/NJ_1959_4.djvu

			. 


. . . . , . - - . . - 
.. .. .. .. .. - - .. - - - 
- - . '. - .. - - - - - - .. - 
- - I - - 
- - - - 7 
('6 . I . 
.. . 
, , 


. 


r ROK II 


TYGODNIK ILUSTROWANY ZIEMI JELENIOGÓRSKIEJ 


J E L E N 'A GÓR A 30 S T Y C Z N I A-S L U T E G O 1959 


Nr 4 (44) I 
CENA 2 zł  

. 
4 ł\' 
. 
'f' 
. ł 
, .i' 
1 ", 
tli 

 


..... 


? It.,
 ucb;iii,; j
ZYU 


\, 

" .,
 
\ ' \ .... 
l' 
" 
, " )1 
r " --- 
...... 
.. 
-..<-.. 

 


, 


-łł--- 


Przepiękny widok na Szklarskq Porębę I Szrenicę 
- ZWIEDZAJCIE "KARKONOSZE" 
- 
 


Fot. .Tan Korpal 


W ubiegłą sobotę odbyła się w 
Związkowym Domu Kultury w Ko- 
warach kolejna sesja Powiatowej 
Rady NarOdowej. 
B}'ła ona Poświęcona d"om pro- 
blemom: om6wieniu I zatwierdzemu 
"Tez Jelenlog6rsklch" oraz planu 
czyn6w spOłecznych na rok blezą- 
cY. 
W obradach, obok członk6w Pre- 
zydium I radn}'ch Powiatowej Rady 
Narodowej, wzięła udział posłanka 
na Sejm p. Tarnlewlcz oraz przed- 
stawicielka Wojew6dzklej Rady Sa- 
rodowej we ''Iroclawiu, pn:ewodni- 
cząca Wojew6dzklej Komisji Plano- 
wania Gospodarcze«o P. Piasecka. 


Straszna śmiert  
. ....... 
spłonął 
. 
zgmcelD 


Człowiek, którego spotkała 
straszliwa śmierć w plomieniach, 
nazywał się Józef Szatkowski. 
Mieszkańcy Szklarskiej Poręby 
znali go dobrze. Zajmował jeden 
pokój w domu przy ul. Jedności 
Narodowej, nad księgarnią. Jego 
sąsiedzi stwierdzają, że - prócz 
barłogu, na którym sypiał - w 
mieszkaniu brak było jakichkol- 
wiek innych sprzętów. Nie było 
nawet pieca. 
- "Na gazetach spał i gazeta- 
mi się przykrywał" - tak mówi I 
o Szatkowskim sekretarz PreL. 
Osiedlowej Rady Narodowej. I 
Kim bYł ten człowiek, który 
skazał się na tak potworne wa- 
runki bytowania? Zył samotnic. 
choć podobno w Warszawie mmł 
żonę i syna. Kiedyś pracował \V 
miejscowych restauracjach jako 
(dok06czenie na str. 3) 


Rada Ministrów podj
ła decyzję 
Park Narodowy Karko':szach 


Wieloletnie starania o objecie 

arkonoszy pelną ochroną przy- 
mosły nareszcie pożądany rezul- 
tat. 
Na Ostatnim swym posiedzeniu 
Rada Ministrów podjęła decyzję 
o utworzeniu w Karkonoszacn 
Parku Narodowego. 

 obrębie Parku znajdzie się 
rejon Szklarskiej Poręby i Kar- 
pacza o łącznym obszarze 6 tys. 
h

tarów, obejmujący naj ccn- 
ll1eJSze okazy miejscowej flory i 
fauny. 
W związku z tą decyzją war- 
to zaapelować do Ligi Ochrony 
Przyrody o zwiększenie zaintere- 
sowania Karkonoszami i stałe 


Harciarze Z NRD 
przYie.i:d.i:aiq do 
..Bronka Czecha" 


Od dnia I lute«o br w ramach 
II1lędzynarOdOwej umo
y o ruchu 
turYstycznym przybywat będą na 
::Q teren turyści za«ranlcznl. 
erwsza «rupa W ilości 61 narclan:y 
: Niemieckiej Republiki Demokra- 

cznej Weźmie udział w ił-dniowym 
OB OZJe narciarskim '" scbronlsku Im' j 
., ronisława Czecha" na Polanie. 
b · jednym z następnych oboz6w 
z ędą UCZestniczyli turYścl-nudarze 
C8R. jotu 


przestrzeganie praw, jakie przy- 
sługują Parkom Narodowym. 
(Dalsze Informacje na str. 4) 


astrach kSił=. 
skazany na 6 lat 


I 
" 


i (I
;i
 

jl 
"{I 


. 
'...
 


- 


---- 
'- 
- 


- A teraz biegnij szybko. J'ak u- 
lIłyszysz huk, to znaczy, te jut prze- 
kroczyłeł barler
 dźwięku. 
(Panorama) 


Przed Sądem Po"iatowym w 
Jeleniej Górze toczyl sie nie- 
dawno ciekawy proces. Na la- 
wie oskarżonych zasiadl 32-letni 
band:rta, Kazimierz Patela. 
O Wyczynach, które zaprowa- 
dziły go w efekcie na lawe o- 
skarżonych, pisaliśmy już w sier- 
pniu ub. r. 
Prokurator w akcie oskarif'- 
nia zarzucił mu 3 PO\\ ażne 
przest
stwa. Przed kilkoma 
miesiącami w nocy, Patela przy- 
szedl do ksif:dza w Staniszo"ie 
i zażądał pieniędzy. Z chwilą kie- 
dy ksiądz sprzeciwii się, bandy- 
ta użyl szantażu. Zagrońl mu, ie 
będzie o nim rozpowladal klam- 
liwe historie, przez co ksiądz 
straci zaufanie u swoich para- 
fian. 
Widząc, że to nie przelewkI. 
ksiądz dal mn wnystkie posia- 
(doko6czeJl.l. Da str. 2) 


.Jest rzeczą OCZYWistą, że zatwier- 
dzenie ..Tez" b}ło t}lko formalnoś- 
cią. ChodzIło raczej o to, ab} raz 
jeszcze. przed ostatecznym zatwler- 
(dokoóczenie na str. S) 


Bufet na... 
...płozach 


Jemy, nie zdejmując nart 


- 


Jak Informuje nas kol. SWIDER- 
SKI ze "Strzechy AkademickIej", na 
stoku powyżej schromska czynny bę- 
dzie procz "ycIągu także bufet. Bę- 
dzie si
 można w nim zaopatrywać 
me Zdejmując nart z nóg. 
Na uwagę zasługuje także I to, że 
stok będzIe oświetlony, a Więc na- 
reszcie cos naplav.dę godnego uwagi 


...ponad 100 
wypadków wlóracb 
* 
ratownIcy GOPR 
prilcuJiI Jak w czasie ...Inlw I 


Narty l śnieg to jeszcze n'e "sz st- 
ko - komeczna jest bowIem rozwa- 
ga i przestrzegame zasad poruszania 
Się w górach. NIt.
tety nie zawsze te 
rzeczy Idą' z sobą w parze. la 
lepszym tego dO"odem moze b]. L' 
w].c.ąg z kSI
gl wypadków GOPR. 
Oto od początku br. poszczeg 'ne 
< acje Pogotm,\la Gorsk'ego UdZl . ły 
.UŻ pomocy: - "OdrOdzenie" _ , 
11 wypadkach, schromcko Im. 
..Br. CzecHa" - 7, ..SamotOla" - 19. 
"Strzecha Akat.emlcka' - 18. 
..11 kOldową Wplost lIośc w-,ad- 
kow zanotowano l1a Hali Szrem.:kJ 
bo a 53. 
LączOle Rato\ n cJ. pr ocz uC'-' 'e- 
ma ofiarom pl_ ZLj T'
mocy z, e- 
źli już toboganami 25 osób 
I pom sIec, że ma d(J ro się 
zaczęla.. 


joter 


...rozpoczyna się realizacia 
wielkiego planu oświetlenia 
Jeleniei Góry 


Wiele radosnych wIadomośCi o- 
trzymahśmy od dyrekcJi Zakładów 
Energetyczn].'Ch w Jelemej Górze. 
Plan pracy zakłada olbrzymią roz- 


budowę sieci OŚwIetlemo" ej na tere- 
me .masta I pov\,Jatu BędZie to za- 
ró'\no nowoczesne OŚ\\'etlenle jarze- 
(dokończeme na str. 2) 


, 


- 
Bywajq zdjęcia nie wymagajqce padpisów. Prawda... "'I 
Fot. ..S'e und Er. . 


2 


NOWINY JELENIOGORSIClE 


- 


...w hucie 

z.hła 
Jf L/A" 
" 


. 


. 


w 
S::.hlarshicj 
Porfbie 


. 


-o-r-n-o-w-o-' 


Bal kostiumoID!J 
w Liceum Im. Stefana Żeromskiego 


D? tradJr' .lei iOIl' rsk az. 
 
v., :&lo urZłldzanl.. po zakoilczeruu 
fe zlll D" za w no" 
n... I Ro ne w r h azkołacn 
b) zaba", ale na ze.( l. u- 
wa 41 zaałU41uJe baJ maskowy, kt t"Y 
odIJ aię w auli LIceum 01101-.0- 
kazt o Im "'. lna Zer rr.kle- 
110 .. d11 u 1- I l-ł' Bal k lumG- 
wy, uP"'"Ił 1zlu Jut przed f La 
mi. prze -dl naJ'nllel .. oc_k. 
nia or&a...
atQI'ÓW 
.lWi od 8Ddz'n,. 11. do bud-nk 
Itce Im zaczęły napływat tlumy troJ 
nych dam, zabóJmo przyatoJnych 
męz, yzn we frakach, amokln&ach, z 
cy łndraml na lIławaeb. pB)'prowa- 
dzanych Jeszcze pru awo
e troskli- 
we ..maate Na balu &na1.tU 1164 
cowboje, wazerokich aombrerach I 
z CD taml za pasem Hamlet z miłym 
kociakiem przy boku. Ofella w 10- 
warzyatwie egzyatencjaltaty, a na- 
W'et manJanka Tailce przeplatane 
b)'ly konkunami typu . .Ia ..Zlladuj 
_ Zgadula". Wodzirej prow
cy 
zabawę był wproat nlezaat.plony 
CI.llle IUIrzekamy. te młod
e* jest 
zdellenerowana. nie umie alę ba,. Ił'. 
czeka na Godota 


Postrach 
księży 


(dok ze atr 1) 
dane pn,. sobie plenl
ze w wy- 
sok
1 U50 al. 
l\Jutt:pneJ nocT Patela udal się 
do ksl
za 
 'Madejowej. "J- 
d
nlłl z kI_e ni _kelitowy re- 
wol
 er I takze A
I plenlą- 
d Ksiądz pnestraszony napa- 
dem. dal mu 400 zł. 
Tnecia proba latwello zdoby- 
da pienirdzy nie powlodla się. 
Band)ta przvszedl na plebanię 
w Karpnikacb. Z cbwllą kiedy 
tnymaJIIf' w rf'ku ten sam re- 


Bal koal umowy w ,,01l6Inlaku" był 
telo zaprzeczeniem 
AadrzeJ Radwaa 


Opornych... 
wzywamy 
po nazwisku 


Tueaow. IIlbłto&ekl publIcza. w 
swojeJ kulturalaeJ dzl.......d al.. 
uwne aleatety spotykaj. ałę ze zro- 
. zumlealem czytelnikÓw. korzy"uJ",- 
cycb z Icb uału.. Niektórzy czytelalcy 
przez całe łała. pomimo upomale"'. 
ale zwracaj. wypołyczoaycb kaIJłt.k. 
utrudałaJ'łc tym I laaym czytelalkom 
korzyauale 2 ceaaycb aleraz pozycJI 
blbUo&eczaycb 
By akłoalt oporaycb do zw.rołu 
tycb kał4tek będziemy publIkowat Us- 
tę dłuiDlkÓw tereaowycb bibliotek 
publlcznycb. 
Blblioteka miejska w Cieplicach 
prosi lUIatępuJllcych czytelnikIJw o 
zwrot od kllku jut lat zatrzymywa- 
nych przez nich kal.tek: 
Wanda Bobyk - 1 t Barbara DIlI 
- 1 t: Irena Djakow - I t: Zofia Gó- 
recka - . t: Mał.orzafa Górecka - 

 t: Irena Gazlcka-l t: MlcbałGa- 
zlckl - 1 t.: Bronlała,.' M4CZka - I t 
Ryazard P'o6pleczyl - 1 t; Edward 
I Lepczyk - 1 t.; Zblcnlew Chromik - 
1 t : Stefania Wierzbicka - I t 


wolwer Ai
al pieniędzy. ullłC1z 
I kojdelDY - uciekli. Patela tak- 
ie po cbwiU zbie.1 
Slłd ,kaAI Nnd...t. na 8 lat 
wlęalenla I pozbawU io na 5 lat 
praw publiczoycb. Warto dodac. 
ze Patela nie plenvBzv raz u- 
Bladl na la"le 
k'Jrzonych. Po- 
przednio łf) I czterokrotnie kara- 
ay, a ml
d y InDyml A napad I 
_Ilwalcenie kobiety. 


Oemll) 


W teatrze 
Niespodzianka * Puchacze 


Za kulisami Państwowego Te- 
atru DolnosllłSklego w Jeleniej 
Gone wre praca. Proha za pro- 
bą. \''krotce czter) nowe pre- 
mierv. 
20 lut('go zoban
'my sztukę 
Rost" orowskiego ..Niespodzian- 
ka". Ten tn
 aktowy dramat re- 
hseruje lIo
dnnle P. Andrzej 
Dobrowolski z Teatru Polskif't;o 

r Wrocla"lu. \V rolach Idów- 
n)rh ,,
..tąplą: P. Janina Orsza- 
Łukasir" IC'z I znany z radia I fU- 
mu aktor p. S('lbor-Ryl,.kl. 
Prrmlera ntokl Kazimlrna 
narnasla pt. ..Puchacze" odb"dLie 
sit; 5 marC'a. Jł'!It to sduka 
 ży- 
ciu pol..kkh lotnikIIw w Anglii w 
czule okupacji. Reżyseruje p. Ja- 
nina Onu-Łukaslf'wlcz. Role 
.Iowne obsadz
: Kazimiera Moi- 
d f'nlowna. Jadwiga 71('m.nska. 
'\lIecz)slaw BiełrC'kl i Andrzej 
Sur. 
W dzlf'n p6inlrJ, tj. 6 marC'a. 
p"e
 IduJe .Ię premierę ..Bun- 
t_ nky" Morstina. Go6cinnle 
rełyseruje sduke p. Irma Gól- 
!tka z Wanu" y. \V Jednej z 
IIlownych roi zobaczymy znaną 
I lublaną aktorkę, panią Irf'nt; 
Oneckił- Ponadto w sztuce tcj 


cztery premiery 
* Buntownica * Tylko dla kobiet 


w
 stąpią m. in. p. p.: Jad," hra 
Jannewska Leopold KUka- 
Sokolo," ski. 
\VrC'!>zdf' ostatni.ł prC'mierę te- 
go k"artalu zoban
 my 19 mar- 
ca. Bedzle to wc sola komedia 
muzyrzna w reż. p. Janiny Orszy- 


ł.ukasiewlcz. pt. ..Tylko dla ko- 
biet". Sko\uoIJskipgo. Obsada. 
!..omf'dll je!>t bardzo duża Szcze- 
gólowe komentarze. z I)
daniem 
nazwisk aktorow. podamy prze(l 
premierą. 


Leslaw Miller 


Wielki plan oświetlenia 
Jeleniej Góry 


(dok ze str I) 
nlowe jak I tarowp W .leleniej GÓ- 
rze zainwestuj, .ę 0«6łem "koło 
.,2 miliona zlot)'ch atawlaJllc 11:.1 
punkt6w 'wletlnych 
W roku bletllcym ",")'kona IIlę Ich 
około 120 za sumę 515 t slęcy zło- 
tych Między Innymi zal02y atę 0- 
'wJetlenle Jarzeniowe w rejonie 
Wz&6rza Partyzant6w. oraz na uli- 
cach: WoJska Polski ellO. 1-&0 lIIaja. 
Kochanowsklelo. 
Dla Karpacza przeznaczono w ro- 
ku b.et'łcym 100 tyatęcy zł, (104 puk- 
ty 'wletlne). Cieplic H2 tya. :&I (148 
punktóW). Przewiduje 11141 Jednak, te 
w p6tnleJszym terminie aumę tę 
zwlękazy alę do miliona zlotych. 
W Szklarskiej Porębie wybudow..- 
nych zostanie około 210 punktów 
'\netlnych za 1,5 mlllona zlotych. 
Tak więc Jut w naJblltazym cza- 
ale powiat naaz będzie naldał do 
najlepiej ołwletlonych teren6w na- 
azeBo kraju. W więkazołcl będzie to 
ołwietlenle Jarzeniowe. .lednak nle- 
kt6re rejony jak np. Rynek w .lei e- 


Sprostowanie 


W nr 2 ..No\\in" ukazal alę W)- 
wiad z Naczelnym lntynlerem .lei 
Zakł Farmaceutycznych Omylkowo 
podall'my, te przedszkole zakladowe 
jeat jut czynne Faktycznie trwaj. 
tam prace remontowe. 


niej G6rze (ze względu na 
w6J za- 
bytkowy charakter) oraz peryferie 
mla..t otrzymaJII ośwlellenla tarowe. 
RoJ 


A dzieci 
będą się cieszyć! 


Dopro"adzlmy bezplatnie ur.tą- 
dzenia wodociągowe do 3 ogród- 
ków Jordanowskich po" ie- 
dzieli praC'o"nlC'y Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko- 
munalnej w Jplenlej Gorze. 
Będą to takle urządzenia Jak 
fontanny. umywalki Itp. Zostaną 
one \ zainstalowane w ogródku 
Jordanowskim w Rasz
 C'ach. przy 
ul. \,\'olnosct I w parku Koś- 
duszki przy Al. Wojska PolskIe- 
llO. 
A może Inne zakłady pracy w 
Jeh"nieJ Górze pójdą za pn
'kla- 
dem pracownikow MPGK? 
\V naszym mieście jest wiele 
do zrobienia. ((emil)  


Pojellsnek 
Sz.aChOll'}} 
W klubźe 
Cieplickiej 
Fabrpki 
\fa s z.}} n 
Papiernź- 
cz}}ch 


- 


t 


Z szgbkościf;ł 
...rakiet 


Jednym z najbardziej ruchli- 
wych punktow Jeleniej Góry !est 
plac Stalingradzki. gdzie mieścI 
się dworzec autobusowy PKS. 
Prawie cały dzień. a szczególnie 
w godzinach popołudniowych. po 
placu kręci się wielu pasażerów. 
Jedni oczekują na opoznlone 
autobusy. inni spieszą. aby zająć 
dobre miejsca. Jedni I drudzy 
nie maj" czasu na to. by zwra- 
cał: uwagę na ruch uliczny. 
Tvmczasem samochody I mo- 
tocykle mkną przez plac niczym 
na wyścigach. O wypadek nie 
trudno. A milicjanta nie wldał:, 
chocby szukał go ze świeczką. 
A może szanowni funkcjona- 
riusze z Komendy Ruchu Drogo- 
wego MO bedą zatrzymywać sa- 
mochody 
zące z niedozwoloną 
Izybkością L wręczał: upominki 
w postaci mandatu? (temU) 


N OWI NY 


TYGODNIA 


I\O'V ARY 


Zakłady Przemysłowe w Kowa- 
rach zrzekły alę IUI rzecz lItejsklej 
Rady Narodowej budynku po hotelu 
rob:E
 
... ... 
::I ::I 
S 
 
.. ::I 
I:. 


..; 
;: 
.o: 


E


S 
:::CJ;;;;;
 

 
 ;e: 
 .!: 
ici
j 
u
:2
 
... ::I .:.: o 
N a 
'CI o 
:! ." 
lO o 
oCo. 
... 


J. BRET 


"Wielcy ludzie" 
(Humoreska z aluzją) 


-. 
o() 

 


Bywają wśrod nas tacy, którzy 
me mogą su: pow trzymac od 
wychwalama swej osoby. Ale są 
to typki napr.J\vdę nil zkodliwe. 
O \\ iele g,.,rsi są ci, ktorz)' chw"1- 
lą innych Z niewinne !O czło- 
v 'a potrafIą zroblc bog 'wic 
co. 
Prz onał , o t) m pan Anto- 
ni Racz 'k NI dawno w miej3C')- 
wym (' "1wpi..mi ulC"1zało ; 
kilka jego mnicjszych utworuw. 
O tYm, zeby woda sodowa ude- 
rzyła mu do głowy, nie było na- 
I wet mow- Pan Antoni Rac7.k 
bYł skromny w całym teho sło- 
wa znaczcniu Zdzlwloq.v bYł jed- 
nak bardzo, gdy poznawszy przv- 
padkowo pewną panią. dowlp- 
dział slf:. że ona zna RO już do- 
brz.. oczywIście z widzenia. 
- Kolega pański - oświfłd- 
czyła - mówIł mi o panu, po- 
dobno jest pan redaktorem "Ty- 
godnika Górskiego", czy tak? 
- Ja? ależ doprawdy... 
- No proszę - pr7erwała mu 
w pół słowa alpż z pand 
skromniś. Pan powinien być 
dumny, te panskle artykuły są 
porywające. 
Pan Raczek oniemiał z wraże- 
nia. Redaktor, artykuły, ależ to 
wielka pomyłka. Już otwierał u- 
sta, by wyjaśnic kim jest na- 
prawdę, gdy ta roześmiała się 
wesoło. 
- Dokończymy tej rozmowy w 
kawiarni. Przyjdzie pan, 
prawda? 
- Przyjdę. 
UmowUi się na godzinę 1700. 
Przysiągł sobie, że w kawiarni 
wszystko jej wyjaśni. 
W drodze do domu spotkał ko- 
legę. Szli pewien czas razem. W 
pewnym momencie kolega ukło- 
nił się komuś. 
- Główny inżynier Zjednocze- 
nia Energetyki - wyjasnił. 
- Fiut - pan Raczek ob
j- 
nał się - gruba szyszka. 
Kolega zachichotał- 


.. 
J:I 
o 
.. 


.: 
... 
i 


... 
iiii 


o: 


lO 
"' 
.. 
... 
.= 
f.I 


-. 
.. 
.= 
... 
::I 
Iii 


o 
Ilo 


.:.: 

 


-. 
.. 
Q. 

 


es 


o 
... 


o: 
... 
E 
Ił 
Co 


II -;. 
 
E ... Ej 
:! .. :I 
.. ... 

 .. C 

.!. .. 
.. "" 
lA .:.,. 
E iQ 
, 


:i 
.. CI 
-.
 
.... ... .. 
... :; 

 Co . .. 
I D. 
':0 .c 

 .. eJ 
.:o: .. tO 

a -t 
....2 a 
... o 
.. ... 
- . 
" 
to< C 


.. 
.. 
tO 
... 
" 


.: 
III 


o  


.M 
:t 


:;; 
.. 
., 


- . .. 


. 
:!:c
.2 
»'" .. 
N .. 
i
a 
>. " 
o d 
B ! 

 3 
.. 
Do 


:E ; 
.:! rl o 
'8 ! 

d 
.. 
," 


... 
iiii .. 
.... ii 
ii 
'CI 
::I 
:: 


tO 
ii 
.. 
i 

 
lO 


., 
Ił 
o 
a 
... 
o 


B 
:; 
'CI 
tO 
E: 


.II 
... 
» 
CI 
o 
E: 
.. 
i 
o 
Do 


.:! 
.. 
:E 
o 
:.: 


o 
'CI 


i 
tO 
.:o: 
CI 
i 
o 
z 


.. 
» 
A 
N 


łoi 


Karkonoski Park Narodowy 


(dok ze str 1) 


SIedzibIt dyrekcJI Parku Naro- 
doweio b4:dzle JagnIątkow. Dy- 
rekt rem został mz Tadeusz 
Kaem.>f. pracowmk ReJonu La- 
10\1. Państwowych Wydzielone 
tereny obejmują w zasadzie 'Ir- 
ne partie Karkonoszy na odcm- 
ku Szrenica - przełęcz na Okra- 
ju (obok przełęczy Kowarskiej) 
wzdłuż gramc polsko-czechoało- 
\I. seklej Pon ewaz przełęcz n'ł 
Okraju przewidziana jest jako 
prz) JZły punkt wymiany tury s- 
t)cznl.J, znajdujące się tam dwa 
spal - schromska zostaną od- 
budowane; jedno przez PTTK, 
drugie przez dyrekcję Parku z 
prze znacz e me m dla strazmka. 
Z tych gornych partiI Park 
schodz._ będzIe trzema języka- 
mi w dol - do Karpacza, .Jag- 
nI ., ")\\a i Szklar 'uej Poręby. 
Nlet .elk..e HoLi lasów gospo- 
darc
ch. włączonych do Parku, 
u-- ne Z(J aną za rezerwaty 
c 
 e. Będzie tam prowa- 
d" n wvrąb drzew w Cf'lach !ła- 
n ,arnvrh 1 p dę "1c)'jn)'ch T,m 
tez prowad one b4:dą pewne p -O- 
b w kierunku zm.any chara 
ru stn...c:tury leśn · k.óra st-af"i- 
ła n ią r 0'111 a
ę poprzez po- 
przedn.ą jec. ostror ną goc">Od r- 
kę n rT' "'C i!' sprowadzają i 
d- d'") .....dr , prze .z- 
n gał1 ru - sJSny. 


Na Fundusz 
Budowy Szkół 


Podejmuj. apel "Tys!4c sak61 Da 
tyslOllrlecle" pouow..lcy MIeJlIkIeJ 
Poradlłl PrzedwKru.zl.ueJ w 'elenlej 
G6ru opeda'kowall się Da nen Spo- 
leen»ea. Fu.adGu1l Budowy Bsk61 
. pnKIOIIau całeKo lIS. rolni le- 
bne Pnydłodlłl pnekuyw.e 1tędOll 
:I proc. swoich pobor6w IIłIesl 
..ye" Jl\elu..larkl I adllłlDł-tracja 
I,J .rM, a pru.W1IIe7 ......'1 ... 
.rM. 


Pontewaz Park Narodowy 0- 
beJmIe swoIm obszarem ruemal- 
ze wszystkie znajdujące SIę na 
naszym terem e schronIska gor- 
ski e, dla przybywających wy- 
cieczkowlczow wyznaczone" zo- 
staną specjalne szlaki turysty- 
czne. 
Decyzja Rady Mmistrow o u- 
tworzenIU w Karkonoszach Par- 
ku pozwoli na utrzymanie w st&- 
me menaruszonym naj piękniej- 
szych zabytków natury naszego 
terenu. 


Stare - 
ale ciekawe 


60 LAT TEMU 


Zape",-ne nie kaidy wie. te znaJ- 
dujące się na uczyde Snleżkl ob- 
serwatorium meteorolOCiczne pełnI 
swoją ..słui
" jut prawie" lat 
Projekt budowy llueJI zrodzII się b0- 
wiem Z2 marca 111'7 r, a Jqo reali- 
zacJa zostala zakoi1czona dn. S llpca 
1_ r. Od tcj pory bez pnerwy dzlo!tl 
I noc prowadZone są o
rwacj., 
które słutą d
 pomocą wopraco- 
wywaniu prognozy poeody I prze- 
prowadzaniu badaf1 nad klimatem. 


Skqd wziqł się herb Kowar 
B.-cnąC'7 k06 I wlsząC'7 nad rum 
w powi -m miot - oto herb Kowar. 
ale Jak do tego doało. 
l _Ot(' Jak Cło.! podanie - ,w 0- 
ko Kowar n- esz1tał n '"J: 
który przez okres w u lat te. -ory- 
I a.nr'ał udD06c Ucznyml napadami 
II1C11ZkaJ
 w ov-m czasie w Ko- 
warach k n em Gneslk 
pas owil KO zab _ I cfokonal tego 
przy naj IIDzeJ okaz Gdy do Gne- 
sika przył-ył ..ejący pwtrach zbój. 
aby podkut kOll.la kowal kazał mu 
go przytn
 I wykorzym.Jąc od- 
powiedni moment zdzI 11 lO miotem 
w 110wę A Idy .CMZOnJ' 11:06 nu- 
e- slę do uCieczkl - nuctł I za nim 
iii I jqo r6wn1et zabU" 
opnc ....r 


- Ma się te znajomości. co? 
Wkrotce poż('
nali s:ę, każdy 
s7"dł w innym kierunku. 
Punktualnie o 
od7inie 1700 
pan Antoni Rac7pk 
 'edział już 
w kawiarni. \Vkrotc" przyszła. 
- Jest pan ł-'iezwyklc punktu- 
łliny, p3nie redaktorze 
r 7 c.da z ironią. Zrozur.liał 
wie już w zystko. 
- Przeci
ż ia chciałem wy- 
jaśnit .. zac7ął. 
- To zb"t"czne r7ekła 
oschle. 
Powoli, akcentui<1c ka7de 
ło- 
wo. ciagnęła - doprawdy, dzi- 
wię sil' r)"lnu. A miałam o panu 
takip dobre wyobrażenie. 
Pan Raczek czuł tylko, jak ro- 
bi się na przemian to czerwony, 
to blady. 
. - Ależ ja... 7amknał iednak 
szybko usta przygwożd.i:ony jed- 
nym jej słowem: 
- Do wid7enia. 
Siedział jeszc7e chwilę osowia- 
ły. potem nie zważając nawet, że 
kelnerka niesie mu zamówioną 
kawe. rus7vł ku wvlśclu PowoI! 
powlókł się w stronę domu. W 
J;łowie kolatały mu d7iwne myś- 
li na temat swoich bliźnich. 
Przechodząc koło słupa elek- 
trycznello, potknął się o leżący 
na zi..ml kabel. 
- Mógłby pan uważać - rlo- 
biegło J;O z góry. Zerknął cieka- 
wie. Twarz elektryka wydała 
mu się dziwnie znaioma. Zdu- 
miony, patrzał na wspinalacego 
się po słupie człowieka. Muszp 
J!o skądś znać - mruknął pod 
nosem. 
- Racja. przeclr>ż to główny 
inżynier "Energetyki". 


:I, Brek. 


I 
Nowa wysława 
w muzeum jelenioRórskim 


Po pp:erwle, wywolaneJ likwida- 
cją Wystawy historycznej 1'5O-lecla, 
Muzeum w Jeleniej Górze Jest znowu 
dostępne dla zwled'zalących. 
Otwarta obecnie stala wystawa _ 
w nowym układzie - obrazuje dzie- 
Je regionu z uwzględnieniem historii 
miasta, nalcelnle1szych lokalnych 
rzemIosł, przemysłu lniarskiego I 
szklarskiego oraz zagadnień turysty- 
ki 
Udostępniono wiele nłeoglądanych 
dotijd eksponat6w w dziale szklarstwa 
artystycznego, m In. naJ nowszą pro- 
dukcję huty "Julia" w Szklarskiej 
Porębie. 
Muzeum czynne Jest codziennie "" 
lIod'Z 9-14 30 z wyjątkiem ponle- 
dzlałk6w l dni poświątecznych. 


w ł-tatnlm "Biuletynie Informa- 
cyjnym CZ Muzeów l Ochrony Za- 
bytków' (XI-XII 1161), zo.tała za- 
mieszczona ponltsza notatka o mu- 
zeum Ludomira R6tyckleKo w Za- 
chełmlu. 
Polska siet muzealna Vi"%bolacUa 
IIlę . bi
cym roku o II:tlka nowych 
placówek, z kt6rych na IIZCzegÓlną 
u.aKę zasługuje "Muzeum Pamiątek 
Ludomira R6tycltleao", otwarte dnia 
5 patdzlernlka br w Zac hełm lu w 
po b IIi u Cieplic. 
Tak to powatowl Jeleniogórskiemu 
prz) była nowa, bardzo cenna pla- 
cówka kultu
alna, zdoilUl do skupie- 
nIa na BObie uwagl nie tylko polskie- 
go społeczeństwa, ale takie muzyków 
l m,łoAnikó1iL" muzyki wielu narocfo- 
wo6cl 
Muzeum zostało zOrJ!anlzowane w 
WdU - "Pan Twardowsk.\", w któ- 
rej niezwykle skrzętnie zgromadzo- 
ne zostały pamiątkI po wielkim mu- 
zyku, twórcy ,,Pana Twardowskie- 
BO " "Caaanowy"'. "Stańczyka" Itp. 
Muzeum Jest trwałym pomnlklem 
wysta"'-łonym jednemu z naJwlęk- 
szyeh kompozytorów, kt6ry po clęt- 
kich latach hitlerowskIej olrup
('JI 
pnenlł-l się na stale na Slijsk Lu- 
domlr R6tJ'cltl mleszkal w Katowi- 
c ch, Kdzle zmarł dn l stJ'cznia 11153 
roku 


Urodzaj imprez 


w ciągu ostatnich dwóch tygodni 
przeW1nęła się przez J"elenlll Górę re- 
kordowa Ilott róznych I - co wat- 
nieJsze - dobryt'b zespołów artysty- 
cznych Byl więc zespól CYKańsld I 
teatr ro.yjskl. była orkiestra Ture- 
wicu z umą Marlą KoterbSką, były 
"Klapoty z m.Iłołctą" l wreszcie 
, Kundel . Ten wrocławsk1 kabaret, 
któremu patronuje lyJrodnlk "Odra' 
zdobył w Selenlej Górze dtUą 1I)"tn- 
patlę publlcznołct 
Godne uwaKl 4est to, te przy tylu 
ciekawych Imprezach obcycb nawet 
wlamJ' teatr znalazł Jeszcze wystar- 
czaJącą lIołt W1d.zbw. abJ' wystawiĆ 
po raz DUty ..Nłezwyll:!ll bWorIę"'. 
ł-j) 


Natomiast w Zachełmlu spędzał 
kompozytor swe urlopy, przebywa- 
Jąc w wilii, którą darował Mu Rz4d 
PRL w uznaniu wielkich zasłuK dla 
kultury IwlatoweJ 1 polskieJ. 
W WillI "Pan Twardowski" - tak 
nazwa I ją Ludomlr RÓiyckl - zo"la- 
Iy zachowane wnętrza w takim lita- 
nie, w Jakim były "'. ,ym czasIe, lidy 
w nIch Kompozytor tył I tworzył. 
W Muzeum wysta"-łone zostały 
r6wnlet pamiątki po Wielkim Arty
- 
de przekazane przez wdowę po 
kompozytorze - Stefanię LUdomlro- 1 
wą Mżycką, byłą Iplewaczkę a po 
wojnie profesora szkoły muzycznej 
w Gliwicach. 


:) 
.- 
E 
.... .... 
(1) 
, C- 
U 
O 
N 

 
E 
O 
O 


( 


"- 


ł 


SI"/GII'. L"do.'ro... R6"ac". podc...u "onc,,". .. ..III' "Pa. 
r..'IIo......'. . "..lu o....rc'. Muz..... 
Z ,,,. e4 '''_J' dr SI 8",..". 'ru... Pru. P.lIN. - H. Ja",,- 
'".'n. ...... P,u... Pru. M.R.N. - Zb. D.roIu.....,. NOWINY JELENIOCORSKlE 


Sesja PRN 
uchwalila "Tezy Jeleniogórskie" 


(ciąg dalszy ze str. 1) 
odzeniem programu rozwoju Ziemi 
Jeleniogórskiej, jakim są "Tezy", 
"odda/: je analitycznej dyskusji, któ- 
ra wykryłaby jego ewentualne b
a- 
Id lub błędy. Dobrze się również sta- 
90, że zatwierdzenie "Tez" omawia- 
'Ge było na sesji współnle z plan
m 
-c:zynów społecznych na rok 1959. 
Bo p,rzecleż realizacja naszego pro- 
gramu oparta jest w głownej mierze 
właśnie na czynach społecznych, na 
Własnym wkładzie pracy I plenlo:dzy 
mieszkańców naszego miasta I 1'0- 
wiatu. Każda złotówka wydana z Lu- 
dżetu winna znale.!/: zlotó",kę w czy- 
lI1ach społecznych. 
N
estety, 
czkol\\jek ,przewldywa- 
1II1a warto&/: ogólna czynów jest W ro- 
ku bletąc} m znacznie w}'ższa nit w 
.roku ubiegłym I przekracza 2.200 t y- 
-tilęcy, to jednak w porównaniu z na- 
szymi potrzebami nie jest ona jesz- 
cze zadowalająca. 
Referat wstępny na sesji wy/:lo- 
sił przewodniczący Prezydium PRN 
p. Janulewlcz. Po przerwie Tozpo- 

zęła się wielogodzinna dyskusja. 
Jedni, jak radna Szrajber I radny 
'<\fucha, zwracali w swoich przemó- 
"Wlenlach główną uwagę na 'braki I 

ledOclągnlęcla ..Tez", Inni jak 
przedstawiciel TRZZ dyr. Szłetyckl. 
radni Poloczek I Krzyżoslak, mówili 
o nich jut pod kątem realizacji tej 
czy Innej tezy. 
Do ciekawszych należała wy po- 
"WIedź przedstawlclełkl WRN P. Pla- 
'6ecklej. Mówiła ona między Innymi 
'Ił tym, te dotacje państwowe będą 
tylko dOdatkiem do tego, co sami tła- 
my. Zaznaczyła także, że "Tezy" bę- 
41ą zrealizowane nie do roku 1962 czy 


1965, jak to chcą niektórzy, ale I w 
pózniejszYCh łatach. Trzeba o t} m 
koniecznie powiedzieć społeczeństwu, 
aby nie było w prz}'szłości rozczaro- 
wane. 


Radny M. Krzyżosiak zwrócił uwa- 
gę na to, że nasze schroniska w Kar- 
kono
zach, sąsIadujące z Czechami, 
nie reprezentują nas w odpowiedm 
sposób w oczach zagranicy. l\lówią o 
tym sami Czesi dZIwiąc się, jak mo- 
żemy zaniedba/: przygraniczne tere- 
ny, które u siebie nazywają oni ..to- 
\\arem na eksport". 
W sprawach kultury ł oświaty mó- 
wiła radna SzraJber. Zaznaczyła ona, 
że, jej zdaniem, w ..Tezach" niesłusz- 
nie pominięto zagadnlenłe szkołnic- 
twa średniego I zawodowego. Sprawa 
ta będzie za lat kilka rówDld trudna 
do rozwiązania, jak obecnie problem 
szkołnlctwa pOdstawowego. Dlatego 
też koniecznym jest, II!by znałazła ona 
Iwoje odbicie w ..Tezach". 
Na zakończenie sesji radni przy- 
Jęli projekt Komisji Wnioskowej o 
zatwierdzeniu ..Tez" z pozostawie- 
niem prawa do wnoszenia dalszych 
ewentualnych wniosków ł poprawek. 
Sesja zatwierdziła równi d powo- 
lany pop.rzednlo Powiatowy Komllet 
TurystykI. 
Ogólnie stwierdzi/: naldy,' te sesja 
aczkolwiek nie w pelni, to jednak 
w dużym stopniu spelnlła pokładane 
w niej nadzieje. Wielogodzinna dy- 
Skusja wyjaśniła włełe spraw spor- 
nych, Wysunęla liZerec konkretnych 
wniosków I propozycji, które Z pł'W- 
nośclą pomocą Prezydium w jego 
pracach nad uzupelnlenlem I reali- 
zacją ..Tez". 


Jerzy Roman 


.' 


... 


. 


rzykapuJII..1 Przemówienie szefa _ 
.,Lutka" nie było zbytnio kwieciste. 
.nZ pilltku na sobotę zjeść kolację w 
- 
wany również lon. Rorat i Pulll 
czekali jut na niego. 
.. 
Banda działała bardzo śmiało I na 
ogół sprytnie. B;)ł1 względnie ostroż- 
ni I to pozwolIło im prosperować 
cztery miesiące. Słabe zabezpIeczenia 
i Eamki - pomagały im w pracy. 
Pozostawiane na noc plemądze, me- 
Eabezpłeczone towary przysparzały 
Im kradzionego mienia. 
ZachodZI jednaJ: pytanie zasadni- 
cze. co robiliby z ogromnymi iloścIa- 
mi papierosów, cukierków. czekola- 
dy, cukru, \\'1na IIJmych rzeczy, gdy- 
by nie dute, usłuine grono pasero\\"ł 
Na klaBycznym przykładzie bandy 
Rorata I Pufflego oAInlelam się zary- 


Eykować tWierdzenie. te 80 procent 
kradziety me doszłoby d'o skutku, 
gdyby nie miejsca, w kt6rych mogu 
szybko SPI';nięty/: cały łup. 


. 


" 


W MacIejowej. sklepowy Lenarto- 
wicz kupił od nich towanI za 15 ty- 
sięcy. Sprzedawał go w sklepie GS 
na swoje konto. W .1anowicach skle- 
powa kupiła 2 transportery spirytusu 
za 4 lłł złote. Wprawdzie Zofia MI- 
tręga, ona to bowiem była, \\-ytłu- 
maczyła przed sądem. te zarobek jej 
wyniósł tylko.. 144 zł, mimo wszyst- 
ko nie ulegało tadnej wątpllwo6c1, 
te wiedziała, U: spirytus po- 
chodzi z kradzleiy. Sklepowa Miller 
w Goduszynle kupiła towaru za 1000 
zł, a Konstanty KInlta, właśclcieł 
sklepu w CIeplicach - :s rowerki 
t1z1eclnne. Opony, silnlk1 elektrycz- 
ne, wiertarki, koła - po zniżonej 
cenie Wędrowały z ręki. do ręki po- 
większaJllc co ChWIlę grono paserów. 
Chcę jeszcze na zakończenie ze- 
atawiĆ wyroki w tej sprawIe 
Rorat - 5 lat WIęzienia. 2 000 d 
kary I utrata praw obyw. na 8 laL 
Puffi - 5 lat Więzienia, 2 000 
 
kary I utrata praw obyw. ni 6 lat. 
Pa,,"lkowskl - 4 lata WięZIenia, 
1.200 zł kary I utrata praw obyw. na 
5 lat. 
Iwanowskl - 3 lata I 8 mies. wię- 
zienia, 2000 zł kary i utrata praw 
obyw. na 4 lata. 
Lachowskl - 3 lata więzienia, 2 CiOt 
złotych kary 1 utrata praw obyw. na 
. lata. 
Łysakowskl - l". roku więzienia, 
1.000 zł kary 1 utrata praw obyv;-. na 
2 lata 
Wyroki, jak widać dość ostre I tym 
bardE1ej Jtontrastowo mały WYdaje 
się wymiar kary na paserów. 
LenartoWIcz - l rek więZIenia z 
zawieszeniem na :s lata I l ooe zł ka- 
ry 
MItręga - 200 zł grzywny. 
Mlner - 8 mIesięcy Więzienia E za- 
Wieszeniem na 2 lata I 380 zł kary. 
Kmlta - 500 zł grzywny. 
Inru - UrueWInnJem 
.restem głęboko Pnekonany. te 
gdyby \\'Yl'OkI na paserow utrzyma- 
ne były w tej samej skaH, co na 
złodziei, to stworz;) łoby się jakąś ZB- 
porę na Przyszłoś/: PrzecIwko ciągle 
jeszcze dużej przestępczości. 
Szczególnie ostre wyroki winny. 
mo m zdaniem, zapadać na sklepo- 
W) ch pośred'nlczących w spn:edaty 
kradzionych przedmiotów. Znają onI 
lepiej nit inni łudE1e Przepisy do- 
tyczące handlu, rue mówiąc jut o 
tzw WYCZUCiu zaWodowym, dZlęJd 
któremu :tuż z daleka wiedzą f;e 
proponowany towar pochodzt Właś- 
nie z kradEieły. 
Tymczasem, gdyb;)"m wyliczył 
WSZystkie EaInleszane w sprawę Ro- 
rata i Puffiego, a untewinnione z 
Wielu względów osoby - to śmiało 
mÓłłbym właśnie tę sprawę D8Z1Vac'! 
preeesem przed.ko .p0łeae6_ 
.twa. 


And.ruJ Leałe'lhld. 6 


Dużo szrzęsc:la 


y 


NA ŚLUBNYM KOBIERCU 


M atynnla w jelenioe6rakim Urzę- 
c2zJe Stanu Cywilnego zwllPkl mał- 
tetlskle zawarły naatępujl!ce p8ry: 
l. ZdZisław' Ludwlnowlcz L- Zofia 
Kameclr.a 
2. WIa<łya&aw LewaDdoW1lkI - Wle- 
-ława Korllol 
2 Roman Zygman - Slan1aława 
Kędzlelska 
. ł.naey Banatowakl - Romana 
"rab 
I. Slanl-ła90' I4czek - .fani na Pie- 
trzyk 
1 Adam Ręklewall:1 - Alina Raez- 
kleWlcz 
, Kaz1m1en Kowalaki - Czellława 
Tęau. 


REPERTUAR KIN 


LOT 
godz. 15 _, II LO, 10 18 
_ I-I II - "zadzwońcie 120 moje:! 
tony', pol, od 11 lat 
I-ł II - "Szukam mojej c2zJewezy- 
nY", ra4z., od 12 lat 

 II - ..Na zawaz.', ameryk, 
od Ił lat 


TATRY 
godz II M, 13. (przed' południem) 
_ I-I II - 11-15 ..Kapitulaej"" , 
NRF, od II lat 

 II - ..Człowiek .. telamej 
ma.ce", USA, od 12 lat 
,........11 - "Trze\O.""ezJr:1 na bruku', 
Jug., od , lat 


MAKYSIEIIOKA 
godz II, II, 2t 
_ l-III - "Mańanna moich ma- 
rzeń", franc, od 11 lat 
--ł II - ..KaiDOwa zbrodnia" buł- 
garakl, od 12 lat 
ł--ł.n - "Roee Berndt", NRF, od 
II lat 


T I
 
 T R 


godz 11,_ 
II I-I II - ..NIezwykła tu.torla" 
GOldoniego 


DY%LRY 
OC
E APTEK 
od . I-III II - Apteka nr p, uli- 
ca l-go Maja 17 
od 2 11--.11.. - Apteka nr 55, UlI- 
ca Dłulla 11 


Kupili już 
23 domki 


Pned 11:1111:0.. ilB1ami Miejska 
Bada Narodowa ąnedala pierwAII 
tertl. il0IDk6.. Jedno- I d-ł'Odzln- 
.ycll. J3 -ł-ywc6.. kupiło ..Ię«: 
D ilomkl. .. cenie od :n ty.. do 
115 ty.. -ł. 
Pny ąnedały tycll D1eruc:bomo&- 
el MKS su&.....aJa ..... .. .ysokoł- 
d MI ........ pnc. 
Na POftIItku haU 1'0 pny
1 "ę 
d. apnedaiy dalaycb . domk6w. 
L 1IL 


ł OGŁOSZE_IA OROSI E 
ZGIJBILEJI na traaie ul. Woino6cl - 
ul Krótka pantofel m-ł. czarny-I. 
Vcadweco znal
 uprzejmie proa:ę 
o zwrot za v...,.-nacrodzemem do T... 
atru .. 
ele:mej Górze. 


SPRZEDAM d'omeJr: jednorodzinny z 
ogrodem .. 
elenlej Górze Komfort 
I pokol I ll:ucbD1a, centraiDe oerze- 
wame. Oferty pneayłać do Redak- 
cji Nowin 
elenloe6n1Dch. 


PODZIĘJtOW -\. ""'".lA za dobrl! opluę 
.. czule cboroby mojej matki. lIarU 
LenartowIcz p dr R. Dan1lewlc:z ze 
apltala .. lI1łkowle ałada e6rka. 


ZGLBIO
O załw1adczenle 1Irtuno6cl 
z dn . V 11M na nazwlaJto Zenon 
Popławskl zaJD .. 
elenleJ Górze. 
zamkowa nr . za nr .....»ł4. IIM."I. 


ZGrBIONO c20wócI oeobtaty' OCD 'ł- 
wydany pna X. MO 
rtom6w 
..amy dQ .. L ł-, 
. woj- 
akOWI! nr III1l'Jł wyd pna RKU 
SwłdDlca oru kaillieCZkę ........ęr1- 
kto,,", PKO na DUWIako Tadeua 
Aet.ruczenJr.o, 


U1QIW AZJIfIAJI zgubIODe zwolDle- 
DIe 1eJr.anJr.łe (od LI 120 111 1_ r) 
W7Wławloae pna Ambułatadum 

c:zne .. cteplłc.eb. Da ..... 
wlall:o lI1eczysła.. Sbwa, ZAJD .. Ct.. 
plłeMll, al. Orla lo 


NOWINY JELENIOGORSKlE 


DYREKCJA JELE
IOGORSKICH POWIATOWYCH 
ZAKŁADOW PRZEMYSŁU TERENOWEGO 
W Jeleniej Górze - ulica l-go Maja Nr 51  


ogłasza przetarg I 


NA DOSTAWĘ 400 TON LODU 
DO PODLEGŁEJ WYTWORNI WĘDLIN 
W KOWARACH 


OFERTY MOGĄ SKŁADAC 
DO DNIA 3-GO LUTEGO 1959 ROKU 


PRZEDSIĘBIORSTWA 
PAŃSTWOWE 
USPOŁECZNIONE 
I OSOBY PRYWATNE 
NA ADRES DYREKCJI 


ZASTRZEGA SIĘ PRAWO WYBORU OFERENTA 


JELENIOGÓRSh.IE ZAKŁADY 
PRZEMYSŁU TERENOWEGO 
w Jeleniej Górze - ulica K. Miarki Nr 5 


prouuhują i polecają 
SWYM ODBIORCOM: 
PASTY PODŁOGOWE I OBUWIOWE 
LUKSUSOWE I Z\VYKŁE 


które w konkursie zorqanizowanym przez Rpdakcję 
..Nowiny Jeleniogórskie" i Dyr, J.Z.P,T, otrzymały 
nazwe 


..JELONEK" 
2ądaJc1e lej we wszystkich sklepach. 


PONADTO 
polecamy nowe wzory obuwia letniego produ- 
kowanego ze skóry i tworzyw sztucznych o naJ- 
nowszych fasonach. 


MIEJSKI IL.\.NDEL MIĘSEl\f 
w Jeleniej Górze 


POLECA 
P. T. K O N S U M E N T O M 


Du2Y WYBOR WYROBOW GARMA2ERYJNYCH 
NA MIEJSCU I NA WYNOS 


które zakupić można w 
- BARZE GARMA2ERYJNYM 
przy uUcy 1-g0 Maja Nr 70 
iw 
- BARZE GARMA2ERYJNYM 
przy ulicy 15-go Grudnia 

 


SPECJALNOSC: 


F'LAKI 


I 


BIGOS 


- 


- 


Przy aptece nr 53 w Jeleniej Gorze, ul. l-go Maja Nr 17 
został uruchomiony - Punkt Skupu i Sprzedaży Leków Za- 
granicznych. 
Skup leków - wtorki, czwartki i soboty 
w godzinach od 12-ej do 15-tej 
Sprzedaż lekow - poniedziałki, srody i piątki 
w godzinach od 12-ej do t5-tej 


Wrocławski Zarząd Aptek P. p. we ".rocławiu 
Oddział w Jeleniej Górze, ul, Kasprowicza Nr 17   


P. P. »ITzdr01Uisko CiepIice« 
ID Cieplicach 


ogłasza 


przetarg nieograniczony 


na przeprowadzenie remontu XIII pawilonu 
w Cit?pllcach, przy ul. l\lired.iego 75 


\\ zakrcs remontu wchodzą: 


roboty dekarskie, Instalacja C - O, wcntlJlacja, 
robot!, posadzkowe, wykładzinowe, tynkarskie 
i malarskie (zewnętrzne i wewnętrzne) 


Termin wykonania robót wewnętrznych 15,1\".1959 r. =
 
 
r----;. - 
Oferty w zalakowanych kopertach mogą składać 
przedsiębiorst\\ a P8\lstwowe, 
półdzielcze i pry- 
watne, w terminie do 15.11.1959 r. 


-r
=-
 
Ot\\arcie ofert nastąpi 20 lutego br, w dyrekeji 
"U zdrowiska" .  :::::::::-- = ::---. 

 
Zastrzega się prawo wyboru oferenta. 


'-----= - 
-...::: 

 
Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny P.P.U. 
w Cieplicach, ulica Kościelna 9. Tamże do wglądu 
dokumentacja. 


--- 


--- 


WYGODNE NOCLEGU 


SMACZNE POSIŁKI! 


Gdzie? 


OCZYWISClE: 
DOM WYCIECZKOWY PTTK 
W JELENIEJ GORZE 
 


NOCLEGI INDYWIDUALNE I ZBIOROWE 


- SNIADANIA 
OBIADY 
- KOLACJE 


SPECJALNOSC: 
KAWA PO TURECKU 
OBSŁUGA SZYBKA I KULTURALNA  NOWINY JE LENI O GORS KlE 


'1 


NARCIARSKIE MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA 


I 
II 


. . 
mlelsce 


. . 
mlelsce 
I DZIEŃ 


22. l. w pierwszym dniu Mi- 
3trzostw Narciarskich Dolnego 
Sląska odbyły się Biegi Płaskie 
wszystkich grup wiekowych, o- 
raz Slalom Gigant w Kotle pod 
Labskim Szczytem. 
Zawody rozgrywano w ciężkich 
warunkach atmosferycznych i 
.śniegowych. 


BIEG PlASKI 


Seniorzy 15 km 
1) Stanisław Czara (G6rnlk) _ 52,48, 
2) J'6zef Przezwański (AZS) - 53,26, 
3) Jan Klarnut (Snle:l:ka-Karpacz) 

6.2l. 


Seniorki 10 km 
1) Ingrid Drabecka (G6rnik) 
14,45, 2) Krystyna Wezdecka-Clołek 
«Start) - 46,53, 3) Romana Pałka 
(Start) - 1.00,13. 
Juniorzy 10 km 
1) Marcin Relchard (G6rnik) 
34,53 2) Jakubaszek J'an (Snle:l:ka 
Karpacz) - 35,24, 3) Janusz Marek 
-(SwIt) -. 36.41. 
Młodzicy "B" 6 km 
1) J'anusz Radczuk (Start) - 16,36, 
"2) Wolfgang Nelcher (Swlt) - 18,53, 
.3) Karol Salarnon (AZS) - 19,10. 
Dziewczęta 1'1'. "B" 5 km 
1) Jadwiga Urbanowicz (Swlt) 
"27,05, 2) Maria Mandrola (LZS) 
:28,10. 3) Ewa Lipczyńska (Chojnik) 
- 30.18. 


SLALOM GIGANT 


Seniorzy 
1) Egon Myśllwiec (Stal - Clepll- 

e) - 1.16,3, 2) Jerzy Pletkiewlcz 
(S\\"It) - 1.17,5, 3) Roman Molenda 
«AZS) - 1.19,0, 4) Jan Bartklewlcz 
"(Stal) - 1.19,0, 5) Bogdan Deja (Stal) 
- 1.19,3, 6) Tadeusz Wotnlak (Szre- 
"-tlca) - 1.20,0. 
Juniorzy 1'1'. "C" 
1) Jerzy Marian (SzrenIca) - 0.52,7, 
:2) Waldemar Z6łtanleckl (Chojnik) 
- 0.55,5, 3) Ludwik ProkopoWlcz 
-(Chojnik) - 0.56,0. 
Młodzicy 1'1'. "B" 
1) Wiesław Deja ( Sial) - 0.52,5, 
2) Jerzy Witke (Snie:l:ka) - 0.55,1, 
.3) Wiesław Łanlewski (Chojnlk) 
- 0.56,6. 


Młodzicy 1'1'. "A" 
1) Wacław Swiernlak (Snle:l:ka) 
-n.58,8, 2) Andrzej Witke (Snie:l:k3) 
- 1.01,0, 3. Bogdan Wierusz (Choj- 
ulk) - 1.08,5. 


II DZIEŃ 


W drugim dniu Mistrzostw 
"Narciarskich DOlnego Sląska, 23. 
I. rozegrano Bieg Rozstawny 
w
zystkich . grup wiekowych. 
Ble? odbył 
Ię w Szklarskiej Po- 
rębu:
 start I meta na polanie w 
pobhzu FWP "Jaś i Małgosia". 


. . 
SNIEZKA 
CHOJNIK 


Indywidualnie najlepsze czasy 
uzyskali: 
10 km 
Reichert (Górnik) - 35,29 
Abraszewski (AZS) - 36,05 
8 km (juniorzy) 
Jakubaszek (Snieżka K.) - 27,04 
Marek (Swit) - 27,17 
W tym samym dniu pod Lab- 
skim Szczytem rozegrano slalom 
specjalny dla seniorów i junio- 
rów. Warunki atmosferyczne złe, 
warunki techniczne różnica 
poziomów 150 m, długość trasy 
850 m, 53 bramki. 


f... 
I
 
,"\ 


,1f 
 

 


BIEG 
ROZSTAWNY 


Seniorzy 4 X 10 II:1II 
l) G6rmk I (Wałbrzych) - Pawllk, 
Piecuch, Relchardt, Ciara - 2.ll,U, 
2) Snle:l:ka (Karpacz) - Makarowskl, 
Wotnlca, Plejko, Klamut - 2.13,11, 
3) AZS (Wrocław) - Sałamon, Bed- 
narski, Przezwańskl, AbraazeWBki 
2.34,05. 
\Juniorzy 1'1'. "C" 4 XI II:1II 
l) Swit (Jelenia Góra) - Wyty- 
czak. Denls. Nelcher, Marek - 2.01,łJ, 
2) Snle:l:ka (Karpacz) - Sama, Pa- 
ruzel, Włodyga, J'akubaszell: - 2.U,Dł, 
Juniorzy 1'1'. "B" 4 X 4 II:1II 
I) Start (Duszniki) - Bury, Kapar- 
kowskl, Kowalski, Radczuk - 1.20,25. 
Młodzicy 1'1' . "A" 4 X Z II:1II 
1) Start (Duszniki) - WOjclll:lewlcz, 
Bus, Krakowski, Chłoslk - 1.Dł,n. 
Dziewczęta 1'1'. "A" I X Z km 
1) Snle:l:ka (Karpacz) - Stanisława 
Maślanko, Danuta MaAlallko, Toma- 
szewska - 1.Dł,23, 2) Deja, GaJe1l\"Ska, 
Kozak - 1.06,03. 


SLALOM 
SPECJALNY 


Z powodu ciężkich warunków 
i złej pogody na 51 osób zgłoszo- 
nych, startowało 30, a u
ończyło 
slalom 18 zawodników. 
Seniorzy 
1) Bogdan Deja (Stal) - 1111,S sek, 
2) Roman Molenda (AZS Wr.) 
121,5 sek., 3) Kazimierz Nowakowski 
(Snle:l:ka Karpacz) - 124,7 sek. 
Juniorzy 1'.1' . "A" 
l) Andrzej Wltke (Snle:l:ka Kar- 
pacz) - 136,9, 2) Wacław Swlerzman 
(Snle:l:ka Karpacz) - 111,2, I) Bogdan 
Wierusz (ChojnIk) - 14'1,4. 


- 


KARPACZ 


rencji złożonej Seniorów i Ju- 
niorów. Konkurs Skoków odbył 
się na Dużej Skoczni Konkurso- 
wej, w bardzo trudnych warun- 
kach przy oblodzonym rozbiegu 
i zeskoku, świeżym śniegu i po- 
rywistym wietrze. 


BIEG NA 30 km 


BIEG NA 38 KM 
l) J6zef Przezwański (AZS Wr) 
- 1.46,04. 2) Emil Plejko (Sniezka) 
- 1.51,33. 3) Michał Weznlcz (Snie:l:- 
ka) - 1.51,48. 


KONKURS 
SKOKÓW 


Seniorzy 
1) Ryszard Witke (AZS Wr.) - sk. 
dl. 51 i 58 m - 203,0 pkt., 2) J'erzy 
Lechowicz (Szrenica) - sk dł. 45 t 
45 m - lTl,3 pkt., 3) Rudolf Fros 
(start Duszmki) - sk. dł. 42 i 44 m 
- 170,9 pkt., 4) Jan Klarnut (Snieżka 
Karpacz) - sk. dl. ł2 i ł4 m - 165,9 
pkt.. 5) Marian MartynIak (Start 
Duszmkl) - sk. dł. ł2 I ł2 m - 161,0 
pkt. 


TRÓJBÓJ 
ZJAZDOWY 


Seniorzy 
1) Roman Molenda (AZS Wr.) - 
2.09, 2) Bogdan Deja (Stal) - 7.68, 
3) Zygmunt Nowakowski - 16.10. 
.Juniorzy 1'1'. "C" 
l) Jerzy Meiran (Szrenlca) - 1.110, 
2) LudwIk Prokopowicz (Chojnik) - 
30.20, Antoni Rycnel (Stal) - 11.9%. 
Młodzicy 1'1'. "B" 
1) J'erzy Wltke (Snle:l:ka) - 4 53, 
2) Wiesław Lunlewski (ChojnIk) _ 
35.41, I) WłO 
9 
16 
O 21 
17 22 
18 2
 
i9 2
 
2D 25 


.. 
C 
- 
E 
.. 
., 
>- .. 
I- 
< 
o:: 
O 
< 

 

 


Znaczenie wyraz6w: 
I tymczasowy budynek, 2 'lCena 
w cyrku. I. mÓWca, ł jedna z ele- 
ktrod. :I JednOltka walri droctch ka- 
mieni. I. ,recka bollnl mllcłroicl. 1. 
irednloWleczna machina oblęinlcza, 
1 muza plełni miłosneJ. ,. Imię do- 
radcy Salomona. 10. OlłOlZenle, u. 
zaorany kawal ziemi, 12 port nad 


A  
» 
CJ 
::;o 
>- 
-ł 
-<. 


CD 
. 
- 
- 
. 
ClI 

 
Morzem Czamym. 13 Jeden z blelr6W' 
konia, Ił skala, 11 wyciJl' z zlol. 111 
częlć twarzy, 11. atolIca Maroka.. 
II budynek 1r000pOdarakl. 18. mały 
Dariusz, 20. Dajazdy, 21. znane uzdro- 
wtako nadmorskie, 22 objajnlenla r 
Ja kierowca w samolocie. 2ł posta
.. 
cZłowiek. 25. alłacz, geniusz. 
II. .larmolukowa 


Rozwiazania i listy nagrodzonych 
Lista D&
rodll:onych A prawidiowe gOda, łO Hebe, łl. udar, ł.. Ra, ł5 
rozwl
nle QUIZt' z Nr D.. "No- Faun, łI. Albania, ł9. olpa. :10. LI.. 
WiD" 54. Golub, !II. Lakme. 5ł. mara. 1111. 
Adam. 10. obrok, 13 Wanda,.. Aga- 
memnon. 11. kurtyna. 13. ornitolo... 
14 aentencJa, 15. okapi. 
PlODOWO: 2 laguna, 3. KarmelItar 
ł. Toronto. ,I. pasat, II. lin, lIa AUr 
1. oj, l. alt. I gwara. 10. torebka. 
11 nostallla, 13. rym, Ił Ada, 11_ 
RozwłązaDle Qt:IZU z Numeru Swlą- .aJ. 18 grab, 20. amar, 21. sól, Ja. 
teczDel'o: Azor. 2ł. pech, 211. aynteza. 21. torpe- 
da, 211. tektura, 31 kolonel. 12 GOPI
r 
33. krata, Ił. cnu, 31. bak. ł2 ,arb.. 
ł3. opal, ł.. Rlgoletto, ł'. bora. U. 
nora, SI Ideologia. :12 bom. :Ił Bem. 
:1:1. Laokoon. 51. kraniec. II rabat 
12 pestka. Ił. NIobe, 11. atu. II non.. 
u. bel, 10. Men. 11. kir, '72. as. 


I. Konstanty Blelman - Przesieka 
2. Irena Czopp - .felenia G6ra 
I. Andrzej Plewko - WOjlon6w 
ł. Felicja Struzy6ska - .felenia G. 
:I. Marla WoJtklewlcz - Jelenia G 


I. NaJdluiszym wętem Jest anakon- 
da - do 12 metr6w 
2 Kolczatka aklada rO( e I JaJo 
I. Pletwal błękitny Jest aaaklem. 
ł. Wlernoicl matieńakleJ doc "WUJą 
golęble 
5 IchtIolog 'est specJalllltą od ryb 
.. Operę ..PorBY and Bess" oapiaał 
George Gershwln. 
, Najdłutaz& na lwleeJe Jest Mls- 
aJulpl-Miaaourl. 
.. NaJdluteJ tyje tólw olbrz)-mi. bo 
at IIODBd 200 lat. 


Lista DaCFodzonycb 
Nr 3ł łI. 


A 


Krzyt6wkę 


Lista DacrodzonYC:h z 
r I ł1 


L Marla Grabska - Jelenia G 
2. Rajmund JaholkOWUI _ .T. G. 
3. Jereml Kullkowskt _ Jelenia G. 
ł Róża Malecha - J'elerua G. 
5. Alina RzełnJoWlecka - Jelenia G
 


Rozwiązanie Knył6wkl z Nr I ł1 
Poziomo: I. Zakopane. 5. POrtal. ł.- 
-Iacuna, 1. krater, l. resort. 12. tępe.. 
Ił. czekan, Ił POStęp, III. raut, II. 
LIczyrzepa. 21. OdrOd'zenle. 24 Kar- 
konoue. 2'1. KrzywOUsty, 211 Nero, 30. 
,amek. 12 kopiec. M. rzep. 35. za- 
czep, 3'1. Klarnet, .. wczasy," cel- 
nik, to. tramwaje 
PIODOWO: 1. zator. 2. koloratura.. 
I. a1le
tto, ł. I:d,ar, '. Kmicic, 1_ 
talk, II. -. U tarpan. 15 Glinka.. 
11. festyn, II zero.. PIa. 22. dw6r r 
Ja. osty, .. eneFiretyka, 11. .orpo- 
racja. 21 szczyt. 31 nasz, II. Pen.. 
-. Plaat, 11. kolce. 


REDAKcn: BORYS JARMOLUK. HENRYK J01\;EK (sekretarz red.), JAN KORPAL. ANDRZEJ LESIEWSKI (red. naczelny), LESŁAW MILLER, JERZY ROMAN. 
SKŁAD WYD. PREZ. PRN w JELENIEJ CCRZE ADRES REDAKCn: JELENIA CCRA, ul. 22 LIPCA 4J, tel. 29-J3. 
JeleniogórlkJe Zakłady GrahCJ.Il" 113 26J 59. Nakł. J2000 egz. A3X4. dnlk. VII ki 60 g. L-19 41 


I 
\I 

 


p' 


I., 


, 


No coż - noga się zrośnie, a 
pracę zawsze mozna zmienić. 
Fraszki turystyczne 
GÓry nasze. zaśmiecone góry 
- oto pomnik... turystycznej 
kultury 


. 
Szlag go trafił na szlaku, 
bo niósł... 100 kg w plecaku. 
Joter 


=-  


Od wielu miesięcy spo- 
czywa w czeluści biurka 
"kwaterunkowego ,. 
pOdanie plzstyka p. Grygully 
. 
Plastyk, "iadomo - nlo" If'k 
nieoceniony - co nie przeszka- 
du, ie o .teco potrzebach latwo 
się zapomina. 


'lamy DadzleJę, te pneczytają 
o 
równie z w urzt;dzle kwaterunko- 
wym. 
Kto wie...! 


. 


Do 
Redaktora "SowlD" 
Szanowny Panie Redaktorze, 
Pozwoli Pan. te Ja ad rem, 
Rzecz calą Panu wprost wyłotę, 
TkWI ona mianoWIcie w tym _ 


Ja Reda-, :te tak pOwiem 


-ktorze 
Jak zwykł był mawiać mistrł 
Konstanty. 
Tu łzę "",baczyć proszę w 'l>ku. 
Myślę te może PaD pomote 
ZalatWlć spra"'ę mego lokum. 


... 


Gdzie mam pracowat Bedaktorku 
W p
tk8ch rakietowej ery. 
Gdy w klitce cIasno Jest Jak 
w worku. 
Bo klitka trzy I pól na cztery: 
I dOdam Jeszcze na catatek, 
Niech lIię I Panu zrobI smutno. 
Krąty po khtce dwo,e c!Z1atek, 
WIęC pytam, Idzie mam staWlać 
płótno? 


Dwa ty Cod nie temu odbyła 
alę w sali SDK narada aktywu 
partyjnego w sprawie prał:Y pro- 
pagandoweJ przed III Z)azdł:m 
PZPR. Według zgodnej ?Ceny 
eJ 
uczestnikow, a także klerowDlc- 
twa KP w osobie sekretarza low. 
Malinowskiego, narada. nie 
ała 
apodziewanych rezultatow. l\luno 
drkawego I dobru opracow
neco 
referatu, dyskusja tocz)ła Się po 
marginesach. slabo dotykając 
spraw zasadniczych. 
.Joi W trakcie trwania narady 
(ocze5tnicz) ło w niej p.onad 150 
osob) rozszedł się po aah do" clp- 
ny komentarz: 
- Narada dlatego tak przebie- 
ga, gd).i Jej prez) dium siedzL 
pod choinką". _ I 
Istotnie, na sam) m frencle sali. 
o kilka metrow od stołu prezy- I 
dialnego, stala wielka. barwnie u- I 
strojona ch()inka, pozostała tam 
jeszcze _ okresu ś"iątecm)ch 
imprez. I ............ ................................ 
(Jl ..Llhput" - Londyn 
i fraszki turystyczne 


, 


Donoszę Panu więc: ze smutkiem, 
Ze mlalit 
owat. rzeklbym, 
ciurkiem 
MonopolowlI piJę wódkę, 
Zagryzam jledziem, lub ogórltlem. 
Potem mam qagę oraz kaca 
I tak wy,llIda t1lo"Órcza praca 


Pół roku temu. 'VI"czelnieJ mote. 
..Odra" mnie ucteszyla wzmIanką. 
Szanowny Reda-Panie-ktorze. 
Ze remontują mi mieszkanko. 
Pracownię. w. c. I łazienkę. 
Plus dwa POkoJe I kuchenkę 
Ani za duża, rue za mała. 
Ale Jak dotlId duta ..chała". 
Lub jak Pan woli - zwykły CUz!k _ 
Czełć Redaktorze. aerwua, buzi I 
Mlraysław GrycuUo 
plast)'k 


. 
Wierszyk zamieszczamy nie ze 
1n
lędu na wartolc:l poetyckie 
 
-.., trelt, panowie, Da trdl!! 


I. Hanna Górz)'ilaka 
Poręba 
2. Halina Jackowska - ł-omnica 
J. Henryka Maci.. - Jelenia G. 
ł. Mlec:zyalaw F'łueckl _ J'elenla G. 
:I. Franctszek Szponar - Jelenia G. 


Szklarska 


Rozwiązanie Krzyt6wJtł z "J' D" 


Podomo: 1 Lalka. 2 katapulta. 1 
oranłrutan, 12. UruIf'Vl"llJ. 15. komeD- 
tarz, II. RataI. 11. Skarb. II croC. 
20 atoa, 22. Ikona. Ił. plarlr, 25. As, 
2'1 kora. 21 tabo
. .. raca. 31. Ka. 
JS. czar, _. kort. .. patent. D. pa_