/panorama_olesnicka_1997_27.djvu

			, I 
S I 
s i i 
■*....' I. . ~ 
- »y- 
Nr 27 (315) Rok VIII 8-14 lipca 1997 r. TYGODNIK ZIEMI OLEŚNICKIEJ 1,5/1 ISSN 1232-552X 
SjĆHNlAi | POLOKA] 
Ktoś podpala nocą zaparkowane pod domami samochody 
Płonące auta 
Olcsnic/un parkujących autu 
pod chmurka oj>urn;|l niepokój. 
Ostatnio spłoniło siedem 
stojących pod domami aut. 
Zac/clo sil- nocą 15 c/erwca. O 
god/inie I splonal stojący na ul. 
S/koIncj fiat 125. o 22(l kolejny 
lial na ulicy Kochanowskiego, a 
25 mimu pó/mej maluch 
zaparkowany pr/y ul. Skłodowskiej. 
Historia powtor/.yla się wedluj; tego 
samesio scenariusza w nocy I li 
li) 
pca. O god/inie 2 splon.jł nissan 
komhi /apai kowany v\ /atoc/cc 
Ihikoiwzrmr nu sir 2 
Okradał cudzoziemców na trasie nr 8 
Nocny pomocnik 
Człowieku, gubisz r/.cc/.y! - t;| 
przyjacielską przestrogą 19-let- 
ni wrocławianin hud/ił 
śpiących poił Oleśnicą kierowców 
ciężarówek. Wc/eśniej rozcinał 
plandeki samochodów i 
wyrzucał na drogę jakiś przedmiot. 
Kiedy zaspani kierowcy 
wychodzili z kabin, uczynny 
mężczyzna kradł im pieniądze. 
26 c/erwca ok. 2 ' na parkingu 
w Bykowie śpiącego w swojej 
dvii litewskiego kierowcę 
obudziło stukanie w szyhę kabiny 
Człowieku, gubisz rzeczy! - wolał do 
niego jakiś nieznajomy 
mężczyzna. I rzeczywiście - kiedy I ilwin 
wyszedł z samochodu, zauważył 
leżący niedaleko aula materac. 
Nic wiedział, że wcześniej 
nieznajomy przeciaj plandekę i 
wyrzucił materac na drogę. A od 
cudzoziemca za/adał pieniędzy. 
Przeszukał kabinę i zabrał 
Litwinowi - wiozącemu z Niemiec do 
ojczyzny armaturę sanitarna - 7()zł, 
linkmirzt mr mi .itr. 2 
Społem 
na zakręcie 
30 c/erwca odbyło się walne 
zebranie delegatów oleśnickiej 
Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców Społem. W trakcie 
debaty doszło do ostrego spięcia 
między przewodniczącym Rad\ 
Nadzorczej a prezesem 
Zarządu. Przewodniczący złożył 
rezygnację z pełnionej funkcji. Po 
przeanalizowaniu sjtuacji 
ekonomicznej spółdzielni, która już 
od kilku lat ponosi straty, 
zebrani w tajnym głosowaniu nic 
udzielili absolutorium 
prezesowi i członkowi Zarządu. Aby 
oleśnicki PSS uratować, nowy 
Zarząd ma podjąć działania 
zmierzające do połączenia się z 
wrocławską spółdzielnią. 
Kto zawinił? 
W poniedziałkowe popołudnie 
30 czerwca w sali narad PSS 
Społem, mieszczącej się na zapleczu 
Supcr-Sainu w Rynku, zebrało się 
ci(Ł \i\ Oleśnica, ul. Brzozowa 4 
I^IIL/Zlly OFERUJE w ciągłej sprzedaży 
^n m w /\vmrwr różne gatunki WĘGLA kamiennego, 
I ||J Al* 1111/ Y koksu oraz węgla brunatnego. 
"* iM^w ■■ 1 Drewno na rozpałkę w wiązkach. 
Ci*nv jak w kopalni. Transport na terenie Oleśnicy bezpłatny. 
Tel. 314-72-02, 314-94-90.1 
Wynoimuiemy FADROMĘ i koparkę WARYŃSKI 
I Computer 
ii 
KASY FISKALNE 
KOMPUTERY 
RATY, LEASING 
PROGRAMY DLA FIRM [L] 
TELEFONY KOMÓRKOWE wjimmi 
■studio 
Oleśnica, ul, Kościelna 4 
MEBLE TlMROrai WYMIAR 
produkcja i renowacja 
\ MEBLE Z RATTANU 
%A EKOLOGICZNE POŚCIELE Z FR0TTY 
|c< Sklep Firmowy 
•V Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 9 a, tel. 398-32-40 
dOim 
PŁYTKI CERAMICZNE 
hlStowniaisklep oleśnica'ul- w°JskaPolskiego21 
tel. 398-32-08, 398-32-09 
Oferujemy: 
- płytki ścienne i podłogowe 
- boazerię 
- armaturę sanitarną 
- materiały budowlane 
- kleje do glazury i fugi 
- płyty kartonowo-gipsowe 
Jesteśmy bezpośrednim importerem 
płytek hiszpańskich i włoskich. 
Sprzedaż ratalna! 
CAŁY SYSTEM 
0CIEPLEN10WY: 
STYROPIAN Ml5. M20. M30 
KLEJE 
- elementy więźby dachowej 
(ZjifKHt eadjieMtue w cody. 8-f7, w a&6ołtf u* f&łj- Z~f3. 
^ 
* 
db> 
4&& 
JA1YN WOmSAZSM 
9 I-O "/poB /w nsjil'!"! <>l> 
iiNjli-izpoiuocI po ouu/Czj 
■ClS-Ot-PIC 'l°.l (AA\af>JC) wiili 
OC trysMf/Doi/n yri ejins^io 
ADd! aMOjUjiunic '3uzj]3ua\3z Apioi* 
feo|oj'3«ouo!d3rzn|Ez-^- 
3M0UO13SR) '3M0]C]3U1 '3UE]UM3jp MZjp-fc 
ipkopsfeM MZjp Eucaiik 'zc]uouHfc 
3|S3J3fGZ M 
rBnjsn afkuajo 
5I\ 
20 (na 2X wybranych) delegatów, 
by debatować nad dals/ym losem 
spółd/iclm. Zebranie olwor/ył 
przewodniczący Rady Nadzoi- 
czej Zd/isław Wójciak i jego wv 
brano na przewodniczącego ze 
brania. Wybrano tez komisje i 
wprowad/ono niewielkie /imany 
do porządku obrad. Lech Brusiło 
wic/ /aproponował tajne gloso 
wanie nad absolutorium dla 
Żarz adu, a Helena Bcnkicwic/ /glo 
siła rc/ygnację / c/lonka Rady 
Nad/orc/ej i przewodniczącej ko 
misji. Sprawo/danie / d/iałalno 
ści spółd/ielni /ło/yła jej prezes 
Mieczysława Jasiak-Muszyń- 
ska. 
PSS nic dysponując kapitałem 
referowała pani prezes nic jest 
zdolny do działań inwestycyj- 
Dukoni zenie na sn 2 
Chatoland PPUH 
PRODUKCJA 
I SPRZEDAŻ 
ŻALUZJI 
Oferujemy żaluzje 
pionowe, poziome, 
rolety okienne, okna 
PCV system VIIKA. 
sprzedaż, montaż. 
Spec jalistyc/.iic c/ys/c/enie 
żaluzji pionowych. 
Rabat lłi r/i na oknu. 
Dobroszyce, ul. 11 Listopada 
(pawilon), tel. 314-11-38. 
DOM I OGRÓD | 
Oleśnica, ul. Kopernika 6 
Tel. 314-39-59 
oferu e: 
# 
K 
(było Mlcczornio) 
codziennie, goclz. 
3 
panorama Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r. 
str. 2 
Społem na zakręcie 
Dokończenie :e sli. I 
nych. Nic bicr/c krcdylu, 
ponieważ jest 7byl drogi, a po/a tym ten 
zaciągnięty pr/c/ popr/ednic 
kierownictwo nic został spłacony. 
Jedna, z wielu przyczyn 
niepowodzeń spółdzielni M. Jasiak-Mu- 
szy ńska upatruje w dużej 
konkurencji ze strony firm 
zagranicznych. Handlują przez cały 
tydzień, slosuJ4 duże upusty cen i 
sprzedaż posezonową z 
bonifikatą. Dużych zakupów klienci mogą 
dokonywać w jednym miejscu. 
Na skutek konkurencji spadły 
znacząco obroty w sklepach PSS, 
choć zarówno Zarząd, jak i załogi 
placówek dokładają starań, by 
konkurencji sprostać. Nie 
przyniosła oczekiwanych skutków 
finansowych wyprzedaż majątku 
trwałego (piekarnie, hale, grunty). 
Zatrudnienie za rok ubiegły to 46 
osób. Średnia płaca wynosiła 684 
zł. Zobowiązania spółdzielni 
łącznic z kredytami wynoszą 
839.653 zł, a straty za rok 1996 - 
322.000 zł. Większość z 6 
placówek handlowych przynosi straty, 
mimo dobrej lokalizacji. Dla 
ratowania PSS-u i szukania 
oszczędności prezes zaproponowała 
zmniejszenie składu Zarządu z 
trzech do jednej osoby i 
połączenie się z inną spółdzielnią. Takie 
połączenie miało miejsce w 
Wolsztynie w województwie 
leszczyńskim i oba podmioty dobrze 
na tym wyszły. Informacje takie 
zdobyła oleśnicka delegacja w 
czasie wizyty w Wolsztynie. PSS 
sonduje możliwość połączenia z 
PSS Wrocław-Południc. Prezes 
szeroko nakreśliła korzyści 
płynące z integracji. 
Działania integracyjne poparł 
Franciszek Gawlik, by ratować 
majątek 408 członków. Była już 
w Oleśnicy wrocławska 
delegacja, oglądała sklepy, które 
podobały się jej ze względu na 
usytuowanie. F. Gawlik 
zaproponował, aby w placówkach Społem 
wprowadzić ulgi dla<:złonków, co 
-jego zdaniem - przyczyniłoby się 
do wzrostu obrotów. 
Były prezes 
wyjaśnia 
Obecny na zebraniu poprzedni 
prezes Karol Stusio odpierał 
zarzut o niepotrzebnie pobranym 
kredycie, który rzekomo miał być 
główną przyczyną upadku 
spółdzielni. Jego zdaniem cały splot 
okoliczności był przyczyną 
kryzysu. W roku 1990, zgodnie z 
decyzją ówczesnych władz 
samorządowych, PSS musiał oddać 58 
dzierżawionych komunalnych 
lokali bez żadnej rekompensaty. A 
w większość z nich zainwestował 
spore środki na modernizację czy 
wyposażenie. Zmniejszyła się siła 
nabywcza ludności, rosły koszty 
odsetek od kredytów 
przcleiminowanych i płatności. Zarząd 
podejmował działania naprawcze, 
jak otwarcie nowych sklepów w 
dawnej restauracji Słowiańska, 
obniżenie kosztów poprzez 
przeniesienie biur 7 ulicy 
Mickiewicza na Wrocławską, zmniejszenie 
zatrudnienia. Kierownictwo 
spółdzielni zdecydowało się na 
wzięcie kredytu dopiero w roku 1993, 
kiedy kosztował tylko ponad 40% 
pobranej sumy, gdy w roku 1991 
aż 270%. Wykorzystanie kredytu 
pozwoliło na uzyskanie 
dodatniego wyniku spółdzielni w latach 
1993 i 1994. K. Stusio 
zaproponował Zarządowi wystąpienie do 
burmistrza z prośbą o zwolnienie 
PSS-u z płacenia podatku od 
nieruchomości i gruntów za rok 
bieżący i przyszły i do Urzędu 
Skarbowego o przesunięcie zaległych 
terminów płatności podatku VAT 
i od wynagrodzeń i umorzenie 
odsetek. Przypomniał zebranym 
program zaproponowany przez, 
kierowany przez niego Zarząd, 
którego realizacja - jego zdaniem 
- dałaby efekty, ale został 
odrzucony przez następców. Przyznał 
się do nietrafnej decyzji o 
zwolnieniu bard/o dobrej 
kierowniczki sklepu Zofii Obiegło i części 
doświadczonej załogi. 
Zarząd bez 
absolutorium 
Kazimierz Majcherek mocno 
poirytowany zarzucił Zarządowi, 
że nie przeciwdziałał 
narastającemu zadłużeniu. Wnioskował o 
powołanie komisji, która wskaże 
jakieś wyjście, albo likwidację 
spółdzielni. 
Zdzisław Wójciak zarzucił pani 
prezes, że nic wszystko wyjaśniła 
w swoim wystąpieniu. Lustracja 
spółdzielni była przeprowadzona 
za późno, a sam lustrujący 
stwierdził, że spółdzielni nic da się 
uratować. O tym fakcie członkowie 
Rady Nadzorczej dowiedzieli się 
nic od razu. Przewodniczący 
Rady poparł wniosek K. Majcherka. 
Odczytał swoje pisemne 
uzasadnienie rezygnacji z kierowania 
pracami Rady Nadzorczej. 
Zarzucił w nim Zarządowi bezczynność 
i nicrealizowanic planu 
naprawczego. Poinformował, że 
członkowie Rady odrzucili jego 
wniosek o odwołanie Zarządu, co 
świadczy o braku porozumienia w 
Radzie. 
Prezes Jasiak-Muszyńska 
odpierała zarzuty, a działanie 
przewodniczącego określiła jako 
nadmierne wtrącanie się w pracę 
Zarządu. Jak długo można pracować 
pod presją'.' - pytała. Stwierdziła, 
że i w samej Radzie istnieje 
podział na „starą" i „nową", stąd nie 
ma w niej porozumienia. 
Przy podejmowaniu uchwał w 
sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania i bilansu powstał trudny do 
rozwiązania dylemat, z czego 
póki yć straty za rok 1996, skoro 
jeszcze z roku 1995 nic zostały 
spłacone. Problem pozostał 
nierozstrzygnięty. 
W tajnym głosowaniu delegaci 
nic udzielili absolutorium prezes 
M. Jasiak-Muszyriskiej i 
kierownikowi ds. marketingu Januszowi 
Jaworskiemu, który już wcześniej 
złożył rezygnację. Na zakończc- 
nie obrad delegaci podjęli 
uchwały w sprawie zatwierdzenia 
kierunków działania opracowanych 
przez Zarząd, przekształcenia 
sklepu w Rynku w Spółdzielczy 
Dom Handlowy, wystąpienia do 
burmislr/a o zwolnienie z opłat za 
grunty i obiekty, zmian w statucie 
i połączenia z innym PSS-em. 
O ewentualnym odwołaniu 
prezesa spółdzielni po tym, jak nie 
uzyskała ona absolutorium, 
zadecyduje Rada Nadzorcza na 
najbliższym posiedzeniu, którego 
termin wyznaczono już na 7 lipca. 
Stanisław Dziedzic 
Poranna próba gwałtu 
28 czerwca ok. Rodź 8 na 
podwórku S7kołj Podstawowej nr 1 
26-lctni ok.śnic/anin Sławomir 
N. usiłował zgwałcić 37-letnhj 
kobietę. Dzięki szybkiej 
interwencji przechodniów do gwałtu 
nie dos/.ło. 
28 czerwca mieszkająca w 
pobliżu Szkoły Podstawowej nr I 37- 
lelnia oleśniczanka szła do pracy. 
Dochodziła godz. 8. Kobiela 
postanów iłu skrócie sobie drogę z 
ulicy Wiieńskiei na Aimii 
Krajowej i weszła na szkolne 
podwórko. Tutaj zaatakował ją 
nieznajomy mężczyzna. Był brutalny, 
przewrócił oleśniczankę, kopał i 
bil. Jego zamiarem było 
zgwałcenie kobiety. Zaczęła wzywać 
pomocy. Jej okrzyki: Ratunku! 
Pomocy! zwabiły dwóch mężczyzn 
przechodzących i jadących 
rowerem obok szkoły. Napastnik 
zaczął uciekać, ale oleśniczanie 
dopadli go i obezwładnili. Policji 
pozostało tylko przejąć go z rak 
odważnych mężczyzn. 
Sprawcą okazał się 26-letni 
mieszkaniec Scrbinowa Sławomir N. 
W chwili popełnienia 
przestępstwa miał we krwi 2,40 promila 
alkoholu. Sąd Rejonowy wydal 
wniosek o jego tymczasowym 
aresztowaniu. Postawiono mu 
zarzuty złamania trzech artykułów 
kodeksu karnego: 11 (usiłowanie 
dokonania gwałtu;, 168 § I (Kio 
przemocą doprowadza inną 
osobę do poddania się czynowi 
nierządnemu, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10) 
i 156 (uszkodzenie ciała lub 
spowodowanie roslroju zdrowia). 
(rur) 
Ktoś podpala nocą zaparkowane samochody 
Płonące auta 
Dokończenie ze str. I 
przy ul. ks. Sudoła. Przy okazji 
zajął się też sto|ący obok trabant. 
O godzinie 3 spaliła się mazda 
zostawiona na noc na zapleczu 
wieżowca przy pi. Zwycięstwa. 
45 minut później podobny los 
spotkał fiata 126 przy ul. 
Lwowskiej. 
Jak ustalił biegły z zakresu 
pożarnictwa, ekspert Komendy 
Wojewódzkiej Policji, mamy do 
czynienia z celowymi podpaleniami. 
Ktoś grasuje nocą i podpala 
napotkane aula. Wprawdzie jedno z 
nich należało do policjanta, ale 
wszystko wskazuje na to, że 
wybór samochodów był 
przypadkowy. 
Jak dotąil nie udało się 
zatrzymać podpalacza Świadkowie 
mówili o jednej lub dwóch 
osobach. Policja wytypowała krąg 
podejrzanych o popełnienie tych 
czynów i prowadzi kompleksowe 
rozpoznanie. 
(kad) 
lot. KI) 
- ' ■ % "" - ■■-■ aa. ■„.■ * ™ * ' ■ 
.< 
h " 
■TT <' 
b 
• xli- j* 
&■. 
Okradał cudzoziemców na trasie nr 8 
Nocny pomocnik 
Dokończenie ze sir. I 
140 koron czeskich i 80 
słowackich. Polem oddalił się do 
zaparkowanego ok. 100 metrów od 
miejsca zdarzenia volkswagcna 
passata combi i odjechał w stronę 
Oleśnicy. 
W dwie godziny później pukanie 
w szybę obudziło tym razem 
stojącego na parkingu przed 
zajazdem Na Polance francuskiego 
kierowcę ciężarówki renault. 
Działanie pizestępcy było 
podobne jak w przypadku Litwina. 
Francuzowi złodziej zabrał 250 
złotych, 400 franków i podarł mu 
paszport. Miał przy tym - według 
relacji poszkodowanego grozie 
mu nożem. Polem wsiadł do vol 
kswagena i odjechał w kierunku 
Wrocławia. 
Już dzień później sprawca 
zuchwałych rabunków został 
zatrzymany przez policję. 
Funkcjonariusze z plutonu puliolowego 
przypomnieli sobie, że jakiś czas 
przed zdarzeniem kontrolowali 
passata. Zatrzymanym byl Piotr 
G. - 19-letni wrocławianin, w 
przeszłości kilkakrotnie karany. 
Za podobne przestępstwo, jak 
popełnione w Bykowic i Oleśnicy, 
loczy się przeciwko niemu 
sprawa sądowa. 27 czerwca Sąd 
Rejonowy w Oleśnicy wydal nakaz 
tymczasowego aresztowania 
wrocławianina, przy którym zna 
Icziono część skradzionej waluty 
i złotówek. I ,ilwin rozpoznał 
swoje, charakterystycznie zamoczone 
w przeciekającym schowku, 
banknoty. Jeżdżącemu passatem ra 
zem z aresztowany'" Piotrem G. 
olesniezaninowi (Słowo Polskie 
podało, że był jednym ze 
sprawców napadów), którego podejrzę 
wano o współudział w 
przestępstwie, jak na razie nie zdołano 
udowodnić winy i nie |ioslawiono 
żadnego zarzutu. Być może wy 
stąiii w sprawie tylko jako 
świadek. 
(tor) 
Nagła śmierć 
Wieczorem 1 lipca oleśnickie 
Pogotowie Ratunkowe /ostało 
powiadomione o leżącym pr/.y 
ul. Wileńskiej mę/.c/.y/.nie. Nie 
dawał znaków życia. 
We wtorek I lipca przed godziną 
19 przypadkowi przechodnie 
natrafili na wale ciągnącym się 
wzdłuż boiska naprzeciwko Aidy 
przy ul. Wileńskiej na leżącego 
obok roweru starszego 
mężczyznę. Nic dawał oznak życia, więc 
wezwano pogotowie. Przybyły 
lekarz, stwierdził zgon. Jak 
wykazała sekcja zwłok, 56-letni Cyprian 
'/.., mieszkaniec pobliskiej ulicy 
ks. Sudoła, zmarł w wyniku 
zawału serca. Śmierć dopadła go w 
czasie jazdy na rowerze. 
(kad) 
str. 3 
JPanorama Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r. 
Zacisze bez obaw 
27 czerwca odbyło się 
doroczne zebranie przedstawicieli 
członków Spóld/.iclni 
Mieszkaniowej '/uciszę. Jego celem była 
ocena działalności spółdzielni 
za rok 19<%, zaakceptowanie 
zamierzeń na rok bieżący i 
udzielenie Zarządowi absolutorium. 
Ruda Nadzorcza stwierdziła w 
swoim sprawozdaniu, że 
sytuacja finansowa spółdzielni nie 
budzi obaw. 
Jaka jesteś, 
spółdzielnio? 
W piajek 27 czerwca u 
Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze 
odbyło się doroczne zebranie 
przedstawicieli członków. Jest lo 
najważniejsze zebranie, na klo- 
rym delegaci rozliczają /arz.acl z 
całorocznej działalności za rok 
miniony i podejmuj;! decyzję o 
udzieleniu lub nie absolutorium 
jego członkom. W zebraniu 
uczestniczyło 50 delegatów. Utworzył 
je przewodniczący Rady 
Nadzorczej Zbigniew Marciniak. Powi- 
lal uczestników i gości: 
burmistrzów Jana Bronsia i Andrzeja 
Wojtkowiaka, przewodniczącego 
Rady Miejskiej Waldemara Mie- 
-szałę, dyrektor PKO BP Krystynę 
Żeghńską. dyrektora MGK 
Waldemara Zarębskiego, dyrektora 
ZBK Eugeniusza Duszyńskiego i 
przedstawiciela policji Jerzego 
Trzaskę. Na przewodniczącego 
zebrania zaproponował 
Stanisława Garbic/.a. na co delegaci 
jednogłośnie wyrazili zgodę. W 
porządku obrad znalazło się aż 16 
punktów, zanosiło się więc na 
długie obrady. Delegaci 
zrezygnowali jednak z odczytania 
sprawozdań Zarządu i Rady 
Nadzorczej, ponieważ zapoznali się z 
nimi wcześniej. Niektóre ważne 
informacje przytoczył w swoim 
wystąpieniu piezes Włodzimierz 
Obiegło. 
Zasoby Zacisza - usłyszeliśmy - 
zamieszkuje 2935 członków, z 
czego 2321 wykupiło mieszkanie 
na własność. Na komet grudnia 
19% oczekiwało na własne M 
I Wi4 członków. Wprawdzie 
spółdzielnia oddała do zasiedlenia 
przez 38 lokatorów budynek pizy 
ul. Hallera, ale wśród nich 
znalazło się tylko o oczekujących. 
Pozostali lo osoby nie związane 
wcześniej ze spółdzielnią, ale za lo 
dysponujące gotówką. 
W gestii Zacisza znajdują się 8^ 
budyiiki(wtym6liiiiL.s/kalnyeh) 
w Oleśnicy i 15 (w tym 11 
mieszkalnych) w Bieiutowie. Stan 
zatrudnienia z.a rok ubiegły to 102 
etaty, w tym 7b osób w gospodar- 
ec zasobami mieszkaniowymi, 25 
w zarządzie i 1 w działalności 
•społeczno-wychowawczej. Na 
płace wydano 975.401 zł, ą 
średnia pensja wyniosła 790 zł. 
Na remonty i konserwację 
obiektów wydano 1.744.574 zł. 
Działalność inwestycyjna w roku 
ubiegłym lo zakończenie budynku 
przy ul. Hallera i wybudowanie 
44 garaży. Spółdzielnia 
dysponuje zarezerwowanymi terenami 
pod budownictwo mieszkaniowe 
własnościowe przy ul. Okrężnej 
(I budynek - 29 mieszkań), Klc- 
eberga (I - 87), Daszyńskiego (I - 
25) i czeka na chętnych do 
zainwestowania. Zadłużenie z tytułu 
czynszów i niespłaconych 
kredytów wynosi prawie 46.000 zł, co 
jest uważane za niewielkie 
(3,60% ) Zarząd był 
kontrolowany przez Urząd Wojewódzki pod 
kątem wykorzystywania dotacji 
na usuwanie wad 
technologicznych. W czasie kontroli nic 
stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości. W celu obniżenia 
kosztów Zarząd zamierza do końca 
bieżącego roku przeprowadzić 
restrukturyzację zespołu 
konserwatorów i dozorców zgodnie z 
podjętym przez delegatów 
wnioskiem. 
W bieżącym roku Zarząd odbył 
już 11 zebrań z grupami 
członkowskimi, na których wysunięto 52 
wnioski. Ze względu na 
przyznanie dodatków mieszkaniowych 
385 lokatorom powinno się to 
przyczynić do zmniejszenia 
zaległości w płaceniu czynszu. Za 
najważniejsze zadanie na rok 
bieżący prezes uznał docicplenie 
dalszych 4 budynków (pozostanie 
jeszcze 10) i zautomatyzowanie 
węzłów ciepłowniczych. Na to 
drugie przedsięwzięcie pr/czna 
c/ono 90.000 zł zaoszczędzone na 
energii cieplnej za ubiegły rok. 
Kilkunasiosironieowe 
sprawozdanie przedłożyła także Rada 
Nadzorcza- Główna jego 
konkluzja to lo, że spółdzielnia zamknęła 
ubiegły rok dobrymi wynikami 
ekonomicznymi i jej sytuacja 
finansowa nie budzi obaw. 
Po wystąpieniu prezesa glos 
zabierali burmistrzowie. Jan Bronś 
stwierdził, że w zasobach Zacisza 
mieszka około 30% mieszkańców 
Oleśnicy, stąd istnieje potrzeba 
wspólnego rozwiązywania wielu 
istotnych problemów. Jak 
dotychczas współpraca układa się 
dobrze i liczy na dalszą. Życzy! 
delegatom członków spółdzielni 
owocnych obrad. 
Burmistrz Bierutowa Andrzej 
Wojtkowiak podkreślił, że 
budownictwo mieszkaniowe jest 
zależne od polityki państwa. Choć 
obecne pespekty wy budownictwa 
spółdzielczego nie są dobre, to 
życzyłby sobie, aby choć jeden 
nowy blok Zacisze wybudowało w 
Bierutowie. Podziękował za 
współprace i życzył spełnienia 
zamierzeń. 
Bolączki 
mieszkańców 
Dyskusja przedstawicieli 
członków spółdzielni ograniczyła się 
do stawiania pytań pod adresem 
Zarządu. Co zyskamy, my 
członkowie, na prywatyzacji zespołu 
konserwatorów i dozorców'.' - 
pytano. Wprawdzie prezes mówił o 
tym w swoim wystąpieniu, ale 
jeszcze raz podkreślił, że chodzi o 
obniżenie kosztów i 
podwyższenie jakości usług. Trzeba szukać 
środków na docieplcnie 
wszystkich wymagających lego 
budynków. Koszt utrzymania 
zespołu konserwatorów to ok. 800.000 
zł. Zaoszczędzenie takiej sumy 
umożliwi przeprowadzenie 
remontów. 
A. Rachwalski dociekał, w jakim 
celu Zarząd podniósł w 
październiku cenę ciepła, skon) w 
ciągu 3 ostatnich miesięcy 
zaoszczędzono na nim 90.000 zł. W 
odpowiedzi usłyszał, że 
podwyżka ceny była i lak niższa (1,88 zł) 
niż urzędowa (2,07 zł), a 
wprowadzono ją po lo, by zaoszczędzić na 
dalszą tcrmoregulację. 
Inne pylania i uwagi dotyczyły 
spraw mniej istotnych, jak 
obecność psów na osiedlach, 
zamiatania na sucho powodującego 
wzniecanie kurzu na klatach 
schodowych, przejęcia do 
konserwacji przez spółdzielnię 
domofonów. I. Sokołowska i I. 
Wodzisławska prosiły obecnego na 
zebraniu komisarza J. Trzaskę o 
interwencję w sprawie parkowania 
samochodów dostawczych na 
zapleczu sklepów przy ul. 3 Maja, 
co powoduje utrudnianie dojścia 
do bram. 
Ustosunkowując się do pytań i 
sugestii, prezes W. Obiegło 
odrzucił możliwość przejęcia przez 
administrację spółdzielni 
domofonów, bo większość z. nich 
została wykonana nieprawidłowo 
przez, przygodne firmy. Teraz 
trzeba by je zakładać od nowa na 
koszt lokatorów. W sprawie psów 
istnieją odpowiednie przepisy, 
lylko nie ma ich kto egzekwować. 
Rada uzupełniona 
Ponieważ Stanisław Garbie/ je- 
s/CYc pr/ed zebraniem 
przedstawicieli zrezygnował z 
przewodniczenia i członkostwa sv Radzie 
Nad/orc/cj. na jego miejsce 
/głos/ono 5 kandydatów: Kazimierza 
Kaciubę, Kazimierza Kilarskie- 
go, Stanisława Koszelę, Marcina 
Smolińskiego i Irenę 
Wodzisławską. Stanisław Giyn zgłosił 
zastrzeżenia do kandydatury K. Ka- 
eiuby jako szefa organizacji 
związkowej w Zaciszu. Jego 
zdaniem trudno będzie pogodzić 
postawę obrońcy pracowników i 
reprezentanta interesów członków 
choćby w takiej sprawie jak 
restrukturyzacja zespołu 
konserwatorów. K. Kaciuba odpierając 
zarzut odrzekł, że od rozwiązywania 
problemów jest Zarząd, a sprawy 
pracownicze powinny być 
rozstrzygane na płaszczyźnie 
wzajemnego porozumienia. W. Obiegło 
/.ar/ucił związkowi uzurpowanie 
sobie zbyt dużych uprawnień, jak 
choćby wgląd w finanse 
spółdzielni. 
W głosowaniu żaden z 
kandydatów nic otrzymał 509f głosów, 
więc trzeba było je powtórzyć. Do 
drugiej tury przystąpili K. 
Kaciuba i S. Koszela. Wygrał S. Kos/c- 
la, uzyskując 31 głosów, podczas 
gdy konkurent miał ich 17. 
Restrukturyzacja 
bez prywatyzacji? 
Wśród kilku uchwał 
najważniejsze było udzielenie absolutorium 
członkom Zarządu: prezesowi 
Włodzimierzowi Obicglc, 
wiceprezesowi Marianowi 
Szczepaniakowi i głównej księgowej 
Elżbiecie Łajs/y. Inne lo 
przeznaczenie oszczędności /a ciepło w 
kwocie 90.000 /ł na moderni/ację i 
automatykę wę/łów 
ciepłowniczych i upoważnienie Zarządu do 
ewentualnego wzięcia kredytu w 
kwocie do 1.870.000 zł na 
remonty obiektów. Ta ostatnia uchwała 
wzbudziła zastrzeżenia i obawy, 
które rozwiał członek Rady 
Nadzorczej S. Gryń. 
Spośród wniosków zgłoszonych 
przez komisję jeden wzbudził 
sporo emocji. Brzmiał on tak: 
Zobowiązać Zarząd do przepiowu- 
dzenia rcstiukturyzucji Działu 
Gospodarki Zasobami 
Mieszkalnymi. Ucz nie w foimie prxwut\ 
zucji. Przeciw takiemu 
sformułowaniu zaprotestował Stanisław 
Palma pytając, co to ma być za 
restrukturyzacja bez 
prywatyzacji. Sprzeciw również zgłosił 
Tadeusz Larwa. Protest wywołał 
poruszenie wśród obecnych w sali 
pracowników GZM. Bronili 
swoich racji, a właściwie miejsc 
pracy. Polemizował z nimi S. Palma, 
a wspierali go prezes W. Obiegło 
i przewodniczący Rady 
Nadzorczej Z. Marciniak. Dyskusja 
przeciągała się, bowiem sala była 
podzielona. W. Obiegło wniosek o 
restrukturyzację bez prywatyzacji 
uznał za bezzasadny. / czym 
zgodziła się większość zebranych. W 
obsadzie GZM liczącej 34 osoby 
jest az 7 pracowników 
umysłowych. Prywatyzacja ma zmienić 
te proporcje, przynieść os/c/ęd- 
ności i poprawie jakość usług. 
Pre/cs Zacisza obiecał 
pracownikom GZM daleko idącą pomoc w 
c/asie restrukturyzacji. 
Stanisław Dziedzic 
OGŁOSZENIE 
Zarząd Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców 
w Oleśnicy, Rynek 48 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu gastronomicznego Myśliwska 
przy ul. Wrocławskiej 36 w Oleśnicy. 
- na gruncie własnym (d/. nr 28 AM-49) o powierzchni użytkowej 
276,4 m2 
Cena wywoławcza - 130.000 PLN. 
Wadium w wysokości 10^ ceny wywoławczej należy wpłacić 
do kasy Społem PSS najpóźniej w dniu pr/clargu do godz. 1030. 
Wpłacone wadium zostanie /alic/onc na poc/ct ceny spr/edaży. 
a ulega pr/epadkowi na rzec/ sprzedawcy w przypadku uchylenia 
się uczestnika, który wygrał przetarg, od /awarcia umowy 
notarialnej. Osobom, które nie wygrały pr/etargu. wadium /ostanie 
/wrócone bezpośrednio po przetargu. 
Pr/ctaigodbęd/icsię w dniu 11.07.1997 o godzinie 11 w 
siedzibie Społem PSS w Oleśnicy - Rynek 48. 
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 314- 
35-13 lub 314-29-34. 
JEANS-SPORT CENTRUM BIG STAR 
Oleśnica, ul. Sejmowa 3 
PROMOCJA 50% 
Konfekcja letnia i zimowa. 
Me przegap tej szansy! 
LEKARSKIE 
jakość bez kompromisów! 
STOMATOLOGIA 
EU 
rejestracja po uzgodnieniu telefonicznym 
(071) 398 32 14 
„ruKurcuuu isicafiicitu iu z, i lipiec ±sr&/ r. 
Gdy 
mówił do 
nas papież 
Skoro emocje opadły, czas na 
refleksje. Otoz wbrew leniu, co w naszej 
propagandzit państwowej głosi się 
na co dzień, papież stwierdził w jednej 
ze swoich homilii, że bezrobocie je sl 
oznakti niedorozwoju 
gospodarczego i społecznego kraju. Mówił o 
pogłębiającej się nędzy wielu obywateli, 
o wywoływanych tą nędzą konfliktach 
rodzinnych, o niedożywieniu dzieci, o 
wzrastającej przestępczości w młodej 
generacji społecznej i o wielu innych 
defektach naszej ojczyźnianej 
rzeczywistości. Jednocześnie zapewne tylko 
przez wzgląd na kurtuazję Ojciec Sw. 
nie nazwał sprawy po imieniu, a 
powinien był stwierdzić, że przyczyną tej 
koszmarnej rzeczywistości jest 
kapitalizm. Niestety, młodsze pokolenie 
nie zdaje sobie sprawy, bo jest 
zaszokowane reklamą wolnego i ynku. 
Zjawisko uginających się półek pod 
towarami bywa jednakże dla wielu 
lizaniem cukru przez szybę. My, starzy, 
którzy mamy więcej jak 60 lat życia, 
wiemy dobrze z autopsji, ze w 
systemie kapitalistycznym nie da się 
uzdrowić społcczno-bytowych defektów, 
tak jak w komunizmie nie dało się 
zrealizować w pełni założeń 
marksistowskich. Kapitalizm i komunizm to 
są skrajności systemowe, w których 
jednostka ludzka i jej byt nie mogą być 
podmiotem. 
Papież ski ylykowałnarastającą 
ignorancję kapitalistycznych 
pracodawców, ale sama krytyka to na pewno za 
mało, bo ona nie zmieni szaleńczej 
pogoni za zyskami, ani ciągłej 
tendencji do resliuktuiyzacji zakładów 
pracy, co w rezultacie kończy się 
grupowymi zwolnieniami z pracy. 
Prawdopodobnie krytyka papieża jeszcze na 
długo pozostanie błogosławionym 
dźwiękiem i nie pomoże światu pracy, 
a tenże świat z doświadczeń wie, jak 
powinien wywalczyć stabilne warunki 
socjalno-bytowe. To, co się dziś mówi 
w przedmiocie walki z bezrobociem, 
jest o tyle bez sensu i czczym 
pocieszeniem, o ile w warunkach nowego 
systemu gospodarczego maksymalne 
zatrudnienie ludzi nawet z dużymi 
kwalifikacjami jest sprzeczne z 
zasadami dobrego biznesu. Nowa 
konstytucja Rzeczypospolitej leż wyraża się 
półgębkiem o prawie do pracy. 
Artykuł 65 konstytucji traktuje tę sprawę 
deklaratywnie i hipotetycznie poprzez 
^onglcrkę słowną. 
Ojciec Sw. nawet niedwuznacznie 
mowil o defektach naszej społecznej 
rzeczywistości, o mglistych perspt ■ 
ktywuch przyszłościowych młodzieży, 
o aborcji jako przestępstwie, o 
mecenasie propagandy. ż( Kościół 
katolicki jest wrogiem duchowej wolności. 
W rezultacie ocena naszej 
rzeczywistości wypadła nie najlepiej. Warto 
przypomnieć, ze jest to ocena tego 
człowieka, o którym przepowiednia 
spized 100 laty wyrzekła: Trzy rzeki 
s wiata dadzą trzy korony 
pomazańcowi z Krakowa. Na oczach naszych 
przepowiednia la spełniła się. Przed 
nią spełniło się dokładnie już osiem 
innych w odniesieniu do naszego 
narodu. Wobec tego tylko patrzeć 
jeszcze sprawdzenia, że na przełomie 
umykającego tysiąclecia lub nieco 
później nawiedzi nas kataklizm 
wojenny, mimo ze na arenie europejskiej 
polityki tak usilnie zabiega się o 
zachowanie niebiańskiego pokoju. 
Zapewne to niezłomna prawda, ze 
matematyka Opatrzności nie może być 
matematyką ludzi. 
Bolesław Szajna 
Oleśnica 
Poczynania 
jedynie słuszne 
Szanowna Redakcjo, 
Drodzy Czytelnicy! 
Oświadczenie pełniących różne 
funkcje radnych w Panoramie 
Oleśnickiej nr 26/97 moim zdaniem zawiera 
w sobie dużo pychy i pewności, że ich 
poczynania są jedynie słuszne i żaden 
głos nie może im zaszkodzić, a na 
pewno glos radnego dwóch kadencji 
Andrzeja Szachnowskiego. Autorzy 
oświadczenia tak urośli w dumę, ze 
nawet nie chcą polemizować z 
wypowiedziami i artykułami A 
Szachnowskiego, a może nie potrafią. Czyżby 
brak im było argumentów/ Radni 
kierują się dobrem wszystkich 
mieszkańców, lak im się przynajmniej wydaje, 
takie jest ich zdanie na lemat 
własnych poczynań. Wobec tego czy A. 
Szachnowski. radny dwóch kadencji, 
dwukrotnie wygi ywujący 
zprzeciwnikami w wyborach, kieruje się jakimś 
innym dobrem.' 
Wydaje mi się, że kieruje się dobiem 
wyborców u swoim jak najlepszym 
zrozumieniu. Dzięki, ze jest laki 
człowiek, klóiy napisze parę słów, nu 
tylko chwalących i uwypuklających 
suki esy Rady. ale także pokaże jej wady 
i ułomności. Czy aby na pewno radni 
zawsze wiedzą, co mbią? Podam 
przykład: sesja Rady Miejskiej na 
lemat prywatyzacji handlu Tydzień czy 
dwa tygodnie radni dyskutowali nad 
trzema projektami nowej uchwały. 
Jedna komisja była za. inna przeciw 
temu, ccv innemu z trzech projektów. 
Na sesji przewodniczący komisji i 
radni mówili o trzech projektach, w 
końcu dyskutowali o nich w komisjach 
przez dwa tygodnie. Tymczasem ich 
praca poszła na marne, jak i 
pieniądze, klore wzięli na posiedzeniach 
komisji, ponieważ jeden człowiek 
postanowił napisać kolejny projekt, nad 
którym obradowała tylko jedna 
komisja, i to jeden raz na dwa dni przed 
sesją. Na dzień przed sesją, czyli w 
ostatniej chwili, projekt otrzymali 
wszyscy radni pocztą pantoflową. 
Glosowanie odbyło się nie nad 
przyjęciem lub odrzuceniem jednego z 
trzech projektów, tylko nad 
przyjęciem tego stworzonego w ostatniej 
chwili. Wobec tego za co wzięli diety 
członkowie komisji obradujących na 
lemat trzech projektów'/ Czyje 
zwrócą'/ Jak łatwo manipulować Radą! 
Najprościej jest dać gotowy projekt, 
niech odbędzie się glosowanie i 
można iść na piwo do „ Iwony " - „przecież 
my wszystko robimy dla dobra 
mieszkańców Oleśnicy"'. „Zapraszamy, 
deklarujemy chęć przeprowadzenia 
rozmów ze wszystkimi organizacjami i 
osobami troszczącymi się o dobro 
Oleśnicy" - mówią radiu - i „nas" 
wszystkich. Pogadamy, pobierzemy 
diety, rozejdziemy się i niech nikt nie 
śmi( mieć innego zdania niż „My 
Wszyscy" (czyli radni). 
(nazwisko i adres 
do wiadomości redakcji) 
Opinie wyraf one w listach naszych 
Czytelników nie musza, być zgodne z 
poglądami redakcji. 
Nie publikujemy listów, które nadchodzą, 
nie opair/.one imieniem, na/wiskicm i 
dokładnym adresem. Dane te można 
zastrzec do wyłącznej wiadomości redakcji. 
OKNA, DRZWI, WITRYNY Z PCV, 
ROLETY ZAOKIENNE FIRMY REHAU 
S wysokiej jakości, atestowane / ceny producenta 
DA WART 
Twardogóra, ul. Lipowa 7 » 315-91 -55 
Echa nasz eh »ublikac*i 
Posła z Dobroszyc 
nie będzie 
W /wii|/ku / publikacją Paiutui- 
my Oleśnickiej zamieszczoną w 
nr/e 25. pi. „Już s/cściu do 
mandatu" wnoszę o /amics/c/cnie 
następującego sprostowania: 
Zwyczajowo i kolejny raz 
redakcja Panoramy Oleśnickiej 
dopuściła się mistyfikacji prasowej 
podając do wiadomości publicznej 
nieprawdziwe informacje 
związane z moją osobą. 
Nicprawdąjcsl, że jestem 
kandydatem do Sejmu RP z. listy Naro- 
dowo-Chr/eścijańsko-Demokra- 
tycznego BBWR Bloku dla 
Polski. Nic jest mi wiadomo, abym o 
laka nominację zabiegał, a podana 
informacja jesi po prostu wyssana 
z palca. 
Nicprawdąjcsl, że jestem 
zatrudniony w bliżej nieznanych mi 
slruklurach Giełdy Rolno-Prze- 
mysłowej. 
Nicprawdąjcsl, że jesieni 
sekretarzem posła Zdzisława Pisarka, 
choć prawdą jest. że jestem 
członkiem kierownictwa 
wrocławskiego oddziału BBWR. 
Nicprawdąjcsl, że jesieni 
współautorem jakiejkolwiek skargi, czy 
-jak chcą (...) redagujący gazetę - 
doniesienia, którego skulkicm 
byłoby nałożenie przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną kary 
pieniężnej na gminę Dobroszyce w 
związku z użytkowaniem 
nielegalnego wysypiska śmieci. 
Szukam > rac 
Zawód 
mechanik samochód. 
ślusarz 
nauczyciel geografii 
prac. magazynowy 
murarz 
posad/karz 
mechanik 
kontroler finansowy 
murarz 
sprzedawczyni 
opcralor maszyn 
księgowa 
slolarz 
stolarz 
murarz 
kelncrka/baiman 
kucharka 
ł:irma 
łi\poit-Import Iransport Międzynarodowy Spalice 20a 
Tci. 314-38-70 
-//- 
SP w Cnabownie Wielkim. Tel. 315-00-67 Januszewska 
w godz. 11-13 do 20 lipca lub od 20 sierpnia - 314-86-95 
Z\win Trudę Sp. /o.o W-w. Wyścigowa 58. 'Iel. 62-82-68 
PPH Icchma. Wrocław, ul. Kromera 44. Tel. 325-62-55 5 
-II- 
-II- 
Bosch Sp. z o.o. Chełsiówck 2a 
Stol-liom Oleśnica, Osiedle 15 
Sklep Ben Oleśnica, ul. 3 Maja 
PPH Folia Sp. z o.o Oleśnica, ul. Ciepła 1. Tel. 314-27-56 
l-crma Drobiu. Tel. 314-48-81 
Zakład Stolarski Oleśnica, ul. Wiclkopolna 2c 
-II- 
-II- 
Pcnk O-ca, ul. Młynarska 7 (kawiarnia Floyd). Tel. 314-96-53 
-II- 
I. miejsc 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
Warunki 
znajomość samochodów ciężarowych 
wymagane doświadczenie 
dopełnienie elalu piacą techniką 
wózek widłowy, 3,3 zl/h 
+premia 10'/, 3 zmiany 
konserwacja sprzętu budowlanego 
wykszt. wyższe, angielski i fiancuski, 
doświadczenie w standardach Bosch 
i 
produkcja folii, mechanik lub eleklryk 
praktyka 
rencista 
wiek do 30 lal, średnie lub zawodowe 
praktyka 
(>lrrl\ i>inindiiwiim iliiikujeiin bezpłatnie. Mii.iitijr rgltisztit telepumznie łN-'t-l-2X 
Nicprawdąjcsl, podkreślam to z 
całą stanowczością, jakoby 
obecne wysypisko śmieci było tym 
samym miejscem składowania od 
padów, z klórgo korzystała gmina 
w czasie mojej kadencji. 
Waldemar Bromke 
Od redakcji: 
1.16 czerwca Słowo Polskie w 
publikacji pt. „Partie listy piszą" podało, że na 
liście BBWR Blok dla Polski znajdzie się 
Waldemar Bromke. Nasz tekst 
oparliśmy m.in. na tym artykule. Jego autor 
Marek Nikodemski taką informację 
otrzymał we wrocławskim oddziale 
BBWR-u. Jak dotąd Waldemar Bromke 
w Słowie Polskim nie prostował podanej 
wiadomości. Z informacji, jakie ostatnio 
uzyskaliśmy w BBWR, wynika, że 
faktycznie byłego wójta na liście nie będzie. 
Była taka idea - powiedział nam jeden z 
członków partii - ale szybko upadła... 
2. W ubiegłym roku Waldemar Bromke 
był zatrudniony w Biurze 
Organizacyjnym Giełdy Rolno-Towarowej na etacie 
specjalisty ds. analiz rynku rolnego. Być 
może, tradycyjnie, na kolejnym 
stanowisku dtugo miejsca nie zagrzał. 
3. 7 kwietnia na spotkaniu delegatów 
na Sejmik Samorządowy z rejonu 
Oleśnicy i Sycowa szef Sejmiku prof. Leon 
Kieres powiedział, że poseł Zdzisław 
Pisarek na spotkanie z nim przysłał 
swojego sekretarza Waldemara 
Bromke. 
4. Waldemar Bromke jest autorem 
(napisanego 27 kwietnia 1995 r.) 
doniesienia do Państwowej Inspekcji Ochrony 
Środowiska (a nie Sanitarnej - jak 
omyłkowo napisaliśmy) o użytkowaniu przez 
gminę dzikiego wyspiska śmieci. 
Skarga ta, poparta później pismem posła Z 
Pisarka, zaowocowała nałożeniem kary 
na Dobroszyce 0 tym, że radny 
skłamał głosząc, że nie jest współautorem 
prośby o interwencję, już pisaliśmy. 
Dodajmy, że wespół z Radosławem 
Boreckim podpisał się też pod doniesieniem 
w tej samej sprawie do oleśnickiej 
prokuratury. 
5. Wysypisko, z którego korzystano za 
kadencji wójta Waldemara Bromke, 
znajdowało się w odległości ok. 50 
metrów od obecnie użytkowanego, na 
działce 521/8 (zostało zasypane ziemią 
i wyrównane w obecnej kadencji 
samorządu). No ale wtedy W. Bromke nie był 
jeszcze orędownikiem walki o ochronę 
środowiska i skarg do prokuratury oraz 
Państwowej Inspekcji Ochrony 
Środowiska nie pisał... 
Ruszasz na wakacje'.' 
Proś znajomych 
o stałą doslawę 
Panoramy Oleśnickiej. 
Będziesz na bieżąco. 
str. 5 
JPanorama Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r. 
Piszę, co widzę 
Tydzień leniu funkcyjni rudni 
Kady Miejskiej Oleśnicy: Henryk 
Bernacki. Zdzisława .lakimiee. 
IuIiiuiikI K.ilecinski. Waldemar 
Mieszała, Bożena Stachurska, 
(irzegorz Swilon, Antoni 
Zarzycki, wystąpili na lamach Panorei- 
iiiy ze wspólnym oświadczeniem 
przeciwko mojej skromnej 
osobie. Zwioćmy uwago - po 
uważnej lekturze oświadczenia - że 
wszystkie umieszczone w nim 
oskarżenia i zarzuty, skierowane 
pod moim adresom, są 
gołosłowne, ho nie podparte żadnymi 
dowodami czy argumentami Spro- 
kurowany przez wymienionych 
ładnych tekst jest odwetom za 
moja, prasowi) krytyko 
działalności Rady. a w szczególności jej 
rudnych funkcyjnych; hipokryzja 
i zla wola. wyziewająca z 
oświadczenia, zdumiała mnie i 
zażenowała. Znamienne, że pod paszk 
wiłem tym nie podpisali sio 
pozostali radni funkcyjni - członkowie 
Zarządu Miejskiego Oleśnicy 
Swojego podpisu nie złożyli też 
burmistrzowie 
Głowni decydenci Rady. 
odpowiedzialni za jej pracę. o\pressis 
vcrhis oskarży li mnie o: (1) 
upublicznianie nieprawdziwych in/ór 
nuicji. podając jako przykład moj 
artykuł Ce> tam. panic, ir ekologii'.' 
oraz o to, że nie zadałem sobie 
trudu, aby problemy, o których 
l>ix~.ę. znalazły swoje 
odzwierciedlenie w pracach i decyzjach 
Rady; zarzucili mi (2) iicgeiwemie 
zdecydowanej większości 
inicjatyw przy braku własnych, co -jest 
najczęstszy metodą mojego 
działania, posądzając mnie 
jednocześnie ex prolesso o (3) 
przedkładanie własnego interesu nad 
wspólne dobro: stwierdzili, że (4) 
usiłuje stawiać mury pennięelzY 
radnymi o odmiennych pogięciach 
politycznych: moje postępowanie 
uznali za (5) nieodpowiedzialne: 
złożyli publiczny donos, że (A) 
znany im jestem z arogancji i 
często lekceważącego stosunku do 
rudnych oraz. z (7) 
nieodpowiedzialnego podejścia do wielu 
ważnych problemów, które 
przejawia się rezygnacją z brania 
udziału w głosowaniach: napisali, 
że 2le,niki(,o n„,a. r/ecz 
jasna), a na koniec zadeklarowali 
chęć podejmowania 
bezpośrednich rozmów ze wszystkimi 
organizacjami i osobami troszczĄcymi 
się o dobro Oleśnicy. A ja 
tymczasem mam uzasadnione powody, 
by powątpiewać w to, żo dwóch 
sygnatariuszy rzeczonego 
"świadczenia - chodzi o p.p. 
Mieszało i Switonia - troszczy sic 
jodynie o dobro Oleśnicy (czyli 
wspólne); czy przypadkiem w 
pierwszej kolejności nie troszczą 
się o inne dobro? Wszyslkieh zaś 
podanych na wstępie z całą odpo 
wiedzialno.ścią obwiniam o 
świadome wygłoszenie nieprawdy na 
mój lemat. Meryloryozny i inlelo 
klualny poziom zarzutów 
kierowanych pod moim adresom jest 
płytszy od niejednej kałuży 
powstającej po deszczu przeil 
Urzędem Miejskim, niemniej jednak z 
szacunku dla umysłu 
przynajmniej niektórych sygnatariuszy 
oświadczenia podejmuję wysiłek 
dyskusji. Zatem - po kolei. 
1. Oszczerstwem jest, że upubli- 
cznieuu nieprawdziwe injormeicjc 
Swojego oskarżenia moi Szanow 
ni Antagoniści nie 
udokumentowali. Poprzestali jedynie na 
wskazaniu mojego artykułu Co 
tam. panie, w ekologii'/, nic 
polemizując z nim jednak 
merytorycznie i nie prostując zawartych w 
nim informacji. Zanim artykułów 
opublikowałem, jego tezy 
wygłosiłem na sesji Rady - nikt z mych 
Szanownych Adwoisurzy nie 
podjął wówczas polemiki ze mną. 
nikt toż z obecnych na sesji nie 
zarzucił mi kłamstwa Nieprawdą 
jest również i to. żo jakoby nie 
Zadeiłe m sobie Intelu, aby próbie 
my. o których piszę, znaleizły 
swoje odzwierciedlenie w pracach i 
decyzjach Reiely. O czymś wręcz 
odwrotnym świadczą protokoły 
sesji. 
2. Nie wykazuję się własnymi 
inicjatywami'! Przykład pierwszy 
z brzegu: trzy miesiące temu 
własnoręcznie zredagowałem 
projekt stanowiska Rudy w 
sprawie spizodaży nieruchomości 
komunalnych, zakładający, żo 
podstawowym kryterium typowaniu 
lokali do sprzedaży powinien byt; 
rachunek ekonomiczny korzystny 
dla gminy miejskiej Oleśnica. Pod 
projektem zebrałem podpisy 15 
radnych. Zarząd Miejski Oleśnicy 
zaakceptował go jednomyślnie. 
Wszyscy radni na sesji głosowali 
za. Tylko p. Zarzycki, nomen 
omen przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, odmówił swego 
poparcia. O mojej aktywności 
świadczy duża liczba składanych 
przeze mnie pisemnych inieipela- 
cji i zapytań, częstotliwość moich 
wizyt w Ratuszu, świadczą o niej 
- wymownie - protokoły sesji i 
komisji. O moje inicjatywy można 
zapytać np. dyrekcję Miejskiej 
Biblioteki Publicznej albo 
Państwowej Szkoły Muzycznej, albo 
mieszkańców ul. Kazimierza 
Wielkiego, a nade wszystko - bui- 
mistrzów; z całą pewnością będą 
mieli o czym powiedzieć. 
Pozdrawiam p. Stachurską, która - jako 
przewodnicząca Komisji Zdrowia 
- korzystała nieraz z mojego 
doświadczenia i piorą, u ostatnio 
zabiega (rozumiem, doceniając 
moją aktywność), aby dokooptować 
mnie do składu miejskiej Komisji 
ds. Profilaktyki i 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 
3. Nieprawdą jest, żebym jakoby 
przedkładał własny inteies neiel 
wspólne dobro. Oskarżenie to 
uznaję za pomówienie. Żądam 
dowodów. Wzywam mych Szanow- 
Z fotela 
rodnego 
'^ 
m- 
I' I 
nycli Adwersarzy, a szczególnie 
p.p. Mieszałę i Switonia, do 
złożenia publicznego oświadczenia, 
że i oni również nie pizedkładają 
własnego interesu nad wspólne 
eU)bro. 
4. Gratuluję podpisanym pod 
oświadczeniem oczytania. Zarzut 
odbieram jako propozycję 
inscenizacji Zemsty Aleksandra Fredry 
w doborowej obsadzie. Skoro 
pizypisano mi rolę Czośnika, bo 
mui jakoby chcę budować 
pomiędzy, niech i mi wolno będzie 
zaproponować innych aktorów: w 
roli Rejenta- p. Zaizycki. Podsio- 
linę niech zagra p. Jakimico. 
Papkin to rola Uudna. więc dobry 
będzie p. Swilon. P. Kalccmski nada 
się na Dyndalskiego. Pozostaje 
jeszcze problem zakochanej pary. 
W roli Wacława i Klary najlepiej 
spiszą się (w życiu politycznym 
to. proszę Państwa, jak w sztuce!) 
p.p. Mieszała i Bernacki. P. 
Stachurską nie w Zemście, ale w Ti zy 
po trzy logoz Fredry bym 
obsadził, resztę zaś, z braku innych 
postaci u naszego 
komediopisarza, zaprosiłbym nu widownię. 
5. Zdecydowanie za dużo 
wydaje się w Polsce łanich 
podręczników pseudopsychoanalitycznych. 
Swego czasu p. Kalccmski 
zastanawiał się na sesji, dlaczego 
krytykuję Radę. szukając przyczyn 
krytyki w mojej rzekomej 
frustracji, odpowiedziałem mu krótko: 
krytykuję, bo umiem pisać 
6. Na ostatnim posiedzeniu 
Komisji Ładu Przestrzennego p. 
Swilon zwymyślał mnie od 
gówniarzy, oznajmiając, że to ja 
artykułem Co tam. panie w ekologii? 
wywołałem głośną sprawę 
podpisania fikcyjnego protokołu 
odbioru oleśnickiej oczyszczalni 
ścieków (zarzut taki władzom 
Oleśnicy postawił niedawno wrocławski 
NIK). Czy przyzna publicznie, ze 
ma do mnie, radnego, 
lekceważący stosunek'! Dwa lata temu na 
sesji, występując przed radnymi, 
p. Bernacki powiedział do mnie: 
„Jest pan ekspertem od spraw 
wszelkiego rodzaju, na lemat 
statutu, ekonomii, policji, prawa. To 
już przechodzi ludzkie pojęcie, że 
taki omnibus siedzi nadal w 
bibliotece". Natomiast ponad rok 
temu również na sesji rzucił z 
powagą pod adresem grupy rad- 
nych:„Ja was w tym ostatnim 
rzędzie jeszcze przypilnuję!" (ostro 
wówczas zaprotestował uidny 
Walerian Pietrzak, siedzący 
właśnie „w tym ostatnim rzędzie"); 
pod adresem zus najmłodszego 
radnego, który miał śmiałość go 
skrytykować: „To jest gownaże- 
riu!". Czy i on przyzna publicznie, 
że ma do radnych lekceważący 
stosunek'! 
7. W ciągu trzech lal kilka razy 
tylko nu posiedzeniach Komisp 
Zdrowia - faktycznie odmówiłem 
udziału w niektórych 
głosowaniach: był to znak sprzeciwu, nic 
lubię bowiem uczestniczyć w lai- 
sie, w juką zamieniają się niekiedy 
le posiedzenia. Bywają źle 
przygotowane i nieudolnie prowadzone 
przez jej przewodniczącą p. 
.Stachurską, zbyt często panuje leż na 
nich chuos, a radni wzajemnie sobie 
przeszkadzają. Nawiasem mówiąc 
głosowania w komisjach 
przeważnie nie mają większego znaczenia, 
gdyż radni często zmieniają zdanie 
i inaczej głosują w komisjach, a 
inaczej na sesjach Rady, poza lym 
uchwały Rady zapadają wyłącznie 
na sesjach. Z umotywowanego 
prawa odmowy udziału w jakimś 
głosowaniu (vide parlamentarzyści) 
korzystają i inni. Oto na ostatniej 
sesji p. Jukimiec demonstracyjnie 
wyszła z sali tuż przed 
głosowaniem w sprawie poparcia 
kandydatury Jana Bronsia na posła. Widać 
miała powody. Czy zarzuci obie 
publicznie, że ma 
nieodpowiedzialne podejście do w lelu wazn.yi h pi ii 
Nemów'/ 
I na zakończenie Przywykłem 
opisywać w Paneirewiie bądź ino 
wić na sesjach o lym, co widzę i jak 
widzę - a nie o lym, co i jak chcą 
widzieć decydenci Rady Nic 
pozwolę na cenzurowanie moich wy 
powiedzi publicznych A jeśli 
kiedykolwiek skłamię, niech mi to 
publicznie udowodnią. Z mojego 
fotela widać, moi Szanowni 
Antagoniści, trochę mną rzeczywistość 
niż z wa^zych decydenckich siół 
kow. 
Andrzej Szuchneiwski 
PS. Za dwa tygodnie zapraszam 
do lektury mojego artykułu o dobru 
wspólnym, czyli o zdolnościach 
konlabulucyjnych p.p. Mieszały i 
Switonia 
Poglądy wyrażane przez 
Radnego w jego autorskiej rubryce 
nie muszą być zgodne z 
poglądami redakcji. 
Co *a :adam 
Siedmiu na jednego 
Uronię showmana Szachnowskiego. Za aktywny był, to mu się do 
stało. Za dużo gada. za dużo pisze. I na dodatek na każdy temat 
Przygotowuje się, łazi. docieka. Ratusz moim drugim donie m - 
wciela w życie tę dewizę. Kawalerka, wiadomo, ma dużo czasu. A 
inni go nie mają. 
Rozejrzyjmy się po Radzie Miejskiej. Są w niej osobliwości, co ja 
gudam. osetbistości, co nigdy nie zabrały głetsu. A jeśli już go 
wydadzą, to jak Pavurotti. Każda sylaba na wagę złota. Nawet niektórzy 
członkowie Zarządu Miejskiego siedzu na sesjach jak trusie, a 
wydawałoby się, że powinni mieć dużo do powiedzenia. Rekordy 
milczenia bije Ryszurd Wekiem. Tak, tak, ja wiem. ze to przez 
skromność. Mój radny o problemach mieszkańców swojego okręgu wy- 
borczego pi zez całą kadencję ani się nic zająknął. I w ogolę 
rzadko mówi. Jeśli jest obecny. Radny Wiesław Łobacz Z Rataj wolał 
się wyręczyć na ostatniej sesji wyborcą, bo widać trudno było mu 
zreferować problem swojej dzielnicy. Radny Wojciech 
Lewandowski bywa na sesjach tak rzadko, ze szkoda, ze blokuje komuś boi- 
dowy fotel z rozkładanym pulpitem. Mam dalej jecliac po 
nazwiskach'.' 
Na tle cichych i nieobecnych gadający Szachnowski musi 
irytować. Rezonu nic traci. Wcina się, komentuje, ripostuje, pilnuje 
procedury. Przewodniczącemu deicina. A politycznym przeciwnikom to 
już wali między oczy. Dedożcież i wy jemu. Byłaby piękna potyczka. 
Na fakty i metafory. Pierwsza kadencja lepsza? Druga lepsza! - 
odszczekujcież mu. A tu - zamiast rzeczowej polemiki - czxtam ejfi- 
cjalne potępienie siedmiu Świadomych Odpowiedzialności. W 
obronie Niepodważalnego Autorytetu i Słusznej Prawdy. Są jednak 
granice, których nie należy przekraczać - czytam w oświadczeniu 
prominentów Rady Miejskiej. To chyba cytat z Wojciecha 
Jaruzelskiego? 
Krzysztof Dziedzic 
PORADNIA STOMATOLOGICZNA 
(w Plac Zwycięstwa 1 (wieżowiec), teł. 314-97-57 
Sr*^ J Lek. stom. Barbara Brodziak 
^V* (M wtorek- czwartek, piątek -16-19; środa 11-13 
f\ /// Stała oferta Protetyczna 
> \J U • Bezpłatnie - znieczulenie, badanie 
LEKARSKIE 
lekarz internista KATARZYNA HORNUNG 
SPECJALISTA REUMATOLOG 
przyjmuje: ul. Chopina 5 (11 piętro) 
poniedziałek, czwartek 16-18 
.Panorama Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r. 
str. 6 
Złota Dziesiątka '96 
Tak to się dziwnie plecie 
Doktor filologii rosyjskiej 
Czesław Panek jest przcprowadza- 
czcm dzieci i 
współpracownikiem Panoramy, fizyk Jan 
Głowa - wójtem gminy Dobroszyce, 
w szkole zaś pracuje... inżynier 
Marian Horbacz. Tak 
zaskakująco ułożyły się życiowe losy 
trójki kolejnych bohaterów 
prowadzonego przez Andrzeja 
Szachnowskiego wieczoru z 
cyklu Złota Dziesiątka „Panoramy 
Oleśnickiej". 
22 c/erwca Andrzej Szachno- 
wski po raz tr/.cci zaprosił na 
spotkanie z laureatami Złotej 
Dziesiątki ..Panoramy 
Oleśnickiej" '96. Zanim trójka bohaterów 
ro/poc/cła opowiadać o swoich 
życiowych kolejach, gości 
kawiarni Iwona powitała trójka 
uczniów Ogniska Mu/yczncgo - 
Krzysztof Konicc/.ny (saksofon 
sopranowy), Krzysztof Kusiak 
(saksofon altowy) i Andrzej Błoń- 
ku przeprowadzacza przez ulicę 
wygląda jak król stopów. 
Opiekun dzieci lak brzmi funkcja, 
jaki) pełni laureat Złotej 
Dziesiątki, wyróżniony „za walkę z 
piratami". Praca na ósemce to trzy w 
jednym - stwierdził Czesław 
Panek - zaklinacz wężów, kaskader 
i przedszkolanka w jednej osobie. 
Przysłowie Bodajbyś cudze dzieci 
uczy! - mowil - można było spara- 
frazować na: Bodajbyś cudze 
dzieci przez ósemkę 
przeprowadzał. Bo na szosie wśród 
kierowców spotyka się i piratów, i 
szaleńców. Pan Czesław ściga ich 
regularnie, spisuje numery rejstra- 
cyjne i odsyła na policję. Ale - 
zaznaczył - nie chcę być ormow- 
ccm-amalorem. Kiedy wychodzę 
na ulicę i daję znak, że proszę o 
zatrzymanie się, to mam 
pewność, że stanie holenderska 
cysterna, niemiecki tir, czeska 
ciężarówka, natomiast z polskimi 
kierowcami bywa różnie. Co naj- 
Na koniec Andrzej Szachnowski 
pyta swego rozmówcę o 
zainteresowania. Trzy największe to: 
Panorama Oleśnicka, Szkoła 
Muzyczna i Zespół Muzyki Dawnej Ca- 
pella Gedanensis. Panoramę 
lubię dlatego - żartuje - że jest 
pobłażliwa dla mnie, choć ja nic 
umiem pisać krótkich tekstów... 
Gitara Łukasza Pietrzaka 
wypełnia krótki antrakt i już za chwilę 
poznajemy 
slalom gigant 
Mariana Horbacza 
Przypomnijmy, że Panorama 
nagrodziła go za „dyrektorski) 
długowieczność", pisząc w 
uzasadnieniu: „Najbardziej 
długowieczny współczesny dyrektor 
szkoły w Oleśnicy. Przetrzymał 
wszystkie wymiany kadr". Cóż - 
żartował laureat- pracę 
inżynierska pisałem z wytrzymałości ma- 
przyrody (pochodzi z rodziny 
leśników). Jego życiowe credo to: 
Być człowiekiem i widzieć 
drugiego człowieka. Jego pasja nr 1 
jest szkoła. A o skali trudności w 
kierowaniu nią może świadczyć 
laka refleksja dyrektora: We 
wrześniu trafi do nas ok. 200 
uczniów, którzy przyjdą z silną 
motywacją, ale i 800, którzy 
przychodzą, bo coś trzeba z sobą zrobić. I 
dlatego staramy się, aby obok 
„elementu zawodowego" nic 
zabrakło w naszej pracy „elementu 
wychowawczego". Musimy 
pamiętać o kształtowaniu 
osobowości, również tych, którzy 
pochodzą z rodzin patologicznych. 
Musimy często zastąpić i rodzinę, i 
rodziców. Jesteśmy jedyną szkołą 
zawodową w Oleśnicy i tych 
problemów, jakie są naszym 
udziałem, nie ma żadna inna placówka. 
Dlatego - mówił M. Horbacz - nic 
możemy uciekać tylko w 
dydaktykę. Kiedy mówi się o nauczy- 
dyslaw Dynak ucieszył się, kiedy 
dowiedział się, że 
Jan Głowa wychodzi 
ze stolarni 
Trzeci bohater wieczoru został 
przez. Panoramę uhonorowany 
„za utrzymanie placówki". 
Przypomnijmy, że oleśniczanin - 
wybrany wójtem Dobroszyc - musiał 
(i musi) radzić sobie z bezpai- 
donowymi atakami mniej 
licznych, ale bardzo głośnych 
zwolenników byłego wójta. 
Dlaczego zdecydował się pan 
objąć to stanowisko? - pyta A. 
Szachnowski. Byłem wtedy 
kierownikiem produkcji w firmie 
meblowej Taurus - mówi Jan 
Głowa. - Jednego dnia dostałem 
propozycję od radnych, na drugi 
dzień powiedziałem „tak" i 
zostałem wybrany. Zawsze bardzo 
szybko podejmuję decyzję. Choć 
często zastanawiam się, ile w 
życiu człowieka jest przypadków i 
zbiegów okoliczności. W życiu 
oleśiiiczanina na placówce było 
ich kilka. Wójt Dobroszyc jest 
absolwentem Zespołu Szkól Zawo- 
Czesław Panek... 
ski (syntezator), która zagrała 
ragtime i melodię z filmu Vabank. Po 
muzycznym prologu gospodarz 
wieczoru przypomniał, że właśnie 
wczoraj Szkoła Muzyczna 
obchodziła swoje 50-lecic. Obecna 
wśród kawiarnianych gości 
dyrektor Helena Ostapowicz 
przypomniała pionierów szkolnictwa 
muzycznego - multinstrumentali- 
slę Zbigniewa Borkowskiego i 
jego żonę Teodozję - o słowiczym 
sopranie kolaralurowym. Nie 
zabrakło leż wspominek o 
utalentowanych i robiących kaiicry 
wychowankach szkoły 
A potem już 
Czesław Panek - 
Owsiakowy król 
stopów 
zażartował, że prosi o I zestaw 
pytań. To właśnie Jerzy Owsiak, 
z. którym pierwszy bohater 
wieczoru koresponduje, napisał, że 
Cz. Panek na zdjęciu w rynsztun- 
...Marian Horbacz... 
mniej jedna niebezpieczna 
sytuacja przydarza się codziennie 
stwierdził Cz. Panek. I choć dzieci 
pod jego opieką nic spotkało nic 
złego (to zasługa Anioła Stróża - 
mówił skromnie laureat), mocno 
zastanawia się on, czy dalej 
kontynuować to zajęcie. Zwłaszcza 
że wynagrodzenie trudno nazwać 
wygórowanym - w ubiegłym roku 
nasz laureat zarabiał miesięcznic 
netto 333 zł. 
Ale Czesław Panek - doktor lilo- 
logii rosyjskiej (pracę doktorską 
pisał na temat: Artysta rosyjski w 
mani/esiach literackich lal JO. XX 
wieku) to nie tylko opiekun dzieci 
(i dorosłych, bo oni leż korzystają 
z przeprowadzania przez jezdnię) 
na Ratajach. To przede wszysikim 
największy chyba w Oleśnicy 
znawca muzyki poważnej i 
szeroko rozumianej kultury. Tej 
ostatniej w odniesieniu do Oleśnicy nie 
chciał jednak oceniać. Myślę - 
powiedział tylko - że każdy może 
znaleźć coś dla siebie. 
...i Jan Głowa byli tym razem 
teriałów. A w ogóle bardzo 
lubię slalom giganl. „Chwalony za 
profesjonalizm, talenty 
organizacyjne, inteligencję, kulturę" lak 
pisaliśmy o nim, uzasadniając 
wybór. Chyba dlatego udaje mu 
się pi zez 19 już lal kierować 
placówką, w klórej jest 12 typów 
szkół, w której można wybrać 
jeden z 35 zawodów i której 
dyrektor złożył w tym roku ok. 3000 
podpisów na świadectwach. Jcsli 
powstanie tu jeszcze wydział 
Akademii Iikonomicznej 
(pisaliśmy o tym w Panoramie) i 
przeniesie się (są takie plany) 
przedszkole z ul. Kazimierza Wielkie 
go - to wiekowy przekrój pod 
opiccznych dyrektora będzie 
można określić słowami: od 
przedszkolaka do magisira. 
Marian Horbacz przybył do 
Oleśnicy zza Sycowa. Jego 
rodzice pochodzą z. Kresów. On bardzo 
lubi czylać, mówi, że kto czyta, 
ten dwa razy dłużej żyje (ostatnio 
przeczytał biografię Jerzego 
Kosińskiego). Jest leż miłośnikiem 
gośćmi Andrzeja Szachnowskiego. 
cielu: dobry matematyk, dobry 
polonista, to zastanawiam się, czy 
nic jest to właśnie ucieczka w 
dydaktykę, kosztem aspektu 
wychowawczego. 
O pedagogice Marian I lorbacz 
może mówić godzinami. Ale 
Andrzej Szachnowski 
niespodziewanie zmienia temat: Czy lubi pan 
muzykę? Chryste Panie! - laureat 
jest zaskoczony. - Na muzyce 
zaczynam się znać po piątym / echu. 
Ale żona surowy cenzor - nie 
pozwala mi nawet zanucić. 
Pytanie gospodarzu wieczoru 
jest nie bez kozery. Do stolika 
podchodzi córka dyrektora 
Katarzyna Horbac/.-Stoparc/.yk, 
absolwentka Akademii Muzycz 
ne) we Wrocławiu. Przyznaje, że 
mama śpiewa pięknie, lala... 
trochę słabiej. Ale argentyński 
romans dedykuje: Tacie, z którego 
jestem bardzo dumna... 
A kiedy romansowy nastrój 
zaczął powoli opadać, mogliśmy 
usłyszeć, dlaczego profesor Wła- 
dowych. W Pedagogicznym 
Studium Tcchniczym jego 
nauczycielem był. Marian Horbacz. 
Wykładał melodykę nauczania. 
Pod jego kierunkiem - mówił J. 
(iłowa - pisałem pracę 
dyplomową. Traktował uczniów jak part 
nciow, nic robił ze swojego 
przedmiotu pępkti świata. Potem 
o l.iuicul.1 Złotej Dziesiątki 
upomniała się armia. Dowiedziałem 
się, że nie wcielają nauczycieli 
szkol wiejskich opowiadał .1. 
Głowa - poszedłem więc uczyć do 
Grahowna Wielkiego. Nie 
uchroniło go to jednak przed założę 
niem munduiu. Jako nauczyciel 
zdjął go jednak wcześniej. Zaczął 
pracować w szkole w Dobrzeniu. 
Brakowało lam fizyka 
wspomina - zacząłem więc studiować 
fizykę na Uniwersytecie 
Wrocławskim, wtedy jeszcze Uniweisy- 
lecie Bolesława Bici ula. Polem 
prof. Władysław Dynak, 
ówczesny przewodniczący Komisji 
Oświaty Rady Miejskiej, zapro- 
Ihikoiiizcnie im su. 7 
str. 7 
„Panorama Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r. 
Złota Dziesiątka '96 
Tak to się dziwnie plecie 
lhiktmt':cnic rr.Wi". 6 
ponowni mu slwor/cnic w 
Urzędzie Miejskim Oleśnicy Zespołu 
Oswijily Samorządowej. J;m Gło- 
w;i podjął sic tego zadania, 
wykonał je i... /.rezygnował. Trafił do 
wspomnianego już Tanrusa, a 
polem na fotel wojla Dobroszyc. To 
dobr/c - skomentował len laki 
obecny na spotkaniu prorekloi 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
Władysław Dynak. klory 
wspominał samorządową współprace / 
.1. Głową - że pan wyla/ł / tamtej 
stolarni i wrócił do publicznej 
d/ialalnosci. 
Nadrzędną wartością, jaką 
kieruje sic w życiu - mowil Jan (iłowa 
jest uczciwość. Nie mogę 
pogodzie sic z tym. że v\ kościołach w 
Polsce s;i tysiące lud/i. a po 
wyjściu z nich obserwujemy dalekie 
od ideału zachowania Papieża 
słucha wiele osoh. bije brawa po 
jego wypowiedziach, a potem 
powoduje nimi w życiu zawiść, 
kłamstwo, głupota. Wójtowe 
pasje lo brydż sportowy, piłka nożna 
(jest częstym bywalcem spotkań 
Piiistii Dobrzeń), c/ylanie. 
Uprawia d/ialkę. siedzi prasę (Gazeta 
Wyborcza, Wprost). Panoramę 
Oleśnicką czyta niejako / „z 
urzędu" - „Panorama wie lepiej, co mi 
grozi, więc wiem wledy, z której 
slrony ustawić zaporę". Jakie są 
zyski bycia wójtem'.' W trzy lata 
nabiera się więcej doświadczenia, 
niż przez pozostałe 20 lal pracy. 
Straly? Najpoważniejsza lo 
kompletne zaniedbanie rodziny. Na 
szczęście moja żona mówi Jan 
Głowa przejęła obowiązki 
domowe i wychowawcze. 
Po odpylaniu trzeciego bohatera 
wieczoru Andrzej Szachnowski 
zaprosił tradycyjnie na muzyczne 
co nieco. Tym razem wiązankę 
samb wykonało rodzeństwo 
Anna i Lukas/. Pietrzakowie. A 
kiedy wybrzmiały już ostatnie 
dźwięki gitar i chcieliśmy 
pożegnać się ze '/folii Dziesiątką '96, 
Marian Horbacz przypomniał, że 
zostali jeszcze 
bostończyk 
i showmen 
strudzony polemista i dyskutant, 
stawiający niewygodne pytania, 
drążący tematy nieraz naraził się 
już establishmentowi władzy. W 
imieniu gości jego wieczorów 
Marian Horbacz dziękował mu 
jednak tym razem za „takt. 
i 
* 
V* 
f' " 
CS 
« 
ł 
Muzycznie urozmaicili wieczór 
Boslończyk - czyli Alek sander 
Biedak, którego uhonorowaliśmy 
za „powrót na łono" - owacyjnie 
witany na zjeździe z okazji 50-Ic 
cia ZSZ były dyrektor lej placów 
ki. M. Horbacz przekazał od niego 
serdeczne pozdrowienia. No i 
showmen - czyli Andrzej 
Szachnowski. uhonorowany przez nas 
„za dogryzanie oponentom". Nie 
Katarzyna Horbacz-Stoparczyk ... 
uśmiech i wyrozumiałość". 
I w len sposób już naprawdę 
pożegnaliśmy się z bohaterami 
ubiegłorocznej Złotej Dziesiątki. A od 
pół roku śledzimy uważnie życie 
naszego miasta, zastanawiając 
się, kio trafi do niej za rok? 
Roman Rybak 
fot. kr;ys;uifD;ied:i<- 
*A( M_ 
mrnT 
■ "JO ■;;"".. 
Ąi'■■■■> 
% ; _ ' .- 
4 
s 
s' 
K 
/ 
ł 
» * « * • 
-"' 
* 
\ 
y 
Zdematerializuj PSU 
i rodzeństwo Anna i Łukasz Pietrzakowie. 
Ponad 95% obywateli w Polsce 
odebrało świadectwa udziałowe 
Narodowych Funduszy Inwsty- 
cyjnych. Wszystkim 
mieszkańcom miasta i gminy Oleśnica, 
którzy jeszcze posiadają swoje 
świadectwa udziałowe NFI, 
Obywatelskie Stowarzyszenie 
Uwłaszczeniowe w Oleśnicy, o 
którym pisaliśmy tydzień temu, 
proponuje wspólne 
gospodarowanie nimi. 
Powszechnie wiadomo, że 
świadectwa udziałowe każdy może 
trzymać w domu do listopada 
I99X włącznie. Po tym okresie 
bony tracą swoją ważność. Aby 
jednak za zdematerializowane 
świadectwa otrzymać 15 akcji 
NFI, obywatel musi /apłacić. Jest 
to cena założenia rachunku w 
biurze maklerskim. Są oczywiście 
takie biura, ktorc nie pobierają 
opłaty za założenie rachunku, ale 
jednocześnie ich zysk z obsługi 
klienta jest odpowiednio wjższy. 
Poza lym są lo najczęściej biura 
obsługujące jedynie podmioty 
gospodarcze, czyli firmy. Dlatego 
minimalna cena założenia 
rachunku wynosi 20 złotych. Sama 
dematerializacja każdego 
świadectwa wymaga również opłaty w 
wysokości 3 zł. 
Gminne Obywatelskie 
Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w 
Oleśnicy proponuje każdemu 
chętnemu bezpłatne 
zdematerializowanie świadectwa i 
umieszczenie go na rachunku 
inwestycyjnym otwartym w Biurze 
Maklerskim Banku Handlowego w 
Lublinie. Na rachunku tym będą 
składane świadectwa udziałowe 
zdeponowane przez wszystkie 
stowarzyszenia uwłaszczeniowe 
w Polsce (jesl ich ok. 70 i ciągle 
powstają nowe). Złożenie 
swojego świadectwa na tym rachunku 
nie tylko nie obciąża finansowo 
obywatela, ale również 
minimalizuje jego koszty z tytułu obsługi 
tego rachunku w przyszłości. Ob 
sługa rachunku przez maklera 
musi być dla niego opłacalna. 
Dlatego jego zarobek przy małym 
inwestorze może sięgać do 50% z 
zysku. W przypadku dużego 
rachunku (takiego, jakim dysponują 
na przykład stowarzyszenia uwła- 
szczniowc) atrakcyjnym 
zarobkiem dla maklera będą promile 
\lA z dywidendy. Następną 
korzyścią wspólnego rachunku |cst 
niskie ryzyko działalności 
gospodarczej. Obracając wielkim 
kapitałem wspólnie zgromadzonym, 
szansa zysków dla 
poszczególnych osób jest nieproporcjonalnie 
większa od tej, którą ma osoba 
posiadająca rachunek z 
kilkunastoma czy kilkudziesięcioma 
akcjami. 
Z każdym, który deponuje swoje 
świadectwo w stowarzyszeniu 
uwłaszczniowym, 
stowarzyszenie to zawiera umowę powierni 
czą, która jest umową cywilno 
prawną. Powierzający przenosi 
własność swojego świadectwa 
udziałowego, stając się jedno 
cześnic udziałowcem tej spółki. 
Dywidenda z zysku przypada pro 
porcjonalnie do ilości 
wniesionych świadectw, ponieważ na 
każde złożone świadectwo 
przypada taki sam procent z zysku 
Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt telefoniczny z 
Eugeniuszem Chisińskim pod 
numerem: 314-41-17. 
Stanisław Pytel 
Właściciele bronią się 
W czwartek 26 czerwca odbyło 
się zebranie założycielskie 
oleśnickiego oddziału 
Dolnośląskiego Stowarzyszenia Właścicieli 
Mieszkań Komunalnych. 
Przyszły na nie 24 osoby, które 
zadeklarowały członkostwo. 
Na pierwszym zebraniu 
DSWMK wybrano 5-osobowy 
zarząd w składzie: Mateusz 
Piątkowski - przewodniczący, 
Stanisław Pawelec - zastępca, Józef 
Bujnowicz - sekretarz, Adam Su- 
chiński - skarbnik, Alfred Pysz - 
członek. Wybrano także komisję 
rewizyjną i sąd koleżeński. 
Stowarzyszenie ma na celu obronę 
właścicieli mieszkań 
komunalnych przed nadmiernym 
obciążeniem finansowym i biurokracją ze 
strony zarządzającego 
mieszkaniami w imieniu miasta Zakładu 
Budynków Komunalnych. W 
czasie dyskusji podawano 
konkretne przykłady niewłaściwego 
postępowania urzędników wobec 
właścicieli -mieszkań. 
Właścicielowi parteru w domku 3-kondyg- 
nacyjnym. zajmującemu 40% 
powierzchni budynku, choć na 
parterze i w piwnicy tria tylko po 
jednym punkcie świetlnym, a 
pozostali lokatorzy mają ich 
kilkanaście, ZBK nalicza^O'/ kosztów 
zużycia energii. To samo dotyczy 
kosztów sprzątania. Nie rozumie, 
dlaczego płaci za innych i nie 
może uzyskać wyjaśnienia w ZBK 
Narzekano na ciągle wzrastający 
czynsz, zwłaszcza w zakresie 
kosztów administracyjnych. 
Dostało się także Zarządowi Miejskie 
mu za dziury w chodnikach, hak 
troski o estetykę domów i zieleń. 
Uczestniczący w zebraniu wice 
przewodniczący Dolnośląskiego 
Stowarzyszenia B. Kopyslynski 
zalecał zapoznanie się z ustawą z 
dnia 24 czerwca 1994 roku, której 
znajomość pozwoli się bronie 
przed biurokratycznym 
postępowaniem urzędników. 
Oleśnicki oddział 
Stowarzyszenia nic ma na razie stałej siedziby. 
Tymczasowo jest -nią mieszkanie 
Alfreda Pysza na ul. 11 Listopada 
23/1 (po prawej stronie Urzędu 
Gminy), tcl. 314-33-60. Tam 
można zasięgnąć informacji i 
pobrać deklarację członkowską. 
Składka wynosi 3 zł od 
pracującego i 1,50 zł od emeryta miesięi z- 
nic, wpisowe - 6 i 3 zł. 
(Mad) 
panorama Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r. 
str. 8 
Uskrzydlona 
Oleśnica 
Uwagę pr/ybyłych na lotnisko lów skansen lotnic/ych paini;ilck niach c/uwal kontroler ruchu lol- 
przyciągały ż.ólto-c/erwony Jak- olwor/ył olcśnic/anin Marian niczego Jerzy Kopeć 
12 i dwie biało-zielone Wilgi Har- Hołda. Sloisko Przeglądu I otni- Podsumowanie Europejskiego 
cerskiego Kola Lolnic/cgo /e czego propagowało idee I;undu- /lotu Lotnie/ego E\perimenlal 
Złotoryi, 
srebrna Morawa- 
L200D o 
zaokrąglonych 
kształtach, bia- 
Europejski Zlot Lotniczy Expe 
rimental i Zlot Amatorskich 
Konstrukcji Lotniczych. W tym 
roku pogoda sprzyjała 
publiczności, choć upal i silny u iatr nic 
były dobre dla lotników. 
... ło-czerwony 
Przez trzy czerwcowe dni nic- dział nam dyrektor organizacyjny .,..,,, , ■jn-i 
bo nad Oleśnicą zapełniło się Zlotu płk Zdzisław Kierkicz, wy- 
różnymi maszynami latający- soka temperatura i silny wiatr nie 
mi. Swoje kolejne edycje miały sprzyjały lotom, zwłaszcza na 
lekkich konstrukcjach ze słabymi 
silnikami. Mimo lego 
zobaczyliśmy w powietrzu wiele 
samolotów, motoszyboweów i 
motolotni. Oleśniczanie, którzy pozostali 
w mieście, widzieli je także krążą- 
cc z charakterystycznym warko- 
W piątek 27 czerwca od rana do tern nad domami. Maszyny sloją- 
godziny 16 na oleśnickim lotni- cc na lotnisku były oblegane przez 
sku meldowały się samoloty i inne zwiedzających. Największym 
konstrukcje lotnicze. Ich właści- zainteresowaniem cieszył się wia- 
ciele dopełniali formalności, roz- trakowiec RAF 2000 produkcji 
bijali swe obozowisko wzdłuż kanadyjskiej, jedyny egzemplarz 
końcowej części lotniska i przy- w Polsce, należący do Tadeusza 
golowywali maszyny do konkur- Zwolińskiego z Jasienia. Mas/y- 
sowych zmagań. Ląc/nie w biu- na przypominała swoja, konstru- 
rze zlotu zgłosiło się 128 uczest- keją miniaturowy helikopter. Nad 
nikow, w tym z Niemiec, Czech, nią znajdowały się dwie długie 
pomarańczowy 
Condor TL- 
132, dwupłalo- 
w y Jungmann 
w kolorze 
maskującej zieleni. 
Była leż 
Cessna-\72 jak 
powiedział 
spiker Artur 
Paciorek żywa 
historia polskiego 
lotnictwa - dar 
amerykańskiej 
organizacji 
charytatywnej dla 
TT1. ' 
'% 
.- 
V. "i 
5" x 
> 
'■■.? 
y 
- "~"^ i' ; 
--^ I !! 
-v . * .i 
■■'.#■ ■ 
v ■■■-■..■. < * ^ 
• 
• 
:■' '■■■* 
--..:■.... ■ 
■-■: i 
1 
:!■; 
■ .i 
znała nagrodę Grand Prix 
Tomaszowi Anloniewskienui za 
samolot lekki A'F-2. W posz.czcgol 
nych kategoriach zwyciężyli: roz- 
Do harcerskiego Jaka ciągnęły całe wycieczki. 
Francji i Szwecji. Zła pogoda w łopaty, ktorc, obracane przez 
zachodniej i północnej Europie wiatr, pozwalają utrzymać się w 
(burze i deszcze) uniemożliwiła powietrzu. Umieszczony z tyłu 
przylot 27 zapowiedzianych za- silnik pcha maszynę do przodu, 
granicznych statków powietrz- Wiatrakowiec nie został jeszcze 
nych. Konkurencję dla 
oleśnickiego Zlotu stanowił leż podobny 
odbywający się w Czechach. 
W dniu przylotu o godzinie 20 
oleśnicką imprezę, 
zorganizowaną przez Stowarzyszenie 
Lotnictwa Amatorskiego we 
Wrocławiu, oleśnickie Ccniium 
Szkolenia Inżynieryjno-Lotnic/ego i 
Lotnicze 7akład> Naukowe we 
Wrocławiu, oficjalnie otwarto. 
Funkcję komandora zlotu pełnił 
burmistrz Oleśnicy Jan Bronś. 
W sobotę i niedzielę trwał) 
konkursowe zmagania. Rywalizacja 
doliczyła różnych lozwiązari 
technicznych i pokazów w locie. 
Uczestników oceniała komisja w 
składzie Stanisław 
Maksymowicz. Bogdan Ginter, Bronisław 
Smialacz, I esław Sozański i 
Tadeusz Dobiociński. 
Oleśniczanie dość licznie 
przybywali na lotnisko, do czego 
zachęcała ich piękna słoneczna 
pogoda. Ta pogoda nie była jednak 
dobra dla lotników. Jak powie- 
w Polsce dopuszczony do lotów, s,wi,r/a ' '"b^/cnia swojego 
Największym zainteresowaniem cieszył się wiatrakowiec. 
szu Odbudowy Samolotu RWD- odbyło się o godzinie 13 w nie 
Lotniczego Pogotowia Ralunko- 5. zachęcając hasłem Buduj z na- dzielę 29 czerwca. Komisja pr/y- 
wego. Gdy samolot /ostał wycks- mi RWD-5 do wykupienia cegieł- 
ploalowany, odstawiono go na ki /a jedyne 100 A. W zamian 
bok i zapomniano o nim. Dopiero przelot Jungmannem. Ekspozycję 
prywatny na- odrzutowców bojowych pr/ygo- 
bywca pr/y- towaloCSIL. a wystawę obra/ow wiązania technic/ne w konstru- 
wrócilmudaw- o tematyce lotnic/ej - Aleksander kejach amatorskich - molos/.ybo- 
ną sprawność i Woźnicsinski Były też stoiska / wiec PW-4 Pelikan z Warszawy; 
urodę. lotniczymi pamiątkami, wsrod wykonanie konstrukcji amator- 
Na lotnisku których obiektem pożądania ma- skiej - RAF-1000 Tadeusza Zwo- 
oglądać można luchów stal się dmuchany samo- lińskiego; rozwiązanie konslru- 
hylo całą gamę lot. I oczywiście cały kompleks kcji amaloi skiej mikroloiu - MA- 
lóżnokoloro- gaslronomic/ny, w którym, /e 2 Szaman Jana Madeja; rckon- 
wych motolol- w/ględu na upał, największe 
ni, których wy- w/ięcie miały napoje 
smukłe skr/yd- Jeśli ktoś po obejrzeniu Zlotu za- 
ła dawały cień pałał nagłą miłością do powiclrz- 
uc/estnikom nych konstiukcji, mógł na miej- 
impre/y. Atra- scu /reali/ować swe marzenie o 
keją była też posiadaniu własnych skrzydeł. 
możliwość w i- Moto-Muche tanio sprzedam - locie Condor Jarosława Sokolo- 
dokowych lo- przeczytaliśmy na tablicy oglo- wskiego; pokaz ultralckkicgo 
lów Zlinein-42, szeń. Albo: Sprzedam motolotnię statku powietrznego w locie - Pa- 
dużym Antono- jednoosobową z silnikiem traban- raplan Jana Pr/yjemskiego Wy- 
la Dwuoosobową z silnikiem różnienie otrzymała Cessna 140 z 
wem (20 zl za Volkswagena oferowano za 6.000 Niemiec. 
-minutowy /jijżywane paralotnie można by- Choć impreza była udana, lo jod 
przelot) i motosz.ybowccm Ogar ,() Vu^. w ccnjc (K, , ,5() J() naR jcj ()1.gani/aU)lvy na,rar,aj:,n.i 
(40 zł za 8 minut). Dla wielu oleś- 2 25() /( N|łwiulki plccak d() ia. kl()pi)ly finansowe. Udział miasla 
n.czan była to pierwsza, n.ezapo- ,.„„.,.. c/y|j napcd p|ccak(ivvy j w kwocie 4.000 złotych lon.cwie- 
mmana okazja wzbicia się w prze- parll,olnig, ino^na było Posi;|śc ^a le, a ewentualni sponsorzy z 
slrukcja samolotu zabytkowego 
Jungmann Eugeniusza Pieniążka. 
Piper\A Club z Berlina i Hiilkow- 
207 ze Szwecji; rozwiązanie 
techniczne zespołu napędowego - 
przekładnia do silników Ka/imie- 
r/.a Franczaka; pokaz samolotu w 
i 
*■»'., 
r 
*- 
*» 
Co on tam ma w środku7 - dociekali oglądający Condora. 
więc nic mogliśmy /obaczyć go miasta z lotu ptaka. 
lecącego w Oleśnicy, ale jest po- Impreza miała swoją typowo lot- 
pularny w innych krajach. nicz.ą oprawę. W jednym z namio- 
I 1.500 zł. Nabywcom pr/ypomi- 
namy jednak, 
że, zanim wy- 
slartują. muszą 
leszcze uzyskać 
licencję pilota. 
W lyni roku, w 
odióżnicniu od 
lal popr/e- 
dnich, w c/asie 
imprezy mc do 
szło do żadnych 
w y p a d k ó w . 
Dyrektor Zlotu 
Zd/isł.iw Kier 
kicz powiedział 
Panoramie, ż e 
me dopus/czo- 
no konstrukcji 
nic zarcjcslro 
wanych, nic 
 
ubezpieczonych i pilotów 
be/ aktualnych 
licencji. Nad bezpieczeństwem w 
trzech powietrznych przestrze- 
sponsor/y 
Wrocławia nie chcą inwestować 
u Oleśnicę. I okalnc wlad/e 
mus/ą się określić - skomentował len 
laki płk Z. Kici kie/. Ro/wa/a się 
leż możliwość organi/ouania 
Zlotu co drugi rok - na przemian 
z imprezą czeską, by nic stwarzać 
dla siebie konkurencji, która siajc 
na pr/es/kodzie liczniejszej 
obsadzie. 
Krzysztof Dziedzic 
l r.it v 
TFA. FAJi 003»-6-»<>742S« 
SPRZEDAŻ MEBLI NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA 
o 
> 
r 
> 
0 
w 
R 
Nowa atrakcyjna forma 
kredytu dla ludności! 
Wysokość kredytu: 
- do 10 krotności udokumentowanych dochodów 
przy zabezpieczeniu w formie poręczenia 
UWAGA! istnieje możliwość poręczenia przez pracodawcę 
-powyżej 10 krotnych dochodów -przy dodatkowym 
zabezpieczeniu w innej formie niż poręczenie 
Okres spłaty: 
od jednego miesiąca do 48 miesięcy 
Oprocentowanie wg stałej lub zmiennej stopy 
efektywna stopa oprocentowania od 12,92% 
UWAGA! możliwość obniżki nominalnej stopy procentowej maksymalnie 
nawet o 6 punktów procentowych 
Bliższych informacji udzielają pracownicy Oddziału PKO BP w Oleśnicy, Twardogórze i Bierutowie. 
panorama Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r. 
str. 10 
Z bibliotecznej półki 
Książka na lato 
Sl()ik( i lód - lo sensacyjny 
debiut literacki Gairisona. 
Niesłusznie oskarżony i pos/ukiwany 
przez CIA lekarz Michael Slonc 
ora/ jego /ona Sarah i córcc/ka 
Ronnie pływają własnym szkune- 
reni między archipelagami 
Mikronezji, udzielając pomocy 
medycznej mieszkańcom wysp. Z 
dala od uczęszczanych szlaków 
komunikac>jnych napotykają 
ogromny tankowiec, klory 
zupełnie nieoczekiwanie porywa jacht 
Stoneów / Sarah i Ronnie na 
pokładzie. Zrozpaczony Michael 
rozpoczyna pościg i wkrótce 
odkrywa s/alony plan kapitana 
zbiornikowca. 
■ 
Miejska Biblioteka Publiczna w 
Oleśnicy informuje, że biblioteka 
♦ SENSACYJNE DEM Y* 
Paul 
GARRISON 
Słońce i lód 
centralna, czytelnia oraz 
wszystkie filie w czasie wakacji, tj. od 
30 czerwca do 31 sierpnia, czynne 
będą. w godz. 10 - 18, w środy i 
soboty - nieczynne. 
Rubrykę redagują pracownicy MBP 
Dni Oleśnicy'97 
na fotografiach Krzysztofa Dziedzica ze zbiorów 
Działu Dokumentacji Życia Społecznego. 
Witryna Miejskiej Biblioteki Publicznej przy pi. Zwycięstwa. 
(CORNER ) /Ez&ć&cz^ 
Piątki na piątki 
Piątki na piątki w Radiu Zet - lak 
właśnie zatytułowana została 
kolejna składanka wydana przez 
Radio Za. Słuchając jej możemy 
usłyszeć przeboje z ostatnich płyt 
najbardziej lubianych i 
popularnych polskich wykonawców. 
Jako pierwsza znalazła się na tym 
krążku piosenka Jeśli chcesz 
kochanym być duetu Kasia 
Kowalska i Kostek Yoriadis. Kasia 
pojawia się później raz jeszcze w 
utworze Straciłam swój rozsądek. 
Małe szczęście to także bardzo 
lubiany przebój z nowej solowej 
płyty Roberta Jansona. Nie 
ustępują lej kompozycji takie hity jak 
Co ty tutaj robisz Elektrycznych 
Gitar, czy leż Na jeżykach Kayah. 
Wiciu z was z pewnością ucieszy 
fakt, że także utwór Ale jestem 
znalazł swoje miejsce na tej 
składance. Przypomnijmy, że Anna 
Maria Jopek zaśpiewała go 
pięknie na tegorocznym Konkursie 
Eurowizji. Wsrod wykonawców 
Piątków na piątki znaleźli się 
także Natalia Kukulska w bardzo 
przyjemnym Dalekim brzegu. 
Urszula z utworem Na sen, Edyta 
Bailosiewicz z lioogie, czyli 
zemsta słodka jest. Robeil Chojnacki 
i Robert Gawliński, a także 
Justyna Sieczkowska, O.N.A., 
Maanam, Von Voo, Mafia, K.A.S.A. i 
Maryla Rodowicz. Te nazwy i 
nazwiska muszą przekonać fanów 
polskiej muzyki rockowej i 
popowej. 19 utworów lo 74 minuty i 35 
sekund prawdziwego relaksu i 
zabawy z Radiem Zet. 
(Mh) 
Aby wziąć udział w losowaniu 
kasety Piątki na piątki w Radiu 
Zet, wystarczy nakleić na kartce 
pocztowej kupon konkursowy 
wydrukowany poniżej i wrzucić 
ją (z podanym własnym 
nazwiskiem i adresem) do zielonej 
*-*■ * 
jk-*> 
N 
* _-J 
skrzynki w sklepie Corncr(0[cś- 
nica, Rynek 40). Kasetę Dziecko 
wylosowała Paulina Golińska. 
Gratulujemy! Nagroda do 
odebrania w Cornerze. 
OT 
7 
.""I I fMOMMOlOMdb 1 
Górnem 
Piat i h w... 
Koncert na 
gwizdka 
Charakteryzując 
francusko-polskie związki artystyczne w 
pewnej monografii wydanej pod egidą 
Instytutu Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk, zwraca się uwagę na 
umiłowanie francuskiej kultury, 
osobisty i uczuciowy stosunek do 
lego kraju, jego mieszkańców, do 
tej jedynej, niepowlai żalnej 
francuskiej umyslowości, pogodnej a 
głębokiej, wspaniale twórczej, na 
nierozerwalną więź z polską 
tradycją, a z drugiej strony na polską 
obecność w historii życia ailysly- 
cznego Francji (pro!'. Andrzej Ry- 
szkiewicz). Przedmiotem 
naukowych rozważań są wiadomości o 
stosunkach sztuki polskiej i 
francuskiej, o artystach polskich, 
którzy we Francji się uczyli lub 
pracowali, o francuskich, którzy 
przyjeżdżali do Polski, o polskich 
zbieraczach, o mecenasach, 
którzy nawiązali stosunki ze światem 
artystycznym Francji (prof. Wła- 
dysław Tatarkiewicz). A jak 
przedstawia się lo w dziedzinie 
kuliury muzycznej pomińmy 
ogólnie znany, najbardziej 
charakterystyczny przykład życia i 
twórczości Fryderyka Chopina 
w sferze popularnej piosenki'.' 
Jeszcze przed kilkunasly laty - 
zanim rozpowszechnione w 
Europie wzorce anglosaskiej kuliury 
masowej, zwła.szcz.a pop i disco, 
doprowadziły do zalarcia różnic 
odiębności kulturowych i 
postępującej unifikacji - piosenka fran- 
r i niej Francji znanego już od cza- 
II Ijł sów rzymskich, ważnego zwlasz- 
yj^J* I cza w VI-XVIII w. ośrodka 
gospodarczego, kulturalnego i 
religijnego, gdzie jest wiele zahyt- 
ków, budowli sakralnych z VI- 
XIII w. i średniowieczne śródmie- 
cuscy artyści lingeltanglu i kaba- ście, gdzie studiował Rabelais. W 
retu, estrady, później filmu, radia tej właśnie grupie przybyszów senki, bez zapowiedzi, bez wpro- 
i telewizji tej miary co: Mauricc znaleźli się miłośnicy muzyki i wadzenia polskiego słuchacza w 
Chevalier, Josephina Baker, Ed- śpiewu: Jean Michel Mic, Pascal klimat utworu, a szkoda. Nawet tu 
tilh Piaf. Charles Aznavour, Gil- Garry. Annc Laurę Moinet, Yas- w parku przydałoby się to, zwla- 
bcrl Becaud, Yves Montand, Ju- sine Hads, Laurcnec Chauvc, Eli- szcza wobec przypadkowego od- 
liet Greco, Gcorgcs 
terackich piosenek, zresztą znowu 
nadlatuje moloszybowiec, 
odwracając naszą uwagę. Teraz 
następuje melodia, którą od dawna 
znam i lubię, z muzyką Michela 
Legranda, refleksyjne 
wspomnienie Wiatraki mej młodości - 
podobnie jak dwie, czy trzy inne pio- 
0&y 
i 
Brasscns, Jacqucs Brcl, 
Borys Vian. Do 
tradycyjnych cech piosenki 
francuskiej - lej 
autentycznej, rzec by można, 
odpornej na zewnętrzne 
wpływy - nawiązują 
często: Dalida. Mircille I 
Malhicu. Michel Fuga- 
in i jego Bazar, a może 
nawet Michel Legrand i 
Nicolctta. Oczywiście z 
przebogatej, długiej 
listy nazwisk wybieram 
tylko te znane u nas, 
zapamiętane dłużej. 
O ile wśród 
przedstawicieli starszego i 
średniego pokolenia 
polskich słuchaczy każda z 
wymienionych wyżej 
postaci budzi 
wspomnienia czy wyra/nc skojarzenia, 
to dzisiejszym dwudziestolatkom 
chyba niewiele mówią ich 
nazwiska. Szkoda. Z tego rozdziału w 
dziejach kultury francuskiej 
czerpaliśmy i nauczyliśmy się 
niemało. Co z tradycji piosenki 
francuskiej przetrwało'.' Pewną próbą 
odpowiedzi udzielonej oleśnicza- 
nom na to pytanie był występ w 
'■X 
n 
\ 
JOf 
Amfiteatr rozbrzmiał francuskimi piosenkami. 
sabeth Planchon i 01ivicr Hcwis, 
nad którymi opiekę artystyczną 
sprawowali: Gerard Bourgeois i 
Michel Larmand. 
Obok estrady widnieje napis: 
Dni Kultury Francuskiej z chara 
klcrystycznynt wizerunkiem 
wieży Eiffla. Przedłuża się 
oczekiwanie na rozpoczęcie imprezy. 
biorcy, który trafił na len program 
francuskiej piosenki po drodze na 
spacer. 
Nie zapowiedziany z imienia i 
nazwiska Francuz, śpiewa znaną 
melodię Cośmy i Prcvcrla 
Martwe liście z. towarzyszeniem 
gitarzysty. Potem następuje znana, 
rytmiczna piosenka wszycy 
cuska miała swój wyraźny, indy- amfitetairzc nad stawami w sobo- 
widualny charakter, specyficzny 
klimat, przykładem czego jest 
lekki, pogodny la valse de museltc 
grany na akordeonach, rodem z 
paryskich kafejek. To, co u nas 
nazywane jest piosenką aktorską, 
literacką, czy poezją śpiewaną, 
stwoizyli (po dużej części) 
Iranie 28 czerwca. W ramach 
nawiązanej przed siedmioma lały 
współpracy Wrocławia z. 
departamentem Vienne odbyły się 21 -29 
czerwca Dni Francji. 
Oto powód, dla którego 
przyjechała do Oleśnicy grupa 
Francuzów z Poitiers - miasta w zachod- 
Ten utwór znamy - Amsterdam przyklaskujemy-skomponowana 
Jacquesa Brela. Zaczyna śpiewać przez. Georgesa Brasscnsa. 
długowłosy chłopak, do którego Gitary akustyczne ustępują lech- 
pochwilidołączadrugi wczerwo- 
nej koszuli. Dziewczyna / 
towarzyszeniem dwóch gitarzystów 
przedstawia balladę Cecylia. 
Brak zapowiedzi w języku 
polskim nie sprzyja w nawiązywaniu 
kontaktu z wykonawcami tych li- 
nice playbacku. Piosenka o 
słońcu. O czym traktuje następna, nie 
wiem, a zresztą... jest lak pięknie 
i lak przyjemnie w oleśnickim 
parku nad stawami. Młodzi 
wykonawcy śpiewają, czasem nawel 
nie/byt czysto, sięgając granic 
swych wokalnych możliwości, do 
falsetu. No, ale taka nowoczesna 
interpretacja dopuszcza, zdaje się, 
i to także, lulaj w amfiteatrze nie 
bądźmy puryslami. 
Oto powolny swing przeciągle 
wyśpiewywany pod playback. 1 
jeszcze jedna piosenka. O czym. 
lego chyba nikł ze słuchaczy nie 
wie. Śpiewają, forsując glosy, 
dwaj Francuzi. Nie jest lo wcale 
krótkie. Między słuchaczy 
siedzących w amfiteatrze wchodzi kie 
rowca z francuskiego 
autokaru, klory wy 
mownymi gestami 
zachęca nas do żywszego 
aplauzu. Swój czło 
wiek. 
Piętnastym punktem 
programu jest znany z. 
radia i telewizji przebój 
zapamiętany z 
przełomu lal 70. i KO. 
Champs illysi es. 
Wszyscy wykonawcy 
rytmicznie grają na gi 
larach i śpiewają. 
Publiczność amfiteatru 
żegna oklaskami 
francuskich gości z 
Poitiers. 
Przydałby się 
konferansjer z prawdziwego 
zdarzenia, znający 
charakter i slyl prezenio 
wanych w programie utworów, 
mający kontakt z wykonawcami. 
W zwartej lormic uprzednio 
opracowanej w każdym szczególe 
przybliżyłby nam tradycję 
piosenki Irancuskiej i przedstawiłby 
sylwetki wykonawców, tym 
razem amatorski ruch artystyczny z. 
Francji. Tak, aby nie umknęło 
naszej uw,idze wiele islolnych 
szczegółów. 
Miejmy nadzieję, że następne 
występy w amfiteatrze nad stawa 
mi będą lepiej przygotowane pod 
tym względem, a nie lak na pól 
gwizdka jak len. 
Czesław Panek 
Im hr:\:\rinlDrinku 
str. 11 
„Panorama Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r. 
OGŁOSZENIA 
PRZEDAM 
■ Wannę, dł. 150 cni, 
blaszana, 50 zł. TH. 314-98-47. 
■ Suknię ślubna. TH. 314- 
38-7.r>. 
■ Wózek 3-funkcyjny w 
dobrym stanie. Tel. 314-34-27. 
■ Rower górski, 270 zł. 
Oleśnica, ul. 11 Listopada 22/13. 
■ Wózek dzięcy, 
3-funkcyjny, tanio, stan bardzo dobry. 
TH. 314-72-70. 
■ Buldogi pręgowano. TH. 
314-34-63. 
■ Automat tokarski do 
drewna i grubościówkę. Ryszard 
Falkowski Dobroszyce, ul. 
Kolejowa 54. 
■ Komputer Amiga 600 z 
monitorem kolorowym i 
osprzętem. Tel. 314-40-21 
wcw. 53-79. 
■ Suknię ślubna, z 
dodatkami. Oleśnica, ul. Sinapiusa 
15c/5. 
■ Suknię ślubna, i wieżę Dio- 
ra - 4 segmenty z 
kolumnami. Oleśnica, ul. Pocztowa 
2/2. 
■ Tanio dziecięcy fotelik 
samochodowy i wózek 
spacerowy. Oleśnica, ul. Klonowa 
12a/21. 
■ Tanio używana kuchnię 
gazowa w dobrym stanie. 
Tel. 314-74-79 wieczorem. 
■ Atrakcyjna suknię ślubną 
La Mirage na szczupłą osobę. 
TH. 398-28-66 wieczorem. 
i'UP i 
■ Niemieckie książki o 
Oleśnicy. Tel. 314-97-80. 
■ Oryginalne 
przedwojenne widokówki, zdjęcia, 
plany, wydawnictwa, 
dokumenty, pieczęcie, 
medale dotyczące powiatu 
oleśnickiego. Tel. 314-97-80. 
■ Betoniarkę 2501. Tel. 314- 
75-42. 
TO-MOTO 
■ AUTOALARMY, im- 
niobilisery, centralzam- 
ki, radioodtwarzacze, 
diagnostyka silników 
benzynowych (wtrysk 
benzyny), naprawy 
elektryki i elektroniki 
samochodowej. PULI Ada- 
mcx Oleśnica, ul. Ptasia 
23, Tel. 314-46-37 po 
godz. 20. Zakład 
usługowy ul. Kopernika 13 
(obok Urzędu Celnego). 
Tel. kom. 0-601-77-46-37. 
FIAT 
■ 126, 1986, pilnie, 2.900 zł. 
Limanowskiego 10. Tel. 314- 
73-41. 
■ Uno, 999 cem, 1994,31.000 
km, kupiony w Polmozbycie, 
stan techniczny bardzo 
dobry, alarm, immobiliser, 
uchylne tylne szyby, 18.500 
zł. Tel. 314-97-57 wt., czw., 
pt. w godz. 16-20. 
■ 126, XII 1990, biały, stan 
bardzo dobry, 4.800 zł. 
Oleśnica, ul. Polna 12. 
■ 126,1988,3.500 zł. Spalice 
38 do godz. 17 
■ 126,1988, 4.300 zł. 
Oleśnica, ul. Leśna 12/6. 
■ Uno, 1990, 5-drzwiowy, 
14.000 zl. Tel. 314-11-04. 
■ 125,1980,1.200 zł. 
Oleśnica, ul. Hallera 4/1. 
■ 125, 1985/86, 2.800 zł. Tel. 
314-24-37. 
■ 126, 650, 1978. Tel. 314- 
78-42. 
■ 126, 650 s, 1981, 1.400 zl, 
blacharka do remontu, 
alternator, zapłon w stacyjce, 
siedzenia rozkładane, 
odtwarzacz, półka na kasety. Tel. 
314-93-38 w godz. 15-16 lub 
po godz. 19 
■ 126, 1985, seledynowy, w 
bardzo dobrym-stanie, 3.000 
zł Sokołowicc 83. Tel. 314- 
88-83. 
■ 126, 1991, groszek, stan 
bardzo dobry, 6.000 zł. TH. 
314-40-87. 
■ 126, 1981 czerwony, 2.000 
zł, stan bardzo dobry. Tel. 
398-21-27. 
■ 125 kombi, 1988, 3.500 zł. 
Tel. 315-83-10 lub315-88-87. 
■ 126, 650,1978, 800 zł. Tel. 
314-78-42. 
■ 126, 1984, stan dobry, 
2,800 zł. TH. 314-77-05. 
■ 125, 1500, 1986, kość 
słoniowa, 74.000 km, instalacja 
gazowa na gwarancji, stan 
bardzo dobry, 4.100 zł. Tel. 
314-95-98 po godz. 15. 
■ 126, 1982, pomarańczowy, 
nowa blacharka i lakier, 
2.000 zł. TH. 314-39-48. 
■ Ciquecento 700, 1994, au- 
toalarm, oznakowany. 
Oleśnica, ul. Okrężna 4/8. 
FORD 
■ Fiesta fun, VIII 1996, 
5.500 km, bogate 
wyposażenie, 35.000 zł. TH. 314-87-84. 
OPEL 
■ Cinquecento 700, 1994. 
Tel. 398-32-61 po godz. 16. 
■ Kadet, 1,3,3-drzwiowy, na 
białych tablicach,. 1987, stan 
idealny, 3.300 DM. TH. 398- 
25-22 po godz. 19. 
POLONEZ 
■ 1500, 1981, biały, po 
remoncie silnika i blacharki, 
dużo nowych części, 2.600 zł. 
TH. 314-74-77. 
■ 1981, czerwony, stan 
dobry, garażowany, 2.600 zł. 
Nowosiedlice 18. 
■ Caro, 1992, 1,9 diesel, 
silnik citroena, 115.000 km, 
alarm, centralny zamek, 
stan bardzo dobry, 12.000 zł. 
Oleśnica, ul. Kilińskiego 
12a/12. Tel. 314-42-62. 
■ Caro GLE, 1,6, XI 1993, 
platyna metalik, bogate 
wyposażenie, 11.300 zł. Tel. 
398-26-98. 
VOLKSWAGEN 
■ Jetta, 1,6 turbo-diesel, 
1990,19.000 zł. Spalice 38 do 
godz. 17. 
MOTOCYKLE 
■ Simson skuter, 1990, 
czerwony 1.800 zł. Tel. 314-76- 
05. 
■ Jawa 350, 1983, 450 zł. 
Stronie le/5. 
INNE 
■ Kupię malucha na chodzie 
do 1.200 zł. Strzelce 27, gm. 
Dobroszyce. 
■ Sprzedam Autotak cinąue- 
necto 900, wpłacone 24 raty, 
około 10.000 zł. TH. 314-95- 
59 po południu. 
■ Dacia, 1300, 1981/91, 
3.000 zł. Osiedle Lucień 23. 
■ Sprzedam lub zamienię na 
126 oltcitc club, 1992, 6.500 
zł. Tel. 398-20-93. 
■ Oltcit club, 1992, beżowy 
metalik, 27.000 km, 6.200 zł. 
TH. 314-23-10. 
■ Wartburg kombi, 1986, 
zielony groszek, stan bardzo 
dobry, 2.700 zł. Tel. 314-91- 
93. 
■ Sprzedam przyczepkę 
samochodową o ładowności 500 
kg, zarejestrowana. Tel. 398- 
26-98. 
CIĘŻAROWE 
■ Sprzedam nową skrzynię 
biegów do Ziła. Tel. 314-97- 
54. 
■ Żuk, 1988, podwyższony, 
blaszany, stan dobry, 5.500 
zł. TH. 314-27-76 w godz. 19- 
20. 
Ogłoszenia moto 
z ceną - bezpłatnie 
i przez telefon 
314-94-28 
USŁUGI 
■ KSEROKOPIARKI, 
komputery, sejfy, grzbie- 
townice. NOTUS 
Oleśnica, ul. Bratnia 7. Tel. 314- 
25-09 wew. 16 lub 314-43- 
30. 
■ ROBOX - żaluzje, 
wymiana drzwi i zamków. Tel. 398- 
33-64 w godz. 9-16. 
■ lnstalatorstwo i 
pomiary elektryczne. I. Ruszel. 
Oleśnica, ul. Chopina 5/1. 
Tel. 314-99-81. 
■ CHATEX. Żaluzje 
pionowe, poziome, rolety. 
Instalacje wodne, co. 
gazowe - naprawa urządzeń. 
Tel. 314-96-35. Oleśnica, 
ul. Bociania 19/12. 
■ Naprawa pralek 
Waldemar Płaneta. Ul. Chopina 7. 
Tel. 314-49-33. 
■ NAPRAWA pralek, 
chłodziarek, zamrażarek. Tel. 
314-77-04. Ul. Kopernika lb/6. 
■ Zakład usług radiowo-te- 
lewizyjnych Oleśnica, ul. 
Krzywoustego 11. Tel.398- 
33-62. 
■ Instalacje 
hydrauliczne z miedzi i tworzyw 
sztucznych. Ceny 
konkurencyjne. Tel. 314-45-60. 
■ DOMATOR - żaluzje, 
rolety okienne, okna 
drewniane i PCV, bramy 
garażowe uchylne, drzwi anty- 
włamaniowe GERDA, 
automaty sterujące, bramy 
garażowe i wjazdowe. 
Oleśnica, ul. Wojska 
Polskiego 65 (stara baza PKS). 
Tel. 314-45-88 w godz. 7- 
16. 
■ PROCON - remonty 
kominów, uszczelnianie, 
wkładki stalowe i 
ceramiczne, budowa nowych 
kominów, sprzedaż elementów. 
TH. 314-25-09 wew. 10. 
■ Transport. Tel. 314-97-82. 
■ Wypożyczalnia przyczep 
TH. 314-97-82. 
■ CHATOLAND PPUH 
Dobroszyce, ul. 11 
Listopada (pawilon). Tel. 314- 
11-38. Produkcja, 
sprzedaż montaż żaluzji 
pionowych, poziomych, 
rolet okiennych, okien 
PCV, system VECA, 
hurt, detal. 
Specjalistyczne czyszczenie żaluzji 
pionowych. Rabat 18 % 
na okna. 
■ ALARMY - systemy 
konwencjonalne lub z 
powiadamianiem policji. 
Staniszewski. Tel. 314-37-61. 
■ Komputeropisanie lzł/str. 
Tel. 398-21-20. 
■ Całodobowe awaryjne 
otwieranie samochodów Tel. 
314-35-45 w godz. 10-18, 
314-88-09 dom. 
■ WENTYLACJA, 
KLIMATYZACJA, 
OGRZEWANIE - projektowanie, 
wykonawstwo. Air System, tel. 
398-30-83,0601704417. 
■ Anteny - naziemne i SAT, 
instalacje. Zbigniew Małas. 
TH. 473-02. 
■ Zakład 
Remontowo-Budowlany, Oleśnica, ul. 
Poprzeczna 7, tel. 314-90-91 
poleca usługi w zakresie 
instalacji elektrycznych, 
hydraulicznych i 
ogólnobudowlanych. 
■ BIURO USŁUG 
KSIĘGOWYCH, książka przy- 
chodow-rozchodów, 
ryczałt, pełna księgowość. 
Tel. 090-261-461 lub 314- 
98-10 po godz. 21. 
■ Kompleksowe usługi 
blacharsko-lakiernicze, 
wysoka jakość, krótkie 
terminy, umiarkowane 
ceny. Ligota Polska 17 
(przy trasie nr 8). Tel. 314- 
87-84. 
■ Tanio, szybko i 
solidnie: remonty i 
wykańczanie mieszkań, 
montaż drzwi i okien, panele 
podłogowe, ścienne, 
boazerie, schody, regipsy, 
kafelkowanie, 
tapetowanie, malowanie. Tel. 
314-73-46 wieczorem. 
■ Wideofilmowanie. 
Sucharskiego 6/10. Tel. 398-21-78. 
■ Usługi ogólnobudowlane. 
TH. 398-33-12. 
■ Usługi transportowe. TH 
398-33-12. 
■ Dekarstwo, więzby 
dachowe. Oleśnica, ul. 
Podchorążych lb/4. 
■ lnstalatorstwo 
elektryczne, tanio, solidnie. Oleśnica, 
ul. Stolarska 7. Tel. 314-42- 
11 
URYSTYKA 
■ Biuro Podroży „Opal" 
Dworzec PKS tel. 314-40-49, 
przejazdy autokarowe - 236 
miast Europy, wyjazdy z 
Oleśnicy i Sycowa. 
■ Kolonie we Włoszech. Tel. 
314-98-27. 
■ INES Wczasy krajowe 
nad morzem, jeziorami 
w górach. Tel. 314-26-71. 
To miejsce 
na Twoje ogłoszenie! 
panorama. Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r. 
str 12 
OGŁOSZENIA 
IESZKANIA 
■ BIURO OBROTU 
NIERUCHOMOŚCIAMI 
Oleśnica, ul. Mickiewicza 4 
b, tel. 31-449-77 w godz. 12 
- 16. Sprzedaż, kupno, 
zamiana, wynajem, 
mieszkania, domy, działki, lokale. 
Od sprzedających 
mieszkanie nic pobieramy 
prowizji. 
■ PROCON - Biuro 
Nieruchomości, ul. Bratnia 7 (I 
p.), pokój nr 2. Tel. 314-25- 
09 wew. 10. 
SPRZEDAM 
Ogłoszenia 
osób fizycznych 
o sprzedaży mieszkań 
za darmo i przez 
telefon 314-94-28! 
■ Komfortowe 2-pokojowe w 
atrakcyjnym miejscu w 
Oleśnicy. Tel. 398-22-72. 
o 
■ Własnościowe 48 m , 
dwa pokoje, kuchnia, I 
piętro. Oleśnica, ul. 3 
Maja 29/6. Tel. 076-49-35-93. 
o 
■ Własnościowe 48 m 2 
pokoje, parter, piece. Tel. 314- 
26-09. 
■ Kawalerkę w Oleśnicy. 
Tel. 314-36-68 po godz. 20. 
Q 
■ Własnościowe, 63 m , 
parter, ładnie położone. Tel. 
314-34-87 po godz. 21. 
■ Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie własnościowe 37 
m , 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, ogródek, budynek 
gospodarczy w Brzezince 
3/5,gm. Oleśnica. 
Wiadomość: codziennie ok. godz. 19 
Drogoszowice 20, gm. 
Twardogóra. 
■ 4-pokojowe w Oleśnicy lub 
zamienię na mniejsze Tel. 
314-46-34 
■ Bez pośredników 
2-pokojowe, 47 m w Oleśnicy. Tel. 
314-94-25 po godz. 19. 
■ Lub zamienię na Wrocław 
4-pokojowe, 56,4 m , 
możliwość zamiany na 3- lub 
2-pokojowe. Tel. 39-83-273. 
o 
■ Własnościowe 57 m w 
Oleśnicy. Tel. 315-22-08. 
■ Własnościowe, 43 m , 3 
pokoje, II piętro, co., balkon. 
Tel. 314-32-89 w godz. 9-18. 
■ Komfortowe, 2-pokojowe, 
po remoncie, 44 m , 
częściowo umeblowane, w centrum 
Twardogóry. Tel. 315-91-68 
po godz. 20 
■ 2-pokojowe, 35,5 m , I 
piętro, z telefonem, w Oleśnicy. 
Tel. Wrocław 512-759 po 
godz. 19. 
ZAMIANA 
■ Dwa pokoje z kuchnią na 
pokój z kuchnią w 
mieszkaniu kolejowym. Tel. 314-54- 
19. 
o 
■ Kwaterunkowe 85 m na 
dwa oddzielne. Oleśnica, ul. 
Sienkiewicza 4/3. 
■ Komunalne, 1 pokój, II 
piętro, w Oleśnicy, ul. 3 Maja 
1/6 na podobne w innym 
mieście woj. wrocławskiego. 
Wiadomość na miejscu. 
■ Zamienię komunalne 83 
m w Oleśnicy, co., etażowe, 
na dwa oddzielne. Tel. 314- 
34-35. 
WYNAJMĘ 
■ Pokój osobom 
bezdzietnym. Tel. 314-97-33. 
■ Do wynajęcia 2 pokoje w 
domu jednorodzinnym nad 
stawami, bezdzietnemu 
małżeństwu lub osobom 
samotnym. Tel. 314-42-83 w godz. 
21-22. 
■ Kawalerkę tel. 314-29-65. 
KALE 
■ Ekskluzywny sklep 40 m 
do wynajęcia. Tel. 314-34-63. 
■ Sprzedam pawilon 
handlowy o powierzchni 44 m w 
dobrym punkcie Oleśnicy. 
Tel. 398-25-86. 
■ Sprzedam stoisko 
handlowe z wyposażeniem na 
Jarmarku przy ul. Kopernika. 
Tel. 398-21-27. 
■ Sprzedam stoisko na 
Jarmarku przy ul. 
Skłodowskiej. Tel. 314-44-18 po 
godz. 20 lub Oleśnica, 
ul.Kilińskiego 4c/22 po godz. 20. 
i»OMY 
■ Sprzedam nowy dom na 
Ratajach, 180.000 zł, w 
rozliczeniu mieszkanie. Tel. 314- 
74-34. 
■ Sprzedam dom w 
zabudowie szeregowej w Oleśnicy, 
stan surowy otwarty. Tel. 
071-21-73-71 
■ Sprzedam dom w 
zabudowie szeregowej, stan surowy 
zamknięty w Oleśnicy (Lu- 
cień). Wiadomość Oleśnica, 
ul. Sejmowa 8/12. 
■ Kupię w Oleśnicy dom, 
budową na ukończeniu z 
działką rzemieślniczą. 
Tel. Wrocław 325-43-89 w 
godz. 20-21. 
ZIALKI 
UDOWLANE 
■ Sprzedam działkę pod 
zabudowę przemysłową wraz z 
budynkami. Oleśnica, ul. 
Fabryczna 2. Tel. 314-40-95. 
■ Kupię działkę budowlaną 
na obrzeżach Oleśnicy (Spa- 
lice, Rataje). Tel. 398-32-75. 
■ Sprzedam lub zamienię na 
samochód działkę 
rzemieślniczą w Bierutowie. Tel. 314- 
37-26 wieczorem. 
■ Sprzedam działkę budow- 
lano-usługową w centrum 
Oleśnicy pod zabudowę 
szeregową, uzbrojona, do 3 
arów. Wiadomość: Oleśnica, 
ul. Klonowa 3/2 po godz. 20. 
Możliwość zamiany na 
mieszkanie do remontu. 
■ Zamienię garaż przy 
ul. Rzemieślniczej na 
garaż w okolicy ul. 
Kochanowskiego, 
Klonowej, Skłodowskiej lub 
kupię. Tel. 314-73-94. 
■ Sprzedam garaż składak. 
Tel. 314-22-79. 
■ Do wynajęcia garaż przy 
ul. Leśnej. Tel. 314-93-69. 
i-OLNICZE 
■ Sprzedam 4 kozy. Nowo- 
szyce 8/28/2. 
■ Sprzedam śrutownik bija- 
kowy. Wabienice 50. 
■ Sprzedam plantację malin 
o powierzchni 0,45 ha po 
zbiorach, 2. rok owocowania, 
cena do negocjacji. Tel. 314- 
36-24 po godz. 21. 
■ Sprzedam sadzarkę do 
rozsady tytoniu i warzyw. Tel. 
314-75-42. 
I 
EKARSKIE 
■ GABINET TERAPII 
LASEROWEJ, Adam 
Masternak, specjalista chirurg, 
kosmetyczne usuwanie 
brodawek, guzków i innych zmian 
skórnych, środa godz. 16 ul. 
Armii Krajowej 38, 
rejestracja tclefuniczna 314-21-57. 
Konsultacje bezpłatne. 
■ OKULISTA Janina 
Jawny. Badania komputerowe, 
soczewki kontaktowe. 
Przyjmuje: CM Medyk, Bratnia 7, 
środy, piątki. Tel. 314-25-09 
oraz 314-95-50 - całodobowo. 
■ MEDIX - mammografia, 
specjalistyczne USG, 
zdjęcia i badania RTO. 
Wrocław, ul. Grabiszyńska 37/39. 
Tel. 34-127-07. W godz. 8-19, 
soboty 8-13. Badania 
wykonują specjaliści Akademii 
Medycznej. 
■ Gabinet medycyny 
naturalnej. Bioenergoterapia 
Reiki. Zabiegi: poniedziałek, 
wtorek, piątek w godz. 15-17. 
Porady zdrowotne 
bezpłatnie. Dom Rzemiosła, 
Oleśnica, ul. Wrocławska 41. 
■ Maria Tarnawska - 
pediatra, neonatolog, 
poniedziałek, czwartek 17-19. Ul. 
Kilińskiego 2/1. Tel. 314-99-55. 
■ Cukrzyca, choroby 
wewnętrzne, wizyty 
domowe, EKG. Jerzy Ozór, 
środa 17-19. Tel. 314-49-95. Ul. 
Kazimierza Wielkiego 3b. 
■ Gabinet 
stomatologiczny, lek. stom. specj. 
Zbigniew Zieliński, 
przyjmuje: ul. Chopina 
5 (II piętro), wtorek, 
piątek 16-18. Tel.314-28- 
42. 
■ ALERGOLOG - PNEU- 
MONOLOG - PEDIATRA 
Jolanta Hołda przyjmuje - 
Szkoła Podstawowa nr 6, 
poniedziałki, czwartki 16-18. 
■ Prywatny gabinet 
onkologiczny Centrum Medyczne 
Medyk, Oleśnica, ul. Bratnia 
7, tel. 314-25-09 - 
profilaktyka, leczenie, porady - 
onkolog - radioterapeuta Feliks 
Błaszczyk przyjmuje w 
czwartki w godz. 16-17. 
■ Laryngolog T. Kołaciński, 
wtorki, czwartki, godz. 16- 
18. SP nr 7. Oleśnica, ul. 
Chopina 1. Wizyty domowe. 
Tel. 314-99-70. 
■ Naprawa protez 
zębowych - od poniedziałku do 
piątku w godz. L6-17, w 
piątki i soboty w godz. 9- 
10. Oleśnica, ul. B. Prusa 6 
(boczna 3 Maja). 
■ Lek. med. M. Białoskor- 
ska-Zurek ginekolog-położ- 
nik, wtorki-piątki godz. 16- 
18, ul. Mickiewicza 4b. 
■ Soczewki kontaktowe 
- okulista Marzena 
Stępińska CM Medyk, 
poniedziałek, wtorek, czwartek 9-12 i 
17-19, sobota 9-12. 
Rejestracja na miejscu lub 
telefonicznie. Tel. 314-90-12. 
■ Gabinet chirurgiczny lek. 
med. Romuald Machała 
SPECJALISTA 
CHIRURG przyjmuje: 
Oleśnica, ul. Wiejska 7a w środy w 
godz. 16' -17" , w sobo- 
tyl300-1400. Tel. 314-26-43. 
■ Gastroskopia, rektoskopia, 
żylaki odbytu - leczenie 
ambulatoryjne Chirurg Tadeusz 
Ozga. Medyk, Bratnia 7, środa 
15™-17:,0.Tel. 314-25-09. 
■ Akupunktura, honn-opa- 
tia, hipnoza, nerwice, bóle. 
Oleśnica, ul. Wały 
Jagiellońskie 20 wiórki godz. 18, 
Twardogóra, ul. Wojska 
Polio 
skiego 3 wtorki 14-16' ppłk 
Panorama Oleśnicka 
Ogłoszenia 
przyjmuje 
Biuro Ogłoszeń 
w Oleśnicy 
ul. Młynarska 4B 
{żółta kamieniczka 
w głębi placu) 
Obiekt strzeżony przez system ..Sezam" - 
z natychmiastowym 
powiadomieniem policji. 
Czynne 
od poniedziałku 
do piątku 
w godz. 10-13, 
15-18 
1 osoba - 5 słów 
bezpłatnie 
powyżej 5 słów - 40 gr 
za słowo 
Sprzedaż aut z podaną 
ceną i mieszkań 
- bezpłatnie i przez 
telefon-314-94-28. 
Ogłoszenia 
podmiotów 
gospodarczych 
-70gr 
(+ 22% VAT) 
za słowo. 
Ogłoszenie nadane 
do piątku włącznie 
ukaże się 
w najbliższy wtorek. 
Ogłoszeń 
nie przyjmujemy 
przez telefon 
i za pośrednictwem 
skrzynki pocztowej 
(z wyjątkiem j.w.). 
XXX 
Reklamy przyjmuje 
Biuro Ogłoszeń 
ul. Młynarska 4 B 
(żółta kamieniczka) 
tel./faks 314-94-28 
Wystarczy 
zadzwonić! 
xxx 
Dyżury redaktora 
naczelnego: 
wtorek 
w godz. 10-12, 
czwartek 
w godz. 16-18 
str. 13 
„Panorama Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r. 
OGŁOSZENIA 
lok. Stanisław Salwa. Tel. 
6:3-94-65. 
■ Soczewki kontaktowe: 
systematycznej wymiany, 
kolorowe, płyny 
pielęgnacyjne. Zakład Optyczny 
Oleśnica, ul. Wrocławska 
20. TpI..'S 14-96-60. 
■ Specjalista psychiatra 
Jacek Borys - dorośli i dzieci. 
Wizyty domowe. Tel. 343-38- 
71(praca). 
■ Prywatny gabinet 
kardiologiczny. 
Centrum Medyczne Medyk 
Oleśnica, ul. Bratnia 7. 
Tel. 314-25-09. Dr n. med. 
Leszek Hystryk - 
specjalista chorób 
wewnętrznych, piątek godz. 16-17. 
■ ORTOPEDA - TRAU- 
MATOLOG Jacek 
Kowalski przyjmuje w 
poniedziałki od godz. 16 do 18. 
Oleśnica, Dom Rzemiosła, ul. 
Wrocławska, tel. 314-28-39. 
■ NEUltOLOG-TNTER- 
NISTA lek. med. Maciej 
Jakimek - poniedziałki, 
czwartki 16-18, 
Oleśnica, ul. Armii Krajowej 
38. Tel. 314-27-20. 
■ CENTRUM 
MEDYCZNE Medyk I S.C. 
Specjalistyczne Gabinety 
Lekarskie LEKARZY Z 
WROCŁAWSKICH SZPITALI i 
KLINIK Oleśnica, ul. 
Wrocławska 41, tel. 398- 
33-23 świadczy usługi w 
następujących 
specjalnościach: chirurg angiolog, 
chirurg dziecięcy, 
alergolog, neurolog, ortopeda, 
dermatolog, kardiolog, 
urolog, pediatra-nefrolog-pa- 
razytolog, stomatolog, 
internista, pulmonolog, ga- 
strolog, gastroskopia, 
ginekolog, laryngolog. Na 
miejscu wykonywać można 
podstawowe analizy w 
laboratorium, badania 
okresowe i kierowców, 
zamawiać wizyty domowe i 
zabiegi pielęgniarskie. 
Zapraszamy od poniedziałku 
do piątku w godz. 12-19. 
■ Prywatny gabinet 
neurologii dziecięcej 
lek. med. Danuta Mermer- 
Kutek, specjalista 
neurologii dziecięcej - poniedziałek, 
wtorek, czwartek 1600-1900. 
Bierutów, ul. 
Kochanowskiego 6, tel. 314-62-74. 
■ GABINET 
PSYCHIATRYCZNY Elżbieta Nasal- 
ska-Lisowska, czwartek 16- 
18, Przychodnia Sinol 
Oleśnica, ul. Wały Jagiellońskie 24. 
■ Gabinet internistyczno- 
kardiologiczny Cezary 
Kucfir - USG jamy 
brzusznej, EKG. Twardogóra, pi. 
Piastów 7 (Sześciolatka) 
czwartki 10-16. 
RACA 
■ Firma Olbud-2 Oleśnica, 
ul. Krzywoustego 30f, tel. 
314-29-81 zatrudni 3 
murarzy, 2 betoniarzy-zbrojarzy, 1 
kierownika budowy, 
mechanika samochodowego i cieślę 
budowlanego. 
■ 2 sympatyczne 
studentki z samochodem i 
znajomością języka 
niemieckiego podejmą sezonową 
pracę w czasie wakacji. 
Tel. 314-37-44 w godz. 18- 
20. 
r/;nl/an\ jest spis upiawnion>cli ilu nieodpłatnego 
nabycia świailctw rekompensacyjnych / lyiuly /rekompensowania 
okresowego nicpoilwy/.s/.ania plac w slei/c budżetowej. W /wią/ku 
/ powy/s/ym osohy /ali minione w s/kołach podstawowych na 
Icienie gminy Oleśnica ora/ w S/kole Podstawowej ni ^ w Oleśnicy 
w okresie oil I lipca 1WI i. tlo 28 c/erwca IW r. pros/one s:j o 
pilne /»los/cnic się wra/ /. dowodem osobistym w Ui/cd/ic Gminy 
Wyil/ial Oświaty, ul. 1 I I islopaila 2-4 iloiluia I-I lipca l°°7. 
Dyrektor Cminiiego Zespołu Oświaty Samorządowej 
mgr l-eliks (Iriulzicii 
PAWILON HANDLOWY 
s.c HURT-DETAL-SPRZEDAŻ RATALNA 
KASETONY-TAPETY 
PŁYTKI CERAMICZNE 
BOAZERIE. OKNA PCV, KLEJE, FUGI, FARBY, ! 
PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE ' 
INNE MAT R1AŁY BUDOWLANE 
UL. MONIUSZKI 69 / TEL. 314 95 03 
ZAPRASZAMY CODZIENNIE 0'",-17'" W SOUOTY 9"-13™ 
UL. 
■ •-*•■* ni*i«iJM*ia*i 
Jeśli chcesz mieć któreś ze 
zdjęć zamieszczonych 
w Panoramie Oleśnickiej, 
zamów je w naszej redakcji. 
Zdjęcia w gazecie si( 
czarnobiałe, my przygotujemy 
specjalnie dla Ciebie 
kolorową fotografie 
formatu pocztówki. 
Możemy także wykonać 
odbitki zdjęć /amies/c/onych 
w gazecie w pr/es/lości. 
panorama Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r. 
str. 14 
Oleśniczanie, łączcie się! 
Olesniczanie rozsiani si| po 
całym świecie Nas/e wakacyjne 
wojaże po różnyeh krajach na ióż- 
nych kontynentach s.) dobra, 
okazja do uświadomienia sohie lego 
faktu. Chcemy im sic 
przypomnieć, chociaż wiemy. że wielu / 
nich czyia regularnie Panoramę 
Oleśnicką dosylana. pr/ez krew 
nych i znajomych. Pamiętamy o 
was. wspominamy was i 
pozdrawiamy serdecznie. Pamiętajcie i 
w) o naszej Oleśnicy, o jej 
mieszkańcach, waszych znajomych i 
przyjaciołach. Czekamy na wasze 
korespondencje ze świata, 
wspomnienia.ciekawostki. 
Opowiedzcie historię waszego wyjazdu. 
opiszcie swoja, obecni) sytuację. 
Korespondenci Panoramy na 
świecie. łączcie się! Mamy już 
swojego człowieka w Bostonie w 
USA - jest nim były dyrektor 
Zespołu Szkól Zawodowych 
Aleksander Biedak. Dzisiaj kolejna 
niespodzianka - korespondencja z 
dalekiej Australii. 
Uprzejmie donoszę z Australii 
Właśnie w lipcu mija 10 lat od 
mojego wyjazdu z Polski (juk ten 
czas leci...), lak że niekioizy 
oleśniczanie jeszcze mnie pamiętaj;). 
Oczywiście chciałem wyjechać 
dużo wcześniej, ale urzędnicy 
wydziału paszpoitowego starali 
się. jak mogli, ulrudnic mój 
wyjazd /a granicę. Udało mi się to w 
końcu w 1987 roku. kiedy to 
wybrałem się na wczasy do Włoch, 
siadem zresztą, wielu innych oleś- 
niczan. Po spędzeniu lam roku. w 
raczej niemiłej atmosferze, 
udałem się do Nowej Zelandii ho 
podobno już dalej nie można 
wyjechać. Mieszkałem tam przez 
pięć lat. ale w końcu 
zdecydowałem się przenieść do Australii, 
kiedy tylko się dowiedziałem, że 
Sydney wygialo ..przetarg" na 
zorganizowanie olimpiady w 
2000 roku. 
Co do miejscowej Polonii, to 
ogólnie jej zachowanie nie rożni. 
się dużo od rodaków w Polsce. 
Australijska Polonia, niestety, jest 
skłócona i podzielona. Główny 
podział to: Polonia „stara"', czyli 
ci. co przyjechali zaraz po wojnie,- 
i Polonia ..młoda", czyli ci, co 
przyjechali w lalach 
osiemdziesiątych. Najw iększy klub polski w 
Sydney (w dzielnicy Ashfield) 
świeci pustkami i jest bliski 
bankructwa, a Polonia nic może się 
zgodzić co do tego. jak go 
uratować. 
Nie jestem pewien, czy takie 
smutne informacje Was 
interesują., bo naruszają, irochę izw. mil 
Zachodu i mil o dobrobycie 
Polonii, kióry ciijgle w kraju panuje 
Niestety, większość zarabia 
poniżej tzw. średniej krajowej i 
mieszka w biednych dzielnicach. Ale 
oczywiście nikł się do lego nie 
przwna w listach do rodziny czy 
znajomy cli. Zresztą, my lubimy 
ż\c w zakłamaniu, nieprawdaż? 
Co do ciekawostek, to ostatnio w 
tutejszej ptasie rozgorzała 
dyskusja na temat dodania litery ../" do 
nazwy największej góry w 
Australii. Otóż, jak na pewno wiecie 
z lekcji geografii, nasz rodak - 
podróżnik hrabia Strzelecki 
nazwał tę górę imieniem Tadeusza 
Kościuszki. Niestety, z biegiem 
lat jedno../" zaginęło i na mapach 
hył ..Kosciusko". Uprzejmie 
Wam donoszę, że .,/" powróciło 
na swoje prawowite miejsce, 
chociaż, niestety, Australijczycy 
dalej nie si) w stanie wymówić tego 
nazwiska poprawnie. 
I tym optymistycznym akcentem 
kończę mój;) korespondencję. 
Pozdrowienia dla całej Redakcji i 
Czytelników Panoramy 
Oleśnickiej. 
Wasz korespondent 
Z Sydney w Australii 
Leszek Wolodzko 
Nasz korespondent na podbitym przez siebie egzotycznym 
kontynencie. Jol. archiwum Amora 
Pocztówka z wakacji 
Mamy pierwsza, wakacyjni) 
pocztówkę. Czekamy na lalo - 
napisał do nas organizator 
wypoczynku oleśniczan w Pobicrowie 
Ryszard 1'strocki z Ośrodka 
Kultury i Sportu Gminy Oleśnica. - 
Plaża czysta i szeroka, z każdym 
dniem przybywa ludzi, a ryby 
biorą, lylko U Cyn ila |lo nazwa 
smażalni ryb - red | w Niechorzu. 
O przysyłanie kartek z 
wakacyjnych wojaży prosimy wszystkich 
Czytelników. Pocztówki 
/reprodukujemy w lej rubryce, a pod 
widoczkiem zamieścimy 
informy. Je.sli na karlce znajda, się 
jakieś specjalne życzenia dla 
Czytelników, krewnych, znajomych, 
lo lakże je wydrukujemy. A więc 
nie zapominajcie o nas na 
wakacyjnych szlakach. 
Wszystkim wypoczywającym 
olcśmczanom życzymy 
niezapomnianych wrażeń, dużo słońca i 
szczęśliwego powiotu. 
"H 
W 
-U u 
K 
li 
\t,\ 
K 
-,4$ 
życznHw 
ROCZNICA ŚLUBU 
O W rocznicę wspólnego 
pielgrzymowania przez świat, które 
rozpoczęliście 10 lipca 15 lat 
temu, Elżbiecie i Andrzejowi 
Maciejakom najscidcczniejsze 
życzenia szczęścia, zdrowia, 
pociechy z synów oraz wielu łask 
Bożych składają chrzestna, babcia z 
rodzinami Piekarskich i 
Grabowskich. 
¥0ny. Sadkowa. 
Bartków a. Kolonii Strzelce. Białego 
Błota, Olędrow i Malerzowa. 
Budownictwo mieszkaniowe w 
samych Dobroszycach będzie się 
sytuowało w kierunku Oleśnicy. 
Przewidziano lam miejsce na 
rozbudowę równą dzisiejszym 
Dobroszycom. 
Radni w głosowaniu przyjęli 
studium, co oznacza, ze opracowanie 
będzie wytyczać kierunki 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy w ciągu najbliższych lat. 
Kolejnym elementem tego 
planowania powinno hyc opracowanie 
planów szczegółowych 
poszczególnych obszarów. 
Zaczynać czy 
kończyć? 
W dalszej części obrad samorząd 
podjął uchwałę w sprawie zbycia 
i wydzierżawienia 9 działek 
budowlanych i 1 rolno- rekreacyjnej 
w obrębie Malerzowa, Strzelce, 
Łuczyny, Białego Błota i 
Dobroszyc. Dokonał też zmian w 
budżecie po otrzymaniu dotacji na 
dożywianie dzieci i referendum 
konstytucyjne. Rada postanowiła 
utrzymać w nadchodzących 
wyborach parlamentarnych 
dotychczasowe obwody do głosowania i 
siedziby komisji wyborczych. 
Bez dyskusji przyjęła też. 
sprawozdanie z realizacji zadań w 
gospodarce komunalnej i 
mieszkaniowej. 
Częsc sesji ładni poświęcili 
omów leniu perspektywy 
funkcjonowania oswtaly pod kalem 
demograficzny m. W dyskusji 
radiu Ryszard Drozd zgłosił wątpli- 
chodzi o to, żeby dodać Urzędowi 
Gminy pracy? - pytał wójt. 
Stw icrdzil. że w doniesieniu poją 
wił się wątek „nowej dziurki" Je 
go autorzy wskazują, że 
wcześniej śmieci składowano w innym 
zagłębieniu terenu, niż obecnie, 
co ma sugerować, że odpowie 
dzialnosc za eksploatowane dziś 
dzikie wysypisko spada na Zarząd 
pod przewodnictwem Jana 
(.iłowy. Tymczasem jest to la sama 
działka- mówił wójt. I kierując się 
w stronę radnego, byłego wojla 
Waldemara Bromke. pytał: Co 
lk 
ftt,* ■> 
j 
■Sos 
s** 
■ 4 
■■" -~ 
i 
I 
ftw. 
t. 
i, 
/'I 
**86 SOK 
wet 
> ^ ^ 
* 
>- 
Nowy plan wytycza kierunki gminnej urbanizacji. 
wość, czy jest sens przeznaczać 
1,2 mld s. zł na rozpoczęcie 
budowy nowej szkoły w Dobrzeniu, 
jeśli za te pieniądze niewiele się 
zrobi, a można by za nie wykonać 
okna w nie zakończonej części 
szkoły w Dobroszycach. 
Polemizowali z tym Leszek Waluk, wóji 
Jan Głowa i Barbara Bieńko, 
którzy wskazywali, że tylko 
rozpoczęcie inwestycji w Dobrzeniu 
pozwoli ubiegać się o dolację na 
ten cci, co zasili budżet gminy. 
Wysypisko i nowe 
[i 
wątki 
W ramach informacji o pracy 
Zarządu Gminy w okresie między 
posiedzeniami samorządu wójt 
Jan Głowa poinformował 
radnych o - jak to nazwał - donosie 
radnych na wójta do prokuratury. 
Radni Waldemar Bromke i 
Radosław Borecki skierowali do 
prokuratury doniesienie o 
popełnieniu przestępstwa naruszenia 
ustawy o ochronie środowiska, co 
potwierdziła w czasie kontroli 
Państwowa Inspekcja Ochrony 
Środowiska (o sprawie pisaliśmy 
w poprzednich numerach). Czy 
panowie zrobiliście, aby powstało 
nowe wysypisko? Klory ze 
skarżących panów zrobił w tej sprawie 
cokolwiek? Następnie wymienił 
działania podejmowane przez 
Zarząd na rzecz budowy nowego 
wyspiska. mimo że - jak 
stwierdził - Zarząd działał bez. wyraźnej 
inicjatywy Rady, w tym autorów 
obecnych donosów. Zrobiliśmy 
wszystko, co było można - 
powiedział, a hałas wokół wysypiska 
nazwał tworzeniem tematów 
zastępczych. Zarzucił W. Bromke i 
R. Boreckiemu, że „podnoszą 
larum, żeby w oczach opinii 
publicznej uchodzić za inicjatorów 
budowy wysypiska". 
Radosław Borecki 
poinformował, że w doniesieniu do 
prokuratury wnioskował o wszczęcie 
postępowania i ustalenie winnych 
naruszenia prawa, nic wskazując 
nikogo imiennie. W którym roku 
zdaniem radnego zaistniało to 
przestępstwo? - zadał pytanie 
przewodniczący Edward Pod- 
czaszyński. Dowiedziałem się o 
tym w 1994 roku - odparł R. 
Borecki. Działacie przeciwko naszej 
gminie - zarzucił mu 
przewodniczący i powtórzył: Skandalem 
jest. panic Bromke. że działacie 
przeciwko władnej gminie. 
Obowiązkiem każdego obywatela jcsl 
walczyć o przestrzeganie prawa - 
bronił się W Bromke. Ripostował 
l;. Podczaszynski: Czy pan 
uważa, że pan jako były woji nie 
zatruwał środowiska w okolicy 1 u 
czyny i Strzelec'' Atakowany 
utrzymywał, że eksplotowane w 
czasie pełnienia pi zez niego 
stanowiska wojla wysypisko lun 
kc jonowało przez Id lat i żadna 
instytucja nie kwestionowała jego 
legalności. Czy jak pan wojewoda 
nie wiedział, że pan wywoził na 
dziko śmieci, to znaczy, że jest 
pan w porządku? - mówił prze 
wodniczący Rady. Jan (iłowa 
podkreślił, że pierwotnie inspe 
klor ochrony środowiska nie 
nałożył na gminę Liry, ale musiał 
zrobić to po skardze na jego 
bezczynność złożoną przez posła 
Zdzisława Pisarka. 
Wójt poinlormowal o kolejnym 
„donosie" - tym razem na 
rzekomo niewłaściwą gospodarkę 
finansową gminy. Przewodniczący 
Rady odczytał pismo Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, klóra 
stwierdziła po przeprowadzeniu 
kompleksowej kontroli, że 
finanse prowadzone są w gminie 
prawidłowo, a związane / nimi 
działania wykonywane są sprawnie. 
Kieres bez poparcia 
Na zakończenie sesji li. 
Podczaszynski zwrócił się do Rady z 
zapytaniem, czy wzorem 
sąsiednich samorządów - zechce po 
przeć kandydaturę prof Leona 
Kieresa na senatora. Zaoponował 
W. Bromke, stwierdzając, ze 
udzielenie takiego poparcia 
byłoby upolitycznieniem samorządu. 
Nikogo nie wolno nam popierać 
mówił i dodał: Nie jest prawdą, że 
pan Kieres jest apolityczny, bo 
jest funkcjonariuszem Unii 
Wolności. Również Mirosław 
Pietraszek postulował, zęby nie 
zajmować w tej kwestii stanowiska. 
Wobec braku wyraźnego 
poparcia dla tego pomysłu przewodni 
czący odstąpił od niego. 
Krzysztof Dziedzic 
Im. Amur 
Ceny mają wakacje 
Uwaga, mieszkańcy gminy Twardogóra! 
W ramach wakacyjnej promocji możecie telefonicznie 
(314-94-28) przekazać swoje drobne ogłoszenie 
o sprzedaży, kupnie, iłp. Wydrukujemy je bezpłatnie. 
Promocja nie dotyczy ogłoszeń podmiotów gospodarczych. 
OGŁOSZENIE 
Zarząd Miasta i Cminy w Bierutowie 
ogłasza nieograniczony przetarg ustny 
na sprzedaż nieruchomości komunalnych 
na terenie miasta i gminy Bierutów 
wg poniższego wykazu: 
1/budynek użytkowy o powierzchni 96,07 m~ położony w 
miejscowości Wabienice 
- działka nr 406/5, AM2 pow. 528 m2 
-cena budynku 10.996,00 zl 
- cena gruntu 1.161,60 zl 
- wadium 607,88 zl 
2/ budynek użytkowy i urządzenia (sprzedaż na własność) + dział 
ka w użytkowanie wieczyste (po byłym POM Bierutów) przy ul 
Towarowej 4 
- działka nr 2/11, AM 14 pow. 9119 m2 
- cena budynku 293.964.00 zl 
- cena gi untu 77.511,50 zł 
-wadium 18.573,78 zl 
3/ budynek użytkowy i urządzenia (sprzedaż na własność) + dział 
ka w użytkowanie wieczyste (stacja paliw po byłym POM) przy ul. 
Żeromskiego 
- działka nr 2/12, AM 14 pow. 5614 m2 
- cena budynku 49.574,70 zł 
-cena gruntu 42.105,00 zł 
- wadium 4.583,99 zł 
Kwoty wyjściowe do przclaigu zostały określone piz.cz biegłych. 
Do wartości sprzedawanych nieruchomości zostanie doliczony 
podatek VAT. 
Cena sprzedaży nieruchomości osiągnięta w pizclaigu płatna jest 
jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej (dot. po/. 1). 
Wpłacone wadium zostanie: 
zaliczone na poczet sprzedaży nieruchomości; 
- zwrócone, jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. 
Nabywca pokrywa wszelkie koszty przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży. 
Pr/ctaig odbędzie się w budynku Domu Kultury w Bierutowie pizy 
ul. M. Konopnickiej 4la w dniu 16 lipca 1997 r. o godzinie 10. 
Wadium w wysokości 5% kwoty wyjściowej należy zapłacić 
najpóźniej do godz. 9 w dniu pizetargu w kasie lut. I (rzędu. Szczegóły 
informacyjne pod nrem telefonu 314-64-16. 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 
str. 17 
PANORAMA GMIN 
,J>anorama Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r 
BIERUTÓW 
Zabawa po raz trzeci 
Juz po raz trzeci Bank 
Spółdzielczy oraz Spółdzielnia 
Handlu, Produkcji i Usług 
zafundowały l>icriitowianom 
niedzielny festyn. Wykorzystano 
scenariusze z dwóch 
poprzednich lat, dołożono nowe 
konkurencje. Zabawa trwała do 
późnej nocy. 
W goiącc nicil/iclne popołudnie 
lizację pomięd/y zakładami piacy 
rozpoczął tradycyjny mecz piłki 
nożnej o beczkę piwa. 
Reprezentacje obu spółdzielni wybiegły na 
murawę pod kierownictwem 
swoich prezesów: Adama Jarząha 
(SHPU) i Krzysztofa Pichlińskic- 
go (BS). W jedenastce 
bankowców dostrzegliśmy znaczące 
wmocnienie - w jej biało-czerwo- 
sa Adama Jarząba. W drugiej 
Tomasz Jurkiewicz zdobył dla 
banku honorowego gola. 
Po oficjalnym otwarciu imprezy 
przez prezesów spiker 
Włodzimierz Kubiak anonsował coraz to 
nowe konkurencje i zabawy. W 
cięciu ręczni) pił;) grubego pnia 
drzewa reprezentacja Banku 
Spółdzielczego w składzie: prze- 
<- 
*'.. 
* 
e.,. 
' VV 
'"■■ 
■ x- 
f, ^ 
.X 
i 4; 
i 
i 
■ WWutmM 
1 
* ■■■- 
^"Pr ,; 
«^ś 
"^.< >->> : 
"^ 5$ :> '■ 
- 
N ■- 
*■■ 
, 
■ ■■; „J- 
, «. 
V 
"-""■ 
-■:«.-. .-*.v. -" . 
i 
V 
J -. ... 
.^S^s^ 
" / 
/ 
, * 
tą 
-., 
"^ 
#■ 
V 
f 
t 
■-Xv 
i. 
■■ %• 
'„ W.- 
./ *ę: •-\„* 
> '- 
.-. „ . 
,*<$> 
,m% 
t r* • 
J 
V 
Handlowcy ciągną na swoją stronę... 
Prezesi Krzysztof Pichliński (z prawej) i Adam Jastrząb nie stawiali trudnych pytań. 
29 czerwca bierutowianie przy- nycli barwach wystąpili zawodni- 
szli bardzo licznie na stadion na cy oleśnickiej Pogoni: 'Tomasz 
III l;estyn Spółdzielczy zorgani- Jurkiewicz, i Marcin Łyszczarz. 
zowany przez miejscowy Bank Mimo lego po pierwszej połowie 
Spółdzielczy oraz Spółdzielnię SlłPU prowadziła 2:0 po slrza- 
Handlu, Produkcji i Usług. Rywa- lach Włodzimierza Mogi i preze- 
nego Piasta szybciej, ale częsc 
złocistego płynu pociekła mu po 
koszulce i spodniach. Konkurent 
był o 5 sekund wolniejszy, ale za 
to dokładniejszy. Uznano remis. 
W drużynowej konkurencji 
reprezentacje po 7 panów i 3 panie 
przeciągały linę. Dwukrotnie na 
swoją stronę przeciągnęli rywali 
handlowcy. Był leż quiz wiedzy o 
obu spółdzielniach. Adam Jarząb 
i Krzysztof Pichliński 
przechadzali się z mikrofonem wśród 
publiczności i poprawne 
odpowiedzi na konkursowe pytania 
nagradzali czekoladami. 
Organizatorzy festynu pomyśleli 
także o najmłodszych. Dzieci 
walczyły o nagrody w rzucie 
ringiem, rzucie do kosza i wyścigu 
na deskorolce (deskorolkę wygrał 
Andrzej Skoczylas). Panie-jak co 
roku - rzucały wałkiem w chłopa. 
W dogr>wcc pani Romanowska 
celniej trafiła w uwiązanego do 
drzewa manekina niz pani Piorko- 
wska (małżonkom obu pan 
współczujemy...). 
O godzinie 18 bierutowianie i 
ich goście tłumnie ruszyli po losy 
lotciii lanlowej. Za 3 zł można 
było spróbować szczęścia w 
nadziei wygrania telewizora, roweru 
górskiego lub któregoś z 
pozostałych dwudziestu wartościowych 
lantów. Dla tych, co szczęścia 
tego dnia nie mieli - nagrody 
pocieszenia. 
III Festyn Spółdzielczy 
zakończyły taneczne rytmy zespołu 
muzycznego dwóch panów R. 
Romana i Ryszarda Raczyńskich. 
Krzysztof Dziedzic 
Im Auim 
V 
*t 
-*«*»» 
^if 
w 
V*~ - 
W rżnięciu piłą bankowcy nie mają konkurencji. 
Bierutowianki już za młodu ćwiczą rzut wałkiem w chłopa. 
wodniczący Rady Nadzorczej 
Bronisław Ul banów ski i sekretarz 
Rady Stanisław Maciaszczyk 
dwukrotnie wyprzedziła w czasie 
duet SHPU - Roberta Skórkę i 
Czesława Karwata. W 
konkurencji tarcia kilograma ziemniaków 
także triumfował bank 
reprezentowany przez I;milię Rembierz. 
klora zdystansowała Krystynę 
Pronicwicz i wygrała butelkę 
szampana. Sporo emocji 
wzbudziło picie piwa na czas. Po 
odczekaniu, nim piana opadnie, poł- 
toralilrowe dzbanki opróżnili 
błyska wiczn i e Pdward Baran 
(SHPU) i Marek Rozwód (BS) 
Ten pierwszy wycedził czerwił- 
TWARDOGÓRA 
Wakacyjna sesja 
W piątek 11 lipca o godzinie 15 
w twardogórskim ratus/u 
odbędzie się 40. sesja Rady Miejskiej 
w Twardogórze. 
Zaproponowany radnym porządek obrad 
przewiduje podjęcie uchwał w 
sprawach: powołania obwodów do 
głosów anią w wy horach do 
parlamentu, przystąpienia do 
opracowania zmiany planu 
zagospodarowaniu przestrzennego dla 
działki 130/1 w Goszczu, wyrażenia 
zgody na zbycie mienia komunał 
nego oraz nagrody dla bunnistrz.i 
i jego zastępcy 
W trakcie posiedzenia N.imorzą 
du zostaną przedstawione inloi 
macje o pracy Gminnej Koiiiisp 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, o przeprowadził 
nych proccduiach konkursów na 
dyrektorów szkol i prac\ Komisji 
Rcwizyinei Rady Miejskiej. 
(kad) 
panorama Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r. 
PANORAMA GMIN 
str. 18 
DOBROSZYCE 
GS po pięćdziesiątce 
sław Bojko. Slnnislaw M;irus/;ik. ale były leż żywe nagrody w po- 
I ucjan S/maj. Leon Rafalski. Sta- staei gołębi, e/.y małych kac/u 
nislaw Wawrzynowski. Ryszard s/ek. Ponadto każdy los bral 
Drozd. Stanisław Soltowski. a udział w drugim ciągnieniu. A lu 
Koman Chmara jest I ^ /kolei, można było wygnie atrakcyjniej 
Wsrod obecnych na uroc/yslosei s/e nagrody. Najcenniejs/;|byl le- 
Swoje 50-lccie obchodziła w 
niedzielę 29 czerwca Gminna 
Spóld/ielnia SCh w Doforoszy- 
cach. /wiązane / ni:) osoby 
spotkały się na uroczystej mszy 
w kościele, na akademii w 
parku i na okolicznościowym 
bankiecie. 
Spold/ielme w nowych 
warunkach społec/no-ekonomic/n> eh 
nie maj a. łatwego życia. Wiele / 
nich upadło, niektóre jes/c/e 
próbuj.} sic ratować, elioc ich żywot 
wy daje sit,' byc polic/ony. Przy 
kłady mamy i w Oleśnicy Padła 
Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska, w slabci kondycji jest 
Gminna Społd/ielnia Rolników (daw na 
Gminna Społd/ielnia 
Samopomoc Chłopska), nie mo/e się 
pod/w igiuic PSS. Na tym tle 
nie/le prezentuje się Gminna 
Społd/ielnia SCh w 
Dobroszycach, która obchodziła właśnie 
jubileusz 50-lecia W nied/ielę 29 
e/eiwca Zarząd GS zorganizował 
uroczyste ohchodzy lego 
jubileuszu. O godzinie ! I" została od- 
piawiona msza śv\ięta u intencji 
by ly eh i aktualny eh pracow nikow 
spółdzielni. Koncelebrowało ja. 
dwóch księży: Andrzej Iwamuk i 
Paweł Doliński (syn długoletniej 
pracownicy GS-u). Po mszy 
dalsze uroczystości odbyły się w 
parku obok szkoły. Festyn otworzył 
radnv i zarazem przewodniczący 
Rady Nadzorczej GS Jan Scba- 
stiański. Z historii} spółdzielni i 
jej sytuacje] dzisiejsza zapoznał 
zebranych je| prezes Roman 
Chmara. 
Zebranie założycielskie GS-u - 
zesem Władysław Boś. 12 lipca 
nastąpiło otwarcie pierwszego 
sklepu spółdzielczego w 
Dobroszycach. Towar dowożono 
zaprzęgiem konnym z Oleśnicy 
Spółdzielnia dobrze rozwijała się 
przez rok. Podjęte pod koniec 
l°4K roku decyzje polityczne 
wyraźnie ograniczyły jej 
działalność poprzez rozczłonkowanie na 
mniejsze jednostki, kolejne oży 
wienie nastąpiło po 1956 roku. ale 
przez cały okres PR I -u klimat dla 
spółdzielni byl zmienny, a w ich 
działalność, zwłaszcza w sprawy 
kadrowe, nadmiernie ingerowały 
komitety P/PR. W okresie 
rządów Gierka zbyt dużo 
inwestowano, rozpoczynając wiele zadań, 
które kontynuowano w następnej 
dekadzie. Nie wszystkie okazały 
się przydatne w nowych 
warunkach ekonomicznych i zamiast 
spodziewany cli zysków 
przynosiły straty. Obecnie GS dysponuje 
piekarnia., mieszalnia pasz. mły 
nem w Dobrej i jednym sklepem 
w Dobroszycach. Jest najwię 
kszym zakładem pracy w 
Dobroszycach, dajiic zatrudnienie 64 
osobom. Na razie dochody sa. nie 
wielkie, ale - jak zapewnił prezes 
- spółdzielnia zaczyna wychodzić 
na prosta.. 
Roman Chmara podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do rozwoju i utrzymaniu 
spółdzielni i poprosił o uczczenie 
chwila ciszy pamięci zmarłych 
zwieranych/ nia.osób. Podkreślił 
te/, że w dohros/yckim GS-ie nie 
było afer i nadużyć, co świadczy 
o uc/ciwości pracowników. 
S/cśc osób /ostało uhonorowa- 
długoletni dyrektor s/kolv i 
inspektor oświaty Jan Bajorek. 24 oso 
by otrzymały podziękowania i 
..upominki" w kopertach 
Wójt Jan (>łowa podkreślił, że 
znalazł się pierwszy prezes - 87- 
lelni Maksymilian Książek, 
mieszkający obecnie w Oleśnicy. 
Organizatorzy jubileuszowych 
uroczystości pomyśleli także o 
atrakcjach dla publiczności. Król 
lewizor, a inne leż nie do pogar 
ilzema - radiomagnetofon, 
ekspres do kawy, żelazko, a nawet 
prosiak sprezentowany przez 
hodowcę trzody w Miodarach Siani 
sława Konarskiego. Największe 
$ I 
#: 
Historię GS-u przedstawił prezes Roman Chmara. 
niewiele spółdzielni mogło 
doczekać pięknego jubileuszu. Tym 
większe uznanie dla dobroszyc- 
kiej. że wyszła obronna ręka. z 
ki yzysu. Gospodarz gminy 
pogratulował Zarządowi i Radzie 
Nadzorczej, życząc następnego 
półwiecza w dobrej kondycji. 
Swojci przygodę ze spółdzielni;} 
wspominał Jan Bajorek, klóry 
pełnił w niej nawet funkcję 
przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
Wyraził uznanie obecnemu kie- 
<*# 
.*? 
•**.« 
4& 
•*-7* i 
"%- 
as 
* 
f. 
r t 
ki koncert dal zespól muzyki 
dawnej Carmen Alucre. Na swojski} 
ludów;} nutę grała kapela Simki. 
przyjmowana bardzo życzliwie 
przez mieszkańców. I nic 
dziwnego, wszak kapela wywodzi się z 
Dobioszye. Tu powstała pod 
koniec lal 80. i była czołowym 
zespołem gminy. Odeszła na 
początku lat 90. nie na własne 
życzenie. 
Jedn;} z atrakcji cieszących się 
dużym zainteresowaniem była 
loteria. Niewielka cena losów (3 z.l) 
i laki, że każdy z nich wygrywał, 
spowodowały, że chętnych było 
dużo. Od razu ustawiła się spora 
kolejka. A wygrana to najczęściej 
słodycze, mydełka, szampony, 
pasły do zębów, pół kopy jajek. 
szczęście uśmiechnęło się do Mi 
chała Wiśniewskiego z 
Dobroszyc, obdarowując go lelewi/o 
rem. Prosiaka wygrał Michał Se- 
haslianski z. Dobrej. 
Mniej chętnych było do udziału 
w konkursie zwia/anym z |ubi- 
leus/em GS-u, mimo zachęty P'o- 
wad/;|cego imprezę Henryka 
Karwali. 
Po godzinie 18 zaczęła się 
zabawa lrwaj;}ca do północy. Bawiono 
się prz.y mu/yce zespołu Pizy.si- 
wki. Pracownicy GS-u i goście 
spotkali się na okolicznościowym 
przyjęciu w remizie Tu także 
można było posłuchać kapeli 
Smyki lub potańczyć nic tylko w 
rytmie polki, c/.y oberlasa. 
Stanisław Dziedzic 
fol. Krzysziol Dzicthic 
Redakcja Panoramy Oleśnickiej 
poszukuje małego lokalu 
na swoją siedzibę 
w centrum Twardogóry. 
Oferty prosimy zgłaszać telefonicznie - 314-94-28. 
Członkowie spółdzielni i ich 
powietrzu. 
referował pre/cs - odbyło się 26 
c/.erwca 1947 roku w Nowej Wsi 
Dobroszyckicj (dzisiejszych No- 
wosiedlicach) w mieszkaniu 
Stanisława Jaguckicgo, który został 
pr/ewodnic/;}cym Rady Nad/or- 
c/ej. Pierwszym prezesem został 
Maksymilian Książek, wiecpre- 
goście uczestniczyli w okolicznościowej akademii na wolnym 
nych odznaczeniem Zasłużony 
Działacz Ruchu Spółdzielczego. 
Byli to: Kazimierz Szymański. 
Eugeniusz Małek, Kazimiera Jcd- 
noróg, Urszula Maleszka, 
Stanisław Kowalczyk i Józef Modcl- 
ski. Kilka osób otrzymało 
dyplomy, wśród nich znany działacz., 
rownictwu, pełnemu zapałów i 
dobrych pomysłów, i życzył 
następnego 50-lecia. 
Warto dodać, że spółdzielnia, 
kierowało 12 prezesów: 
Maksymilian Książek, Stefan Maśliński, 
Roman Połczyński, ł:rancisz.ek 
Kubica, Antoni Bartosz, Slani- 
Jeśli 
* mieszkasz w Twardogórze, 
* jesteś młody, zdolny i inteligentny, 
* nie masz doświadczenia, ale jesteś pracowity, 
* masz wyższe wykształcenie, 
* łatwo przelewasz myśli na papier, 
* znasz język polski, 
* potrafisz być samodzielny i dobrze zorganizowany, 
możesz zostać dziennikarzem Panoramy Oleśnickiej. 
Oferujemy ciekawą pracę na etacie 
i dobre wynagrodzenie. Rozmowa kwalifikacyjna 
po telefonicznym umówieniu - 314-94-28. 
str. 19 
,JPanorama Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r. 
Dolnośląska Liga Juniorów 
Remisy na 
wagę spadku 
względem straconych bramek, rem labcli Zagłębiem Lubin - 2:1, bard/o utalentowanych i-cow 
Daliśmy sobie str/clić icli 38. I /remisować / bczkonkurencyj- przypadku grac/y Pogoni nic jest 
tylko pięć /.espołów w lid/e było nym w tym se/.onie Śląskiem zbyt c/cstc dysponujących 
Piłkarski serwis sportowy 
Panoramy był w minionym se/.onie 
wyjątkowo bogaty. 
Relacjonowaliśmy mec/.c seniorów i 
juniorów Pogoni, drużyn ligi 
okręgowej, pisaliśmy też o występach 
zespołów w klasie A. Dzisiaj 
przyszedł ezas na 
podsumowanie futbolowego sezonu 1996/97. 
Zaczynamy je od oceny występu 
oleśnickich juniorów. 
Junior/y MKS-u w ubiegłym 
roku wygrali klasę okręgowa. 
Kwarantanna w niższej lid/e trwała 
więc tylko rok. Mało lego, prowa- 
d/cni prze/ Leszka Rybialka 
zawodnicy oka/ali się w dwumec/u 
lepsi od rówieśników Chrobrego 
Głogów i wygrywając barn/ 
/dobyli awans do pow.staja.cej 
Dolnośląskiej Ligi Juniorów. 
Praktycznie pr/eskoc/yli o dwie klasy roz- 
napawały jednak oplymi/mem 
przed runda, rewanżowa i 
mieliśmy nadzieję, że remisowa passa 
/ostanie pr/ełamana. W 
końcówce jesieni tr/y mec/c wygraliśmy, 
ponieśliśmy jedna porażkę. 
I r/cc/ywiścic wiosną / wię- 
ks/ym /decydowaniem 
walczyliśmy o /wycięslwa. W II c/ęści 
se/onu /remisowaliśmy pięć 
razy. S/cść spotkań 
rozstrzygnęliśmy na własna korzyść, cztery 
przegraliśmy. Na 45 możliwych 
do zdobycia w rundzie punktów 
jesienią, uzyskaliśmy ich 18, 
wiosna. 23. 
Tylko z dwiema drużynami 
udało nam się wygrać u siebie i na 
wyjeździe / Górnikiem 
Polkowice i Promieniem Żary. Z żadna, 
drużyna nie przegraliśmy 
dwukrotnie. W Oleśnicy ulegliśmy 
tylkoSlczic Wrocław i Lechii Zie- 
1 
i. 
; 
"9 
/ 
% 
V\ 
,r ' 
* 
" 'A 
i 
i-i^ 
i- 
M 
 
f 
%* 
\ ■ 
■ 
' 
, 
* 
' 
Na treningach nikt się nie oszczędzał. Zwłaszcza że trening na piaszczystej lub błotnistej (w 
zależności od pory roku) bocznej płycie wymaga dużego wysiłku fizycznego. 
pod tym względem od nas Ic- Wrocław, ale i przegrać, bądź nic świetnymi warunkami fizyczny- 
ps/ych. Można więc tylko wes- zainkasować kompletu punktów z 
tchnąć: Gdybyśmy w ofensywie drużynami teoretycznie słabszy- 
grali tak skutecznie jak w defen- mi od nas. 
;v *:f :> ■.. 
u i 
i 
W' 
$&& 
'■'■ , " ■' ' . <*■ 
'■ [ ' 
■.A 
ff* 
, .W V .W... 
'■ ■ 
v/ 
+401*1"* 
-' 
■s' 
V* 
«19ft 
i 
' 
4 
i 
Wiesław Kozioł starał się wypracować pozycję dla kolegów. Oczywiście wtedy, kiedy za dyskusje 
z arbitrami nie był wykluczony z gry... 
łona Góra. Na wyjazdach cics/y- 
lismy się / trzech punktów 
czterokrotnie (w Bielawie, Oławie, 
Żarach i Polkowicach). 
Zgromadziliśmy łącznic 38 punktów. 
Gdvby 11 remisów zamienić na aż 
7 porażek i tylko 4 wygiane. mic 
libyśniy o I punkt więcej i uir/y 
malibysiny się w hd/c. 
Królestwo za 
napastnika! 
Junior/y. podobnie jak ich starsi 
koledzy z MKS-u, cierpieli na 
brak rasowych napastnikow-snaj- 
czy i dwa wyrać (mamy wtedy 6 l*™w- Slr/elilismy w całym se- 
punklow), niż pięć /remisować /l"lic lvlko 27 bnimck' c" l,11JC 
(zdobywamy wowc/as 5 pkl.). A przeciętną 0.76 gola na mcc/. A 
następcy Szczypko i Mai w pic. '™uno wygrywać, kiedy nic w 
grywkowc wyżej. 
Niestety, pieiws/y pobyt w 
Dolnośląskiej Lid/c Juniorów 
zakończyliśmy już po roku. 
Pomimo ambitnej gry, szczególnie w 
rundzie rewanżowej, nie 
obroniliśmy się przed degradacją. Uprasz 
czając sprawę można powicd/icc, 
że główną przyczyną spadku były 
zbyt częste remisy n.isz) eh 
juniorów. 
Remisowe porażki 
Przy dzisiejszym systemie 
punktowania remis jest niemal równy 
porażce i lepiej przegrać trzy me- 
sywie... 
Gra juniorów była w całym 
sezonie nieiówna. Potrafiliśmy 
wygrać z najlepszymi - np. wicelide- 
mi graczy zespół seniorów też 
powinien mieć niedługo pociechę 
W wieku seniora będą również 
Grzegorz Minicki. Robert Tuła i 
Wiesław Kozioł. To także talenty, 
ale całą trójkę czeka jeszcze wiele 
pracy, aby zdobyć miejsce w picr 
wszej drużynie MKS-u. 
Sporo pretensji mieliśmy do sę 
dziów. Mecze juniorów 
sędziowali arbitrzy często o teoretycznie 
wysokich kwalifikacjach, ale z 
ich obiektywizmem było rożnie. 
Kilka punktów straciliśmy przez 
nieuzasadnione przedłużenie 
spotkań, czy pomyłki pizy od- 
gwizdywaniu spalonych. Niezbyt 
pomagali juniorom oleśniccy 
kibice. Nie przychodziło ich zbyt 
wielu - w meczach wyjazdowych 
nasi mocowali się także z 
liczniejszą niż w Oleśnic) publicznością. 
Czy frycowe 
zaprocentuje? 
Do ostatniej kolejki toczyliśmy 
korespondencyjny pojedynek ze 
Siczą Wiocław i Lechu/ Zielona 
Był dla nich i trenerem, i masaży- Góra. Ostatecznie na zakończenie 
stą. łagodną niańką i surowym oj- sezonu mieliśmy tyle samo pun- 
cem. któw co Slezn i o jeden mniej niz 
Niezły sezon mieli też Artur Ko- 
ziara i Przemek Bednarski. Z obu 
Bramkarz, kapitan 
i trener 
W stałej, dobrej formie 
utrzymywali się bramkarz, kapitan i... 
trener drużyny. Łukasz Jurczyk 
spisywał się doskonale. Był / 
pewnością jednym z najlepszych 
bramkarzy w lidze. Jeśli 
zawodnik, którego drugą obok futbolu 
pasją jest układanie kizyżówck, 
będzie nadal robił postępy, 
możemy doczekać się w Oleśnicy 
bramkarza I-ligowego formatu. 
Papiery na granie ma tez Piotr Kh- 
mala. Popularny Peciu. grając na 
newralgicznej pozycji stopera, w 
każdym meczu prezentował się 
odpowiedzialnie i powinien już w 
przyszłym sezonie walczyć o 
miejsce w ekipie seniorów. W 
każdym meczu na ławce „żył" 
trener Leszek Rybiałek. Krzyczał, 
mobilizował, tłumaczył, 
dopingował swoich chłopaków jak mógł. 
Hukom fllu- im Ml "77 
wszych jedenastu meczach jesieni 
wygrali tylko raz(!). Sześć meczy 
zakończyło się podziałem 
punktów, pozostałe cztery 
przegraliśmy. Ostatnie cztery spotkania 
każdym meczu strzela się 
bramkę... Tylko dwa zespoły w lidze 
zdobyły mniej goli niż oleśniccy 
juniorzy O wiele lepiej 
prezentujemy się w klasyfikacji pod 
Si* i - 
1 X<*- ■*"' 
'"' ■ "v" ł X . ■ 
11 -<% 
v- .-■ ^ 
•is?.' » ""' 
n ?^' 
f * 
- H 
• ■ -, ' - .% . ' 
« ^*"~ 
1 
^ -■*- *t * A*. A 
>♦,- ■ , S V 
^JUft: 
-- i 
4 * 
w * 
*«, a« *. i^ 
°n 
* 
3»-m 
-»' 
m 
■ -.-., 
4 
■*(ft»-*^ 
n 
■ 
^ % 
4* ^4 
Taka jedenastka rozpoczęła walkę w Dolnośląskiej Lidze Juniorów. Od lewej: Piotr Klimala, 
Łukasz Jurczyk, Grzegorz Minicki, Przemysław Bednarski, Grzegorz Szkoła, Sławomir Grela, 
Grzegorz Husak, Wiesław Kozioł, Emil Murtazajew, Artur Koziara, Robert Tuła 
.Panorama Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r. 
S^K^CSaFE 
str. 20 
Dolnośląska Liga Juniorów 
Remisy na wagę 
spadku 
l cchin. A przypomnijmy, że w 
Oleśnicy przegraliśmy. . właśnie 
/e Sl{-:ii i Lcchią. I'e dwa 
spotkania okazały sic; kluczowe dla 
ostatecznego ks/taltu tabeli 
Gdybyśmy je wygrali... Inną sprawą jest 
laki. że podobnie jak u seniorów, 
końcowa walka o utrzymanie się 
toczy la się nie 1% Iko na boisku. W 
lej drugiej grze nie mieliśmy zbyt 
mocnych argumentów w porów 
naniu / ry w alami, /w las/c/a / 
trądy cy jnie faworyzowaną pr/e/ 
lokalne w lad/e pilkaiskie Siczą. 
Podobnie jak senior/% juniorzy 
spadli / najwy /s/ego miejsca. 
Zabrakło doswiadc/enia. 
wyrachowania, odrobiny szczęścia i 
większej determinacji (/w las/c/a 
jesienią) w walce o zwycięstwa - w 
elekcie zapłaciliśmy lY\cowe. Ale 
gra z naiczcsciej starszymi r\ 
walami (b\ lisim jedin m z 
najmłodszy eh zespołów w lidze) będzie na 
pewno procentować. Pod 
warunkiem że młodzi pogoniorze nie 
uw ierzą za szy hko. że są już 
lokalny mi gwiazdorami. Degradacja 
na pewno sprowadziła niektórych 
na ziemię i pokazała, że przed 
wieloma talentami jeszcze sporo 
pracy. Jeśli ją wykonają. Pogoń 
będzie na pewno w przyszłości 
miała z nich sporo pocięciu A 
hyc może przed l ukąszeni Jur- 
czykiem. Piotrem Klimalą. 
Arturem Koziarą. Przemkiem 
Bednarskim, czy Adamem Halapaczem 
droga futbolowej kariery stanie 
otworem. 
/ ukasz Brzeziński 
Hnman Rybak 
lot krz\*zlt>IDzicdzic 
■* 
* - 
„■ 
J. 
s 
'1 
* 
" 
4 
■:* *'' 
"... 
, 
m 
ś 
? 
■ A * 
' ':* 
Ś 
f 
Grzegorz Szkoła w powietrznym pojedynku. 
21 województw przed, 27 za czwórką 
W środku stawki 
Zawodniczki Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Oleśnicy - 
mistrzynie województwa w 
czwórboju - reprezentowały 
województwo wrocławskie na 
Mistrzostwach Polski. W stawce 49 
drużyn podopieczne Jarosława ,Ja- 
nec/ka uplasowały się na 22. 
miejscu. 
Sukces w mistrzostwach 
województwa wrocławskiego 
zaowocował dla zawodniczek 
oleśnickiej czwórki startem w 
Mistrzostwach Polski Szkół 
Podstawowych w Czwórboju 
Lekkoatletycznym. Rozegrano je 21 i 22 
czerwca w Pile. Przygotowana 
przez Jarosława Janeczka ekipa 
czwórki występowała w składzie: 
Ilona Żara, Katarzyna Dudka, 
Ewelina Mandat, Anna Szymczy- 
kiewicz, Justyna Błasiak i Anna 
C/erniecka. 
W silnej stawce 49 drużyn olcś- 
niczanki spisały się dobrze, 
zdobywając 1618 pkt. i zajmując 22. 
miejsce. Jeszcze lepiej wypadła 
liderka drużyny Ilona Zara, która 
w punktacji łącznej była 
indywidualnie IV (u/yskała 449 pkt.). W 
biegu na 600 m Ilona uzyskała 
czas 1:45,61 min i zajęła drugie 
miejsce. Na 60 m miała 8,56 s, w 
skoku w dal 4,74 in, a rzucie 
piłeczką palantową 45 m. Najlepsze 
wyniki pozostałych naszych za- 
wodnic/ck to: Katarzyny Dudki - 
4,74 m w skoku w dal (15. 
miejsce), 8,9 s na 60 m i 1:54,53 min 
na 600 m; Eweliny Mandat - w 
biegu na 60 m - 8,98 s i 1:59,56 na 
600 m; Anny Czernieckiej - 
1:59,89, Anny Szymczykicwicz - 
2:03,10 i Justyny Błasiak - 
2:04,01 w biegu na 600 m. 
(ror) 
Młodzi za Sterem 
W niedzielę 2') czerwca 
bierutowski Klub Modelarski Ster 
zorganizował zawody modeli 
pływających. Najwięcej było 
lodzi podwodnych. 
Na przedmieściach Bierutowa 
leży miejscowość Karwmiec. Za 
drugim mostem - jak mówią bie- 
ruiowianie - znajduje się sztuczny 
staw - własność rodziny Juncewi- 
wewnęlrznych zawodów 
młodych adeptów modelarstwa. Mi 
mo dużego wiatru, który 
wzbudza! na wodzie duże fale. swoje 
pływające zdalnie sterowane kon 
sirukcje zaprezentowało 11 
chłopców. Sędzia Mariusz Wos 
oceniał wykonanie modeli i dnkl.nl 
ność w pokonywaniu 
wyznaczonego bojami wodnego toru. Za 
wodnym. Modelarzy uhonorowa 
no nagrodami i dyplomami. 
Pokazom przyglądało się grono 
rodziców i innych bicrulowian, 
którzy zrezygnowali z 
uczestnictwa w odbywającym się w tym 
samym czasie nieopodal Ecslynu 
Spółdzielczego. Po zawodach ich 
uczestnicy spędzili czas przy 
ognisku. Można było również, po- 
"' 
' 
i 
V 
■r 
~ '* 
i,,' *~ 
'' 
'" . \, ■ -* 
' * •■". 
■: ''■.:<>'.... 
■< 
-*■ .> 
%■■ '**■' " * 
'' y 
; " * " ' v 
■\ l ' -■■* '■;'" "'' 
1*. 
. . -*ś"> 
' * - ■ -Ł 
. , i. 
^%\ 
i '■/** '■ 
%i- * 
"iJT 
• fs . ,' 
■". « 
* 
<■*. 
s- 
~ . 
■ .4 
i ♦ i # 
Jp i 
% * 
i ■■.. • 
♦« * 
" %;. 
.. K 
f* 
i 
i 
'' 4 
» 
i 
*■ 
i. 
k **s 
• /' ■ - 
:v f 
■i %, ■■. ■ i 
ś *" "i 
- - -* " i 
** « 
Dzieci z Bierutowa znalazły swoją pasję. 
czów. Kierowany przez Komana wody wygrał Łukasz Zmarzły z 
Kazimierskiego Klub Modelar- modelem krążownika. Kolejne 
skiSfr'/- korzy sta z ich gościnności miejsca zajęli: Robert Kuznik z 
i tam właśnie puszcza swoje mo- okrętem podwodnym, (irzegorz 
dele. W niedzielę 29 czerwca re- Zmarzły z lotniskowcem i Krz.y- 
kreacyjny leien stał się miejscem szlof Tomanik z okrętem poil- 
fol. KrzYszloJrDziedzic 
pływać kajakiem po 
malowniczym stawie z wysepkami i 
mostkami. 
(kod) 
Streetball 
międzyblokowy 
Mamy dobrą wiadomość dla 
miłośników koszykówki, 
szczególnie jej ulicznej odmiany. W 
czasie wakacji Miejski Ośrodek 
Kultury i Sportu zorganizuje 5 
turniejów ulicznego 
basketballu. 
Będzie więc okazja do rewanżu 
za rozegrany podczas 
niedawnych Dni Oleśnicy III Turniej 
Koszykówki Ulicznej. Zawody MO- 
KiS-u będą w dwóch kategoriach 
wiekowych: I - roczniki 1982 - 
1983 i II - 1984 - 1985. Spotkania 
rozgrywane będą na boisku przy 
ul. Klonowej między blokami 
numer 10 i 12. Najlepsi w 
poszczególnych turniejach otrzymają 
nagrody rzeczowe, natomiast 
zwycięzcom całego cyklu (będą do 
niego zaliczane 4 najlepsze 
wyniki z turniejów) wręczone zostaną 
puchary ufundowane przez MO- 
KiS. 
Jak powiedział Panoramie 
organizator zawodów kierownik 
Działu Sportu i Rekreacji MOKiS-u 
Marek Żmuda pierwszy turniej 
odbędzie się lOlipcaogodz 10. 
Zgłoszenia przyjmuje MOKiS w 
Oleśnicy, ul. I I Listopada, lei. 
314-30-38. Patronat prasowy nad 
zawodami objęła nasz gazeta. 
Będziemy również, wspólnie z 
Przedsiębiorstwem Handlowo- 
Usługowym Andrzeja i 
Wojciecha f.apow, sponsorami 
pierwszego turnieju. 
{ror) 
OGŁOSZENIE 
Zakład Budynków Komunalnych Oleśnica 56-400, 
ul. Wrocławska 23, Tel. 314-20-21 
ogłasza przetarg nieograniczony na: 
1. Wykonanie robot dekarsko-blacharskich na budynku koszarowym ni 4 w Oleśnicy, ul. Wojska 
Po. io 53. 
Tcrmiii . ilizacji 20.10 1997 r. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia 
można otrzymać w siedzibie zamawiającego, pokój 102. Cena formularza wynosi 20 z.l. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy; 
1. Spełniali] warunki określone w specyfikacji istotnych wailinków zamówienia. 
2. Spełniają wymogi okieslone w arl.22 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 
r. (Dz.U. z. 1994 r. Nr 76. poz. 344 z póżn. zmianami). 
3. Przedłożą zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o niczalcganiu 
w płatnościach. 
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem Przetarg i dopiskiem, jakich robót dotyczy, 
w sekretariacie ZBK pokój nr 2 Oleśnica, ul. Wrocławska 23 w terminie do dnia 23.07.1997 do godz. 14. 
Komisyjne otwarcie ofert i postępowanie przetargowe nastąpi dnia 24.07.1997 r. o godzinie 10 w 
siedzibie Z.B.K pokój 108. 
PROGRAM TV 
Wtorek 8 VII 
TVP 1 
07.00 Kawa czy herbata 
07.45 No problem1 
08.05 Inny świat - serial USA 
08.30 Wiadomości 
08.45 Jacek: Dłonie - film dla dzieci 
09 00 Wakaqe na sportowo 
09.05 Kamienna tajemnica - serial 
09 30 Zjedz to sam ,.C" 
09.45 Sport i zabawa 
10.00 Nie ma jak w domu - serial 
10.41 Telezakupy 
10.50 Lato w Jedynce 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Lato z Magazynem Notowań 
12.50 Miniatury 
13.00 Kino letnie: ALE NUMER! - 
komedia australijska (1990. 96 
min), rez. Nadia Tass 
Własny |aguar i wymarzona 
dziewczyna - komedia o 
kłopotach zakochanego osiemnasto- 
latka. 
14.40 Kryptolodzy - film dokumentalny 
15.10 Modelem sięgnąć nieba 
15.25 Kuchnia 
15.40 Studio marsjanskie 
15.50 Chwila z bajką - serial 
animowany 
16.15 Raj 
16.40 Korona dla świadka - reportaż 
17.00 Teleexpress 
17.25 Moda na sukces - serial 
17.50 Stawka większa niż szycie - tele- 
turniei 
18.10 Prognoza pogody 
18.20 Przezroczysty pokój - film 
dokumentalny 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 CIOTKA JULIA I SKRYBA - film 
USA (1990, 103 min), reż. Jon 
Amiel, wyk. Barbara Hershey, 
Keanu Reeves, Peter Falk 
Ekranizacja powieści Mario Var- 
gas Llosy. 
22.00 Bliskie spotkania 
22.30 Wiadomości 
22.40 W centrum uwagi 
23.00 Kronika MŚ w żeglarstwie 
23.20 Ojcowizna - film dokumentalny 
23.30 Niemen - rzeka niezgody 
00.30 DRZEWA - film polski (1995,90 
min), reż. Grzegorz Królikiewicz, 
wyk. Ewa Kasprzyk, Piotr Waw- 
rzecki 
Ludzka agresja i odwet natury - 
filmowa metafora nieczulosci i 
egocentryzmu. 
TVP 2 
07.00 Dziennik krajowy 
07.20 Sport telegram 
07.25 Stan po... Architektura 
07.50 Akademia Zdrowia Dwójki 
08.00 Program lokalny 
08.30 Pielęgniarki - serial 
08.55 Niezbędnik Dwójki 
09.00 Pejzaże wsi polskiej 
09.30 Teleturniej Familiada 
10 00 Ulica Sezamkowa 
10.25 Ouasimodo - serial animowany 
10.50 Podrożę kapitana Klipera - serial 
11.00 Sędzia z prowinqi - serial 
12 00 Podrożę w czasie i przestrzeni 
13.00 Panorama 
13.20 Niezbędnik Dwójki 
13.25 Muzyczne lato Dwójki 
13.55 Dozwolone od lat 40 
15 00 Przygody Blacky'ego - serial 
15.25 Akademia Zdrowia Dwo|ki 
15.35 W okolice Stwórcy 
16.00 Panorama 
16.05 Teleturniej: 5x5 
16.35 Szczęśliwej podrożył - serial 
17.30 Program lokalny 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
18.35 Kolo fortuny 
19.05 Reporterzy Dwójki przedstawiają 
19.35 Dla dzieci: Południk 19. 
20.00 Tok szok 
21.00 Siadami Pol Pota - film dok 
21 50 Sport telegram 
22 00 Panoiarna 
22.30 Niezbędnik Dwójki 
22 40 Kocham kino: ŚWIAT NA 
UBOCZU - dramat angielski (1988. 
108 mm), rez Chris Menges 
Walka z apartheidem w 
zwierciadle przeżyć 13-letniej 
dziewczynki. 
00 30 Świat filmu animowanego 
POLSAT 
06.00 Dance Word 
06.30 P MAM. 
07.00 Poranek z Polsatem 
07.35 Drzewko szczęścia 
07.55 Poranne informacje 
08.00 Polityczne .graffiti 
08.10 Czarodziejka z Księżyca - serial 
animowany 
08 30 Ziemia 2 - pilot serialu sf 
09.30 Żar młodości - serial 
10.30 Jastrząb atakuje - serial 
11.30 I wszyscy razem - serial 
12.00 Odyseja-serial SF 
12.30 Cafe Polsat 
13.13 Dyżurny satyryk kraju 
13.45 Oskar - magazyn filmowy 
14.15 Wolnoć Tomku 
14.55 Jednoręki bandyta 
15.25 Maska - serial animowany 
15.50 Bractwo Białego Orła 
16.00 Informacje 
16.15 Kalambury 
16.45 Cafe Polsat 
17.45 Odyseja-serial 
18.15 I wszyscy razem - serial 
18.45 Informacje 
19.00 Ziemia 2 - serial 
19.50 Losowanie LOTTO 
20.00 Na celowniku - serial sensacyjny 
21.00 CeciIRhodes-serial 
22.00 Informacje i biznes informacje 
22.25 Polityczne graffiti 
22.35 Cwaniak - serial sensacyjny 
23.30 Ring 
23.55 Motowiadomości 
00.30 Dolina lalek - serial 
00.55 Muzyka na bis 
PIĄTKA 
07.55 Twoja Piątka 
08.00 Fakty 
08.30 Kassai - afrykański bohater 
09.00 Morskie wyzwania 
09 25 Pełny odlot 
09.50 Pogarda - serial 
10.30 Westgate 
11.30 Wyspy skarbów i ich tajemnice 
12.00 TV Polonia 
14.00 Kraina wolności 
14.20 Przepytywanka z M Bajorem 
14.50 Twoja Piątka 
15 00 Fakty 
15.10 Rahan - Wędrowiec - serial 
15.35 Rozmowy ze zwierzętami 
16.00 Zagajnik 
16.30 Kapitan Sowa na tropie - serial 
17.00 Kowalski i Schmidt 
17 30 Teraz wieś - magazyn rolniczy 
18.00 Twoja Piątka 
18.10 Fakty 
18.35 Pogarda - serial 
19.20 Model na lato 
19.30 Dzisiaj Poznań 
20.05 CESARSKIE CIĘCIE - film polski 
21.30 Częstochowa - Wyspa Miłości - 
film dokumentalny 
22.00 Fakty 
22.30 Protestuję 
22.30 Podrożę po Francji 
23.25 BIG CYC - koncert 
roda 9 VII 
TVP 1 
06.00 Kawa czy herbata? 
07.45 No problem! 
08.05 Doogie Howser, lekarz 
medycyny - serial 
08.30 Wiadomości 
08 45 Teatrzyki Kulfona i Moniki 
09.00 A ja jestem... słoń 
09.10 Shingalama - mały myśliwy - 
serial dokumentalny 
09.35 Misiowe rysowanki 
09.45 Sport i zabawa 
10.00 Milagros - serial wioski 
10.40 Lato w Jedynce 
12 00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Lato z Magazynem Notowań 
12.50 Miniatury muzyczne 
13 00 Kino Letnie. OSTATNI TERMIN - 
dramat sensacyjny USA (1952, 
83 min), rez. Richard Brooks. 
wyk Humphiey Bogart, Kim 
Hunter, Ethel Barrymore 
Ambitny dziennikarz w walce z 
wpływowym gangsterem. Temat 
wolności prasy w oprawie kina 
sensacji. 
14.20 Wspomnienie o „Ziemi Obieca- 
ne|" - reportaż 
14.40 Pan Adam 
15.00 Arcydzieła 
15.10 Katalog zabytków 
15.15 Muzyka na lato 
15.30 Studio marsjanskie 
15.50 Tajemniczy świat Aleksandry 
serial 
16 15 Dla młodzieży: Widokówki 
16.30 Fotki dla ciotki 
16 40 Czasy - katolicki magazyn 
informacyjny 
17.00Teleexpress 
17.25 Moda na sukces - serial 
17.50 Stawka większa niż szycie - 
teleturniej 
18.10 Prognoza pogody 
18.20 W interesie publicznym 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 NIEZWYKLE TRUDNY WYBÓR 
- komedia USA (1983, 89 min), 
reż. Larry Peerce 
Komedia o matce dwoją dzieci, 
która w 15. rocznicę ślubu 
komunikuje zdumionemu mężowi, ze 
pragnie rozwodu. 
21 50 Maria Czubaszek - Z blondynką 
w tle - program rozrywkowy 
22.30 Wiadomości 
22.40 W centrum uwagi 
23.00 Studio sport 
23.30 WAGARY - dramat węgierski 
(1989,89 min) 
Dramat 12-letniego chłopca 
oddanego do internatu na wsi 
przez matkę, której przyjaciel 
nie życzy sobie obcych dzieci w 
domu 
01.00 Serca sercu - film dokumentalny 
TVP 2 
07.00 Dziennik krajowy 
07.20 Sport telegram 
07.25 Reporterzy Dwójki przedstawiają 
07.50 Akademia Zdrowia Dwójki 
08.00 Program lokalny 
08.30 Między wierszami - serial 
08.55 Niezbędnik Dwo|ki 
09.00 Ognisko z Elitą 
10.00 Ulica Sezamkowa 
10.30 Ouasimodo, Podrożę kapitana 
Klipera - seriale animowane 
11.00 Doktor z alpejskiej wioski - serial 
12.00 Siedem cudów świata 
13.00 Panorama 
13.25 Muzyczne lato Dwójki 
14 30 Kulty popkultury 
15.00 Taz-mania - serial animowany 
15.25 Akademia Zdrowia Dwójki 
15.35 Swiatwokol nas 
16.00 Panorama 
16.055x5 
16.25 Szczęśliwej podroży - serial 
17.30 Program lokalny 
18 00 Panorama 
18 10 Fakty 
18.35 Teleturniej: Jeden z dziesięciu 
19.05 Ekspres reporterów 
19.35 Wehikuł czasu 
20.00Teatr Dwójki: Antoni Czechow„33 
omdlenia" 
21.20 Malta'97 
21.50 Sport telegram 
22.00 Panorama 
22.35 Truciciel z Wimbledonu - serial 
23.30 Okna 
00 10 Pieśni Karola Szymanowskiego 
POLSAT~| 
06.00 Muzyczne instalaqe 
06 30 P MAM. 
07 00 Poranek z Polsatem 
07 35 Drzewko szczęścia 
07 55 Poranne informacje 
08.00 Polityczne graffiti 
08.10Maska -serial 
08.30 Ziemia 2 - serial 
09.30 Zar młodości - serial 
10.30 Czarne kapelusze - serial 
11.301 wszyscy razem - serial 
12.00 Odyseja - serial dla młodzieży 
12.30 Cafe Polsat 
13 15 Disco Relax 
14 15 Ring 
14.55 Link Journal 
15.25 Czarodziejka z Księżyca - serial 
animowany 
15.50 Bractwo Białego Orła 
16.00 Informacje 
1615 Kalambury 
16.45 Cafe Polsat 
17 45 Odyseia-serial 
18151 wszyscy razem - serial 
18.45 Informacje 
19.00 Ziemia 2-serial 
19.50 Losowanie LOTTO 
20.00 Film tygodnia: SZCZĘKI III - film 
sensac. USA (1983, 98 min), 
rez. Joe Alves, wyk. Dennis Qu- 
aid. Bess Armstrong, Louis Gas- 
set Jr. 
Ciąg dalszy zmagań z wielkim 
żarłaczem - tym razem na 
terenie tłumnie uczęszczanego 
przez publiczność oceananum. 
22.00 Informacje i biznes informacje 
22.25 Polityczne graffiti 
22.35 Cwaniak • serial 
23.30 Na każdy temat 
00.30 Dolina lalek 
00.55 Muzyka na bis 
PIĄTKA 
07.55 Twoja Piątka 
08.00 Fakty 
08.30 Rahan-Wędrowiec 
09.00 Rozmowy ze zwierzętami 
09 25 Zagajnik 
09.50 Pogarda - serial 
10.30 A w sercu ciągle ma| 
11.20 Druga B 
11.40 Protestuję 
12.10 TV Polonia 
14.00 Zdobycz 
14.50 Twoja Piątka 
15.00 Fakty 
15.10 Kosmiczni rycerze 
15.30 Hipopowo 
15.45 Maluda 
16.10 Indaba 
16.30 Świat bez tajemnic - serial 
17.00 Magazyn Aktualności 
Muzycznych 
17.30 Raport 
18.00 Twoja Piątka 
18.10 Fakty 
18.35 Pogarda-serial 
19.20 Model na lato 
19.30 Morskie opowieści 
20.00 Uderzenie - serial 
21.00 Terra X 
21.40 Wielkie odkrycia w biologii 
22.00 Fakty 
22.30 Podróż po Francji 
23.20 Phoenix 
00.15 CARRANTOUHILL - koncert 
Czwartek 10 VII 
TVP 1 
07.00 Kawa czy herbata? 
07.45 No problem1 - lekcja angielskiego 
08.05 Szalone dziewczyny - serial 
08.30 Wiadomości 
08.45 Dzieci świata: Villi powiedz... 
09.00 ELA - encyklopedia lata dla dzieci 
09.10 Dziewczyna z oceanu - serial 
09.35 Teatrzyk Domowego 
Przedszkola 
09.45 Sport i zabawa - piłka na plaży 
10.00 Cagney i Lacey - serial 
10.45 Lato w Jedynce 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Magazyn Notowań 
12.50 Miniatury 
1300 Kino letnie: RANDALL I DUCH 
HOPKIRKA - serial 
14 40 Zwierzęta świata - serial dok. 
15.05 Patagońskie żywioły - film dok 
15 30 Studio marsjanskie SOL 
15.50 Szczenięce lata Toma i Jerryego 
- serial animowany 
16.15 Ja - psychozabawa 
16.40 Diariusz rządowy 
1700Teleexpress 
17 25 Moda na sukces - serial 
17 50 Stawka większa niz szycie - 
teleturniej 
18.10 Prognoza pogody 
18.20 Oszczędzanie na mieszkanie, 
czyli awantura o kasę - program 
publicystyczny 
18.30 Credo - magazyn katolicki 
19.00 Wieczorynka 
19 30 Wiadomości 
20.10 Nash Bndges - serial 
21 05 Lato z dokumentem 
22.30 Wiadomości 
22 40 W centrum uwagi 
23 00 Kronika MS w żeglarstwie 
23.10 Opole na bis 
23 30 POŻEGNANIE Z LENINEM ■ ko- 
media angielska (1993), rez En- 
daf Emlyn, wyk. Sharon Morgan, 
Wyn Bowen Harnes. Han Huw 
Dafydd 
Wah|scy licealiści w Ros|i epoki 
przemian 
01 00 Konwencje teatralne 
TVP2 
07.00 Dziennik krajowy 
07.20 Sport telegram 
07.25 Ekspres reporterów 
07.50 Akademia zdrowia 
08.00 Program lokalny 
08.30 Dzieciaki, kłopoty i my - serial 
09.0041. Spotkanie z Balladą 
10.00 Ulica Sezamkowa 
1030Ouasimodo -serial 
10.50 Okavango - serial USA 
12 30 Zwierzęta Australii 
13.00 Panorama 
13.20 Przeżyjmy to jeszcze raz 
B.B.King - koncert 
14.10 Clipol - wydanie monograficzne 
14.40 Muzyczne nowości Dwójki 
15.00 Najpiękniejsze wakacje - serial 
15.20 Akademia zdrowia Dwójki 
15.30 Fontanny Rzymu - film dok 
16.00 Panorama 
16.05 5x5 - wygrajmy razem - teletur 
niej 
16.35 Szczęśliwej podroży - serial 
17.30 Program lokalny 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
18.35 Teleturniej: Jeden z dziesięciu 
19.05 Polaków portret własny 
19.35 Klub Pana Rysia • program dla 
dzieci 
20.00 Teatr Dwójki: Roman Zawadzki 
„Widma" 
21.00 Z archiwum X - serial USA 
21.50 Sport telegram 
22.00 Panorama 
22.40 Baron z Bad Ischl • serial 
23.30 Klan Churchilów - film dok. 
00.20 Criminal tango - program 
publicystyczny 
POLSAT 
06.00 Jump - program muzyczny 
06 30 P.M.A.M 
07.00 Poranek z Polsatem 
07.35 Drzewko szczęścia 
07.55 Poranne informację 
08.00 Polityczne graffiti 
08 10 Czarodziejka z Księżyca - serial 
08.30 Ziemia 2 - serial 
09.30 Zar młodości serial 
10.30 Kojak 
11.301 wszyscy razem - serial 
12 00 Odyseja - serial dla młodzieży 
12.30 Cafe Polsat 
13.15 Klip-Klaps - najmłodsza lista 
przebojów 
13.45 Co jest grane - magazyn 
muzyczny dla dzieci 
14.15 Twój lekarz - magazyn medyczny 
14.55 Drzewko szczęścia - gra 
15.35Maska-serial 
15.50 Bractwo Białego Orła - program 
ekologiczny 
16.00 Informacje 
16.15 Kalambury 
16 45 Cafe Polsat 
17.45Odyseja- serial 
18 151 wszyscy razem - serial USA 
18 45 Informacje 
19.00 Ziemia 2-serial sf 
19.50 Losowanie LOTTO 
20 00 NOC W MIEŚCIE - komedia USA 
(1987) rez Chris Columbus, 
wyk. Elisabeth Shue Keith Co- 
ogan, Anthony Rapp. Maia 
Brewton 
Opiekunka dzieci zabiera 
swoich podopiecznych na nocną 
wyprawę do centrum Chicago, 
gdzie na jej pomoc czeka 
najlepsza przyjaciółka.. 
22 00 Informacje i Biznes informacje 
22 25 Polityczne graffiti 
22.35 Cwaniak - serial sensacyjny USA 
23 30 Sztuka inlormac|i 
23.55 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny 
00.30 Dolina lalek - serial USA 
00.55 Muzyka na BIS 
PIĄTKA 
07.55 Twoia Piątka 
08 00 Fakty 
08 30 Kosmiczni rycerze 
08 50 Hipopowo 
09.00 Maluda 
09 25 Indaba 
09.50 Pogarda 
10 30 Phoenix 
11 30 Świat bez tajemnic 
12.00 TV Polonia 
14 00 Labirynty kultury 
14.20 Przystanek Piątki 
14.50 Twoia Piątka 
15 00 Fakty 
1510 Ferdynand Wspaniały 
15 20 Roger Odrzutowiec 
15.25 Latające misie 
15.50 Cudowny świat zwierząt 
16 05 Chcę byc gwiazdą 
16 30 Z siatką na motyle 
1810 Fakty 
18 35 Pogarda 
19 20 Model na lato 
19.30 Tajemnice nauki 
20 05 MARCELINO, CHLEB I WINO 
film wł7fr7hiszp 
21 40 Z czym do ludzi 
22 00 Fakty 
22 30 Kobierzyce - turmei piosenki 
23 00 Samotni 
23.30 Oasis - życie nad morzem - 
koncert 
Piątek 11 VII 
TVP 1 
07.00 Kawa czy herbata7 
08.05 Miasteczko na granicy - serial 
08.30 Wiadomości 
08 45 Ufoludki w bajkotece 
09.10 Kocie opowieści -serial 
09 35 Misiowe rysowanki 
10.00 Kontratak - serial 
10 50 Lato w Jedynce 
11.10 Kalendarz pani domu 
12 00 Wiadomości 
1210 Agrobiznes - informacje 
12 20 Magazyn Notowań 
13 00 Kino letnie- PAN ANATOL 
SZUKA MILIONA - komedia polska 
(1959), rez Jan Rybkowski, 
wyk. Tadeusz Fijewski, Barbara 
Kwiatkowska, Helena 
Makowska 
Druga część komediowego 
tryptyku. Tytułowy bohater 
demaskuje złodziei, usiłujących 
pozbawić pewną studentkę 
wygraną w Totolotka. 
14 20 Chrześniacy prezydenta 
Mościckiego - film dokumentalny 
14 35Euroturystyka 
14.50 Miniatury 
14.55 Szaleństwa medycyny 
15 20 Jaka jesteś - jak byc młodą 
zdrową, piękną 
15 35 Studio marsjanskie SOL 
15 50 Szkoła złamanych serc - serial 
16 15 Sztuk mistrzowie - czyli Biennale 
Sztuki dla Dzieci 
16 40 Bezpieczniej - magazyn 
17 00Teleexpress 
17 25 Tata. a Marcin powiedział 
17.40 Goniec - tygodnik kulturalny 
18.00 Prognoza pogody 
18.10 Randka w ciemno 
19 00 Wieczorynka: Smurly 
19 30 Wiadomości 
2010 JAG - wojskowe biuro śledcze - 
serial USA 
21 05 Cienka, niebieska linia - serial 
21 40 Kryszak show - pr rozrywk 
22 20 Giełda - przegląd tygodnia 
22.30 Wiadomości 
22 50 W centrum uwagi pr publicyst. 
23 00 Kronika MS w żeglarstwie - klasa 
Finn 
23 10 500 ludów - serial dokumentalny 
00 10 BESTIA - dramat angielski 
(1976) rez GerryOHaia. wyk 
Sarah Douglas Julian Glover. 
Bruce Robinson 
Wys ki urzędnik brutalnie 
maltretuje zonę modelkę 
Połączenie horroru, seksu i sensacji w 
opakowaniu dokumentu 
społecznego 
TVP2 
07.00 Dziennik krajowy 
07 20 Sport telegram 
07 25 Europa iaka jest - program 
publicystyczny 
07 50 Akademia zdrowia Dwójki 
08 00 Program lokalny 
08 30 Pełna chata - serial 
09 00 Sympatyczny progiam dla miłych 
ludzi 
09 30 Wielkie metropolie - Lizbona 
09 50 Podrożę kapitana Klipera - serial 
animowany 
10 00 Ulica Sezamkowa - program dla 
dzieci 
10 30 Ouasimodo - serial animowany 
11 00 PRZEZ RÓWNINY film USA 
(1939) rez Spencer Bennet. 
wyk. Jack Randall. Frank Yacr 
nelli, Joyce Bryant 
Kowbojski melodramat Po la 
tach zły brat przygarnięty przez 
bandytów staje do walki z 
bratem dobrym wyc ■iwa'./""1' / 
Indian 
11 50 Nowe horyzont, lim _. 
dok 
PROGRAM TV 
Dokończenie ze str. 21 
12 20 Muzy i kochanki ■ Dora ■ film 
dokumentalny 
13.00 Panorama 
13.20 Muzyczne lato Dwo|ki 
14.05 Seweryn - film dokumentalny 
15.00 Przygody Animkow - serial 
animowany 
15.25 Akademia zdrowia Dwójki 
15 35 Historia w miasteczku - film dok 
16.00 Panorama 
16.05 Animals 
16 30 Szczęśliwe) podroży - serial 
17.20 Rozwiązanie konkursu audiotele 
17.30 Program lokalny 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
18.35 Va banque - teleturniej 
19 05 Tele Wizje Kultury - Festiwal 
Muzyki Wojciecha Kilara 
19.35 Bądź mistrzem - program dla 
dzieci 
20 00 Zadyma: Ona - program Jerzego 
Fedorowicza 
21 00 Dzieci Hollywoodu - serial dok. 
21.50 Sport telegram 
22.00 Panorama 
22.30 Rozwiązanie konkursu audiotele 
22.40 DLA DOBRA DZIECKA (ost.) - 
dramat USA 
00.10 Firebirds - program anystyczny 
POLSAT 
06.00 DJs Club 
06 30 P MAM 
07.00 Poranek z Polsatem 
07.35 Drzewko szczęścia - gra 
07.55 Poranne informacje 
08 00 Polityczne graffiti 
08.10 Maska - serial animowany 
08.30 Ziemia 2 - seria sf 
09 30 Zar młodości - serial USA 
10.30 Na celowniku - serial 
11 301 wszyscy razem - serial 
12 00 Odyseia - serial dla młodzieży 
12 30 Cafe Polsat 
13 15 Multimedialny odlot - magazyn 
komputerowy 
13.45 Sztuka informaqi 
14.15 Motowiadomosci 
14.55 Kuba zaprasza 
15.25 Czarodziejka z Księżyca - serial 
animowany 
15.50 Bractwo Białego Orła 
16.00 Informacje 
16.15 Halo miliard-gra 
16.45 Cafe Polsat 
17.45 Odyseja serial 
18.151 wszyscy razem - serial 
18.45 Informacje 
19.00 Ziemia 2-serial sf 
19.50 Losowanie LOTTO 
20.00 Strażnik Teksasu - serial 
21.00 Ko|ak-serial 
22.00 Informacje i Biznes 
22.20 Polityczne graffiti 
22.30 Biznes tydzień 
22.45 RYCERZE HOLLYWODZKICH 
NOCY - komedia USA (1980), 
reż Floyd Mutrux, wyk. Tony 
Danza, Michell Pfeiffer, Frań 
Drescher, Leigh French 
Rok 1965. Święto Halloween 
jest dla młodzieży z 
nieformalnego klubu samochodowego 
czasem szalonej zabawy i 
nieoczekiwanego przekroczenia 
progu dojrzałości. 
00 20 Playboy - magazyn erotyczny 
01 15DZIECIZTIMESSQUARE-dra- 
mat USA (1986), rez. Curtis 
Hanson, wyk. Howard E.Rollms. 
Janna Cassidy, Brandon 
Douglas, David Ackroyd 
Matka, przerażona losem swo- 
iego syna. Mory związał się z 
gangiem młodocianych 
handlarzy narkotyków, wydaje wojnę 
mafii. 
02.45 Muzyka na BIS 
PIĄTKA 
07.55 Twoia Piątka 
08.00 Fakty 
08.30 Ferdynand Wspaniały 
08.40 Roger Odrzutowiec 
08.45 Latające misie 
09.10 Cudowny świat zwierząt 
09.25 Chcę byc gwiazdą 
09.50 Pogarda 
10.30 Kierunek 
11 30 Przepytywanka 
12.00 TV Polonia 
14.00 Antropologia teatru 
14 20 Samotni 
14.50 Twoja Piątka 
15.00 Fakty 
15.10 Lucky Lukę 
15.40 Inne sprawy 
16.05 Samson supershmak 
16.30 Guru kula 
17.00 Metropolie świata 
17 30'Magazyn Aktualności 
Kulturalnych 
18.00 Twoja Piątka 
18.10 Fakty 
18.35 Pogarda 
19.30 Gladys Knight & The Pips - 
koncert 
20 05 Edith Piaf - przelotne spotkanie - 
francuski film biograficzny 
21.00 Hong Kong 1997 - film dok 
21.45 Czy można mnie ocalić 
22.00 Fakty 
22.30 Jak cudne są wspomnienia 
23.30 Noc jest po to... 
01 00 Wieczór z L. Lyyn 
Sobota 12 Vn 
TYP 1 
07.00 Magazyn techniki rolnicznej 
07.10 Z Polski 
07.20 Sto lat 
07.30 Wszystko o działce i ogrodzie 
08 00 Agrolinia 
08 30 Wiadomości 
08.40 Sówka - teleturniej 
09.05 Ziarno 
09.35 5-10-15 start1 
10.30 Współcześni woiownicy 
11.00 Dreszcze 
11.30 Kwadrans na kawę 
11.45 Zyc w rodzinie i przetrwać 
12.00 Wiadomości 
12.10 Na szlaku przygody - serial dok. 
13.00 Walt Disney przedstawia: 
Szmergiel, Na australijskim szlaku 
14.20 Szkoła życia 
14.45 Co w kraju piszczy7 
15.15 Gwiazdy na żywo: Grzegorz 
Ciechowski 
16.00 Pokoi 107 - serial polski 
16.35 Sąsiedzi 
17.00 Teleexpress 
17.25 Zabawa ludowa w Kazimierzu 
18.10Klient-serial 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20 00 JAK ŚWIETNIE - komedia USA 
(1981), reż. Jack Warden, wyk. 
Ryan 0'Neal, Jack Warden 
Profesor literatury zostaje 
porwany przez gangstera, u 
którego jest zadłużony jego ojciec. 
21 35 Festiwal Piosenki Żołnierskiej 
Kołobrzeg '97 
22 35 Sportowa sobota 
23 25 Muzyczne spotkania 
00.15 KURACJA WSTRZĄSOWA 
film sfUSA(1993), reż Erie 
Parkinson, wyk. Matl Reeves, Oley 
Sassone 
01.55 Nieśmiertelny - serial 
TVP2 
07.10 Folkowe nuty 
07 30 Tacy sami 
08.00 Kleszcz - serial anim 
08 30 Program lokalny 
09.30 Klasztory polskie 
10.00 Małe ojczyzny 
10.30 Kino bez rodziców: Tajna misia - 
serial przygód 
11 00 Kręcioła 
11.30 Zycie obok nas: Tropami zwierząt 
- serial dok 
12.00 Rodzina Połanieckich - serial 
13.35 Zobaczysz w jednym dniu 
13.40 Międzynarodowy Festiwal 
Moniuszkowski w Kudowie 
14.30 Festiwal Malta '97 
15.00 Familiada 
15.30 Stacyjka Hatley - serial 
16.00 Wielka gra 
17.00 Wysoka Fala - serial 
17.45 Bezpieczne wakacje 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
18.35 Va banque 
19.05 Wydarzenie tygodnia 
19.35 Teatr dla dzieci: Joanna 
Kulmowa „Gdyby" 
20.00 Baw się razem z nami - wieczór 
Marcina Dańca i Urszuli 
21.20 KOC 
21 50 Słowo na niedzielę 
22.00 Panorama 
22.40 W CZYM MAMY PROBLEM? - 
thriller komediowy USA (1994), 
reż. John Waters, wyk. Kathleen 
Turner. Sam Waterston 
Troskliwa matka w obronie 
swych dzieci zamienia siew 
bestię. Wystarczy, by ktoś sprawił 
im przykrość, a na pewno zginie. 
00 15 Sport telegram 
00 20 The Levellers - koncert 
POLSAT 
06 30 Disco Relax 
07.30 W drodze 
08.00 Strażnik Teksasu - serial 
09 00 Encyklopedia słów wielkich i 
małych 
09.30 Candy-Candy 
10.00 Telewizja 101 -serial 
11.00 PORTRET DORIANA GRAYA - 
dramat USA (1945), rez. Albert 
Lewin 
13.00 ODCZEP SIĘ, RZEPIE - 
komedia fr. (1977). reż. Philippe De 
Broca, wyk. Marlenę Jobert, Je- 
an-Claude Brialy 
W czasie pobytu w Marakeszu 
dyrektor banku pomaga pozbyć 
się ciała zabitego męża 
przypadkowo poznanej kobiecie. Nie 
może się od niej uwolnić. 
14.30 Oskar 
15.00 Półfinał Miss Polski Wrocław '97 
15.30 X Zjazd OSP 
16 00 Informacje 
16.15 Rykowisko - teleturniej 
16 45 Powrót do Edenu - serial 
17.45 Powrót do młodości - serial 
18.45 Informacje 
19 00 Disco polo live 
19 50 Losowanie LOTTO 
19.55 Na celowniku - serial 
20.55 Madson - serial 
22.00 DZIESIĄTY POZIOM - dramat 
sensac. USA (1976), rez. 
Charles Dubin 
Profesor psychologu poddaje 
nieświadomych ludzi 
ryzykownemu eksperymentowi. 
23 50 Epizody z życia Davida Prestona 
serial 
00.20 Playboy 
01.15 KIEDY CHODZILIŚMY DO RID- 
GEMONT-film USA(1982), reż. 
Amy Hackerting, wyk. Sean 
Penn, Jenniler Jason Leigh 
Historia licealistów z 
Południowej Kalifornu. 
02 45 Muzyka na bis 
PIĄTKA 
07.45 Pogarda 
08.30 Fakty 
08.45 Magazyn prewencyjny 
09.00 Twórca polskiei opery we 
Wrocławiu 
09 30 Bajki dla dzieci 
10.45 Tuktu 
11.00 Trzy twarze Tunez|i - reportaż 
11.15 Na horyzoncie - serial dok. 
12.00 Weekend z Piątką 
13.15 Magazyn turystyczny 
13.45 Twoja Piątka 
14 15 Foto-magazyn 
15 00 Twoja Piątka 
15.10 Animaniacy - serial 
15.30 Hipopowo 
15.40 Z wiatrem 
16.30 Koncert Edyty Bartosiewicz 
17.30 Rodzynki i migdały 
18.10 Fakty 
18.35 Nasz sklepik 
19 30 Niezwykle mieisca - serial dok. 
20 05 POPRZECZKA - film kanad. 
(1989) 
21 45 Dzieci z Trójkąta - reportaż 
22.00 Fakty 
22.20 Studio sport 
23 20 Męski striptiz 
23.50 Specjalistki 
00.35 DUBLERKA - thriller USA(1992) 
Niedziela 13 VII 
TVP 1 
07.00 Rolnictwo na świecie 
07.15 Notowania 
07.45 Wideopasje 
08.05 Poranek filmowy 
08.35 Domowe abecadło 
09.00 Noe Beckett i jego arka - serial 
10.00 W Starym Kinie: MAGICZNA 
SKRZYNKA - film ang. (1951), 
rez. John Boulting, wyk. Robert 
Donat, Maria Schell 
Biografia angielskiego fotografa 
i pioniera kina Williama Friese- 
Greene'a. 
11 40 Dzieci Soboru zadaią pytania 
12 00 Amol Pański 
12.20 Ludzki świat 
12.40 Dar pojednania 
13.00 Wiadomości 
13.10 Tydzień 
13.40 Zwierzęta świata: Sztuka 
filmowania 
14.15Wojnadomowa -serial 
14.45 Rozmowy o zmierzchu i świcie 
15.15 Świat Bałtyku - serial dok. 
15.55 Zycie po pojednaniu 
16.00 Akcje Jedynki 
16.35 Z kamerą wsrod zwierząt 
17.00Teleexpress 
17.25 Śmiechu warte 
17.50 Dziennik Telewizyjny - program 
Jacka Fedorowicza 
18.05 Dotyk anioła - serial 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.00 Savannah - serial USA 
20 55 Zwyczajni niezwyczajni 
21.40 Sportowa niedziela 
22.25 Raqa stanu 
22.55 LATO DEMONÓW - film USA 
(1993), reż. Ivan Passer 
00 40 I tam prawdopodobnie zostałem 
na zawsze - film dok. 
TVP2 
07.00 Echa tygodnia 
07.30 Savannah - serial 
08.20 Słowo na niedzielę 
08 30 Folkowe nuty 
09.30 Dzień świąteczny w Burgundn 
10.00 Ojczyzna-polszczyzna 
10.15 Spotkania z Hanna Barbera 
10.50 Pogotowie ekologiczne Dwójki 
11.00 Zaginione cywilizacje: Egipt 
12.00 Świat się śmieje: HOGO FOGO 
HOMOLKA - komedia czeska 
(1970), rez. Jaroslav Papousek 
Homolkowie są dumni z kupna 
nowego auta. Jednak zamiast 
na weekend, muszą jechać na 
wieś do umierającego dziadka. 
13 20 Juz nie mogę przestać byc damą 
- film dok. 
14.00 Festiwal Malta'97 
14.25 30 toni Lista przeboiow 
15.00 Familiada 
15.30 Ulica Sezamkowa 
16.00 Polsko-francuski konkurs dla 
młodych Europejczyków 
17.05 Beverly Hills 90210 - serial 
17 45 Halo, Dwójka! 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
18.35 Vabanque 
19.057dni-Swiat 
19.35 Dlaczego to my' 
20.00 Świat ojca Krąpca 
21.00 Gdzie diabeł mówi dobranoc 
22.00 Panorama 
22.35 Babskie gadanie 
23.00 40 minut - widowisko o 
Włodzimierzu Wysockim 
23.30 Sport telegram 
23 35 Europejska Noc Jazzowa 
POLSAT 
06.30 Disco Polo Live 
07.30 Jesteśmy 
08 004x4 
08.30 System 
09 00 Klip Klaps 
09.30 Widget serial animowany 
10.00 Disco Relax 
11.00 Na własnych śmieciach - serial 
11 30 Góry przeznaczenia - serial 
12.30 VICE VERSA - komedia USA 
(1988), rez. Brian Gilbert 
Robiący karierę młody ojciec 
zaniedbuje syna. Na skutek 
działania czarów zamieniają się 
miejscami. 
14.15 Polęzna dżungla - serial 
14.45 Daszek - pr. satyryczny 
15.00 BennyHill 
15.30 Dyżurny satyryk kraju 
16.00 Informacje 
16.15 Miłość od pierwszego wejrzenia 
- teleturniej 
16.45 KIM JEST HARRY CRUMB? - 
komedia kryminalna USA 
(1989), rez. Paul Flaherty 
Detektyw-oferma bada sprawę 
porwania spadkobierczyni 
wielkiej fortuny. 
18 20GrandPrixMTB 
18.45 Informacje 
19.00 Jastrząb atakuje - serial 
19.50 Anatomia sukcesu 
19 55 Czarne kapelusze - serial 
20.55 CHŁOPAKI Z SĄSIEDZTWA - 
dramat obycz USA (1991). reż 
John Singleton 
Historia gangu z murzyńskiego 
getta w Los Angeles. 
22 55 Na każdy temat 
23.55 Magazyn sportowy 
00.55 Dolina lalek - serial 
01.20 Muzyka na bis 
PIĄTKA 
07.55 Nasz sklepik 
08.30 Fakty 
09.00 Agro-Fakty 
09.30 Dziwne przygody Koziołka 
Matołka 
09.40 Animaniacy 
10.00 Rytmy przyrody 
10.30 Bach batutą! 
11.15 Poza rok 2000 
12.00 Weekend z Piątką 
12.05 Tele Chip zaprasza 
13.15 Magazyn motoryzacyjny 
13.45 Twoja Piąlka 
14.15 Znajomi z zoo 
15.10Zuzia i |ej przyjaciele - film anim 
15.40 Świat przyrody 
16.30 Wyspy skarbów i ich tajemnice 
17 00 Kierunek 
18.05 Twoja Piątka 
18.10 Fakty 
18.35 Rodzina Adamsów - serial 
19.15 Kot - rozrabiaka - serial anim 
19.30 Świat ogrodów - serial dok. 
20.05 OCALONY - dramat wojenny 
ang. (1995) 
21.50 Przystanek Piątki 
22.303,2,1...start' 
23.10 Przesiadka do raju - serial 
00.05 NIGDY NIE MÓW ŚMIERĆ - film 
sensac. USA (1994) 
Poniedziałek 14 VII 
TVP 1 
07.00 Kawa czy herbata? 
07.40 No probierni 
08.05 Murphy Brown - serial 
08.30 Wiadomości 
08.45 Lato z Wiercipiętkiem 
09.10 Mali czarodzieje - serial anim 
09 35 Tęczowa bajeczka 
09.45 Sport i zabawa 
10.45 Dotyk anioła - serial 
10 50 Lato w Jedynce 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Magazyn Notowań 
12.50 Miniatury 
13.00 Kino letnie: JUBILERZY 
KSIĘŻYCOWEJ POŚWIATY - 
dramat wł.-lr. (1958), reż. Roger 
Vadim, wyk. Brigitte Bardot 
Piękna dziewczyna opuszcza 
klasztor i zamieszkuje u wu|a. 
Zakochuje się w przystojnym 
Lambercie. 
14 30 Lzy królowej - reportaż 
14 45 Magia dzikiej przyrody - film dok 
15.50 Szkoła złamanych serc - serial 
16 15 Radość 
16.40 Tydzień prezydenta 
17.00 Teleexpress 
17.25 Moda na sukces - serial 
17.50 Muzyka łagodzi obyczaje 
18.10 Prognoza pogody 
18.15 Forum 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
^0.10 Teatr TV: John Priestley 
„Niebezpieczny zakręt", rez Barbara 
Borys-Damięcka 
21 50 Jak sobie poscielesz 
22.20 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
wie - suplement 
22.30 Wiadomości 
22.40 W centrum uwagi 
23.00 Mistrzowie kina: NOC W VA- 
RENNES - film fr.-wl (1982). 
reż Ettore Scola, wyk. Marcello 
Mastroianni, Jean Louis 
Barrault, Harvey Keitel, Hanna Schy- 
gulla 
01 00 Bzzzz - koncert O.N.A. 
TYP 2 
07.00 Dziennik krajowy 
07.20 Sport telegram 
07 25 7-dni świat 
07.50 Akademia zdrowia 
08.00 Program lokalny 
08.30 Aleja Burz (1)-serial 
09.00 Naprawdę, jaka jesteś 
09.30 Familiada 
10.00 Ulica Sezamkowa 
10.30 Ouasimodo - serial anim 
11.00 Zatoka Marlinow - serial 
11.45 Moi kochany Lwów 
12.00 Wyprawa z National Geographic: 
Lwy, władcy ciemności 
13.00 Panorama 
13 20 Muzyczne lato w Dwójce 
14.15 3o ton' Lista przebojów 
15.00 Spiderman - człowiek pająk 
15.35 Przygoda z wojskiem 
16.00 Panorama 
16.15 Dopóki żyje ostatni świadek 
16.35 Szczęśliwej podroży - serial 
17.30 Program lokalny 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
18.35 Kolo fortuny 
19.05 Auto 
19.35 Na bagnach i uroczyskach 
20.00 Wakacje z komedią: JEŚLI DZIŚ 
WTOREK, TO JESTEŚMY W 
BELGII - komedia USA (1969), 
rez. Mel Stuart 
Zwariowana amerykańska 
wycieczka zwiedza ekspresowo 
Europę. 
21.50 Sport telegram 
22.00 Panorama 
22.30 Ogród sztuk 
23.05 Zagadka Salvadora Dali 
24.00 Lęki, obawy, nadzieje 
00.10 Słynne arie z Kudowy 
01.10 MAJOWA BURZA - film austr - 
niem. (1987) 
POLSAT 
06.00 Soundtrack 
06.30 Afficionado 
07.00 Poranek z Polsatem 
07 35 Drzewko szczęścia 
07.55 Informacje 
08.00 Polityczne graffiti 
08.10 Czarodziejka z Księżyca - serial 
08.30 Ziemia 2 - serial 
09.30 Żar młodości - serial 
10 30 Na celowniku - serial 
11.301 wszyscy razem - serial 
12.00 Odyseja - serial dla młodzieży 
12.30 Cafe Polsat 
13.15 Disco Polo Live 
14.00 Półfinał wyborów Miss Polski 
Wrocław '97 
14.30 X Zjazd OSP 
14.55 Ręce, które leczą 
15.25 Czarodziejka z Księżyca - serial 
15.50 Bractwo Białego Orła 
16.00 Informacje 
16.15 Kalambury 
16.45 Cafe Polsat 
17.45 Odyseja-serial 
18.151 wszyscy razem - serial 
18.45 Informacje 
19.00 Ziemia 2-serial 
19.50 Losowanie LOTTO 
20.00 Hit na lato: SZCZĘKI IV - thrille- 
USA (1987), reż. Joseph Sar- 
gent, wyk. Lorrame Gary, Micha- 
el Caine 
22.00 Informacje 
22 25 Polityczne graffiti 
22.35 Cwaniak - serial 
23.30 Disco polo 
01.30 Dolina lalek -serial 
01.55 Muzyka na bis 
PIĄTKA 
08.00 Fakty 
08.30 Zuzia i je| przyjaciele 
09.00 Świat przyrody 
09.50 Rodzina Adamsów - serial 
10.30 Magazyn Aktualności 
Kulturalnych 
11.00 Przesiadka do raju - serial 
12.00 TV POLONIA 
14.00 Specjalistki 
14.50 Twoja Piątka 
15.00 Fakty 
15.10 Kassai - afrykański bohater 
15.35 Klub Pod Żabą (1)-serial 
16.05 Pełny odlot 
16.30 Druga B-serial 
17.00 Życie roślin - serial dok 
17.30 Tele-Sport 
18.00 Twoja Piątka 
18.10 Fakty 
18.35 Pogarda 
19 20 Model na lato 
19.30 Wielkie przygody XX wieku - 
serial dok. 
20.05 Lecznica dr Bromwell - serial 
21.00 Poza rok 2000 - serial dok. 
21.45 Andyjska Fiesta'96 
22.00 Fakty 
22.20 Studio sport 
22.35 Westgate 
23.35 Nasze stulecie - serial dok. 
str. 23 
panorama Oleśnicka" nr 27 lipiec 1997 r 
t ^» 
Dziewc a w „Panoramie 
/uf. ki:\.\ziol lizicih.it 
{Panorams^Q)śmiechu 
Podsłuchane w Oleśnicy: 
Napis na drzwiach, salonu 
kosmetycznego na placu 
Zwycięstwa: 
Nic podrywaj wychodzących od 
nas d/icwc/i|i. Jedna / nich może 
oka/ac się twoja teściowa! 
~\ 
Podsłuchane w Twardogórze: 
- Tomas/.ku, synku, nic wid/ia- 
leś gd/ieś kleju? Wczoraj wlałam 
go do sloic/ka po iniod/ie. 
Tomaszek: 
- Mmmmmmm. nim! 
Podsłuchane w Bierutowic: 
- Skąd wracasz, kochanie? - pylą 
maż. 
- Z salonu piękności - odpowiada 
żona. 
- I co - było zamknięte? 
1 
Podsłuchane w Dobroszycach: 
Pan M. na mocnym rauszu wraca 
do domu. W drzwiach stoi zdener 
wowana małżonka. 
Ciszej, ho d/ieci pobudzisz.! 
Kiedy Kara Mustafa, 
wielki wódz Krzyżaków... 
/ Chciałbym mice taki zawód jak moj tatuś, który jest na rencie 
/ Syrena - to pol kobiety, klora ryczy, gd> jest alarm. 
/ Mamę bolało serce i musiała udać się na K(5B. 
/ Na Saharze woda jest rzadka. 
/ Przeznaczeniem policji jest, między mn\mi. uczestniczenie w 
wypadkach. 
•/ Kiedy na drugiej półkuli się rozwidnia, u nas naslępu|c ciemnota 
/ Jontek na swoim zegarze w chałupie znalazł wskazówki do życia. 
y Linie papilarne pozwalają zdezynfekować przestępcę. 
/ 
MYŚLISZ, 11 
NIH KI OS 
MNIt NA PEWMCO 
<& ©> 
;vv l\nr\k l'ilurc:\k 
- Cooo? - wścieka się pan M. - 
Kto w tym domu rządzi? 
- Ja - odpowiada żona. 
- Tak? To się rząd/, bo właśnie 
wydałem cała. wypłatę! 
-| 
Podsłuchane w Poniatowicach: 
Godzina po małżeńskiej 
sprzeczce. Nowak jest przekonany, że 
żona, jak zwykle w takim 
wypadku, poszła wyżalić się do swojej 
matki. Wchodzi do kuchni, aby 
zrobić sobie kolację i... wid/i 
żonę. 
- O. jesteś... Myślałem, że po- 
szlaś do mamusi.. 
- Byłam, ale mama też dziś miała 
sprzeczkę i wróciła do babci... 
Myślidła 
X Gdy jest wolim prasa i każd\ 
człowiek może ją czytać, prawa są 
bezpieczni: 
Thomas Jijjerson 
X Cala nadzieja ir txm. że oprócz 
prawa dżungli istnieje chyba i jej 
bezprawie. 
Stanisław Ji r:\ /-<■< 
X Im bardziej skorumpowane 
państwo, tym więcej praw: 
TacYt 
X Prawa zostały ustanowione 
dla ochrony tych. którzy rządzą 
światem. 
Cliirrncc Srwanl Ihtrrow 
X Prawo, klore nie jest skittecz 
ne, nic jest prawem. 
Ntwalis 
X Jeżeli kraj ma być dobrze 
rządzony, prawa muszą być jasne. 
Goiifisiin Linia 
X Pojęcia prawa i bezprawia u 
mocnych są inne niż u słabych. 
AdaljDYgtisiiiski 
X Kto pod prawem życ nie chce. 
ten pot! tyranem musi. 
.lun koclumnwski 
Jego 
lordowska 
mość 
Teściowa dziękuje lordowi za to, 
że kupił jej bilety do teatru na 
najnows/a. komedię Oscara 
Wilde^. 
- Wiesz, mój drogi, uśmiałam się 
tak bardzo, że wróciłam do domu 
półżywa. 
- Och, maman powinna tę sztukę 
obejrzeć raz jeszcze. 
■ 
Lord przyjmuje do pracy nowa 
służąca - dziewczynę z głębokiej 
prowincji. Stwierdza, że jest 
czysta, skromna i pracowita. 
- Podobasz mi się, Jane, i 
postanowiłem cię przyjuc. Aha. c/y 
lubisz kanarki i papugi? 
- Ja lam, sir, jadam wszystko... 
■ 
Lord podczas polowania w 
s/kockich lasach postrzelił się w 
udo. Oglądający go lekarz 
stwierdza: 
- Sir, muszę panu podać 
surowicę. Sadzę, że wystarczy 
znieczulenie miejscowe... 
- Wolałbym londyńskie... 
Myśli 
nierozczesane 
X Naucz się lepiej polska mowa, 
a zwłaszcza literków. 
X Wprawdzie muzykiem nie 
jestem, ale coś mi tu nie gra 
X Kino psuje wzrok. 
X Przed wyjściem na Zachód 
wycierać buty. 
Kalendarz 
wtorek 8 VII 
Elżbiety, Prokopa, Wirginii 
środa 9 VII 
Zenona, Weroniki, Lukrecji 
czwartek 10 VII 
Amelii, Filipa, Witalisa 
piątek 11 VII 
Olgi, Kaliny, Benedykta 
sobota 12 VII 
Jana, Weroniki, Feliksa 
niedziela 13 VII 
Małgorzaty, Eugeniusza, 
Ernesta 
poniedziałek 14 VII 
Marceliny, Bonawentury, Ulryka 
Kwadratowe 
zajączki 
Co to jest: duże, zielone i 
kwadratowe? 
Mała, niebieska kulka. 
T 
- O, Zenek, masz brudna, kuitkę! 
- Gdzie? 
- Nic bój się, przez spodnie nic 
widać. 
T 
Przychodzi Marcczck do sklepu 
i mówi: 
- Poproszę espryslorytrome 
kryconucigonto w butelce 
Sprzedawca: 
W czym? 
Bajeczka dla dorosłych 
Jedzie lasem rycerz. Wtem zauważa, że wilk ciągnie w krzaki 
Czerwonego Kapturka. Błjskawic/iuc zsiada z konia, pędzi /d nimi w 
krzaki, wyjmuje miecz z pochwy i jedinm uderzeniem ścina wilkowi 
łeb. Czerwony Kapturek zacz>na szlochać: 
- Ty. draniu! Mogłam dzisiaj przeżyć coś naprawdę niezwykłego! 
LOGOGRYF 
I 1 
Litery Z oznaczonych pol. czytane poziomo, utworzą rozwiązanie 
przysłowie ludowe _^ 
I) lup; 2) proces w 
petrochemii, krako- 
w anie: 3) grzyb kape- 
Iuszówy. olszówka; 
4) taran lubbalista:5) 
specjalność Pilipa 
Mailowe "a (Chand- 
ler): 6) wieś na zach. 
od Bielska-Białej: 7) 
po zmierzchu: 8) stop 
oporowy, nikiel + 
chrom:9) w kuźni. 
(AN\\tn) 
Do wygrania 
zegarek. 
Rozwiązanie logo- 
grvlu z numeru 19: 
Czysta woda 
zdrowia doda. 
Zegarek wylosował 
Artur Wioski / 
Oleśnicy (do odebrania w piątek w biurze redakcji), (iraiulujcim ' 
Li 
* 
ST/^k Tl 
N 
'c. 
ID 'R 
AfeAl1' R Ę DZI.i 
'ok ula ^■PH^łi r 
) "3 
27£ o T W, A 
^^JiJu^ AM Til^B^rlU ?|E s Aj 
PYoPp 
^■5 i 
Panorama Oleśnicka 
zawsze we wtorek! 
.w i 
1 fc o mic r 
40 
A z iV» i a 
IS 
21) 
I f 
J L 
24 
2d 27 
ho '.m 
,, lin "JiT-j 
'13 HM 
f/ORPSfĆOP 
fiSmttN 
BARAN (21.03 - 20.04) - Ljio 
leniuchowaniu sprzyja. A ze na 
T dworze córa/ cieplej, 
więc lenius/yc chce się 
jes/c/e barii/iej. Ale, ale! 
Barany, ogłaszani alarm bojowy ! 
Jeśli już na urli>p gnacie lo i 
ows/em, lenistwo przed wami. 
ale jeśli jesteście w robocie - to do 
roboty! Niejeden przez leniuszko- 
wanie letnie prace stracił. vv 
interesach bankrutował ilede. itepe. 
BYK (21.04 - 21.05) -Ti/eha 
się skoncentrować. Choć tempe- 
X r ralura temu nie sprzyja. A 
^^ na czym.' Na partner/c. 
\J Mas/ tu wiele do 
/robienia, ł alwo nawia/ujesz kontakty, 
ale w stosunkach / partnerem ta 
łatwość jakoś /anikła. Dlaczego'.' 
Cóż. mas/ sporo uroku, ale /a 
bard/o lubisz liniować Jeśli chces/ 
poprawie układ zastopuj. 
Zabici / partnera na łódki, ulec/ jego 
smutki. 
BLIŹNIĘTA (22.05-21 06) 
- Nie zapominaj o finansach! Bo 
"I I"" lo niby wakacje, niby lalo, 
I I słoneczko grzeje, czło- 
"' I - wiek tylko leżałby i spał.. 
A tu rzeczywistość skrzeczy. 
Urlop, owszem, się zbliża, ale 
zarobić na niego trzeba. Przecież 
wiesz, że pienia/ki idi| na 
wczasach jak woda. Dlatego nie 
zaniedbuj kasy. Główkuj, kombinuj. 
działaj. Na wydawanie masz 
jeszcze czas. 
RAK (22.06 - 22.07) - Trzeba 
trochę zaistnieć w świecie. Tro- 
^t ■ ^»chę bywać. Nie chować 
\-s Qsię w skorupce. Pokazać 
się. Pokazać zgrabne nogi 
li) panny Raki. Pokazać swój 
męski urok - to panowie. Tu 
błysnąć. Tam rzucić dowcip. Tu zaba- 
jerować. Tam pofilozofować. 
Latem skończyć z nieśmiałością. 
Masz swoje walory, nie lylko 
finansowe, i warto się trochę nimi 
podzielić ze światem 
LEW (23.07 - 23.0K) - Piękne, 
atrakcyjne Lwice, męskie Lwy la- 
f~\ lem ruszają, na miłosne 
Q / podboje. Lamii) serca jak 
Ł» lodołamacz kry. Bus/uji) 
wsrod partnerów jak ich alrykan- 
scy kuzyni po buszu. Lato ma 
swoje uroki, lo prawiła. Ale -jeśli 
chcesz być szczęśliwy w paitnci- 
stwie i małżeństwie, musisz swoje 
łowy, przynajmniej na począjek, 
ograniczyć. A polem podbijać już 
lylko partnera. 
PANNA (24.0K - 23.09) - 
Waham się i waham - to jcsl to. co 
V^^ robisz, ostatnimi czasy 
Ml/ naJc/ęścicj.Coty, wahad- 
<*C ło jesteś, czy co? Myślisz. 
że to twoja najskuteczniejsza broń 
przed trudnościami. Ale się 
mylisz. Te wahania nie mogą. trwać 
POZIOMO: 
1) przyrząd gimnastyczny; 7) 
picwik; 10) pr/cmowienic do 
narodu, nii o stanie państwa: I I) 
c/ęsc mikroskopu. 12) wybór 
dr/ew do cięcia- 13) nowy wy 
znawca: 14) figura w akrobacji 
lotniczej: 15) zakonna matka z 
Kalkuty; 16) tymczasowe lokum 
wojska: 20) Jerzy, popularny 
aktor; 23) powała, sufit: 26) 
remiza; 27) republika z Rygi): 2S) pod 
nośnik: 29) fińska nazwa portu 
Abo; 30) siedziba pierwszej 
Polskiej Szkoły Morskiej; 31 i ... 
Christie: 34) ryba akwariowa: 37) 
poprawa błędów; 41) achlcl; 42) 
solenizant z I I grudnia; 43) 
ciągnik: 44) znamię; 45) alom lego 
samego pierwiastka o rożnej 
liczbie neutronów; 46) smocze 
drzewo; 47) sauna; 4S) saletra 
potasowa. 
PIONOWO: 
2) sprzęt Borisa Beckera: 3) 
ruchoma zasłona okienna: 4) indy j- 
ski dozorca słoni; 5) cecha mato 
la; 6) lodolaim przed niosłem; 7) 
często pokr\ w a slol kuchenny; 8) 
wiecznie. Trochę stanowczości 
jeszcze nikomu nie zaszkodziło. 
Pomysł, ale i rób. Po 
wojskowemu - raz i dwa! Raz i dwa! 
WAGA (24.09 - 23.10) - 
Oczekujesz delikatności i spokoju. Ale 
^^ musisz to odwzajemnić. 
J^ ^Albo nawet sam zrobić 
■■■■■■" pierwszy krok. I czasami 
zrozumieć partnera, jeśli on 
akurat w tym momencie spokoju nie 
potrzebuje. I vice versa. On też 
musi ci czasem ustąpić. To jest 
właśnie harmonia. Bez niej każdy 
związek jest skazany na zagładę. 
Więc harmonizuj albo szukaj 
nowej harmonii. 
SKORPION (24.10-22.1 I )- 
No i po co narzekać. Tak napra- 
VVI wdę, mimo łych kilku 
poił I tknięć, nadal wszystkie 
^ sznurki s.j w twoich 
rękach. Trzeba tylko nimi 
umiejętnie poruszać. Nie za nerwowo. I 
nie za spokojnie. Nie za wolno. 
Ale i nie za szybko Tu potrzebny 
jesl złoiy środek Jak to w życiu. 
Pch, ty w życiu. W ^c nie załamuj 
się, lylko sklejaj i ozima, duszę i 
serce. I działaj. 
STRZELEC(23.H-21.12)-J 
Zanim wyznasz miłość, pomysł i 
^1 zważ, czy naprawdę lo już j 
\/" jest to. Nic na siłę. Lam, 
r^ gorąco, w głowach i 
sercach również. Ale nie gorączkuj 
się. l'o poważna sprawa. Ba, 
niektórzy mówii), że na całe życie. A 
życia przed tobą. jeszcze luli. I 
jeśli chcesz, żeby był to fuli lighl, 
(o pomyśl i zważ. A jeśli znów 
wyjdzie ci, że tak, no to... 
film z I is;| Minelli; 9) w mm 
uzębienie; 17) rycerz Chrobrego; 18) 
as, 19) rzeka w Niemczech lub 
zwierzę: 20) pełniła rolę dzwon 
ka; 21) jedna z podstawowych kii 
legoiii filozoficznych; 22) słota. 
23) np. nitryl: 24) pizcszukanie; 
25) sauna lub wędlina: 32) sprzęt 
strażacki; 33) ukochany Izoldy; 
35) nawoź organiczny; 36) wio 
senne zjawisko; 17)jedna z 
elektrod; 38) port nad Oka (Rosja): 
39) schabowy; 40) solenizant z 5 
marca. 
Oznaczone litery (I .1.1) iiiworz.il 
rozwiiizonic - aforyzm M. Ooyola. 
MAWIA') 
Do wygrania zestaw 
widokówek Oleśnicy 
ufundowany przez wydawcę - 
Zakład Fotograficzny Leszka 
(Jorcz.ycy pr/.y ul. Traugutta. 
Rozw iazanic krz\ żowki z nuine 
ru 25: Piłka jest okr:jgła, a ile w 
niej kantów. 
Zestaw widokówek wylosował 
Henryk Rybicki z. Oleśnicy (do 
odebrania yv piątek w biurze reda 
kcji). Gratulujemy! 
KOZIOROŻEC (22 12 
20.01) - Trzeba umieć się cieszyć 
"\/\ tym, co niosą, ciepłe, li- 
■ lipcowe dni. Ale i tym. co 
J^ niosą, zimne dni lipcowe. 
A że i trochę niespodzianek w le 
cieplo-zimne barwy lipca się 
wkradnie, lo i nosa na kwintę 
spuszczać naprawdę nie musisz. Na 
wet jeśli wciąż w mieście siedzisz 
i lylko się biedzisz. I nudzisz. I 
marudzisz. Więc z marudzeniem 
- koniec! 
WODNIK (21.01 - 19.02) - 
Decyzje sercowe musz.i) być 
przemyślane. Nawel bardziej 
niż decyzje finansowe. W 
końcu milion dolarów 
można /awsze stracić, ale i 
zawsze zarobić. Stracona milosc 
znika bezpowrotnie. Dlatego 
zastanów się, czy naprawdę warto 
zmieniać to. co czasami od ideału 
odbiega, ale tak naprawdę jesl dla 
ciebie ważne. A ja myślę, że 
nawel najważniejsze. 
RYBY (22.02-20.03) IrzclSa 
jechać. Innej możliwości nie widzę. 
\ f Lalo dopiero startuje, ale 
I I nie ma na co czekać. Sloń- 
■» ^ ce dzisiaj świeci, jutro 
zgaśnie. Pakuj plecak więc. I gitarę. 
Zreszti). może być i bez gitary. 
Bylebyś nie zapomniał poprosić 
sąsiada o kupowanie Panoramy na len 
czas. kiedy na wywczasach się 
będziesz wczasował. Więc, Ryby. 
adieu! Na was już czas. 
Astrolog 
RATY BEZ OPROCENTOWANIA 
"w~rózliczeniup«VimiBmv 
Twój używany samochód 
»y.# 
*.*■ . 
589 zł. miesięcznie 
Brava 1.4S 
478 zł. miesięcznie 
Punto55SX 
—- ,*= 
i 
406 zł. miesięcznie 
no 1.0 
^ 
301 zł. miesięcznie Young 
351 zł. miesięcznie Happy 
Cinguecento 
możliwo ść o d r o czen i ci płatno śc i 
I r) łi7 ^) r"J • • / 
—i —i v-/ -i vj w* -««-/ m i e s i ecznv c h 
m icsięcznyc 
Informacji udziela i umowy podpisuje CENTRUM INFORMACJI AUT0TAK: 
Dom Handlowy 'Centrum Market" 
»■■ ifrm, , .„,,„„„-,, OLEŚNICA. Rynek 19; 
CM firma z gwarancią! tel.314 31 96 w. 41; 314 9713 
POLMOZBYT Autoryzowany dealer Fiat Auto Poland 
WROCł- A W 
AUT0TAK 
Panorama Oleśnicka 
Ukj/ujc M^ od 29 nijrea 1940 r. Wydawca : „Ol 1'RKSS" (c/lonck l/by Wydawców Prasy) Adres redakcji: „Panorama Oleśnicka", 56-400 Oleśnica, ul. Młynarska 4 II. I cl./lax (071) 314-94-28. Redaguje 
kolegium: Stanisław D/ied/ic (redaktor naczelny). Kr/ys/lof D/ied/ic. Andr/cj Hurinaneklredaktoi leclinic/iiy), (ir/rgnr/ Huk. Koman Rybak (u-kret.ii/ icd.ikqi>. Stali współpracownicy: KrystynaHajcar. 
Tadeusz Iłalinski. Iwona Bialas/c/yk. Agnieszka Bobrowska, t ukas/ Bi/e/iński. 1'iolr t'ha|cc. Kalai/yna Cnog. Jo/cl Kaic/marc/uk. Kaiolinu Kiys/c/ynsk.i, Adam Kwac/ynski. 1'oinas/ Markii-wic/. 
Malgoi/ata Mar/cc, Maciej Najnirodzki. C/eslaw Panek. W alei lali 1'ielr/ak. Patryk 1'ilaic/yk. Rys/ard 1'slrocki. Robeil 1'ielka. Jei/y Andr/i-| l'y/ik. Ilailosz Słomka. l'wa Sniolinska. Andi/ei S/achnowski. 
Tadeusz Szczepaniak, Andr/ei Winiarski, Katarzyna Wypych Nas/c konto: Uank Zachodni w Oleśnicy 1120I67K-102SI5-116-100. Redakc|a nie odpowiada /^ treść ogłoszeń, reklam i nie /wraca maleiiałów me zamówioiiycli. 
zastrzega st>bie prawo skiacania i adiustac|i tekstów, opracowań redakcyjnych or.iz /mjaiiy tytułów. W/oiy leklam /astr/c/one i cIikiiiioiu* prawem auloiskim. Druk' Noi|)ol-l>iess