/nj_1965_38.djvu

			"Wrzesień" 
wstąpił na tron 
Pierwsze imprezy 


Już po raz siódmy z kolei obcho- 
dzimy dni ,,"'rześnia Jeleniogórskie- 
go". Swięto to, które stało się tra- 
dycją Jelłmiej Góry, cieszy się 
\Vielkim zaintereso\vaniem mieszkaii- 
ców i angażuje coraz większą ilość 
osÓb. 
'(;raczysta inauguracja ,,\Vrześnia" 
odbyła się w tcatrzc jeleniogórskim, 
w sobotę. 18 września, o gOdznie 18. 
Akademię )'ozpoczął hejnał nasze'go 
 
miasta, odegrany przez dwóch hc- 
 
roldcJ\.v. 
W uroczystościach wzięli udział 
gOście z Semili z CSRS, przedstawi- 
ciele władz wojewódzkich, gospoda- 
rze naszego miasta, przedsta\viciele 
zakładów pracy i młodzież szko!na. 
Ciekawe przemÓwienie, ilustruJące 
spra\vy młodzieży szkolnej \v 11
- 
szvrn mieście i Po\\ iecie Wyg105t1 
pr
e\v. TO\\larzyst\\la przyjaciół Zi.::- 
mi Jeleniogórskiej mgr K. KalickI, 
W drugiej części akademii odbył 
się koncert Jeleniogórskiej Orki
- 
stry S)'mfonicznej, pod dyrekcp 
Stefana Strahla. Jako soliści wy- 
stąpili: sopran opery wrocławskiej 
- Łucja Żcłkiewicz i pianista RO- 
berto Bravo z Chilc. (er) 


Ogniska muzyczne 
w wiejskich klubach 


W bieżącym Roku Kułturalno- 
Oświatowym organizowane będą przy 
wiejskich klUbach ogniska muzyczne. 
Zadaniem ich, oprócz pracy pedago- 
gicznej jest, jak wiadOmo, krzewie- 
nie kultury muzycznej. 
\V pier\\szej kolejności ogniska mu- 
zyczne powstam, w tych wsiach, 
gdzie odczu\va się już duże za po- 
trzcbow..\nie na tę formę n..\ucz..\nia. 
Są to Karpniki, I\lysłakowice, Stara 
Kamienica i Kopaniec. W ciągu ro- 
ku planuje się uruchomienie 9 ognisk 
muzycznych na wsiach. (er) 


W rzesień leleniog6rskiIJ 
.. 
dla kuracjuszy 
U drowisk 


Do obchodó\v ,,"Trzesnia Jelenio- 
g6rskiego" włączyło się ze swoim 
programem również i uzdrowisko cie- 
plickie. 
Na inauguracji ,,"Trześnia" w u- 
zdrowisku, wystąpił lekarz naczelny 
z przemówieniem, wprowadzającym 
kuracjuszy w atmosferę obchodów. 
Następnie odbył się atrakcyjny pro- 
gram estradowy. 
prelegenci TWP przeprowadzają ga- 
wędy, prelekcje i odczyty związane 
z historią, śladami pOlskości na na- 
szveh terenach i obecnym rozwo.iem 
g';spodarczym, kulturałnym i tury- 
stycznym naszego regionu. Kuracju- 
Sze zwiedzać będą ziemię jeleniogór- 
Ską, a zdrojowa zgaduj-zgadula, za- 
tytułowana "poznajmy dolnośląskI 
zienlię", będzie zakończenienl tej im- 
prezy. 
Na centralne imprezy \Vrześnia, 
które odhywają się w Jeleniej Gó- 
rze, kuracjusze dowożeni są specjal- 
nymi autokarami. (er) 


[J
::, '
ót1
. 
lIiIII _ _ 
__==-. 
MA
AIVN ILUITIOWANV..IIEMI..)(l(NIOGORIKI(c) 


'. 


." 


.' 


-:li 


..::':,
"" 
--...o. 


, "Y 
.t...lio,
 
"'t. 
.Ia- 

 
W N } 
U 
T ..... M 
E 
I y R 
'b Z 
,..,. 
M E 


/1 , 


)'.;'

 )  


'\ 


:\ 
',.,r' 


Poślizgiem go...! Biedne schro- 
niska i miliony leżqce bezczynnie 
. Znów fala skarg przeciwko 
PKS-owi . I,Orzeł i reszta" 
sensacyjna opowieść o sporto- 
wych obiektach Krzyżówk a 
I C
 
}
Z
L1 
.'\ o 
 
..5-, 
 '\....,f 
.i 

<
 
 
 

, 
, 


Cen. 
a z' 


Krok od rekordu świata  


Rekord Polski 
E. Hllczera 


"Jel
n.iogó
Ski AerOklub, szczycący 
su; JUz wwloma rekordami wpisał 
niedawno do. rejestru SWych osiąg- 
nięć jeszcze Jede
 rekord Polski. Zo- 
stał on ustanowIOny przez skoczka 
sl,adocl1ronowego AJ - Eugcniusza 
Jlilczera. 
Eugeniusz Jlilczer wykona I dwa 
skoki na celność lądowania z Wy_ 
sokości 2 tvs. metrów. Za picrwszym 
razem wylądował idealnie W samym 
środku krzyża". Następny skok hył 
nieco g

szy (4,36 m od środka), ale 
i to wvstarczvło do nowego rekonlu 
Polski - GdVby oba skoki zakończyły 
się id
ntYC-znym lą(loWaniem, padłhy 
rekord świata! 
A teraz kilka słów o nowym rckor- 
dziśeie. Pracuje on w jeleniogórskiej 
OSR, i lłlicszka w Jcleniej Górze 
przy Ul. Rodzinncj. Sport spado- 
cllronowy UlJrawia od 4 lat. Dotych- 
czas wykon,,1 170 skoków w tym 
aż 106 w czasie tego rOkU' \V swcj 
karierz
 Sk?Czk
 próbOwał' już wie- 
lokrotllle S!ęg ac po laury, m. in. 
podczas mIędzynarodowYCh Kluho- 
wych ZawodÓW Spadochronowych w 
Lubiniu zajął 111 micjsce. 
Znawcy spa(lochroniarstwa twier- 
dzą, że Eugeniusz I1ilczer rokuje du- 
że nadzieje i zapewne nie pOprze- 
stanie na jednym rekordzie. (k) ..
 


'f 


Oj) 


- 


. 


';.-,$ 


"") 


., , 
r 


fi . 
.'0 


"..
 .. 


Nr 38 (391) I 


I Rok VIII 


JELENIA GÓRA 23-29 WRZEŚNIA 1965 R. 


Od dnia 1.5 ""r7eśnia ""C ""
7).
l'" 
kich sehr0l1lsk.lch PTTK WlJfO"a- 
d2ono sezono\\'i.ł ohniżkę cen za nu('- 
legi. \V schronisk"ch I kategorii, a 
więc: D\\" Jclt'ni:1 GÓra, "Odrodze- 
nie" "fironek Czech", "Sanlotnia"', 
"uaia Szrenicka'" i "I{ochanó\\ l(a n 
noclegi będą koszto\\ały od 10 zł 
w dużej sYllialni o 20 łóżkach, do 
30 zł w pojed) nczym lub dwuosobo_ 
wym pokoju z bicżącą ciepłą wOd". 
\\' sezonie pełna opłata za nocleg w 
takim pokoju wynosiła 50 zł. 


'f, .. 


"'"""-"" ,
 


--.. 


t 
.. 1. . ..... 
, .;.t. < 
. . 
. ' 
. . ....1 
-- -- "
.L', 

"
 -
, 


,,' 


" 


! 
, 1 


II 


.
 


.- 


Nieśmiertelny motyw - arkady jeleniogórSKiego rynku 


fot. Stepałkowskl 


Sezonowe obniżenie cen w schroniskach 
Już za 10 złotych można spać pod dachem 
Piękna jesień i schroniska zapraszają 


\\' obiel,tach .. katcgorii j..k: nw 
Karl}aCZ, J,J
od Lah!:tkim Szcz)"tem"" 
,.Sa Przełęczy Ko"arskiej", "Strzc- 
cha" - nocleg \v jedno-lub d\\'lIo!:to- 
bowym polokoju z bie:l;ącą clc- 


pł., wodą do U zł, a w pokojach 
bcz biei<\cej \\'od)' - do 18 zł (7..- 
mi"st 40 wzgl, 30 zł). \\' pokojach 
powyicj G łÓżek koszt noclegu wy- 
nie.ie tylko 10 zł, 
Obniżka ccn za noclegi w schro- 
nblmeh ł"
dzie obo\\ iąz)"wała do 
dui.1 20 grudni" br. Warto zaznaczyć, 
że jesieiJ ". górach jeM piękna, a 
kto lubi spędzie woln}' dzieri na łoni(' 
przyrod}' i zdala od gwaru tego 
nanla,,"iamy na "niedzielę \\' gó- 
rach". (mj) 


c 

 


Zdjęcie po lewej: Swią- 
tynia \V ANG w Karpa- 
czu - mekka turystów. 
fot. 1\1. Stepałkowski 


No 


i iak 
kolego? 


wam. 


Wojewódzka narada 
TRZZ 
25.IX - 1965 
w jeleniogórskim 
klubie "KW AD RA Tli 


I 


"' sobotę, dnia 24 września br. 
obradować będzie w Jeleniej Górze 
akt}'w TRZZ Dolnego Sląska. Jako 
mieJsce obrad "ybrany został kłub 
TKRiCh-u h.WADR.'I.T. Narada 
rll.l:pocznie się o godzinie 10.00. Spo- 
dzicw"ne jest przybycic wielu re- 
prezentantów władz województwa 
wrocła wSkiego, 
"'ybÓr JCleniej Góry, j..ko miej- 
SCa obrad wOjewódzkiego aktywu 
(dok. na str. 2) 


"Swięta Latawca" 


Aeroklub Jeleniogórski przy W'llół- 
udziałe PSS i PZGS org.wizuj" a- 
tr.lkcy jn<\ imprezę dla dzieci pod na- 
2.w., "Swięto I..atn\\'ca". \V r.l.nJach 
tej imprezy odbędą .ię w (lniu 23 
bieżącego mi"si'lca na łąkach przy 
ul. Uroczej za"ody lat"weów. Bę- 
dzie to otwarty konkurs, w lCY pra(;ują w naszych zakładach. 
\V dniu 15 ",rześnia br. przewod- 
nicz"cy Prez. PRN mgr ZbiJ;niew 
Fedorowicz w tov.arzystwie Prze- 
v.odniczącego Prez. :\IRN w Kowa- 
rach udal się do mieszkania p. Grodz- 
kiego, by udekoro..ac go nadanym 
mu przez Radę Państwa Srebrnym I 
Krzyżem Virtuti :\Iilitari. Delegacja 
władz miejskich wręczyła OdznaCZO- j 
nemu wiązal)kę kwiatów. 
P. Grodzkiemu składamy tą dro- 
gą serdeczne gratulacje z okazji 
wysokiego odznaczenia. (mj) 


I oni włączają się do pracy z dru- 
żynami harcerskimi, glównie w Cie- 
plicach. 
1\Iało kto również wie, że Cen- 
tralna Szkoła urządza odczyty i po- 
gadanki wychowawcze dla rodziców. 
TlIiłą formą zajęcia się najmlod- 
szymi mieszkańcami są seanse fil- 
mowe w "Kinie Bajek". 
Jedna tylko rzecz zastanawh. Dla- 
czego nikt w mieście nie wi" o tych 
cennych akcjach? Nie podaje się ich 
do publicznej wiadomości, a tylkO 
rozchodzą się farną z ust do ust. 
Najwyższy chyba czas, by Spoleczna 
Rada Kultury przy MRN w Ciepli- 
cach zrealizowała piękny projekt u- 
stawienia \\ centrum miasta gablo- 
ty, w której umieszczano by infor- 
macje o wszelkiego rodzaju impre- 
zach kulturalno-ośv.iatowych, orga- 
nizowanych przez kluby, organiza- 
cje sportowe czy v. łaśnie Szkolę I
: 
struktorów Zuchowych. InstytucJI, 
mających szerzyc kulturę na terenie 
Cieplic jest wiele, ale wszystkie 
działają- w ukrycIU, trochę sobie a 
muzom. A szkoda. (mj) 


j
k ,.,.,;;>
to i ,,"ip
, Jui'zi i r-r:zyrodę, 
Mi're i I..Oń"e or::.... to, co z roku na 
rok narasta dzi
ld pracy mL'szkań- 
ców. 
(i
k"we pod względem a
tystycz- 
&J In i t 'rn3tycznym fotogramy wy- 


stawiaj": Danuta BieH
lta, Tadeusz 
DZi
dzirki
 EłTliI Lontlzin, Jerzy 1.0- 
k2j, K;Lhnierz l\Iuszyński, \Vacław 
Nar!i:ieu"icz, Stanisła\v Niedź\viccki, 
Mieczyslaw O:łał'k, \V3ldemar Wy- 
dmuch i Władyslaw Zoł
dzki. (er) 


' u Przegląd Piosenki 1965 
Polskie Radio i klub KWADRAT 


Redakcja Polskiego Radia i Tele- 
\vizji we WrOCła,,,iu i klub "Kwa- 
drat" w .' -leniej Górze urządzają w 
dnia. h Gl! J do lO raździernika br. 
n lJ ł'r7c:;l:u] Pi3;C::1ki 1935", który 
ma lIa ce:11 pGpul'rvzaej;: i podno- 
szenie pozio 
!u 
rtlstycznego ama- 
torskich zespolów wo:';:ilnych i mu- 
zycznych. 
\V ł'rzegl'ldzie mo
ą brać udział 
amatorzy piOSen1i:łrZe, zes:Joly wo- 
kalne (małY
h lorn1), soIiści instru- 
rnentaJi';ci oraz zespoły n)uzyczl1c
 
Uczestnicy zobowhzani S" do wy- 
konania trzech dowolnY:h utwor6w 
i uczestniczenia \\' dwóch impre- 
zach organizov.anych poza przegl-\- 
dem. 
Ogloszenie v.yników i wręczenie 
nagród nastą;>i w ostatnim dniu 
przeglądu. Pierv.sza nagroda v.yno- 


si 5 tys. złotych, druga _ 3 tys. zł 
i trzecia - 2 tys. złotyc
). Opl"ÓCZ 
te
o n'yd.dal Kultur}
 1\IRN \\' Jcł
- 
riej Górze oraz tutopjsze L1.kl..1dy 
pr
( Y ufunduj" szereg n"gród rze- 
c.,,,,, ych. 
Do tej POC)' l1:lzhł z
losil[J ł80 
amatorów i zespiJlów z c11ł j PoLId. 
Wiele zgloszeń naplynęlo L ""i'o
la- 
\via, Dzierżonio,\'a, KlodLkit., Turo- 
szow:!, Piły, \\'aIIJczycha., Zgorzelca, 
Zjel
nej Góry, Cz
.torhowy, \'Var- 
s:za,\'y, Poznania i \Vi.. iu ii,lIi)"ch 
miast. 
Z Jeleni"j Góry i powiatu zgłosiło 
się najmniej kandydatów, bo w su- 
mie t}"lko siednliu. 
Dalsze zgłoszenia przyjnl0\Vane są 
do 2.::; 'vrzesnia br. PlzraZ 
.juro prz
- 
glądu: Jelenia Góra, ul. GrunwalJz- 
ka 2, tel. 37-18. (er) 


,. 


- -'-
 
____-;o.- 

-- I 
.
 
r.łJ - ¥.:. ii J . 
Ut: 1)1l-- ----- I 
u1r4.;.-- j I I_I c___.2--- 
JfJIJ tt, _-----'1 I 
łJlTJ - IqJ _ __ -
_ 
n;J !ł11 
 1,1 
 
"
 >
."-
 " "
 " 


,,0 Z i e ń 
Odznaczenia, 


-j 


. 


. : ><4o.ł:

, -15 

" :;" 
 . 
"
: 


-=---" 
... 


..,>:" " 


-.,. 


"'!, 


Z coraz większym zainteresowaniem patrzą jeleniogórzanie na no- 
we, jasne tynki bloków na Zabobrzu. f
t. J. Datz 


Wojewódzka 
narada TRZZ 


(dok. ze str. 1) 
TRZZ, nie jest przypadkowy. Osiąg- 
nięcia dzialaczy jełeniogórskiego 
TRZZ były już nieraz przedmio- 
tem publikacji prasy krajowej. TlIie- 
liśmy również wiele dowodów uzna- 
nia ze strony v.ladz Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Zachodnich. Również 
i tym razem, w czasie obrad, na- 
stąpi \\ ł't;czenie odznaczeń "zasłu- 
żonego Działacza TRZZ" _ dwuna- 
stu jeleniogórSkim działaczom. Naz- 
wiska odznaczonYCh podawalismy już 
przed dwoma miesiącami. 
Narada rozpocznie się wystąpie- 
niem jeleniogórskich działaczy, któ- 
rzy przedsta\\ią ostatnie poczynania 
nad sformulowaniem trzeciej wersji 
planu aktywizacji regionu - zna- 
nego pod nazwą "TEZ JELENIO- 
GORSKłCII". Następnie rozpocznie 
się dyskusja, nad problemem poszu- 
kiwania nov.ych form dzialalnosci 
społecznej i intensYfikaCji gospo- 
darczej, jak również poszukiwania 
rezerv. ukrytych jeszcze w wielu 
galęziach naszego życia. 
Należy przypuszczac, że jelenio- 
górscy dyskutanci wniosą do tema- 
tyki obrad v.iele nowych, cieka- 
v.ych szczegółów, bowiem opraco- 
v.ywana obecnie trzecia wersja TEZ 
różni się pod wieloma względami od 
znanych nam dotychczas wzorów. 
Uczestnikom narady życzymy o- 
wocnych obrad. AL. 


K O I e jar z a" 
nagrody, wyróżnienia 


Tegoroczny "Dzień Kolejarza" ucz- 
cili pracownicy jeleniogórskiego wę- 
zla PKP na uroczystej akademii w 
teatrze w dn. 10 września br. Przy- 
byli na nią m. in.: I sekretarz KP 
PZPR - Stanisław Trzaska, prze- 
wOdnicz"cy Prezydiów obu rad na- 
raodowych - Zbigniew Daroszewski 
i Zbigniew Fedorowicz, dowódca 
Dołnosląskiej jednostki KBW, przew. 
Miejskiego Komitetu FJN - Anto- 
ni Fryc, sekretarz KP SD - An- 
toni Hołda i sekretarz ZP ZMS - 
Karol Karut. \vładze kOlejowe re: 
prezentował przedstawicieł DyrekcjI 
Wrocławskiej PKP - inż. Naumo- 
wicz a z Walbrzycha przybył na: 
czel
ik Oddzialu - inż. Zubrzyckl. 
Okoliczn05Ciowy referat, wygłoszo- 
ny przez I sekretarza KZ PZPR - 
Tadcusza Skupina, ilustrował dwu- 
dziestoletnią pracę i osiągnięcia na- 
szych kolejarzy. 


Ofensywa 
"TURYSTYKI" 
(dok. ze str. 1) 


względnie namiotach. Urządzi się go 
obok "Gospody nad Stawami". Dru- 
gi campinę zostanie zbudowany przy 
basenie k"pielowym w Sobieszowic. 
I tu b
dzie można korzystac z nOC- 
łegu w domku campingowym wzglę- 
dnie namiocie. 
Nareszcie dojdzie też do skutku 
sprawa otwarcia hlubu-kav.iarni W 
l\IiChałowicach. W dawnym obiekcie 
po ś\\ietliey, w samym centrum tej 
miejscowości, urządzi się przyjemną 
ka\viarnię z ,,
rającą szafą", a na 
piętrze - hotel na 60 miejsc.. . 
W przyszlym roku zrealizu.Je SIę 
też projekt urządzenia pola b"yako- 
Wego z pawilonem kuchennym koło 
gospody "Granicznej" w Jakusz
- 
cach. (mJ) 


\V imieniu całego społeczelistwa i 
wladz naszego regionu mgr Z. Fc- 
dorowicz przekazał w gorących slo- 
wach życzenia dalszej owocnej pra- 
cy. Gratutacje, wraz z apelem o 
powtórzenie dotychczasoWYCh sukce- 
sów przekazał w imieniu Dyrekcji 
PKP - inż. Naumowicz. Ogółny en- 
tuzjazm wywołała delegacja dzieci 
z przedszkola kOlejowego, ktÓra 
wręczyla czlonkom prezydium aka- 
demii wiązanki kwiató\\". 
Nastąpiła również dekoracja naj- 
bardziej zasłużonych kOlejarzy. 
Srebrny Krzyż Zaslugi otrzymał (już 
na okręgowej akademii we \Vrocla- 
wiu) Z-ca naczelnika Oddziału trak- 
cji Jelenia Góra _ Zdzisław sie- 
gieilczuk. Wśród dziewięciu osób, 
udekorowanych odznaką "Przodują- 
cego kolejarza" znalazly się m. in. 
lekarz-stomatolog Przychodni PKP 
- dr Jadwiga Zieńciak-\vielgoszowa, 
Kazimierz Kasprzak, :\Iichal Danie- 
łenko, Mieczyslaw Stawowy, Stani- 
sław Zając i l\Iichał Stebliński. Po- 
za tym wręczono zlote i srebrne 
odznaki "Brygad Pracy Socjalistycz- 
nej" i odzn3ki ,,20-lecia BPS" - ze- 
społom służby zabezpieczenia ruchu 
i łączności jak również drużynom 
parowozowym i warsztatow)"m na- 
szej paro\,,"ozowni. 
W części artystycznej zebrani o- 
bejrzeli sztuk... "nrat marnotrawny" 
_ "'ilde'a. Po ak"ldellIii odb
rło sit; 
w Klubic oficer.kim spotkanie ak- 
tywu węzła I'KP z przedstawiciela- 
mi miej.cowych wladz a w dniu 
następnym - tradYcyj
y wieczorek 
towarzyski dla pracowników ich 
rodzin. 
Na szczegół nie przyjemną atmo.Ce- 
r
 zloLyła się wysoka ocena, jaką 
uzyska I nasz węzel ze strony DOKP. 
r.:asi kolejarze złożyli oświadczenie 
o calkowitej gotowości dO akcji 
przewozów jesiennych, podejmujac 
równocześnie zObo\\"jązanie, że w tym 
trudnym okresic v.ykażą si
 - v.zo- 
rem lat ubieglych - maksymalnym 
wysiłkiem i punktualnością. (mj) 


. NOWI NY JELENIO GORS KlE 


, 


l 


. 


:". ' 


:')": 


, ",.& 
.....:..:.
..:,t
 ;: 


: :
, 


!..- 


" 


f'" 


..,,: 


" -- 


Rośnie czytelnictwo prasy 


" 


f 


ANDRZEJ LESIEWSKI 


3 


eimik kultury 
Kina na samym czele zmartwień kulturalnych 


" 


J 


Sejmik Kultury, obradujący pod 
prze\v0dnictwem "marszałka Sejmiku" 
- ZbL.{niewa Daroszc\vskiego w dniu 
14 wr';esnia w klubie KWADRAT - 
KONGO nie pr7yniósł własclwie re- 
welacji. Nie tak to jednak łatwo o 
rewelacje w jeleniogórskiej kulturze. 
Przez pięc lat cal3 prasa polska pi- 

ała. że uzi
ją sidzwyczajne. Trudno chyba w 
takiej pozycji o wymyslanie, prze- 
p:-as7..am, wymyślenie czego3 nowego. 
Oberwalo się TKRiCh-owi, ale słu- 
sznie. Ma zastoj. Może nic jest on 
więks7Y od z"stojow innych towa- 
rzystw u n<>s i nie u nas, ale w po- 
rownaniu z tym, co TKRiCh robił 
dawniej. to rzecz
'wiScie wielkie ob- 
niżenie lotów. 
Nie lepiej, a mote i gorzej, wy- 
padły kina. Uczestnicy Sejmiku 
wręcz zastanawiali się, czy niekto- 
rych jut nie zamknąć. Ktos przysię- 
gal, że myslakowickie kino brudne 
jest jak chlew. Inny znów klął się, 
że mysłakowickie przy sobieszowskim 
to palac kultury. Jednym slowem ład- 
nie musi wyglądać cała gospodarka 
kinami skoro jeleniogórska MARY- 
SIENKA gorsza jeszcze chyba od ki- 
na w S';bieszowie, bawi tubylców i 
gosci z kraju i zagranicy, w samym 
srodmiesciu Jeleniej Góry. A jednak 
chyba warto, żeby władze WRN wc 
Wrocławiu cos tam zrobiły z tym 
OZK i jego straszliwym bałaganem! 
Dobrze wyp<>dły biblioteki, choć 
jedna z mówczyń sugerowała, te są 
w skand<>licznej sytuacji. Trzeba to 
stwierdzenie uznać za lekką (mote 
zresztą i ciężką) .przesadę. Rzeczywi- 
scie brak jest nowosci wydawniczych, 
ale to jeszcze nic skandal. Zdarza się 
tu I ówdzie, że istnieją potrzeby w 
wyposażeniu, ale gdzie nie ma takich 
braków? Biblioteki jeleniogorskie to 
jednak w sumie rarytas. 
Jakims generalnym tonem Sejmiku 
bylo stwie
dzenie, że w bogato roz- 
bUdowancj bazie nie jest najlepif'j 
z programem. To bardzo prawidiowe 
mniemanie nie zaskoczylo nas. Przez 
lata wytętonego kwatermistrzostwa 
niewiele było czasu na mysIenie o 
ciekawej I zaangatowanej tresci. Te- 
raz łuka zaczyna być coraz bardzIej 
widoczna. Program Jest nadal przy- 
padkową składanką, a marzcni<> o 
realizowaniu jeleniogórskiego PROG- 
RAMU KULTURY nadal pozostają 
marzeniami. 
Czy jest recepta na ten chroni- 
czn
' brak ciekawej i niosącej col; w 
darze - tresci? Scjmikowcy odpo- 


Ąf;, 


.-::----::--::-
.{. 


\;1 
:tY" \ '

 
 
....< 

. 


'1 


Kluby ruszyły pełną parą I 
Cotygodniowy program ..Studia 65" 
w "Uśmiechu" - program dla rolników 


Od p
w'1I'go 
zasu napływają do 
n -.:; 7:-:proszenia na oi.\Varcia \vysta,,", 
za", iadomienia O odczytach i prelel,- 
cj
('b, a także kursach i zajęcia..>h 
zespoi.Jwych. Nieomylny to znak. 2e 
st"20n ogórkow)p minął. że nasze klu- 
by przystąpił)
 zno\Vu do wzmOżOnej 
dzialalnosci. 
Największy i prowadzący najszer- 
szą dzialalnosć klub "Kwadrat" oj 
początku września wystartowal pel- 
ną parą. JegO prog
am jest bo
aty. 
Na uwagę zasluguJe cotygodniowy 
program ..Studia GS", który składa 
sl<: z pogadanki na tematy gospodar- 
cze, pOlityczne I kulturalne !'raz wy- 
ś\\ let!anego lilmu fabularnego. Roz- 
pocz
ly się również inprezy konku;- 
sowe "Zywej krzyżówki" i I między- 
szkolny Turniej Quizów o puchar 
Roku oświatowego, na tematy regio- 
nalne i tysiąclecia Państwa polskie- 
go. Program ..Forum-2" wypelnia po
 
gadanka prowadzona przez TWP. 
 
lilm. \Vprowadzony zostal równle.ł: 
nowy cykl imprez rozrywkowych, za- 
tytulowany ..Poznajmy się w Kwa- 
dracie". 
Wznowił też pracę Dyskusyjny 
Klub Filmowy; prowadzone są próby 
zespolu estradowego, zespołu l'Oezjl 
i Klnbu Tańca Towarzyskiego. 
Przy ..Kwadracie" od początku 
września pro\vadzi swoje normalne 
zaj<;cia Politechnika RObotnicza, tr,v3 
ktJr"i kroju i Sz]rcia oraz kurs tańca 
towarzY.kiego. 


'" 
W klnbie ..Relaks" odbywają się 
ł>ogallankl i Odczyty, a tak;.e spot- 
k:!nia ze znanYlui lUdźmi prasy i te- 
atrn. Dziala tam kącik lilatelistycz- 
ny, sz.acho\vy i .br]!d
oW).. a cL-łonkn- 
",,"ie kącika mlłosnlków aSlrononlii 
poglęblają swoje hObbystyczi1e zain- 
teresow:wia poprzez prelekcje i fil- 
my na temat). astronomiczne. 
:i: 
,,!\Iuflon" \v Sobieszowie org
niz
je 
programy slownO-muzyczne. l. wIe- 
czornice poetyckie. Dla dZIecI p
o- 
wadzone są tam podwieczorki bajek 
filmowych. Regularne pró
y pro- 
wadzi również dziecięce ognisko ba- 
Ictowe i klubowy zespól estradowy. 
:II 
Klub "Uśnliech" 'v Karpnikach, 
",,"yrózniauy JU7 dwukrotnie, jakO 
najll'pszy wiejski klub na Dolnym 
Sląsku, POsiad.. żywy program, na 
który skladają się konkursy dla mlo- 
dzieży, spotkania z wladzami i pio- 
nieranli Karpnik. wieczory kłubo\vC 
i pogadanki dla rOlników, a także 
zgaduj-zgadule, występy zespołu klU- 
bowego oraz nauka tańca towarzy- 
skiego. 


..». 


S' 


wiadali nie wprost, te jest to spr::- 
wa rangi, jaką owa tre3ć ma ws
ód 
zagadnień... naprawy mostów, oczy- 
szczania szamb, zbierania poJatkow 
i obowiązku szczepienia psow. Pro- 
gram
' w istniejących klubach nie za- 
przątają głowy <>ktywowi osiedli, 
miasteczelc i gromad. Wystarc7
', Ż' 
klub jest. Dopoki stan ten nie zmieni 
się - z programem będzie zle. Mo- 
żna bylo kierować zdalnie kwater- 
mistrzostwem, z piedestalu TKRiCh. 
Programem nie daje się kierować. 
Tymczasek caly Sejmik, jak kto 
umiał, udawadniał - wprost i mi<:- 
dzy wierszami - że mądra, ciekawa 
dzialalnosć placówek kulturalnych - 
to samo zloto. Na tysiące strasznych 
chorob prowincjonalno-wiejskich kul- 
tura jest lekarstwem. Jedni nic na- 
dążają naprawiać skutków rodzimego 
chuligaństwa, inni trafiają na zimny 
mur obojętnosci ludzkiej. Jak tu wla- 
dać gromadą w takiej sytuacji? Ano, 
między innymi przez kulturę. Tyle, 
żeby nie mylic pojęcia klub i kul- 
tura jako jedno i to samo. Bywają 
k!uby bez kultury I kultura bez klu- 
bów. 
Coraz większym problemem stają 
sie równie.!: kluby RUCHU. Plynie 
czas i coraz ostrzej widać, że ...nlc 
nie widać na polu kultury w rucho- 
wskich klubach. Taka sytuacja pro- 
wadzi do uproszczeń. Jeden z naj- 
dziełniejszych chyba klerownikow 
rucho-klubow, p. Baziuk z Piastowa, 
wygarnął TKRiCh-owl, te nie przy- 
syla mu zespolow. Biedny TKRiCh, 
sam ledwie zIpie organizacyjnie i fi- 
nansowo, a tu mu jeszcze obce dzie- 
ci wytykają "macoszyzm". W sumie 
jednak p. Baziuk ma niewątpliwie 
rację. On chce cos dawac swoim 
bywalcom I najmniej interesuje go, 
skąd to przyjdzie, czy przyjedzie. 
Nic spoSób' tu roztrząsnąć wszyst- 
kie problemy (np. gastronomii ze- 
strzelonej jak kaczka w przemówie- 
niu Romana Ogrodowczyka), jakie 
wyplynęly przy okazji Sejmiku. Naj- 
ważniejszym chyba ich akcentem 
jest odradzająca się jakby chęć spo- 
łecznego działania, rosnące zaanga- 
towanie, ktore w ostatnIch latach 
mlalo u nas tendencję spadkową. 
NIech jako przykład posluży fakt, 
te na sm«;tne wspominki o obiecanej 
i niedotrzymanej szkole zdrowia W 
kiJku klubach terenowych - nie- 
zwłocznie padł odzew. Doktor Domo- 
sławski na czelc z całym pcrsonelem 
swojego oddziału zglosU gotowo
ć 
rozpoczęcia wykladów sZkoły zdrowia 


:II 


W Piecho\\"ickim klubie "Pod Re
- 
łami" zespól klubo\\ y występuje ze 
s\\"oim no\\"
"nl progranlen1. Pro\va- 
dzony jest również kurs tańca tOwa- 
rzyskiego I rozl'OcZyna się nauka ję- 
zyl,ów obcych. 


* 


Poza zajęciami ł,rogramowymi w
 
wszystkich klubach odbywaj" się 
,vieczurki taneczne i rozry\vkowe. 
Jak widać, praca w klubach rZe- 
czy\viści
 "ruszyła". I\lieszkańcy Je- 
łeniej Góry, Starej Kami

icy, Ka
- 
pnlk i innych miejscowosc, uczestl1l- 
czyc 'mog'l w interesujących zajt:- 
ciach klubowych i imprezach roz- 
rywkowych. (er) 


Szklarska Poręba włączyła się do 
imprez "Września Jeleniogórskiego" 


S:'klarska Poręba przygotow"la 
cały cykl imprez towarzysz.leych 
obchodom ,,\Vrześnia Jeleniogór- 
skiego". \V dniu 18 bm. odbyla się 
\\" klubil- "Kaczęta" uroczysta inau- 
guracja Roku Kult uralno-Oswiaw_ 
wego, połączona z prelekcją red. Je- 
rzego Hajdor.1 u.. temat osiągnięc 
kulturalnych DOlnego Sląska. 
W dalszej części programu pue- 
wOdniczący Prez. MRN _ Tadeusz 
Wołczyk llOlnł'ormowal zebranych o 
ł,lanach rozwoju kulturaluego mi,l- 


sta. Akademię uświetnil wystt:P ar- 
tystów Opery Bytomskiej, 
Na program "Września tt zło
 się 
również prelekcje na tematy kul- 
tury i malarstwa w klubie ..Espla- 
nada" i "Jelonek", Wystawa foto- 
gramów obrazuj"cych pracę dolno- 
Sląskich zakladów (w czytl'lni Par- 
ku Zdrojowego) Oraz wieczorki to- 
\\arzyskie ze zGaduj-zgadUli, w miej- 
scowych klubach. Imprczy zakończ)' 
w dniu 23 bm. konc"rt artystów 
Ol'cry Bytomskiej, który odbt:d:ł.ie 
się w sali WDW. (bj) 


Chcesz opanować stenografię i maszyno- 
-pisanie? Ośrodek w Techn. Ekonomicznym 


o takiej pracowni niewiele oSÓb 
ChY
'a słysLało. W jednej z sal Te- 
chnlkun. Ekonon1icznego \V Jeleniej 
Gór
e, na nOwych stolikaCh, stoi 
rz«;dem 30 nowoczesnych, blyszcz.j- 
cych maSZyn do pisania marki 0- 
Pt.inH
.". niedawno spro
adzonych' z 
NIemIec, Maszyny te posiadaj" naj- 
nowszy, obOWl4ZUjący obecnie układ 
klawidt.ur)', a nauka pisania pro\va- 
dzona Jest tu również nową metodą. 
Jest to jedyna tegO rOdzaju pra- 
cownia, jaka istnieje w szkolnictwie 
zawodowym, a rÓWnocześnie jest ona 
najlepiej zorganizowaną pracOwnią 
na terenie województwa wrocław_ 
skiego. 
Technikum Ekonomiczne, w ra- 
mach współpracy ze Stowarzysze_ 
niem Stenografów i I\laszynistek PRl. 
otrzymalo do swojej dyspozycji no- 
wy sprzęt. \V pracowni tej uczy się 
mlodzież czwartej klasy Technikum, 
w ramach zajęć obowiązkowych. 


-- 


Prowadzone tu jest też szkołenl", 
jakie obejmuje ""oją działalnosci" 
Stowarzyszl.nic Sten06raf6w. 
Akcję krzl'wienla tych pożytecz- 
ny('h umlejt:tnoSCi StowarzysLenlc 
przeprowadza celem upowsLechnie- 
nia !.tenografii i I)isania na mdS.lY- 
nie Oraz doskonalenia praco\vlJików 
w zakresie koreSI)Ondencji i organi- 
zacji prac biurowych. 
Od pocz'ltku Wueśnia rozpoczął się 
nowy rok pracy Ośrodka. Obecnie 
I,.ztald się tn około GO osób, w tym 
ponad 20 maszynistek zawodowych i 
G absolwentek liceum ogólnoksztal- 
cącego. Kurs dostt:pny je.t dla kan- 
dydatek, nie posiadających pelnego 
Wyksztalcenia średniego. 
Nauka trwa rok, a zajęcia pro- 
wadzone są plęc razy w tygodniu. 
Program Obejmuje bardzo dużą ilosc 
gOdzili,. bo w sumie aż 760, z czego 
POnad 3GO przypada na sarną naukę 
pisania na nlaszynie. 


Słuchaczki kursu osi'lGają bardzo 
dobre wyniki ni'. w pi.aniu na ma- 
szyni", zysknją duzą bleJ;łośt, cZęsto 
ponad 
OO uderzen na nlinutę. POZ
 
swl"dl'ctwem ukonuenia kursu 
absolwentki zdobywaj.j dyplomy we- 
ryfikacyjne ma.zyni.tek. 
Istniej"cy przy Technikum Ekonu- 
mlcznym oHodl'k sLkolenlowy Sto- 
warzysz
nia Stenografów, przepro- 
wadza również egz,lmlny weryfika- 
cyjne dła zawodowych ale nłewy- 
kwalifikowanych maszynistek. 
Ambicją ośrodka jest uruchomie- 
nil' oel prLyszlego roku szkolnego, 
rocznego kursu, przewidzianego wy- 
lącznie dła dziewcząt - absołwentek 
szkól ogólnoksztalcącyCh, które nie 
dostaną się na wyższe studia. Dzie- 
wczęta te przygotowywane będą do 
prac sekretariackich, w co także wcho- 
dzi pisanie na maszynie, stenogra- 
fia, biurowość, korespondencja I na- 
uka jęz)'ków obcych. (er) 


tam, gdzie wskaże się potrzebę. 
Widzę w t
 m, jak zresztą w tonie 
całego Sejmi!,u, prawidiową ocenę. 
że nie tylko pr-odukcjl, porząCJku I 
zaanga2.owcania 9 ale i nawet zdrowld 
bez rozwoju kultury me sposób so- 
bie wyobrazic. 


- 


- 


:II 
\V Janowicach Wielkich klub "Ru- 
dawy.. organizuje szereg wieczorków 
muzycznych zabaw towarzyskich, re- 
wii piosenek I koncertów rozrywko- ' 
' } :' 
..} 
, . 


«' 
:' 
 .
 


.;/ 


/ 


, 


Fał. M. Stepałkowski 


wych. Czlonkowie istniejącego tam 
kll'hu szaradzistów przystąpią nie- 
dlugo do konkursu. 
:II 
\V kJubie "Kosmos.'. oprócz poga- 
danek. na aktuaJne tematy. odbywają 
sit: spotkania kolekcjonerów płyt i 
\\yswieUane są filmy fabularne. 


:II 


"Trapez" \v Starej Kamienicy pro- 
wadzi tzw. Szłcolę Zdrowia. W czasie 
cotygodniowych spotkali z mieszkań- 
cami, Ick:łrz wygłasza pogadanki na 
temat higien)' i zdrowia. Dziala tu 
również koło filatelistów i nowo 
utworzOne koło filumenistów. 


P. MARCINOWICZ 


rJli
 


UJ- 
.to-bo-tę 


I\lote to i uiewielki problem 
al" czy życie składa się tylko z 
rzeczy wielkich? Zamiast pisania 
o co chodzi, chcialoby się powie- 
dzieć krótko: "Nigdy w sobotę". 
Urzmi to prawie jak tytuł pa- 
miętnego IlIrnu, tyle że chodzi 
tu jedynie o termiu galówek. 
Niedawno przetoczyla się lala 
dwudziestoleć! Urządzaly je - za- 
WSZe w sobotę - chyba wszystkie 
instytucje (z wyjątkiem redakcji 
NOWIN). 
W jedną sobotę do redakcji 
NOWłN wplynęło pięc zaproszeń 
(llzlęki za pamięć!). Dumni, że 
wyróżniono nas, pOliczylismy sit: 
wewnętrznie i okazało się, że jest 
nas na szczęście pięcioro. Tym 
razem w sztywnych kołnierzykach 
i tanoy,y
h sukniach nie zawie- 
dlismy nikogo. 
Tydzień póżniej zaproszeń przy- 
szlo też pięć, ale jedno z nas by- 
lo już na urlopie. Z żałem musie- 
lismy komuś zrobić despekt. Byla 
to jednak błahostka w porówna- 
niu z trzecią z rzędu sobotą, kie- 
dy naliczyllsmy cztery jubileusze, 
jedno "ręczenie sztandaru i jed- I 
no otwarcie. Grad sObotnich za- 
proszeń spadł tym razem już tyl- 
ko na pozostałe w redakcji trzy 
sieroty. Kilkadziesiąt oSÓb prze- 
stało się nam odklaniać. 
Obecnie, gdy nadchodzi sobota, 
dostajemy gęsiej skórki. Uwiel- 
biamy jUbileusze, bardzo dobrze 
czujemy sit: na galówkach, wrę- 
czeniach szt,wdarów, degustacjach 
i otwarci,lch. Tyle tylko, te ah- 
solutnie nie dajem)' sobie rady. 
W sobott: zjaLd Zeromszczaków, 
w sobotę - zjazd absolwentów 
LO \v l{arpaC71ł. \\' sobote: _ uro- 
czysta sesja ..\, rzcśnia.', \v sobotę 
- otwarcie ig1'Zysk sportowych, w 
sobOtę - koncert orkiestry sym- 
fonicznej. W sobo... A ponoć 
IMnieje siedem dni w tygodniu! 
Rozmawialiśmy z kilkoma oso- 
b..mi, które z racji piastowanych 
stanowisk- też byw-łj". Twierdziły, 
że sOboty są \, ykre
lone z ich ty- 
cia. 
Pracownicy redakcji najpierw 
błagali, Ił teraz zaczęli formalnIe 
żądat wolnej soboty w mie.lącul 
Przecież to jedy;,)' dzien, w któ- 
rym można się y,ybrać na dlu:/;- 
.zy sp..cer z noelegiem w górach. 
\V sohoty nasi znajomi urz"dzają 
ilnienil1y i urOdziny, zar«:czyny i 
sluby. Tylko chyba stypy wyla- 
mujlj sit: spod tych regul. I'oza 
t) m WSzystkim człowiek wraca 
LmęCZOny c"I)'m tygodniein i w 
!oobotnie IIOpołudnle mauy o tym, 
}l'lIY odlloCZIIĆ. 
HOlnl.l."i,aliśnlY \vreSZł'le z 5a- 
nJynli 'łraCO" nik:unl tych łnst)'- 
IUl'jl, co to "kur..t w SObotę... 
Wuus,all ramlon..mi. - Jllk u- 
rządz:ij" galÓwl'ę w .Obott:, to sit: 
IlńjdLie w sobotę, ,Ile w okre.ie 
or.:róllkow)'m faktyc.ł:nie Il'piej hy- 
łOh)' w i'"ty d"ien. 
Powie kt... na .to wszystko, :/;e 
w SObott: n,o':tna' się bawie do nic- 
d.ł:ieli r,mo, a w czwartek do I,iąt- 
I(u r'1.I1O nie nlO.l.nu. R.,eczywisci
. 
Przy odrobinie pomy.łowości wrę- 
c7enie !.z1
ndaru mOl:nu la)' jed- 
nak zrobie we wtorek. a oblewa- 
ni" tego
 sztand.lru w sobotę. Nit' 
ma ch)'b,1 obawy, teby klOś do 

obot). zapOnlnial :.t:organizowat 
t..kie oblewanko. Ludzie rótne 
rzeczy zapominają, ale w tych 
wypadkach pamięć raczej dopi- 
suje. 
Blagamy wlt:c, niech jednym z 
regionalizmów stanie się .,woln&! 
sobot..... Tym bardziej, że Jeśli 
chodzi o nas to następną 1i0bott: 
mamy akurat zajętą, bo urządza- 
my jubileusz wydania 391 Dume- 
ru NOWIN .JELENIOGORSKICIł! 


l, 4 


Sami czytelnicy I I 
redaguj q NOWINY 


Z czy
to!Jcią nCi (,Cihiar 
Byłem kiedyś w Stacji San.-Epid. w Jele'1iej 
Górze w sprawie artykułów żywnościowych. Ude- 
rzył mnie stan fartuchów ochronnych pracow.1i- 
ków. Pani, z którą rozmawiałem, miała na sobie 
stary fartuch, podarty i o kilka numerów za 
duży. Wydaje się, że to wstyd, żeby instytucja sa- 
nitarna pozwalała pracownikom chodzić w ta- 
kich fartuchach. Muszę przyznać, że straciłem 
zaufanie do tej bardzo potrzebnej instytucji. 
Jarosław Skulski 
Jelenia Góra, ul. Wolności 82 
Pianiąd.za ZCi 
hrCid.ziona buty 
W ub. roku oddałam do szewca Mieczysława 
Kordysa w Szklarskiej Porębie buty do repera- 
cji. Kosztowały 305 zł. Jak twierdzi szewc - zo- 
stały one skradzione. Ponieważ jednak w ra- 
mach rekompensaty otrzymałam od szewca tylko 
50 zł, oddałam sprawę do sądu, który wydał wy- 
rok, nakazujący szewcowi zwrot pieniędzy w cią- 
gu 14 dni. Choć minął już rok, komornik nie wy- 
egzekwował tych pieniędzy tłumacząc mi, że nie 
może od dłużnika ściągnąć należności, bo nie ma 
z czego. 
Halina Szafirowicz - Szklarska Poręba 
Musi Pani dowiedziec siE: od sąsiadów, czy szewc po- 
siada coś, co nadawałoby siE: do zajE:cia przez komor- 
nika. Jest to na pewno sprawa kłopotliwa, ale innej 
rady nie ma. Dopiero po stwierdzeniu, że dłużnik po- 
siada gotówkE:, radio, telewizor czy inną wartościową 
rzecz - trzeba udac siE: ponownie do komornika III re- 
jonu i wskazać mu ten przedmiot, a dokonana zostanie 
egzekucja. 


PKP d.ziqhuja ZCi hwiCity 
Kierownictwo stacji PKP Jelenia Góra Za- 
chodnia i wszyscy pracownicy pragną podzięko- 
wać kierownictwu szkoły podstawowej nr 4 w 
Jeleniej Górze, wychowawcom i dzieciom - za 
życzenia i kwiaty, złożone z okazji "Dnia Kole':' 
jarza". 


Zawiadowca Stacji 
Jelenia Góra Zacho:lnia 


dl Cind.aroLkCi bqd.zia innCi 


Nawiązując do artykułu pt. "Zaleta - miękko 
marszczony", zgadzamy się z uwagą, że dobór 
koloru papieru i farby do nadruku na banderolce 
umieszczanej na papierze toaletowym - był nie- 
co niefortunny. Po wykorzystaniu starych bande- 
rolek nowe wydrukowano już w innym kolorze. 
Informujemy również, że zaopatrzenie w papier 
toaletowy poprawi się, ponieważ w najbliższych 
latach wybudowana zostanie nowa maszyna do 
jego produkcji w piechowickich zakładach. 
Jeleniogórskie Zakłady Papiernicze 


Wa
oła ZCi(,CiWY p.iahCirZ'ł 
W odpowiedzi na Waszą notatkę w sprawie pa- 
tyczków, znalezionych w chlebie komunikujemy 
uprzejmie, że podjęliśmy kroki w celu zapobie- 
żenia takim wypadkom. Wobec niemożności wy- 
krycia bezpośredniego sprawcy, Zarząd Spółdziel- 
ni potrącił premię i udzielił kar porządkoWych 
załodze piekarni nr 1. Zaznaczamy, że wsadzenie 
patyka do upieczonego chleba nie było przypad- 
kiem, lecz wynikło ze złośliwości, jaką żywią 
w stosunku do siebie poszczególni pracownicy 
piekarni nr 1. 
Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
w Jeleniej Górze 
Rzeczywiście wesoła metoda załatwiania porachunków 
osobistych I Tylko dlaczego konsument ma "wyjadać" 
skutki takich animozji wewnątrz załogi? Określenie ta- 
kiego postE:powania piekarzy jako zlosiiwość, jest chyba 
zdecydowanie zbyt lagodne. 


C!.o Z tCikim kok
am zrobić? 


W odpowiedzi na pismo w sprawie cen koksu 
w składach opałowych WZGS wyjaśniam'y, .że 
Gminna spółdzielnia w Karpaczu otrzymuje 
e- 
dynie koks hutniczy po 700 zł za l tonę. pom
: 
waż mieszkańcy uskarżają się na nieprzyd,:t.
osc 
tego koksu do celów ogrzewczych, wystąpll1smy 
do Wydziału Handlu Prez. WRN z prośbą o za- 
łatwienie tej sprawy. 
Kierownik Wydziału Przemysłu 
i Handlu PPRN - mgr Marceli Dyl 


Z 


Zróbcitl 
kLubtzm 


pO'fząd.ak 
"i}tzLonak" 


W ostatnim numerze "Nowin" pisaliście, że w 
klubie "Jelonek" nie ma żadnych odczytów i roz- 
rywek dla młodzieży. Co mówił: o odczytach, kie- 
dy tam w ogóle nie można wejść, bo ostatnio 
klub został zamknięty! Ten klub zresztą nigdy 
nie slużyl mieszkańcom Szklarskiej Poręby Dol- 
nej jako placówka kulturalna, bo jego działalność 
i obsługa były dalekie od kultury. Chcemy się za 
Waszym pośrednictwem dowiedzieć,. kiedy 
en 
klub zostanie otwarty, kto go będzie w koncu 
prowadził, i czy są jakieś plany przystosowan
a 
go do potrzeb młodzieży i dorosłych - spokoJ- 
nych mieszkańców naszej miejscowości? 
Młodzież 
ze Szklarskiej Poręby Dolnej 


.... 


..., , 


c, 


.., 


.I&-
 " 


.:-}t1łiiłł-'iX. 


,.. 
/'!*""u 
"" 


f 
.\.; 


:1:.łi;;:;- 
,1ft 
.
 4:. 
.\. 
'1> 


: 


;1 
..i 


'!'f..--' 


f' 
""1 


,i 


,; 


'\ 


li>: 
#, . r
;- 
, " ".l 
; . t-a; r' 
JC 
" 


-.. 


./ 


:,t 


\, 


" 


l.  


..:;"''':, 
.:-
 


....,  


'1.' 


( 


tf. 


" 


I< \ 
I k "
ii 

.". 'ł ), 
,. 't. >,' 
... G.:
, < t 


......
.. t 
 


MARCIN 


'ł 


. . 


,.; 


';. < 


;..;. 


",' ., 

ł.'i 
.
 

< ,


:., t
:
{.:.
 


. .
>,:. 
1.' 


o:,. 


: ...  


Orzeł 


Tytuł jest dokładnie przepisany 
z okładki akt sądowych. Orzeł - 
to nazwisko, że tak powiem, czo- 
lowej postaci tego procesu o tra- 
gikomicznym zabarwieniu. Tragi 
- bo z kantów, kancików i kan- 
ciątek popełnianych na każdym 
dosłownie kroku płynie tragizm 
niewypłenionej zmory naszych 
dni. Komicznym - może wydać 
się jedynie forma zeznań niektó- 
rych świadków w tym pro
esie- 
-gigancie o zdefraudowanie aż... 
13 tysit:cy złotych. 


W sekretariacie klubu sporto- 
wego "Snieżka" w Karpaczu nie 
ma mowy o pedantycznym po- 
rządku. Kurz i niewypróżniaI?-e 
na czas popielniczki stwał:
a
ą 
swojską atmosferę. PrzewIJaJą 
się ludzie. Ci mocni duchem 
sportowym, gotowi odwagą i 
sprę*ystością mięśni służyć o- 
fiarnie i zdobywać. 


MARIA 


JARMOLUKOWA 


1 


NOWI NY JELENIOGORSKlE 


Poślizgiem 


go! 


I 


Nie "udawajmy greka" z tymi remontami! 


... 


z piE:tnastu naszych Schronisk za- 
ledwie dwa - "Hala Szrenicka" i 
"Odrodzenie" - godne są tego mia- 
na. Reszta - szkoda gadać! "Strze- 
chę" skazano na. śmierć ze starości 
"szrenicę" zamknięto. W ttBronk
 
Czechu" i "Samotni" przeciekają da- 
chy, a "Śnieżne Kotły" straszą 
skandalicznym zaniedbaniem. 
Gospodarz tych obiektów - Bim:o 
Ekonomiczno-Finansowe PTTK - wi- 
dzi ten obraz L. czeka .Czasami brzE:- 
knie szabelką, potupie i zmE:czone 
chyba znów zasypia. 
W planie sprzed dwóch lat figu- 
rowało przeprowadzenie do 1965 roku 
ka.pitalnego remontu "Szrenicy" t 
I.Śnieżnych Kotłów", Domu Wyciecz- 
kowego w Szklarskiej PorE:bie i kil- 
ku. innych obiektów. I znów - jak 
j,:z tyle razy - zadania te przesu- 
mE:to na inny termin. Magiczne slo- 
wo "poślizg" załatwiło wszystko. 
v.: bieżącym roku miała siE: rozpo- 
czą
 budowa schroniska i obserwa- 
tO:"
,? na' Śnieżce. Do tego czasu 
mlclIsmy dojeżdżać wygodną, bitą 
drogą al: dO stóp królowej Karkono- 
szy. Tegoroczny sezon budowlany w 
górach dobiega końca, a budowa dro- 
gi \V,mg - Śnieżłrzez Szklarską Porębc:. Co w 
tej sprawie zrobiła dyrekcja PKS, 
niech świ..ł.dcz)-" zdarzenie z dnia 10 
września br. 


'* 


Na przystanku w Szkłarskiej porę- 
bie stoi autobus do Jełeniej Góry. 
Pełny. Obok niego, nieco d"lej od 
przystanku - drugi, pusty. Pasaże- 
rowie wsiadają wylącznie do pierw- 
szego, drugi bowiem zatrzymał się 
przy przeciwległym krawężniku, ma 
zamknięte 'drzwi i brak mu jakicj- 
kolwiek tablicy. Pierwszy wóz też 
ma tablicę mylną. Napisane na niej 
jest bowiem "szklarska porc:ba przez 
Milków Sobieszów". Na takie jed- 
nak ka
ałY pasażerowie są juź przy- 
gotowani i z góry domyśłają się, źe 
właśnie stamtąd przyjechał i "za- 
pomniał" dokonat zmiany napisu. 
Konduktorka udziela informacji, że 
wóz od 'eżdża o 11.55. Jest akurat 
ń ń h 


li się do jeleniogórskich władz 
o zezwolenie. Pobłogosławiono 
im ten związek i tak przewróciła 
się z szelestem historii pierwsza 
kartka... przyszłych akt procesu 
karnego. 
Proszę uprzejmie nie zachwy- 
cać się moim darem przewidy- 
wania. W sto lat po bitwie pod 
Waterloo nawet subiekci sklepo- 
wi wiedzieli, jakie ruchy winien 
był zrobić Napoleon, aby złupić 
Anglików. 
Pełni werwy i zapału przy- 
wódcy klubu sportowego ŚNIEŻ- 
KA w Karpaczu powołali do ży- 
cia własną brygadę remontOWą. 
Na czele stanął - rzecz chyba 
prosta - prezes ŚNIEŻKI p. 
Pietrek. Z braku bardziej do- 
świadczonych kadr miał on rÓ- 
wnocześnie spełniał: rolę maj- 
stra, pisarza budowlanego pro- 
wadzącego karty pracy oraz jed- 
nego z czarnoraboczych wyko- 
nawCów. 
Sekretarz miał nieco mniej 
funkcji. On przyjął tylko rolę 
kasjera i robotnika. Nie wdając 
się więc w szczegóły imienne, 
tak skompletowany skład bry- 
gady, w dwóch osobach miał już: 
kierownika, majstra, pomiarowe- 
go, kasjera, pisarza i dwóch ro- 
botników. 
(ciąg dalszy W następnym 
numerze NOWIN) 


17.45. nzeczywlscle, o 11,55 wóz ru- 
sza, ale nie ten pełny z przystanku, 
ale ten drugi, nie mający ANI JED- 
NEGO pasażera "na pOkładzie". RÓ- 
wnocześnie konduktorka pierwszego 
\VOZU wola do kierowcy "odjazd". - 
Jaki tam odjazd - pada odpowiedź 
kierowcy. - !\Iy ruszamy o 18.10 
na 17.55 byl tamten, który odjechal 
przed chwilą. 
Pasażerowic zaczynają się dener- 
\,"ował:. Tym bardziej, że do \VOZU, 
w czasie tych \\szystkich kołomyjek, 
w.iada nowych dziesięciu pasażerów. 
nobi się tłok. 
Konduktorka bohatersko przemawia 
do pasa7erów każąc im wstać ze 
środkowych miejsc. - To nie pospie- 
SLny - oznajmia - prgszę podnieść 
środkowe siedzenia! 
\Iijają minuty. Obok coraz bardziej 
przepełnionego WOLU staje w pew- 
nym momencie inny autobuS PKS-U. 
Tym razem nietypowo pomalowany 
na kolor brązowy. Stoi pusty i pO 
dziesięciu nlinutach rusza bez JED- 
nego pasażera. 
_ Czy to może też był wóz kurso- 
\\'Y - pyta któryś z pasałerów. - 
Tak, z Czechosło\\acji - odpowiada 
spokojnie konduktorka. 
\Vrzenie wśród pasażerów dochodzi 
do zenitu, w wozie bowiem lokuje 
się dwóch kompletnie pijaniusielikich 
osobników (jeden wysiadł w Szklar- 
skiej porębie Dolnej a drugi wyto- 
czył się, dosłownie, w piechowicach 
środkowych i łedwie zdążył dojść dO 
ławki, na którą upadł). TymczaSem 
pijący stają za przednimi miejsca- 
mi (nr 3 i 4) i dosłownie kladą się 
na oparciach oraz płecach siedzących 
lam osób. Pasażerowie pochylają się 
jak naj dalej do przodU. Pijacy rObią 
jednak wszystko, by ich dosięgnąć 
jednym bowiem z pasażerów jest 
młoda blondynka. !l:ie obywa się bez 
prób flirtu i zaczepek. Krąży łacina. 
O gOdzinie 18,10 nieszczęsny wóz 
rusza przepełniony dO ostatnich gra- 
nic. Sprawiedliwie trzeba przyznać 
konduktorce, że po drodze skrUpu- 
latnie zebrała wszystkich pasażerów 
!olojących na pośrednich przystan- 
kach. \\'prawdzie uczyniło to jazdę 
jeszcze bardziej nieznośną, ale lep- 
sze już to niż zostawianie ludzi "na 
lodzie". 
Na wzmiankę zasługuje fakt, że 
konduktorka ostro nakazał.. dwom 
pasażerom ieby zga&ili papierosy 
(hrawo..!), nic jednak nie obchodzili 
j'l rozrabiający pijacy. czy to nie 
Je&! przypadkiem .kutek zarządzen 
PKS-u, który rozprawi! &ię z p..la- 
czami, pomijając pijaków'? 


'*' 


Przed paroma młesiącaml (w lip- 
cu br.) jeden z kierowców prowadził 
wóz do Karpacza tak nieostroLnie, 
można powiedzieć wręcz cyrkoWO, te 
pasażerowie ałbo spadali z foteli, 
..1110 w ostatniej chwili lapali się za 
oparcia, hy nie uderzy t zc:bami o 
prz"dnią poręcz. \V Bierutowicach, 
jedcn z pasażerów nie wytrzymal i 
wychodząc z wozu powiedział kiero- 
wcy, że taka jazda może przyprawit 
słabszych podróżnych o chorobę, a w 
skutkach i zanieczyszczenie wozu. 
Kierowca, na te słowa obróci! sic: i 
grzecznie zareplikO\\ al. 
_ Jak sic: nie pOłloba moja jazd", 
to wolami jeżdzić, a nie PKS-em! 
Pasażer nie mial czasu 7ameldowac 
o tym dyrekcji PKS, OłIO\,iedział 
jednak o zajsdu spotkanemu rewizo- 
rowi (podal równocześnie Wszystkie 
dane). Niewiele użytku musial zro- 


bić rewizor, bowiem do dziś cichut- 
ko w tej sprawie. 
Trudno na\vet po\viedzieć, że ci- 
chutko, bo już w dniu 12 września 
(niedzieła), o godzinie 10.30 "w)'star- 
tował" do Karpacza wóz z wewnętrz- 
nym numerem 53027 (przez Kowary} 
prowadzony przez młodego kierowcę 
o ka\\alerskiej fantazji. Cała jazda 
składała się z rakietowych zrywów, 
brania zakrc:tów, w czasie których to 
operacji pasa.8 nazwisko: Stanislaw Błaż- 
kow. g-44H3 
ZGUBIONO legitymację pracownicz3 
w
daną przez JZP Nr 10 63 na naz
 
WIsko: Jerzy Wawrzyniak. g-44t H 
ZGUBIONO legitymację szkolną wy- 
oaną przez Technikum Ekonomiczne 
"':' Jeleniej Górze na nazwisko: Zo- 
fia Maj e
 _owska. g-44145 
ZGUBIONO legitymację szkolną wy- 
daną przez SzkOłę Rzemiosl Budow- 
lanych w Jeleniej GórZe na nazwis- 
ko: Janusz Moczulski. g-44146 
ZGUBIONO legitymację związkową 
N
 444469 wydaną przez Jeleniogór_ 
s
le Zaklady "Celwiskozy" na naz- 
wisko: \Valerian Bogusiowicz. g-44147 


1. Jerzy Czechowicz '- Sokolowsko. 
pow. Walbrzych 
2. Janina Gacka Jelenia Gora. 
Al. Wojska Polskiego 48 m. 9 
3. Maria Janiszewska - Karpacz, ul_ 
Nowotki 5 
4. l-
enryk Jonek - Szklarska Porę- 
ga, ul. Górna 21 MSW 
5. Anna Radac Jelenia Góra. 
Wzgorze Zymierskiego 3 m. 8 


lisia nagrodzonych z nr-u 36 
1. Kryst
na Bankowiak _ J. G., uL 
MalczewskIegO 2, 2. Kazimiera Błoń- 
.ska - J. G., Osiedle Robotnicze 63-4. 

 A:ł na .Filipiak - J. G., Wzgórze 
Loymlersklego 6 m. 2, 4. Ludwika KU- 
szewska - Karpac7, ul. Kowarska 
nr 5-6, 5. Zofia Paduch _ Cieplice 
ul. K. Miarki 1-1. . 


NA ŚLUBNYM 
KOBIERCU 


... 


W dniu 18 wrzesma br. związek 
malżeński zawarli: 
Stanisław Zukowski - Janina Zenka 
Czeslaw Wąsik - Zofia Borkowska 
Tadeusz Murawski - Krystyna Be- 
reza 
Jan Michajlow - Elżbieta Ze]azow- 
ska 


ZGUBIONO dowód rejestracyjny 
nr XE-6605 wydany przez PPRN w 
Jeleniej Górze na nazwisko: Czesław 
Wośko. g-44153 


Kierown. Szkoly podstawowej Nr I w Piechowicach, pow. Jel. G6ra 
unieważnia skradzioną pieczęć metalową okrąglą z Godłem Państwa 
i napisem w otoku: "Publiczna Szko]a Powszechna im. St. Staszica 
w Piecho\vi'cach n . 


K-139 


UNIE W AZNIA SIĘ 
zaśniadczenic rejestracji Oraz zezwołenie na zakup matryc wosko- 
wych Nr FIlIO/54 na powielacz marki Blitz 
wydane przez Miejski Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
w Jeleniej Górze dnia 26. X. 1954 r. dla Technikum Mech.-Papier- 
niczego w Jeleniej Górze, ul. Kilińskiego 10a. 


K-135 


Ośrodek Transportu Leśnego U' SobieszoU'ie 
ul. Wolności nr 4, telefon 397 


ZATRUDNI OD ZARAZ 


kierovvcóvv z pozvvoleniern kierovvcy 
kategorii drugiej lub piervvszej. 
Warunki pracy dobre - akord - zgodnie 
z obowiązującym układem zbiorowym. 


K-137 


Warsztaty Szkolne Technikum Mechanicznego i ZSZ 
w Cieplicach SI. ul. 1 Maja nr 90 
OGŁASZAJĄ PRZETARG 
na budowę garażu (garaż plus magazyn wyrobów 
gotowych) na sumę 55-60.000,- zł. 
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa pań- 
stwowe, spółdzielcze i prywatne. 
Termin składania ofert upływa w dniu 29. IX. 1965 r. 
Przetarg odbędzie się 2. X. 1965 r. o godz. 10. 
Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważnie- 
nia przetargu bez podania przyczyn. 


K-13R 


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 
ZAKŁAD REMONTOWO - KONSERWACYJNY 
w Jeleniej Górze 


USŁUGI 
. 


\VYKONUJE 
LOKATORSKIE ODPŁATNE 


ROBOTY SANITARNE 
I CESTRALNEGO OGRZEWANIA 
. ZDUNSKIE 
. MALARSIUE 
. POSADZKARSKIE 
. CIESIELSKIE 
. MURARSKIE I TYNKARSKIE 
. ELEKTRYCZNE 
Zlecenia przyjmuje się od najemców lokali czyn- 
szowych oraz prywatnych właścicieli nieruchomości. 
Bliższych informacji udziela i zlecenia przyjmuje 
Kierownik ZRK, tel. 33-77 w godz. od 7.00 do 15.00. 
Zlecenia na drobne naprawy przyjmują również 
wszystkie ADM-y. 


133-K NOWINY JELENIOGORSKł- 


7 


Turystyka 


... 
..... 


.. 
- 
-=- 
-- 
-- 
--- 
-_o 
- 


port 


-- 
- 
-
- 
A-- 
-- 
.. PI 
-- ....;::;;;; 
-- 
- 

 


Wczasy  ..

 . ..
.

. 


:
 


:>;o... 


nu... . ....:.
 :':." o 


,
 


., 


- 


. 


....,.....'.. . 


'ń. :«,}.. 
.) 00 f; 


"",' 


et. o 


Turniej "dzikich drużyn" 
"Mustangi" i "Kościuszkowcy" 
w finale · Brawo organizatorzy 


.. "../'* 


;..
 .

::";..:.:,-"':: .  


łł ' 
 


Szybowce przed startem na lotnisku2jeżowskim 


fot. E. Londzin 


Jeleniogórscy szybownicy przed wypraw
 
na Wiedeń e Śladami króla Jana III 


Jeleniogórsk
 Aeroklub (jeden z 36 polskich ośrodkÓw szybowcowych) 
dostąpił nie lada zaszcz}tu. zarząd Główny Aeroklubu PRL powierzył mu 
()rganizację i start pobkich pokazów szybowcowych na wielkiej, między- 
narodowej imprezie lotniczej, klóra z okazji XX-lecia Austrii odbędzie się 
26 bm. w 1,Viedniu. 


o szczeg"ćłach na tcn temat roz- 
mawia 
 "NO\\'inami" kierownik i 
()rganizator "szybowniczej \\'ypra1."Y 
na Wiedeń" kierownik AJ - Ta- 
deusz Kaczni.arek: 
_ Kto wchodzi w skład polskiej 

kipy udającej się do Wiednia
 
_ przede Wszystkim trójka jelenio- 
górskich szybownikÓw, którzy wy- 


stąpią z efektowną akrobacją zespO- 
łową na "Fokach"e Są to: rekor- 
dzistka świata Lidia Pazio, Henryk 
l\Iaciąg i Stefan RÓżycki. Zapewne 
wielu jeleniogórzan widziało w ostat- 
nich dniach samolot holujący trzy 
szybo1.vce. To były 1."laśnie treningi 
tej trójki. 
- A inni"? 


- 
Rajd i zjazd plakietowy I 
Imprezy samochodowe "WrześnialI 


W dniu 19 bm. odbył się w J
le- 
niej G6rze regionalny rajd 5a010- 
chodo",'y ,,'Vrzesnia", połączony z 
"trzecią elilninacj:\ rajdu sanlochodO- 
wego J\listrzostw Okręgu i zjazdpnI 
plakiet,,,vym. 
W rajdzie wzięło udzial 18 kie
ow- 
ców z całego województwa. Przeje- 
chali oni trasy długosci 250 km, pO 
drodze wykonująC prÓby sprawnoś- 
ciowe. 1,V klasie Ił (do 8CO cm') zwy- 
ciężył Andrzej Daszkiewicz z wro- 
cla\via na samochodzie "Renault"- \V 
klasie III (do 1.000 cm') pierWsze 
IniejsCe zaj4ł Jan Wajczaszek na 
wartburgu" - również z 1,Vrocła- 
;'ia. W kl"sie IV (powyżej 1.000 cm') 
zwycięstwo odniósł jeleniogórzanin 
_ Jan Sienkiewicz na "Wołdze"- 
W zjeżdzie plakietowym wzięli u- 
dział uczestnicy rajdu oraz - do- 
datkowo _ 26 kierowców, w tym 


Turnie) brydżowy 


Sekcja brydża sportowego przy 
klubie "Kwadrat" w Jeleniej Górze 
()rganizuje turniej brydżowy parami 
o statuę "złotego Jelenia". Turniej 
odbędzie się dnia 26 września br: w 
klubie "Księgarza". 
W rozgrywkach mogą brać udział 
członkowie PZBS-u oraz nie zrzesze- 
ni, o ile wpłacą 80 złotych wpisowe- 
go od pary. Turniej będzie rozgry- 
wany systemem Howell'a, a oblicza- 
nie punktbw zapisu - według mię- 
dzynarodowego zapisu. Dla zwyci<:z- 
cbw, poza statuClką, przewidziano 
nagrodY pieniężne i rzeczowe. 
(bos)  


Zwycięstwo bokserów 
Bokserzy 1,VKS ..polonia" wyj.e- 
ehali w ub. niedzielę do Bytomm, 
gdzie stoczyli walki z TS
 Byto,"?, 
W ogólnej punktacji jelen
Ogórzanle 
()dnieśli zdecydowane zwyCIęstwO, u- 
zyskując wynik 13:7. wynik ten .
t':.'- 
nowi prawie że gwarancję weJSCla 
naszych pięściarzy do drugiej ligi.. 
Zwycięskie punkty zdOllyli: Ston, 
Konior, Gilcwski Czarczyk, Fukso" 
wicz i Tarkowski _ po d\va, Ra- 
czyński - jeden punkt. piękną wal- 
ką na ringu Wyróżnili się czarCzyk 
i Fuksowicz. (m) 


Zapaśnicy w CSRS l 
w sobotę 18 bm. wyjechała do 
pragi zapaśnicza reprezentacja Je- 
leniej Góry i Wałbrzycha. Rozegra 
ona w stolicy CSRS rewanżowy 
mecz z tamtejszymi zapaśnikami. 
Sprawozdanie z pobytu zapaśni- 
ków w Pradze zamieścimy w na- 
stępnym numerze "Nowin". (k) 


21 kierowcÓw z NRD. prÓby zwrot- 
ności i hamo\\"ania przeprowadzono 
'\\I Cieplicach n3 ul. n,,\'orcowej, oraz 
na drodze do "'ojcieszyc. 
Orgal1izatorcln tej tradycyjnej im- 
prezy, zorganizo\vanej już po raz 
l)jqty w ramach n\Vrześnia u , był 
Automobilklub Dolnosląski przy 
współudziale i pomocy gospod:łrzy - 
delegatury jeleniogórskiej Automo- 
biłklubu. Na zakoliczenie zjazdu U 
kiero\\'cÓ'V otrzynlalo okoliczllościo\o\'e 
plakietki, jak zawsze propagujące 
t\.U10D.10hilkIUh i t,\Vrzcsień Jelenio- 
g6rskl". 
* 
ciekawą imprezę zapowiada jele- 
niogÓrski ., utomobiłklnb na niedzie- 
lę, 26 bm. O godz. 12 odbędzie się 
na placu przy ul. Swierczewskiego 
w Jełeniej Górze doroczny turniej 
zręcznośCiowy jazdy samochodowej. 
1,V turnieju mogą wziął' udział po- 
siadaC:le praw jazdy wszystkich kate- 
gorii na samochodach osohowych i 
wozach dostawczych (furgonach). 
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 24 bm. 
sklep FOTO-OPTYKI przy ul. 1 1\1.\- 
ja nr 69. . . 
Jazda zręcznościowa jest wIdowIs- 
kiem cieka\vym i 2gromadzi z..\pe\\'- 
ne wielu obserwatorów. Organizato- 
rem turnieju jest jak zwykle. jele- 
niogórska delegatura AUlomob.lk!U- 
hu Dolnośląskiego. (bJ) 


Lekkoatletyczne 
mistrzostwa junior6w 
Dolnego $Iąska 


W ub. sobotę i niedzielę odbyły 
się na jeleniogórskim stadionie im. 
J. Ku
ocińskiego nlistrzostwa juniO- 
rów Dolnego SJ:\ska w lekkiej atle- 
tyce. Jelenią Górę repI'ezentowali 
zaWodnicy I\11{S "Amator". podaje- 
n1Y jedynie wyniki uzyskane przpz 
naszych zawodników 
W biegu na 100 i' 200 m wicemi- 
strzostwo DOlnego Sląska zdobył 
\Vł..d
sław Kiczko (11.0 i 22,5 sek.). 
W. luegu na 4UO m Bogdan Rygiel 
zaJ:\1 tr.c.ccie miejsce. Bier:; na 800 i 
1.50? m wygrał Ryszard Chnllecki. 
'" siwku w dal lriumfował Ry- 
szard Skowronek (6.52 m) adrur:;. hył 
Julian I'romirski (6.n m). \V r
ucie 
dyskiem najłełJiej spisał się Teodozy 
Zacharczuk. Jego rzut ,tlugości 45,30 
m zagwarantował mu pierwsze miej- 
sce. 1,V sztafetach 4xJOO m i 4x400 m 
drużyna MKS Amator zdohyła dru- 
gie miejsce. 
\V punktacji zespołowej chłopców 
zdecydowane zwycięstwo odnieśli za- 
wOdnicy ..Amatora" z Jeleniej Góry. 
W punktacji dziewcząt najlepsze by- 
ły zawodniczki WKS Sląsk z Wro- 
cławia. (m) 


_ Bardzo liczymy na jeleniogór- 
skich skoczków, rekordzistów Pol- 
ski: Pawl:1 piłata i witolda Bród- 
kę. Pierwszy z nich wykona skok z 
flagą Polski, a drugi zademonstruje 
niez\vykle trudny skok "piętrowy". 
Do 1,Viednia udają się nie tylko na- 
si piloci i skoczkowie. Bierzemy ze 
sobą również speców od akrobatyki 
indywidualnej: mistrzów polski Ta- 
deusza Sliwka (1,Varszawa), Rajmunda 
Jakuba (poznań) oraz Aleksandra Pa- 
wlikiewicza (Wrocław). Szefem wy- 
szkolenia całPj pkipy będzie Tadeusz 
popiel, zaś szefem technicznym - 
Tadeusz Uicńkowski. 
_ Kiedy nastąpi start do 1,viednia
 
_ Odjeżdżamy, a raczej odlatujemy 
na 
zybowcach i samolot"cl1 w dniu 
23 bm. Trasa wiedzie m. in. przez 
NOWY Targ, Bratysławę. 1,V 1,Viedniu 
będziemy luawdopodobnie następne- 
go dnia. 
_ Co jeszcze chciałby pan powie- I 
dzieć czytf'lnikOm NOWIN
 
_ Jeleniogćrscy skoczkowie spado- 
chrono\\i \vykonaJi \V tym roku l Y - 1 
s
ąc s
oków. Tysiąc skoków na Ty- 
sIąclecIe - to jednak ladnie brzmi. 
Rozmawial: J. KACPRZAI
 


Turniej piłkarski "dzikich dru- 
żyn", zorganizo\\.'any przez pod- 
okręg PZPN, CWKS Karkonosze oraz 
redakcję "Nowin", zgromadził na 
j
leniogćrskim stadionie kilkanaście 
zespołów piłkarskich. 1\1 eeze rozgry- 
wano systemem pucharowym. W eli- 
minacyjnych spotkaniach padły na- 
stępujące wyniki: "Mustangi" 
"Dziku6Y" 1:0, "Zapłon" - "Gryf" 
3:0, "Chemik" "Protony" 2:1, 
"Ii.ościuszkowcy" - Laboranci" 5:0. 
Z powodu niestawienia się na mecz 
,,1\1ikrUSa" jego przeciwnik "Olim- 
pia" otrzymał punkty walkowerem, 
zaś "Zefir", "Czarni" i "A.paratowi" 
przeszli do następnej rundy bez 
walki. 
W ćwierćfinałach "Mustangi" zwy- 
ciężyły "Zefir" 3:1, "Kościuszkow- 
cy" pokonali "Zapłon" 2:1, zaś 
"Czarni" wygrali 
 "Olimpią" 3:2. 
Niestety nie doszło do spotkania 
"Chemik" - Aparatowi", toteż w 
walce o wejście do finału "Kościusz- 
kOWC}T" zmierzyli się z "czarnymi", 
a "l\lustangi" grały z ćwierćfinali- 
stą - "Chemikiem". 
1\1ecz "Kościuszkowcy" - "Czarni" 
był bez wątPienia najbardziej emo- 
cjonujący w przebiegu dotychczaso- 
wego turnieju. Z jednej strony wi- 
dzieliśmy drużynę ("KościuszkOWCY") 
znającą zasady gry zespolowej, a z 
drugiej strony podziwialiśmy indy- 
widualne talenty. Do konca spotka- 
nia utrzymywała się szybka, ambit- 
na gra, zakoliczona ostatecznie Z\\'y- 
cit;st\\'enl "Kościuszkowców" 4:3. 
1,V drugim spotkaniu pÓłfinałowym 
"l\lustangi" pokonaly "Chemika" 2:0. 
Zwycięzcy tego spotkania (drużyna 
Liceum ogólnokształcącego w Jele- 
niej GÓrze) to rownież zf'spół obez- 
nany z tajnikami gry zespołowej. 
Nic \vięc dziwnego, że reprezentacja 
Zasadniczej Szkoly Chemicznej mu- 
siała zejść z boiska pokonana. 
Finałowy mecz o puchar komen- 
danta 1\10 odbędzie się 2 paździer- 
nika, przed spotkaniem ligi okręgo- 
wej. Zespoły wystąpią w nastęim= 
jących składach: 
"KOściuszkowcyn: Przerwa lIajdu- 
kiewicz, Jóż\vicki, nolcewi
z, I\lar- 
ciniak, nlochowicz, lIiIdebrant, Czer- 
ka\\ski, Fudala, Rebkowiec, Jlału- 


"Wrześniowy Turniej Tenisowy" 
Zwycięstwo Krystyny Filipówny 
J!

;


,
w

v,
_e :'b
 ,

.
_I 
niogÓrski 1965" zgromadzi l na kor- cję naszych kortÓw, uznanych zre- 
tach rekordową obsadę aż 80 zawod- sztą za jedne z najlepszych w kra- 
ników z Polski, Czechoslowacji i ju. 
NRD. Uroczystego Olwarcia dokona- 
li: mgr Zbigniew Daroszewski i mgr 
Kazimierz Szmid - przewodniczący 
prezydiÓw l\1RN w Jeleniej GÓrze i 
Cieplicach. 
W grze pojedynczej kobiet bezkon- 
kurencyjna (mimo silnej obsa- 
dy z CSRS i NRD) była Krystyna 
FilipÓwna z poznańskiej Olimpii". 
Zwyciężyła ona (6:1, 6:1) Il'
lenę Ko- 
lasową z "Kuźni n - Ustrof) zdo- 
bywając po raz drugi i tym' razem 
- na wlasność, puchar przechodni, 
ufundowany puez przewodniczącego 
I\IRN w Jełeniej GÓrze. 
W grze pojedynczej mężczyzn pu- 
chdr przechodni zdohył Adolf' Ka- 
cows!,->: 
 klubu Litwinov - CSR, 
z.wyclęza
ąc dotychczasowego posia- 
oacza teJ nagrody - Józefa Pi.\tka 
z 1,Varty - I'oznań 7:5, 6:4. 
1,V grze podwÓjnej mężczyzn para 
I\lej"tce - 'Fad£'lI!sz 
ZadroLny (I.7S l\ła70\\Sle), trzeci był 
Słanislaw Demel (Le,;ia Warszaw I), 
czwarty J(ł7ef Gawliczek (I.7S 
Czernica), n ph,ty - na
.L kol.uz 
Władysia w Rom.lIl. 
Orr:;anizacja '\
'sei,;n hyła dobra. 
SLczegÓlne slowa pOd7io:koy,ania na- 
Id" SlO: hlllkejonarinsLom l\łO, Z.l- 
równo za ,JJroy,adzcnie wysci!;u lJrzez 
pilotów, j.\k i za porządek na tra- 
tiie. (m) 
.
. 


fi  


......... 


) ;.edntpn 
do"ifL 


Rzeka Malina (płynie ze zbo- 
cza Wołowej Góry przez Krza- 
czynę, Gąskę) zmieniła koryto 
'na odcinku między szosą Kar- 
pacz - Kowary a wsią Gąska 
i pląsa sobie teraz łąkami. 


no 


Do listy anty regionalizmów ra- 
dzimy dopisać brak gazu w Je- 
leniej Górze każdej niedzieli 
przed południem (ledwie się tam 
coś tli). 
to 


W niedzielne południe, 12 
września, przed kasą wyciągu w 
Karpaczu czekało podobno 
ćwierć tysiąca osób (gratulujemy 
popularności).  


... 


Oli 
....., " 
) +.. 
. 
..  
... 


. \. 


Kilka miesięcy stały ruszto- 
wania przy ścianie domu naro.i:- 
nego przy ul. Jeleniej i Konop- 
nickiej, aż wreszcie zostały zdję- 
te, ukazując jeleniogórzanom 
fasady wyjątkowo brzydko po- 
malowane na zielono. 


co 


Jeśli zechcesz, biedny turysto, 
skręcić z niebieskiego szlaku na I 
Skalnym Stole na żółty, schodzą- 
cy do Krzaczyny, to ci powia- 
damy - nie szukaj, bo nie znaj- 
dziesz (ot wymyślili turystyczny 
zagadczyk...). 


t. 


.. 


/ 


., 
-... 


\ 


\ 
k 
, 


" 


# 


\\ 


NOWI NY JELENIOGORSKlE 


- 


ł.: 


- Wierz mi mój synu, że prawdzi- 
wy smak życia poznasz dopiero wte- 
dy, gdy będziesz żonaty. 
- Napra\\df; ojczp? 
- Tak. Ale wtedy już będzie za 
pó-.o. 


Rady wuja I 
Teofila 


Dyrektor wie to i owo o wszy- 
stkim. Pracownicy wiedzą wsz"- 
stko o tym l owym. Sekretarka 
wie wszystko o wszystkim, a po- 
nadto jeszcze to i owo o tym i 
owym. 
* 
Telewizja - .guma do żucia dla 
oczu. 
=!: 
\V 60-tym roku życia ożenlC się 
z młodą kobietą, to zupełnie jal,- 
by analfabeta kupował wspaniałą 
książkę, aby ją pożyczać znajo- 
mym do czytania. 
=!: 
Prawda istnieje. Wymyślać trze- 
ba tylko kłamstwa. 
=!: 
To co inni gotują w gorącej 
wodzie, cierpliwy ugotuje w zim- 
nej. 
=!: 
Łatwiej powstrzymać deszcz, niż 
kobietę, która pragnie mężczyzny. 
=!: 
Podatki są cechą cywilizacji. W 
dziewiczej puszczy nie ma podat- 
ków. 


Patrz przed siebie, to 
nie będziesz nabijał sobie gu- 
zów! 


- czy pański syn pali? 
-Nie. 
- To chyba pije? 
- Też nie. 
- Dobry chłopiec. Ile ma 
- W listopadzie skończy 


łat? 
cztery...  KR YŻÓW 

 .
.m.

 
8 '3 


Poran e ki 
I Q) 


,. 3!:! 


* 
- Ten automat pracuje za sześ- 
ciu ludzi - mówi z dumą dyrektor 
zakładu. 
- A ile osób go obsługuje? - pyta 
dziennikarz. 
- Dziesięć! 


* 
- Co z panem? Za plecami klął 
pan szefa, a na zebraniu wychwa- 
lał go pan pod niebiosa? 
- A tak, nie lubię się powtarzać... 


Grunt to nie tracić czasU. 


* 


. . 


I 


tP 
rg4f 
dyrektora 
- 
I Najkrółsza 
nowelka 


. 


.... 
 
 


/'." . d
 


': 
 .. ( 
.7! ; 
........i
ll'
. £' 


{,., 


-ł/.).. 


Na biegunie 
woda marznie 
wolniej, 
gdyż jest 
przyzwyczajona 
do zimna. 


- Zapewniam panią, 
że specjalista od zakła- 
dania anten kosztował- 
by o wiele taniej... 


PROSPERITA 
Były okresy, gdy firma 
nasza przeżywała ciężkie 
okresy. Dalecy byliśmy w 
produkcji perfum od cza- 
sów szczytowej prosperi- 
ty. W krytycznym mo- 
mencie przyjęliśmy nowe- 
go szefa reklamy. Rozej- 
rzał :się po przedsiębior- 
stwie, pomyślał i następ- 
nego dnia przy jednym z 
gatunków produkowanych 
przez nas perfum pojawił 
się napis: "Ten zapach 
sprzedajemy wyłącznie po 
przedstawieniu świadec- 
twa ślubu". 
Do dziś nie możemy na- 
dążyć z produkcją. 


- Już dziesięciu ojcom go 
pOkazywałam i każdy twier- 
dzi, że podobny do niego jak 
dwie krople wody. 
- 


Najkrólsza 
nowelka 
BIEDAK 
Twój kolega to bru- 
tal. Rozma wiałam z 
nim przez godzinę i chyba 
z piętnaście razy przez 
ten czas, ziewnął. 
- Moja droga, on pew- 
nie nie ziewał, on tylko 
chciał się odezwać! 
- 


Lekarz do pacjenta: 
- \Vykryłem u pana trzy choroby. 
Jedna jest absolutnie nieuleczalna, 
ale na szczęście z dwoma damy so. 
bie radę. 


I 
Y 


i..... 


. ... 


':.. 
;.>. 


lit 
:' 


., 
\*.. J:' 


..... 
'i' 


;; 


:
 


:
  
.:::: 


.. 
.. "" 


<)" 


',::" " 


.. 


" 
<. 


.
..:):. . 
:,
 
.. 
Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza 


i, 


"',' . 


fot. archiwum 
- 


ma 


7)eaf'
lJk pięeiu k,f:eseł 
zaszczyt przedstawić mikro-sztukę p. t. 
f/lmarl JJlaeiek 


Osoby: Maciek, Narrator 
I\Iiejsce: deska leżąca oparta na 
dwóch krzesłach 
Maciek: (umarł. leży na desce) 
NarratOl": Gdyby mu zagrali podsko- 
czyłby jeszcze! 
(Z głośnika słychać muzykę .,Dzier- 


żanowsklego") 
Maciek: (nie podskakuje) 
Narr..tor: (blady) 
- Oj Boże. On naprawdę u- 
marł! 


KURTYNA 


(HS)  


Tego otworu 

 . k . 

. J w pro le cle ar- 
t; ,chitektonicznym 
nie było! 


- 


. 


6 


7 


I I - - I I 
r I 11 . 
12 -13 L L 1lt 15 
I ..6 17 - '18 19 
I 
20 21 I - 22 
23 
24 L I 25 26 21 
L- 
2& 29 I 30 31 
- I 32 I L 
33 3lt I 35 36 31- 
38 -.- I 39 ł.,0 L- 4-1 
1,2 ł.,3 !tla L - 't5 1t6 
r 1t1 !ts - !t9 I 
I - I 51 
50 .... - 
r L 52 L I 
53 51t L .... 55 56 
57 I 


poziomo: t. smaczna ryba atlan- 
tycka, 6. tańczący mnich muzułmań- 
ski, 8. smukła wieżyczka meczetu, 
11. afrykańska krewniaczka żyrafy, 
12. sufit, 14. uwertura dzieła literac- 
kiego, 16. smaczne ciastka z pianki 
18. wieczne miasto, 20. dzialo, 22: 

zęść mikrosł-: 0pu , 24. nie pod, 25. 
sIad za pługIem, 27. symbol gazu 
reklamowego, 28. walczy z czerwo- 
nym. ku.rem, 30. część, fragment, 32. 
zdroJowIsko na Podgórzu Karpac- 
kim, 33. boczne skrzydło budynku, 
35. mieszkaniec spod bieguna, 38. 
3.14, 39. rysunkowa łamigłówka, 41. 
symbol noblu, 42. nazwa amerykań- 
skiego statku kosmicznego, 45. figu- 
rowy taniec towarzyski z XIX wie- 
ku, 47. imię jednego z muszkiete- 
rów, 49. naj krótszy miesiąc, 50. po- 
sag, 51. w kinie i telewizorze, 52. 
słodyc2; na patyku, 53. przerwa mię- 
dzy aktami w teatrze, 55. wirtuoZ, 
57. ruch obrotowy. 
Pionowo: t. monogram twórcY 


"Potopu", 2. grupa wysp na Allan- 
tyku, 3. głowna rzeka Birmy, 4. za- 
chowanie właściwych proporcji, 
skromność, 5. symbol pierwiastka 
tytanu, 6. odstęp, odległoŚć, 7. sila 
uderzenia, 9. przyzwyczajenie, 10. ma- 
ła siekierka, 13. lęk, t5. świetlna li- 
nia pas, 17. nie przed, 19. sro dek 
szoku, 21. nalewka spirytusowa na 
owocach 23. zawilce 25. upał, 26. 
udział, 
rzystąpienie r do akcji, 29: 
prawy dopływ Rodanu,. 3
. studenckI 
klub sportowY wskrocle, 33. kat, 
34 przedstawiciel jedynego naro- 
d
 nomadÓw żyjącego w Polsce, 
36. cos z drobiu, 37. bułka posy- 
pana solą, 40. ozdobna Szpilka, 43. 
narzuta z futra, 44. litera z greckie- 
go alfabetu, 45. w kierunku na, 46. 
świ"dectwo lekarskie, 48. skok akro- 
batyczny, 49. służący pana hrabiego, 
54. symbol pierwiastka kryptonu, 
56. egipski bóg słońca. 


Maria Jarmolukowa 


WYDAWCA: Wrocławskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa" Wrocław. ul. podwale nr 62, telefon nr 340-31. Druk: Jeleniogórskie Zakłady Graficzne, Jelenia Góra, 
uł. Konopnickiej nr 31. 'REDAGUJE ZESPOŁ w składzie: Borys Jarmoluk, Maria Jarmolukowa, Andrzej Leslewskl (red. nacz.), Barbara Osełklewicz, Ewa Rumińska. 
Adres redakcji: .Telenia Góra ul. Okrzel nr 20. tel. 29-13 (sekretariat, red. nacz.), 36-21 (sekretarz redakcji, dział informacji). Biuro ogłoszeń, Wrocław, podwale 62, tel. 357-55. 
. : Zamówienia I przedpłaty na prenumerat
 przyjmują oddziały terenowe PUPiK "RUCH". Prenumerata kwartalna 26 zł, .p6łroczna 52 zł, roczna 104 zł 


KUPON 
do 
krzy.6wkl 
Nr 38 


Je!. Z.kI. Graf. 1440 lX.56 8.000 form. bł, druk. 7 kł. 60 g 0_14/78066