oznacza, że zamiast na pastwiska,
wiosną krowy pójdą do rzeźni. Co
gorsza. Jak wynika z ankiety,
przeprowadzonej notabene 
również przez CUP, krów pozbędą się
przede wszystkim gospodarstwa
duże, posiadające powyżej 15 ha
użytków rolnych. Jeśli ich 
właściciele Jeszcze mają krowy, to są to
krowy dobre. Gdy właśnie one 
trafią do zakładów mięsnych, spadek
skupu mleka będzie większy od
spadku pogłowia. Skąd więc 
nadzieja, że ograniczy się tylko do 2
proc.? M. K.
APEL WOJEWODY WROCŁAWSKIEGO
W sytuacji spodziewanego w tym roku znacznego deficytu opadów
atmosferycznych i wilgoci w glebie oraz związanego z tym zagrożenia
pożarowego, zwracam się do wszystkich z apelem o zaniechanie 
wypalania resztek roślinności w obrębie miast i na terenach wiejskich 
naszego województwa.
Wypalanie suchej roślinności w pobliżu parków, cmentarzy, lasów,
łąk i zabudowań ludzkich, czy też na terenach przeznaczonych do 
rekreacji 1 wypoczynku nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Jest
tylko przejawem bezmyślności sprawców, a często zwykłym 
wandalizmem powodującym nieobliczalne szkody w środowisku przyrodniczym
oraz wymierne straty materialne.
Jednocześnie przypominam, że proceder ten Jest wykroczeniem 
przeciwko przepisom o zapobieganiu 1 zwalczaniu pożarów, którego 
sprawcy (zgodnie z art. 82 paragraf 1 kodeksu wykroczeń) podlegają karze,
z karą aresztu włącznie.
WICEWOJEWODA WROCŁAWSKI
MGR MIROSŁAW JASIŃSKI
Wrocław, 11.03.1991 r.
Słodki limit
Produkcja cukru z nowych, 
tegorocznych zbiorów buraków - po
raz pierwszy - będzie dostosowana
do potrzeb rynku 1 możliwości 
eksportu.
W sobotę na posiedzeniu Rady
Cukrownictwa, w skład której
wchodzą trzy banki cukrownicze
oraz przedstawiciele 75 (spośród
78) cukrowni, zaakceptowano
propozycję resortu rolnictwa, by
produkcja cukru w br. 
kształtowała się na poziomie 1 min 750 tys.
ton. Jest to średnia wieloletnia
wielkość produkcji tego artykułu
w Polsce.
Cukrownie, zgadzając się na
produkcję cukru na poziomie 1
min 750 tys. ton, otrzymają 
gwarancję rządu. Iz nie sprzedany na
rynku krajowym artykuł ten 
zostanie wykupiony przez ARR i
wyeksportowany.
Otwartą kwestią są nadal ceny
skupu buraków z tegorocznych
zbiorów. Ostatecznie poziom cen
skupu buraków rozstrzygną 
negocjacje cukrowni z rolnlkami.(PAP)
Polski katalog
złotych monet
Do księgarń trafiła książka 
Czesława Kamlńskiego. zawierająca
katalog złotych monet, wybitych w
latach 1851-1987 w krajach 
europejskich oraz Australii, Kanadzie,
RPA. USA 1 Turcji. We wstępie 
autor przedstawił aktualne przepisy
prawne dotyczące obrotu złotymi
numizmatami oraz podstawowe
Informacje o metodach 
wykrywania fałszerstwa, określania próby
kruszcu, konserwacji itp. Katalog
zawiera reprodukcje 1 opisy ponad
tysiąca monet.
Polska po II wojnie światowej
wybiła 19 złotych monet o 
nominałach od 500 zł do 200 tys. zł.
Rosyjskie służby
specjalne
ANTONI LENKIEWICZ
Rosji sowieckiej nie można 
zrozumieć bez zrozumienia rolL Jaką 
odgrywa w tym państwie KGB. 
Naiwnością grzeszą przy tym et, którzy
badanie struktur I metod pracy tej
Instytucji rozpoczynają od roku
1054. kiedy to w ramach „reform"po
śmierci Stalina słutby specjalne
przemianowano na Komitet Gosu-
darstwtennoj BezopastnostL
Rosyjskte tradycje 
rozbudowanych do monstrualnych rozmiarów
stuib specjalnych nie mają sobie
równych l co najmniej od roku 1 565
głównie na nich opierała się potęga
Imperium. Powołana przez Iwana
Groźnego Oprlcznlna. Uczyła ponad
6 tys. bezwzględnie posłusznych,
działających poza wszelkim prawem
morderców. W roku 1570 w samym
tylko Nowgorodzle oprlcznlcy 
zamordowali kilka tysięcy osób.
Drugie wielkie wcielenie 
rosyjskich służb specjalnych stworzył car
Piotr I. Było to lz.iv. Biuro Preo-
brażeńskle. które mogło bez Ładnych
dowodów winy aresztować każdego.
bez względu na pochodzenie, wiek
l płeć. Działalność „biura" 
uzupełniała Tajna Komisja. Również po 
śmierci Piotra l rozwijano t doskonalono
najprzeróżniejsze rodzaje służb 
specjalnych. Po spisku dekabrystów
(1825) utworzony został Trzeci 
Wydział. W roku 1881 powołano 
specjalne Jednostki śledczo-wywladow-
cze pod nazwą Ochrana. Agenci
Ochrany wyspecjalizowali się w 
rozpracowywaniu opozycji od środka
l organizowaniu prowokacji.
Już w pierwszych tygodniach po
bolszewickim puczu w 1017 r.. 
przystąpiono do organizowania, w 
oparciu o doświadczenia Ochrany. Wsze-
chrosyjsklej Nadzwyczajnej Komisji
do Watki z Kontrrewolucją l 
Sabotażem. Służba ta. znana pod skrótową
nazwą „(W)Cze-Ka", w lalach 1017
- 22 była głównym narzędziem 
bolszewickiego terroru spełniając Junk-
cje policji sądu t kala. Okrucieństwa
Czeki na czele której słał niestety
polski renegat Feliks Dzierżyński
Lenin usprawiedliwiał koniecznością
pełnej realizacji nauk Marksa. 
Termin .obóz koncentracyjny' utyty
został, po raz pierwszy w 
pozytywnym znaczeniu, przez Lenina w 
połowie roku 1918.
6 lutego 1022 r. Czeka 
przemianowana została na GPU - skrót od Go-
sudarstwlennoje Pollttczeskoje Upra-
wllenje. Formacja la. godna swoich
poprzedników. Junkcjonowała do 
roku 1934. kiedy to powołano NKWD.
czyli Narodnyj Komlssarlat Wnu-
trtennlch Dleł. Krwawymi szejaml
NKWD byli: Jagoda. Jezow t Berła.
Wszyscy oni doczekali się wyroków
śmierci ale nie za popełnione zbrod
nie. lecz Jako „agenci anty 
sowieckiego centrum trocklstowsktego". 28 Di
1930 r. pomiędzy NKWD a Gestapo
podpisana została umowa o 
współpracy. W lutym 1041 r. z NKWD 
wyłączono NKGB (Ludowy Komisariat
Bezpieczeństwa Państwowego),
a w końcu roku 1042 utworzono
specjalne oddziały „Smtersz". 
Nazwa powstała przez połączenie słów:
„smtert szplonam". W latach 1940 -
1053 wszystkie sowieckie służby
specjalne działały w ramach MWD
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
l MGB (Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Państwowego). Z nich wyłoniło
się współczesne nam I nadal 
wszechwładne KGB.
Nr50(117). 12 III 1991
lJUlll 11
TELEWIZYJNY
Wtorek 12.03.91
H
PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry • poranny magazyn
rozmaitości
0.00 Wiadomości poranne
0.10 Domowe przedszkole
0.35 Giełda pracy - giełda wnim
10.00 .Ucieczka z Krainy 7ło ." tal
prod. czechosł.
10.55 Aktualności telegazety
11.00 Muzyka - czy polka Jest polska?
11.35 Wśród ludzi - usługi
12.00 Chemia - węglowodany 
nienasycone 1 aromatyczne
12.30 Spotkania z literaturą
13.06 Agroszkoła
13.35 Sezam - twórcza cywilizacja
14.05 Jedwabny szlak- - serial dok.
prod. Jap.
14.55 Program dnia
15.00.Warszawa lOSS-lOSO" - fllm dok.
16.00 Wiadomości popołudniowe
16.10Vldeo-Top
16.20 Tik-tak
16.50 Kino tik taka: .Misia Yogl wyprawa
po skarby"
17.15 Teleexpress
17.35 Spin - mag. pop.-nauk.
18.00 10 minut
18.10 Ja. który mam podwójne życie...
czyli dylemat Josepha Conrada"
19.15 Dobranoc: .Hej. Bun-Bu"
19.30 Wiadomości
20.06 .Powrót Martina Guerre" - fllm lab.
prod. franc.(1984; 106min.), rei.
Daniel Vlgne. wyk.: Gerard De-
pardłeu. Nathalie Baye
21.55 .Teraz" - tygodnik gosp.
22.25 Negocjacje czy działania? - pr. o
wycofaniu wojsk radzieckich z
Polski
23.00 Wiadomości wieczorne
23.15 Rozmowy intymne
23.40 Język francuski
PROGRAM 3
7.55 Powitanie
8.00 CNN Headllne News
8.10 .Ulica Sezamkowa"
0.10 .Marc i Sophie" - serial prod. fr.
0.35 Magazyn telewizji śniadaniowej
10.00 CNN Meadllne News
10.15 Magazyn telewizji śniadaniowej
11.00 „Brzetyslaw i Judyta" - film fab.
prod. czech.
12.20 Gwiazdy areny
13.10 Muzyczne wizyty - Scott Watson
13.45 Program dnia
13.50 Przegląd prasy
14.00 CNN Headllne News
14.15 Ekostres
14.45 _Z wiatrem 1 pod wiatr" - mag.
żeglarski
15.00 .Ulica Sezamkowa"
16.00 Non stop color - archiwum muzyki
punk
17.00 .Niepowtarzalny Buster Kealon" •
serial dok. prod. ang.
18.00 Fakty
18.30 Modlitwa wieczorna
18.50 Paragwaj oczami polskiego 
misjonarza
10.15 Spotkanie z wiceprezydentem
koncernu Coca-Cola E. Nevlllem
Indeliem
10.30 Język angielski
20.00 Wrocław na antenie .Dwójki"
21.00 Wywiady Ireny Dziedzic - prof.
Adam Ostrzenski
21.30 Panorama dnia
21.45 Sport
21.55 .Wybór Kresa HorvaU" - fllm fab.
prod. Jugosł.
23.35 Obserwator
23.55 .Mistrzowie polskiego kina" • 
Juliusz Machulski
PT Echo
5.55-0.15 .Dzień dobry we Wrocławiu" -
magazyn poranny TV Echo. w
nim: wiadomości. Sky News. 
bajki dla dzieci, muzyka, goście, 
wiadomości z miasta
15.55 Program dnia
16.00 Sky News
16.30 Echa Miasta
17.00 Kchotekat
17.45 Muzyka
18.00 Program dla dzieci
18.30 Wiadomości Eurosportu
19.00 Echa Miasta
19.30 Muzyka
20.00 Sky News
20.30 Programy własne
21.30 Magazyny. Var1ete. Komedie - z TV
sat
23.00 Giełda Towarowa
23.15 Echotekat
24.00 Echa Miasta
0.30 Muzyka
1.00 Zakończenie programu
EUROSPORT
7.00 Kot DJ
8.30 Eurobik
9.00 Brytyjska formuła 3 w 1990
0.30 WKKW z Hertogenbosch
10.30 Sporty motorowe
11.30 Eurobik
12.00 Piłka ręczna
13.00 Hokej NHL
14.00 Narty z Lahti
15.00 Bobsleje z Francji
15.30 Łyżwiarstwo figurowe z 
Monachium
16.30 Koszykówka uczelniana
17.30 Narty w stylu wolnym
18.00 Hiszpańskie gole
18.30 L.a. w hali
10.30 Wiadomości sportowe z Europy
20.00 Wspinaczka na rękach
20.30 Wielkie koła
21.00 Zapasy
22.00 Rodeo
23.00 Łyżwiarstwo figurowe z 
Monachium
1 00 Wiadomości sportowe z Europy
CHILDREN'S
7.00 Ciekawostki
7.30 Kreskówki non stop
B.15KlubTCC
0.45 Jack in fhe box
11.45 Kreskówki non stop
12.30 Zapomniana opowieść
13.00 Kreskówki
13.30 Jack in the box
15.30 Klub TCC
17.00 Kreskówki
17.30 Serial
RTL
8.35 Show-sklep
0.10 Raport policyjny
0.30 Nie mogę dłużej milczeć
U.OOKIslkant
11.30 Show-sklep
12.00 Wysoka cena
12.35 Dezernat M
13.00 Holmes i Jojo
13.20 Californla elan
14.05 SprlngTicld story
14.50 Dzika róża
15.50 Mlni-show z playbackiem
16.40 Rlskant
17.10 Wysoka cena
18.00 Człowiek wart 6 min dolarów
10.15 Knightrider
20.15 Nasz dom w Kamerunie
23.00 La Law
0.05 Kolka na gorącym blaszanym 
dachu
FILMNET
7.00 Londyńska melodia
9.00 Te wstrętne skunksy
11.00 Samotna kobieta
12.15 Cry freedom
15.00 Deadly gamę
17.00 Poza murami
18.45 Powrót Jedl
21.00 Star 80
23.00 Trójka uciekinierów
1.00 She demons
3.00 Lato białej wody
5.00 Dzikie anioły
TV Moskwa
4.30..Poranek" - pr. inf.-muz.
7.00 Aktualny reportaż
7.15 Film anlm.
7.25 Godzina dla dzieci
8.25 .Hamlet" - spektakl teatralny
w przerwie o 10.00 Wiadomości
13.00 Wiadomości
13.15 J-uby mój" - fllm TV
14.45 Świat teatru kukiełkowego
15.35 .Dziecięcy klub muzyczny"
16.15 Poznajmy się: ASKO
16.30 „Południk" - wiadomości 
międzynarodowe
16.45 Dialogi polityczne
17.30 Fllm anlm.
17.40 .Iście angielskie zabójstwo" - serial
TV
10.00 Dziennik .Wriemla"
10.45 .WID przedstawia..."
20.30 .Panorama kina"
21.15 JSłowo o Stołyplnle"
22.30 Wiadomości
22.50 .Moje życie" - serial TV
23.55 Zakończenie programu
Polskie Radio Wrocław
5.00 Studio .Odra", a w nim:
6.00 Dziennik
7.00 Dziennik BBC przygotowany przez
Polską Sekcję
7.30 Wiadomości z kraju I Dolnego 
Śląska
8.00 Dziennik
8.05 Mały. duży biznes - aud. A. Piwo-
warskłej-Nasz 1 F. Grzcśkowa
8.50 Radio Najmłodszych
10.00 Kurier ogłoszeniowy
11.00 Dom i Świat
12.15 Lekcja języka angielskiego
12.27 Radio Artel
12.30 Jesień nie zawsze złuta • aud. M.
Maciejewskiej
12.50 Radio .Info" - pr. J. Maznasa
13.00 Kurier ogłoszeniowy
14.00 My i Nasz Świat
14.50 Lektury nastolatków
15.00 Świat muzyki
15.30 Repetytorium
IG.00 Komunikaty, reklama
16.06 Wiadomości dolnośląskie
16.30 Vabank - mag. R. Radomskiej
18.00 Dziennik
18.06 Wspomnienie Bolesława Gk-irhgc-
rlchta
18.20 Kalendarium muzyczne - aud. M.
Cichockiej
19.00 Filharmonia radiowa - aud. Z.
OwinskieJ
20.00 Dziennik
20.06 Lekcja Języka francuskiego
21.00 Dźwięki z Czarnolasu - aud. T.
Gruszkowej
22.00 BBC
23.00 Muzyczny patrol - aud. M. Janoty
Jumbo jet na Strachówkach?
Nie byłaby to wcale jakaś 
nierealna wizja. Przeciwnie czynione
przez władze województwa 1 
aktywnie wspierane prze Zarząd
Miasta starania o 
umiędzynarodowienie wrocławskiego lotniska
mają szansę na realizację. 
Pierwszych efektów można 
spodziewać się Jeszcze w tym roku.
Ostatnio zachodnlonlemlecka
firma Air Consults z Frankfurtu
nad Menem przedstawiła 
wojewodzie projekt przystosowania
pasa startowego na Strachowi-
cach do przyjmowania małych 1
średnich samolotów 
odbywających międzynarodowe loty. 
Dyrektor wydziału infrastruktury
tecznlcznej Urzędu 
Wojewódzkiego. Józef Dziedziczko, uważa, że
propozycja powinna zostać 
zaakceptowana. Decyzje zapadną w
kwietniu. Od połowy tego 
miesiąca, a Już na pewno pod koniec 
roku, z zachodniej Europy do 
Wrocławia mogłyby przylatywać małe
samoloty. Byłby to pierwszy etap
umiędzynarodowienia. W drugim
etapie konieczne będzie 
zbudowanie hall przylotów z prawdziwego
zdarzenia. Dcplero potem będzie
można przystąpić do takiego
wzmocnienia pasa startowego, by
przstosować go do startu 1 
lądowania dużych maszyn typu 
boeing 737.
Przedsięwzięcie wymaga 
sporego kapitału. Koszty rozłożą się na
wielu udziałowców: wojewodę.
Zarząd Miasta, wojsko (nadal jest
ono formalnym dysponentem 
lotniska) 1 przedsiębiorstwo Porty
Lotnicze. Wejdą oni do spółki 
zawiązanej w celu doprowadzenia
Inwestycji do końca 1 późniejszej
eksploatacji terminalu. 
Wspólnicy zakładają, że International
Airport Wrocław będzie 
punktem startów i lądowań na 
trasach środkowoeuropejskich -
Londyn, Paryż i mlaata 
niemieckie, a zwłaszcza Frankfurt
i Hannower - kontynentalne
centra miedzy uurodowego 
handlu. Warunkiem szybkiego 
uruchomienia połączeń jeat 
znalezienie odpowiedniego 
przewoźnika. Ostatecznie mogą nim
być PLL „Lot". Jeśli sprostają
wymogom, czyli utrzymywaniu
sześciu stałych połączeń (starty
i lądowania) dziennie. 
Marzeniem udziałowców Jest Jednak
zaangażowanie sie Jakiegoś 
zachodniego towarzystwa.
KB
Eko-konkurs
Zarząd Główny Polskiego
Klubu Ekologicznego 1 
Polskie Radio Kraków ogłaszają
konkurs na plakat - hasło
ekologiczne. Intencją 
organizatorów Jest zainteresowanie
młodzieży szkół średnich, dla
której przeznaczony Jest 
konkurs, problemami ekologii
1 popularyzacją działań na
rzecz ochrony środowiska.
Prace należy do 22 
kwietnia br. (Dzień Ziemi) 
przesyłać pod adresem: Polski Klub
Ekologiczny, ul. Garbarska 9,
31-131 Kraków (tel. 22-21-
11).
Jury złożone z ekologów
1 artystów plastyków przyzna
nagrody o łącznej wartości 1
min zł. a Polskie Radio 
Kraków zaprezentuje laureatów
w specjalnych audycjach.
Wyróżnione prace zostaną 
zaprezentowane na wystawie
ekologicznej zorganizowanej
z okazji KBWE przez 
Szwedzkie Towarzystwo Kwaśnych
Deszczy w Krakowie. 
Ogłoszenie wyników konkursu
i wręczenie nagród nastąpi
w czerwcu podczas obchodów
Światowego Tygodnia 
Ochrony Środowiska.
(es)
WIADOMOŚCI
SPOD KLUCZA
+ W Wirach 16-letnl chłopak 
jadąc motorem z dużą prędkością
uderzył w balustradę przy drodze.
Zmarł po przewiezieniu do 
szpitala.
•> We Wrocławiu w tramwaju 
linii -10" kieszonkowiec wyciągnął
pasażerce z torby portfel z 1.6 
miliona. Z kolei w "17-tce" 
okradziona kobieta wraz z Innym 
pasażerem zatrzymała złodzieja 1 
przekazała w ręce policji.
+ Wrocławska policja 
zatrzymała dwóch młodych złodziei,
którzy spuszczając się po linie z
kopuły Hall Ludowej dostali się do
sklepu firmowego .Sony". 
Odzyskano łup wartości 40 milionów.
+ Z wrocławskich ulic 
skradziono kolejne cenne samochody. Z ul.
Mikołaja Reja zniknął volkswagen
passat za 180 milionów, z ul. 
Chałubińskiego - Jetta za 100, a z pi.
Solnego skradziono passata wraz z
cenną odzieżą. Straty - 268 
milionów.
♦ W pociągu osobowym relacji
Poznań-Jelenla Góra czterech
bandytów napadło na konduktora
1 zrabowało mu bloczek biletowy 1
300 tysięcy. Policja ujęła trzech z
nich.
+ Na ul Górnickiego we 
Wrocławiu młody mc7czyzna napadł na
przechodzącą kobietę, pobił Ją 1
ukradł 800 tysięcy 1 złotą biżuterię.
+ Z budowy przy ul. Szczytnlk-
klej we Wrocławiu złodziej ukradł
30-metrowy przewód zasilający
betoniarkę za milion złotych.
+ Z terenu zakłady .Agromet-
PUmet" we Wrocławiu skradziono
zbiornik do opryskiwacza o 
wartości 2 milionów.
+ Z magazynu przy ul. ŚredzkleJ
we Wrocławiu zachłanny złodziej
wyniósł 1500 puszek „Wołowiny w
sosie własnym" za 6 milionów.
+ W ogrodzie warzywnym przy
ul. KrzyckieJ we Wrocławiu złod-
zleje-wandale rozebrali altankę,
zniszczyli 30 metrów ogrodzenia 1
ukradli 50 kg cebuli, 20 kg 
marchwi, 10 kg pietruszki oraz widły.
Straty oszacowano na 7 milionów.
+ Na ul. Kościuszki we 
Wrocławiu został pobity 1 obrabowany z
2,5 miliona mężczyzna, który
przechadzając się z przygodnie
poznaną panną najzupełniej
przypadkowo spotkał Jej 
nerwowego .narzeczonego". Bandycki duet
zatrzymała policja.
+ Na terenie PKP przy ul. Knla-
zlewicza spłonął barak, w którym
mieścił się magazyn, stołówka 1
umywalnia robotników 
kolejowych. Straty oszacowano na 20 
milionów. Przez cały czas trwania
akcji gaszenia i po jej 
zakończeniu nie udało sie odnaleźć stróża
obiektu.
♦ Na ul. Moniuszki w Kłodzku
bandyta napadł na przechodnia,
pobił go 1 zrabował butelkę wina za
8 tysięcy. Było chyba nadpite.
Pieniądze
pod ulicą
Jest takie niewykorzystane
miejsce w centrum Wrocławia,
które odwiedzane Jest codziennie
przez tysiące mieszkańców 
miasta, miejsce do którego Jest Idealny
dojazd (Jak na warunki oferowane
przez MPK). Trudno sobie 
wyobrazić lepszą lokalizację dla
sklepu, drink-baru, czy może 
nawet salonu samochodowego -
a col - czasy się zmieniają. Mowa
tu o tym fragmencie przejścia pod
placem I-go
Maja (od strony ulic Ruskiej
1 Św. Mikołaja), który od samego
początku Jest pozastawiany
brzydkimi blachami. W trakcie
budowy odkryto tam kawałki 
starych murów 7 Brania Mikołajską,
co spowodowało że sprawą 
zainteresował się konserwator 
zabytków. Nie stawia on Jednak 
żadnych wygórowanych wymagań.
Żąda Jedynie odpowiedniego
wyeksponowania fragmentów
starych budowli. Od I-go 
stycznia br. teren ten znajduje się pod
administracją Wojewódzkiej 
Dyrekcji Dróg Miejskich z siedzibą
przy ulicy Rosenbergów 28.
WDDM nie Jest w stanie 
samodzielnie sfinansować budowy,
czeka Jednak na kogoś z pomy-1
słem i... z pieniędzmi. ko
Siewy blisko...
11 marca obradowała komisja
rolnictwa przy Wojewódzkim 
Sejmiku Samorządowym. 
Przedmiotem dyskusji był projekt ustawy o
Izbach rolnych. Członkowie 
komisji Interesowali się w 
szczególności: celem Jakiemu mają służyć,
ich działalnością gospodarczą,
sposobami powoływania władz i
finansowaniem.
Druga część posiedzenia była
poświęcona analizie projektu 
nowelizacji ustawy .Prawo 
łowieckie". KB
i&FRAsawr
* w piątek (15 bm.) o g. 17 do
Otwartej Galerii Ceramiki .Nie 
Tylko My" przy ul. KlełbaśniczeJ 5 nlM
wernisaż Elżbiety Janczak-Wała«fi^
zek pn. .Ceramika";
* Jutro do OTO Kalambur na
wieczór poetycki pt. .Trzy Zofie"
(g. 19.30).
jMoWRliM
* w piątek (15 bm.) o g. 17
w gmachu głównym Akademii 
Rolniczej przy ul. Norwida 25 (sala VI
R) odbędzie się III Walne 
Zgromadzenie członków Wrocławskiego
Stowarzyszenia Edukacyjnego;
* dziś o g. 13 w Galerii Sztuki
Ludowej przy ul. Grodzkiej 7-1 
nastąpi otwarcie wystawy .Sztuka 
ludowa 1 nieprofesjonalna ziemi
przemyskiej";
* dziś o g. 18 w DKF 
.Dytyramb" przy kinie .Światowid" w 
ramach przeglądu najnowszych
krótkomctrażowYch filmów 
fabularnych z AKF .!• i^sa" 
zaprezentowany zostanie fllm Wojciecha 
Majewskiego pt. .Zwyczajnie";
* osoby, które 18 lutego 1991
r. około godz. 17.18 na ul. 
Świerczewskiego we Wrocławiu w 
pobliżu skrzyżowania z ul. 
Kołłątaja były świadkami potrącenia 
kobiety przez samochód osobowy,
proszone są o skotaktowanie sie
z Wydziałem Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu, ul. Hubska
29/33. pok. 22. tel. 40-41-04
lub 40-36-20;
* .Młody ROAD" będzie w g. 16-
19 dyżurował pod telefonem 44-
46-51;
* wrocławski oddział Komitetu
Obrony Bezrobotnych, ul. G. 
Zapolskiej 4, pok. 509, tel. 44-32-81
do 89 wew. 270, czynny codziennie
w g. 9-14, udziela porad 
prawnych osobom pozostającym bez
pracy.
DOt NOll *IK
1. „PATEX", 2. „KAROLINA"
3. „LEONARDO"
4. JUBILER
Wschód-Zachód na Świdnickiej
Po dziennikarskim rajdzie wzdłuż handlowej ulicy Świerczewskiego (Wyścigi estetyczne o Wielką
Nagrodę „Złotej Kraty" - 4 III br.) przyszła kolej na następną „strategiczną" ulicę - świdnicką. 
Przechadzkę tę odbywamy wyręczając niejako odpowiedzialne za stan handlu insytytucje miejskie. Rzecz
bowiem w tym, że rola miasta nie kończy się wraz z ustaleniem wysokości czynszu i pobraniem go w
terminie - ona się na dobrą sprawę w tym miejscu dopiero zaczyna. Miasto dysponuje służbami 
urbanistycznymi, ma plastyka i specjalistów od robienia (i pilnowania) porządków: to właśnie oni pCinTiiuu
nieustannie przechadzać się po najważniejszych traktach Wrocławia, gdyż na sklepy w tych rejonach
zwrócone są oczy mieszkańców i gości. Pora nadeszła na to, by obie strony - gospodarze i kupcy - 
powiedzieli sobie, kto za co odpowiada, gdy chodzi o wygląd wnętrza sklepów, ścian, witryn, drzwi,
chodników. 1 gdy władze miasta powiedzą, że w brudnym centrum szyby wystawowe trzeba myć 
codziennie - nie będzie od takiego postanowienia żadnego odwołania.
tt
> l
i f I
!ł ,
ADAM KAROLCZUK
ANITA TYSZKOWSKA
Na razie wygląd ul. Świdnickiej
każe przypuszczać, że rejon ten
Jest po prostu niczyj, w związku z
tym swą najradośniejszą 
..twórczość" estetyzującą mogą 
uprawiać wszyscy. Świadczy o tym 
zachodnia strona pełna brudnych
ścian 1 zwlsającyh z nich ogłoszeń,
obwieszczeń 1 strzępów plakatów.
Natomiast WSCHÓD rozpoczyna
się - Idąc od Rynku - „Domarem".
który po prostu nie wie, do czego
służą witryny. Na murku przed
szybą wystawy zaschnięte łajno
ptasie, brawo „Domar"! W 
„Półbucie" ciemnica, tak ie trudno
oko nacieszyć towarem, ale o krok
dalej sklep „Leonardo": 
przyjemnie oglądać, przyjemnie wejść.
Drzwi są nowoczesne, na nich
czytelna informacja o godzinach
otwarcia, wewnątrz płytki na 
podłodze, bardzo gustowne 
oświetlenie, szykowna ekspozycja. Od 
ulicy czyste szyby, markizy, a pod 
nimi lampy kierujące światło na 
witrynę. Niefortunne Jest tylko 
połączenie czarnego granitu z 
cementową opaską. No tak, ale 
zaraz obok Jest księgarnia, a tak się
"V
dfifr-
f
Kawałek Europy, choć jut z lekką zadyszką... Foto Marek Grotowski
składa, ze księgarstwo robić 
wystaw w ogóle nie umie.
Tymczasem na ZACHODZIE
drzwi poczty wystawiają niedobre
świadectwo swojemu 
właścicielowi - brudne szyby, obłażąca farba.
Ale za to krata ozdobna. Komis
wygląda jak zawsze wszystkie 
komisy - wystawa nader 
nieestetyczna . Ale szyby czyste.
Atelier fotograficzne .Studio"
Jest na odcinku od Rynku do Ofiar
Oświęcimskich wyjątkiem - czyste
szyby, z pomysłem zaaranżowana
witryna, ładnie w nocy oświetlona.
Ale tuż przy rogu, przy 
nieciekawie rozwiązanych oknach 
kwiaciarni - plugawa skrzynka 
telefoniczna, brudna, przerdzewiała do
dziur, z obłażącą farbą.
.Dom Mody Męskiej" - 
wewnętrzne drzwi brudne, oblazłe z
farby, za to w środku prywatne
stoiska schludne, nawet z 
pomysłem, w niektórych gra muzyka.
Witryny czyste, choć wystawy nie
nadmiernie ciekawe.
.Telimena" - remont, brud, 
szyby oklejone wszelkim papierowym
paskudztwem.
.Delikatesy" - wystawy puste,
dwie części drzwi zablokowane
przez rupiecie i kartofle, przy tym
zamknięte na kłody.
Zwiedzając WSCHÓD człowiek
mimowolnie zastanawia się, 
dlaczego właściciele (czy dzierżawcy)
nie dość, że nie poczynili 
najmniejszych nawet kroków, by ciąg
sklepów rozjarzyć nową generacją
podświetlanych reklam, szyldów 1
grających neonów, to w dodatku
... a tu Polska właśnie.
Foto Marek Grotowski
zostawili stare, pamiętające
schludną erę gomułkowską rurki
z takimi nazwami jak „Jedwabie",
„Telewizory" czy „Kot w butach".
Ale skoro Im to nie przeszkadza,
więc brud tym bardziej. 
Tymczasem w „Kocie w butach" najlepiej
widać, że uporczywe próby 
łączenia nowego ze starym dowodzą
bezcelowości podobnych 
zabiegów: tego się połączyć nie dal W
„Jedwabiach" Jest coś, co czyni
sklep pierwszym wśród tandecia-
rzy wschodniej strony: na zielono
pomalowana płyta pilśniowa pod
sufitem, ale dziarsko odskakująca
od ściany. Dobrze, że blisko Jest
„Jubiler" - nienowa wprawdzie
aranżacja wnętrza, ale w każdym
szczególe zdradzająca dobrą rękę.
Miejsce w pierwszej czwórce nie
podlega dyskusji.
Na ZACHODZIE po przejściu
schodów pod trasą W-Z 
napotykamy na „coś" po .Delicji" - na 
największy skandal przy Świdnickiej:
tynk obłazi Jak z trędowatego, 
wściekle różowe napisy sprayem. W
środku zerwane boazerie, brud.
smród. Na wszystkim tym symbol
.Społem".
„Monopol" najwyraźniej 
zamienił się w ponurą spelunę. Ale 
wiszą na nim flagi .Solidarności" 1
Informacje o akcji protestacyjnej.
Na wystawie głoszącej, że tu 
można nabyć szwajcarskie zegarki.
WROCŁAW
POGOTOWIA
Ratunkowe 999. 355-55 1 25-38-69
(Psie Pole). 22-70M4 (Śródmieście).
61-06-31 (Krzyki). 55-66-40 (Stare
Miasto). 51-30-17(Fabryczna). 
policyjne 907, straż pożarna 998. sieci 
cieplnej 347-61. wod.-kan. 994. drogowe
PZMot. (od 7 do 22. w wolne sobory od
7 do 15) 981. 21-61-86. drogowe
MZUIM (od 7 do 12) 55-45-94. 
dźwigowe (caią dobę) 44-10-22. sygnalizacji
I oznakowania ulic (od 6 do 22) 67-49-
25. wod.- kan. mieszkaniowe 48-53-
14 (w dni robocze od 14, w dni wolne
od pracy caią dobę), policji rzecznej 22-
41-04. Żandarmerii Wojskowej 44-18-
51. gazowe 992. elektryczne 48-65-11.
energetyczne (całą dobę) 22-10-81.
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Biuro Informacji 911. biuro 
numerów 913. zgłaszanie uszkodzeń 
aparatów wrzutowych 346-23. sanepid 22-
30-40. Weterynaryjna Klinika 
Położnicza 21-05-05. pośrednictwo pracy
959. Miejska Straż Porządkowa 44-62-
72. PIH 44-20-30. schronisko dis
zwierząt 61 54-40 (całą dobę), telefon
zaufania anonimowych alkoholików
(czynny od 18.30 do 21.30 oprócz 
sobót I niedziel) 21-84-03. Miejska 
Służba Dyspozytorska 44-71-44 (całą 
dobę), telefon zaufania 22-17- 17. 
bezpłatne porady prawne oraz telefon 
zaufania dla matek ciężarnych
I samotnych 370-69 (ul. Kuźnicza
11/13. pon.. czw.. g. 17.-19). telefon
zaufania uczennicy I ucznia 370-69
(pon.. czw., g. 17-19). poradnia 
Językowa 40-26-66 (od 13 do 15). .Monar"
21-05-52 (od pon. do pt w g. 11-13).
tel. zaufania AIDS 21-10-52 (.Monar",
ul. Trzebnicka 17. g. 10-18), 
wrocławska grupa rozminowania terenu 60-
33-30.
Biuro Interwencji Senatu 44-70-37
w. 240, Biuro Poselsko- Senatorskie
OKP 65-66-19, Wrocławski Komitet O-
bywatelski 55- 66-19.
Informacje: służby zdrowia 55-50-
83. o lekach 344-37. o AIDS 958. PKP
360-31 do 35. o rozkładach jazdy PKP
933 do 935. PKS 385-22. 44-79-37.
.Lotu" 390-31. „Orbisu" 387-45. MPK
343-45. turystyczna 44-31-11. 
usługowa 44-40-04. paszportowa 955.
OSTRE DYŻURY SZPITALI
CHIRURGIA Szpital im. Babińskiego
i Klinika Ortopedyczna (pi. 1 Maja 8).
OKULISTYKA Oddz. Oczny Szpitala
Im. Babińskiego.
LARYNGOLOGIA Oddz. 
Laryngologiczny Szpitala Im. Babińskiego.
NEUROLOGIA Oddz. Neurologiczny
Szpitala Im. Babińskiego.
CHIRURGIA NACZYNIOWA Klinika
Chirurgii Naczyniowej (ul. 
Poniatowskiego 2).
CHIRURGIA DZIECIĘCA Szpital im.
Marciniaka (ul. Traugutta).
APTEKI
NOCNE pi. 1 Maja 7a (dyżur stały),
ul. Kościuszki 63. ul. Pereca 19. 
Bulwar Ikara 10, ul. Drobner.i 10.
KINA
LWÓW al. Przodowników Pracy 15 -
Jogowie są szaleni". USA. 15 1.. g. 14.
20.15. Kino Edukacji Filmowej,
g. 16.30. 18.30: bilety 10000-7000.
WARSZAWA ul. Świerczewskiego 64
- .Randka z nieznajomą". USA. 15
1.. g. 10. 12. 14. 16. 18. 20: bilety
10000-7000.
ŚLĄSK ul. Świerczewskiego 67 -
.Ślepa furia". USA. 151.. g. 15. 17. 
„Otchłań". USA. 15 l..g. 19- bilety 12000-
8000.
MOZAIKA ul. Branlborska 59 -
.Młody Einstein". USA. bo., g. 17. 19:
bilety 6000-5000.
OKF STUDIO ul. Popowicka 28 -
.Conan Barbarzyńca". USA. 12
1.. g. 15.00. „Pretty woman". USA. 15
1.. g. 17.00. .Ostatnie kuszenie 
Chrystusa". USA. 18 1.. g. 19.15: bilety
5000-3000; WIDEO .Rocklt - ostatni
egzekutor". USA. 1 *> ' . g. 16. .Walka
kolosów". USA. 15 1.. g. 17.45. _KGB".
USA. 151..g. 19.30: bilety 2500.
OGNISKO Skwer Obrońców Helu 1 -
.Wygrać ze śmiercią". USA. 15 1.. g. 17.
19: bilety 8000-6000.
LALKA ul. Prusa 32 - Konfrontacje
■Pod osłoną nieba", wł./ang... 18
1.. g. 17.30. 20.
PIONIER ul. Jedności Naród. 71 -
.Moja macocha jest kosmitką". USA.
15 I., g. 17. .Linia śmierci", ang.. 18
1.. g. 19: bilety 8000-7000.
KLUB DZIENNIKARZA ul. 
Świdnicka 39 - .Miecz dla króla". USA. bo..
g. 16.15. .Ryszard Lwie Serce
1 krzyżowcy". USA. 12 1.. g. 17.45.
_A statek płynie", wł.. 15 I., g. 19.45
(pożegnanie z tytułem): bilety 5000-
1500.
DWORCOWF Dworzec Gi. PKP -
.Czary na Karaibach", fr.. 18 I., g. 8.
12. 16. 20. 24. .Predator". USA. 18
I., g. 10. 14. 18. 22: bilety 5000.
GIGANT Hala Ludowa - .Wygrać ze
śmiercią". USA. 15 1.. g. 20: bilety
8000.
ŚWIATOWID ul. Ks. Brzóski 1 - 
.Wygrać ze śmiercią", USA. 151.. g. 17. 19:
bilety 5000.
OKO ul. Pretflcza 24 - .Piramida
strachu". USA. 12 1.. g. 16.30. „Akt
zemsty". USA. 18 1.. g. 18.30: bilety
4500-3000.
TEATRY
OTO KALAMBUR ul. Kuźnicza 29a -
.Poezja przed sądem - Josif Brodski",
g. 17.
LALEK pi. Teatralny 4 - .Konik 
Garbusek", g. 10.
POLSKI ul. Zapolskiej 3 - .Morfina",
g. 16.30 (Trzecia Scena).
WYSTAWY
MUZEUM NARODOWE pi. 
Powstańców W-wy 5 - „Konserwacja w 
Muzeum". „Zbigniew Makowski", g. 10 -
16: bilety 5000/3000.
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE ul.
Kanonia 12 - .Lwów w rysunkach inż.
Zbigniewa Haicha". „Miedzioryty Stra-
chowskich". .Sztuka w basenie Morza
Śródziemnego", g. 10 - 15; wstęp 
wolny.
ARSENAŁ ul. Cieszyńskiego 9 - „Rok
1920". .Pamiątki z kresów 
wschodnich", .Odznaki I odznaczenia Lwowa
1918 r.". g. 10-16; wstęp wolny.
MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. 
Kazimierza Wlk. 35 - _Z kolędą", g. 10 -
16: bilety 3000/2000
MUZEUM PRZYRODNICZE ul. 
Sienkiewicza 21 - „Świat zwierząt". .Owady
I człowiek". „Układ kostny kręgowców",
g. 10 - 15: bilety 800/500.
MUZEUM GEOLOGICZNE ul. 
Cybulskiego 30 - „Rozwój świata 
roślinnego". „Rozwój świata zwierzęcego".
.Geologia regionalna i stratyfikacja 
Sudetów", g. 9 - 16: bilety 1000/300.
MUZEUM MINERALOGICZNE ul.
Cybulskiego 30 - „Minerały świata".
„Minerały Polski". „Minerały pegmaty-
tów strzegomskich". „Minerały 
Półwyspu Kolskiego", g. 10 - 14: bilety
1000/300.
GALERIE
AWANGARDA ul. Wita Stwosza 32 -
Wystawa poplcnerowa „Bolesławiec
"90". Andrzej Kawecki .Collages", 
Brygida Wróbel-Kulig „Poszukiwanie 
miejsca", g. 11 - 17: bilety 500/300.
MAŁY SALON ul. Świdnicka 2/4 -
Elżbieta Terlikowska „Con molivo~.
g. 11 - 17: bilety 400/200.
nie ma nawet szwajcarskiego 
sera. Są tylko dwie wyUnlałe 
paprotki.
„Puma" na WSCHODZIE 
chciała nawiązać do braterskiego 
„Adidasa" przy Świerczewskiego, ale
się nie udało, bo choć wnętrze ma
efektowne, to wszystkie części
żelazne pomalowano na zielono,
przez co zepsuto cały efekt 
europeizacji. Ale potknięcia we 
Wrocławiu zdarzają się najlepszym. 
Przykładem - „Patex", niewątpliwie 
Jedyny sklep w mieście 
zaprojektowany 1 urządzony kompleksowo.
Ale drzwi wymyślono potrójne,
czynne zaś są jedne i w dodatku
wejścia pilnuje cerber. 
Aluminiowe ramy (ozdobione żelaznymi
zardzewiałymi wkrętami) są Już
bardzo brudne, markizy tez trzeba
by uprać, niestety, Wrocław to nie
Sztokholm. Mimo wszystko ,,Pa-
tex" dzierży palmę pierwszeństwa
wśród wrocławskich sklepów - za
wystrój wnętrza.
O PDT trzeba pomllczeć Jeszcze
ze dwa lata, bo krytyka 
przypominałaby kopanie lecącego. 
Natomiast MPiK mógłby wygrać 
konkurs na najbrudniejsze okna: Juz
nawet tytułów książek zza tego
brudu nie widać.
Na WSCHODZIE Bank 
Wielkopolski remontuje wnętrze w
prawdziwie europejskim 
bankowym stylu, ale .... drzwi mają o-
twarte tylko Jedno skrzydło 1 
wykaz stóp oprocentowania na 
obskurnych świstkach.
Brudne są witryny „Filatelisty.
Narożna kwiaciarnia za to Jest
czysta, ma niebrzydko 
poustawiane kwiaty. Sklep „Karoliny" ze
szkłem 1 porcelaną przyciąga
wzrok ciekawie urządzoną 
wystawą, oba skrzydła drzwi otwarte.
Jest czysty I schludny, nieco do
życzenia pozostawia oświetlenie
ekspozycji, bo tego dziś się Już nie
robi Jarzeniówkami.
„Optyk" woła o pomstę do nlrba
- brudne szyby, brak Jakiejkolwiek
dekoracji.
Cały kompleks sklepów 
mieszczący się na KDM (wraz z 
arkadami) wymaga osobnego 
potraktowania w zakresie aranżacji od
zewnątrz 1 od środka. Oczywiście
trudno Jest znaleźć wspólny 
mianownik dla sklepu spożywczego
(WSCHÓD - na wystawach Jakieś
papierowe kwiatki) 1 dla księgarni
(ZACHÓD - schludna witryna, acz
bez rewelacji). W każdym razie
ktoś musi wyjść z zaklętego ki ęgu
flran (dotyczy to dwu ogromnych
witryn w ,,Savoyu" całkiem 
pustych, również apteki).
Od Rynku do Świerczewskiego
Jest tylko sześć koszy na śmiecie,
niechlujnych 1 zardzewiałych. Tak
utrzymana ulica nie byłaby o włos
ładniejsza nawet wtedy, gdyby 
wyglądała Jak na pamiętnym 
plakacie z okazji „Jazzu nad Odrą"
przed paroma laty.
UOt NOit *lm
Nr50(117). 12 II11991
mWS
WESELE FIGARA
tl.v annt rii riifaru)
-Panie Dyrektorce - zwracam
ale do Sławomira Pietraaa, 
dyrektora wrocławaklej Opery -
■tworzył Pan z Opery teatr 
żywy. Jak Pan to zrobił?
- Skorzystałem z okazji, że mnie
tu chcieli, znali, wierzyli, przez rok
byli uprzejmi słuchać, co do nich
mówię. To Jest dobry zespół, 
nikogo nie zwalniałem, uzupełniłem go
tylko o osoby absolutnie 
niezbędne. Największą sztuka Jest
stwarzania walorów ze stanu 
posiadania - tak określiłbym 
podstawowe zadanie dyrektora teatru.
Jestem mocno związany z 
wrocławską Operą - sentymentami,
wied/ą o tym teatrze, wysoką 
oceną Jego zespołu. Staram się zrobić
wszystko, zęby Opera odniosła
sukces. To mój obowiązek. A 
największy problem - to sukces
utr/ymać. Na sukces składa się
wspólna praca wszystkich: 
dyrektora teatru, czołowych artystów,
/fspołów. Ich kierowników, wresz-
Osiągnąć sukces to mój obowiązek. Problemem jest sukces utrzymać.
Teatr, który żyje
Co to znaczy, że teatr żyje? Odpowiedź wydaje się
najprostsza Z prostych - teatr, który żyje, to ten, do
którego chodzą widzowie. Ba - s!« chodzą, ale walą
drzwiami 1 oknami. Takim teatrem od dłuższego Już
czasu jest wrocławska Opera.
cle organizacji teatralnych, z 
których żadna nie powinna walczyć
o racje swojego istnienia przez
zdobywanie popularności dzięki
walce z moimi celami. Dzieje się
to wedle zasady: .Skoro nie 
atakuje się dyrektora, to w teatrze nic
się nie dzieje..." A to, co się dzieje
w teatrze, można oceniać Jedynie
przez to, co się dzieje na scenie.
Reszta to sprawy wewnętrzne,
trudne do rozwiązywania bez 
burzenia istniejącej struktury. Ale
przecież ta struktura, ta piramida,
wyznaczająca teatralną 
hierarchię, razem dąży do sytuacji, 
kiedy widzowie walą drzwiami 1 
oknami.
Na moim biurku leży teleks
z Paryża. Chodzi o inscenizację
„Rlgoletta". Najpoważniejsza
agencja niemiecka. _Diva Studio",
zapowiada Już nasze 
przyszłoroczne produkcje. Przecież Ja muszę
myśleć kategoriami długich 
terminów, kategoriami lat, a nie 
tygodni. Mogę Pani na przykład 
powiedzieć, że na przyszły sezon 
przygotowujemy wieczór poświecony
muzyce Mahlera. Idziemy więc
w teatrze konsekwentnie od 
muzyki łatwiejszej do trudniejszej.
Tak- się buduje sukces. Robię
wszystko, aby Operze zjednać
zwolenników, począwszy od 
władz, skończywszy na prasie.
Proszę nie sądzić z naszej 
rozmowy, że w Operze dzieje się źle -
po prostu dzieje się Inaczej, niż to
sobie wyobrażałem. Po to, aby 
kierować teatrem, wymagam od 
zespołu, aby wykonywał moje 
polecenia. Wymagam zaufania, bo cele,
do których dążę, to są nasze
wspólne cele. Gotów jestem dbać
o wszystko, współpracować
z każdą organizacją teatralną, ale
tylko w Imię wspólnego celu i pod
warunkiem, że zostanie 
zachowana Istniejąca w teatrze hierarchia.
Życie Jest za krótkie, aby walczyć
o szczegóły - dyrektor teatru |est
od tego, żeby te szczegóły łączyć
w harmonijną całość - w imię
wspólnego sukcesu...
-Oal^gnał Pan Już aukcea
w Łodzi - tam, jak ml Pan 
powiedział, walczy Pan o utrzymanie
bardzo wyarutKnrazego nozlomu
- oaUtfnajt Pan go Już we 
Wrocławiu. Chce Pan teras walczyć
o Jego utrzymanie. My, 
wrocławianie, mamy daleki Operze
Wrocławaklej prawdziwy aezon
operowy. Aż boje ale 
czegokolwiek Panu życzyć, żeby nie 
zapeszyć...
Dziękuję za rozmowę.
ANITA TYSZKOWSKA
WojciećH BoCitftiWi
^1/z.yka : j/Ył STEFAWi
^—■- — i
KRaKQWiAcY
(\6rM
* CZtt! CUD MNiEmaNY '
„Rozkwitały pąki białych róż",
czyli ogród, acz nie plewiony - piękny
JANUSZ KRA WCZYK
Kslążkl.Jak ludzie, mają swoje
biografie. Ich udziałem są kariery,
albo wprost przeciwnie.
Tę książkę 1 Jej wydawcę - 
.Czytelnika" - omijają. Jak dotąd, 
honory, nie spotkały Jeszcze 
zaszczyty-
Myślę, że antologii Andrzeja 
Romanowskiego zabrakło szczęścia.
.Rozkwitały pąki białych róż:
wiersze 1 pleśni z lat 1906-1918
o Polsce, o wojnie i o żołnierzach"
powstały w rozmaitych, nieraz 
odległych geograficznie punktach
świata. Literacki zapis dekady
przełomowej dla kilku pokoleń 
Polaków, bo zwieńczonej 
odzyskaniem Niepodległości, ten ogród nie
plewiony Jednego poetyckiego
dziesięciolecia ma. Jak chce tego
autor zhloru, odzwierciedlać 
ówczesne polskie losy, orientacje 
polityczne i Ideały społeczne, 
odczucia 1 dążenia.
Przy wyborze tekstów nie
chciałem - powiada autor 
wyboru - ograniczyć aię wyłącznie do
- Btoaunkowo najlepiej znanej -
poezji legionowej, lecz 
postanowiłem pokazać utwory 
charakterystyczne dla nurtów 
odmiennych. Spotykają, się więc w 
antologii rozmaite postawy, 
często ze sobą sprzeczne, 
wykluczające aię, antagonistyczne. 
Wiersze legionowe będą sąsiadować
z endeckimi, aktywistyczne
z paaywlatycznymi. tyrtejakle
z pacyfistycznymi, 
nacjonalistyczne z łnternacjonalistycz-
nymi, nitzacheanskle z katollc- -
klml, panatwowotwórcze z me-
ajanlatycznyml, socjalistyczne
z konserwatywnymi, 
antyrosyjskie z antynlemlecklml. Obok
wierszy gloryfikujących czyn 
legionowy będą utwory 
oskarżające go o zdradę, głupotę. 
Targowicę. Obok poezji wzdychającej
do „cichego dworku 
modrzewiowego" znajdziemy bądź to 
wiersze ludomańskle, bądź sławiące
rewolucję proletariacką. Pod
tym względem nie atoaowałem
w zasadzie żadnej selekcji:
z jednakową troskliwością 
pochylałem aię nad każdym 
dokumentem poetyckim z tamtych
lat, każde poetyckie świadectwo
było mi równie drogie.
To dlatego w książce spotykają
się 1 sąsiadują ze sobą literacki
obieg .wysoki" z obiegiem 
.niskim:; poeci wybitni 1 
najwybitniejsi - Or-Ot. Iłłakowlczówna. Staff.
Tuwim, Wierzyński, Lechoń -
z twórcami zapomnianymi czy
zgoła anonimowymi. To właśnie
dlatego Jest obecna w antologii 
literatura drugiego rzutu, wtórna,
epigońska, kiczowata. Ta 
antologia, zdaniem Andrzeja 
Romanowskiego, zbierać winna utwory
reprezentatywne 'dla
swego czasu 1 swego środowiska,
choćby nawet były to utwory 
grafom ańskle. "Jeżeli w ówczesnej
rzeczywistości poetyckiej kicz
sąsiadował z arcydziełem.
chciałem, aby tak aamo 
wyglądało to w tej antologii...
W rzeczy samej, w zbiorze tym
spotyka się wszystko ze 
wszystkim: teksty legendarne - 
"Piechota., "My, pierwsza brygada.,
"O mój rozmarynie., ale również
niewymyślne, dosadne 
rymowanki żołnierskie - ułańska fantazja
1 sentymentalne wzruszenie - 
piosenki kabaretowe... Łezka, 
groteska, serca zawiłość 1 ojczyzny 
miłość - że posłużę się Konstantym
I. Gałczyńskim. "Jest to poezja
Jednego okresu w dziejach naszej
literatury - zauważa Andrzej 
Romanowski - który posiada 
radosny finał.
Wiele dobrego 1 trzeba. 1 można
powiedzieć o ogrodzie nie 
plewionym, a mimo to pięknym - 
antologii poezji 1 pleśni żołnierskiej z lat
1908-1918. która składa się
z dwóch tomów, 1 która została u-
zupcłnlona wstępem, 
komentarzem historycznym, przypisami
i notami o autorach. Niewątpliwy
profesjonalizm, niewątpliwa 
erudycja 1 pasja autora... Stop, dajmy
szansę dostrzeżenia i 
smakowania tego wszystkiego czytającej
publiczności. Tu ogólnie zaznaczę
tylko, że .Rozkwitały pąki białych
róż" wypełniają niewątpliwie 
istniejącą lukę w obrazie spuścizny
poetyckiej dziesięciolecia 
przełomowego dla historii narodu - 
czasu powrotu Polski na mapę 
Europy-
Urodę kobiet 1 książek oceniam
suwerennie, tzn. niekoniecznie
tak Jak Inni. W przypadku tej 
antologii podzielam zdanie 
wydawcy- pisarza:
- Dumni Jesteśmy w 
dwójnasób - raz, że wydaliśmy te tomy,
dwa, że wydaliśmy tak pięknie;
cieszy wszystko, od papieru 
poprzez układ typograficzny i 
wystrój graficzny - liczne 
reprodukcje malarstwa i grafiki mało
powszechnie znanego 1 
unikatowego, bo trudno doatępnego -
do oprawy. Wokół tyle 
tandetnie, brzydko wydanych fc«»^ii»k
- a książka winna być także
dziełem sztuki.
Antologia Romanowskiego 
dowodzi, ze zbliżamy się do 
momentu, kiedy książka będzie obiektem
pięknym!
Choć popularność
boksu na Dolnym 
Śląsku Jest naprawdę 
olbrzymia, o czym 
najlepiej świadczą 
wypełnione hale na 
zawodach ligowych, 
publiczność, która 
dopisała równie* podczas
mistrzostw Dolnego
Śląska rozegranych w
miniony weekend w
Zgorzelcu. miała
szansę obejrzenia w
slg^ akcji raptem 27 bok-
» serów z 6 klubów
^s* (Gwardia Wrocław - 6.
O Turów Zgorzelec - 11.
Zagłębie Lubin - 7.
Vlctorla Wałbrzych -
SJt 1. Kolejarz Kłodzko -
2). Warto przypom-
W_^\ n,etf. *= jsazczc n''-
\w pf dawno mistrzostwa
naszego okręgu 
gromadziły na starcie po
60. BO zawodników. Na ubogą 
tegoroczną frekwencję wpłynęły przede
Tylko 27
bokserów
wszystkim kłopoty finansowe 
bokserskich drużyn, które spowodowały, ie
kluby decydowały się na wystawianie
jedynie bokserów mogących liczyć się
w walce o tytuły. Z drugiej zaś strony
sami zawodnicy nie przejawiali 
większej ochoty na wyprawę do Zgorzelca.
Przez to zabrakło m.ln. Rudzkiego, Kll-
sla czy Oloblsza. Szczególnie przykra
była nieobecność tego ostatniego, 
bowiem Juz niejednokrotnie w lidze 
udowadniał, że jest niezłym zawodnikiem 1
w mistrzostwach Polski mógłby mleć
szansę nawet na medalową pozycję.
Mimo wszystko Jednak poziom walk
finałowych był bardzo dobry. 
Szczególnie podobały się pojedynki w najlepiej
obsadzonych wagach średnich: Kopcia
półfinałowa z rreczyriskim 1 finałowa z
Rudnickim, półfinałowe: Pawłuszka z
Oenderą 1 Dudy z Boryckim, finałowa
Bartnika (nadspodziewanie dobry, 
techniczny boks) ze Strzechowsklra, no I
przede wszystkim najlepszego 
zawodnika turnieju - Roberta Dudy z 
Wojciechem Misiakiem, czego zresztą,
zważywszy na klasę zawodników, 
można było się spodziewać.
Finały: waga papierowa: Jan 8tc-
ctak (Zagłębie Lubin) - obronił tytuł
bez walki, bowiem był Jedynym 
zgłoszonym do tej kategorii: waga musza:
Dariusz WerbUński (Turów Zgorzelec)
- Krzysztof Karpeta (Turów) 5:0: waga
kogucia: nikt nic został zgłoszony; 
waga piórkowa: Mirosław Trecsynskl
(Turów) - Dariusz Kuliński (Turów) 5:0:
waga lekka: Robert Engel (Turów) -
Robert Cedrowskl (Turów) rac. w 1 r.:
waga lckkopółśrednla: Marek Pawłu-
ssek (Gwardia Wrocław) - Piotr Borycki
(Turów) przez poddanie w II r.: waga
półśrednla: .Marek Kopeć (Gwardia) -
Ryszard Rudnicki (Gwardia) rsc. w III
r.: waga lekkośrednla: Edward 
Strugała (Turów) - Mieczysław Bąk (Zagłębie)
rsc. w I r.: waga średnia: Robert Boda
(Gwardia) - Wojciech Misiak (Zagłębie)
5:0: waga półciężka: Mirosław Kun-
tnss (Turów) - Waldemar Franas
(Gwardia) 5:0: waga ciężka: Wojciech
Bartnik (Gwardia) - Józef Strzechow-
skl (Zagłębie) 6:0: waga superciężka:
Andrzej Stodolny (Turów) - Marian
Łukasik (Zagłębie) 5:0. (MK)
Zarząd Miasta Wrocławia
informuje, że w dniu 25.03.1991 odbędzie się
przetarg
stawek czynszu
za najem lokali użytkowych
Informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim pi. No-
f wy Targ 1/8 pok. 18 i 19 telefon 304-40 w godzinach
I 13.00-15.00.
Ogłoszenia drobne
L
PRACA
Niemiecka firma handlowa 
szuka dystrybutora na miasto 
Wrocław i okolice. Oferuje keczup (o
trzech smakach), ocet, musztardę
- towar najwyższej jakości po 
konkurencyjnych renach. Zgłoszenia:
Niemcy - fax 003766. 60142 lub
Hotel Senator. Katowice - 
recepcja, p. Kaczmarczyk ogd. 64
] r
SPRZEDAŻ
J
RÓŻNE
Posiadam lokal 30m . siła, 
woda, we, oc. Oczekuję propozycji.
Ziębice Wrocławskie, ul. 
Bolesława Prusa 323. ogd 62
..yolumen"
Skradziono Jawę TS-350. złoty
metalik. WRS 9864. Znalazco -
wysoka nagroda. Tel. 67-47-83
ogd 63
Wieża Sanyo. 67-25-93.
ogd. 61
Sprzedam gospodarstwo rolne o
pow. 1,70 ha wraz z budynkami.
Listy kierować: Szczepanek Jerzy,
Wysoka 21, 34-105 Wysoka, woj.
Bielsko-biała
ogd. 57
Duży budynek mieszkalny, 
budynek gospodarczy, masarnia
wraz z ubojnią, 7.75 ha 
gruntów, w rozliczeniu 2 mieszkania
M-4 lub M-5 we Wrocławiu. 
Oferty w Redakcji z numerem 
ogłoszenia, ogd. 55
| MOTORYZACYJNE |
Sprzedam F126p, przekładka
1985. silnik 1989. tel. 22-36-67.
ogd. 60
XU0J}8 3Z JHMCZAZJDJ SJUBZfejMZOy
Nr50(117). 12 III 1991
I
DOI NOII «lli
Szukam i nie załamuję rąk
(Rozmowa z trenerem kadiy narodowej piłkarzy ręcznych Michałem Kaniowskim)
Obserwował pan z uwagą mecze
Śląska Wrocław ze Stalą Gorzów.
Jak pan ocenia aspiracje 
wrocławian?
- Spotkania te potwierdziły, ze
Śląsk Jest na dobrej drodze do
zbudowania klasowego zespołu.
Wyraźne ożywienie l wzmocnienie
wnieśli Mlstak l Frąckowiak co
przy dobrym wsparciu w bramce
zmieniło oblicze tę} drużyny.
Czy poziom gry w piłkę ręczną
pana usatysfakcjonował? W
końcu to tylko Seria JBT.
- Jak na Serię „B" były to bardzo
dobre mecze. Więcej atutów miał
Śląsk, prezentując dynamiczną
grę w drugich połówkach spotkań.
Wyraźnie było widać, że biegowo
Śląsk był lepszy od Stall, w której
uwidoczniły się braki kondycyjne.
Co pańskim zdaniem odróżniało
ten mecz od innych?
- Ogromna wola walki 
zawodników obu drużyn. To bardzo 
pocieszające, ale, niestety, niezbyt
powszechne. Jeśli t w tnnych 
zespołach grano by z- takim 
zaangażowaniem ta gra byłaby o
wiele ciekawsza l do hal 
przyciągałaby znacznie więcej widzów.
Ogląda pan mecze pod kątem
przydatności zawodników do 
kadry. Kogo miał pan na oku w 
zespole Śląska?
- Przyjechałem zobaczyć grę
Frąckowiaka, który grał Już w 
kadrze młodzieżowej. Zastanawiam
się też nad obsadą pozycji lewo-
skrzydtowego. Mlstak miał niefart,
ale to nie znaczy, że postawiłem
na nim krzyżyk. Tu prezentował
się całkiem poprawnie. Robert
Łynko w swoim czasie nie 
wykorzystał swoich możliwości l musi
czekać na kolejną szansę, choć ze
Stalą grał dobrze. Inni, cóż, muszą
Jeszcze popracować.'
Mówi się wręcz o ligowej sza-
rzyznle. a pan chce zbudować na
niej reprezentację. Jak to 
możliwe?
- To prawda, nie ma w naszej
lidze gwiazd Jak dawniej, ale nte
można rozkładać rąk. Trzeba 
szukać talentów. I nie ma Innej drogi
Jak praca w klubach l liga bez
względu czy szara, czy różowa.
Mam nadzieję, że t w Polsce 
dochowamy się narodowej siódemki
większego formatu.
Czy nie sięgnie pan po 
starszych graczy? Zbigniew Tłu-
czynskl Jest wlcellderem (154
bramki) na Uście snajperów 
niemieckiej ligi. a Daniel Waszkiewicz
(138) Jest na niej czwarty. Są 1 ln-
\ ni. którzy wprawdzie uciekli Jak
Dudek czy Dudzic ge Śląska. Czy
oni są już na zawsze wyklęci?
- Skorzystanie z usług starszych
graczy Jest problematyczne, 
ponieważ poprzednia ekipa popełniła
takie błędy, a Ja nie chcę ich 
powielać, zwłaszcza że nie do końca
wyjaśniono zawłoścl związane z
grą w reprezentacji (chodziło m.ln.
o Z.Tłuczyńsktcgo). Nie ukrywam
Jednak, że chętnie skorzystam z
usług Bogdana Wenty, gdyż 
nawet młodą reprezentację trzeba
budować na doświadczeniu. 
Jasne, są l sprawy, które mnie też
denerwują. Wielu zawodników
dawniej ucteKto, ale czasy się
zmieniły, żyjemy w Innej Polsce l
trzeba pewne sprawy 
wyprostować. Chętnie widziałbym w 
kadrze młodego Dudzica, ale l Jego
status należy wyjaśnić. A Dudek
zmienił chyba obywatelstwo.
Jakie plany ma reprezentacja?
-.. Od kwietnia rozpoczynamy
zgrupowania, na których 
będziemy budować reprezentację. 
Prawdopodobnie nie dojdzie do skutku
wyjazd na turniej do Szwajcarii,
na pewno nie pojedziemy do 
Hiszpanii, ponieważ nie ma 
pieniędzy. Zagramy w naszym Pucharze
Neptuna oraz w •turniejach na
Węgrzech I Słowacji
Coraz głośnie] mówi się o 
zmianach w lidze (w I lidze kobiet 1
mężczyzn po 12 drużyn, mecze
tylko w soboty). Na razie mało
konkretnie, aby w kończącym się
sezonie rywalizacja przebiegała 
Jeszcze poważnie 1 do końca. Co pan
0 nich sadzi?
- Rozumiem potrzeby klubów,
które chcą, aby sezon trwał dłużę]
1 kibice częściej oglądali Ich 
zespoły. Gra tylko w soboty, owszem,
też ma swoje uzasadnienie, 
ponieważ w jeden mecz trzeba włożyć
cały wysiłek, a l kibice też 
najczęściej oglądają tylko sobotnie 
widowisko. Powiększenie ligi to 
większy ciężar dla samych 
zawodników, a zwłaszcza tych z 
reprezentacji, ale teraz na wszystkich 
spadają większe obowiązki.
ROZMAWIAŁ ZBIGNIEW PRUCHNIAK
Amerykanie w
rolach głównych
Po 9-tygodnToweJ przerwie 
spowodowanej wojną w Zatoce znów przed
własną publicznością mogli 
wystąpić koszykarze Maccabi Tcl Awiw.
Fakt ten uskrzydlił ich tak bardzo,
ze doprowadzili do dopiero drugiej
porażki CF Barcelony w tegorocznej
Tazie ćwierćfinałowej PE. Donald Ro-
yal. Amerykanin występujący w
drużynie gospodarzy, rzucił naj-
I więcej punktów - 27. a. jego zespól
ostatecznie wygrał 78:68 (42:36).
Na zdobycie tylko 17 pkt. pozwolił
Nlkosowi Óalllsowl Amerykanin Avie
Lester, dopiero od niedawna 
występujący w barwach Pop'84 Split.
Jako że koledzy Lestera - Ku koć (25
pkt.) I Perasović (28 pkt.) nie pudło-
wall. Arls Saloniki poniósł w Splicie
sromotną porażkę 63:93 (31:41). W
pozostałych meczach Kingttone 
pokonał CSP Limoges 96:77 (46:41). a
Scayolinl Pesaro pokonało Bayer Le-
yerkusen 112:102(61:51).
W tabeli prowadzi CF Barcelona -
20 pkt. przed Pop'84 -18 pkt.. Sca-
vollni 1 Arisera po 17 pkt.. Maccabi 1
Bayerem po 16 pkt.. Kingstone - 15
pkt. i CSP Limoges - 13 pkt.
W ostatniej kolejce spotkań fazy
ćwierćfinałowej PE koszykarek 
padły następujące rezultaty: BAC 
Mirandę - Conad Cesena 101:108
(42:53). Salgar Saragossa - Sportlng
Ateny 52:62 (29:29). Elektroslła 
Leningrad - Arvika 84:79 (46:43).
Końcowa tabela: 1. Conad - 19 pkt..
2. Elektroslła - 17 pkt.. 3. Arvika -
16 pkt.. 4. Sportlng - 14 pkt.. 5.
BAC - 12 pkt.. 6. Salgar - 12 pkt. Do
turnieju półfinałowego (Barcelona,
10 - 11.04) awansowały pierwsze 4
zespoły.
Rewanżowe mecze półfinału 
Pucharu Koraca: Clear Cantu - Mul-
house 64:54 (39:35). Juventut Ba-
dalona - Real Madryt 74:80 (38:42).
W finale (20127.03) spotkają się 
Real i Clear.
Rewanżowe mecze półfinału 
Pucharu RonchetU: Oemeaz Mediolan
- CSKA Moskwa 84:74 (45:40). Co-
me - Dorna Walencja 73:56 (40:32).
W finale (201 27.03) zmierzą się 
Oemeaz 1 Come. (MK)
Lataj LOT-em, będziesz potem
Komentując zakończone w Sewilli
III halowe mistrzostwa świata w 
lekkiej atletyce, nie sposób pominąć
skandalu związanego z podróżą 
naszych sportowców do Hiszpanii.
Niektórym z nich droga z Warszawy
do Andaluzji zajęła 30 I więcej 
godzin, nic jedli nic ponad dqbę. nie
mogli znaleźć swoich bagaży. 
Mirosław Chmara nie posiadał się wręcz
ze szczęścia, kiedy otrzymał swoje
tyczki w trakcie uroczystości... 
zamknięcia mistrzostw. Ta bulwersująca
sytuacja niepokoi tyra bardziej, że
podobne wycieczki LOT-em stają się
powoli tradycją. Przypomnijmy, że
Identyczne niespodzianki spotkały
pllkarkl ręczne udające się na 
mistrzostwa świata w Seulu. 
Oczywiście za słabiutki występ Polaków na
hiszpańskim tartanie nie można 
winić tylko LOT-u. ale zmęczenie 1
zszarpane nerwy na pewno nic 
pomogły naszej ekipie.
Niewątpliwy sukces odniósł Artur
Partyka, zdobywając pierwszy polski
medal na halowych mistrzostwach
świata. Chciałoby się powiedzieć: na
szczęście, bo bez niego nasz występ
wypadłby tragicznie. Jedynie 
debiutant ki Jacewicz I Hołub w skoku
wzwyż I Chmara w skoku o tyczce,
zmieścili się w pierwszej 10. 
Możliwe, że nasze panic podobnie Jak 
kilka lat temu Kielan I Krawczyk, 
rywalizując między sobą. będą bić 
rekordy Polski i zdobywać medale na
międzynarodowych imprezach. 
Tradycyjnie już zawiódł Mirosław
Chmara, który tym razem na 
usprawiedliwienie mlal wysoką 
temperaturę oraz to. że skakał na 
pożyczonych tyczkach. Działacze 
międzynarodowych władz pocieszali Polaków,
że wyniki sportowe są 
odzwierciedleniem ekonomii, a ponieważ jesteśmy
na dobrej drodze wyjścia z kryzysu,
to i sukcesy przyjdą niebawem. 
Teoria ta może słuszna, ale biorąc pod
uwagę ekipę radziecką, nie 
potwierdziła się w ScyIIH. Znamy przecież
sytuację w Kraju Rad. a przecież 
jego ekipa zrobiła na mistrzostwach
prawdziwą furorę. Zdobyła 
największą ilość medali i nawet zjednoczone
Niemcy nie były w stanie jej zagrozić
w ogólnej klasyfikacji. Połączenie
NKD I RFN dało jednak efekt w 
postaci dwóch rekordów świata w 
sztafetach 4x400 m kobiet I mężczyzn.
Rewelacją III halowych MS były
dwie Chinki. W pchnięciu kulą nie
miały sobie równych. Była to 
nowość i zarazem sygnał o nowej fali w
światowej lekkiej atletyce.
Na zakończenie warto wspomnieć
o organizacji, która pozostawiała
wiele do życzenia. Największy 
mankament, to lejąca się przez dach 
woda. W efekcie, kiedy Partyka 
atakował wysokość 2,42 m. namoknlęty
tar tano wy chodnik rozszedł się tuż
przed poprzeczką. Skończyło się 
tylko stłuczeniem kolana, ale mogło -
Jak powiedział trener Hatala - 
.urwaniem nogi".
Bogumił
W skrócie
+ Kazimierz Górski został 
tymczasowym prezesem Polskiego Związku Pliki
Nożnej. Prezesem OZPN w Leśnicy 
wybrano Jerzego Kozińskiego, 
wicedyrektora ds. sportowych Zagłębia Lubin.
+ Turniej pilkarek ręcznych w Nau-
brandenburgu wygrała Jugosławia
przed Niemcami 1 ZSRR.
+ W Londynie odbyło się losowanie
1 /2 piłkarskiego Pucharu Anglii. 14.04
spotkają się Tottcnham z Arsenałem
oraz Nottingham Forest ze zwycięzcą
meczu Everton - West Ham.
+ W lidze międzywojewódzkiej 
piłkarzy ręcznych AZS Politechniki 
Wrocławskiej pokonała rezerwę Chrobrego
Głogów 40:24 (18:15). Najwięcej 
bramek dla AZS zdobyli Dutkowski 10.
Radzik i Sienkiewicz po 6.
♦ Pierwszy wyścig samochodowych
mistrzostw świata Formuły I - Grand
Prlx USA na torze w Phoenbc wygrał
Ayrton Senna przed Alalnem Prostem i
Nelsonem Piquetem.
+ W Modenie odbyt się finałowy 
turniej PEMK siatkarzy. Puchar zdobył
CSKA Moskwa, który w meczu 
finałowym pokonał Maxicono Parma 3:1. W
meczu o 3. miejsce Philips Mediolan
zwyciężył AS Cannes 3:2.
+ W rozegranym w Aspen zjeździe
mężczyzn zaliczanym do punktacji PŚ
triumfował Szwajcar Franz Helnzer
przed Norwegiem Atle Skaardalem I
Austriakiem Helmutem Hoeflehnerera.
Slalom gigant wygrał zaś Alberto Tomba
(Włochy). 2. był Rudolf Nlerlich 
(Austria), a 3. Marc Glrardelll 
(Luksemburg).
♦ W rozegranym w Lakę Louise biegu
zjazdowym kobiet zaliczanym do
punktacji PŚ triumfowała Austriaczka
Sabina Guenther. która wyprzedziła
Szwajcarkę Chan tal Boumlssen 1 
Świetlane Gładyszewą (ZSRR).
SPEKTRUM PIŁKARSKIE
Serie A
Koronacja Matthaeusa
Przed meczem Inter Mediolan -
Juvcntus Turyn przedstawiciele
redakcji .France Football" 
wręczyli Lotharowi Matthacusowi Złotą
Piłkę - nagrodę dla najlepszego
piłkarza Europy w 1990 roku.
Niemiec otrzymał od 80-tys. 
widowni stadionu Giuseppe Meazza-
San Sfro olbrzymie brawa. Kibice
lidera tabeli są dumni, że w Ich
klubie występuje najlepszy piłkarz
Europy. W poprzednich latach
musieli zazdrościć kibicom lokal'
nego rywala AC Milan, w którego
barwach grają Van Basten 1 Oulllt.
Szał zapanował na trybunach w
37 min., kiedy to bomba 
Matthaeusa z ponad 25 metrów 
wylądowała w bramce Slefano Tacconlc-
go. Juventus mający wielkie 
ambicje, a także wspaniały skład, 
został odprawiony 2:0 1 Inter pewnie
dąży do 14 tytułu mistrza Italii.
W tym marszu towarzyszy Im
Jednak Jedenastka Sampdorii. Po
nic najlepszym występie 
przeciwko Legii tym razem zawodnicy ze
stadionu Lulgi Ferrarlsa pokonali
AC Milan 2:0. Sampdorii 
przyznaje się mimo wszystko mniejsze
szanse na tytuł. Na razie mają oni
tyle samo punktów eo Inter, ale
nawet Jeśli będą szli _łcb w łeb" to
i tak na początku maja zawitają
do Mediolanu na pojedynek z Inte-
rcm. Walka zapowiada się 
pasjonująca. Z marzeń o .scudelto"
(popularne określenie tytułu) nie
zrezygnował chytn Jednak Jeszcze
AC Milan...
WŁOCHY (24 kolejka): 
Atalanta - Lccce 2:1, Bari - Laylo 0:0, Bo-
logna - Ganova 0:3, Cagllarl - Pisa
2:1, Florentlna - Napoił 0:0, Inter -
Juventus 2:0. AS Konin - Parma
1:1. Sampdorla - AC Milan 2:0,
Torino - Cesena 2:1.
I.Inter 24 35 44-23
2.Samrxloria 24 35 25-15
3.AC Milan 24 32 29-15
4.Juvcntus 24 28 34-19
5.Genova 24 28 34-23
e.Parma 24 28 25-23
7.Lazio 24 27 22-18
8.AC Torino 24 26 29-22
9.AS Horaa 24 25 33-28
lO.Napoli 24 23 23-27
11.Bari 24 22 20-31
12.Atalanla 24 22 25-32
13.Ftorcntina 24 21 27-25
14.Lecce 24 10 13-29
15.Cagliarl 24 17 16-32
le.PIsa 24 17 27-44
17.Bologna 24 14 18-35
IS.Cescna 24 13 21-43
tJflRA
Lothar Matthatus - ponownie w uHel-
łdęjjormlr - wyznacza cnie dla Intiru-
mistrzostwo Wioch l Puchar Ł/EKA
Folo Archiwum
PUCHAR ANGLII (mecie 
ćwierćfinałowe): Arsenał - Cambridge
United 2:1 (1:0), bramki: dla 
Arsenału - CamplM-ll (19) 1 Adams (61).
dla Cambridge - Dublin (50); Nor-
wlch - Nottingham Forest 0-1
(0:1). bramka: Keane (61): 
Tottcnham - Notts Counly 2:1 (0:1).
bramki: dla Totlenham - Horf (51.
samoboj.). Gascolgnc (83). dla
Notts 0"Riordan (41).
HISZPANIA (25 kolejka): Osa-
suna - Atletlco Madryt 0:3. Athle-
tic Bilbao - FC Barcelona 0:6. Ki«l
Madryt - Real Soeledad 2:3. Bur-
gos • Sportlng GIJon 1:1. Vallado-
Ud - Sevlllla 2:1. Bctls - Ma I lor ca
2:2. Espanol - Ćadlz 2:1. Valenela
- Saragossa 2:0. Ovlcdo - Logro-
nes 0:0. Tenerife - Castcllon 1:0.
Tabela: l.FC Barcelona - 42 pkt.,
2.Atletlco Madryt 37. 3-Osasuna
31. 4.Real Madryt 28. 5.Sev111a
28. 6.VaIrncla 28.
Redaguje ROMAN KOLTOŃ
Bundesliga
Występ jak marzenie
Tym razem piłkarze Bayernu w
meczu kolejki z VfB Stuttgart 
zagrali fantastycznie. Trener Jupp
Heynckens chyba nawet w snach
nie marzył o tak wspaniałej grze
swoich podopiecznych. Baycrn
dominował przez cały mecz, a 68
tys. widzów na Neckarstadionic w
Stuttgarcie podziwiało ten 
koncert. Przed meczem 
zakomunikowano, że trener VfB Daum 
przedłużył kontrakt na następne dwa
sezony, co widzowie przyjęli z
umiarkowanym aplauzem. Tym
razem droga do .miejsca 
gwarantującego start w Pucharze UEFA"
(marzenie Dauma) wydłużyła się.
Dwie bramki zdobył Ronald Wo-
hlfart 1 łącznie ma Już 14 goli,
podczas gdy kolejny na Uście An-
drcas Moeller - 10. Mocller tym 
razem odniósł kontuzję, a Jego klub
Elntracht wypadł blado w Ducs-
seldorfle. Jedynie bramkarz Uli
Stein - Im starszy tym lepszy ■
uratował zespół od wyższej 
porażki. Jedyną bramkę strzelił 
Argentyńczyk Carracedo 1 trener 
Fortuny Austriak Hiekersbergcr mógł
odetchnąć. Przynajmniej na razie
temat .zwolnienie" został 
odłożony. Czeka ono chyba Jednak 
nieuchronnie Pala Csernala, trenera
Herthy...
BUNDESMOA (20 kolejka): St.
Pauli - FC Nucrnljcrg 0:0. Werder
- l.FC Koeln 2:1, Viii Stuttgart -
Baycrn 0:3, Karlsruhcr SC - Her-
tha 3:0. l.FC Kalserslautern - Bo-
russla D. 2:2, Fortuna D. - 
Elntracht 1:0. VłL Bochum - HSV 0:1,
Bayer L. - Bayer U. 1:0. Borussia
M. - Wattenscheld 1:1.
1.Werder 20 28 28-16
2.Baycrn 20 27 44-21
3 Kalserslautern 19 25 38-28
4.Elntracht 20 23 32-21
5.IISV 19 22 25-19
e.Borussia D. 20 22 25-31
7.l.FC Koeln 19 21 26-14
B.Bayrr L. 10 20 24-22
O.Bochum 20 19 27-24
lO.FortunaD. 20 19 21-20
11.Wattenscheld 20 19 25-32
l2.Stutlgart 20 18 31-30
13.Karlsruhc 19 17 20-33
14.St. Pauli 20 17 10-28
15.Nuernbcrg 20 10 23-32
le.Dorussla M 20 10 23-34
17.naycrU. 20 15 21-32
IB.Hertha 19 10 16-34
T TRONF ZAFUNDOWAŁA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI we Wroc - ■
PAMIĘTAJ
"V
v
Myśl która nit da się wyrańć w
kilku słowach, nie zasługuje na 
wypowiedzenie.
WINCENTY RYMOWSKI
KUP KWIATY
. Wiktorowi i Cezaremu
\ y
NADESŁANE
Otyły kocur czający się na 
wróbla, którego 1 tak nie złapie; Pan
gawron w swoich czarnych, przy-
krótklch spodenkach oraz Miś 
robiący miny przed lustrem to 
widoki, dzięki którym jest trochę 
weselej na... ot poprostu - na 
świecie.
Grzesiowi Anusia
W Imię Jedności
Grzegorzowi Agata
Pieniądz
przemówił
do poczucia
obowiązku
Szkoła w Oakland (Kalifornia)
zaczęła stosować nową taktykę,
by zainteresować rodziców nauką
Ich dzieci. Eksperymentalny 
program w szkole-podstawowej 
Webstera w Oakland przewiduje 
wypłacenie każdemu rodzicowi 100
dolarów za udział w 
11-tygodniowym kursie nauczania sposobów
pomagania dzieciom w nauce,
zwłaszcza przy odrabianiu zadań
domowych. Ostatnio egzamin
zdało 9 pierwszych rodziców,
którzy otrzymali po 100 doi. oraz
50-dolarową premię za osią -
gnlęcla celów stawianych przez
program.
Nowa norma bezpieczeństwa
Międzynarodowa komisja 
radiologicznej ochrony ma zamiar
obniżyć przyjęte dozy 
napromieniowania dopuszczalne dla 
człowieka. W 1977 r., kiedy były 
ustanowione obecnie obowiązujące
normy, Uczono, że choroby 
nowotworowe lub genetyczne 
odstępstwa mogą pojawiać się w 
organizmie u jednego na stu ludzi,
którzy otrzymali dawkę 
napromieniowania w wysokości 100
ber (biologiczny ekwiwalent 
rentgena). Obecnie zaś 
udowodniono, że procentowa możliwość
Niezwykły
alpinista
Roba Alano z Etiopii niedawno
dokonał wejścia na najwyższy
szczyt Afryki - wulkan 
Kilimandżaro (5895 m). Co sensacyjnego
w tym wydarzeniu? Przecież na
Kilimandżaro wchodzą każdego
roku setki ludzi. Rzecz w tym, że
Alano ma tylko Jedna nogę.
powstania chorób 
nowotworowych po otrzymaniu takiej dozy
napromieniowania Jest 
czterokrotnie wyższa.
Rybak i jego
złota rybka
Sun Demao miał bardzo udany
połów. W Jego sieci wpadła ponad
2,5- metrowa ryba o wadze około
75 kg. Okazało się Jednak, że 
dorodny egzemplarz Jest rzadkim
gatunkiem Jesiotra, który 
znajduje się w Chinach pod ochroną.
Rybak nie posłuchał rady 
sąsiadów; namawiających go, by 
poćwiartował rybę 1 sprzedał 
smaczne mięso na targu, lecz wpuścił Ją
żywą z powrotem do morza.
Opisujący to zdarzenie 
dziennik „Chlna Daily" nie Informuje,
czy Demao znał bajkę .o rybaku i
złotej rybce" 1 czy uwalniając
rybę, wymówił Jakieś życzenia,
ale nagrodę otrzymał - władze
miejskie przyznały mu za 
obywatelską postawę tonę deficytowego
paliwa dleslowsklego.
a
iin
2
3
4
5
6
7
8
9
10
'W
b
*
c
*
7<
wsw
d
■
'W
7«
e
► <
► i
f
•:<
► <
► <
&
1
h
>*:
► i
•
1
► <
► <
•
.1
■
"V
A,
ki
n
► <
ł
m
► <
>w<
►•;
c
WIOSNA?
Hasło (myrtl 8. J. Lecą) utworze litery z kratek:
71-31-6c-ll-5j-4m 4g-2f-2g-6g-6d-5j 2c-91 8i-lh-ll-7m-10c-91-3f- 8g.
POZIOMO ) „ Q £lQJ$QgÓ
1) Spore miasto w woj. 
tarnobrzeskim, 2) _... z granatów" w 
tytule szkolnej lektury, 3) Główny
posiłek. 4) Płynie przez 
Kluczbork, 5) Pojazd konny, 6) 
Okropny 1 męczący sen, 7) Rasa psa, 8)
Ścienny lub kwarcowy, 9) 
Przedstawienie teatralne, 10) Rodzaj
przyściennej lampy.
Rozwiązanie wewnątrz numeru.
a) Długi but zimowy, b) Obiekt
uwielbień, c) Wielki gar, d) 
Kuchnia na statku, e) Miasto koło
Warszawy, f) Marka dobrego, 
słodkiego wina. g) świńska trawa,
h) Na kotlety. 1) Pogranicze. J) 
Zaloty, k) Przykrywa kuchenny stół.
1) Na grobie, ł) Niejedna w zoo. m)
Wyborowa lub czysta.
„SAMUER"
Przeszkoda.
DER TAGESSPIEGEL /Berlin/
Jeden zdrowy, a reszta?
Deputowany Paul Rutko Aral
Czepkok niedawno wyszedł na
trybunę Zgromadzenia 
Narodowego, aby pokazać swoim 
kolegom lekarskie zaświadczenie z
Potrzebne deski?
Rozebrać most!
Kilka lat mieszkańcy wsi Wa-
rząchewskl usilnie zabiegali o 
wybudowanie mostu na rzece Raku-
towce. Wreszcie uciułali 
niezbędne środki, a Jednostka wojsk 
pontonowych w grudniu ubr. most
postawiła. Droga na pola i do 
sąsiednich miejscowości skróciła
się o kilka kilometrów. Po 
miesiącu z mostu pozostał tylko 
metalowy szkielet. Zniknęły wszystkie
elementy drewniane: deski 
nawierzchni, wsporniki, balustrady.
Ktoś w tych Warząchewkach nie
przepuści nie tylko żywemu, ale 1
deskom.
Rekord
inspektora
Inspektor policji z Indii. Dżalal
Slngh, zasłużył sobie na tytuł
niezwykłego mistrza po tym. Jak
przeleżał na powierzchni basenu
- dwa dni, 8 godzin 1 10 minut.
31-letniemu inspektorowi w 
wygraniu zakładu dopomógł Jedynie
napełniony powietrzem 100-gra-
mowy woreczek przywiązany do
nogi.
psychiatrycznej kliniki, które 
wykluczało jakiekolwiek odstępstwo
od normy. Badania te 
przeprowadził on po tym. Jak Jeden z Jego
oponentów nazwał go w czasie
parlamentarnej dyskusji 
.wariatem". Jak pisze kenijski dziennik
.Kenia Times", obecnie 
deputowany Paul Rutko Aral Czepkok
chodzi niczym .nadęty indor", 
albowiem Jak dotąd Jest on Jedynym
deputowanym Kenii, którego
zdrowie psychiczne zostało 
oficjalnie potwierdzone. Niektórzy
miejscowi dziennikarze wyrażają
przy tej okazji pogląd, że nie 
byłoby źle. aby pozostali deputowani
przeszli również podobne 
badania: ludzie mogliby wtedy z 
większym zaufaniem odnosić sle do
Ich deklaracji.
Po głębokim śnie
Jak poinformowała policja 
Północnej Karoliny, młody człowiek,
który od przeszło ośmiu lat żył w
stanie śpiączki, odzyskał kilka
dni temu przytomność 1 
natychmiast podał nazwiska dwóch
napastników, którzy pobili go do
utraty przytomności w listopadzie
1982 roku.
Po przebudzeniu, Conley Hol-
brook, który ma obecnie 26 lat,
rozpoznał bez problemów matkę 1
zaraz opowiedział Jej, że przed 
ośmioma laty został pobity przez
dwóch znajomych. Holbrook,
pielęgnowany przez najbliższych,
odzyskał przytomność w szpitalu,
gdzie przewieziono go ostatnio z
powodu zapalenia płuc.
C wAŁinr
^-v Dyżurny synoptyk
S^^^\ przewiduje na dziś za-
*2^^^C chmurzenie duże z
■BBsbbI większymi 
przejaśnieniami. Rano lokalnie
mgły. Temperatura
maks. od 10 do 13 stopni, min. od
5 do 3 stopni. Wiatr słaby - 
południowy.
Jutro nieco chłodnie).
JELENIA GÓRA W Banku 
Zachodnim przy pi. Niepodległości
(kupno/sprzedaż): dolar 9.350/
9.500. marka 6.250/ 6.350; sieć
kantorów spółki GRANT: dolar
9.350/ 9.500. marka 6.250/
6.300.
LEGNICA Bank PKO przy ul.
Zawadzkiego: dolar 9.430/ 9.550,
marka 6.150/ 6.320: kantor przy
ul. Zamkowej: dolar 9."410/ 9.500,
marka 6.260/ 6.350.
WAŁBRZYCH Bank PKO, 
Rynek: dolar 9.400/ 9.530, marka
6.150/ 6.320; kantor przy pi. 
Tuwima: dolar 9.360/ 9.490, marka
6.280/ 6.370.
WROCŁAW Bank Zachodni. 
Rynek: dolar 9.350/ 9.500. marka
6.150/ 6.300; kantor przy ul.
Oławskiej: dolar 9.420/ 9.500.
marka 6.220/ 6.300.
(Są to średnie kursy 
przedpołudniowe, kształtowane przez popyt
1 podaż, a także przez bankowy
kurs dnia).
Notowania NBP
Kursy podstawowych walut w
NBP na 12 marca w zł (skup-
sprzedaz):
■ dolar USA 9310 - 9690
■ marka RFN 5928 - 6170
■ funt brytyjski 17340 - 18048
■ frank szwajcarski 6813 -7091
■ frank francuski 1740 - 1812
W,
®3
Akcja toczy się w XVI-wlecz-
nej Francji, w małej wiosce w
Langwedocjl. Martin Guerre
opuszcza żonę z małym 
dzieckiem. Po latach wraca, 
odnawia więzy rodzinne 1 wszystko
byłoby dobrze, ale... Reszty
dowiedzą się Państwo 
oglądając francuski film w reżyserii
Daniela Vlgne'a pt. Powrót
Martina Guerre (pr.l. g.
20.05).
Natomiast .Dwójka" w cyklu
.Mistrzowie współczesnego 
kina" (g. 23.55) przedstawia 
sylwetkę znakomitego reżysera
Juliusza Machulskiego.
PROGRAM TV - STRONA 4
I
TYM RAZEM DO WYLOSOWANIA: 400.000ZŁU!
1*
400.000 zł
1
PKO
TWOIM SEJFEM
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNO CI BANK PAŃSTWOWY
oferuje SKRYTKI SEJFOWE, gdzie najbezpieczniej można przechowywać wszelkie wartości i kosztowności
SKRYTKI MOŻNA WYNAJMOWAĆ NA RÓŻNE OKRESY; od kilku dni do całego roku i dłużej
SKRYTKI WYNAJMUJE I Oddział PKO BP Wrocław, ul. Wita Stwosza 33
-ZAPRASZAMY!
J'
KUPON B
- WYSTARCZY WYCIĄĆ CZTERY KUPONY OZNACZONE UTERAMI A-B-C-D (będziemy je drukowali w kolejnych numerach „DD") NAKLEIĆ NA KARTĘ
POCZTOWĄ I PRZESŁAĆ NA ADRES REDAKCJI „DD". PO DZIESIĘCIU DNIACH OD UKAZANIUASIĘ OSTATNIEGO KUPONU ROZLOSUJEMY NAGRODĘ