/1990-049_30Xi-2XII.djvu

			3—b gulom rano. whooaw polska!
kupon na bezpłatne
ogłoszenie - s. 7
ISOUNO HASIS VISUAI ART F£SllVAL|
D6CEM0CB 3"—9" 1900. WHOCŁAW ' AM.I
WR0 90
W numerze:
# złodziejskie gangi w kopalniach - s. 2
# rozmowa o nowej partii z Karolem Modzelewskim - s. 5
# „Dziennik Telewizyjny" na cały tydzień: horoskop, program TV, 
informator o Drugim Międzynarodowym Festiwalu Wizualnych Realizacji Około-
muzycznych WRO' 90 - s. 7 -10
# jak zwykle: sport, krzyżówka, ciekawostki, kolumna dla dzieci
^
Osiemnastowieczny zabytek sprzedano za cenę willi
•ałac
dla Onyszkiewicza
k Mieszkańcy Orodźca są 
oburzeni. Mówią, że to afera dla
prokuratora. Że pałac 
sprzedano po znajomości.
Zabytkowy park z pałacem
pochodzącym z początku o-
■slemnastego wieku kupił pan
1 Stefan Onyszkiewicz. 
Mieszkaniec Anglii, o którym wiadomo
tu tylko tyle, że zajmuje się 
hotelarstwem.
Do tej pory sądzono również.
Iż pan Onyszkiewicz Jest
krewnym ministra obrony 
narodowej Janusza Onyszkiewicza.
Tym pokrewieństwem 
tłumaczono sobie na gminny rozum
ten szereg zastanawiających
faktów.
♦
Wójt gminy Zagrodno 
Mieczysław Słonina wertuje Informator
o zabytkach Orodźca: „Afa 
południowy - wschód od wzgórza
zamkowego położony Jest pałac
w stylu barokowym, 
prawdopodobnie dzieło architekta
J. B. Pettnera, powstały w 
latach 1718-1727. Założony na
planie podkowy otwartej na 
teren rozległego parku, zwraca
uwagę szlachetnością proporcji
bryty. We wnętrzu zachowała
się kolumnowa sień. 
reprezentacyjna klatka schodowa oraz 
sala na piętrze z sufitem 
ozdobionym kompozycją malarską 
(wizerunki antycznych bogów) i
płaskorzeźbami
Nic więcej na temat pałacu
wójt nie może powiedzieć.
Transakcję przeprowadził były
naczelnik, za zgodą minister
Izabelli Cywińskiej.
♦
Sekretarz urzędu gminy 
Danuta Oogułjest zdenerwowana.
- Teraz całą odpowiedzialność
PIOTR ADAMCZYK
usiłuje się zwalić na nasze 
barki. A Jak próbowaliśmy w 
Urzędzie Wojewódzkim zasięgnąć 
porady, to nie mogli nam nic 
wytłumaczyć.
Pałac był własnością gminy.
Zachował się w dobrym stanie,
wlec postanowiono go sprzedać.
Zgłosiło się kilku prywatnych
nabywców 1 instytucji 
państwowych. Każdy otrzymał 
odpowiedź, że sprzedaż musi być
Jawna 1 dlatego odbędzie się po
przetargu, o którego terminie
urząd w odpowiednim czasie
powiadomi.
Stefan Onyszkiewicz 
przyjechał z Anglii. Jego pieniądze
zrobiły w gminie równie wielkie
wrażenie. Jak domniemywane
na podstawie nazwiska 
koligacje. Często przesiadywał u na-
i/tnruilli.
Nr 49 30X1-2X11 1990
DOLNOŚLĄSKI
700zł
czelnlka 1 coś tam długo 
tłumaczył.
Musiał mleć dar 
przekonywania, bo naczelnik postanowił, że
nie będzie żadnego przetargu
1 pałac sprzeda się od ręki. Czas
naglił, kończyła się 
naczelnikowi kadencja.
Transakcja wymagała zgody
Ministerstwa Kultury 1 Sztuki.
Istniała Jednak obawa. Iż w 
ministerstwie formalności się
przeciągną poza kadencję 
naczelnika, w związku z czym pan
Onyszkiewicz udał się do 
Warszawy, aby sprawę omówić 
osobiście.
Po powrocie zapewnił, że
wszystko Jest w porządku 1 
sama minister Cywińska Jego 
ofertę poprze.
- Wiadomo, rodzinne koligacje
- tłumaczono początkowo w
urzędzie.
Naczelnik był zadowolony,
czym prędzej decyzję o 
sprzedaży podpisał, po czym odszedł
z urzędu na zasłużony 
odpoczynek.
Dokończenie nas. 6
«* >)ak n* 2 popiołów
Ojciec Chrzestny
po trzykroć
JAROSŁAW KAŁUCKI
, , « •« H „
< >
Foto Marek Grotowski
-Prezes musi odejśćl", 
wypisali na sztandarach .Solidarności"
Zenon Mlchalczuk 1 Marcin
Kondraczyk - działacze 1 
Jednocześnie członkowie Rady 
Nadzorczej GS w Kątach 
Wrocławskich. Sytuacja spółdzielni Jest
krytyczna. Oddała ona prawie
wszystkie sklepy, ma 3,5 mld zł
zaciągniętego długu na zboże,
masę kar za nieterminowo 
płacone odsetki. Członkowie OS nic
zupełnie ze swego członkostwa
nie mają a pracownicy zarabiają
tu ledwie ponad czterysta 
tysięcy miesiecznlel
Czują się Już zmęczeni swą
walką 1 zaszczuci. Ludzie im
nieprzychylni bo prezes 
rozpowiada, że chcą likwidacji OS.
Widmo bezrobocia miesza tak
ludziom w głowach, że nie 
pamiętają Już sugestii 
wyprowadzenia OS na szerokie wody. Źe
trzeba by z Jakąś spółką się 
dogadać 1 coś robić, a przede
wszystkim ludziom dać więcej.
A prezes musi odejść. 
Dyscyplinarnie. W spółdzielni, mimo
tylu zmian wokół, nie zmieniło
się nic. Dalej rządzi 
nomenklatura - większość byłych 
partyjniaków Jest w Radzie 
Nadzorczej. Ta kilka ma sporo na 
sumieniu, choć Mlchalczuk 1 
Kondraczyk na wiele szwindli 
dowodów nie mają. Cwany on. a do
samych papierów nas nie 
dopuszcza - zgrzytają zębami
w bezsilnej złości.
♦
Zebrania członków Gminnej
Spółdzielni odbywają ale 
zgodnie z harmonogramem, a 
odwoływanie ich przez burmia-
trza Jeat bezprawne - donosi
OS Kąty Wrocławskie w praso-
Dokończenie nas. 6
Tl
drzcj a ua Du m *u
Panu Bogu
zajrzeć w rękawy
MARIA GOŁUBKOW - Kustosz Muzeum 
Etnograficznego we Wrocławiu zdradza nam tajemnice wróżb.
- Człowieka zawsze 
Interesowało nieznane, chciał Panu Bogu
zerknąć w rękawy - mówi Marla
Gołubkow, kustosz Muzeum 
Etnograficznego we Wrocławiu. - 
Andrzejki to wprawdzie zwyczaj 
pogański, ale...
Cały rok obrzędowy dzieli się na
cztery pory skupiające konkretne
formy zwyczajów. Jesień Jest 
czasem spadania liści, zamierania
przyrody, zadumy. Długie, nudne,
listopadowe wieczory, bez TV- sat,
przy łuczywie, kaganku, lampie
naftowej Idealnie sprzyjały 
rozkwitowi wyobraźni. Obrzędowy
miesiąc rozpoczynało Święto
Zmarłych, a kończyła wigilia Św.
Andrzeja.
Andrzejki ród swój wiodą z 
kręgu kultury grecko - rzymskiej [an-
der, andros - mąż). Później 
zahaczyły o kulturę germańską 1 
dotarły na tereny słowiańskie. Od 
początku kształtowania się naszego
państwa, aż do XI w. Kościół na
synodach zakazywał praktyk
związanych z magią 
czarnoksięską, a że owoc zakazany zawsze
bardziej smakuje, andrzejkowe
zwyczaje rozkwitały. Cykl wróżb
dotyczących głownie małżeństwa
rozpoczyna wigilia Św. Katarzyny,
kiedy to uprawnieni do odczytania
swej przyszłości są chłopcy 1 mło -
dzieńcy. Czas dla panien 
następuje w wigilię św. Andrzeja - gdyż
wszelkie moce tajemne działają w
noc poprzedzającą dane święto
(znaczenie magiczne).
W wigilię św. Andrzeja 
spełniana dziewcząt nadzieja.
Dolnoślązacy mają wyjątkowe
szczęście posiadania wielkiego
etnograficznego bogactwa. W
1945-6 roku przybysze z 
centralnej Polski, zza Buga, Sanu 1 wielu
innych rzek, prócz kufrów 
pełnych oryginalnych sprzętów, 
ludowych strojów, przywieźli swoje
tajemnice, zwyczaje, obrzędy,
swoją magię. Kufry przegniły,
stroje zastąpiono modnymi tu i 
teraz. Tajniki strefy Intymnej 
dołączyły do Już istniejących. 
Poddawane były unowocześnieniu oraz
propagandowej walce z 
zabobonami. Katarzynki zniknęły 
całkowicie. Nie wiadomo skąd w miejsce
wielu zjawisk kulturowych 
pojawiły się tańce 1 to w dodatku z 
kawalerami. Na szczęście 
gdzieniegdzie tradycja pozostała do 
dzisiaj. Najlepiej zachowała się tam,
gdzie całe społeczeństwo składało
się z przesiedleńców Jednego 
regionu.
Dokończenie na a 5
Nr 49. 30 XI-2X111990
DOLNOŚLĄSKI
"Zaścianek"
Ministerstwo kultury 
opublikowało listę placówek muzealnych,
które w przyszłym roku będą 
dofinansowywane ze środków 
centralnych. W wykazie tym znalazło się
muzeum legnickie 1 BWA. 
Zabrakło Jednak największego w 
województwie muzeum w Głogowie,
które pełni Jednocześnie rolę 
wojewódzkiego ośrodka 
archeologiczno-konserwatorskiego. Był to szok
dla tych wszystkich, którym 
bliskie są tradycje 1 historia, dorobek
muzealny 1 naukowy tej placówki
muzeum. Brak dotacji może 
oznaczać znaczne ograniczenie 
działalności, a nawet konieczność Jego
likwidacji. Decyzja ministerstwa
wydaje się być działaniem bardziej
biurokratycznym niż logicznym.
Zdecydowano, że o ewentualnych
dotacjach stanowić będzie 
klasyfikacja muzeów, a nie Ich faktyczny
wkład w rozwój kultury. Legnica to
siedziba województwa, więc Jej
okręgowe muzeum wydaje sic być
ważniejsze niż zaściankowy 
Głogów z autonomicznym, a więc
niższym rangą muzeum. 
Tymczasem powstała w 1966 roku 
placówka to nie tylko sale wystawowe,
ale prężny ośrodek naukowy i 
dydaktyczny. W 1978 r. decyzją 
ministerstwa otrzymał także 
uprawnienia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków dotyczących 
archeologu. Obiekt ten prowadzi
lekcje muzealne dla sześciu 
ościennych gm In powiązanych ze 
sobą wiekową tradycją historyczną.
Przy muzeum działa Rada 
Naukowa, która od 1982 roku wydaje
"Głogowskie Zeszyty Naukowe" I
"Dolnośląskie .Wiadomości 
Prehistoryczne". Prowadzi wymianę 
wydawniczą z ponad 200 placówkami
na całym świecie, między innymi z
Muzeum Narodowym w Delhi, Bri-
tish Museum w Londynie 1 
uniwersyteckimi muzeami w San 
Francisco 1 Gandawie.
Okazuje się, że Jest to zbyt mało,
by otrzymać wsparcie ministra.
Niezbędny Jest status muzeum
okręgowego. Prezydent miasta
oraz dyrektor tej placówki zwrócili
się o pomoc do wojewody, który
uzależnia Jednak swoją 
ewentualną Interwencję w Warszawie od 
pozytywnej opinii Wydziału Kultury
UW. Pani dyrektor tego wydziału
stwierdziła, że decyzja o 
sposobach finansowania została podjęta
przez ministerstwo w sposób 
arbitralny, bez konsultacji z władzami
wojewódzkimi. Sama, Jest 
przekonana, że głogowskie muzeum ma
nikłe szanse na to, by znaleźć sle
na ministerialnym wykazie. O
wszystkim decyduje klasyfikacja,
która wynika z oceny 
Departamentu Ochrony Dóbr 1 Zabytków. Pani
dyrektor uważa, że pracownicy 
tego departamentu są upoważnieni
do oceny wartości głogowskiego
muzeum dla kultury narodowej.
Być może wysoko oceniono 
finansowe możliwości samorządu 1 
znano, że właśnie on winien łożyć na
muzeum? Zapewne tak się stanie,
bo nikt w tym piastowskim grodzie
nie dopuszcza do siebie myśli, że
można Głogów wykreślić z historii
Polski. (JS)
W szponach GS-u
Przemków nie miał szczęścia
ani w przeszłości, oni w Polać*
Ludowe}. iauf« na uboczu,
z dala od ważnych wydarzeń -
nawet Napoleon, wracając
spod Moskwy, zatrzymał mię
io sąsiedniej Szprotowi* (co
Jednak można cesarzowi 
wybaczyć - spłoszył mię do Paryża,
a me Szprotawy było Jednak 
bliżej). Jednym słowem, historia
obeszła mię z miastem po 
macoszemu, zapisując mię w Jego
kronikach głównie pożarami
i zniszczeniami; na dodatek
żadnej większej bitwy w bliż-
muej okolicy nie mtocmono, 
podręczniki historii rzadko więc
wymieniają Przemków.
Miastem władali kolejno:
Piastowie, Habsburgowie, 
Hohenzollernowie, od 1803 roku
książęca rodzina Schlezwig-
Holstein von Augustenburg,
zaś po roku 1940 Już tylko
Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska". OS 
rozwiała się prężnie i dynamicznie,
szybko opanowała handel
i 'usługi; w Przemkowie nie
trzeba było zresztą staczać'
„bitwy o handel", wystarczyła
drobnapotyczka. Spokojny, 
niczym nie zakłócony 
dynamiczny rozwój OS-u trwał do końca
lat 80., tj. do otwarcia przez
„Społem" w 1989 r. sklepu
mięsnego. Nowy sklep nis tylko
zachwiał monopolem, ale 
sprawił, że te dwie firmy („Społem"
i Q8), wielce zasłużone w 
dziedzinie wychowania (i 
tresowania) PT klientów, nagle zaczęły
zabiegać o względy, a raczej
kieszenie tychże - w sklepi*
społemowskim bogatą ofertą,
w OS-owskim pewną poprawą
kultury obsługi -Już można 
było nawet obejrzeć towar z 
bliska.
Kłopoty finansowe (L. 
Balcerowicz) zmusiły OS do 
zamknięcia sklepów 
prowadzonych w wynajętych lokalach.
Okazało się wtedy, że w 
Przemkowi* można żyć i bez 08-
u. W miejsce dwóch 08-ow-
skich sklepów spożywczych
powstały cztery - prywatne:
niektóre czynne nawet i w 
niedzielę. 08 Jednak ni* ustępuje
- reorganizuje się, głównie 
redukując etaty sprzedawczyń
i zaostrza stanowisko wobec
„prywatnych". Na początek 
zakazano sprzedaży 
„prywatnym" chleba z OS-owskiej 
piekarni. Okazało się to bardzo
korzystno dla piekarni 
prywatnej, która nie tylko 
zwiększyła wypiek chleba, ale 
również rozszerzyła asortyment.
Na tym Jednak nie koniec. 
Zabroniono również sprzedaży
„prywatnym" napojów 
chłodzących w OS-owskiej 
rozlewni. Skutek Jak wyżej. Ciekawe,
czy podejmując walkę z 
konkurencją, OS spodziewał się 
właśnie takich następstw.
Na szczęście skończyły się
Już czasy, gdy nauka była 
bezpłatna - teraz trzeba płacić ma
wszystko, zwłaszcza za takie
pomysły na walkę z 
konkurencją.
^
Wiadomości
spod
klucza
§
Złodziejskie gangi w kopalniach
Kopalnie wałbrzyskie postawiono w stan likwidacji.
Wiedzą o tym prawie wszyscy 1 chyba dlatego zaczęły
dziać się w nich dziwne rzeczy. Jak likwidacja, to
likwidacja - powiedział ktoś 1 przystąpił do akcji. W
kopalniach potworzyły się prawdziwe złodziejskie
gangi, które proces likwidacji kopalń skutecznie 
przyspieszają. Zaczęła ginąć armatura sanitarna (krany,
prysznice, umywalki) 1 materiały budowlane. 
Przystąpiono również do rozbiórki hal przemysłowych. 
Kątowniki, okna, stal konstrukcyjna, drzwi Ud. 
sprzedawane są pracownikom 1 osobom z zewnątrz prawie za
bezcen. Powołuje się po prostu komisję 1 dokonuje
powierzchownej wyceny, np. za wywrotkę tzw. 
batoników (na dole służą one do wykładania ociosów)
można kupić butelką piwa (5 tys. zł.). Okna z hal 1
warsztatów dobrze nadające się do budowy szklarni,
a kosztują grosze.
Prawdziwa bomba wybuchła na szybie "Mieszko"
KWK Wałbrzych, gd/te w ciągu nocy zginęło 450 
metrów przewodu trakcyjnego z wysokogatunkowej
miedzi. By odzyskać miedz", a następnie Ją sprzedać,
spalono cały bęben kabla energetycznego.
Takich i podobnych przypadków można znaleźć w
wałbrzyskich kopalniach więcej. Akcja "miedź", czyU
mleć lub nie mieć (kilka groszy w portfelu) opanowała
wszystkie kopalnie. Wynika z tego, że przystąpiły one
do samollkwldacjl bez Jakichkolwiek konsultacji z
komisją rządową czy ekspertami z Francji. Czy 
czasem nie za szybko? Co na to poszczególne dyrekcje,
prokuratura, policja? Dobrze, że do likwidacji kopalń
nie używa się materiałów wybuchowych. Problem 
byłby z głowy w ciągu kilku minut.
(RG)
Gór prywatyzowanie
W Sejmie dyskusje jeszcze
trwają nad ustawą o kulturze
flzycznej. Już Jednak wiadomo,
że po raz pierwszy w Polsce 
powojennej pojawia się szansa, że
miasta turystyczne zaczną żyU
z turystyki. Do tej pory sytuacja
takich ośrodków była co 
najmniej dziwna. Nie rozwijano
w nich nawet średnio wielkiego
przemysłu. Przy Jakimkolwiek
planowaniu na pierwsze miejsce
wysuwano nleuclążllwość 
nowych inwestycji dla środowiska
naturalnego 1 wypoczywających
ludzi.
Taka polityka sprawiła. Iż
budżet gmin turystycznych mógł
być budowany tylko z dochodów
czerpanych z organizacji czasu
wolnego 1 wypoczynku. 
Tymczasem Jeszcze do niedawna 
centrale wyspecjalizowanych w tej
branży i działających na tych 
terenach przedsiębiorstw mieściły
się zwykle w Warszawie. 
Zarobione pieniądze uciekały więc
prawie w całości do stolicy. 
Trafiały z powrotem w teren w 
postaci dotacji budżetowych - 
zwykle nie wystarczających nie tylko
na inwestycje, ale nawet na
utrzymanie coraz bardziej 
zdekapitalizowanej bazy noclegowej
1 gastronomicznej. W takich
miastach. Jak Szczyrk, 
Szklarska Poręba czy Karpacz 
pieniędzy nie wystarczało nawet na
usuniecie śniegu z ulic.
Ostatnia decyzja o likwidacji
Centralnego Ośrodka Sportu
w Szklarskiej Porębie, to szansa
dla podkarkonosklch gmin. Ich
własnością stają się koleje 
linowe na Szrenicę 1 Kopę, 
orczykowe wyciągi narciarskie w górach
1 na pólkach, hotel COS 1 Jego
obiekty, zaplecze narciarstwa
biegowego na Polanie Jakuszyc-
klej. I choć wszystko to Jest
w znacznej mierze 
zdekapitalizowane, wymaga pilnych prac
remontowych 1 ręki 
prawdziwego gospodarza, to przecież
w końcu zacznie zarabiać 
pieniądze.
.Orczyki" przekaże się w 
ajencję ludziom zamieszkałym na 
terenie gminy. W Szklarskiej 
Porębie w planach Jest prywatyzacja.
Część wyciągów ma być 
sprzedana, a dochody dla miasta 
uzyskiwane będą z podatków 
płaconych przez właścicieli. Miasto
chce wypuścić także akcje części
urządzeń Infrastruktury 
turystycznej.
Regionem Interesują się też
przedsiębiorcy zagraniczni ze
Szwecji, Holandii 1 Belgii. 
Prawdopodobnie od stycznia w 
Karpaczu zacznie działać stałe
przedstawicielstwo 
holenderskiego biura podróży, które 
może stać się motorem 
rozkręcającym turystykę przyjazdową
z krajów Europy Zachodniej.
Belgowie zainteresowani są
kształceniem u siebie od pocz.
1991 r. ludzi, którzy pracować
będą przy obsłudze turystów
przyjeżdżających z Ich kraju
w Karkonosze. Kształcić będą
restauratorów, kelnerów, 
hotelarzy. Trwają także rozmowy
gminy Karpacz ze Szwedami,
którzy zainteresowani są 
remontem 1 wykorzystywaniem hotelu
„ORLINEK". Jeśli Jeszcze 
władzom obu gmin uda się 
przekonać dyrekcję Karkonoskiego
Parku Narodowego do rozwoju
infrastruktury narciarskiej 1 
jeśli nawiązane ostatnio kontakty
z sąsiadami po czeskiej stronie
Karkonoszy zaowocują 
możliwością organizacji małego ruchu
granicznego - wróżyć można 
temu regionowi bogalą przyszłość.
LEON NAUKA
Od wczoraj można. Wódka,
wino, piwo - co kto lubi 1 bez
ograniczeń. Koniec wychowania
w trzeźwości. Można pić pod 
porannego rogala. Niektórzy lubią.
Bar wzięty!
Sklep spożywczy przy ul.
Świerczewskiego, róg 
Bałuckiego. Czynny od godz. 7.
- Pierwsi klienci pojawili się
tuż po otwarciu - mówi 
sprzedawczyni stoiska 
monopolowego - od tego momentu stale
mam kogoś przy kasie.
W ciągu dwóch godzin 
przybyło w niej 3 min złotych. 
Rekordowy zakup: 22 butelki 
wódki. - Sprawdzimy - mówi żul do
żula przed sklepem i obaj
wchodzą. - Dwa wina proszę -
sprawdzają.
PDT. Oodz.9. Krata idzie w
górę. Fala wali na piętra, 
strumyk odbija w prawo i 
zatrzymuje się przed szeroką ladą. Ktoś z
czołówki Jeszcze się upewnia,
czy można, 1 rozpoczyna się
normalny handel. Zamówienie
numer Jeden: dwa kruszony.
Numer dwa: pół litra. O godz. 10
kilkunastoosobowa kolejka Już
się nie zmniejszała. Inkasenckle
kurteczki, robocze drelichy,
ścieralne wdzlanka. Tylko 
panowie. W ciągu niespełna dwóch
godzin zostawili w tym miejscu
ponad 6 min złotych. Kto rano
wstaje... . '
C.TRYTKO
Kursy walut
JELENIA GÓRA W Banku 
Zachodnim przy pi. Niepodległości
(kupno/sprzedaż): dolar 9.500/
9.660. mar ka 6.400/ 6.580. bon
9.000/ -: sieć kantorów spółki
GRANT: dolar 9.650/ 9.750, 
marka 6.550/ 6.650. bon 9.350/
9.500.
LEGNICA Bank PKO przy ul. 
Zawadzkiego: dolar 9.550/ 9.660.
marka 6.450/ 6.630. bon 9.200/
0.300: kantor przy ul. 
Jaworzyńskiej: dolar 9.600/ 9.700, marka
6.550/ 6.650.
W. Świebodzicach 23-Ietnl
mężczyzna zgwałcił swoją 52-
letnlą ciotkę.
Na drodze Chwallbożyce-
Oslek traktor złapał gumę. 
Zjechał na pobocze 1 stoczył się do
rowu przygniatając 24-letnlego
kierowcę, który poniósł śmierć
na miejscu.
Złodzieje nie omijają władzy.
Włamali się do mieszkania 
wojewody jeleniogórskiego w 
Kowarach. Ukradli zbiór monet 
oszacowany na 56 min złotych,
1400 dolarów 1 250 marek.
W Trzebnicy dwaj mężczyźni
penetrowali w nocy komis przy
ul. Wrocławskiej. Nakrył Ich
stróż, który powiadomił policję.
Po przyjeździe funkcjonariuszy
złodzieje, nie reagując na 
wezwania, rzucili się do ucieczki. Z^s±
wyścigów zrezygnowali doplerc^^'
po strzale ostrzegawczym.
Z kościoła w Wolbromiu pod
Bolkowem nie ustaleni dotąd
sprawcy wynieśli cenne XVI-
wleczne rzeźby drewniane.
W Zgorzelcu szykuje się 
wielkie żarcie. Ze sklepu mięsnego
zaopatrzeniowcy półświatka 
wynieśli mięso 1 wędliny o wartości
14 min złotych.
Efektowny porsche zniknął z
ul. MaśllckleJ we Wrocławiu.
Właścicielka oszacowała stratę
na 80 milionów. m
Do popularnej kawiarni .U
Prasoła" przy pi. Solnym 
złodzieje dostali się przez okno.
Dokładnie Ją spenetrowali i 
wybrali alkohol oraz artykuły
spożywcze o łącznej wartości 3
min zł.
W Siekierczynie obrabowano
miejscowy sklep z artykułami
gospodarstwa domowego. OS
stracił 16 min zł. We Wrocławiu
z placu budowy przy ul. 
Grabiszyńskie] zniknęła beczka o 
pojemności 1000 litrów.
WAŁBRZYCH Bank PKO. 
Rynek: dolar 9.500/ 9.630, marka
6.380/ 6.560, bon 9.200/ 9.400;
kantor przy pi. Tuwima: dolar
9.580/ 9.680. marka 6.530/
6.660, bon 9.310/ 9.400.
WROCŁAW Bank Zachodni, 
Rynek: dolar 9.500/ 9.600. marka
6.450/ 6.580 ; kantor przy ul.
Oławskiej: dolar 9.620/ 9.710.
marka 6.520/ 6.650. bon 9.300/
9.400.
(Są to średnie kursy 
przedpołudniowe, kształtowane przez popyt i 
podał, a także przez bankowy kurs dnia).
Nr 49. 30 XI-2 XII 1990
DOLNOŚLĄSKI
Stanisław Tymiński był w Szwecji, mieszkał w Kanadzie, zakładał firmy w Peru.
Podobno wywoływał emocje polityczne nie mniejsze, niż w Polsce.
TORONTO (UPI). Stan Tymiński,
kanadyjski biznesmen, który 9
grudnia będzie przeciwnikiem 
Lecha Wałęsy w drugiej turze 
wyborów na prezydenta Polski,Jest 
tajemniczym milionerem stojącym
na czele marginesowej 
kanadyjskiej partii politycznej, 
występującej przeciwko szerokiemu 
zakresowi uprawnień rządu - pisał
w depeszy z Toronto korespondent
UPI B. J. del Conte. Tymiński,
współwłaściciel kanadyjskiej firmy
komputerowej, został w maju 
wybrany na przewodniczącego 
kanadyjskiej Partii Wolnościowej (Lib-
ertarlan Party).
Enigmatyczny
kandydat
t,
nadzle. Kamil Kowalczyk, 
reprezentujący wydawany w Toronto
dziennik „Głos Polski" powiedział,
że po raz pierwszy usłyszał 
nazwisko Tymińskiego mniej więcej przed
KFirma „Transductlon Ltd." w Toronto, której wlaśclclelemjest Tymiński.
UPI pisze dalej, że mimo swego
wyborczego sukcesu, Tymiński
Jest nadal nieznany w 
społeczności polskiej w Kanadzie. Sekretarz
generalny Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej Andrew Guzkowskl 
oświadczył, iż nic nie wie na temat
Tymińskiego, choć sam mieszka
w Kanadzie od 40 lat 1 działa w 
tutejszych kręgach polonijnych. .Do
tych wyborów nigdy p nim nie 
słyszałem" - powiedział Guzkowskl.
Inni wyróżniający się członkowie
społeczności polskiej w Toronto
wypowiadają się podobnie, 
dodając, iż nie mogą nic powiedzieć na
temat twierdzeń, że Tymiński 
pomagał polskim emigrantom w Ka-
mlesiącem, oraz że w środowisku
polonijnym w Kanadzie istnieje
wobec niego pewna niechęć, 
bowiem nie był zaangażowany we
wspieranie polskich dążeń do 
demokracji w minionej dekadzie. 
Kowalczyk wyraził też pogląd, że 
Tymiński nie Jest złym kandydatem,
ale .Jest to po prostu bardzo 
ryzykowne", ponieważ tak niewiele
o nim wiadomo.
Informacje podawane przez 
Stanisława Tymińskiego, że 
przebywał przez pewien czas w Szwecji,
zwróciły uwagę szwedzkich 
środków masowego przekazu na osobę
kandydata na prezydenta RP. 
Doniesienia o Jego pobycie w Szwecji
są Jednak krańcowo rozbieżne:
część prasy podaje ten fakt w 
wątpliwość, część natomiast uważa,
że współpracował w tym okresie ze
służbą bezpieczeństwa w 
ówczesnej ambasadzie PRL w 
Sztokholmie. Korespondentowi PAP udało
się ustalić ponad wszelką 
wątpliwość adres Tymińskiego
w Sztokholmie z drugiej połowy
1969 roku. Starał się on wówczas
0 wyjazd do Kanady, co zostało 
zarejestrowane. Tymiński mieszkał
w podsztokholmsklm osiedlu Ha-
esselby 1 pracował na miejscowej
plantacji róż. Szwedzkiej agencji
TT udało się odnaleźć, po śladzie
przekazanym jej przez 
korespondenta PAP, ówczesnego właściciela
nieistniejącej Już plantacji. 69-let-
nl Bengt Lindqvtst mieszka 
obecnie w małej miejscowości, 300 km
na południe od Sztokholmu. 
Pamięta Tymińskiego Jako 
pracowitego, przyjemnego i Inteligentnego
człowieka. Wynajmował mu 
wówczas pokój. Zdaniem Llndqvtsta,
S. Tymiński pracował jednak
głównie w firmie elektronicznej
w Sztokholmie. W styczniu 1970
r. S. Tymiński opuścił Szwecję 1 u-
dał się do Kanady. W Szwecji 
poznał swoją pierwszą żonę, z 
pochodzenia Finkę, z którą miał się 
ożenić w Kanadzie. W szwedzkich
urzędach lmigracyjnych,
ewidencyjnych 1 podatkowych - co
podała szwedzka agencja TT - 
pobyt Tymińskiego nie został 
zarejestrowany.
REUTER z Toronto:
Tymiński pozostaje nadal osobą
enigmatyczną tak w Polsce, Jak
1 w swej przybranej ojczyźnie 
Kanadzie. „Stan nigdy nie zamierzał
Po konferencji prasowej w Interpressie.
kandydować na prezydenta. 
Pojechał do Polski, aby wydać swą
książkę, później wrócił ponownie -
z Jednym garniturem 1 szczoteczką
do zębów, ale wówczas postanowił
kandydować Jako niezależny" -
stwierdził Frank Ollle, Jego partner
w Interesach. „Był kompletnym
zaskoczeniem 1 nadal pozostaje
zagadką" - powiedział Janusz
Sukiennik, -wydający w Toronto
gazetę .Związkowiec". „Uważał, ze
wiele nauczył się o działalności 
Zachodu 1 o tym, co może być 
przeniesione do Polski".
UPI z Limy:
Tymiński jest nadal postacią
kontrowersyjną w Peru. Znany tu
Jako .polski Fujlmori" wywołuje
wielkie emocje polityczne, takie
Bame Jak w obu przybranych 
krajach, co w swej ojczyźnie. Adwokat
Tymińskiego Javier Valle Rlestra
będący także senatorem 
peruwiańskim zdecydowanie odrzucił
w poniedziałek oskarżenie ze 
strony przedstawicieli parlamentu, że
Jego klient nielegalnie zgromadził
majątek.
W oświadczeniu zamykającym
czwartkowe posiedzenie Sejmu
pos. Jan Sroczyński (PUS) zwrócił
się do Izby z wnioskiem o 
wystąpienie do Prokuratury Generalnej w
celu wyjaśnienia „sytuacji moral-
no-prawnej Stanisława 
Tymińskiego". (PAP)
\
. 1
!
A ..
Dom w Toronto, 'własność S. 
Tymińskiego.
Zdjęcia CAF
Michnik
wystąpił z OKP
Dramatyczny charakter miało
wystąpienie na zebraniu OKP 
Adama Michnika. Deklarując się Jako
polityczny przeciwnik Wałęsy -
wezwał do głosowania nań w 
obecnej sytuacji (.Prędzej dam sobie 
rękę uciąć, niż będę głosował na 
Tymińskiego"). Michnik oświadczył
też. że występuje z OKP. (PAP)
Od 1 stycznia
Równouprawnienie
w Liechtensteinie
. VADUZ (APA). Parlament 
Księstwa Liechtenstein uchwalił 
ustawę, która zapewnia mężczyznom
1 kobietom zatrudnionym w 
służbie państwowej Jednakową płacę
na takich samych stanowiskach.
Ustawa ta wejdzie w życie w dniu 1
stycznia 1991 r.
PRZEGRANI MUSZĄ ODEJŚĆ
Na wczorajszym posiedzeniu Sejmu ustalono, te dyskutować o dymisji rządu
można dopiero wówczas, gdy przedstawi on formalne sprawozdanie ze swej
działalności Tak więc dymisję rządu przełożono na czas nieokreślony - 
najprawdopodobniej Jednak będzie ona rozważana w najbliższy czwartek
Nie ulega wątpliwości, że żaden z obecnych kandydatów na prezydenta nie
zechce ponownie powierzyć teki premiera Mazowieckiemu. 1 choć niektórzy
skłonni byli wierzyć, że Wałęsa gotów był nie zmieniać rządu po swej wygranej,
to dziś wiadomo - po dymisji Mazowieckiego l oświadczeniu ROAD unikającym
poparcia wprost Wałęsy w drugiej turze - że Mazowiecki pierwszym premierem
IV Rzeczpospolitej nie będzie.
Tak czy Inaczej Już wkrótce odejdzie rząd. który na swym koncie ma szereg
gospodarczych l politycznych sukcesów, a w ręku swych ministrów 
niekwestionowane atuty - politykę zagraniczną, która przynosi nam uznanie w świetne t 
reformy gospodarcze, które powoli, choć skutecznie, zbliżają nas do wolnego 
rynku. Rząd ten nie pozostawia po sobie ani wymiecionych półek, ani polityczne)
cenzury, ani galopującej InflacjL Rząd ten musi odejść, bo poniósł Jedną, choć
w demokracji niszczącą, porażkę - miał progmm, którego nie zaakceptowano
w wyborach. Takie są konsekwencje demokracji.
Mylą się więc cL którzy uważają, że premier nie miał prawa odejść, bo 
startował w wyborach prezydenckich, a nie w referendum na temat swoje] 
popularności. Nie można żyć złudzeniami - 25 listopada nie tyle wyrażono wotum 
nieufności Mazowieckiemu Jako prezydentowi, co odrzucono wizję polityki państwa,
którą reprezentował. Zrobiono to świadomie l ten fakt należy szanować. Niczego
innego nie uczynił Mazowiecki. ,
RAFAŁ KOSMALSK1
Wałęso, płać!
UTRECHT (AP). Holenderskie
przedsiębiorstwo, które zajmowało
się organizacją wizyty Lecha 
Wałęsy w Holandii złożyło przeciw 
niemu pozew sądowy, w którym 
domaga się pokrycia strat 
spowodowanych odwołaniem wizyty
w ostatniej chwili.
Firma „Penta Promotlons" 
twierdzi, że wynajęcie odrzutowca. Jak
również apartamentu w haskim
hotelu „Des Indes" kosztowało 69
tysięcy dolarów i domaga się od
Lecha Wałęsy zwrotu tej kwoty.
Generalny dyrektor „Penty" 
oświadczył, że Jego firma otrzymała
telegram odwołujący wizytę na
mniej niż dobę przed 
zapowiedzianym terminem przybycia.
Lech Wałęsa miał odwiedzić 
Holandię w dniach 26 1 27 września.
Gorąco nad Zatoką
Rezolucja ONZ
to wypowiedzenie
wojny
LONDYN, BAODAD (REUTER,
UPI. AP. AFP). Wojska koalicji an-
tyirackle] stacjonujące w Arabii
Saudyjskiej zostały postawione
w stan podwyższonej gotowości
bojowej - pisze brytyjska agencja
prasowa „Press Assoclatlon".
Ogłoszono tzw. żółty alarm 
przeciwlotniczy, tj. zaledwie o Jeden
szczebel niżej od stanu pełnej 
gotowości bojowej do 
natychmiastowych działań zbrojnych. Powodem
tego posunięcia Jest obawa, iż
uchwalenie w czwartek przez Radę
Bezpieczeństwa ONZ rezolucji 
zezwalającej na użycie siły militarnej
przeciwko Irakowi może 
spowodować niespodziewany atak ze 
strony wojsk irackich.
Rząd iracki z góry odrzucił 
rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ,
zezwalającą na użycie siły 
militarnej, gdyby Bagdad nadal odmawiał
wycofania swych wojsk z Kuwejtu.
„Rezolucja taka Jest niczym innym
Jak wypowiedzeniem nam wojny" -
stwierdza komentator dziennika
„As Saura".
Chiny nie będą głosowały „za" -
powiedział minister spraw 
zagranicznych ChRL. Qlan Qichen.
Oświadczenia ♦ Stanowiska
Apel Grupy Roboczej 
Komitetów Obywatelskich miasta 
Wrocławia przyjęty na . zebraniu
w dniu 28 listopada 1990 r.
Przedstawiciele Komitetów 
Obywatelskich miasta Wrocławia,
skupionych w Grupie Roboczej,
wzywają wszystkich wyborców 
naszego miasta do powszechnego
udziału w drugiej turze wyborów
prezydenckich. Uważamy, że w 
zaistniałej sytuacji - niezależnie od
naszych poglądów 1 przekonań -
powinniśmy poprzeć kandydaturę
Lecha Wałęsy na prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Grupa Robocza Komitetów
Obywatelskich miasta 
Wrocławia
Wczoraj
+ OKP wezwał do 
powszechnego udziału w wyborach i 
głosowania na kandydata 
wywodzącego aie z nurtu „Solidarności".
Mimo Istniejących miedzy nami
różnic politycznych uważamy -
stwierdzono - że interes Polski
wymaga dzla zdecydowanego 
poparcia kandydatury Lecha Wałe-
•7-
«. po kilkuletniej, ciężkiej 
chorobie zmarł w środę 28 bm.
w Rzymie - w wieku 73 lat - 
polski kardynał Władysław Rubin.
+ Na Jasnej Górze w 
Częstochowie rozpoczęły sle 
dwudniowe plenarne obrady 
Konferencji Episkopatu Polskiego. 
Obradom przewodniczy kardynał
Józef Glemp prymas Polski.
Uczestniczy w nich także 
nuncjusz apostolski ks. arcybiskup
J. Kowalczyk.
+ Lech Wałęsa zapewnił, że 
Jeżeli wygra, to nie przewiduje
w swoim gabinecie Zdzisława
Najdera.
pogoda
Dyżurny synoptyk
/^\^ przewiduje na dziś
f . j zachmurzenie 
zmienia "K" ne, przelotne opady
śniegu. Temperatura
maks. 0-2 stopnie, min. od minus
3 do minus 5 stopni. Wiatr 
umiarkowany, okresami dość silny- 
północny.
Jutro możliwe opady śniegu,
przechodzące w deszcz. Nieco 
cieplej.
Nr 49. 30X1-2X111990
OOLNOSl ASKI
Ile procent w PKO
PKO zawiadamia, że w związku
z dokonaną ostatnio przez prezesa
NBP zmianą stopy 
oprocentowania kredytu refinansowego z 43 do
55 procent w stosunku rocznym,
podwyższone zostają stopy 
oprocentowania wkładsw 
oszczędnościowych 1 środków pieniężnych na
rachunkach w PKO oraz kredytów
udzielanych przez PKO. Od 1 
grudnia 199/) r. obowiązują 
następujące stopy oprocentowania od 
wkładów oezczędnio4clowych 1 
depozytów (Uczone w stosunku 
rocznym):
Płatne na każde żądanie 18
proc..
♦ deklarowanych na okresy:
36 miesięcy - 62 proc., 24 
miesięcy-61.5 proc., 12miesięcy-61
proc.. 6 miesięcy- 55proc., 3 
miesięcy - 50 proc., 6 miesięcy w 
kwocie 10 min lub wielokrotności tej
kwoty, wniesionej na książeczki
terminowe od 1 września 1990
r. oraz zablokowanej na kontach
osobistych od 1 października br.-
60 proc.
Od kredytów:
Na cele mieszkaniowe w okresie
realizacji budowy - 62 proc. w 
stosunku rocznym.
Na cele mieaskaniowe - 
przeniesione do spłaty:
do 31 marca 1990r. - 115 proc.
w stosunku rocznym, od 1 
kwietnia 1990 r. - 40 proc. w stos. 
Comiesięcznym, od 1 lipca 1990 r. -
18 proc. w stos. półrocznym, od 1
listopada 1990 r. - 46 proc. w 
stosunku rocznym, od 1 grudnia
1990 r. - 62 proc. w stosunku
rocznym.
Na cele gospodarcze (w 
stosunku rocznym):
krótkoterminowe - 60 proc.,
średnioterminowe - 65 proc.; 
długoterminowe - 68 proc.
Gotówkowych dla ludności
(w stosunku rocznym):
w Udzielonych do 31 sierpnia
1990 r. - 60 proc.
w Udzielonych od 1 września do
16 października 1990 r. na okresy
do:
6 miesięcy- 58 proc, 12 
miesięcy - 62 proc.. 24 miesięcy - 64
proc.
♦ Udzielonych od 17 
października br. na okres do 12 miesięcy - 69
proc.
w Udzielanych od 1 grudnia
1990 r. na okres do 12 miesięcy -
75 proc.
w dla młodych małżeństw 1 
inwalidów na zakup wózków 1 
samochodów inwalidzkich - 55 proc.
Od 20 listopada br. obowiązuje
nowa stopa dyskonta weksli - 52
procent w stosunku rocz. (PAP)
KK NSZZ „S"
Kontrrewolucja
W Gdańsku na nadzwyczajnym 
posiedzeniu zebrała się Komisja Krajowa
NSZZ Solidarność. Tematem obrad była
sytuacja społeczno- polityczna w kraju
po I turze wyborów prezydenckich,
a także w komunikacji miejskie) i 
górnictwie oraz związany ze strajkami
w tych branżach wniosek prezydium
KK o wyrejestrowanie komisji 
branżowych, które wbrew stanowisku Komisji
Krajowej proklamowały te strajki. 
Omówiono również przygotowania do 
rozmów .Solidarności" z rządem, 
zaplanowanych na 1 grudnia br. W posiedzeniu
uczestniczył przewodniczący NSZZ 
Solidarność Lech Wałęsa.
Zabierając głos powiedział on m. In.:
Sprawy są naprawdę bardzo poważne.
Jestem przerażony tym jak dalece 
społeczeństwo Jest niezadowolone z tego
wszystkiego, co się w Polsce dzieje. Jak
bardzo sprawdziło się często cytowane
przeze mnie zdanie: Nie chcę być 
prezydentem, będę musiał być prezydentem.
To co się stało w wyborach. L. Wałęsa
określił Jako kontrrewolucję. Stwierdził
w związku z tym m. In.. że Jeśli teraz siły
odnowy przegrają wybory do 
Stanisława Tymińskiego I Jego popleczników, to
przez pół roku maże 1 Polska oraz 
prezydent wytrzyma, a potem „będzie coś 
podobnego do wojny domowej". 
Kontrkandydat - zdaniem Wałęsy - nie ma
wielkich pieniędzy, nie ma żadnej 
kadry, i nie Jest w stanie rozwiązać 
polskich problemów. Nam - podkreślił - 
idzie bardzo ciężko, choć są nas miliony.
Komisja Krajowa NSZZ .Solidarność"
podjęła uchwałę wzywającą członków
i sympatyków do czynnego poparcia
w drugiej turze wyborów prezydenckich
kandydatury Lecha Wałęsy. (PAP)
£_ T_ _ Wpierw sprawozdanie
&*^J ™* • później odwołanie
Przy pełnej galerii dla publiczności
podano pod obrady Sejmu pismo 
premiera Tadeusza Mazowieckiego, 
który po porozumieniu z prezydentem
RP wniósł o odwołanie przez Sejm 
Rady Ministrów stwierdzając, ze do 
czasu stosownych decyzji Sejmu będzie
ona w dotychczasowym składzie 
wykonywać swoje konstytucyjne 1 
ustawowe obowiązki. Kluczową kwestią.
Jak aorlentowsll się sprawozdawcy
parlamentarni dslea wcześniej, był
wybór momentu rozpatrzenia 
wniosku premiera. Konwent seniorów 
sunął w środę na stanowisko (1 
potwierdził Je na swym krótkim spotkaniu w
czwartek rano). Ze rozpatrzenie 
wniosku premiera w sprawie odwołania
rządu powinno być poprzedzone
sprawozdaniem rządu z działalności.
Izba zgodziła się ze zdaniem 
konwentu. Tak wiec Sejm rozpatrzy sprawę
odwołania Rady Ministrów, kiedy
rząd przedstawi sprawozdanie.
Sejm uchwalił ustawę o pomocy 
społecznej. Uzupełniono Ją o przepis 
mówiący o uprawnieniach do obsługi poza
kolejnością. Ośrodkom pomocy 
społecznej przyznano uprawnienie do 
występowania w Imieniu 
zainteresowanych o świadczenia alimentacyjne.
Sejm postanowił uzupełnić wyliczone w
ustawie powody uzasadniające pomoc
społeczną o .potrzeby ochrony 
macierzyństwa*.
Główne zmiany wprowadzone do
uchwalonej też nowelizacji ustawy 
alimentacyjnej - to podniesienie górnej
granicy świadczeń z funduszu do 30
proc. przeciętnej płacy w gospodarce: ta
kwota będzie waloryzowana co kwartał.
Druga zmiana polega na umożliwieniu
wypłaty świadczeń alimentacyjnych w
okresie do 9 miesięcy w przypadku, gdy
zmarł zobowiązany do płacenia 
alimentów, a osobie uprawnionej nie 
przysługuje renta rodzinna, stałe świadczenie z
opieki społecznej lub Inna stała pomoc.
Minister J. Kuroń zwróci! się do Izby z
prośbą o wypłacanie świadczeń 
pieniężnych sybirakom dopiero od 1 stycznia
1992 roku. z możliwością 
przyspieszenia terminu. Choć zdaję sobie sprawę z
krzywdy Jaką w przeszłości wyrządzono
tym ludziom - powiedział - ze wstydem
muszę stwierdzić, że budżet nie ma 
pieniędzy.
Sejm uchwalił ustawę o 
kombatantach:
Rozszerzył w stosunku do 
pierwotnych projektów liczbę osób objętych
ustawą. Korzystać z niej mogą biorący
czynny udział w zbrojnym wystąpieniu
o wolność i suwerenność Polski w 
Poznaniu 1 czerwca 1956 r. (w grę wchodzi
ok. 200-400 osób) oraz odznaczeni 
medalem .Sprawiedliwy wśród narodów
świata" I ukrywający podczas okupacji
niemieckiej osoby pochodzenia 
żydowskiego.
Uprawnienia kombatanckie tracą
tylko ci pracownicy informacji 
wojskowej. UB. wymiaru sprawiedliwości I
aparatu ścigania, którzy uzyskali je
wyłącznie dzięki zatrudnieniu np. w 
Informacji wojskowej - w pozostałych
przypadkach musi być stwierdzona 
odpowiedzialność za przestępstwa.
W kolejnym punkcie obrad Sejm
przystąpił do wysłuchania informacji
prezesa NIK Tadeusza Hupałowsklrgo o
wynikach kontroli importu alkoholu w
1989 r. I w pierwszym półroczu br.
W kolejnym punkcie obrad Sejm 269
głosami, przy 3 przeciwnych I 4 
wstrzymujących się uchwalił ustawę o 
paszportach.
Sejm skierował do ponownego 
rozpatrzenia w komisjach rządowy projekt
nowelizacji ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej.
(PAPJ
NIEDZIELA NA GŁÓWNYM
Po siedemnastej atmosfera na
Dworcu Głównym gęstnieje. 
Hala zapełnia się ludźmi. Ławki
rozkwitają półsennymi 
pasażerami. Pod marmurową 
balustradą bezdomni, a ostatnio 
przybysze z Rosji 1 Ukrainy, układają
się do snu... Sierżant policji Jan
B. komentuje:
- Mamy tutaj około trzydziestu
zameldowanych na stałe Tutaj
żyją, piją 1 próbują żebrać. Już
sił brakuje by ich stąd gonić.
Niech sobie siedzą, byleby tylko
innym nie przeszkadzali...
• - Złodzieje. Są teraz bardzo
bezczelni. Robią co chcą. My Ich
łapiemy, zamykamy, a 
prokurator wypuszcza następnego dnia.
Istny cyrk... a ile przy tym 
pisania! Na klika godzin. Kiedyś 
kazał nam wypuścić bandziora, a
Już rfa drugi dzień rozesłał za
nim listy gończe. Taki bałagan.
że cholera bierze. O tam na
końcu poczekalni stoją faceci. To
gang. Ten najmnleszy ma ksywę
Kajtek. 23 lata. Co Jakiś czas go
łapiemy, ale zawsze brakuje 
dowodów 1 po dwóch dniach wraca
na dworzec. Te dwie baby to 
prostytutki. Chodźmy na 
komisariat, Jurek chyba kogoś złapał.
•
Z otwartej poczekalni dla 
zatrzymanych buchnął fetor.
- Ależ to śmierdzi. Jak biorę
takiego lumpa, to wszystko 
można od niego złapać. A mydło
mam Jak sobie sam kuplę. Ody
grzychodzę po służbie do domu.
ona ml mówi: "Do łazienki.
Śmierdzisz".
•
Jest zgłoszenie. Ktoś wypadł
przez barierkę. W poczekalni na
betonowych schodach siedzi 
zalany krwią, pijany człowiek.
-Mc, nic mu nlejest 
-prostytutka obejmuje Jego rozbitą głowę.
- Nie warto ich nawet 
przesłuchiwać. Ten rozbity postawił Im
cztery wina 1 pewnie nie chciał
stawiać piątego, więc go zrzucili.
Zaraz wezwę pogotowie.
Wpadłem w tę pracę Jak w 
bagno. Jeśli Jesteśmy we dwóch na
służbie, to się lepiej czuję, ale
bywa, że Jestem sam. Trzeba by
przyciągnąć tu młodych ludzi,
ale dwóch lat nikt nowy się nie
zatrudnił. Wszystko robią 
pieniądze. Gdyby było choć ze dwa
miliony miesięcznie. A po co
kandydatom średnie 
wykształcenie? Wystarczy nauczyć Ich.
Jak pisać notatkę. Reszta to
praktyka. Boją się zęby taki 
niewykształcony w mundurze nie
narozrabiał? Od nadzorowania
'I*
>
Jest przecież dowódca. Ja Jestem
teraz dowódcą drużyny. I kogo
mam nadzorować? Jurka?
•
- Przystawili ml żyletkę do szyi
.... zabrali wszystko, 
dokumenty, pieniądze, nawet kurtkę..^
było ich pięciu l dmie kobiety^
Takie zdzlry...
Po chwili Kajtek z czterema
kumplami 1 dwoma kobietami
trafił do "poczekalni".
- Coś takiego. Kajtek wpadł.
Rozbój, zastraszenie, grabież.
Teraz mam świadka będzie 
siedział. Chce pan Jabłko? Niech
pan sobie sam umyje. Ja 
dotykałem tych lumpów. Diabli 
wiedzą, co można od nich złapać.
Pracuję na dworcu Już 
dziewiętnaście lat. Staram się to 
wszystko traktować spokojnie. Jurek
Jest tu dopiero osiem. Strasznie
tych lumpów goni. Ale z takimi
nerwami, to się szybko 
wykończy. Dawniej, po kilku latach
pracy, wszyscy policjanci 
przechodzili obowiązkowe badania
psychiatryczne. Teraz straszą
nas emeryturą po 
sześćdziesiątym piątym roku życia. Kto tego
doczeka? Wszyscy, którzy tu
pracowali przede mną Już r M
żyją. Na emeryturze żyli nie 
dłużej niż fok. Nie mieli więcej Jak
czterdzieści pięć... do 
pięćdziesięciu lat.
ROBERT FRAJ
^
Foto Marek Grotowski
DOINOSI ASKI
Ani ROAD, ani Centrum
- Solidarność Pracy
Z senatorem Karolem Modzelewskim rozmawia Paweł Kasprzak (ciąg dalszy)
- Rozmawialiśmy o braku 
czytelnej dla społeczeństwa 
alternatywy polityki gospodarczej
państwa. Wybór między ROAD
a Porozumieniem Centrum Jest
pod tym względem pomorny -
oba oborny popierają program
Balcerowicza. Zaangażował się
pan w tworzeni* Solidarności
Pracy. Ma to być nowe 
ugrupowanie polityczne, które ową 
alternatywę da. Czy liczy ono na
powodzenie korekt programu
Balcerowicza, czy na 
zapewnienie politycznej reprezentacji
środowiskom pracowniczym do
tej pory reprezentowanym sła-
bo?
- O korektach mówiłem dlatego,
że trudno mówić inaczej w 
sytuacji, kiedy ten program Jest 
realizowany 1 - trzeba to powiedzieć -
przynosi efekty takie, Jak 
zakładano, choć oczywiście koszty są
większe. Poprawki są również 
możliwe 1 - również to trzeba 
odnotować - także przynoszą efekty, choć
wiele mówiło się o groźbie Inflacji.
Jeżeli natomiast mówimy o nie-
k zbędnej dla funkcjonowania 
demokracji możliwości stworzenia
alternatywy, to trzeba mówić o 
Innej filozofii, nie o korektach.
- Powiedział pan, ze brak
związku między politycznymi
decyzjami wyborcy, a Jego 
własną sytuacją wyznacza słabość"
polskiej demokracji. Stan 
polskiej gospodarki można oceniać
różnie, ale Jedno o nim wiadomo
na pewno: nie zmieni się w 
zauważalny sposób w najbliższym
czasie. Kartka wyborcza, o 
której pan mówił. Jest być może
w stanie przeważyć na korzyść
Jakiejś opcji gospodarczej, ale
Jednak nie spowoduje poprawy
warunków życia. Czy wobec 
tego Solidarności Pracy chodzi na
pewno o filozofię gospodarczą,
czy może - polityczną?
- O Jedno 1 drugie. Profesor 
Józefiak powiedział kiedyś, że Interes
publiczny w Polsce (ten, -który
realizuje program Balcerowicza)
nie pokrywa się z Interesem żadnej
grupy społecznej. Jeżeli tak Jest
Istotnie, to proszę się przez 
moment zastanowić, kto ów 
publiczny Interes miałby społeczeństwu
narzucić i w Jaki sposób go 
realizować. Proszę się zastanowić, czy 
demokracja może istnieć w takich
warunkach.
Ale gadanie o społecznych 
preferencjach nie wystarczy
chciejstwo 
moralizatorsko—społeczne Jest pozbawione sensu. 
Jeżeli nie ma pokrycia w realiach
gospodarczych. To można zawsze
zarzucić tym krytykom, którzy
ograniczają się do stwierdzeń, że
program uzdrawiania gospodarki
Jest na bakier ze sprawiedliwością
społeczną.
W założeniach realizowanej
obecnie opcji gospodarcze) błędne
wydają mi się dwie rzeczy. O Jednej
mówiono Już dużo - o monetary-
stycznej przesadzie, o tym, że 
stabilizację pieniądza 1 
zrównoważenie rynku uczyniono niemal 
wyłącznymi celami, wszystko Inne
poświęcając. Okazało się, że 
koszty społeczne 1 gospodarcze były
zbyt wygórowane. Spadek 
realnych dochodów przekroczył 
prognozy, przekroczył Je także spadek
produkcji - do końca roku 25% -
tego nie było w czasie całych 45
lat. Jeżeli ta tendencja się 
utrzyma, może nastąpić trwały ubytek
majątku narodowego.
Ale ta polityka Jest nie tylko mo-
netarystyczna, ale. może nawet
przede wszystkim, skrajnie 
liberalna. Rząd jest przekonany, że 
restrukturyzacja gospodarki nastąpi
samoistnie na zasadzie 
spontanicznych procesów dostosowywania
się przedsiębiorstw, do rynku -
wystarczy zlikwidować 
regulowanie cen, stworzyć 
przedsiębiorstwom twarde warunki finansowe
1 czekać, aż reszta zrobi się sama.
Nie Interweniować.
- Oczywiście między 
Interwencją a rynkiem nie ma ostrej
sprzeczności, ale na pewno 
Interwencja państwa nie Jest tym,
czego przez ostatnie lata 
najbardziej nam brakowało.
- Polityka nieinterwencji może
się sprawdzać w warunkach 
gospodarki rynkowej - tam, gdzie 
istnieje konkurencja. U nas Jej nie
ma. Przez 45 lat budowano 
gospodarczy system realnego socjalizmu
dążąc do Ideału prostoty - Jeden
produkt. Jeden producent. Trzeba
bardzo długiego czasu tworzenia
małych 1 średnich przedslę-
" biorstw, trzeba ogromnego 
kapitału, żeby to zdemonopollzować. 
Logika nieinterwencji sprowadza się
do przyzwolenia na upadek tego
wszystkiego - nie tylko 
monopolistycznych struktur, ale również
samych przedsiębiorstw, majątku
produkcyjnego. Trzeba uważnie
patrzeć, co dzieje się dookoła, co
zwłaszcza wydarzyło się w NRD,
które posiadało gospodarkę 
najlepszą ze wszystkich państw 
bloku. Skok w rynek, który zalecali
nam zwolennicy Sachsa, i który
się w Polsce realizuje, został tam
wykonany w sposób Idealny przy
okazji unii monetarnej. Bez 
przeszkód 1 z dnia na dzień. Ten skok
okazał się śmiertelny - to, co 
gospodarka socjalistyczna miała 
najlepszego, splajtowało na rynku
międzynarodowym. Nie doszło do
restrukturyzacji 1 upadku 
przedsiębiorstw najgorszych, 
bankrutuje wszystko razem - cała 
gospodarka narodowa. NRD zostanie z tego
wyratowana, bo Jest częścią 
zjednoczonych Niemiec. My częścią
zjednoczonych Niemiec nie 
Jesteśmy 1 Jednak nie będziemy. JeżeM
nam się coś takiego przytrafi, to
u wrót Europy staniemy goli 1 bosi
1 Europejczykami się nie 
staniemy, bo nie może być Europcjczy-
■ klem dziad.
Twierdzi się, że powinniśmy 
powtórzyć tę drogę, którą przeszły
kraje zachodnie - nawet cofnąć się
1 przejść przez wszystko Jeszcze
raz. Tylko czy od czasu, kiedy 
Zachód osiągnął swój sukces, 
którykolwiek z krajów Trzeciego świata
zdołał go powtórzyć? - tam 
przecież istnieje gospodarka liberalna.
Na rynku światowym dla nędzarzy
nie ma Już miejsca. W najlepszym
razie bylibyśmy wobec 
zjednoczonych Niemiec tym, czym Meksyk
wobec USA.
- Alternatywa...
- Rzecz bardzo niepopularna -
nie można zrezygnować ze 
sterowania. Nie mam oczywiście na
myśli gospodarki planowej w 
dawnym rozumieniu. Państwo musi
mleć pomysł na politykę 
restrukturyzacji i musi ten pomysł 
realizować za pomocą sprawdzonych
Instrumentów interwencji. Można
oczywiście krzyknąć .to daj nam
taki program". Tyle że nikt nie 
podejmuje się tego zadania, a 
największe szanse ma oczywiście
rząd, bo to .on ma w ręku wszystkie
możliwości zbierania 1 
analizowania danych. Zamiast tego 
przywraca się stabilność rynku za pomocą
hamowania płac. Ingeruje się
w płace, po to, by na rynku, w 
naszych kieszeniach zabrakło 
pieniędzy na ciągle podnoszenie cen.
Prowadzi to do zablokowania 
produkcji na poziomie znacznie 
niższym od możliwości 
produkcyjnych.
-Balcerowicz twierdził, że 
hamulcem produkcji była przede
wszystkim Inflacja, 
uniemożliwiająca prowadzenie 
Jakiegokolwiek rachunku 
gospodarczego.
- Na Zachodzie barierę 
wzrostowi cen wyznacza konkurencja -
daleko wcześniej niż zdąży to 
zrobić popyt. W efekcie tam 
konkurencja stymuluje wzrost 
gospodarczy - u nas bariera popytu 
wywołuje spadek produkcji. Od 
początku proponowałem ingerencję
w kształtowanie cen na takiej
samej podatkowej zasadzie. Jak
obecnie Ingeruje ale w płace.
Rząd w trosce o rynek 
wstrzymuje sie od takiej ingerencji -
w efekcie prowadzi to do 
chronicznej recesji.
- Ani ROAD, ani Centrum.
Przede wszystkim nie 
Balcerowicz. Czy Jest to wybór między
społecznymi preferencjami dla
grup najuboższych, wybór 
polityczny, czy wreszcie chodzi o 
inny pomył dla gospodarki?
- Jeżeli powstanie program 
koniecznego sterowania 
restrukturyzacją w okresie przejściowym
I szansa na stworzenie społecznej
osłony tej restrukturyzacji -
wledy powstanie alternatywa 
gospodarcza. Jeżeli będzie ona 
widoczna dla wyborcy - stanie się
również alternatywą polityczną.
rozmawiał PAWEŁ KASPRZAK
Zwyczaje andrzejkowe na Dolnym Śląsku
Panu Bogu zajrzeć w rękawy
Dokończenie ze s. 1
Sen Jest Jednym z ważniejszych
proroctw. Śnić można różnie, 
czasem na zamówienie. W sposób
mniej lub bardziej świadomie
sprowokowany.
Białoruskie panny pościły cały
dzień, a pod wieczór klęcząc na
grochu, odmawiając różaniec 
zasypiały śmiertelnie znużone.
Poszczą także Słowlnkl, lecz nim
przyśni Im się ukochany mogą
zjeść trzy ziarenka pszenicy.
Dziewczyny z Polesia i Wotynla 
Jedzą śledzie i Inne słone potrawy.
Spragnione śnią o osobie 
podającej wodę - może to być kobieta,
mężczyzna, ukochany lub 
zapomniany. O wybrance śnić mogą
w wigilię Katarzyny chłopcy z 
Mazowsza 1 Pokucia, a gwarantuje to
wytarcie się po umyciu
w dziewczęcą koszulę.
Mieszkanki Wołynia zrywają
sporą gałąź wiśni, wstawiają do
wody. przybierają karteczkami
z męskimi imionami. Zakwitający
pierwszy kwiatek (najlepiej w Boże
Narodzenie) wskazuje przyszłego
wybranka.
Z Tarnopola przybył 1 niemal
całkiem zanikł zwyczaj wróżenia
z sita. Do wróżby tej angażowano
(mieszkającą na każdej wsi) babkę
- znachorkę o nadprzyrodzonych
właściwościach. Babka siadała na
stole 1 na rozwidlone nożyce 
(koniecznie kute, do strzyżenia owiec)
wbijała sito. Jeśli się kręciło -
wróżba pomyślna. Jeśli spadało -
bardzo zły znak.
Natomiast Ukraińcy ponoć do
dziś wigilię św. Andrzeja uważają
za czas wiedźm i upiorów. Kreślą
więc czosnkiem znaki krzyża,
a wieczorem koło domu zapalają
palmy wielkanocne, wierząc, że
czarownice osmolą sobie miotły
1 nie dolecą do domostwa.
W podobny sposób chronią się
przed czarownicami mieszkańcy
Pokucia. Smarują dziegciem plot.
aby móc wytropić podpierającą się
ubrudzoną ręką wiedźmę.
Magiczną moc tego dnia mają
oczywiście także zwierzęta. Z 
Polesia dotarł zwyczaj nasłuchiwania
wycia psa - z tej strony nadejdzie
najdroższy. Według tradycji 
wileńskiej może to być także znak
śmierci. Kot symbolizuje Babę 
Jagę ltp. Bardzo ważny jest kogut. Na
Wileńszczyźnie głodzi się 
delikwenta przez cały dzień, wieczorem
przynosi do pokoju. Panny 
rozsypują obok siebie pszenicę 1 
puszczają kura. Oszalały ze strachu
pieje bez końca, a które ziarno
dziobnie ta panna ma 
.gwarantowane zamążpójścle".
Jest Jeszcze mnóstwo innych,
starych Jak świat tradycji 
andrzejkowych. Jest lanie wosku
(a nie stearyny!) związane z 
zagadkowym żywotem pszczoły. Było 
lanie ołowiu (zastępującego wosk na
dworach szlacheckich). Jest 
mimowolne zwracanie uwagi na 
tajemnicze przelatywanie ptaka,
dzwonienie w uchu, kichanie, 
spadanie łyżki ze stołu, myjące się 
koty. W ten wieczór szczególnie źle
wróżą pęknięte naczynia, rozsy-
chające się czy spadające 
przedmioty. Baczniej obserwuje się 
zachowanie 1 sposób ubierania ludzi
(np. czerń źle rokuje).
Czy Polacy są zabobonni?
- Człowiek przekonany o 
możliwościach wyrokowania 
niewiadomego, za pośrednictwem wróżb 
ogranicza się Jedynie do 
przestrzegania interpretacji zjawisk
zachodzących wokół niego, czy
w nim samym. Nic szuka 
własnych rozwiązań. Ale, wie pani coś
w tym Jest. to są przez pokolenia
sprawdzone metody...
ZOFIA OLSZEWSKA
Listy
Nazywam się Jan 
Fijałkowski, aktualnie przebywam
w Szpitalu Klinicznym nr 3, ul.
Poniatowskiego 2 na oddziale
chirurgii ogólnej „B"pokój 222.
Po przeczytaniu w Waszej 
gazecie rubryki „Ciekawostki
Opinie Ploteczki" doszedłem do
wniosku, że mogę dorzucić 
parę „Ciekawostek i Opinii"
o pracy pielęgniarki na 
naszym oddziale.
Muszę przy okazji 
zaznaczyć, iż Jestem „przykuty" do
łóżka, samodzielnie nie mogę
nic zrobić. W czasie 
oddawania stolca do „basenu" siostra
zwróciła ml uwagę, że „basen"
Jest przeznaczony tylko l 
wyłącznie do oddawania stolca
a Ja oddałem również mocz za
co zostałem delikatnie mówiąc
pouczony naukowo do czego
służy „basen", a do czego
kaczka". Muszę tu przy okazji
zaznaczyć, że załatwiając
swoje sprawy nie mogę robić
jednocześnie do „basenu" i do
kaczki".
JAN FIJAŁKOWSKI
Nr 49. 30X1-2X111990
DOlNOSL ASKI
NAJ!
Urszulka Olszewska
Mariusz Wieczorek
Małgosia Kaczyńska
J»
i*
Mateusz Kempczyński
Ola Pawtowska
Kamilek Zwardoń
Osiemnastowieczny zabytek sprzedano za cenę willi
Pałac dla Onyszkiewicza
Dokończenie zes 1
Pałac o kubaturze 23 tys. 
metrów sześciennych oraz 10 
hektarów parku trafiło w ręce 
Stefana Onyszkiewicza za 446 
milionów złotych, a więc za cenę
przeciętnej willi.
Kupując park, pan 
Onyszkiewicz zapłacił tylko za ziemię,
a hektary zabytkowego 
drzewostanu dostał od gminy w 
prezencie.
Od razu pojawiły się głosy, iż
cena Jest absurdalnie niska
1 Jak tak dalej pójdzie, to urzędy
gminne za darmo rozdadzą pół
Polski.
W odpowiedzi urząd 
wyciągnął pismo minister Cywińskiej,
która sugeruje. Iż w podobnych
przypadkach „należałoby 
stosować maksymalne obniżki opłaty
za użytkowanie wieczyste 
gruntów l ceny sprzedaży 
budynków, tj. sprowadzić koszty 
zakupu do symbolicznej złotówki."
Opierając się na takim 
sformułowaniu, urząd zaczął 
tłumaczyć. Iż sprzedał pałac 
prawie pół miliona razy drożej, bo
za 446 milionów symbolicznych
złotówek.
Panu Onyszkiewiczowi było
Jednak za mało, w związku
z czym wystąpił od razu o 
kupno sąsiadującej z pałacem
stajni, w której mieściła się 
wyremontowana w czynie 
społecznym świetlica. Nie pomogły 
protesty mieszkańców. Urząd
świetlicę sprzedał.
Pan Stefan Onyszkiewicz 
kupił także dwa gospodarstwa
1 wystąpił o kupno ziemi od
PGR.
♦
Dwanaście dni po transakcji
minister Cywińska zgodziła się
na sprzedaż pałacu 1 w 
urzędowym piśmie do gminy 
zaproponowała, aby nabywcą został pan
Onyszkiewicz.
Wśród pozostałych kupców
zawrzało. Niektórzy zaczęli słać
listy, ze to skandal, bo Stefan
Onyszkiewicz, wykorzystując
rodzinne koligacje, uzyskał 
poparcie minister Cywińskiej 1 
kupił pałac bezprawnie, poza 
koniecznym w takich przypadkach
przetargiem.
Tymczasem do Urzędu Gminy
w Zagrodnie przyjechał 
przedstawiciel spółki .Korona", 
zajmującej się sprzedażą 
zabytków. Przedstawił się Jako 
wysłannik ministra Janusza
Onyszkiewicza. Powiedział, Iż
zobowiązany Jest do 
przekazania informacji, że pan Janusz
Onyszkiewicz nie ma nic 
wspólnego z panem Stefanem
Onyszkiewiczem i prosi, aby
ewentualnych przypadków 
powoływania się na koneksje 
rodzinne nie traktować serio.
Przed odjazdem zostawił 
wizytówkę 1 poinformował, iż przy
następnych transakcjach tego
typu, gmina może korzystać
z usług spółki .Korona". Jej 
szefową Jest żona pana 
Onyszkiewicza, tym razem Już 
właściwego, bo ministra Janusza.
- Tu was boli, pomyślałam 
sobie - wspomina sekretarz 
urzędu Danuta Goguł.
Jeden z biznesmenów 
zainteresowanych kupnem pałacu
1 cierpliwie czekających na 
przetarg, wniósł protest do Komisji
Odwoławczej przy Sejmiku 
Samorządowym w Legnicy. 
Okazało się, iż pałac Jest wart kilka 
razy więcej, bo przynajmniej 
miliard siedemset milionów. 
Wycena ta dotyczy zresztą tylko 
samej wartości materialnej pałacu
1 nie obejmuje Jego wartości 
zabytkowej.
Biorąc pod uwagę fakt. iż
transakcj 1 dokonano z 
naruszeniem prawa, bo bez 
obiecywanego przez gminę przetargu
1 przed uzyskaniem zgody z 
ministerstwa. Komisja 
Odwoławcza unieważniła akt 
sprzedaży.
Przedstawiciel Urzędu Gminy
pojechał więc do Urzędu 
Wojewódzkiego w Legnicy z prośbą
o radę. Tam dowiedział się, że co
prawda decyzja o sprzedaży Jest
Już nieważna, ale nadal 
obowiązuje notarialny akt kupna. 
Powstała sytuacja, w której nikt nie
wie, co robić dalej. Urząd 
Wojewódzki umył ręce 1 orzekł, że to
Już zmartwienie samorządnej
gminy.
Gmina, chociaż samorządna,
w ogóle nie ma pojęcia. Jak się
rządzić dalej.
Jeśli pan Stefan Onyszkiewicz
zmuszony będzie do 
zrezygnowania z pałacu, to z pewnością
obciąży Urząd Gminy w 
Zagrodnie poniesionymi Już kosztami,
co może doprowadzić do 
bankructwa gminy.
♦
W plotkę o powiązaniach 
Stanisława Onyszkiewicza z 
ministrem obrony narodowej 
uwierzyli nie tylko pracownicy 
gminnego urzędu.
Uwierzył w nią także sztab
wyborczy ubiegającego się o u-
rząd prezydenta Romana Bar-
toszcze. Podczas kampanii 
plotkę tę przekazał milionom 
telewidzów.
Kilka dni temu rzecznik 
prasowy Romana Bartoszcze 
oświadczył Polskiej Agencji 
Prasowej: „Pragnę' gorąco przeprosić
państwa Joannę l Janusza
Onyszkiewiczów za haniebne
pomówienie. Jakiego dopuściłem
się 22 listopada br. Na swoje u- -
sprawledltwlenle mam tyle 
jedynie, że zostałem wprowadzony
w błąd przez posła do Sejmu
Rzeczypospolitej z Ziemi 
Opolskiej. Z przedstawionych ml 
dokumentów wynikało, że za 
specjalna zgodą minister kultury
pani Izabelli Cywińskiej t na
dwa dni przed wyborami 
samorządowymi za cenę 446 
milionów złotych sprzedano 
zabytkowy park z pałacem w Złotoryi na
rzecz pana Stefana 
Onyszkiewicza z Anglii. Cena sprzedaży
budzi najwyższe podejrzenia,
lecz Stefan Onyszkiewicz nie
Jest szwagrem Joanni^^
Onyszkiewicz, ani też braterr^r
Janusza Onyszkiewicza, 
chociaż za takiego w Złotoryi 
uchodzą."
W gminie żartują, Iż wskutek
nieporozumienia pałac 
sprzedano innym Onyszkiewiczom.
PIOTR ADAMCZYK
Dokończenie zes 1
wym ogłoszeniu. W proteście
skierowanym do wojewody, 
prokuratury, zarządu Regionu
.S", NIK 1 kogo się da Jeszcze - Iż
burmistrz ogłasza oficjalnie 
jako osoba urzędowa, że z racji
awych uprawnień 
samorządowych i państwowych 
doprowadzi natychmiast do likwidacji
spółdzielni.
Co ma burmistrz do geesu?
♦
To ogłoszenie, zdaniem 
burmistrza Stanisława Mroza, to
pomówienie. Zarząd kątecklego
geesu Jest nielegalny, stąd 1 
zebrania są bezprawne. A 
nielegalny Jest dlatego, że 
sfałszowano wybory.
cle co zamierza, tyle tylko, że
najbardziej przypominać to 
będzie western - .Sam przeciw
miastu".
♦
Dla prezesa kątecklego GS,
Czesława Majdzlka, Jest 
oczywiste, że zniszczyć go można 
tylko Jednym sposobem - 
pogrążając w gruzach cały GS. Dlatego
burmistrz wraz z 
inspirowanymi przez siebie Mlchalczuklem
1 Kondraczyklem z 
.Solidarności" dąży do likwidacji 
spółdzielni, tak najzwyczajniej bowiem
w świecie wywalić prezesa nie
dało rady.
♦
Nakazane lutową ustawą
o spółdzielczości wybory do Ra-
zwyczajne Walne Zebranie
Przedstawicieli, na którym 
wybrano nową Radę Nadzorczą.
Do niej weszli Już Mlchalczuk
z Kondraczyklem.
- Wysondowaliśmy delegację
kątecką - mówi Mlchalczuk. -
Można było powalczyć o zdjęcie
Majdzlka bo było 17 do 17.
W samym głosowaniu Mąjd-
zlk ponownie został wybrany
prezesem. Działacze geesow-
sklej .S" przeforsowali Jedynie
wybory społecznego zarządu,
którego Majdzlk nie 
zarejestrował.
- Bo głosowali Jawnie 1 
załatwiłem Ich w ten sam sposób co
oni mnie - zaśmiewa się 
złośliwie.
Prezes GS odradza się jak feniks z popiołów
Ojciec Chrzestny po trzykroć
Było tak: gdy ukazała się 
ustawa o spółdzielczości, 
nakazując pod groźbą likwidacji 
przeprowadzenie wyborów do końca
marca, dla sltwy z tutejszego 
geesu, korzystającej z 
nomenklaturowych przywilejów było to
.być albo nie być". Jawnie -
a wlec niezgodnie ze statutem -
wybrano delegatów na Walne
Zebranie Przedstawicieli. Jest to
w wyroku Sądu Rejonowego
w Środzie Śląskiej, który z tego
powodu unieważnił wybór 
zarządu i uchwały WZP. O tym
wyroku informuje na 
zebraniach wiejskich burmistrz Mróz,
żadnego z nich - choć 
nieważnego z mocy prawa - nie 
odwołując. Ale wyegzekwować wyroku
burmistrz nie Jest w stanie. To
niechybny znak, że komunizmu
w Kątach nie ruszono. Tu Jest,
twierdzi burmistrz, mafia, a 
zarząd GS to tylko Jedna z Jej 
macek. Co to za mafia, burmistrz
nie powie, bo ma wobec niej
pewne zamiary 1 nie chce się
zdradzać. Nie powie też oczywlś-
dy Nadzorczej 1 zarządu GS 
odbyły się pod koniec marca.
Wcześniej, na zebraniach 
wiejskich było często tak Jak np. w
Bogaczowicach - nikt nie chciał
być delegatem na walne 
zgromadzenie, za to wszyscy chcieli,
by został nim sołtys. Sęk w tym,
że nie był on członkiem 
spółdzielni, więc przyjęto go w 
poczet na zebraniu, a deklarację
podpisał parę dni później. Po co
te ceregiele. Jakieś tajne gtoso-
wanlajak my tu się wszyscy Jak
łyse konie znamy - pomstowały
chłopy. Zagłosowano Jawnie.
- I tu nas mieli - kiwa głową
Czesław Majdzlk.
Mlchalczuk 1 Kondraczyk nie
przechodząc do Rady 
Nadzorczej, wystąpili. Jako członkowie
spółdzielni, do sądu o 
unieważnienie wyborów i w 
konsekwencji o likwidację GS w Kątach
Wrocławskich.
Nim zapadł wyrok, dalszego
podziału GS zażądał rejon Miet-
kowa. Na początku sierpnia 
odbyło się drugie, tym razem nad-
Po sierpniowych wyborach
wytworzyła się dziwaczna 
sytuacja. Obok kątccklej Rady 
Nadzorczej 1 Rady mletkowsklej,
która się Jednak nie 
zarejestrowała 1 nadal funkcjonowała
w obrębie GS Kąty, wskutek
wniesionego pozwu do sądu nie
wykreślono z rejestru starej 
Rady kątecklej, tej z marca.
Trzy, uważające się za Jak 
najbardziej legalne, organy geesow-
sklej władzy postanowiły odbyć
spotkanie na szczycie, by 
rozwiązać ten kąteckl węzeł. 
Proponowano wycofanie pozwu z 
sądu, skoro geesowska opozycja
w osobach Michalczuka 1 Kon-
draczyka weszła do władz. 
Opozycja odebrała to Jednak Jako
troskę o własną skórę kilki 
prezesa, która niechybnie 
musiałaby podzielić Jego los. W świetle
wyroku sądowego okazało się
Jednak, że żadna z Rad 
Nadzorczych nie Jest w gruncie rzeczy
legalna. Rewizja spowodowała
tylko dodatkowe komplikacje.
Mlchalczuk i Kondraczyk
wnoszą w Imieniu Rady 
Nadzorczej do Prokuratury 
Wojewódzkiej o likwidację spółdzielni, ale
wszak ta rada Jest nielegalna.
To samo z obaleniem prezesa na
Radzie Nadzorczej - nielegalni!
A prezes rzucił wszystko 1 
agituje w nowej turze zebrań, na 
których, tym razem Już w 
absolutnie tajny sposób wybiera się 
delegatów na kolejne Walne 
Zebranie Przedstawicieli. I nic tu nie
zdziała burmistrz objeżdżający
wiejskie zebrania z wyrokiem -
nieprawomocnyl i
Dla prezesa przegrana rewizja
w sądzie wcale nie będzie 
oznaczać likwidacji kątecklego GS.
bo wybory odbyły się 1 to 
zgodnie z wolą ludu. Jawnie. 
Czesław Majdzlk nie przeczy, że
walczy o GS 1 o swoje 1,1 min zł
miesięcznie. Wyniki 
ekonomiczne ma może 1 nie rewelacyjne,
ale też 1 nie katastrofalne. 
Dobra GS leżą na gruntach gminy
1 w GS są przekonani, że 
burmistrzowi chodzi o przejecie całego
majątku pod ładnie brzmiącym
szyldem komunalizacji 
likwidowanej spółdzielni. A co z 
Mlchalczuklem I Kondraczyklem?
- Mają obiecane posady w U-
rzędzie Miasta - mówi prezes.
Dla burmistrza 1 działaczy
.S" w kątecklm GS wyrok nie
może oznaczać nic Innego Jak 
likwidację spółdzielni.
Majdzlka trzeba zaś 
dyscyplinarnie. Może wszak wpaść na
szatański pomysł startowania
w konkursie i co by to było. 
gdyby tak nieświadomi Jedynie
słusznych rozwiązań dla swych
własnych Interesów, delegaci
postawili na najwyższym 
stanowisku po raz trzeci Ojca
Chrzestnego?
JAROSŁAW KAMJCKI
Nr 49 30X1-2X111990
■I
DOLNOŚLĄSKI
Te strony wyjmij i schowaj pod telewizorem
Horoskop
BARAN - ZMIANA
Pozwól rozpaść się sta-
| rem u porządkowi - nie
staraj się go ratować.
Pozwól przyjść nowemu. 
Godzenie się z sytuacją 1 rozumienie
Jej przynosi korzyści. Wstrzymaj
swoje działania.
BYK - DROGA
Dobrze Jest mleć do-
I kąd pójść. Zawrócenie z
wybranej drogi nie
będzie błę-dem. Powrót będzie
odzyskiwaniem ładu, spokoju 1
prawdy. To doświadczenie było
potrzebne. Żeby móc powrócić -
trzeba było najpierw odejść.
BLIŹNIĘTA - POZNANIE
©Nie można poznać
prawdziwej natury 
kwiatu dopóki nie pozwoli mu
się zakwitnąć. Nastąpi to we
właściwym czasie. Prawdziwa
natura człowieka przesłonięta
Jest Jego emocjami. Skup się na
poznawaniu siebie - każde 
działanie czynione zgodnie z sobą
przynosi korzyści.
RAK - WYTRWAŁOŚĆ
Człowiek chwiejny, 
podatny na wpływy środo-
' wlska nie Jest w stanie
wytrwale podążać właściwą 
drogą. Przez słabość swojego ducha
musi, by osiągnąć co zamierzał,
próbować sto 1 tysiąc razy.
LEW - RÓWNOWAGA
Potrzebna Jest natural-
{ na równowaga - rozdzle-
łając bierność od 
aktywności, które powinny się 
przeplatać, naruszasz Ją. Takie
rozdzielenie dróg sprawia, że
żadna z nich nie Jest dobra 1 
niewłaściwe Jest podążanie 
którąkolwiek z nich.
PANNA - POWODZENIE
Nie zmienią) drogi. 
Sytuacja wymaga Twojej
niezłomnej woli. 
Szczęście - Jeśli wytrwałość 1 droga nie
są związane z fałszywymi 
wartościami.
WAGA - PRAWDA
Ludzie słabi wiecznie
są uwikłani w zło, nie
^mmmm, mogą uwolnić się od 
własnych żądz 1 emocji. W ten spo-
UWAGA HANDLOWCY
HURTOWNIA „ KAMITA"
Oferuje po atrakcyjnych 
cenach wyroby chemii 
gospodarczej 1 kosmetyki, oras
duński proszek po super 
atrakcyjnych cenach.
Zapraszamy do naszego 
magazynu w godz. 8 - 16-eJ
WROCŁAW - Radwanice
uLStarawieJaka 14
tel. B7-73-40
sób niszczą, co pozytywne w ich
zyclu. Ale nic nie zniszczy dobra
całkowicie - tylko ono Jest 
twórcze. Pielęgnuj Je.
SKORPION - 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skupianie się na tym,
czego Cl brakuje 
przynosi nieszczęście 1 zastój. Grozi Cl
bezsensowne pogrążanie się w
sobie. Potrzebna pielęgnacja
cnót 1 wytrwałość na tej drodze -
wtedy powodzenie.
STRZELEC - NATURALNOŚĆ
Wierność własnej 
naturze niesie ład 
wewnętrzny. Jeśli wypełnia
się przypisane role, wszystko
przychodzi naturalnie 1 o nic nie
trzeba się troszczyć. Jeśli 
równowaga sił zostaje zakłócona
trudno Ją przywrócić, ale nawet
na poboczu drogi można 
spotkać mistrza. Jeśli się Jest na
spotkanie gotowym.
KOZIOROŻEC • SPOKÓJ
Panuj nad sobą. 
Spokojnym umysłem nie 
targają złe emocje niszczące
siły witalne. Oczyszczony, Jasny
umysł sprawia, że żądze miast
zwodzić stają się 
przewodnikami człowieka. Dobra energia
owocuje tylko dobrem.
WODNIK - WSPÓLNOTA
Ludzie przynależą do
siebie. Nawzajem sobą
powodują. Czyny
mędrców są zgodne z ich 
słowami. Uważaj na słowa, zachowaj
rozwagę - ludzie postąpią 
podobnie. Wszedłeś na drogę 
powodzenia, wytrwaj na niej.
RYBY - OCZYSZCZENIE
Twoje niezadowolenie
wynika z niezrozumienia
prawdziwej natury
szczęścia. Oczyszczaj
swój umysł - ta droga prowadzi
do rozszerzenia świadomości
1 poznania prawdy, a więc
szczęścia. Człowiek,
który poznał prawdę
nie przejmuje się 
zyskiem ani stratą;
wszystko co Jest -
Jest.
3
Uwaga handlowcy!!
Towar, który za chwile będzie
najbardziej poszukiwany ♦ 
hurtowa sprzedaż
bombek choinkowych
bardzo bogaty wybór, niskie
ceny «• Zdecyduj sle, by nie było
in późno
Wrocław, tel. 615-311.
| ul. Suplńsklego 3
i w godzinach 8 do 16.
PIĄTEK
Andrzeja, Justyny
r Odbiorców telewizji satelltarA
nej serdecznie przepraszamy za
brak programu TV SAT. 
Program będziemy drukować w po-
^szczególne dni tygodnia. >
PROGRAM 1
7.40 Express gospodarczy
8.00 Dzień dobry - poranny magazyn
rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Domowe przedszkole
9.35 „Życie od kuchni" - serial prod.
czechosł.
10.45 Szkoła dla rodziców
12.00 „Było sobie życie"(l) - film anim.
prod. fr.
12.30 „Skarby ciemnolicej madonny" -
film dok.
13.00 Przyroda polska - sekrety jeziora
13.30 Spotkania z literaturą, ki. II lic. -
A. Mickiewicz - człowiek I 
twórca
14.00 Agroszkoła: Zboża w żywieniu
loch. prosiąt i warchlaków
14.30 Jeżyk angielski
15.00 Ministerstwo Edukacji 
Narodowej wyjaśnia, informuje, 
proponuje
15.05 „Powiązania" - serial prod. ang.
15.55 Program dnia
16.00 Wiadomości
16.10 Vldeo-Top
16.20 Dla młodych widzów: „Kaseta
TDC"
16.45 Dla dzieci: „Ciuchcia"
17.15 Teteexpress
17.30 Kandydaci na Urząd Prezydenta
RP
17.40 Raport - przegląd wydarzeń 
międzynarodowych
18.10 „Star Trek - następne pokolenie"
- serial prod. USA
18.55 Od „Kapitału" do kapitału
19.15 Dobranoc: „Boull"
19.30 Wiadomości
20.05 „Koleje wojny" - serial prod. ang.
21.10 Panorama światowego sportu
21.40 „Nic. co ludzkie..." - film dok.
22.20 Wiadomości wieczorne
22.35 „Sopof90 - recital zespołu
ASWAD
22.55 Weekend w "Jedynce.
PROGRAM 3
6.55 Powitanie
7.00 CNN Headline News
7.15 Unlwers. kurs Jez. ang.
7.20 Magazyn telewizji śniadaniowej
8.00 Panorama dnia
8.10 "Santa Barbara.
9.00 Transmisja obrad Sejmu
16.55 Program dnia
17.00 "Nad NlemnenU4-ost.) - serial
TP
17.55 Unlwers. kurs Jez. ang.
18.00 Fakty
18.30 Dobry wieczór
19.15 Sałata dla małolata
19.35 "Monodram. - film dok.
Sportowy weekend
KOSZYKÓWKA. Polska - 
Włochy (eliminacje mistrzostw 
Europy), Hala Ludowa sobota 18. 
Polska - Włochy (przedmecz Juniorów
- el. ME), Hala Ludowa sob. 16.
Ślęza - Włókniarz Pabianice" - (I 
liga kobiet), hala ul.Mieszczańska
piątek 17.30. AZS Uniwersytetu
Wrocławskiego - Stomil Olsztyn (II
Uga kobiet), hala 
ul.Przybyszewskiego sob. 11. Spartakus Jelenia
Góra - Baildon Katowice (II liga
mężczyzn), hala ul.Śwlerczew-
sklego sob. 17.
BOKS. Turów Zgorzelec - Gwar-
Znany w całej Europie
z 30-letnlm stażem antykwa-
rlusz watorzyskl opracował I 
wydrukował własnym nakładem
rewelacyjne kslqżkl:
1) PROROCTWA SYBILII-
SŁYNNE PRZEPOWIEDNIE-PI-
RAMIDY-MAPA PRZYSZŁBGO
ŚWIATA-PROROCTWA MELA-
CHIASZOWE.MICKIEWICZOW
SKIE itp
2) SEKS-HOROSKOP-ASTRO-
LOGIA LOS TWÓJ NA TLE PLA-
NET-KSIEGA IMION- ZNAKI ZO-
DIAKU-KTO Z JAKIM DRZEWEM
UTOŻSAMIA SIE Itp
Sprzedaż hurtowa I 
detaliczna w cenie 9000 zł za sztukę.
Zapraszam do antykwariatu w
Wałbrzychu ul.Garbarsko
2.tel.23910
100 m od Rynku- naprzeclw-
ko czerwonego kościoła
19.55 Teatr Jednego widza. - recital
R. Kołakowskiego
20.20 "Nie tylko Ja jeden. - rep.
20.45 licha wspomnień
21.10 "Komisja. - rep. z wyborów
21.25 Wiadomości "Anteny 5.
21.30 Panorama dnia
21.45 Sport
21.55 "Crlme story. - serial prod. USA
22.45 Wzrockowa lista przebojów 
Marka Nledzwiecklego
23.05 Odzie są taśmy z tamtych lat -
suplement
23.35 Ważne pytania - Andrzej 
Szczypiorski
23.50 CNN Headline News
0.05 Unlwers. kurs Jez. ang.
0.15 Noc andrzejkowa z Krakowa
PT Echo
5.55 Powitanie
6.00 Sunrlse - serwis Informacyjny ze
świata
6.17 Ogłoszenia dla deble
6.30 Aerobik
7.00 Sunrlse
7.17 Ogłoszenia dla deble
7.30 Bajki
8.45 Serwis inf. TV Echo
8.55 Serwis .Wrocław nocą"
9.00 Zaproszenie na program 
popołudniowa-nocny
16.30 Program dnia
16.35 Serwis informacyjny
16.45 Bajki
17.30 Bubel, czyli odpaly młodej pały
17.50 Swobodne Echo
18.00 Echotext
18.45 Serwis Informacyjny
18.55 Echo Trlp
19.00 Swobodne Echo
19.05 Klub Ludzi Życzliwych
19.10 Uliczna opinia publiczna
19.20 Reportaż interwencyjny
19.30 Big Picture - mag. filmowy z MTV
20.00 Echo Trlp
20.15 Swobodne Echo
20.20 Klub Ludzi Życzliwych
20.30 Rozmowy z grubej Rury
20:35' Uliczna opinia publiczna
20.45 Reportaż interwencyjny
20.55 Kup pan auto
21.00 Swobodne Echo
21.05 Wrocławscy gliniarze
21.30 Studio festiwalu WRO'90
22.00 Hunter - serial z tv sat
23.00 Echotoct
23.45 Swobodne Echo
23.50 Serwis informacyjny
0.00 Swobodny Echo Trlp
Polskie Radio Wrocław
5.00 Studio jOdra"
12.30 O szkole I dzieciach - aud
M. Hernasowej
12.40 Muzyka ludowa
13.15 Dylematy rolników - aud.
F. Orześkowa
16.00 Komunikaty
16.05 Wiadomości dolnośląskie
16.30 Dolnośląski Magazyn Kulturalny
17.15 Przypomnieć, co nasze - aud.
J. Menela
18.00 Dziennik
18.05 .Wieniawa, szwoleżer na Pegazie"
- c. d. pow. M. Urbanka
18.15 Felietony literackie
18.35 „Na spocznij" - mag. SOW w opr.
R. Radomskiej
19.00 Odwiedziny w Nałęczowie - aud.
J. Nowackiego
19.30 Teraz Jazz - aud. J. Mazura
20.45 Lekcja jez. niemieckiego
1.00 - 5.00 Program nocny z Wrocławia
Zgodnie z uchwałą Państwowej
Komisji Wyborczej z 18.11.90 
ustalono następujący porządek emisji
programów wyborczych w Polskim
Radiu i Telewizji Polskiej:
Polakle Radio
Program I
30.11 - piątek - g. 7.30
03.12 - poniedz. - g. 7.30
04.12-wtorek - g. 7.30
05.12-środa - g. 7.30
06.12-czwartek- g. 7.30
07.12-piątek - g. 7.30
Program DJ
04.12 -wtorek - g. 18.15
05.12-środa - g. 18.15
06.12-czwartek- g. 18.15
Telewizja Polaka
Program I
28.11 - środa - g. 20.00
29.11-czwartek- g. 17.30
30.11 -piątek - g. 17.30
01.12-sobota -g. 20.00
02.12- niedziela -g. 17.30
03.12 - poniedz. - g. 20.00
04.12-wtorek - g. 20.00
05.12-środa - g. 17.30
06.12-czwartek- g. 20.00
W drodze losowania ustalono, że
programy wyborcze w TVP 
rozpocznie w środę, 28.11. Lech Wałęsa, zaś
w PR w piątek. 30.11. Stanisław 
Tymiński, a kolejność zmieniać się 
będzie codziennie.
dla Wrocław (II Uga). hala ul.Ma-
ratońska sob. 17. Finałowy 
ogólnopolski turniej Juniorów o 
Puchar Mistrzów Olimpijskich, 
Środa śl. piątek 11 1 17 - 
ćwierćfinały, sob. 15 - półfinały, nledz. 11 -
finały. VI turniej Juniorów o
„Lampkę Górniczą", Zgorzelec 
hala ul.Maratońska nledz. 15.
PODNOSZENIE CIĘŻARÓW.
Międzynarodowe zawody sportow-
ców-lnwalldów o „Srebrną
sztangę", Wrocław ul.WeJherow-
ska 28 sob. 10.30 1 15.
KULTURYSTYKA. Mistrzostwa
Dolnego Śląska w trójboju 
siłowym. Kamienna Góra hala ul. 
Jeleniogórska sob. 10.
LEKKA ATLETYKA. V 
Barbórkowy Bieg Uliczny o .Lampkę
Górniczą", Lubin start 1 meta
ul.Odrodzenia (stadion) nledz. 11.
PIŁKA NOŻNA. Jesienny 
turniej halowy Lubań, hala 
ul.Wojska Polskiego sob. 8.
OIMNA8TYKA 
ARTYSTYCZNA. Turniej gwiazd Juniorek, 
Wrocław hala ul.Wojciecha z 
Brudzewa sob.ll.
TENIS STOŁOWY. Turniej dla
amatorów, Wrocław hala Burzy
ul. Kołłątaja sob. 11.30.
SIATKÓWKA. Turniej drużyn
zakładów kopalnlTurów", 
Zgorzelec hala ul.Traugutta sob. 9.
Kupon ważny do 8 XII
KUPON NA BEZPŁATNE OGŁOSZENIE
Drogi Czytelniku! Jeśli chcesz coś kupić, sprzedać, zamienić, 
zamieścić życzenia dla bliskich itp, skorzystaj z naszych łamów. Poniżej
drukujemy kupon, który należy wypełnić 1 przesłać lub przynieść do
Biura Ogłoszeń "DD", Wrocław, Podwale 64.
Imię 1 nazwisko
Adres zamieszkania
Treść ogłoszenia
8
Nr 49. 30X1-2X111990
DOLNOŚLĄSKI
SOBOTA
Natalii. Blanki
Odbiorców telewizji satelltar^
ne] serdecznie przepraszamy za
brak programu TV SAT. 
Program będziemy drukować w po-
\szczególne dni tygodnia.
PROGRAM 1
7.00 Program dnia
7.05 W sobotę rano
7.35 Tydzień na działce
8.05 Rolnictwo na świecie
8.20 Piłkarska kadra czeka
8.35 "Ziarno. - pr. red. katolickiej
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Magazyn "Wiatrak, oraz filmy 
seryjne "Było sobie życie, i 
"Przygody na klthlrze.
10.40 Naxdrowie - magazyn rekreacyj-
iy
11.00 "Żołnierz nieznany. - wojsk. pr.
dok.
11.25 Telewizyjny Koncert Życzeń
11.55 Wędrówki dalekie 1 bliskie:
"Wyspa św. Marcina. - film dok.
prod. franc.
12.30 "Z Polski rodem. - mag. 
polonijny
13.00 Flesz - pr. muz.-lnfbrm.
13.30 Polacy - "Profesor Stanisław
Siedlecki, syn Michała. - film
dok.
14.10 Prawo prawa
14.25 Laboratorium
15.00 "Przez pięć kwtetnU2-ost.) - nim
rab. prod. USA
15.55 "Smak życia.
16.40 "Jak wam się podoba.
17.10 Magro magazyn
17.15 Teleexpress
17.30 Konferencja prasowa S. 
Tymińskiego i L. Wałęsy
19.15 Dobranoc: "Opowieści Mumin-
ków.
19.30 Wiadomości
20.00 Kandydaci na Urząd Prezydenta
RP
20.25 "Goła ostroga. - western prod.
USA (1953: 88 min.), reż. An-
thony Mann. wyk.: James 
Stewart. Janet Laigftt. Ralph Mee-
ker
21.55 Kontra... punkt - przegląd 
wydarzeń krajowych
22.20 Sportowa sobota
23.05 Wiadomości wieczorne
23.25 "Chórzyści. - film fab. prod. USA
(1977: 114 min.), reż. Robert Al-
drich. wyk.: Charles Durnlng.
Lou Gossett. Perry King
PROGRAM 2
6.55 Powitanie
7.00 CNN Headllne News
7.15 Unlwers. kurs jęz. ang.
7.20 Mag. tel. śniad.
8.00 Panorama dnia
8.15 "National Geographlc. - 
"Poszukiwacz A1) - nim dok. prod. USA
9.05 Mag. tel. śniad.
9.15"BennyHlll.
9.45 Mag. tel. śniad.
10.00 CNN Headllne News
10.15 Mag. tel. śniad.
10.40 "Cudowne lata. - serial prod.
USA
11.05 W świecie ciszy - pr. dla nlesły-
szących
11.25 Program dnia
11.30 "Rodzina Brettow. - serial prod.
ang.
12.30 Zwierzęta świata: "Przyroda
Australii. - serial przyrod. prod.
ang.-kanad.
13.00 "Santa Barbara, (powt.)
14.30-5-10-15.
15.30 Kontakt TV - w kontakcie
z gwiazdami
mroku. - serial prod.
NIEDZIELA
Balbiny
PROGRAM 1
7.00 Witamy o siódmej
7.30 Kraj za miastem
7.55 Po gospodarsku - mag. spraw
wiejskich
8.10 Od niedzieli do niedzieli
8.55 Program dnia
9.00 Teleranek. oraz film z serii 
"Niebezpieczna zatoka.
10.30 "Królestwo Adriatyku J1) - serial
prod. ang.
11.30 Notowania, czyli co się opłaca
rolnikowi
12.00 Poranek symfoniczny WOSPR1T
- Wiedeń Straussa i Lehara
13.00 Teatr dla dzieci: Ewa Szelburg-
Zaremblna "Za siedmioma 
górami, (w wyk. aktorów słupskiego
teatru Tęcza.)
13.45 "Wojsko'91. - pr. publlc.
14.10 Telewizyjny Koncert Życzeń
14.55 Magazyn "Morze.
15.15 "Pieprz i wanilia - z wiatrem
przez świat. - "W poszukiwaniu
kanarków.
15.55 W starym klnie: "Czarna perlą. -
film archiw. prod. pol. (1934: 75
min.), reż. Michał Waszyńskl.
wyk.: Eugeniusz Bodo. Lena
Żelichowska. Franciszek
Brodniewicz
17.15 Teleexpress
17.30 Kandydaci na Urząd Prezydenta
RP
17.40 "Tele-wlzjer.
18.20 "Program na dziś. - kabaret Olgi
Lipińskiej
19.00 Wieczorynka: "Myszka Miki 1 
Kaczor Donald.
19.30 Wiadomości
20.00 Debata kandydatów na Urząd
Prezydenta RP
21.05 "Fanny i Aleksander A1) - serial
prod. szwedz.. reż. Ingmar 
Bergman, wyk.: Allan Edwall. Ewa
FrolUng. Gunn Wollgren
22.40 7 dni - świat
23.10 Wiadomości wieczorne
23.25 Sportowa niedziela
PROGRAM 2
6.15 Powitanie
6.25 Program dnia
6.35 "KaUber'90. - wojsk. mag. publlc.
7.05 Przegląd tygodnia - dla ntesłyszą-
cych
7.40 "Fanny i Aleksander J1) - serial
Jwod. szwedz. dla nleslyszących
utro poniedziałek
9.30 Pr. lok.
10.00 CNN Headllne News
10.15 "Santa Barbara, (powt.)
11.45 Express Dimanche
12.00 Program dnia
12.05 PKF
12.15 "Jeśli nadejdzie jutroj 1) - serial
prod. USA
13.30 "100 pytań do....
14.10 Maciej Niesiołowski "Z batutą
1 z humorem.
14.40 Kino familijne: "Latający 
doktorzy. - serial austral.
15.25 Jacek Fedorowicz "Felietony 
doraźne.
16.10 "Kochaj, nie zabijaj. - fragm.
-rep.
16.30 "Strefa
USA
17.00 "Dziewczyna miesiąca.
17.55 Unlwers. kurs Jez. ang.
18.00 Fakty
18.30 "Ben nyHllL
19.00 "Uśmiech z Galicji.
19.30 Laureat "Estrady młodych.
Słupsk'90 - Maciej Zagórski
20.00 Nlemcy-90
20.15 Koncert "Solidarności, 
bezrobotnym
21.00 "Rumunia - rok później.
21.30 Panorama dnia
21.45 Słowo na niedzielę - ks. J. 
Zieliński
21.50 "Rodzina Brettow. - serial prod.
ang.
22.45 Przegląd muzyczny
23:05 Studio Sport - ME. koszykówka
mężczyzn Polska - Wiochy
0.05 CNN Headllne News
0.20 Unlwers. kurs jęz. ang.
PT Echo
5.55 Powitanie
6.00 Sunrlse - serwis Informacyjny
6.17 Ogłoszenia dla ciebie
6.30 Serwis informacyjny Echa
6.40 Star Trek
7.40 Muzyka na dzień dobry
7.50 Bajki
10.00 Aerobik
10.30 Film w wersji ang.
11.30 Muzyka na dzień'dobry
11.50 Serwis .Wrocław nocą"
12.00 Zaproszenie na program popołu-
dniowo-nocny
16.30 Przywitanie
16.35 Serwis informacyjny
16.45 Bajki
18.00 Ech ot ext
18.45 Komunikaty
18.50 Serwis informacyjny
19.00 Echo News
19.20 Gość wieczoru
19.30 Klipy z satelity
20.00 Komentarz tygodnia Z. Smektały
20.10 Echo News
20.20 Gość wieczoru
20.30 Echo Sport
21.10 Recital Emiliana Kamlńsklego
21.45 Film rab. tłum.
23.00 Echotext
23.45 Gość wieczoru
23.55 Wybory MISS DOLNEGO 
ŚLĄSKA
0.10 Heavy Metal - klipy
0.25 Komentarz tygodnia Z. Smektały
0.40 Echo News
0.50 Klipy z satelity
1.20 Gość wieczoru
1.30 Rozmowy z telewidzami
1.45 Komentarz tygodnia Z. Smektpły
1.55 Kup pan auto
2.00 Film tłum.
4.00 Zakończenie programu
Polskie Radio Wrocław
5.00 Studio .Odra"
12.30 kultura przy gościńcu - aud.
W. Staniszewskiej
13.00 Dolnośląski Magazyn Kulturalny
13.45 Muzyka
16.05 Wiadomości dolnośląskie
16.30 Studio 202
16.50 Romantyczny fortepian - aud.
J. Menela (cz.l)
17.00 Opowieści o Instrumentach 
(orkiestra) - aud. J. Menela
17.45 Romantyczny fortepian (cz.2)
18.00 Dziennik
18.05 .Obecność" - mag. Ut.-muz.
L. Herbsta 1 R. Kołakowskiego
19.05 Wczorajsze gwiazdy - aud. J. 
Mazura
23.00 Czas na miłość - aud. Z. Owiń-
skiej
Ojcowie
i dzieci
ANITATYSZKOWSKA
Nad poziomem kampanii prezydenckiej w publikatorach należy spuścić 
zasłonę miłosierdzia. Jakie są skutki tego poziomu - każdy widzi...
Niewątpliwą ciekawostką telewizyjną był .Wieczór wyborczy", sygnowany
wieńcem z gwiazdek. Jako żywo przypominających te na amerykańskim 
sztandarze. Jedna co prawda miała biało-czerwony ogonek. Taka polska gwiazdka
betlejemska? Albo zwiastująca wielkie przemiany kometa? Rozszyfrować
gwiazdkowy symbol mogliby chyba tylko jego twórcy. W każdym razie 
szafirowy z żółtym daje trochę po oczach, na co plastyków TV uczulam.
„Wieczór" dawał lei po uszach l Intelekcie. Niewątpliwie pomysł zebrania do
kupy wszystkich pretendentów był nległupU chciałabym jednak wierzyć, te choć
Jedna osoba w TV była przekonana o tym, te się powiedzie. Moim zdaniem była to sygnalizowana stadem
gwiazdek betlejemskich wiara w cud. Swoją drogą większość pretendentów okazała się przytomna na
umyśle l nie przyszła. Mote po prostu nie miała ochoty słuchać muzyki - Vlualdt kompozytor wielki, tylko
czy akurat w takiej chwili? Cl zaś pretendenci, którzy przyszli na Foksal, wykazali dobre wychowanie,
przekraczające granice wszelkiej wyobraźni My natomiast, widzowie TV, raczeni byliśmy dużymi dawkami
muzyki, dutyml dawkami Ironicznych skrzywień Karola Małcużyńskiego-Junlora, Interesującym wywiadem
z ustępującym prezydentem t dyskusjami, które mogłyby być ciekawe, gdyby dyskutantom nie przerywano
w najbardziej pasjonującym momencie „łączeniem się z Foksalem".
Na ekranie latały kolorowe kulki, zdjęcia kandydatów, mapki - słowem, ruch jak na Świdnickie] w samo
południe. Tyle, ze niewiele z tego wszystkiego wynikało. Gdyby nie to, te dawało się z tego bałaganu
wyłuskać tzw. racjonalne Jądro - prognozy l wyniki wyborów, należałoby wyłączyć telewizor l udać się
spokojnie na spoczynek nocny, nie nadwerężając się nerwowo.
Ach, gdyby zamiast Małcużyńskiego-Junlora, siedział w studiu Małcużyńskl-senlor! Talenty nie zawsze
są dziedziczne.
koncertu
16.35 Podróże w czasie I przestrzeni:
"Wspólny rynekJ5) - serial dok.
prod. ang.
17.00 Wrocław na antenie Dwójki:
"Starjob. (fragm. spektaklu
Theatre de la Mie de Paln)
17.30 Bliżej świata - przegl. telewizji
satelitarnych
19.00 Wydarzenie tygodnia
19.40 Non stop kolor - "Ralnbow. -
koncert w San Antonio
21.00 Wrocław na antenie Dwójki -
Studio UNO-S
21.30 Panorama dnia
21.45 Rozmowy bez sekretów - 
oczekiwania mężczyzn
22.40 "Jeśli nadejdzieJutrojl) - serial
prod. USA (1986: 6 ode), reż.
Jerry London, wyk. Madolyn
Smith. Tom Berenger. David
Kelth
23.50 CNN Headllne News
0.05 Akademia wiersza: Konstanty D-
defons Gałczyński
i pomnik
PT Echo
- dyrektor
6.00 Echoporanek
10.30 Film tłumaczony
12.00 Zapowiedź programu
12.30 Wilkołak - horror
13.00 Światowy Przegląd Sportowy
14.00 Brytyjska lista przebojów
15.00 Gwiazdy Wrestllngu
16.00 Panda w Echu
16.30 Echa Miasta
17.00 Bajki
17.30 Bubel, czyli odpaly młodej pały
18.00 Echotext
18.45 Echa Miasta
19.20 Film fab. tłum.
21.00 Film z TV Sat
23.00 Kup pan auto
23.05 Echotext
23.45 Program nocny
1.00 Film tłum. t
2.30 Już po wyborach i po programie
PolskieRadio Wrocław
6.00 Muzyka przed śniadaniem
7.00 Jak wieść gminna niesie
8.00 W świecie muzyki I słowa - aud.
M. Cichockiej
9.00 Hłasko raz Jeszcze - aud. M. 
Cholewy
10.20 Dyliżans - mag. J. Menela
16.00 Komunikaty
16.05 Partia wolności - aud. M. Goetz
IJ. Brody
17..15 Wrocławski Koncert Życzeń
w opr. R. Baczyńskiego
17.45 Muzyka - aud. M. Janoty
18.00 Niedziela z Radiem - aud. M. 
Janoty 20.00 Filharmonia radiowa
- aud. Z. Owińsklej
21.00 Dolnośląski ekspress sportowy-
aud. A. Ostrowskiego
21.30 Lekcja Języka angielskiego BBC
23.00 Czas na miłość - aud. Z. 
Owińsklej
PRZEDSIĘBIORSTWO
T - STAnC sp.z o.o.
ul.Chorzowska 44b
44-100 GLIWICE
OFERUJE
ZAINTERESOWANYM:
• mechanizmy zegarków
elektronicznych (werkl)
• dyskietki 5 1/4"
• kasety audio I video
w tym czyszczące
• taśmy samoprzylepne
• taśmy elektroizolacyjne
• plastry oraz folie
chirurgiczne
• notesy post-it
• szereg innych
atrakcyjnych towarów
firmy 3M-SC0TCH USA
TELEFON GLIWICE:
31-64-41 w. 277 31-76-57
TLX 036254
BIURO WROCŁAW
61-66-05
60r
BIURO
POŚREDNICTWA
HANDLU
W&W
87-72 Marktheidenfeld
Fahrgasse 3
BRD
i Również
KFZ
VL"VlV^VVlVLVlViVlVLVl-lVlt:j
HURTOWNIA
ELEKTROTECHNICZNA
HURTi DETAL
Wrocław - Nowy Dwór
ul.Krośnieńska 2
tel.57-84-75
Ogłoszenia drobne
[
USŁUGI
Zakład hydrauliczny, tel. 319-34 od
12 - 20.
74d
PRALK08ERWIS KAROLIK 21-51-
29.
92d
Piorę dywany, taplcerke 
podciśnieniowe, tel. 116-452.
Uwaga posiadacze 126pl Szybko.lta"-
nlo 1 solidnie, również w domu u 
klienta, diagnostyka silnika, naprawy
drobne i główne. Zgłoszenia - Jelenia
Góra tel.31-429.
Ssybkie przepisywanie prac na 
maszynie z pamięcią tel. 48-90-06.
Nowootwarta wypożyczalnia kaset
wideo "VTDEOHIT" zaprasza do Domu
Kultury "Kopernik" w Legnicy przy ul.
Oś Kartuska - codziennie w godz. 10 -
19.
Laboratorium obróbki filmów I 
powiększeń barwnych na mat. 
zachodnich, autoryzowane przez ORWO i FUJI
obróbka w maszynach japońskich 
najnowszej generacji.Wysoka Jakość. Za-
praszamy.BO-321. Wrocław. ul.
Żeromskiego 35. tel.22-33-19.
I SPRZEDAŻ 1
TV kolor Tanio. Neptun 515M tel.
67-21-76 po godz. 15.
Tanio, czterokomorówka „CHIRA-
NA". fortepian antyk. tel. 384-76
wew.26(9-15).
HOd
Dzlafta 33 ary pod sklep restaurację
lub Inną Inwestycję. Oleśnica. Polna 15.
Rak. I08d
Tanio sprzedam radio samochodowe
stereo „Wiraż"
[ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG
i „TURBO" s.j.
I PROWADZI SPRZEDAŻ
I UŻYWANYCH SAMOCHODÓW
I PRODUKCJI ZACHODNIEJ
■ Parking przy ul. Grabarskiej ( między Ruską a Mikołaja).
Wysyłkowa sprzedaż książek o 
tematyce orientalnej, ekologicznej, 
medycznej 1 alternatywnej. Spis tytułów po
otrzymaniu koperty ze znaczkiem.
Adam Nowakowski 54-137 Wrocław 16
skr.pocz. 1402
Sprzedam organy Yamaha PSS
580/CZ-350/89; reflektory, tłoki, 
pierścienie oraz Inne części do Mazdy 
.Wrocław, ul.Hoża 18.
KUPNO
Kuplę blachę "dziobka" przodu 
poloneza nowego typu, tel. 381-02.
Kuple działkę budowlaną w 
Wałbrzychu lub rozpoczętą budowę.Tel. W-ch.
73171.78799.
Kuplę pierwszy tom Hlatorll 
Powszechnej ( w dziesięciu tomach ).
Dla nieuleczalnie chorej osoby kuplę
na dogodnych warunkach ratalnych
używany magnetowid.Tel. Legnica 287-
32 (w godz. 11-12).
Kupię plakaty „Depeche Modę" teł.
25-10-52 wew.28 -
Kuplę wieżę TECHN1CS lub Jej ele-
menty.Wrocław. tel. 51-66-41.
MOTORYZACYJNE
Kupię pokrywę do łańcucha 
rozrządu oraz dwururkę do układu 
wydechowego do Łady 1200 ("Żlgull") tel.
61-09-67 po godz. 20
33d
Nr 49. 30X1-2X111990
DOI NO l A.SKI
PONIEDZIAŁEK
Franciszka, Ksawerego
PROGRAM 1
13.30 Spotkania z literaturą: J. Ch.
Andersen "Królowa śniegu.
14.05 Agroszkoła: Instalacje 
elektryczne silników I ciągników 
rolniczych
14.35 Jeżyk francuski (12)
15.05 Sezam - "Czas przyszły. - mag.
15,30 Uniwersytet nauzyclelskl - 
społeczeństwo wychowujące
15.55 Program dnia
16.00 Wiadomości
16.10 Vldeo-Top
16.20 "Luz. - pr. nastolatków
17.15 Teleexpresa
17.30 Kandydaci na Urząd Prezydenta
RP
18.00 "10 minut.
18.10 "Rodzina Kanderów. - serial TP
19.15 Dobranoc: "Przygody Bolka i 
Lolka.
10.30 Wiadomości
20.00 Kandydaci na Urząd Prezydenta
, RP
20.25 Teatr Telewizji: Zygmunt 
Krasiński Irydion., rei. J. Englert,
wyk. J. Frycz. J. Świderski.
J. Kryszak. M. Benoit
22.35 Wokół wyborów prezydenckich
co dalej?
23.05 Wiadomości wieczorne
23.25 Jeżyk niemiecki
PROGRAM 2
13.30 Powitanie
13.35 Przegląd prasy
13.45 Antena "Dwójki.
13.55 Uniwers. kursjez. ang.
14.00 CNN Headllne News
14.15 Magazyn piłkarski
15.00 Zbliżenia, czyli to Iowo o filmie
15.30 "SzuanL,- serial prod. fr.
16.30 Widziane z Gdańska
16.45 OJczyzna-polszczyzna -Jak 
imiona własne pospolitymi się stają
17.00 "097 - wydanie specjalne. -
"Szaszłyk, czyli Najrarodzki raz
Jeszcze.
17.55 Uniwers. kursjez. ang.
18.00 Fakty
18 30 Przegląd PKF
19 00 Sentymentalna podróż Wójcie
cha Pszoniaka
19 30 Jeżyk ang.
20.00 Auto-moto fan klub
20.30 "Seans filmowy.
21.15Auto-vldeo
21.30 Panorama dnia
21.45 Sport
21.55 "SzuanL.-serial prod fr
22.50 Eozmowy o cierpieniu
23.05 Studio Fokaal'89
0.05 CNN Headllne News
0.20 Uniwers. kursjez ang
WTOREK
Barbary, Jana
program i
8.00 Dzień dobry - poranny mag. 
rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Domowe przedszkole
9.35 Przyjemne z pożytecznym
0 55 "Dynastia. - serial prod. USA
12.00 Muzyka: Dźwięczące struny
12.30 Na legionowym szlaku
13.00 Chemia: Reakcje utlenianla-re-
dukcjl
13.30 Legendy polskie - złota kaczka
14.05 Agroszkoła: Układy napędowe
ciągników
14.35 "Królowie mórz. - "Wikingowie. -
film dok. TP
15.05 "Jedwabny szlalUB) - serial dok.
prod.jap.
15.55 Program dnia
16.00 Wiadomości
16.10 Vldeo-Top
16.20 Dla młodych widzów Tik-tak.
oraz film "Misia Yogl wyprawa
po skarby.
17.15 Teleexpress
17.30 Nowy początek - dyskusja nad
programem L. Wałęsy
18.00 '10 minut.
18.10 Film dok.
18.45 Teraz - tyg. gospodarczy
19.15 Dobranoc: "Bajki £zopa.
19.30 Wiadomości
20.00 Kandydaci na Urząd Prezydenta
RP
20.15 "Dynastia, - serial prod. USA
21.05 Trudne pytania - spotkania
dziennikarzy z kandydatami na
Urząd Prezydenta
22.15 "De OauUe - ciągłe wyzwanleJ3)
- dok. serial biograf, prod, fr.
23.10 Wiadomości wieczorne
23.30 Język francuski
PROGRAM 3 *
6.55 Powitanie
7.00 CNN Headllne News
7.15 Uniwers. kurs jęz. ang.
7.20 Mag. tel. śnlad.
8.00 Panorama dnia
8.10 "Ulica Sezamkowa.
9.10 "Santa Barbara.
10.00 CNN Headllne News
10.15 Mag tel. śnlad
11.00 "Burda.
11.15 "Pogarda. - film fab. prod. franc.
13.15 Program dnia
13.20 Przegląd prasy
13.30 Dookoła świata - "W Rumunii.
14.00 CNN Headllne News
14.15 Ekostres - mag. ekologiczny
14.45 Z wiatrem i pod wiatr - mag. 
żeglarski
15.00 AVakac)e Piętrowa i Wasleczkina
■ zwyczajne I 
nieprawdopodobnej! 1) - film prod. radź.
16.05 "Dwa ♦ 2.
16.30 Ewalda Gawlika śląskie 
malowanie
17.00 "National Oeographic. - 
"Poszukiwacz. - serial dok. prod. USA
17.55 Uniwers kurs Jęz. ang
18.00 Fakty
18.30 Modlitwa wieczorna z kopalni
"Wujek.
18.50 Bilans - pr. public.
19.30 Język angielski
20.00 "Siódemka, w "Dwójce. 
"Patrick Dupond przy pracy.
21.00 Wywiady Ireny Dziedzic
21.30 Panorama dnia
21.45 Sport
21.55 "Pogarda. - film fab. prod. fr.
(1963: 99 min.), rei Jean-Louis
Oodard. wyk. Michel Plccoll.
Brlgltte Bardot
23 35 Teatr, czyli świat. - rozmowa
z Danielem Olbrychsklm
0.05 CNN Headllne News
0.20 Uniwers. kurs Jęz ang.
ŚRODA
Saby, Kryspina
program i
7.40 Express gospodarczy
8.00 Dzień dobry - poranny mag. 
rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Domowe przedszkole
9.35 "W upalny dzień. - film fab. prod.
ang.
12.00 Kryptonim "Klio. - dobry 
gospodarz
12.30 Sylwetki historyczne: "Bohater
z poetyckim aktem zgonu.
13.00 Ołowiek i środowisko - 
rolnictwo ekologiczne
13.30 Spotkania z literaturą: Jan 
Kochanowski "Odprawa posłów
greckich,
14.05 Agroszkoła: Układy jezdne I 
kierownicze w ciągnikach 
rolniczych
14.35 Ekonomika dla rolnika
14.45 Chemia bez tajemnic
15.00 Język niemiecki
15.30 Uniwersytet nauczycielski: 
Polska emigracja - Polonia I 
emigracja w literaturze pięknej
15.55 Program dnia
18.00 Wiadomości popołudniowe
16.10Vldeo-Top
18.20 Kino nastolatków: "Karino.
18.45 Dla młodych widzów: "Sami
0 sobie.
17.10 Magro magazyn
17.15 Telcexpress
17.30 Kandydaci na Urząd Prezydenta
RP
17.40 System public 
międzynarodowa
18.10 Klinika zdrowego człowieka
18.30 Sprawa dla reportera
19.15 Dobranoc: "Wodnik Szuwarek
1 Jego staw.
19.30 Wiadomości
20.05 "W upalny dzień. - film fab.
prod. ang. (1988: 107 min.), reż.
Chrlstopner Morchan. wyk.:
Peggy Ashcroft. Michael Gamb-
onTPatricia Hodge
21.55 Pr. public.
22.55 Wiadomości wieczorne
23.15 Język angielski
PROGRAM 2
6.55 Powitanie
7.00 CNN Headllne News
7.15 Uniwers. kurs Jęz. ang.
7.20 Mag. tel. śnlad.
8.00 Panorama dnia
8.10 "Ulica Sezamkowa.
9.10 "SanU Barbara.
10.00 CNN Headllne News
10.15 Mag. tel. śnlad.
11.00 "Burda.
11.15 Xóry słońcaJ4-ost.) - serial
prod. austral.
12.15 Odzie są taśmy z tamtych lat -
suplement
13.15 "W ojczyźnie corridy. - pr. 
public.
13.40 Express gospodarczy
14.00 CNN Headllne News
14.15 Program dnia
14.20 "Przed Bogiem i historią, 
prezydentów II Rzeczypospolitej
wspomina Janusz Pajewski
14.50 "Wakacje Piętrowa i Wasleczkina
zwyczajne I nieprawdopodobne.
(2) - film prod. radź.
18.00 Kontakt TV - w kontakcie ze
światem
17.00 "Przychodnia wszelkich 
dolegliwości. - serial prod. aystral.
17.55 Uniwers. kurs jęz. ang.
18.00 Fakty
18.30 "M. A. S. H._ - serial prod. USA
19.00 Magazyn 102 - Mira Hamerraesb
19.30 Język francuski
20.00 Wrocław na antenie "Dwójki.
21.00 Ze wszystkich stron: "Nienawiść
za nienawiśćJ1) - rep. z ZSRR
21.30 Panorama dnia
21.45 Sport
21.55 "W labiryncie. - serial TP
22.25 Telewizja nocą
23.10 Walne pytania - Andrzej 
Szczypiorski
23.25 CNN Headkllne News
23.40 Uniwers. kursjez. ang.
CZWARTEK
Mikołaja, Jaremy
program i
8.00 Dzień dobry mag. rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
0.10 Sto lat mag. ubezpieczeń 
społecznych
9.20 Domowe przedszkole
9.45 "Ulice San Franciscoj(13-ost.)
10.35 To się może przydać
12.00 "Szalone pojazdy. - film dok.
12.30 "Skarby ciemnolicej madon-
nyJ2) - film dok.
13.00 Fizyka: Siły w polu 
magnetycznym
13.30 Spotkania z literaturą: Juliusz
Słowacki - człowiek i twórca
14.05 Agroszkoła: Typy użytkowe 1 
rasy koni
14.30 Przez lądy I morza - oaza wśród
lądów
15.05 Kim być - pr. dla maturzystów
15.30 Uniwersytet nauczycielski -
szkoła w naszych rękach
15.55 Program dnia
16.00 Wiadomości popołudniowe
16.10Vldeo-Top
16.20 "Kwant. 1 fUra "Szaleńcza jazda.
17.15 Teleexpres
17.30 Spojrzenia" "Litwa - gra na serio.
18.00 Pr. dok.
18.50 Mag katolicki
19.15 Dobranoc: "Mrówka I mrówko-
Jad.
19.30 Wiadomości
20.00 Kandydaci na Urząd Prezydenta
RP
20.25 "Ulice San FrandscoJ13-ost.)
21.20 Pegaz
21.50 Pr. public.
22.50 Wiadomości
23.10 Język angielski
PROGRAM2
6.55 Powitanie
7.00 CNN Headllne News
7.15 Uniwers. kurs Jęz. ang.
7.20 Mag. tel. śnlad.
8.00 Panorama dnia
8.10 "Ulica Sezamkowa.
9.10 "Santa Barbara,
10.00 CNN Headllne News
10.15 Mag. tel. śnlad.
11.15 "Wilcza góra. - film fab. prod.
czechosł.
17.45 "Choinka u wuja Sama. - rep.
17.55 Uniwers. kurs Jęz. ang.
18.00 Fakty
18.30 "Cudowne lata. - serial USA
19.00 Reportaż
19.30 Język niemiecki
20.00 Kxpreas reporterów
20.15 Hewelacja miesiąca- Olaccomo
Puccini "Dziewczyna z za-
chodujlakt I). rei. fchn Vernon.
wyk.: Carol Neblett. Placido 
Domingo. Silvano Carolll. Francis
Egerton oraz orkiestra Covent
Oarden w Londynie p/d Nello
Santi
21.30 Panorama dnia
21.45 "Dziewczyna z zachodu, (akt II
I Ul)
23.25 "Rozmowy z Miłoszem.
23.40 CNN Headllne News
23.55 Uniwers kurs Jęz. ang.
12.45 Prodram dnia
12.50 Przegląd prasy
13.00 Wrocław na antenie "Dwójki.
14.00 CNN Headllne News
14.15 Publicystyka
14.55 "Polana bajek. - film fab. Drod.
16.00 Magazyn kra Jow nadbałtyckich
17 00 "Potkniecie. - film fab. radź.
Samochód .Mercedes 240 D" 1980
r.Przebleg 80.000 kra. Cena 8.300
D.M.. ponieważ nie stać mnie na 
ubezpieczenie. Tcl.525-17 Jelenia Oóra.
Sprzedam prawy reflektor do .Audl-
80" oraz lek na serce produkcji KFN -
BOKFT RETARD 40 Wrocław ul. Po-
tlebnl 14 m 3.
| LOKALF I
Malśeństwo studenckie wynajmie
mieszkanie lub nlekrępujący pokój
tel 311-87.
Zamlealę mieszkanie komfortowe z
telefonem 38 m. kw w rejonie pl.Orun-
waldzklego na większe, tel.22-80-08.
r
1 KKARSKIE I
Ginekolog ul Olszewskiego 21 
(przychodnia) tel 48-30-81. poniedziałek I
czwartek godz. 17.
c
ROŻNE
Szukam świadków pracy 
przymusowej w Mltteldeuutche Motoren Werke w
Taucha bel Lrlpzlg 1942 - 44 rok. 
potem Klrschau Isergrhirge rok 1945
"Dtagosc życia Program oparty na
długoletnich badaniach naukowych.
Atari xl/xe zadając szereg pytań oblicza
długość twojego żyda. Program + kase-
18 + przesyłka - 19.500 zł. Tomasz No-
«"* Sadków 23. 55-080 Kąty
Wrocławskie".
Produkuje: linia 20 cm. Unia 30 cm.
ekierka 35 st.. kątomierz.torby "rekla-
mówkT.E. Szczepański, ul. Słoneczna
5. 58- 150 Strzegom, tel.55-06-77.
Komis budowlany Psary ul. Nowa 8
tel.25-32-60.
Kochany Zdzlchul Z okazji Imienin
składam Cl życzeń wianek, niech Cl się
uśmiecha wieczór i poranek, to o czym
marzysz, by się spełniło, a to co 
kochasz, by Twoje było - Elżbieta.
Kochany Misiu! Wszystkiego, co się
szczęściem zwie. tyczy Cl zawsze 
pamiętająca Myszka.
Paa Józef Czuk Strzegom 
ul.Kwiatowa 4/5. Życzymy Cl. żebyś Jut na 
zawsze został z nami - łona Bożena I mała
Ola.
Katarzynie Dominice Zamkotowlcz.
aby jak najszybciej wyzdrowiała 1 
wróciła do szkoły - życzy Ewa Kuś.
Siostrse Malgonl. szwagrowi 
Mirkowi serdeczne podziękowania za 
Przemka składa wujek Mikołaj.
Życzę ludziom żyjącym w poczuciu
krzywdy w sytuacjach takich Jak moja.
zęby Redakcja pomagała w miarę 
możliwości, z braku Zw Zaw. nie ma do
kogo zwrócić się o poradę prawną.
SPRZFDA7 HURTOWA
BOMBEK
I OZDÓB CHOINKOWYCH
POSIADAMY
DUŻY ASORTYMENT,
C KNY ATRAKCY.INK
Wrocław, tel.44-72-38
ZAPRASZAMY
"THANG LONG"
BIURO HANDLU
ZAGRANICZNEGO
OFERUJE SPRZEDAŻ
HURTOWĄ TOWARÓW
POCHODZĄCYCH
Z KRAJÓW AZJATYCKICH
♦ dzież, biżuterię,
pamiqtki, zabawki,
kadzidła
+ piorą chińskie,
długopisy chińskie,
wkłady do długopisów
ZAPRASZAMY do sklepu przy
u/.Kras/risWego 13
(Restauracja Wietnamska)
od li—18 oprócz niedzieli
tel.44-58-85.
Uwaga: producenci, 
handlowcy, hurtownicy, 
właściciel* tklopówlll
W dniach
7, 8 grudnia 1990 r.
w HOTELU SUDETY
w Szklarskiej Porębie,
ul. Krasickiego 10,
tel. 17-22-25,17-27-36
organizowana
jest regionalna giełda
opakowań z papieru
i tworzyw sztucznych.
Wmzy*ticicH mednteremo-
toanych. zapraszamy w 
godzinach B.OO-1B.OO.
Zapamiętaj - tylko 2 dni I
Plerwajca tego typu giełda
w Polsce renomowanych
firm niemieckich Ommer,
fłollnfer.
74r
Festiwal Wizualnych
Realizacji
Okołomuzycznych
3-9.12.1990 Wrocław
Souncl Basis Visual
Art FesUval
3 grudzień 1P90 r
OTWARCIE FUoTIWALU MUZEUM
NARODOWE godz 17 00 Pokazy video
video instalacje muzyczne, koncert
Harmonia viva. wystawa grafiki kora
pu terowej
GALERIA ul Klełbasnkza
20.00 Pokazy nocne Paraleles Kino
Leningrad
A grudnia
MLTZEUsl NARODOWE
Instalacje, wystawy
12 OO Pokazy edukacyjne
15 00 Pokaz konkursowy (1)
MUZEUM ARCHTTEKTURT
18 00 Monte Video - Amsterdam
20.00 Video art potoki
2O.30 Manddboot
Vktoomemorien
tideoinsiajacja muzyczna
MESIAS MAJOUACHCA
(RFN. Ekwador)
wystawa grupy .. Trzecie Oko
MALT SALON BWA ul Świdnicka
1 Telewizyjne Warsztaty Animacji
Komputerowej w godz. 15 00-18 00
GALERIA ul Klełbasnkza
21.00 Pokazy nocne
YACHT FILM (Polska)
24.00 Lynn Hershman
0 grudnia
MUZEUM NARODOWE
Instalacje, wystawy
12.00 Pokazy edukacyjne
15.00 Pokaz konkursowy (11)
MUZEUM ARCHITEKTURY
18.00 Terry Fiajcton (Londyn)
20 00 Video Art Międzynarodowy
20 30 Mandelbcoc - Vldeomeroorien-
vldeoinatalacJa muzyczna
Mealas Maiguashca
Wystawa grupy ..Trzecie Oko"
MALT SALON BWA ul. Świdnicka
1 Telewizyjne Warsztaty Animacji
Komputerowej w godz. 15.00-18 00
GALERIA ul Klełbasnicza
21.00Vkteoryty
23.00 Totentanz - cykl filmowy Ml
chael Brynntrup (KFN)
S_gn>SBH.
MUZEUM NARODOWE
12 .OOPokazy edukacyjne
15 00 Pokaz konkursowy (III)
MUZEUM ARCHTTEKTURT
18O0 ..Vldeoperlbrnianae' Jóeefa
RobakownkJego - YTSTA - video autorek
kanadyjskich
20 00 Taka Umura (Japonia) Ll>e
ra/Rzepecki/Rylka prezentacja Jo
lanty Ciesielskiej
MALT SALON BWA ul świdnicka
I Telewizyjne Warsztaty Animacji
Komputerowej - wstęp dla publiczności
w godz 1500-1800
GALERIA ul KieJbasnicza
Pokazy nocne Improwizacje od
godz. 21.00
Ciąg dolny ta tydzień
10
I
Nr 49. 30X1-2X111990
DOLNOŚLĄSKI
INFORMATOR
CERAMIKI "Nie Tylko My. u. Kiełbas-
nlcza 5 - wystawa prac dypl. studentów
PWSSP we Wrocławiu, g. 11 - 17.
WROCŁAW
POGOTOWIA
Ratunkowe 999. 355-55 I 25-38-69
(Psie Pole). 22-7CM4 (Śródmieście). 61-
06-31 (Krzyki). 55-66-40 (Stare 
Miasto). 51-30-17 (Fabryczna), policyjne
997. straż pożarna 998. sieci cieplnej
347-61. wod-kan. 994. drogowe
PZMot. (od 7 do 22. w wolne soboty od
7 do 15) 981. 21-61-86. drogowe
MZUIM (od 7 do 12) 55-45-94. 
dźwigowe (całą dobę) 44-10-22. sygnalizacji
1 oznakowania ulic (od 6 do 22) 67-49-
25. wod- kan. mieszkaniowe 48-53-14
(w dni robocze od 14. w dni wolne od
pracy całą dobę), policji rzecznej 22-41-
04. Żandarmerii Wojskowej 44-18-51.
gazowe 992. elektryczne 48-65-11.
energetyczne (całą dobę) 22-10-81.
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Biuro informacji 911. biuro 
numerów 913. zgłaszanie uszkodzeń 
aparatów wrzutowych 346-23. sanepid 22-
3O-40. Weterynaryjna Klinika 
Położnicza 21-05-05. pośrednictwo pracy 959.
Miejska Straż Porządkowa 44-52-72.
PIH 44-20-30. schronisko dla zwierząt
61-54-40 (całą dobę), telefon zaufania
anonimowych alkoholików (czynny od
18.30 do 21.30 oprócz sobót i niedziel)
21-84-03. Miejska Służba 
Dyspozytorska 44-71-44 (całą dobę), telefon 
zaufania 22-17- 17. bezpłatne porady
prawne oraz telefon zaufania dla matek
ciężarnych 1 samotnych 370-69 (ul.
Kuźnicza 11/13. pon.. czw.. g. 17-19).
telefon zaufania uczennicy 1 ucznia
370-69 (pon.. czw.. g. 17-19). poradnia
językowa 40-26-66 (od 13 do 15). 
.Monar" 21-05-52 (od pon. do pt. w g. 11-
13). wrocławska grupa rozminowania
terenu 60-33-30.
Biuro Interwencji Senatu 44-70-37
w. 240. Biuro Poselsko- Senatorskie
OKP 55-66-19. Wrocławski Komitet O-
bywateiski 55- 66-19.
Informacje: służby zdrowia 55-50-
83. o lekach 344-37. o AIDS 958. PKP
360-31 do 35. o rozkładach jazdy PKP
933 do 935. PKS 385-22. 44-79-37.
JLotu" 390-31. .Orbisu" 387-45. MPK
343-45. turystyczna 44-31-11. 
usługowa 44 40-04. paszportowa 955.
OSTRE DYŻURY SZPITALI
CHIRURGIA n Klinika Chirurgii AM
(ul. SklodowskleJ-Curle 88). Klinika
Chirurgii Urazowej (ul. Traugutta 57):
sob. Szpital im. Rydygiera (ul. 
Rydygiera 22): niedz. Szpital im. Marciniaka (ul.
Traugutta).
OKULISTYKA Oddz. Oczny Szpitala
Im. Babińskiego (pi. 1 Maja 8) - pt..
niedz.: sob. Klinika Okulistyczna AM
(ul. Chałubińskiego 2a).
LARYNOOLOOIA Oddz. Laryngolog.
Szpitala im. Babińskiego: sob. Oddz.
Laryngolog. Szpitala 40-iecia (ul. 
Kamieńskiego 73a); niedz. Klinika 
Laryngolog, (ul. Chałubińskiego 2).
NEUROLOGIA Oddz. Neurolog. 
Szpitala im. Babińskiego: sob. Oddz. 
Neurolog. Szpitala Im. Marciniaka: niedz. 
Klinika Neurologiczna AM (ul. Traugutta
116).
CHIRURGIA NACZYNIOWA Klinika
Chirurgii Naczyniowej AM (ul. 
Poniatowskiego 2) - pt.. niedz.: sob. Oddz.
Chirurg. Szpitala 40-lecia.
CHIRURGIA DZIECIĘCA Szpital lra.
Marciniaka - pt.. niedz.: sos. Klinika
Chirurgii Dziecięcej (ul. SklodowskleJ-
Curle 50).
APTEKI
NOCNE pi. Kościuszki 17. pi. 1 Maja
7a. ul. Traugutta 121. ul. Hutnicza 50.
Ponadto w sob. i niedz. wg. 9-21 
dyżurują: ul. Piaskowa 11. ul. Nowowiejska
56. ul. Zaporoska 81.
KINA
LWÓW ul. Przodowników Pracy 15 -
.Martwa cisza". USA. 15 1.. g. 10. 16.
20.15. .Turner i Hooch". USA. 15
1.. g. 12. 14. .Pożegnanie jesieni", pol..
15 1.. g. 18. bilety 10000-7000: sob.
bz.: niedz. .Turner 1 Hooch". g. 10. 12.
14. 20.15. .Pożegnanie Jesieni", g. 16.
18. bilety 8000-6000.
WARSZAWA ul. Świerczewskiego 64
- .1 kto to mówi". USA. 15 1.. g. 10. 12.
14. 16. 18: .Upiór w operze". USA. 18
I., g. 20: sob.. niedz. bz.: bilety 8000-
6000.
ŚLĄSK ul. Świerczewskiego 67 -
niedz. .Martwa cisza". USA. 151.. g. 15.
17: 19: bilety 10000-8000.
MOZAIKA ul. Branlborska 59 -
.Krwawy sport". USA. 15 1.. g. 17. 19:
sob. bz.: niedz. .Narzeczona księcia",
bułg.. b/o. g. 15. .Krwawy sport",
g. 17. 19: bilety 4000-3000.
OKF STUDIO ul. Popowicka 28 -
.Czarny orzeł". USA. 15 1.. g. 15.30.
.Gcod morning Vletnam". USA. 15
l..g. 17.30. Juli metal Jacket". USA. 18
1.. g. 19.30: sob. .Stalowy świt". USA.
12 1.. g. 13.30. .Czarny orzeł", g. 15.30.
.Good morning Yletnam". g. 17.30.
.Fuli metal jacket". g. 19.30: niedz. bz.:
bilety 3000-2000; VIDEO .Rycerze 
nocy". USA. 12 1.. g. 16. .Wielki luzak".
USA. 15 1., g. 18. .Bolero". USA. 18
I., g. 19.45: bilety 2000-1500; sob. JBył
sobie pociąg". USA. 12 1.. g. 14.15. 
.Rycerze nocy", g. 16. .Wielki luzak", g. 18.
.Bolero", g. 19.45: niedz. bz.: bilety
2000-1000.
OGNISKO skwer Obrońców Helu 1 -
.Weekend u Bernlego". USA. 12
L. g. 17: .Heli Camp". USA. 181.. g. 19:
sob. .Weekend u Bernlego". g. 16. .Heli
Camp". g. 18: niedz. bz.: bilety 5000-
2500
LALKA ul. Prusa 32 - .Kobieta
w czerwieni". USA. 15 1.. g. 16. 18, 20;
sob.. niedz. bz.: bilety 10000-7000.
PIONIER ul. Jedności Narodowej 71
- .Predator". USA. 15 1.. g. 17:
„F/X". USA. 18 1.. g. 19: sob.. niedz.
bz.; bilety 4500.
PAFAWAG ul. Chociebuska 2 - 
.Uciekinierzy", fr.. 12 I., g. 17. _ŻyJ I pozwól
umrzeć". USA. 151.. g. 19; sob.. 
Uciekinierzy., g. 15. 17. "Żyj i pozwól 
umrzeć., g. 19: niedz. bz.: bilety 4000-
3000.
KLUB DZIENNIKARZA ul. Świdnicka
39 - "Sanchez 1 jego dzieci..
meks./USA. 151.. g. 16. "Nienormalni,
(pokazprasowy), pol.. 121..g. lS.TDały
ten zgiełk.. USA. 15 1.. sob. "Przygody
barona Munchausena.. fr..
b/o. g. 14.30 (bilety 2000-1000). "San-
ches i Jego dzieci., g. 16. "Nienormalni,
(pokaz prasowy), g. 18. "Cały ten 
zgiełk., g. 20: bilety 4000-2000.
POLONIA ul. Żeromskiego 53 - "Nic
nie widziałem, nic nie słyszałem.. USA.
12 1.. g. 16.30: "Pracująca dziewczyna..
USA. 151., g. 18.30: sob.. niedz. bz.: 
bilety 6000-5000.
DWORCOWE Dworzec Gł. PKP - 
"Linia śmierci., ang. 181..g. 8. 10. 12. 14.
16.18.20.-22.24: sob. bz.: niedz. g. 12.
14. 16. 18. 20. 22. 24: bilety 4000.
OKO ul. Pretlicza - "Parszywe 
dranie.. USA. 15 1.. g. 16. ^Człowiek z 
blizną.. USA. 18 1.. g. 18: sob. bz.: niedz.
"Ciuchcia, (poranek), pol., g. 11. 
"Parszywe dranie., g. 16. "Człowiek z 
blizną., g. 18: bilety 3000-2500.
TEATRY
OPERETKA ul. Świerczewskiego 67 -
"Pani Prezesowa.. g. 19: sob. bz.: niedz.
g. 11: bilety 5000-2800.
OTO KALAMBUR ul. Kuźnicza 29a -
sob. "Piosenki z Trójkąta Bermudzkle-
go„ g. 19 (w kawiarni): niedz. bz.
WSPÓŁCZESNY ul. Rzeżnlcza 12 -
niedz. "Komuno wróć. ("Piwnica pod
Baranami, z Krakowa).
POLSKI ul. Zapolskiej 3 - "Bambu-
ko.. g. 10: sob.. niedz. g. 16; bilety
5000-2500
KAMERALNY ul. Świdnicka 28 -
"Biesiada u hr. Kotłubaj.. g. 17.30:
sob.. niedz. g. 19: bilety 10000-4500.
LALEK pi. Teatralny 4 - "Szewczyk
Dratewka., g. 10. bilety 2000: sob.
g. 11 (spektakl zamknięty): niedz.
g. 11. bilety 2500.
WYSTAWY
MUZEUM NARODOWE pi. Powst. W-
wy 5 - g. 10-16: sob.. niedz. bz.: bilety
3000-1500.
MUZEUM ARCHITEKTURY ul. 
Bernardyńska 5 - "Narodowe wątki w 
architekturze polskiej początku XX
w... g. 10- 15.30: sob. 10- 16: niedz.
10- 17: bilety 1000/500.
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE ul.
Kanonia 12-g. 10-15: sob.. niedz. bz.:
wstęp wolny.
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE ul.
Kazimierza Wik. 34 - "Świt kultury
ludzkiej.. "Człowiek minionego 
tysiąclecia., g.9- 16: sob.. niedz. 10-17: bilety
2000/1000 (niedz. bezpłat.)
MUZEUM POCZTY I 
TELEKOMUNIKACJI ul. Krasińskiego 1 - "Historia
poczty Wrocławia do roku 1950., "Znaki
pocztowe miasta Szczecina., g. 10-15:
sob. bz.: bilety 500/300: niedz. 11-14.
wstęp wolny.
MUZEUM HISTORYCZNE Rynek-
Ratusz -%. 10 - 16; sob. 11-17; niedz.
10 - 18; bilety 1000/700.
ARSENAŁ Cieszyńskiego 9 - "Rok
1920.. "Pamiątki z kresów 
wschodnich.. "Odznaki I odznaczenia 
obrońców Lwowa., g. 10 - 16; sob. 11-17;
niedz. 10 - 18: bilety 1000/700.
MUZEUM SZTUKI MEDALIERSKIEJ
Rynek 6 - "Współczesne medalierstwo
europejskie., g. 11 -18; sob.. niedz. bz.:
bilety 800/400.
MUZEUM PRZYRODNICZE ul.
H. Sienkiewicza 21 - "Świat zwierząt.,
g. 10 - 15. sob. 10-18: niedz. 10 - 18:
bilety 800/500.
GALERIE
AWANGARDA ul. Wita Stwosza 32 -
rzeźba Mirosława Struslka. Instalacje,
(prace studentów wrocł. PWSSP). g. 11
-17: bilety 500/300.
TKACTWA "lOtfTAK. ul. Stare Jatki
19 - wystawa tkaniny Gertraude Seldel
(Niemcy): g. 11-17.
JELENIA GÓRA
POGOTOWIA
Ratunkowe 999 (Jelenia Góra. 
Lubań. Bolesławiec. Kamienna Góra. 
Zgorzelec). 25-70 (Bolesławiec). 22-22
(Zgorzelec), reanimacja 39-23 
(Bolesławiec), ratunkowe kolejowe 251-11 
(Jelenia Góra), policyjne 997 (Jelenia 
Góra. Lubań. Bolesławiec. Kamienna 
Góra. Zgorzelec), straż pożarna 998 
(Jelenia Góra. Lubań. Bolesławiec.
Kamienna Góra. Zgorzelec), gazowe
510-50 (Jelenia Góra), energetyczne
991 (Jelenia Góra. Bolesławiec). 993
(Lubań). 27-25 (Lubawka). 31-12
(Ptaszków). 25-48 (Zgorzelec), sieci
elektryczne 26-80 (Jelenia Góra), 
cieplne 993 (Bolesławiec. Zgorzelec), 
drogowe 981 (Bolesławiec. Zgorzelec), 
wodociągowe 994 (Bolesławiec). OOPR
986 (Jelenia Góra), młodzieżowy telefon
zaufania 988 (Jelenia Góra. pon.-pt.
w godz. 16-20).
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Biuro numerów913. Informacje: PKP
269-36. PKS 248-15. paszportowa 955.
celna 234-85. o numerach 
kierunkowych 950.
APTEKI
JELENIA GÓRA ul. 1 Maja. tel. 23-
347: BOLESŁAWIEC ul. Kubika, tel.
26-28. KAMIENNA GÓRA ul. 
Świerczewskiego, tel. 31-92: LUBAŃ ul. 
Łokietka, tel. 31-40: ZGORZELEC ul.
Warszawska 26-96.
OSTRE DYŻURY SZPITALI
Całodobowe dyżury pełnią: JELENIA
GÓRA -dyżur chirurgiczny pełni szpital
w Jeleniej Górze. tel. 240-16. sob. 
szpital w Cieplicach, tel. 510-25. niedz.
szpital w Bukowcu, tel. 18- 22-21: 
dyżury Internlst. pełnią wszystkie szpitale
zgodnie z rejonizacją; BOLESŁAWIEC -
w g. 18-7 (pogotowie chirurg.) Szpital
Miejski ul. Jeleniogórska 4. tel. 36-86.
36-87. Wojewódzki Szpital Chorób
Układu Nerwowego, tel. 32-01: LUBAŃ
- Szpital ul. Dymitrowa 4. tel. 20-52.
stacja dializ 38-65: KAMIENNA GÓRA -
Szpital Obwodowy ul. Bohaterów Getta
10. tel. 30-41; ZGORZELEC - Szpital
Rejonowy ul. Lubańska 11. tel. 50-51,
ul. Nadbrzeżna 5. tel. 24-37 (oddz. 
zakaźny).
GABINETY ZABIEGOWE
Ul. 15 grudnia I ul. .Różyckiego
w godz. 8-19.
POGOTOWIE RATUNKOWE ul. 
Wojska Polskiego 21 (Jelenia Oóra). ul. 
Dymitrowa 4a (Lubań), ul. Bohaterów
Getta 4 (Kamienna Góra): ul. Lubańska
11 (Zgorzelec): stomatolog dla 
wczasowiczów I turystów w godz. 8-15 (Jelenia
Góra).
KINA
MARYSIEŃKA "Stary gringo.. USA.
15 1.. g. 16. 18. 20. bilety 6000-5000;
LOT "Korczak., pol.. 121..g. 16.18.20:
ODK KLAPS "Honor Prizzlch.. g- 18:
BOLESŁAWIEC-FORUM "Tango
I Cash.. USA. 181.: ORZEŁ "Powrót 
wilczycy., pol.. 12 1.. g. 17: KAMIENNA
GORA-SZAROTKA "Niekończąca się
opowieść.. RFN. b/o. "Gliniarz do 
wynajęcia.. USA. 15 1.: LUBAŃ-WAWEL
".Klejnot Nilu". USA. 15 1.
Jeleniogórski WDK - .Andrzejki" dla
dorosłych, występ kabaretu .Paka".
Jeleniogórski MDK - „Andrzejki",
g. 16.
Zgorzelecki MDK - .Andrzejki", g. 18
(dla młodzieży, w kawiarni), g. 20 (dla
dorosłych, w hallu).
LEGNICA
POGOTOWIA
Ratunkowe 999. straży pożarnej
998. policyjne 997, gazowe 992. wod.-
kan. 994. energetyczne 991 (Legnica.
Lubin). 33- 27-50 (Głogów), sieci 
cieplnej 290-71 993 (Lubin). 33-48-69 
(Głogów), dźwigowe 214-26. 44-30-^)7 
(Lubin). 33-36-48 (Głogów), telefon 
zaufania 998. 44-11-11 (Lubin). 33-11-55
(Głogów), telefon zaufania abstynenta
33-81-98 (Głogów, codziennie w g. 17-
19).
SZPITALE
Całodobowe dyżury pełnią szpitale
w Chojnowie, ul. Nowotki 20. w 
Głogowie, ul. Kościuszki 15. w Jaworze, ul.
Szpitalna 2. w Lubinie szpitale przy ul.
Bema 5. Łokietka 3. 
SklodowskleJ-Curle 64 (w parzyste dni ostry dyżur pełni
oddz. laryngologiczny, w sob. dyżur
pełni oddz. okulist.). w Złotoryi, ul. 
Hoża 11. w Legnicy: glnekolog.-położniczy
ul. Jaworzyńska 151, pediatryczny ul.
Poselska 14. oddz. wewn. ul. Reymonta
19 (dziś i w niedz. ostry dyżur pełni
oddz. okulist.), oddz. zakaźne ul. 
Nowotki 37 (w dni nieparzyste ostry dyżur
pełni oddz. laryngolog.), ostry dyżur
chirurgiczny pełni Szpital 
Specjalistyczny ul. Murarska 5.
APTEKI
LEGNICA ul. Nowotki 33. tel. 238-
54, sob.. niedz. ul. Galińskiego 16. tel.
246-16: LUBIN ul. Armii Czerwonej 35.
tel. 44-40-26; GŁOGÓW pi. Tysiąclecia
7. tel. 33-30-93.
KINA
LEGN1CA-OGNISKO .Emanuelle W,
fr.. 181.. sob. bz.. niedz. .Ucieczka z 
kina Wolność", pol.. 15 1.: PIAST JRara-
bo". USA. 18 1.. sob.. niedz. bz.: GŁO-
GÓW-JUBILAT .WUlow". USA.
121.. .Ludzie koty". USA. 18 1.. sob.,
niedz. bz.: LUBIN- MUZA .Powrót 
wilczycy", pol. 151.. sob.. niedz. .Marcowe
migdały", pol.. 15 1.: POLONIA sob.,
niedz. .Turner 1 Hooch". USA. 151.
DRAMATYCZNY - .Zemsta", g. 12.
.Coś by się chciało" (kabaret .Stara 
Żaba", scena kameralna), g. 19; sob.
.Klub", g. 18: niedz. .Klub", g. 18. 
program kabaretowy, g. 20 (scena 
kameralna).
Głogowski MOK - .Andrzejki", g. 19.
Złotoryjskl OK - .Andrzejki", g. 19.
Lubiński MDK - sob. - giełda 
piosenki turystycznej szkół podstawowych,
g. 10.
Legnicki DH - sob. pokaz rybek
akwariowych, g. 10.
Legnicki MDK-w sob. finał woj. 
konkursu czytelniczego „Adam Mickiewicz
- wielki syn I wieszcz narodu 
polskiego", g. 11. W przerwie - .Hajże na 
Soplicę", wykład prof. dra hab. Bogdana 
Zakrzewskiego.
WAŁBRZYCH
POGOTOWIA
Ratunkowe 999 (Wałbrzych. 
Dzierżoniów. Świdnica). 09 (Kłodzko), policyjne
997 (Wałbrzych. Dzierżoniów. 
Świdnica). 07 (Kłodzko), straż pożarna 998
(Wałbrzych. Dzierżoniów. Świdnica). 08
(Kłodzko), energetyczne 991 
(Wałbrzych. Dzierżoniów. Świdnica). 21-05
(Kłodzko), gazowe 992 (Wałbrzych. 
Świdnica). 31-39-45 (Dzierżoniów), 
wodociągowe 994 (Wałbrzych. Świdnica). 31-
40-38 (Dzierżoniów), drogowe 981. 984
(Wałbrzych). 52-44-67 (Świdnica).
WAŻNIEJSZE TELEFONY
PKP 743-33 (Wałbrzych). 31-51-77
(Dzierżoniów), 34-72 (Kłodzko). 52-10-
76 (Świdnica). PKS 222-27 
(Wałbrzych). 31- 29-41 (Dzierżoniów). 32-
80 (Kłodzko). 52-10-85 (Świdnica),
zgłaszanie przypadków 
zanieczyszczenia środowiska 243-50. informacja 
turystyczna 235-64 (Orbis). 240-52
(PTTK), celna 789-49. biuro numerów
913. sanepid 260-54. lecznica dla 
zwierząt 787-38 (Wałbrzych). 31-25-25
(Dzierżoniów). 36-63 (Kłodzko). 52-15-
50 (Świdnica).
OSTRE DYŻURY SZPITALI
DYŻUR CHIRURGICZNY Szpital
Miejski nr 2. ul. Batorego 4 (Wałbrzych).
Szpital ul. Cicha 4 (Dzierżoniów). 
Szpital Miejski ul. Westerplatte 24. Szpital
ul. Wojska Polskiego 2 (Świdnica).
ODDZ. WEWNĘTRZNE Szpital 
Miejski ul. Batorego 4 (Wałbrzych), szpitale
wg rejonizacji (Dzierżoniów).
GINEKOLOG.-POŁOŻN1CZY Szpital
nr 1, ul. Paderewskiego 10 oraz oddz.
dziecięcy Szpitala nr 3. ul. Moniuszki
110.
DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ ul.
B. Chrobrego. Internistyczna w godz.
16-7, stomatologiczna w godz. 19-7.
POMOC WIECZOROWA DLA 
DOROSŁYCH Przychodnia Rejonowa nr 3
na Piaskowej Górze, w godz. 16-20.
POMOC WENEROLOGICZNA I 
PORADNICTWO AIDS Przychodnia 
Rejonowa, ul. Główna 4. w godz. 17-7.
DORAŹNA POMOC OKULISTYCZNA
Od godz. 16 do rana w Oddz. 
Okulistycznym Szpitala przy ul. Batorego 4.
APTEKI
WAŁBRZYCH ul. Armii Czerwonej
33. sob. ul. Dmowskiego 2 (dzienny), ul.
Lenina 100 (nocny), niedz. ul. Lenina
100 (dzienny), ul. Główna 7 (nocny):
DZIERŻONIÓW Rynek: KŁODZKO ul.
Czeska 15: ŚWIDNICA ul. Nowotki 45.
KINA
WAŁBRZYCH-OÓRNIK jCudowny
kwiat", radź., b/o. J3ez śladu", ang.. 12
1.; APOLLO J kto to mówi". USA. 15
1.. .Turner I Cooch". USA. 151.: ZORZA
.Bogowie są szaleni". USA. 121.. 
.Cocktail". USA. 12 1.; KŁODZKO-AURORA
.Dom egzorcyzmów". USA. 18
1.; DZIERŻON1ÓW-PIAST .Tango
I Cash". USA. 15 1.
DRAMATYCZNY pi. Teatralny 1 -
.Emigranci", g. 12. sob. .Tkacze", g. 19.
niedz. g. 16.
LALEK ul. Buczka 16 - niedz. _Me'
księżniczka", g. 12.
MUZEA
OKRĘGOWE w Wałbrzychu - 
wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin gen.
Charlesa de Gaulla.
WCK1S .Zamek Książ" - .Madonna
w ceramice" (XIV poplenerowa wystawa
ceramiki artystycznej), g. 10-16 (Sala
Krzywa).
Strzegomski OK - maraton 
andrzejkowy, g. 17 (w wyk. zespołów ar-
tyst. działających przy SOK).
AUKCJA
S PRAC PLASTYCZNYCH I RĘKODZIELNICZYCH
i POMOC DZIECIOM
i w tym roku polskim dzieciom z Bukowiny w Rumunii
w dniach od 30 listopada do 2 grudnia
w salach Klubu Nauczyciela
ul. Powstańców Śląskich 26
Wystawa i sprzedaż przedlicytacyjna
w godz. 10.00 do 19.00
Licytacja dnia 2.XII od godz. 15.00
■ Prosimy o ewentualne zgłoszenie chęci przystąpienia
\ do licytacji (osobiście lub telefonicznie - 67-67-05)
| Zapraszamy!
I KZ NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania
■ Licytację poprowadzą:
S Władysław Frasyniuk i Bogdan Karauda
Ł J
Zapraszamy
* dziś o g. 11 do NOT-u (sala 104).
ul. Świerczewskiego 74. gdzie w 
ramach XVI Wrocławskich Dni Nauki
1 Techniki nt. jOchrona środowiska" 
zostanie wygłoszony odczyt .Gospodarka
wodna w hydrosystemle":
* do udziału w cyklu dyskusji .Czy
potrzebna Jest ustawa?". Pierwsze 
spotkanie odbędzie się w poniedziałek,
g. 16. w Akademii Muzycznej, ul. 
Powstańców Śl. 204. a o ustawie w obronie
poczętego żyda I o aborcji mówić będzie
Maria Gruszkowa, prawnik. Również
w poniedziałek, o g. 17. rozpocznie się
dyskusja w sali 6R Akademii Rolniczej,
gdzie o bulwersującej społeczeństwo
sprawie wypowiedzą się dr med. 
Elżbieta Winkler I dr lnż. Antoni Zięba.
Informujemy
* do Niemiec wyjeżdża orkiestra 
Filharmonii Wrocławskiej, aby 5. 7 I 9
grudnia- wykonaniem oratorium
-Chrystus" Feluca Draeseke uświetnić
2000-lecle miasta Speyer.
(es)
II ri I 117 „Dziennik Dolnośląski".
I l \ 11 Redaguje zespół, redaktor
I l IR naczelny: Włodzimierz
^^Jl^ll^ Suleja, Wydawca: NOR-
doinoslaski POI^-PRESS. Adres 
redakcji i administracji:
Podwale 64,50-010 Wrocław. Telefon dla
Czytelników: 442736, 442776. Biuro
Ogłoszeń: Podwale 64 Ip, Wrocław, tel.
443350: za tresc ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Fax: 442776. telex: 715382. 
Konto: Bank Handlowo-Kredytowy, Oddział
Wrocław 489209-39-136-2. Oddziały
„DD": Jelenia Góra tel. 31942, Lubin tel.
422615, Wałbrzych tel. 23385. Drukarnia:
Wrocław, Żmigrodzka 107. tel. 255634.
Materiałów nie zamówionych redakcja nie
zwraca.
Nr 49. 30X1-2X111990
11
DOLNOŚLĄSKI
Człowiek z przeszczepionym sercem mieszka w szewskim warsztacie
Serce oddała mu rodzina 29-let-
niego mężczyzny z Warszawy,
który nie miał żadnych szans w
wypadku samochodowym. Za
przeszczep nie zapłacił ani 
grosza, ale wie, że to kosztuje 
dziesiątki milionów. Nie płaci też za
tabletki, których miesięczna
porcja warta Jest ponad pięć 
milionów. Codziennie połyka 22
pastylki. Najważniejsza Jest cy-
klosporyna, lek zapobiegający
odrzutom przeszczepionych 
tkanek.
- Szkoda byłoby wszystko
zmarnować, nie? A pewnie się
zmarnuje, bo nie mam wiele
nadziel na przeżycie. Tak sobie
teraz myślę, że mogli ml tego
wszystkiego oszczędzić. 
Miałbym Już święty spokój...
Stanisław Kocoń ma 42 lata.
mieszka w Lubinie 1 Jest drugim
mieszkańcem woj. legnickiego
żyjącym z przeszczepionym 
sercem. Był 78 pacjentem zespołu
kardiochirurgów zabrzańskiej
kliniki dcc. Zbigniewa Religi.
Jest Jednym z 34 Polaków 
wsłuchujących się w bicie nowego
serca. Kocoń, po pierwszych 
tygodniach wielkiego szczęścia,
boi się następnych miesięcy. Boi
się, ze umrze w kącie 
szewskiego warsztatu, w którym mieszka
od powrotu z Zabrza.
Pracował Jako monter 
instalacji wodno-kanallzacyjnej w 
lubińskiej spółdzielni mleszkanlo-
' wej. Tam przyznano mu miejsce
w zakładowym hotelu. Już 
zaczynał sobie dawać radę, gdy na
okresowych badaniach lekarz
niespodziewanie orzekł, że 
Kocoń ma bardzo chore serce.
Skierował do specjalistów, ci na
komisję lekarską 1 oto w wieku
32 lat Stanisław Kocoń został
rencistą trzeciej grupy.
Przez kilka kolejnych lat żył z
renty, mieszkał różnie, pracował
dorywczo. Trzy lata temu 
przyszedł do zakładu szewskiego 
Jana Chararyma. Zaczął uczyć się
nowego zawodu. Charatym był
dobrym nauczycielem. Kolejne
lata dowieść miały, że stał się Je-
Odrzut
dynym przyjacielem. Dał 
Koconiowi pracę, potem pozwolił na
zamieszkanie w kącie zakładu.
Za lnianą zasłoną, dzielącą na
pół mały pokoik, stoi stara 
kanapa. W dzień siedzi na niej
szewc Charatym 1 naprawia 
buty. W nocy Jej użytkownikiem
Jest Kocoń.
Renta Inwalidzka nie została
mu przyznana na wyrost. 
Choroba przez kolejne lata nadal
rozprawiała się z organizmem,
serce odmawiało 
posłuszeństwa.
W lutym pogotowie zabrało
Koconia na oddział 
kardiologiczny szpitala górniczego w 
Lubinie.
- Wtedy pierwszy raz 
umarłem. Przeżyłem śmierć 
kliniczną. Czułem, że to koniec. 
Pamiętam wołanie lekarza o 
przygotowanie zastrzyku na 
pobudzenie stającego serca. Ody
obudziłem się. powiedziano ml o
elektrowstrząsach, dzięki 
którym żyję - wspomina Kocoń.
- Nie bardzo wierzyłem, że z
tego wyjdzie - przyznaje 
Charatym. - Przecież widziałem, w 
Jakim był stanie, Wedy go zabrali
z zakładu.
Po tygodniu na rozmowę z 
Koconiem przyszedł doktor 
Dałkowski. Powiedział krótko, że 
Jedyną nadzieją Jest przeszczep
serca.
W połowie maja Kocoń Już był
w klinice i czekał na takie serce,
które by mu pasowało.
Wieczorem 1 lipca kazano mu >
nagle, żeby nie Jadł kolacji. 
Domyślił się, że przyszła Jego kole).
O pierwszej w nocy leżał Już
na stole operacyjnym. Zwołano
z domów cary zespół chirurgów.
Wszyscy czekali na sygnał z
Warszawy.
Na stole dowiedział się, że
dawcą Jest młody człowiek po
wypadku, serce Jest w 
Warszawie. Docenta Rellgę też udało się
ściągnąć. Była sobota. Akurat
pojechał na ryby. Na szczęście
on nigdy nie rozstaje się z 
krótkofalówką.
- O trzeciej czterdzieści 
zadzwonili z Warszawy, że Zabrze
może zaczynać. To znaczyło, że
mogą mnie patroszyć. Trzy 
godziny później serce dotarło do
Zabrza, a o 8.30 Już byłem na
sali pooperacyjnej. Piorunem Im
to poszło. Wieczorem odłączyli
mnie od wszystkich urządzeń,
kazali dmuchać w specjalną 
butelkę, żeby pobudzić płuca, no 1
serce. Tak się przyssałem do tej
butelki, że chciałem dmuchać
aż do rana. Pielęgniarki narobiły
krzyku, że przesadzam. Nie
przestałem, bo Jak lekarzom tak
gładko poszło, to sobie 
powiedziałem: muszę żyć)
Po trzech dniach chodził. Czuł
się coraz lepiej. W sierpniu 
karetką odwieziono go do Lubina.
Do zakładu szewskiego, na 
Modrzewiową.
Szewc pozwolił Koconiowi 
nadal mieszkać w zakładzie.
- Ale przecież to tak nie może
trwać w nieskończoność, nie? -
pyta Charatym. - Tu Jest zimno.
Brudno. Tu ludzie przynoszą
setki butów. Ja Je naprawiam,
kleję, szyję. Tu trudno 
wytrzymać osiem godzin pracy, a on
siedzi całą dobę.
Charatym zapowiedział, że
wygoni stąd Koconia dla Jego
własnego dobra. Przecież 
lekarze zalecali dbać o zdrowie, 
unikać infekcji przez najbliższy rok,
bo byle przeziębienie może
skończyć się tragicznie.
- Z duszą na ramieniu co rano
wchodę do zakładu. Pani 
rozumie o czym mówię, nie? Przecież
bym sobie nie darował. Jakbym
go tu kiedyś zastał w kącie,
sztywnego. Stasiu, Ja clę 
przepraszam, ale sam wiesz. Jak to
Jest - mówi Charatym.
- Wiem, Jan, wiem. Niby 
dlaczego miałbym ci taki kłopot
zrobić...
Stanisław Kocoń ma 316 
tysięcy 1 10 złotych renty. Wie. że
za to nie wynajmie teraz 
żadnego kąta, bo mu na chleb nie 
zostanie.
Od Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lubinie 
otrzymał Jednorazową zapomogę
(200 tys. zł), bony obiadowe na
listopad, bony na pranie 
bielizny i odzieży. Prosił, żeby władze
miasta mu pomogły i przyznały
najmniejsze choćby mieszkanie,
ale odpowiedzi nie otrzymał.
W urzędzie był raz, to nic na
Jego nerwy, nie będzie wystawiał
drżących rąk ludziom przed
oczy. Nie, żaden radny, 
przedstawiciel ZOZ-u, czy choćby
ksiądz z pobliskiej parafii, do
niego nie zaglądali.
- Wychodzi na to, że przyjdzie
mi tu zmarnieć. Ale ty mnie, 
Jasiu, nie wyrzucisz?
- Wyrzucę - bez przekonania
mówi Charatym.
BOGUSŁAWA MACHOWSKA
Niespokojne ulice
W dzielnicy Stare Miasto 
mieszka 68 tysięcy wrocławian. 
Tylu Jest zameldowanych, ale
dziennie w autobusach, tram-
] wajach przetacza się przez cen-
r trum do trzech milionów osób.
ł* Tu są teatry, kina, kawiarnie,
t restauracje z nocnymi 
dansingami, hotele, dwa kasyna, place
handlowe i 58% sklepów we
Wrocławiu, dwa dworce kolejo-
"" 1 we. Jeden autobusowy.
I Ludzie. Jak to ludzie. Jedni
' podróżują, pracują, żyją po 
obywatelsku. Drudzy czyhają na
dobytek tych pierwszych, a 
trzeci z kolei na tych drugich, w 
interesie pierwszych. Tak 
funkcjonuje policja na całym świecie.
Jak Jest u nas? Od 20 lipca,
czyli momentu powstania policji
- na 170 zgłoszonych we 
Wrocławiu napadów, ujęto 49
sprawców winnych kilku czy
nawet kilkunastu przestępstw
„przeciwko zdrowiu 1 życiu". W
15 przypadkach użyto gazu,
zazwyczaj Jednak stosuje się
nóż, kastet, łom.
Zawodowcy wiedzą, że użycie
narzędzia automatycznie 
podnosi wymiar kary. Stosują 
zazwyczaj gołe ręce. Użyte przez 
kilku napastników nie dają ofierze
większych szans.
10 listopada na Nowym 
Targu, w biały dzień napadnięto 
kobietę. Została bestialsko pobita.
Wyrwano Jej torebkę z 
pieniędzmi (817 tys. złotych). Po pościgu
zatrzymano Jednego ze 
sprawców. Krzysztof L. ma 19 lat.
Drugim zatrzymanym był 
odbywający służbę wojskową 20-let-
nl chłopak. Krzysztof ma na 
sumieniu napady na obywatelki
RFN. włamania do 
samochodów, łącznie 26 przestępstw.
15 listopada policja 
otrzymała informację, że podejrzani od
Jakiegoś czasu .cudzoziemcy",
czyli przestępcy z Polski, pod
Grand Hotelem napadli na 
podpitego mężczyznę. Zrabowali mu
41 milionów złotych, złoty
łańcuszek, sygnet z brylantem.
Piotra S. 1 Ryszarda S. 
zatrzymano, odebrano część 
skradzionych przedmiotów.
19 listopada zgłosił się na 
policję człowiek meldując o 
dokonanym na nim napadzie przy ul.
Stawowej. Zrabowano mu 1 
milion 800 tysięcy złotych. Na 
podstawie opisu okazało się, że Jest
to dobrze znana policji grupa
.tubylców", jednym z 
napastników była kobieta. Irena B. 
wyszła niedawno z więzienia, 
przewodziła bandzie, biła najsilniej 1
dla ostatecznego pognębienia
ofiary... żądała usług 
seksualnych. Temperamentną Irenę 1
Jej kolegów zatrzymano.
To dane z ostatnich tygodni, w
Innych sprawach toczy się
śledztwo. Na Starym Mieście
przestępstwami tego typu 
zajmuje się .Jedynka" wydziału
kryminalnego.
Ciąg dalszy za tydzień.
(BP)
•v*»
**;
W,
BP
i!!'i
4
tAQ
•FOOM
Życie pozaumysłowe
PIOTR ADAMCZYK
Podszepty
szatana,
Foto Rafał Witczak.
Foto Tomasz Szarskt
czyli o tym, że Wojsko Polskie
chce, aby Matka Boża była 
boginią wojny
Do tej pory powszechnie 
uważano, iż wojsko stoi na straty jako
takiej i zapewnia obywatelom 
poczucie bezpieczeństwa, w 
przeciwieństwie do Służby 
Bezpieczeństwa, która miała laką szczególną
właściwość, tt wszędzie gdzie się
pojawiała, robiło się 
niebezpiecznie.
Powołanie, w miejsce SB, 
Urzędu Ochrony Państwa pozwoliło
przynajmniej na ostateczne 
rozwianie wątpliwości, bowiem Juz
z samej nazwy wynika, te IJOP
służy do ochrony państwa, a nie
obywateli.
Społeczeństwo łudziło się 
nadzieją, że tradycyjnie
może Uczyć na opiekę wojska,
ewentualnte Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej.
Tymczasem okazało się, li mimo
ogromnych wydatków 
budżetowych na żołd i. uzbrojenie, nawet
wojsko nie czuje się Jut 
bezpiecznie.
Ubiegłotygodnlowe komunikaty
PAP poinformowały bowiem, tt
.Żołnierze Wojska Polskiego z 
Pomorza uczestniczyli w pierwszej
po wojnie uroczystości oddania się
wojska pod opiekę Matki Bożej
w Sanktuarium Maryjnym w 
Górce Klasztornej koło Wyrzyska. Akt
Oddania się pod opiekę Matki Bożej
odczytał płk Stanisław Tomczyk".
W doktrynie wojennej Wojska
Polskiego nastąpiła więc daleko
Idąca przemiana. Dowództwo 
dostrzegło wreszcie, li stan 
uzbrojenia naszej armii jest pożałowania
godny, podobnie Jak waleczność
żołnierzy.
Na Zachodzie nie mamy jut 
sojusznika w postaci 
zaprzyjaźnionych wojsk NRD. bo wojska te 
poszły przyjaźnić się z kimś Innym.
Na tzw. rubieżach przed własnym
domem zostaliśmy więc sami. tym
bardziej że l Wschód zaczął przed
nami się okopywać z powodu 
naszych ambitnych haseł odbicia WU-
Blorącpod uwagę Jaki, Iz 
otaczające nas państwa są silniejsze
l znacznie lepiej uzbrojone. Sztab
Generalny WP uznał, iż przy 
stosowaniu tradycyjnych metod walk
Jesteśmy zgubieni. Postanowił
więc, iż będzie bezpieczniej. Jeśli
wojsko odda się pod opiekę Matki
Bożej.
Dotychczas powszechnie 
uważano, te boginią wojny Jest Pallas
Atena. Należy ona Jednak do 
mitologii Greków, a nasi stratedzy 
wojskowi Jako Jedni z pierwszych
doszli do słusznego wniosku, że na
pomoc zagraniczną nie ma sensu
liczyć.
12
DOLNOŚLĄSKI
Nr 49. 30X1-2X111990
Makrobiotyka
Dwa tygodnie temy został 
zorganizowany w .Pałacyku" kurs
kuchni makroblotycznej. Trwał
trzy dni, uczestniczyło w nim
ponad 40 osób. Rozpoczęliśmy
tym samym regularne 1 
systematyczne kursy kuchni w tym
roku. Na które serdecznie 
Państwa zapraszam. Następny 
będzie około połowy stycznia, 
potem w marcu 1 maju. 
Gotowaliśmy 1 degustowaliśmy m. In.: 
zupę z różnych warzyw (marchew,
cebula, kapusta, brukselka, 
kukurydza) 1 czarnej fasoli, 
pęczak, nlshlme z warzyw 
(marchew, cebula, rzodkiew, 
pietruszka, duszone w małej ilości
wody), dynie pieczoną w 
piekarniku, rzodkiewkę z liśćmi na 
parze, glon aratne z cebulą 1 
migdałami, kiszona czerwoną 
kapustę. Na deser - mus Jabłkowy
z rodzynkami 1 herbata z 
prażonego Jęczmienia.
Uczenie gotowania Jest w 
naszych warunkach 
przyjemnością, gdyż polskie dziewczyny
1 kobiety wiedzą Jak gotować.
Tym się pozytywnie w świecie
wyróżniamy. W wielu krajach,
które odwiedzałam ucząc się
makroblotykl, spotkałam 
mnóstwo kobiet 1 mężczyzn, którzy
nigdy w swoim życiu nie 
gotowali. Spożywając na co dzień 
gotowe, mrożone lub w puszkach
Jedzenie, konserwowane, zimne,
suche, popijane pepsi colą, 
najczęściej na ulicy lub w 
restauracji. My za wszelką cenę staramy
się nadążać 1 kopiujemy 
zachodni, nowoczesny 1 bardzo
niezdrowy sposób odżywiania.
Na szczęście, ciągle coś nam
Jeszcze zostało ze starych 
obyczajów 1 tradycji. Więc Jeśli pada
Ps. Pragnę Państwu 
zaproponować regularne spożywanie
znakomitego, pełnozlarnlstego
chleba .Weget". Pamiętają go
tylko nasi rodzice 1 dziadkowie.
Wypiekany Jest z grubo 
mielonych ziaren czterech zbóż. Do
produkcji używa się wody 
źródlanej. Naturalna fermentacja
ciasta, bez drożdży 1 cukru oraz
Innych dodatków pochodzenia
przemysłowego, powoduje łatwą
przyswajalność składników 
mineralnych. Chleb obfituje mię-
Kobiety na Zachodzie
nie umieją gotować
słowo zupa. to polska kobieta
wie o co chodzi. Inaczej Jest za
granicą. Na kursach kuchni
makroblotycznej w Szwajcarii
padały przy mnie tak proste, 
banalne pytania na temat zupy, że
moje początkowe zirytowanie,
przekształciło się we 
współczucie: Oni naprawdę nie wiedzą
Jak sle gotuje zupę!
Mój apel: w sprawach 
gotowania 1 odżywiania idźmy własną
drogą, nie wzorujmy się na 
zjednoczonej Europie. Nie 
rezygnujmy z naszych barszczy, 
kapuśniaków, fasolowych, gołąbków,
pierogów ltp. przyrządzanych
w domu, na rzecz, 
hamburgerów, tostów, zapiekanek, 
popijanych zimną oranżadą (brrr.,.)
zjadanych w biegu na ulicy.
Bożena
CUDOWNY
ALOES
Aloes, nasza parapetowa 
roślina, miał niegdyś w medycynie
ludowej ogromne zastosowanie.
Dziś coraz rzadziej trzymamy go
w domu - nie Jest zbyt 
dekoracyjny. Choć w aptekach 
pokazały się ostatnio leki
odpornościowe robione na bazie
soku tej rośliny, polecam 
Państwu wykorzystanie tych 
hodowanych własnoręcznie.
Jego silne właściwości 
bakteriobójcze można sprawdzić 
przykładając śwlcze Uście do ran,
czyraków, podrażnień skóry ltp.
Używamy do tego liści 3—4 letnie-
Alternatywy nauki
go aloesu, wypłukanych 
dokładnie w przegotowanej, ciepłej
wodzie. Skórkę z Jednej strony
oraz .kolce" należy ściąć 
wyjałowioną żyletką, przyłożyć ściętą
stronę liścia do rany 1 
przytrzymać opatrunkiem, zmieniając go
3- 4 razy na dobę. Przy stanach
zapalnych twarzy można 
posmarować chore miejsca na noc 
sokiem z aloesu.
Na złą przemianę materii, przy
wyniszczeniu organizmu 
chorobą 1 w czasie rekonwalescencji
znakomicie działa nalewka mlo-
dowo-wlnna. Przygotowując Ją
należy około 6 dni przed 
obcięciem liści przerwać podlewanie
rośliny 1 nie wystawiać Jej na 
pełne słońce, po czym ucięte liście
schować Jeszcze na 2-3 dni
w ciemnym miejscu. Następnie
Prof. Lin Siao jest 
współautorem książki o 
gimnastyce chińskiej. Ćwiczenia te,
bardzo popularne wśród
starszej generacji 
Chińczyków pozwalają zachować
doskonałą kondycję, gletość
ciała i stawów, znakomicie
wpływają na psychikę, 
oczyszczają organizm. W 
kolejnych odcinkach przedstawię
Państwu kilka ćwiczeń
szczególnie godnych 
polecenia.
OCZYSZCZENIE ŻOŁĄDKA
I ŚLEDZIONY
Stajemy wy-
prostowanl
1 rozluźnieni
z ramionami
opuszczonymi
wzdłuż 
tułowia. Lewą rękę
powoli 
unosimy do góry -
dłonią otwartą
ku górze (rys.)
az zrobimy 
daszek nad 
ciemieniem. 
Prawa ręka 
opuszczona, dłoń
prostopadle,
grzbietem do
góry, palce 
wyciągnięte ku przodowi. Kiedy 
lewa ręka zatrzyma się nad 
ciemieniem, płynnie odwracamy Jej
dłoń grzbietem do głowy 1 
wypychając Jednocześnie ciężar 
niebios prostujemy ramię. Użyjmy
całej siły wyobrażając sobie, że
bronimy się przed opadającym
na naszą głowę ciężarem. Kiedy
Jedna ręka z nim walczy, druga
wciska się w ziemię (odpycha od
niej). Następnie rozluźniamy
napięcie Jednej 1 drugiej ręki.
Ćwiczenie powtarzamy 2-3 
krotnie.
ŁAGODZIMY PDJĆ UDRĘK
I 8D2DEM TRUDNOŚCI
Za pleć udręk (księga Su Wen)
przyjmuje się: długie 
przypatrywanie się czemuś (komuś), 
długie wylegiwanie się, długie 
siedzenie, długie stanie 1 długi
marsz. Trudności znaczą 
zatracenie się w umiarze. Ćwiczenie
podtrzymuje sprawność 
umysłową, giętkość karku 1 szyi, 
poprawia ostrość wzroku. Pozycja
wyjściowa wyprostowana, ciało
rozluźnione. Powoli obracamy
samą głowę najpierw w lewo.
Jak najdalej - oczy skierowane
na punkt położony gdzieś 
bardzo daleko. Ramiona cały czas
nieruchome. Wracamy do 
punktu wyjścia 1 ćwiczymy zwrot
dzy Innymi w magnez, mangan,
cynk, selen. Jest bogaty w 
witaminy, a zwłaszcza w B-6,
E i H. Zawarty w chlebie 
błonnik ułatwia trawienie. Dzięki
tym I Innym składnikom 
codzienne spożywanie chleba 
pełnozlarnlstego na zakwasie 
chroni przed chorobami 
cywilizacyjnymi, uwalnia organizm od 
metali ciężkich, działa 
odtruwające przeclwnowotworowo
1 zmniejsza stężenie 
cholesterolu we krwi. Zaleca się dokładne
żucie każdego kęsa chleba w 
celu spotęgowania Jego walorów
odżywczych 1 smakowych.
Chleb ten (ciepły, prosto z 
piekarni) można nabywać w 
poniedziałki i czwartki w godz. 17-18
w ACK .Pałacyk", ul. Kościuszki
34, parter.
150 g umytych liści zmielić, 
dodać 250 g miodu naturalnego
1350 g czerwonego wina - 
składniki wymieszać 1 zostawić na 10
dni w szczelnym naczyniu,
w ciemnym miejscu. Następnie
przelać napój do ciemnej 
butelki. Przez pierwsze 5-8 dni 
zażywać po łyżeczce od herbaty 3
razy dziennie na godzinę przed
posiłkiem, później po łyżce 
stołowej. Leczenie trwa ok. 4 tygodni.
Przy owrzodzenlach żołądka
1 dwunastnicy medycyna 
ludowa poleca Inną miksturę: trzy
3—4 letnie Uście aloesu umyć
1 drobno pokrajać lub zetrzeć na
miazgę, dodać ryżkę miodu, 
wymieszać - zażywać 1 - 2 razy
dziennie po łyżce przed 
posiłkami.
w drugą stronę. Powtarzamy
dwa razy.
DŹWIGAMY 8KLEPD2ND2
NIEBIOS
Stajemy w poz. 
wyprostowanej. Powoli unosimy ramiona
z otwartymi szeroko dłońmi
skierowanymi ku niebiosom -
łokcie zgięte. Druga faza: 
unosimy ramiona wyżej tworząc nad
głową zamkniętą obręcz 
(grzbiety dłoni skierowane ku 
niebiosom, palce rąk splecione tak, że
małe palce znajdują się nad
stroną czołową), łokcie lekko
zgięte. Trzecia faza: dłonie 
obracamy kierując ich wnętrza w 
górę, kciuki znajdują się teraz na
przedzie. Ramiona prostujemy,
mocno napinamy stawy 
łokciowe. Wyobrażamy sobie, ze 
dźwigamy sklepienie niebieskie, 
wypychając Je wszystkimi siłami.
Jednocześnie napinamy 
mięśnie nóg stając na czubkach 
palców. Napięcie wszystkich mięśni
powinno być tak silne, by 
usłyszeć trzeszczenie kości. 
Ostatnia faza: rozluźnlanmy dłonie
1 powoli opuszczamy ramiona
do tułowia, obracając dłonie ku
ziemi, ciężar ciała przenosimy
na pięty. Ćwiczenie powtarzamy
2-3 razy.
(RK)
FISTASZKI
Charles M. Schulz
WŁAŚNIE
OGŁOSILI
w tv, że
ALARM.' ,
ALARM.' ,
UCIEKAĆ.'
CHOWAĆ ilf.'
W NOSI.'
UCIEKAĆ.
NA . ,
l/CIEKAĆ
W DOLINV.'
UCICKAC ,'
NA tAGHY.'
RATUJMY
SIE!
Przed kilkoma dniami w 
Instytucie Worldwatch (badania z dziedziny
polityki) opublikowano dokument
.Zielone rewolucje: odrodzenie 
środowiska naturalnego w Europie
Wschodniej 1 w Związku 
Radzieckim". Stwierdza się w nim m. In., że
choć koszty odnowy ogromnie 
zniszczonego środowiska naturalnego
w Polsce będą kolosalne. Jest ona
(odnowa) warunkiem wstępnym 
Jakiegokolwiek rozwoju 
gospodarczego. Dokument powołując się na 
zdanie ekonomistów różnych krajów
wschodnioeuropejskich ocenia, że
np. Polska z racji degradacji 
środowiska naturalnego traci 10-20%
produktu narodowego brutto 
(Czechosłowacja 5-7%). Jak się ocenia,
realizacja projektów ochrony 
środowiska w Polsce (10-20 najbliższych
lat) pochłonie ok. 20 mld dolarów -
była NRD potrzebuje na ten cel 300
mld dolarów
Listopadowy raport 
wałbrzyskich ekologów stwierdza, że
zniszczenie 1000 ha lasów
w masywie Śnleżnlka 1 górach
Orlich to, w 70%. skutek 
działalności naszych sąsiadów, 
których dwie pobliskie 
elektrociepłownie emitują do nas 22 razy
więcej dwutlenku węgla niż 
wałbrzyski truciciel - 
elektrociepłownia „Ylctoria".
Dookoła świata
ZDROWE JADOWITE
Jad "niektórych pająków 
okazał się doskonały w leczeniu 
epilepsji, której przyczyną Jest
nadprodukcja glutaminy 
(substancji pośredniczącej m. In.
w przekazywaniu Impulsów 
nerwowych). W labolatorlum
w Cambridge wyizolowano z 
Jadu pająków substancję, która
blokuje działanie glutaminy.
Niebawem ruszyć ma produkcja
leku w wersji syntetycznej.
GINĄCA AMAZONIA
.Płuca Ziemi" - Amazonia -
zmniejszają się z roku na rok.
Tylko w 1988 r. całkowicie
zniszczono (wycięto 1 spalono)
ponad 120 tys. km kw. 
odwiecznej dżungli. Wszystko odbywa
się zgodnie z rządowym 
.programem trzebienia lasów", w 
ramach którego gubernator stanu
Amazonia polecił wydawanie
przyszłym osadnikom 
bezpłatnych pił motorowych.
AGRESJA I 
CHOLESTEROL
Agresywny charakter 
podwyższa poziom cholesterolu, a tym
samym zwiększa ryzyko zawału
serca. Do takiego wniosku 
doszli, po kllkunatu latach badań,
naukowcy z Dallas.
PIJĄCY ŻYJĄ KRÓCEJ *
Pijący mniej niż 12 drinków
rocznie - to abstynenci. Pijący 3
drinki na tydzień - to mało 
pijący. Pijący 4 do 13 szklaneczek na
tydzień - to pijący 
umiarkowanie, a 2 1 więcej 
szklaneczek alkoholu dziennie wychylają
pijący dużo. Takie były kryteria
użyte przy badaniu (USA) dot.
wpływu alkoholu na długość 
życia. Wynika z nich, że mężczyźni
z ostatniej kategorii są 
dwukrotnie bardziej narażeni na ryzyko
śmierci przed 65. rokiem życia
niż abstynenci (u kobiet Jest ono
wyższe trzykrotnie). Wśród 
pijących umiarkowanie 1 mało 30%
umiera przed ukończeniem 65.
roku.
PIERWSZE SŁOWO
Neandertalczyk Jest nlewątpU-
wle bardzo tajemniczą Istotą. ^
Niektórzy uczeni widzą w nlrr> ^
boczne odgałęzienie antropoge-
nezy - więc właściwie zwierzę.
Inni formę praludzką, 
rozwiniętą' Już kulturowo i duchowo
(grzebał swoich zmarłych, w 
Jednym z odkrytych miejsc ppchów- s
ku znaleziono resztki wiązanki
kwiatów). W 1983 r. na 
zboczach góry Karmel odnaleziono
prawie kompletny Jego szkielet
(sprzed 60 - 50 tys. lat) i druga
grupa uczonych zyskała jeszcze
Jeden dowód na poparcie swojej
dobrej opinii o tej Istocie.
W szkielecie bowiem zachowała
się kość gnykowa wchodząca
w skład naszego aparatu mowy,
który - z kolei - Jest Jednym
z elementów definiujących Istotę
ludzką. Neandertalczyk potrafił
więc mówić! Niektórzy badacze
twierdzą, że umiejętność mowy
posiadał Już Homo erectus (1,5
min. lat temu), ale dotychczas
nie znaleziono na to dowodów.
wf*
"*
*
Nr49 30X1-2X111990
13
DOLNOŚLĄSKI
Test
Test
Test
CZY POTRZEBUJESZ
ZALEŻNOŚCI ?
Czy Jesteś osobą, która 
pragnie być zawsze niezależna, czy
przeciwnie - w głębi duszy
marzysz o kimś, komu 
mógłbyś (mogłabyś) zaufać na tyle,
by uzależnić się od niej (niego)
na całe życie? Jeśli chcesz to
sprawdzić spróbuj 
odpowiedzieć TAK lub NIE na poniższe
pytania:
1. Nienawidzisz wracać do
swego pustego mieszkania 1 
spędzać wieczory samotnie?
2. Nie lubisz mówić .och, nie
ma nikogo specjalnego koło
mnie". Jeśli rzeczywiście nie
masz nikogo, o kim mógłbyś
(mogłabyś) powiedzieć, że Jest
kimś specjalnym dla Ciebie?
3. Czy przyłapałeś(-łaś) się
kiedyś na marzeniu o kimś
Prawdziwym w Twoim życiu?
4. Czy wierzysz, że nie 
będziesz naprawdę szczęśliwy
(szczęśliwa) dopóki nie 
znajdziesz kogoś bliskiego?
5. Czy zdarza Cl się chodzić do
kina, teatru. Jeździć na wakacje
samotnie?
6. Nie cierpisz samotnych 
posiłków?
7. Czy czujesz się ważniejszy
(ważniejsza) Jeśli Jest ktoś w
Twoim życiu?
8. Czy pragniesz bardziej niż
czegokolwiek, trwałego związku
z bliskim Cl człowiekiem?
9. Czy czujesz się źle 
przychodząc sam (sama) na przyjęcie, na
którym wszyscy pozostali są 
parami?
10. Czy uważasz, ze może 
Istnieć kobieta (mężczyzna) tak
ostentacyjnie nlezalezna(-y), że
Już w zarodku gasi wszelkie 
nadzieje płci przeciwnej na trwały
związek?
Jeśli odpowledzlałeś(-łaś) TAK
na przynajmniej trzy pytania, to
znaczy, że - mniej lub bardziej
otwarcie - szukasz kogoś, od 
kogo mógłbyś (mogłabyś) się 
uzależnić.
Nawet Jedna odpowiedź 
twierdząca na którekolwiek z pytań
wskazuje na to, że mimo 
pozornej niezależności, w głębi duszy
obawiasz się momentu, gdy
wszyscy wokół Ciebie zajmą się
swoimi sprawami 1 zostaniesz
sam (sama). (MK)
PAPUŻKA FALISTA - mało
wymagająca 1 łatwa w hodowli.
Można nauczyć Ją paru 
wyrazów. Pochodzi z Australii 1 tam
Jest zielona - w hodowli Istnieje
w wielu odmianach barwnych.
Osiąga długość do 18 cm. Lubi
towarzystwo, nawet Innych 
gatunków papug.
PAPUGI NIEROZŁĄCZNE -
przeważnie zielone z 
wielobarwnymi głowami 1 ogonami. Nie
mówią, mają nieprzyjemny głos
i nie zgadzają się z innymi 
papugami. Rosną do 15 cm. Łatwe
w hodowli, sympatyczne.
AMAZONKI - rzadko u nas
spotykane. Zielone z barwnymi
dodatkami. Osiągają długość do
45 cm. - żyją do 50 lat. Bardzo
przywiązują się do człowieka, są
żywe 1 psotne. Gadają.
ŻAKO - dużo gada. Pochodzi
z Afryki, gdzie żyje w stadach.
Ma szare upierzenie z 
czerwonym spodem ogona.
ARA - z ogonem do 100
cm.ŹyJe do bardzo długo 1 bardzo
przywiązuje się do człowieka.
Jest zazdrosna.
KANAREK - ma parę odmian
barwnych. Pięknie śpiewa -
szczególnie odmiany 
wyhodowane w górach Harcu. Żyje średnio
PTAK
W dom...
10 lat. Nie przywiązuje się do
człowieka.
GWAREK - należy do rodziny
szpaków. Najlepiej ze wszystkich
ptaków naśladuje głos 
człowieka. Kiedyś czczony Jako ptak
święty. Ma niepozorny wygląd
1 Jest największym śmleclarzem
wśród upierzonych. Żyje ok. 30
lat 1 przywiązuje się do 
opiekuna.
Pomieszczenie, w którym żyje
ptak winno być słoneczne. Klatki
nie należy ustawiać naprzeciwko
okna ani w przeciągu. 
Niewskazane towarzystwo Innych 
zwierząt, narażamy wtedy ptaka na
ciągły stres (podobnie Jak radio
czy telewizor). Temperatura- na
stałym poziomie ok. 18 stopni.
Zbyt mała wilgotność prowadzi
do zaburzeń w upierzeniu. 
Drążki w klatce powinny być
z drzew owocowych. Zdrowie
ptaka zależy od higieny klatki
1 prawidłowego odżywiania. 
Pokarm musi być urozmaicony,
świeży, oczyszczony dokładnie.
Kanarek potrzebuje dziennie 3
gramowej racji pożywienia, 
papużka falista do 6 g. nlerozłączkl
do 40 g. duże papugi do 100
g. Najchętniej zjadają 
słonecznik, ziarna zbóż, orzeszki 
ziemne, kukurydzę, kasze, mak.
koper, siemię lniane, rzepik,
mlecz, owoce 1 warzywa 
(szpinak). Owoców nie zostawiamy
w klatce na noc. zieleninę 
podajemy raz dziennie na godzinę
1 usuwamy. Wodę podajemy
przegotowaną - przynajmniej
raz w tygodniu odgazowaną 
mineralną. Możemy też serwować
gotowane żółtko pół na pół 
przetarte z bułką tartą 1 zmielone
skorupki Jaj (wapń 1 Jod). 
Ptakom potrzebny Jest piasek 
(wyparzony). Jeśli sprowadzamy
ptaka z zagranicy, konieczna
Jest kwarantanna - niektóre
z chorób ptasich są 
niebezpieczne dla ludzi.
ZAPRASZAMY do wspólnej 
zabawy. Jeśli ktoś z Państwa 
napisał kiedyś limeryk, albo prawie
limeryk prosimy o przysłanie go
do redakcji „DO" (z dopiskiem
„limeryki").
Raz pewien kogut w Otwocku
na wieść o jajkach na boczku
zażądał tantiem z góry,
podbuntował swe kury
i luż nie niosą od roczku.
(Dorota)
Drogie Paniel W dalszym
ciągu czekamy na Wasze 
przepisy i porady.
Napiszcie do nas. Nie 
obiecujemy żadnych szczególnych 
nagród, ale... Redakcja .DD"
będzie dfukować Wasze "rady,
porady, sposoby, przepisy, a 
potem wydaje w postaci specjalnej
broszury „Domowego Dziennika
Dolnośląskiego". Zapraszamy.
Dziękujemyl
Darz bór!
W sobotę i niedzielę myśliwi
obchodzili swoje święto, ale pan
Zenek życzył Im samych 
spudłowanych strzałów. Pan Zenek nie
Jest myśliwym 1 zawsze 
powtarza, że prędzej dałby się zabić
dzikowi. niż sam miałby
skrzywdzić zwierzę.
Noc była Już późna - czyli 
dobra pora dla kłusowników
1 myśliwych, a zarazem 
niedobra dla leśnej zwierzyny. 
Szczególnie zła była dla dzików, które
zostały osaczone tej 
październikowej nocy przez nagonkę koło
Gryfowa.
Góra z górą się nie zejdzie,
a pan Zenek z dzikiem - może.
Wracał był właśnie swoim 
.maluchem" do domu, kiedy
w świetle reflektorów ujrzał 
najpierw przebiegające przez 
Jezdnię młode, a chwilę po nich - 
olbrzymią lochę, która nie miała
pojęcia o miłości pana Zenka do
zwierząt 1 zaatakowała 
hamujący samochód, niesłusznie 
kojarząc go z niebezpieczeństwem.
Atak był precyzyjny 1 
skuteczny: chwilę później poturbowany
.maluch" leżał na Jezdni kołami
do góry. Locha pobiegła w swoją
stronę, pan Zenek został na
miejscu, a po chwili z lasu 
wyszli myśliwi. Jeden ze strzelców
podbiegł do auta, uklęknął na
asfalcie 1 zajrzał do środka.
- Panie - zakrzyczał 
rozgorączkowany - w którą stronę
pobiegły?
Pan Zenek nie odezwał się 
słowem, starając się wydostać
z przewróconego .malucha".
- Widział pan, He Ich było? -
nacierali strzelcy 1 obstąpili 
samochód.
A pan Zenek, wygramoliwszy
się z auta, zażyczył sobie 
najzwyczajniej policji 1 legitymacji
łowieckiej Jednego z myśliwych.
Doprowadził do wściekłości
strzelców tą blokadą informacji
o zwierzynie 1 dowiedział się. zo
rozsypał całe polowanie.
Dla odmiany zaczęła się 
nagonka na pana Zenka.
A w międzyczasie szczwacze
zaczęli w przydrożnym rowie
rżnąć 1 patroszyć wcześniej 
upolowanego dzika,' rozrzucając
wnętrzności po pobliskim polu.
Potem upapranymi po łokcie
krwią rękami pomogli 
przewrócić auto na koła. Pan Zenek
kwalifikował się Juz tylko na
neurologię, ale na Jego własne
życzenie odwieziono go do 
domu. Przed zaśnięciem kołatała
mu po głowie myśl, że przecież
myśliwi na powitanie mówią
zwykle coś w rodzaju: .Darz
bór", a nic: .Ile Ich było 1 gdzie
pobiegły"...
Tak skołatany pan Zenek 
zasnął...
MAREK SZYJKOWSKI
Litery z pól 
ponumerowanych, uporządkowane
_. od 1 do 50, utworzą rozwlą-
2 zanie - aforyzm Henryka
"j? Jagodzińskiego.
vO Rzędami:
"Nj 1/ nicień pasożytujący
«K w Jelicie cienkim ♦ nosldło
N do dźwigania ciężarów
^ 2/ znana tylko z wldze-
^C nla
3/ dział fabryki 
włókienniczej ♦ powiększanie budowli
4/ zabronienie ♦ uczucie 
nadużycia czegoś ♦ z mleczkiem 1 
koprą
5/ na głowie górnika lub 
budowlańca ♦ do palenia w piecu
6/ łuk na dwóch kolumnach ♦
wśród Instrumentów strunowych
♦ skrajna deska z okorowanego
pnia
7/ opera Giuseppe Verdiego
♦ z Żywca lub z Okocimia
8/ pnącze do obsadzania altan
i pergoll ♦ potańcówka w 
mieszkaniu
9/ roślinka ozdabiająca 
wielkanocny stół ♦ wyrywanie chwastów
10/ Łużycka. Kłodzka lub 
Szalona ♦ winiarskie miasto w 
Piemoncie
11/ ukraińskie miasto znane
z kart .Ogniem i mleczem" ♦ 
narzędzie' pomocne przy sadzeniu
ziemniaków ♦ ósemkowy format
książki
12/ czarno-biały ptak wodny
♦ rzymski bóg wojny
13/ rodzaj zapory na rzece
♦ krzew ozdobny o pachnących
kwiatach; omżyn ♦ gra panią 
Bożenkę w serialu .W labiryncie"
14/ beztroski łazik ♦ Krzyki lub
Psie Pole
15/ wichrzyciel, awanturnik
16/ szyk bojowy piechoty ♦ 
nakładany na rany 1 skaleczenia
Kolumnami:
A/ intensywne żywienie 
zwierząt ♦ XVI-wleczna ręczna broń
palna ♦początek dnia
B/ graniczyz Sudanem ♦ kula
bilardowa
C/ urodził się w Atenach lub
wPireusle ♦ ozdabia warkocz
♦ ziemia czasowo nie uprawiana
D/ legendarna żona Warsa
♦ 500 arkuszy papieru
E/ ślad po przejściu piły ♦ splot
ziemi z trawami ♦ młodszy syn
Adama 1 Ewy
F/ zamieszkał na wschód od
Edenu ♦ wnęka z legowiskiem
O/ chłopiec okrętowy ♦ polityk
amerykański, autor planu spłat
reparacji wojennych przez Niemcy
po I wojnie światowej ♦ tęgie baty
H/ Jeden ze zmysłów ♦ na nim
głowa
1/ uszanka. lub kominiarka
♦ w berka lub w chowanego
J/ serce lub wątroba ♦ 
muzykant grający na Jednym z 
ludowych instrumentów
K/ wśród pracowników 
dyplomacji ♦ zatykana na dachu 
budującego się domu
L/ gruby papier używany na
opakowania ♦ narzędzie do 
przytrzymywania obrabianych 
przedmiotów
Ł/ Laszlo, słynny bokser 
węgierski ♦ duża skrzynia
M/ do chłostania ♦śnieżna
pantera ♦ rumowlnko
N/ polowanie na grubego 
zwierza ♦ normy 1 obyczaje 
charakteryzujące wyodrębnioną grupę 
ludzi
O/ człowiek małomówny 
"Schroniony ptak leśny ♦ ogół 
duchowieństwa
P/ wymarły gatunek dronta
♦ płynny tłuszcz z ryb
R/ baśniowe straszydło v 
budowla mieszcząca .Panoramę 
Racławicką" ♦ .puszysta" 1 śpiewająca
Danuta
S/ część ptasiego przełyku
♦ zgromadzenie, manifestacja
T/ tucznik ♦ wynajęte 
pomieszczenie ♦ nie zna się na rzeczy «łta»
Rozwiązanie krzyżówki z 
poprzedniego magazynu: .Daj ml
swój przepis na dietę 
odchudzającą". Książkę - Roberta Musila.
Czarna magla. Wydawnictwo
Dolnośląskie Wrocław 1989 -
wylosowała Pani Grażyna Bizuk
z Wałbrzycha, ul. Ruchu Oporu
' 4 m 2. Nagrodę wyślemy pocztą.
Gratuluje myl
1
2
3
A
5
6
7
8
•
9
10
11
12
13
14
15
16
A
30
■
■
4b
B
SQ
■
&
■
■
■
49
■
c
■
w
m
D
■
38
■
■
■
26
■
_ZL
E
*~»
■
31
■
F
■
^
u7
U
■
'3
■
G
—
■
b
■
19
H
■
?8
■
I
V*
i
•—
L-
•
■
■
■
J
44
•
■
■
33
■
K
9
•
■
•?
■
■
6
L
fcl
13
■
■
M
34
■
* ■
M V D
I
I
■
■
- -
■
■
■
1R
11
■
■
■
1
■
■
■
io
■
<■ ^
■
-i
"
■
N
U
■
*
0
■
P
■
17
■
R
■
■ i
u
■
■
—
■
■
i
■
s
-i
■
- •
■
_ §
■
i
r
T
,i>
■
i''
■
-
14.
Nr 49. 30X1-2X111990
DOINOSIASKI
NAJ!
Prosimy tych z Państwa,
którzy Już się zdecydowali o
nadsyłanie swoich typów na'
kartkach pocztowych w
terminie do 15 grudnia. 
Nagrody trafią pod choinkę.
Czekamy!
Jolanta Wąslńska
i
Sylwia Siama
Ewelina Gnyslewlcz
Mariusz Tyblńskl
» sCfcjfer 5Ł±Ar sCfcjfc: sl±Jc iCfcte sl±ic sCtUc 5l±Jc afc±ic iL±>: sJpc 5*CtUc
3 U B E L
Tej piosenki będziecie się mogli nauczyć oglądając dzisiaj lub w 
niedzielę, 2 grudnia, w Telewizji .Echo" program dla dzieci „Bubel - czyli od-
pały młodej pały".
Podkład instrumentalny do piosenki .Trzy słowa" będzie 
wyemitowany we wtorek - 4 grudnia, piątek - 7 grudnia 1 w niedzielę - 9 grudnia.
Oglądajcie .Bubla" zawsze o 17.30.
»" *
Trzy słowa
Przepraszam, proszę 1 dziękuję
Te trzy niezwykłe słowa znam
Przepraszam, proszę 1 dziękuję
W przedszkolu Już wszczepiono
Przepraszam, proszę 1 dziękuję
Trzy takie miłe słowa znam
Przepraszam, proszę i dziękuję
Ich moc tajemną zdradzę wam:
Kiedy widzisz, że Kapturek
Do swej babci zdąża w las
Leśniczego włóż mundurek
Dogoń wilka póki czas:
G'
"Przepraszam cię wilku
Wysłuchaj słów kilku
A nie strasz motylków
I zrywaj szczaw
Zjedz może ogóra
Lecz zostaw Kaptura
Bo ścierpnie cl skóra
Ody zrobię trach
Dziękuję 1 proszę
Pozostań Jaroszem
Jedz marchew i groszek
Albo szczaw" ■
słowa: Jerzy Jarek
muzyka: Wiesław Michalski
.s|l.\'>& >&\-?!> i \ Ol-
s s s
• 4
T t„, „.
T*« tQ-«i,
c ■ o' ii .r. .
s .
pra-ttam,
PN i< A \*» fi
r»m di % 1.1 ■ „i
łr**
*7
V^T~T
ba - k. i » .«
D
«« . . .
1 ba po
F
4 i ;
' l l s.MIJ
& c
!. l l JOL
l *
rms-
i
B
b.,-
Vnt - pra
ku
Iki4 r\ nr
ra bo MU'
d
lian
J
irnrr
J i i J Jf
kr
c
i i „M
TV,.
C
7.MI
>M
' l ~
5
W)
-C
N
N
22/
Litery z pól 
ponumerowanych w prawym 
dolnym rogu uporządkuj od
1 do 32 i odczytaj 
rozwiązanie - przysłowie 
ludowe.
Porlomo:
1 / figiel, psota
9/ rysa na szkle
10/ Wielkanoc lub 
Boże Narodzenie
11/ lampa rtęciowa
12/ gra podobna do
baseballu
16/ skrzynia z 
uchwytami, w której murarze
sporządzają zaprawę
19/ polskie narodowe
nakrycie głowy
20/ drobny proszek
21 / kwiatek z 
harcerskiej piosenki
traperski namiot z gałęzi
Pionowo:
2/ motyl nocny, groźny
szkodnik lasów
3/ mamo ł-oslątka
4/ Jegc iuólową jest lekka a-
tletyka
5/ pływa we flocie wojennej
6/ ruda z kitą
7/ do trzymania się w 
tramwaju
8/ dziesięć dni
12/ roślina porastająca korę
drzew
13/ dawna formacja 
wojskowa
14/ ciągnie wilka do lasu
15/ orszak towarzyszący 
królowi
16/ grał Wokulskiego w 
telewizyjnej .Lalce"
17/ bardzo dawne narzędzie
do orki
18/ Marusia z serialu .Czterej
pancerni 1 pies" ^ai
1
■
10
30
■
12
19
26
21
2
■
■
5
■
17
■
22
■
13
13
11
21
3
20
7
■
■
■
■
■
28
U
9
11
18
■
■
19
■
■
29
■
■
15
1
25
5
14
■
■
23
■
■
31
■
■
16
20
16
22
6
2
32
■
■
10
■
■
■
17
6
7
2U
m
15
■
■
3
■
■
15
e
A
6
12
9
■
■
V
6grudniaMIKOŁAJM
Czy napisaliście Juz listy do Mikołaja? Jeśli nie, to macie okazję zrobić
to teraz. Pospieszcie stę. czasu zostało niewiele. Oto adres Mikołaja:
j
C
Joulumaa - Santa Claus Land Santa Claus' Post Oflce
ArctlcClrcle 96930 ROYANIENI FINLAND
Możecie również napisać do MIKOŁAJA we Wrocławiu. Wprawdzie jest
on bardzo zapracowany dźwiganiem ciężkich prezentów, ale na 
wylosowane listy odpowie nagrodą-nlespodzlanką.
Oto Jego adres: Redakcja „Dziennika Dolnośląskiego', Wrocław, 
Podwale 64 _
yj UST DO MIKOŁAJA JV^
#
Imię l nazwisko
Wiek
Adres *W
l '-
<8>
Nr 49. 30X1-2X111990
I
15
DOLNOŚLĄSKI
TO WARTO
ZOBACZYĆ
Karlson. Emil, Plppl. Lisa, Las-
se. Ronja, Jonatan - słowem
wszyscy bohaterowie książek 
wybitnej szwedzkiej pisarki Astrld
Llndgren zapraszają na wystawę
w Klubie Dziennikarza we 
Wrocławiu. Możecie wiele dowiedzieć się
o uwielbianej przez dzieci autorce,
przypomnieć sobie znanych 1 
poznać nowych przyjaciół.
Ekspozycji towarzyszy kiermasz
książek z Prywatnej Składnicy
Księgarskiej we Wrocławiu przy
k ul. KlcczkowBklej 52.
I Ceny książek mlnlmalnelll
Codziennie odbywają się seanse
filmowe .Dzieci z Bullerbyn".
W niedzielę 2 XII - aż cztery razy
powtórzony będzie ten szwedzki
film. Organizatorzy serdecznie 
zapraszają Was razem z Rodzicami.
Także 2 XII o godzinie 11.00
w Klubie Dziennikarza odbędzie
się aukcja książek 1 lalek - dochód
z tej Imprezy przeznaczony będzie
na pomoc dzieciom autystycznym.
Jeśli i Wy chcecie im pomóc -
podajemy konto: PKO IV 
O/Wrocław nr 93549-13404-132 
Towarzystwo Walki z Kalectwem z 
dopiskiem .Plppl 1 Emil - dzieciom
autystycznym".
Zarówno wystawę, jak też
Imprezy towarzyszące 
zorganizowało społeczne Biuro Tłumaczeń
.SHJan". Wydawnictwo .Bajka"
oraz Koło Pomocy Dzieciom 
Autystycznym.
Ołówną organizatorką jest pani
Elżbieta Towarnlcka, z którą 
można kontaktować się w sprawie
prelekcji z przezroczami o Astrld
Llndgren. tel. 21-78-95.
Spieszcie się. ponieważ 
wystawa Jest czynna tylko do 1 XII br.
NAPRAWDĘ WARTOM!
*£* *& £te £te £te
Znajdź ukryte w tych
zdaniach nazwy
sprzętów domowych
1. Środkiem rzeki płynęła na
krze słomiana kukła.
2. Babcia szuka naparstka.
3. Włóż kopertę do skrzynki.
Zasoby Ziemi i wartość człowieka
- Osią wszelkiego dziania się
musi być wyobraźnia. Potrzebna
jest 1 sztuce, 1 ekonomii. Bez
wyobraźni silna baza 
ekonomiczna stworzy Jedynie kulturę 
komercyjną. Kilogram srebra to tylko 
kilogram srebrnego złomu, 
wyobraźnia może uczynić z niego dzieło
sztuki.
- Oczywiście, dzieło sztuki 
będzie wielokrotnie 
droższe...
Taki Pozbawiony
wyobraźni stosunek 
poprzednich władz do 
naturalnych zasobów 
powodował, że mieliśmy do 
czynienia z neokolonlaliz-
mem. A. jak obliczyli
uczeni amerykańscy z 
zaprzyjaźnionego z naszą u-
czelnlą uniwersytetu
w Berkeley - zasoby 
naturalne w Polsce są 
najbogatsze w Europie.
- Zostały w sposób 
barbarzyński przetrzebione...
- Niestety. Ten typ 
darów natury jest wyczerpy-
walny. Gdybyśmy znowu
na naszym terenie chcieli
mieć kaolin, potrzebny do
wytwarzania wysokiej
klasy porcelany, 
musielibyśmy czekać na nowe stworzenie
świata... Ale istnieją zasoby, 
których wyczerpać się nic da.
- Człowiek?
- Tak. Jego potencjał twórczy,
talent, wiedza. Tylko tu Jest Jedna
rzecz: życie człowieka jest krótkie
1 tylko przez ten krótki czas można
czerpać z Jego zasobów. Busolą
wszelkiego rozwoju Jest wiedza
i Intuicja, przetworzone w 
doświadczenie. Ody ów znajdujący się
w człowieku skarb nie zostanie
wykorzystany, straty są 
bezpowrotne.
- Tyle się teraz mówi o wspólnej
Europie, te należy chyba wierzyć.
Iż po upadku systemów 
totalitarnych, znajdziemy w niej swoje
mtęjsce t własny sposób 
realizowania Indywidualnych 
możliwości.
- Nasza sztuka nie musi się wo-
- Tak. Było to drugie, po 
totalitaryzmie, zagrożenie dla kultury,
które najlepiej przewidzieli 
właściwie autorzy powieści fantastycz-
no-naukowych.
-Znakomity przykład: 
.Fahrenheit 45 J " Bradburego.
- Właśnie! Rolą artysty Jest 
chronienie tego, co w narodzie 
najcenniejsze, czyli Jego zasobów kultu-
W pokoju Mieczysława Zdanowicza, przyglądam się
zgromadzonym tu przedmiotom -pięknym i 
dziwnym, słucham bicia starego zegara i usiłuję od swojego
rozmówcy wyciągnąć choć parę zdań o nim samym.
Nie jest to rzecz łatwa, ba, więcej -jest to właściwie
rzecz niemożliwa - dla Mieczysława Zdanowicza bycie
artystą i bycie człowiekiem to jedno. Ukończywszy 
studia w PWSSP w pracowni prof. Emila Krochy i prof.
Eugeniusza Gepperta, podjął pracę na swojej uczelni,
brał udział w dziesiątkach wystaw krajowych i 
zagranicznych, zrealizował kilkadziesiąt projektów, w tym
tak interesujące jak - wspólnie z Andrzejem 
Wojciechowskim - Zdarzenie Przestrzenne Wieża Radości
czy (w roku ubiegłym) Galeria Plenerowa PWSSP
SZTUKA-PRZESTRZEŃ-CZAS, związana z 
Międzynarodowym Festiwalem Teatru Otwartego.
bec Europy wstydzić. Kiedy Jednak
mówimy o wspólnej Europie, 
musimy pamiętać, że kreacja 
artystyczna Jest świadectwem 
odpowiedzialności za świat, metodą 
Integrowania go w Imię 
równoczesnego zachowania tożsamości
narodu i tożsamości Jednostki.
- Powszechna Integracja świata
zachodniego wykazała Jednak
pewne niebezpieczeństwa, 
związane z niekontrolowanym 
rozwojem cywilizacji.
ralnych. Nie Jest się po prostu 
malarzem czy kompozytorem - sztuka
może stać się mową wszystkich
narodów, niezależnie od czasu
i miejsca.
- Czym, dla Pana, Jest sztuka?
- Sztuka? Sztuka to Intuicyjny
wyraz stosunku wobec świata.
- Dlatego Pan wypowiada się
w na wiele sposobów...
- Wiele łączy mnie z literaturą...
- Wszyscy wrocławianie 
pamiętają „kroczące drzewo", które 
pojawiło się na schodach Muzeum 
Narodowego l zapowiadało 
niezwykłe spotkanie z poezją Czesława
Miłosza.
- Wtedy została też otwarła 
Oficyna Wydawnicza .Wieża 
radości"...
- Pana zainteresowanie kulturą
wykracza daleko poza pańską
specjalność zawodową - na 
uczelni Jest pan kierownikiem Pracowni
Projektowania 
Malarstwa w Architekturze
l Urbanistyce.
- Ale przecież kultura
to wszystko, co nas 
otaczał Wiele zniszczono,
wiele powstało rzeczy
niegodnych ani 
naszego miasta, ani nazwy
dzieła sztuki.
To. co pozostało, 
należy chronić 1 dlatego,
wraz z wieloma 
osobami, dla których sprawa
ratowania naszej 
materii kulturalnej Jest 
czymś nader ważnym, 
powołaliśmy Klub 
Ochrony Krajobrazu. Jego
celem Jest - najogólniej
rzecz ujmując - 
działanie na rzecz ochrony
środowiska 
kulturowego: krajobrazu, 
architektury, urbanistyki, parków, o-
grodów, słowem tego wszystkiego,
co w naszym krajobrazie cenne
1 warte zachowania. Klub stawia
sobie cele bardzo szerokie: od 
ochrony ekologicznej do prowadzenia
studiów na temat .Człowiek w 
krajobrazie". Mamy nadzieję, że uda
nam się ocalić to, co na Dolnym
Śląsku Jeszcze pozostało, tak
w sferze wytworów człowieka. Jak
1 w sferze Istnienia fauny 1 flory.
Rozmawiała
ANITA TYSZKOWSKA
Krótkie marzenia
Keatingów
ROBIN WILLIAMS
1 ilm dlii ka/dt nauc/vticlu i ui.i ka/di.jo u /nu
Wielki Witolda mruga do nas 
sztubacko zza Wiecznej Zasłony - a 
zadowolony takt, bo Jakiś Australijczyk 
wyszedł z polskiej szkoły (filmowej) l 
przyprawia gębę. Jakoś mimowolnie 
skojarzyłem Gombrowicza z Peterem
Welrem, gdy temu drugiemu pełna 
widownia wrocławskiego Utną 
.Przodownik.' (niektórzy mówią .Lwów") biła 
brawo na stojąco po zakończeniu JUmu
.Stowarzyszenie umarłych poetów"
(kolejne tygodnie wyświetlania tego
obrazu dowiodły, te niezbadane są 
gusta krajowej publiczności). Zapalono
światło -przyjrzałem się. Jakaż to 
reprezentatywna próbka narodu przyszła na
spektakl Byli wszyscy- młodzież, 
starszyzna, damy l dżentelmeni, radośni
l zblazowani, no o przede wszystkim -
nauczyciele. Jak poznać polskiego 
nauczyciela?Ależ to proste: pracownlkpan-
stwowęj oświaty ma męczeństwo
w oczach. Zastanawiałem się. Jak mot-
na tymi oczami patrzeć najlłm. Różnie,
na przykład pedagog-aktywlsta, 
ozdoba Karty Nauczyciela, myśli tak: .To
straszne, ten biedak nie miał się do
kogo zwrócić. Ani POP. ani Komisji 
Zakładowe). Harował Jak wół. Jakby nie
wiedziało 18-godzlnnym tygodniu 
pracy". Z kolei belfer-tradycjonallsta:
.Dziwne te Jego metody, gdyby u nas
doniosło się do kuratora, ze każę 
dzieciakom wyrywać z książki opisy 
przyrody u Mickiewicza czy Orzeszkowej,
pewnie by ml pojechali po premii".
A nauczyclel-metodyk. kolekcjoner
wszystkich programów nauczania od
1944 roku? .Wydaje ml się, ze on
swych metod nie oparł na żadnej ze
znanych ml szkół..." Natomiast pani 
wiceminister oświaty tłumiąc zgorszenie:
.Jakim cudem ten JUm przedarł się
przez sito cenzury oświatowej? Nie 
zostaje nic Innego, Jak wydać Instrukcję
zabraniającą uczniom l nauczycielom
oglądania".
Gdyby zebrać w sali kinowe) tysiąc
nauczycieli, dzlewięcluset 
dziewięćdziesięciu z nich przysięgałoby na swą
biblię - Kartę Nauczyciela, ze 
przystępowali do pracy wierząc. Iż każdy 
będzie Keaungtem. Wszyscy widzimy, te
urodziło się tylut Pimków. Teraz panuje
wiara, te szkoły prywatne naprawią to,
co zepsuli totallścL Ale by się o tym
przekonać, musimy poczekać - Jak
wJUmowe) szkole -ze sto lat na 
poważne Jubileusze szkół prywatnych. 
Wówczas marzenia Keatingów będą jeszcze
krótsze niż dziś.
ADAMKAROLCZUK
STOWARZYSZENIE
UMARŁYCH
POETÓW
%
f
Miernicza na Kuźniczej
Świat, Jak powszechnie wiadomo.
Jest nadzwyczaj mały. A co dopiero
Wrocławl Przeniesienie więc 
atmosfery .trójkąta bermudzklego" (ze
szczególnym uwzględnieniem 
wytwornego lokalu .Astorla") do .Ka-
lambura" nie Jest niczym trudnym.
Czy naprawdę?
Odpowiedź na to pytanie 
przyniesie dopiero premiera 
przygotowywanego przez .Kalambur" spektaklu
.Piosenki trójkąta bermudzklego".
W środę była dopiero próba general-
Autoraml tekstów Jest dwóch 
Wiesławów: Gomulskl 1 Wadowski. 
Udało ml się porozmawiać z pierwszym
z nich. A Jest on przypadkiem 
ciekawym: wrocławianin z wyboru - 
zakochał się we wrocławtance. uroczej
Krystynie, opuścił Warszawę, miasto
swojego urodzenia, opuścił 
uniwersytecką psychologię, na której 
pracował, przeprowadził się do naszego
miasta I chyba Je pokochał. Jeżeli
nauczył się o nim pisać. I to pisać
nie o .mknących po szynach 
tramwajach", lecz o poezji, która tkwi
w dorzeczu ulic Kościuszki 1 
Traugutta. Być może nauczył się tego
czucia ulicy na Pradze, gdzie się
urodził? Może od żony. która 
wychowała się koło kina .Tęcza"... Kino
.Tęcza" to podstawa filmowej 
edukacji całej dzielnicy. Ja też tam po raz
pierwszy, wiele, wiele lat temu. 
zobaczyłam .Przeminęło z wiatrem".
Podejrzewam też, że Andrzej 
Czerny, reżyser spektaklu, który jest
z miasta Łodzi, wyczuł trójkątną
atmosferę dlatego, że w Łodzi Jest
ulica Kamienna. Z niej właśnie byli
kochankowie z piosenki Osieckiej.
Teraz ulica Kamienna nazywa się
Włókiennicza, ale to przecież 
nieważne. Andrzej Czerny nie po raz
pierwszy zresztą pracuje we 
Wrocławiu. Mówi. że kocha to miasto, 
kocha .Kalambur", a najbardziej 
kocha ruskie pierogi, które we 
Wrocławiu są najlepsze między Bugiem
a Odrą.
Jest w spektaklu piosenka „Idąc
ulicą Mierniczą". Ja Mierniczą 
wracałam z próby do domu.
Premiera odbędzie się 5 listopada.
Prawdziwa recenzja oczywiście - po
premierze, ale cieszę się. że pojawiło
się coś wrocławskiego I że to .coś"
nie Jest wcale próbą odtworzenia 
Jakiegoś podejrzanego artystycznie
folkloru, lecz próbą poetycką .na 
temat" zjawiska tak dla miasta cha-
rakterystycznego. ^ Tys2kowska
16
Nr 49. 30X1-2X111990
DOLNOŚLĄSKI
^
W Valzoldana
we włoskich 
Dolomitach na 
wysokości 1700 m 
pojawi się Jutro 
pierwsza narciarka na
trasie slalomu 
giganta, 
otwierającego nowy sezon
rywalizacji 
alpejczyków o Puchar
Świata.
Tej zimy 
francuscy organizatorzy
zawodów będą o wiele bardziej
przeżywać najazd .śnieżnego
cyrku". Planowana Jest bowiem
cała seria międzynarodowych
zawodów o Puchar Świata, aby
poddać generalnej próbie 
olimpijskie obiekty. Zimowe 
Igrzyska Olimpijskie '92 Już za 14
miesięcy. Albertville spodziewa
się wielu gości, także z Innych
zimowych konkurencji. Któż nie
skorzysta z olimpijskiego 
rekonesansu.
FUTBOL - MAGAZYN
^3L_
-^r
Regulamin 25 edycji Pucharu Świata pozostał bez zmian. Do 
łączne] klasyfikacji zalicza się punkty zdobyte w czterech konkurencjach
(zjazd, slalom, gigant l supergigant). Na starcie nie będzie Już Plrmlna
Zurbrlggena, który zakończył sportową karierę. Kto po nim? Marc.Gl-
rardelll (Luksemburg) Jest typowany do zwycięstwa, a może Włoch
Alberto Tomba (na zdjęciu). Foto Archiwum
Wielka forsa tylko dla szpicy
Jutro rusza „biała karuzela"
Przed pucharowymi 
zawodami mówi się nie tylko o śniegu,
chociaż to właśnie ten biały
puch doprowadził do obecnej
sytuacji. Alpejska karuzela 
ruszy, ale bez takiego szumu 1
wielkiej forsy. Właściciel firmy
.Atomie" Alols Rohrmoser 
powiedział niedawno:- Bez
względu na to czy będzie śnteg,
czy też nie, to l tak dojdzie do
wielkiej selekcji. Z gry zostaną
wyeliminowane te koncerny,
które miały wąski profil 
produkcji. One Już poniosły wielkie
straty (poprzedniej zimy 
sprzedano o 40% sprzętu mniej). Nte
mogą sprzedać tego co im 
zostało, atomie" to narty, buty, 
wiązania, ktjkt l rękawiczki, a zatem
taki system, który pozwala
oszczędzać m.ln. na dystrybucji
I reklamie. Nte wszyscy są tak
zorganizowani l grozi Im plajta.
Jak w tej sytuacji wspierać 
alpejczyków? Nie ma Już mowy o
wysokich gażach l wpłatach na
konto „Skl-Poolu" (nie mylić z
polską Już skompromitowaną
spółką, z którą nie mogą sobie
poradzić NIK 1 prokuratura).
A teraz znów bardzo ważny
przedolimpijski sezon. Jak
będzie z finansowym 
zapleczem? As slalomu mówi: - To
mnie denerwuje, ale nic nie 
można zrobić. „Elanów" się Jednak
nie pozbędę. Jest to trzecia 
firma, ale najlepsza. Dobry sprzęt
Jest dla mnie ważniejszy niż 
pieniądze. Żyję dla sukcesu t z 
sukcesu l wierzę, że osiągnięcia
będą dobrze opłacane, choć
zdaję sobie też sprawę, że 
trzeba ponieść ofiary. Gdy 
zaczynałem swoją przygodę narty l buty
kupował ml ojciec. Ani klub, ani
związek, a tym bardziej 
sponsorzy nie zainwestują w coś 
niepewnego".
Czy sponsorów Jeszcze 
interesuje wydawanie pieniędzy na
narciarzy? Manager 1 pośrednik,
dawniej narciarz - Erwin Strlc-
ker, pracujący dla szwajcarskiej
firmy Marc Bouwera twierdzi, że
obecnie na wielkie pieniądze
mogą Jeszcze liczyć narciarze ze
szpicy, czyli np. Alberto Tomba
czy Armin Blttner.
Spadło zainteresowanie spon-
Armln Blttner (Niemcy) Jest asem w slalomach l bardzo chwali so-
bte „Elany". Firmy nie zdradził nawet w biedzie.
Taki los spotkał 
Jugosłowiańską firmę .Elan", która
przez wiele lat sponsorowała nie
tylko krajowe talenty. Z 
pucharowych startów zrezygnowała
Mateja Svet. ale głównym 
powodem nie był brak kontraktów.
22-letnla alpejka wybrała pracę
we francuskim .Rosslgnolu" 
(testuje narty 1 prezentuje stroje
na pokazach mody). Wierny
."Elanom" (co widać na zdjęciu)
pozostał wicemistrz świata 1
zdobywca Pucharu Świata w
slalomie specjalnym - Niemiec
Armin Blttner (25 lat). Przez
sześć miesięcy drżał nie mając
pewności czy firma przetrwa.
czy wypłaci obiecane pieniądze.
sorów, zwłaszcza zawodnikami
drugiej kategorii. To prawda, ze
Jeszcze pięć lat temu startujący
w Pucharze Świata kasowali
pieniądze za reklamy aż do 50.
miejsca. Dziś tylko najlepsi 1 w
dodatku na wybranych 
pucharowych Imprezach. Najlepiej
sprzedaje się Kltzbuehel 1 Wen-
gen. Małe miejscowości muszą
się zadowolić 1/5 tych kwot.
które zarabiają sławne alpejskie
stacje 1 to nawet wtedy, gdy są
telewizyjne transmisje.
Przed nie lada problemem
stanęli organizatorzy zawodów
w Mertbel, gorączkowo 
szukający sponsorów. A przecież tam
odbędą się olimpijskie zawody.
ZBIGNIEWPRÓCHNIAK
Szwajcar Erwin Strlcker - 
manager l pośrednik przy 
poszukiwaniu sponsorów mówi o 
ciężkich czasach. Brakuje nie 
tylko śniegu...
21 miejscowości, w których
odbędą się pucharowe zawody:
Morzine (Francja) - w 1984 r.
trasy posypało plaskiem! Był to
efekt burzy, która dotarła znad
Sahary.
Merlbel (Francja) - miejsce
generalnej próby 
przedolimpijskiej, w ub. sezonie 
zainstalowano 300 armatek do 
sztucznego naśnleżanla!
Vallolre (Francja)
Val cTtoere (Francja) - trasa
olimpijska rozpoczyna się na
wysokości 2905 m npm. Puchar
Świata od 1968 r. 11 razy 
odwoływany z powodu deszczu lub
nadmiernej Ilości śniegu.
Adelboden (Szwajcaria) - 
problemy z ochroną środowiska.
Wengen (Szwajcaria) - 
dokuczliwe wiatry. 4 razy 
odwoływano zawody.
Melringen (Szwajcaria) - nie
ma kłopotów ze śniegiem.
Błzau/Mellau (Austria) - po
raz pierwszy będzie zjazd, bez
armatek, śniegu pod 
dostatkiem, problemy z ochroną 
środowiska.
Pfronten (Niemcy)
Garmlsch-Partenkirchen
(Niemcy) - dwie ostatnie zimy
bez śniegu, kupiono 10 
armatek.
Bergen (Niemcy)
Kltzbuhel (Austria)
Zwieael (Niemcy)
Altenmarkt (Austria)
Valzoldana (Włochy)
Maribor (Jugosławia)
Kranjaka Góra (Jugosławia)
Val Gardena (Włochy)
Alta BadU (Włochy)
Seatlere (Włochy)
Madonna dl Campigllo 
(Włochy)
Puchar UEFA
Torpedo Moskwa - AS Monaco
3:1 (2:0). Bramki: dla Torpeda - Ti-
szkow (19) i N. Sawiczew (43), dla
Monaco - Passl (54). Widzów 12 500.
Admlra.Wacker Wiedeń - Bolo-
gna 3x0 (2:0). Bramki: Oretachnig 2
(31. 55), Mueller (36). Widzów 8 tys.
Broendby IF Kopenhaga - Bajrer
LeTerkuaen 3:0 (1:0). Bramki:
Frank 2 (6. 66). B. Chrlstlansen
(60). Widzów 23 tys.
Anderlecht Bruksela - Borusala
Dortmund IjO (0:0). Bramka: Van
der Llnden (751- Widzów 18 tys.
Gwiazd
Przypadłość rodzinna
Ojciec Finn Laudrup nie 
zabraniał swoim synom kopać piłkę,
którą on sam umiłował. Z 
powodzeniem występował w BK 
Kopenhaga, zaliczył 20 występów' w
drużynie narodowej, aby wyjechać
na kontrakt do Wiener SK W
Wiedniu urodził się drugi z synów
Brlan. Było to niewiele ponad
dwadzieścia lat temu. Po raz drugi
powrócił do Wiednia, mając Już 18
lat, aby rozegrać pierwszy mecz w
reprezentacji Danii przeciwko
Austrii.
Starszy syn Flnna - Michael
Laudrup także jest niepoślednim
piłkarzem. Również w wieku 18
lat debiutował w reprezentacji,
aby w tym samym 1982 roku 
zostać uznanym najlepszym 
piłkarzem swego kraju. Już w 1983 
podpisał on kontrakt ze słynnym Ju-
ventusem Turyn. Włosi mieli 
Jednak dwóch obcokrajowców -
Bonka i Platlniego. _Juve" 
wypożyczył więc zdolnego Duńczyka do
rzymskiego Lazio. Po dwóch 
sezonach terminowania wzmocnił 
Starą Damę, ale pokolenie mistrzów
świata powoli traciło energię 
umożliwiającą wtelkle piłkarskie 
sukcesy. Laudrup zdołał Jeszcze
.załapać się" na zdobycie Pucharu
Świata w 1985 1 mistrzostwa Italii
w 1986. Później nastały chude 
lata, nadziel nie potrafił zaspokoić 1
Michael Laudrup. Odszedł więc w
1989 do FC Barcelony.
W tym samym roku wielką 
międzynarodową karierę zaczął 
Brlan. W Broendby zaczął regularnie
trenować od ósmego roku życia,
aby Już w 1987 przyczynić się do
zdobycia tytułu mistrza Danii
przez ten klub. Wspaniale grał w
eliminacjach Italla'90, szczególnie
w meczu z Rumunią W Kopenha -
dze. Bramka, Jaką zdobył to
prawdziwy popis młodego 
piłkarza, który swobodnie dał sobie radę
z dwoma obrońcami 1 
bramkarzem gości Lunglem. W tym czasie
grał Już w zagranicznym klubie -
niemieckim Bayerze Uerdlngen.
Przeszedł za 2 min marek, a Już po
roku zainteresował się nim Bay-
ern. Mimo, ze kontrakt miał 
obowiązywać jeszcze 2 sezony 
nawiązano pertraktacje. - Chcę 
koniecznie do Bayernu - mówił 
głośno Duńczyk 1 postawił tym samym
pod ścianą działaczy Bayeru. Cl z
kolei zażądali odpowiedniej sumy
pieniędzy - Bawarczycy musieli
wyłożyć na stół 6 min marek, aby
zapewnić sobie na cztery lata 
występy najmłodszego z Laudrupów.
Braln Laudrup wspaniale 
zaczął sezon przyczyniając się do
zdobycia Superpucharu RFN po
zwycięstwie 4:1 nad Kalserslau-
tern. Później grał słabiej. Trener
Jupp Heynckens na początku o-
czarowany Duńczykiem, pozwolił
sobie nawet w pewnym momencie
na złośliwość pod Jego adresem: -
Żadne pieniądze tego świata nie
gwarantują klasy światowej kupo-
W skrócie
« Eliminacje ME w koszykówce
mężczyzn: Holandia - Polaka
70:86 (32:41).
l.rc Koeln - Atalanta Bergamo
ltl (0:0). Bramki: dla l.FC Koeln -
Progma (50 samobój.). dla Atalanty -
Bordln (55). Widzów 24 tys.
Vitease Arnhem - Sporting 
Lizbona 0:2 (0:2). Bramki: Xavier (23) I
Ooraes (36). Widzów 10 729.
Inter Mediolan - Partizan 
Belgrad 3:0 (1:0). Bramki: Matthaeus
(32). Mandorlinl (49) I Blanchi (70).
Widzów 65 tys.
AS Roma - Oirondina Bordeaux
B:0 (2:0). Bramki: Voeller 3 (10. 45
karny. 50) I Oerolin 2 (60. 75). 
Widzów 50 tys.
Rewanże 11/12 grudnia br.
OPEL
**
*
Brlan LAUDRUP - Dania.
ur.22.02.1969 w Wiedniu. 
Kluby: Broendby Kopenhaga,
1889/90 Bayer Uerdlngen. od
1990 Bayern Monachium. 
Debiut w reprezentacji w wieku
18 lat: przeciwko Austrii w
Wiedniu (0:1). Żona: Mette.
syn: Nicolai (2 lata). Hobby -
tenis, muzyka 1 czerwone wino.
wanego zawodnika. Laudrup musi
się Jeszcze wiele nauczyć, choćby
przestać tyle dryblować, gdy brak
sił oraz poprawić grę głową.
Drybllng - największa wartość,
gra głową - najsłabszy element w -
technice Bralna. Oba posłużyły do
krytyki młodego piłkarza. - Słaba
gra głową to przypadłość rodzinna
- przyznaje zawodnik. Ostatnio
wiele pracujący nad sobą piłkarz
przekonał do siebie wszystkich.
Najpierw ośmieszył obronę Ein-
trachtu Frankfurt 1 samego Uli
Steina przerzucając miękko nad
nim piłkę, a następnie urządził
show w meczu poprzedniej kolejki
z Wattenscheld. Strzelił dwie 1 
podał trzy bramki - dobrze spisujący
się dotychczas benlamlnek 
odjechał z bagażem aż siedmiu goli.
ROMAN KOŁTOŃ
« MŚ w piłce ręcznej kobiet: 
Polaka -ChRL31:17 (12:8). Bramki
dla Polski: Klonowska 9. Karkut 6,
Mierzejewska 5, Malczak 4, Onled-
zluk 4.