Jahn Alfred
ur. 22 kwietnia 1915, Kleparów, dzielnica Lwowa
zm. 01 kwietnia 1999, Wrocław
Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej

Geograf, geomorfolog, naukowiec

Prof. Alfred Jahn.

Geograf, geomorfolog o sławie międzynarodowej, rektor UWr. 1962-68, autor wielu prac naukowych, wiele z nich dotyczy morfologii Sudetów Zachodnich, przede wszystkim Karkonoszy. Miał też dom w Karpaczu.

Prof. Alfred Jahn pochodził z niezamożnej rodziny. Jego ojciec, Fryderyk, Austriak z pochodzenia, z zawodu był szewcem. Matka profesora, Helena Jaworska, pochodziła z rodziny chłopskiej spod Kolbuszowej. Alfred Jahn był najmłodszym z czwórki rodzeństwa. Miał siostrę Janinę ur. w 1908 r. (nauczycielka) oraz braci – Celestyna (prawnika) i Bronisława (szewc, zmarły na zesłaniu).

Przyszły profesor rozpoczął naukę w 7-klasowej szkole przy ul. Weteranów we Lwowie. Po 4 latach przeszedł do lwowskiego V. Gimnazjum im. S. Żółkiewskiego. Był prymusem. Uczyli go tam m.in. prof. Leon Poradowski (polonista), prof. Józef Myszuga (historyk), prof. Juliusz Szander (matematyka). Po ukończeniu gimnazjum przyszła kolej na studia geograficzne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Był wyróżniającym się studentem. Prócz geografii uczęszczał na zajęcia z geologii i biologii. Już jako student rozpoczął pracę naukową. Opiekował się nim prof. August Zierhoffer. W czasie studiów i późniejszej pracy naukowej na macierzystej uczelni zetknął się z wybitnymi geografami – prof. Eugeniuszem Romerem, prof. Henrykiem Arctowskim, prof. Julianem Czyżewskim. Zwieńczeniem studiów była praca magisterska z geomorfologii na temat północnej krawędzi Podola. W 1937 r. młody geograf wziął udział w słynnej wyprawie badawczej na Grenlandię, którą zorganizował prof. Aleksander Kosiba. Zaraz po studiach podjął pracę w macierzystej uczelni jako asystent w Instytucie Geograficznym. Tuż przed wojną obronił pracę doktorską poświęconą zjawiskom peryglacjalnym na przedpolu lodowców w zachodniej Grenlandii. W 1940 r. ożenił się z Marią Szaynowską, również absolwentką lwowskiej geografii. W czasie wojny pracował u prof. Weigla w instytucie zajmującym się produkcją szczepionek dla armii niemieckiej, gdzie był m.in. karmicielem wszy. Jednocześnie zbierał materiały do prac naukowych w okolicach Lwowa.

Po zakończeniu wojny wyjechał do Lublina, gdzie przez 4 lata pracował jako adiunkt w Katedrze Geografii nowopowstałego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Już w 1946 r. habilitował się u swego lwowskiego prof. Augusta Zierhoffera w Poznaniu. Tematem dysertacji były utwory czwartorzędowe i morfologia doliny Bugu pod Sokalem. W tym czasie pracował dodatkowo w Regionalnym Urzędzie Planowania Przestrzennego i przez 3 lata jako nauczyciel geografii w Liceum Rolniczym w Lublinie.

W listopadzie 1949 r. przenosi się do Wrocławia, gdzie jako profesor obejmuje kierownictwo Zakładu Geografii Fizycznej, a później Zakładu Geomorfologii. W 1956 r. ukazuje się drukiem jedna z najważniejszych jego prac naukowych - monografia Wyżyny Lubelskiej. Od 1950 r. swe zainteresowania kieruje ku Sudetom a szczególnie Karkonoszom, gdzie zajmują go m.in. badania ruchu gruntów na stokach. W latach 1952-54 był prodziekanem Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1958 roku zostaje mianowany profesorem zwyczajnym. Rok później obejmuje stanowisko prorektora wrocławskiej uczelni, by następnie przez dwie kadencje (1962-68) pełnić funkcję rektora. Jednocześnie, od 1960 r. jest dyrektorem Instytutu Geograficznego tegoż uniwersytetu. Przewodniczy też kolegium rektorów uczelni wrocławskich. Za jego kadencji wybudowano znany akademik „XX-latka” oraz instytuty chemii i matematyki. Prof. Jahn zainicjował serię wydawniczą Acta Universitatis Wratislaviensis (od 1960 r.).

W marcu 1968 r. opowiedział się po stronie studentów, za strajkiem uczelni, odmówił relegowania studentów i pracowników naukowych określonych przez ówczesne władze „syjonistami”, powstrzymał wyjście studentów na ulice i ewentualne zamieszki. Zapłacił za to utratą zaufania ówczesnych władz i swego rodzaju izolacją. Mimo to wytrwał na stanowisku rektora do końca drugiej kadencji. Po 1968 r. prof. Jahn zaangażował się w działalność społeczną jako Przewodniczący Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej a także w odbudowę Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. W dużym stopniu dzięki niemu znajduje się ona we Wrocławiu.

Prof. Jahn wiele podróżował. Wykładał i prowadził badania na niemal wszystkich kontynentach. Szczególnie interesowały go kraje polarne. Im poświęcił wiele publikacji, w tym książkowych. Do najbardziej znaczących jego prac należą: Zagadnienia strefy peryglacjalnej (1970), Lód i zlodowacenia (1971), Główne cechy i wiek rzeźby Sudetów (1980).

W ciągu swego długiego i pracowitego życia opublikował ok. 380 prac naukowych. Badania i wykłady prowadził w wielu krajach świata. Na szczególną uwagę zasługują jego badania w krajach polarnych, na Spitsbergenie, Alasce i Syberii. Był inicjatorem i organizatorem polskich wypraw polarnych, którym nadał ściśle naukowy charakter.

Prof. Alfred Jahn był wybitną postacią w kręgach naukowych w skali nie tylko polskiej czy europejskiej ale nawet światowej. Przez 6 lat przewodniczył Komisji Ewolucji Stoków przy Międzynarodowej Unii Geograficznej, najważniejszej organizacji na świecie zrzeszającej geomorfologów i kierującej ich pracami badawczymi. Prócz tego prof. Jahn był członkiem Belgijskiego Towarzystwa Geologicznego, Norweskiej Akademii Nauk, Niemieckiej Akademii Leopoldina, Międzynarodowego Towarzystwa Glacjologicznego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Zmarzlinoznawstwa, a także założycielem i prezesem Klubu Polarnego (1971-75), zrzeszającego polskich badaczy i podróżników polarnych. W latach 1971-1975 pełnił także funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W Polskiej Akademii Nauk wchodził w skład Komitetu Nauk Geograficznych, Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich, Komitetu Badań Polarnych (1981-84 przewodniczący) i Komitetu Badań Czwartorzędu. W 1985 r. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1987 r. Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, w 1990 r. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Iwana Franko we Lwowie w 1999 r.

W 1993 r. przyznano mu tytuł honorowego obywatela miasta Wrocławia. Jego imię nosi gimnazjum nr 20 przy ul. Pautscha we Wrocławiu.

Prof. Alfred Jahn zmarł we Wrocławiu 1. kwietnia 1999 r. Został pochowany na cmentarzu Św. Wawrzyńca.

Ziemia Jeleniogórska była jednym z głównych obszarów badań prowadzonych przez prof. Jahna. Szczególną uwagę poświęcał badaniom rozwoju stoków, w tym skałek granitowych, w Karkonoszach. Na początku lat 60. profesor zbadał i opisał profil geologiczny odsłaniający się w dawnej cegielni w Jeleniej Górze. Odkrył w nim iły warwowe z warwami (warstewkami) dziennymi – ślad po istniejącym niegdyś w Kotlinie Jeleniogórskiej jeziorze zastoiskowym oraz największe w Polsce graniaki wiatrowe – głazy granitowe o gładkiej, oszlifowanej przez niesione wiatrem drobiny skalne, powstałe w epoce lodowej, kiedy Kotlina Jeleniogórska znajdowała się na przedpolu lądolodu skandynawskiego. Profesor zabiegał o utworzenie w tym miejscu rezerwatu przyrody nieożywionej. Nie znalazł jednak zrozumienia u władz. W wyrobisku cegielni usytuowano wysypisko śmieci. W niewielkiej niecce na skraju hałdy wysypiska pozostawiono graniaki wiatrowe odkryte przez prof. Jahna. I choć zostały one w końcu uznane za pomnik przyrody, mało kto o tym wie, bo brak jakiejkolwiek informacji na ten temat a same graniaki w zimie skrywa śnieg albo woda a w lecie porastają je chaszcze. Prócz tego prof. interesował się odsłonięciami w piaskowniach i żwirowniach w dawniej dolinie Bobru pomiędzy Jeżowem Sudeckim a Strzyżowcem. Na podstawie występujących tam osadów opisał etapy zaniku (topienia się) lądolodu skandynawskiego w tej okolicy.


Wykaz publikacji prof. Alfreda Jahna poświęconych zagadnieniom geomorfologicznym Sudetów.

Kursywą zaznaczono publikacje dotyczące w całości Ziemi Jeleniogórskiej.

 1. W sprawie wygładów lodowcowych w Sudetach, Czas. Geogr. t. 21/22, 1952, s. 360-366.
 2. Karkonosze - rys morfologiczny, Czas. Geogr. t. 23/24, 1953, s. 107-121.
 3. Morfologiczna problematyka Sudetów Zachodnich, Przegl. Geogr. t. 25, 1953, s. 51-59.
 4. Czwartorzęd Sudetów, W: Regionalna Geologia Polski, Pol. Tow. Geol., Kraków, t. 3, Sudety, z. 2, 1960, s. 257-418.
 5. Daglaciation of the Sudetes Mts., W: Abstracts of Papers, VI Congress of INQUA, Poland, Warsaw, 1961, s. 117-122.
 6. The Sudetes, W: Guide-Book of Exc. B, VI Congress of INQUA, Poland, Warsaw, 1961, s. 5-47.
 7. Geneza skałek granitowych, Czas. Geogr., t. 33 z.1, 1962, s. 19-44.
 8. [z B. Dumanowskim i S. Szczepankiewiczem], The Holocene of Lower Silesia in the light of results of the first radiocarbon dating, Bull. Acad. Pol. Sci., vol. 10, nr 1, 1962, s. 47-52.
 9. Deglaciation of the Sudetes, W: Report of the VI-th Intern. Congress on Quaternary, Warsaw 1961, vol. 3, 1963, s. 117-122.
 10. Gleby strukturalne Czarnego Grzbietu i problem utworów pylastych w Karkonoszach, Acta Univ. Wratisl., Studia Geograficzne nr 9, 1963, s. 55-65.
 11. . [z B. Dumanowskim], Przewodnik do wycieczki sudeckiej, Pol. Tow. Geogr., Inst. Geogr. UW, Wrocław, 1963, s. 18.
 12. Formy i procesy stokowe w Karkonoszach, Opera Corcontica 2, Praha, 1965, s. 7-16.
 13. Sudety Zachodnie i ich przedpole, W: Przewodnik Wycieczkowy, IX Ogólnopolski Zjazd Pol. Tow. Geogr., Wrocław, 1966, s. 5-55.
 14. Localite II/3. Jelenia Góra (briqueterie), W: Guide de l`excursion jointe du Symposium de la Commision pour l`Etude de l`Evolution des Versants et de la Commision de Geomorphologie Periglaciaire de l`Union Geographique Internationale, Pologne, Septembre 1967, Wrocław, s. 11-12.
 15. Localite II/5. Kopki pres de Jelenia Gora, W: Guide de l`excursion jointe du Symposium de la Commision pour l`Etude de l`Evolution des Versants et de la Commision de Geomorphologie Periglaciaire de l`Union Geographique Internationale, Pologne, Septembre 1967, Wrocław, s.14.
 16. Zeolizowane bloki granitowe pod Jelenią Górą, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, R. 23, 1967, s. 29-34.
 17. [z S. Szczepankiewiczem], Osady i formy czwartorzędowe Sudetów i ich przedpola, W: Czwartorzęd Polski, PWN, Warszawa, 1967, s. 397-430.
 18. Peryglacjalne pokrywy stokowe Karkonoszy i Gór Izerskich. Opera Corcontica 5, Praha, 1968, s. 9-25.
 19. Niveo-eoliczne procesy w Sudetach i ich działanie na glebę. PAN, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 5(18), 1969, s. 53-88.
 20. Terasy kemowe w Sudetach. Folia Quaternaria, nr 30, 1969, s. 17-22.
 21. Wstęp. W: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. t. 1, Studia Geogr. nr 14.
 22. Granite tors in the Sudety Mountains, The Institute of British Geographers, Special Publication, nr 7, 1974, s. 53-61.
 23. [z M. Cielińską], The rate of soil movement in the Sudety Mountains, Abhandl. d. Akad. d. Wissen., Math.- Phys. Klasse III, nr 29, Gottingen, 1974, s. 86-102.
 24. [z M. Cielińską] Ruchy gruntu na stokach Karkonoszy, Acta Univ. Wratisl. 236, Prace Instytutu Geograficznego, ser. A, 1974, s. 5-24
 25. "Dobowe" iły warwowe w Jeleniej Górze, Przegl. Geol., R. 24, nr 9, 1976, s. 517-520.
 26. Paleogeografia i stratygrafia plejstocenu w dolinie Bobru ze szczególnym uwzględnieniem dolnej granicy czwartorzędu. (Streszczenie wyników badań w latach 1973-1975), PAN, Komitet Badań Czwartorzędu, Sprawozdanie z badań naukowych, nr 1, 1976, s. 17-20.
 27. The permafrost active layer in the Sudety Mountains during the last glaciation, Questiones Geographicae 4, Poznań, 1977, s. 29-42.
 28. Procesy erozyjne na grzbiecie Karkonoszy. Eksperyment polowy, Problemy Zagosp. Ziem Gór. z. 20, 1979, s. 127-139.
 29. Ruchy gruntu na nachylonej powierzchni pastwisk w Masywie Śnieżnika Kłodzkiego, PAN, Problemy Zagosp. Ziem Gór., z. 20, 1979, s. 219-232.
 30. Główne cechy i wiek rzeźby Sudetów, Czas. Geogr. t.51 z.2, 1980, s.129-154.
 31. Main features of the Tertiary relief of the Sudetes Mountains, Geographia Polonica 43, 1980, s. 5-23.
 32. Sprawozdanie z prac na temat zjawisk peryglacjalnych Dolnego Śląska, PAN, Komitet Badań Czwartorzędu, Sprawozdania z Badań Naukowych, nr 4, 1981, s. 12-13.
 33. Przedmowa, W: J. Kwiatkowski , Związki opadów atmosferycznych w polskich Sudetach i na ich przedpolu z czynnikami cyrkulacyjnymi, Ossolineum Wrocław, 1983.
 34. Zdeformowane kopalne kliny lodowe (mrozowe) w Ścinawce Średniej koło Kłodzka, PAN, Komitet Badań Czwartorzędu, Sprawozdania z Badań Naukowych, nr 5, 1983, s. 24-27.
 35. [z T. Chodakiem], Badania struktur peryglacjalnych w Kotlinie Kłodzkiej, Kliny oddolnie zdeformowane, PAN, Komitet Badań Czwartorzędu, Sprawozdania z Badań Naukowych, nr 5, 1983, s. 40-54.
 36. [z T. Chodakiem] Zastosowanie metody dyfraktometrii rentgenowskiej i metody analizy termicznej dla badania osadów peryglacjalnych na przykładzie Ścinawki Średniej (Kotlina Kłodzka), PAN, Komitet Badań Czwartorzędu, Sprawozdania z Badań Naukowych, nr 5, 1983, s. 28-39.
 37. Sudety na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu, W: Przewodnik Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin 13-15.IX.1984, Lublin, PTG, s. 69-72.
 38. [z M. Łańcucką-Środoniową i A. Sadowską] Stanowisko utworów plioceńskich w Kotlinie Kłodzkiej. Geologia Sudetica, vol.18, nr 2, 1984, s. 7-43.
 39. Położenie odkrywki i profil geologiczny (stanowisko Gorzuchów), W: Krajowa Konferencja Naukowa we Wrocławiu 1985.06.18-20. "Pliocenska i eoplejstoceńska sieć rzeczna...", PAN, UWr, IG, Wrocław, 1985, s. 65-66.
 40. Profil geologiczny (stanowisko Ścinawka Średnia- cegielnia), W: Krajowa Konferencja Naukowa we Wrocławiu 1985.06.18-20. "Plioceńska i eoplejstoceńska sieć rzeczna...", PAN, UWr, IG, Wrocław, 1985, s. 71-76.
 41. Profil geologiczny żwirowni kłodzkiej, W: Krajowa Konferencja Naukowa we Wrocławiu 1985.06.18-20 "Plioceńska i eoplejstoceńska sieć rzeczna...", PAN, UWr, IG, Wrocław, 1985, s. 48-59.
 42. Wstępna interpretacja profilu ze Ścinawki Średniej, W: Krajowa Konferencja Naukowa we Wrocławiu 1985.06.18-20. "Plioceńska i eoplejstoceńska sieć rzeczna...", PAN, UWr, IG, Wrocław, 1985, s. 78-82.
 43. [z T. Chodakiem], Studies on clay minerals in a Tertiary regolith from the Sudetes Mts, W: 5th Meeting of the European Clay Groups, Prague, 1983, Charles University , 1985, s. 541-546.
 44. The soil movement in different altitudinal and ecological zones of Sudetes Mountains, Geografiska Annaler, 71A (3-4), 1989, s. 161-170.
 45. Paleogeograficzne problemy Sudetów, W: II Zjazd Geomorfologów Polskich, Morfologia gór średnich, Wyd. UWr, 1993, s. 5-6.
 46. Sudety na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu, W: II Zjazd Geomorfologów Polskich, Morfologia gór średnich, Wyd. UWr., 1993, s. 6-9.

Ilustracje

 1. Profesor Alfred Jahn, zdjęcie ze zbiorów prywatnych Andrzeja Paczosa, listopad 1983 r.

Literatura:

 1. Czerwiński J. (2001) - Biogram Alfreda Jahna (1915-1999), uczonego, podróżnika, nauczyciela akademickiego i społecznika, honorowego obywatela miasta Wrocławia. W: Uniwersytet Wrocławski. Zakład Geomorfologii [on-line]. [Dostęp 9.12.2010]. Dostępny w World Wide Web:
  http://www.geom.uni.wroc.pl/jahnb.html
 2. Jahn A. (1991) - Z Kleparowa w świat szeroki, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław, ss. 332.
 3. Parzóch K. (1994) – Bibliografia Prof. Alfreda Jahna. Wykaz publikacji za lata 1936-1993 (372 prace). W: Uniwersytet Wrocławski. Zakład Geomorfologii [on-line]. [Dostęp 9.12.2010]. Dostępny w World Wide Web:
  http://www.geom.uni.wroc.pl/jahnb.html
 4. Birkenmajer K. (1999) - In Memoriam: Alfred JAHN (1915-1999). Polish Polar Research 20 (2), 1999, s. 1975-76. W: Polish Polar Research [on-line]. [Dostęp 9.12.2010]. Dostępny w World Wide Web:
  http://www.polar.pan.pl/ppr20/1999-2_175-176.pdf

Andrzej PaczosSłownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej
© Książnica Karkonoska 2010
Jelenia Góra